Arbo- en Milieudeskundige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbo- en Milieudeskundige"

Transcriptie

1 Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen de kaders van wet- en regelgeving, (interne) kwaliteitsrichtlijnen, jaarplannen en de eigen discipline, teneinde een bijdrage te leveren aan de naleving van de Arbo- en Milieuvoorschriften, de kwaliteit van arbeid en organisatie en daarmee aan een (milieu-)veilige en gezonde arbeidsomgeving binnen de instelling. Context Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd HayGroup 1 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ARBO EN MILIEU ARBO- EN MILEUDESKUNDIGE - AUGUSTUS 2003

2 1 Arbo- en Milieu beleid (A&M-beleid) Bijdragen aan de ontwikkeling en het in stand houden van het A&Mbeleid 2 Onderzoek Leveren van een bijdrage aan de samenstelling van onderzoek in brede zin, alsmede plannen en (doen) uitvoeren daarvan Afspraken met opdrachtgevers 3 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) Leveren van een bijdrage aan de opstelling van de RIE en doen van aanbevelingen voor het plan van aanpak, alsmede toetsen en evalueren van de RIE 4 Toetsing en controle Toetsen en controleren van activiteiten binnen de instelling met een risico en het zo nodig adviseren inzake het nemen van acute/dwingende maatregelen Actualisatie en verbetering van het bestaande A&M-beleid van de instelling Inzicht in risico s en advies over mogelijke verbeteringen hiervan In kaart gebrachte risico s en uitvoering van daaruit voortvloeiende activiteiten Stimulering van het beperken en elimineren van risico s en het naleven van wet- en regelgeving Bijdragen aan beleidsontwikkeling, op basis van bestaande en nieuwe wettelijke maatregelen en actuele wetenschappelijke inzichten Bijdragen aan het jaarplan en jaarverslag/management review op het niveau van de instelling, de faculteiten/diensten en de A&M-dienst Opstellen van nota s en rapporten en het integreren daarvan in het bestaande A&Mbeleid/A&M-zorgsystemen Analyseren en toetsen van de stand van zaken van de A&M-zorg en de genomen maatregelen, alsmede het doen van voorstellen voor verbetering, op het niveau van de instelling, de faculteiten/diensten en de A&M-dienst Ontwikkelen, implementeren en onderhouden van A&M-zorg-/managementsystemen Bijdragen aan de samenstelling van de onderzoeken en plannen en (doen) uitvoeren van de onderzoeken, inclusief het verrichten van metingen, dan wel begeleiden van de uitbesteding daarvan Verrichten van onderzoek naar ongevallen en zorgdragen voor ongevallenregistratie Rapporteren en analyseren van de resultaten en uitbrengen van adviezen op basis van de analyses Evalueren van de resultaten en effecten van de uitgevoerde onderzoeken Optreden als registratie-/meldpunt voor ongevallen en beroepsziekten Beheren van meetapparatuur en registratiesystemen Analyseren van de risico s die in de (verdiepte/geactualiseerde) RIE zouden moeten worden onderzocht op basis van de kennis van de organisatie en werkprocessen Bijdragen aan de opstelling van de (verdiepte/geactualiseerde) RIE Aanleveren van gegevens en analyses ten behoeve van de uitvoering van de (verdiepte/geactualiseerde) RIE Adviseren inzake de opstelling van een plan van aanpak Toetsen en evalueren van de (verdiepte/geactualiseerde) RIE en plan van aanpak Toetsen en controleren van binnen de instelling uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden op risico s Signaleren van en rapporteren over risico s binnen de instelling Zonodig adviseren inzake het treffen van acute/dwingende maatregelen (zoals het stilleggen van werkzaamheden) Toetsen van de effectiviteit van genomen en te nemen maatregelen Toetsen van contracten (zoals voor bouw en inkoop) op risico s HayGroup 2 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ARBO EN MILIEU ARBO- EN MILEUDESKUNDIGE - AUGUSTUS 2003

3 5 Advies Adviseren van andere A&Mdeskundigen, leidinggevenden en andere betrokkenen binnen de instelling ten aanzien van vraagstukken op het eigen vakgebied 6 A&M-trainingen en -voorlichting Bijdragen aan de ontwikkeling van A&M-trainingen en uitvoeren daarvan c.q. daarin participeren, op het niveau van de instelling, faculteit en/of dienst, alsmede formuleren en uitvoeren van voorlichtingsprogramma s 7 Aansturing van A&M-coördinatoren en Arbo-consulenten Functioneel aansturen van de A&M-coördinatoren en Arboconsulenten 8 Projecten Aansturen van dan wel participeren in projecten 9 Relatiebeheer Onderhouden en uitbouwen van contacten op alle niveaus binnen de organisatie, alsmede externe contacten, zoals beroepsorganisaties en overheidsinstellingen Opdrachtspecificaties Eigen discipline/vakgebied Vergroting van de deskundigheid ten aanzien van deze vraagstukken en bevordering van de integratie in de reguliere bedrijfsvoering Waarborging van een effectieve vormgeving, uitvoering en implementatie van deze trainingen en voorlichting Bevordering van de deskundigheid van deze functionarissen en toetsing van de door hen uitgevoerde taken Efficiënt en effectief gerealiseerde projectdoelstellingen Behartiging van de A&Mbelangen van de instelling Uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen Participeren in (multidisciplinaire) werkgroepen Begeleiden van leidinggevenden bij de behandeling van vraagstukken op het eigen vakgebied Participeren in en adviseren van (multidisciplinaire) werkgroepen, binnen faculteiten of diensten en op instellingsniveau, die actief zijn op het gebied van A&M Leveren van een inhoudelijke en procesmatige bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van A&M-trainingen Formuleren en (doen) uitvoeren van voorlichtingsprogramma s, zoals bijeenkomsten, foldermateriaal en internetinformatie Onderhouden van een spreekuur/helpdesk Voeren van regulier overleg met A&M-coördinatoren en Arbo-consulenten Fungeren als aanspreekpunt voor operationele en vakinhoudelijke vraagstukken Opstellen van richtlijnen en verzorgen van specifieke voorlichting en training Adviseren en zorgdragen voor ondersteuning/onderzoek Toetsen van opgestelde rapportages en verslagen Formuleren van projectdoelstellingen en opzetten van een projectstructuur en - planning Aansturen en coördineren van de projectuitvoering Communiceren over en draagvlak creëren voor het project Verslag uitbrengen van de voortgang van projectuitvoering en evalueren van de eindresultaten na afgesproken periode(s) Zorgdragen voor afstemming van het project met andere werkterreinen Onderhouden en uitbouwen van in- en externe contacten, onder andere door middel van participatie in interne klantenteams Participeren in en bijdragen aan multidisciplinaire A&M-activiteiten en -projecten binnen de A&M-dienst Optreden als contactpersoon namens de A&M-dienst naar externe instanties Participeren in diverse in- en externe overlegvormen HayGroup 3 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ARBO EN MILIEU ARBO- EN MILEUDESKUNDIGE - AUGUSTUS 2003

4 10 Certificering Volgen en/of uitvoeren van alle voor de certificering vereiste opleidingen/activiteiten 11 Coaching Coachen en vakinhoudelijk begeleiden van minder ervaren collega s Vereisten van beroepsverenigingen of wettelijke vereisten Eigen discipline/vakgebied 12 Verzuim en arbeidsgezondheidskundig spreekuur Houden van (open) spreekuur en Protocollen uitvoeren van daaruit voortvloeiende werkzaamheden 13 Verzuimbeleid Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van het verzuimbeleid (inclusief reïntegratiebeleid) op het niveau van de instelling, faculteit en/of dienst 14 Vergunningen (variant) Verzekeren van de aanvraag van (gebruiks)vergunningen, verlenen van interne toestemmingen, toetsen van de handhaving, alsmede rapporteren van de resultaten Protocollen (Interne) (kwaliteits)richtlijnen Geldige vereiste certificering Deelnemen aan seminars, congressen en cursussen Bijhouden van vakliteratuur Voldoen aan de voorgeschreven regels ten aanzien van rapportage, verslaglegging, e.d. Bevordering van de vakinhoudelijke/professionele ontwikkeling van collega s Voorkoming en beperking van ziekteverzuim, bevordering van reïntegratie en behandeling van arbeidsgezondheidskundige vraagstukken Bevordering van een effectief, systematisch en geïntegreerd verzuimbeleid Verkregen vergunningen en bevordering van de handhaving daarvan Geven van feedback aan minder ervaren collega s Informeren van nieuwe of minder ervaren collega s over (nieuwe) processen of methoden van werken Optreden als vraagbaak voor andere collega s voor operationele en vakinhoudelijke problemen Overdragen van vakinhoudelijke en procesmatige kennis aan nieuwe of minder ervaren collega s (Doen) plannen en uitvoeren van het spreekuur en rapporteren van de resultaten Begeleiden en adviseren van medewerkers, ook inzake specifieke vraagstukken zoals contact met besmet materiaal Overleggen met en verwijzen naar curatieve hulpverleners Overleggen met verzekeringsgeneeskundigen van de uitvoeringsinstelling voor de sociale zekerheid en zorgdragen voor de uitvoering van de richtlijnen van die instelling (Doen) beoordelen van eigen verklaringen en uitvoeren van (spoed)controles Participeren in het Sociaal Medisch Overleg/Team (SMO/SMT) en als lid van het SMO/SMT toetsen en evalueren van het gevoerde verzuimbeleid (inclusief reïntegratiebeleid) binnen de faculteit of dienst Bijdragen aan het algemene verzuimbeleid (inclusief reïntegratiebeleid) van de faculteit of dienst Leveren van een bijdrage aan de formulering en invulling van het verzuimbeleid (inclusief reïntegratiebeleid) op instellingsniveau (Toezien op) en stimuleren van de aanvraag en registratie van vergunningen en wijzigingen daarvan, alsmede onderhandelen daarover Verlenen van interne toestemmingen Adviseren inzake de handhaving van de vergunningsvoorwaarden (Doen) uitvoeren van audits op de naleving van de vergunningen (Doen) voeren van het vereiste audit-, registratie- en rapportagesystemen en uitbrengen van in- en externe rapportages van de resultaten van inspecties, audits en incidenten Beoordeling van opleiding en ervaring van medewerkers in relatie tot de door hen binnen de stralingskunde/biologische veiligheidskunde te verrichten werkzaamheden HayGroup 4 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ARBO EN MILIEU ARBO- EN MILEUDESKUNDIGE - AUGUSTUS 2003

5 Indelingscriteria Arbo- en Milieudeskundige Functieniveau Arbo- en Milieudeskundige 1 Arbo- en Milieudeskundige 2 Arbo- en Milieudeskundige 3 Indelingscriteria Integratie van A&M-disciplines Onderzoek en advies Toetsing, controle en vergunningen Werkzaam op de volle breedte van de eigen discipline. Continue multidisciplinaire samenwerking met deskundigen uit andere A&M-disciplines, vaak in de vorm van projectleiding. Verantwoordelijk voor vakinhoudelijke integratie van meerdere A&M-disciplines binnen advisering en beleidsvorming. Zelfstandig uitvoeren van complexe onderzoeken en adviestrajecten waarbij door de vereiste integratie van A&M-disciplines en/of de specialistische kennis geregeld nieuwe oplossingen moeten worden gevonden. zie Arbo- en Milieudeskundige 2 Werkzaam op de volle breedte van de eigen discipline. Continue multidisciplinaire samenwerking met deskundigen uit andere A&M-disciplines, vaak in de vorm van projectdeelname. Zelfstandig uitvoeren van niet gestandaardiseerde onderzoeken en adviestrajecten. Krachtens mandaat bevoegd om namens het College van Bestuur in- en extern op te treden in het kader van vergunningen en/of het treffen van acute maatregelen. Verlenen van interne toestemmingen in het kader van vergunningen. Werkzaam op een aantal werkvelden binnen één discipline. Voornamelijk monodisciplinaire samenwerking; er bestaat een signalerings-/meldingsverplichting naar andere A&M-disciplines. Zelfstandig uitvoeren van gestandaardiseerde onderzoeken en adviestrajecten. niet van toepassing Indelingsregels Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige 3 is van toepassing indien aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Arbo- en Milieudeskundige 3 Arbo- en Milieudeskundige 2 is van toepassing indien aan 2 van de 3 criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Arbo- en Milieudeskundige 2 Arbo- en Milieudeskundige 1 is van toepassing voor de Bedrijfsgeneeskundige of indien aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Arbo- en Milieudeskundige 1 HayGroup 5 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ARBO EN MILIEU ARBO- EN MILEUDESKUNDIGE - AUGUSTUS 2003

Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu

Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu Kenmerk: 372.447/PA&O Inhoudsopgave Inleiding... 3 Spelers op Veiligheid, Gezondheid

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn *12-0044717* 12-0044717 arbobeleidspland12-0065501 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 & 4 1. Uitgangspunten 1.1 Werkgever 5 1.2 Medewerker

Nadere informatie

AANVULLENDE TAKEN BIJ DE FUNCTIES MET EEN DIFFERENTIATIEVORM. De aanvullende pakketten werkzaamheden zijn: a. Docentcoach

AANVULLENDE TAKEN BIJ DE FUNCTIES MET EEN DIFFERENTIATIEVORM. De aanvullende pakketten werkzaamheden zijn: a. Docentcoach BIJLAGE 1 AANVULLENDE TAKEN BIJ DE FUNCTIES MET EEN DIFFERENTIATIEVORM De aanvullende pakketten werkzaamheden zijn: a. Docentcoach 1. Draagt zorg voor deskundigheidsbevordering van (beginnende) docenten,

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Administratief medewerker Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen procedures en wet- en regelgeving, teneinde bij te dragen aan

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016 INHOUDSOPGAVE. Functiematrix Overzicht matrixfuncties Beschrijvingen matrixfuncties Verklaring gehanteerde begrippen.

Jeugdzorg 2014-2016 INHOUDSOPGAVE. Functiematrix Overzicht matrixfuncties Beschrijvingen matrixfuncties Verklaring gehanteerde begrippen. Bijlage 11.D Het oude functieboek INHOUDSOPGAVE Functiematrix Overzicht matrixfuncties Beschrijvingen matrixfuncties Verklaring gehanteerde begrippen 1 van 149 FUNCTIEMATRIX Salarisschaal Primair proces

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Datum 27 januari 1999 Aan De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De Minister van Justitie

Nadere informatie

ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010

ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010 ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014 9 december 2009/11 janauri2010 Arbo beleidsplan stichting ROOS 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie en organogram 3.1. Arbo commissie

Nadere informatie

Handboek Voorschriften voor het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen en biologische agentia Universiteit Twente 2008

Handboek Voorschriften voor het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen en biologische agentia Universiteit Twente 2008 Handboek Voorschriften voor het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen en biologische agentia Universiteit Twente 2008 374.341/PA&O versie 08-01 voorwoord- 1 versie 08-01 voorwoord- 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 27 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1. Managementverklaring... 4 1.2. Organisatie... 5 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 6 1.3. Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Versie 2014 Colofon Datum oktober 2014 Auteurs Gabrielle Leijh / Thom van den Brule / Henri Vossen Versie 6.0 Status Na goedkeuring RvT en instemming AMR

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Proceseigenaar Tineke Vuurman Versie 5-0 Vaststeller Joost Bernsen, DPG Datum vaststelling 4 augustus 2014 2 Versiebeheer Versie nr Versie datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

Organieke functie Brandweer Flevoland

Organieke functie Brandweer Flevoland Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Crisisbeheersing/Veiligheidsbureau Functiecode : Functieschaal

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

CONCEPT Privacy Governance binnen het Sociaal Domein. Organisatiemodel privacy-inrichting in een gedecentraliseerd sociaal domein

CONCEPT Privacy Governance binnen het Sociaal Domein. Organisatiemodel privacy-inrichting in een gedecentraliseerd sociaal domein CONCEPT Privacy Governance binnen het Sociaal Domein Organisatiemodel privacy-inrichting in een gedecentraliseerd sociaal domein 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Doel van dit document... 3 1.1 Doel... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie