Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt. Met deze vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet wil de regering de arbodienstverlening verbeteren door meer betrokkenheid van medewerkers en werkgevers, meer preventie op het werk en randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. 1.2 Wanneer gaat de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet in? De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet gaat per 1 juli 2017 in. Daarna hebben we u als werkgever en HumanCapitalCare een jaar de tijd om de organisatie, contracten en dienstverlening aan te passen aan deze nieuwe wet. 1.3 Wat verandert er voor mij als klant? In de visie van HumanCapitalCare en in onze samenwerking staat preventie al centraal. We handelen dus al in lijn van de wetswijziging. Toch zijn er wellicht aanpassingen nodig in uw bedrijfsvoering en onze samenwerking. Mocht dit het geval zijn, dan informeren wij u hier tijdig over. De overeenkomst die u met HumanCapitalCare gesloten hebt, wordt ook volledig in lijn gebracht met de wetswijziging. 1.4 Wat moet ik minimaal doen als werkgever om te voldoen aan de wetswijzigingen? Als werkgever moet u: het open spreekuur faciliteren voor uw medewerkers en hen hierover informeren; toegang verlenen tot de werkvloer indien een bedrijfsarts of een andere deskundige in opdracht van de bedrijfsarts hierom vraagt; uw medezeggenschapsorgaan laten instemmen met de benoeming van een preventiemedewerker en diens positie in de organisatie; voldoen aan de eisen van het basiscontract arbodienstverlening. HumanCapitalCare zorgt ervoor dat onze overeenkomst hieraan tijdig voldoet. 1.5 Welke rechten krijgen mijn medewerkers met ingang van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet? Met ingang van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet krijgen uw medewerkers recht op: het bezoeken van het open spreekuur. Bij HumanCapitalCare heet dit het Arbeidsomstandighedenspreekuur; een second opinion; Tevens ontstaat er ontstaat een grotere betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken via medezeggenschapsorganen. 1.6 Hoe kan ik mijn medewerkers informeren over hun rechten in de Arbeidsomstandighedenwet? Op dezelfde wijze als u uw medewerkers nu ook informeert over belangrijke wijzigingen. U kunt het verzuimprotocol uitbreiden met nadere informatie over bijvoorbeeld toegang tot de bedrijfsarts en de klachtenprocedure. Ook kunt u

2 gebruikmaken van de speciale tekst die HumanCapitalCare heeft opgesteld om medewerkers te informeren over hun recht op het open spreekuur. Deze vindt u hier In hoeverre heeft deze wetswijziging betrekking op ZZP ers en uitzendkrachten? Hoewel een zzp er niet officieel in dienst is bij een bedrijf, kan het voorkomen dat hij door de Inspectie SZW als werknemer wordt gezien. Dat geldt als hij 'onder gezag' werkt. In dat geval is de gehele Arbeidsomstandighedenwet van toepassing, inclusief de wetswijziging. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever zowel verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen, vaste werknemers, als die van de uitzendkrachten in zijn bedrijf. Indien een uitzendkracht ziek wordt, is echter de formele werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en zal de bedrijfsarts van de formele werkgever de uitzendkracht begeleiden. Een deel van de wetswijziging is dus van toepassing op uitzendkrachten.

3 2. Medewerkersbetrokkenheid 2.1 Wat houdt een grotere medewerkersbetrokkenheid in? Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie. Op die manier wordt het medezeggenschapsorgaan medeverantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid in de organisatie en de inrichting hiervan. 3. Overleg bedrijfsarts, arbodeskundigen en werknemersvertegenwoordiging 3.1 Wat is het belang van overleg tussen de bedrijfsarts en/of arbodeskundige en de werknemersvertegenwoordiging? Het is van belang dat de bedrijfsarts en/of arbodeskundige betrokken zijn bij het arbeidsomstandighedenbeleid in de organisatie. Om die betrokkenheid te vergroten heeft de bedrijfsarts of arbodeskundige het recht om te overleggen met de Ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers. 3.2 Wie moet het initiatief nemen, de bedrijfsarts/arbodeskundige of de werknemersvertegenwoordiging? Beiden, zowel de bedrijfsarts/arbodeskundige als de werknemersvertegenwoordiging, kunnen het initiatief nemen tot een dergelijk overleg. 3.3 Wat kost dit overleg mij als werkgever? Voor dit overleg wordt het uurtarief van de bedrijfsarts of arbodeskundige in rekening gebracht. 4. Rol van de preventiemedewerker 4.1 Wat zijn de veranderingen voor een preventiemedewerker vanaf juli 2017? De preventiemedewerker is een door de werkgever aangestelde medewerker die de werkgever bijstaat op het gebied van preventie en bescherming. De preventiemedewerker krijgt een prominentere rol in de organisatie: De preventiemedewerker krijgt als taak te adviseren aan en nauw samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker én de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak bij de medewerkers en het medezeggenschapsorgaan is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker. 4.2 Vanaf hoeveel medewerkers in een bedrijf verplicht om een preventiemedewerker te hebben? Het hebben van ten minste één preventiemedewerker is verplicht als een bedrijf 25 medewerkers is dienst heeft. Of u één of meerdere preventiemedewerkers benoemd, is aan u. Daarover is niets wettelijk vastgelegd. Wat wel vaststaat, is dat de preventiemedewerker zijn of haar werk zorgvuldig moet kunnen uitvoeren. Het is aan uw inschatting om te bepalen of daarvoor meerdere preventiemedewerkers nodig zijn. Tot maximaal 25 medewerkers mag eventueel de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.

4 4.3 Mag een preventiemedewerker werk verrichten voor meerdere BV s in het bedrijf of moet elke BV een eigen preventiemedewerker hebben? Ja, de werkgever mag door één of meer deskundige medewerkers of andere deskundige personen dit laten doen. Wel met instemmingsrecht van het medezeggenschapsorgaan. Art 13 van de Arbowet zegt het volgende: 1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige medewerkers. 2. Voor zover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een combinatie van deskundige medewerkers en andere deskundige personen. 3. Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen. 4. De medewerkers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen. 5. De werkgever stelt de medewerkers in de gelegenheid de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. De medewerkers worden uit hoofde van een juiste taakuitoefening niet benadeeld in hun positie in het bedrijf of de inrichting. 4.4 Werkt een preventiemedewerker altijd binnen een organisatie of wordt deze medewerker aangesteld van buitenaf? Bij voorkeur iemand binnen het bedrijf. Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen. 4.5 Wat zijn de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden van een preventiemedewerker? De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn: Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E). Het adviseren en nauw samenwerken met het medezeggenschapsorgaan over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Deze maatregelen (mede) uitvoeren. Het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Het is belangrijk dat uw preventiemedewerker over voldoende kennis en kunde beschikt om deze taken uit te voeren. HumanCapitalCare ondersteunt hierbij door uw preventiemedewerker(s) op te leiden in een ééndaagse training. Meer informatie over deze training vindt u op de speciale informatiepagina: Hoe wordt een preventiemedewerker benoemd? In de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet dient de preventiemedewerker met instemming van het medezeggenschapsorgaan, zowel de persoon als diens rol, te worden vastgesteld. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten schriftelijk worden vastgelegd. 4.7 Moet een bestaande preventiemedewerker alsnog worden benoemd door de werknemersvertegenwoordiging? Nee, u hoeft voor uw zittende preventiemedewerker niet met terugwerkende kracht instemming te vragen aan uw medezeggenschapsorgaan. Wilt u na 1 juli

5 2017 een nieuwe preventiemedewerker benoemen dan heeft uw medezeggenschapsorgaan wel instemmingsrecht. 4.8 Moet je een opleiding hebben gevolgd om preventiemedewerker te zijn? Nee, dit is niet verplicht. Het is wel van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt. Als werkgever kunt u uw preventiemedewerker hierbij ondersteunen door hem of haar een training te laten volgen. Meer informatie over deze training vindt u op de speciale informatiepagina: Is er een opleiding voor preventiemedewerker? Ja, daar is een training voor. HumanCapitalCare biedt een eendaagse training Preventiemedewerker. Meer informatie over deze training vindt u op de speciale informatiepagina: 5. Basiscontract 5.1 Wat is een basiscontract arbodienstverlening? HumanCapitalCare sluit momenteel al schriftelijke overeenkomsten met haar klanten waarin de dienstverlening en afspraken beschreven staan. De Arbeidsomstandighedenwet stelt het hebben van een contract tussen werkgever en arbodienstverlener vanaf nu dus ook verplicht: het basiscontract. Hierin dienen bepaalde (minimale) voorwaarden ten aanzien van arbodienstverlening te worden vastgelegd. In de contracten kunnen uiteraard meer afspraken gemaakt worden, conform de wensen van de werkgever. In het basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever wettelijk verplichte taken uitvoeren. Bij de bedrijfsarts moet het contract specifiek ingaan op de uitvoering van de volgende punten: De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken. De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure. De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers. De medewerker heeft recht op een second opinion. De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen. De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. 5.2 Hoe kom ik aan dit basiscontract? Uw overeenkomst met HumanCapitalCare voldoet al grotendeels aan de voorwaarden die de wetgever aan het basiscontract stelt. Daar waar nodig zal HumanCapitalCare u voorzien van een addendum. Hierin worden aanvullende afspraken ten aanzien van onze dienstverlening vastgelegd en daarmee voldoet de overeenkomstvolledig aan de wettelijke eisen. De nieuwe wet kent een overgangsjaar van 1 jaar. Dit betekent dat voor 1 juli 2018 alle (voor 1 juli 2017) bestaande overeenkomsten moeten zijn aangepast. De overeenkomsten die HumanCapitalCare vanaf 1 juli 2017 sluit, voldoen aan de eisen die de arbeidsomstandighedenwet aan het basiscontract stelt.

6 5.3 Brengt dit veranderingen in (de kosten van) de dienstverlening met zich mee? Met name de kosten van de second opinion zullen een wijziging zijn, omdat dit nieuw is. De overige kosten inzake preventie en overleg zullen vergelijkbaar zijn met wat u nu van ons afneemt op dit vlak, afhankelijk van uw contract met ons. 6. Rol bedrijfsarts 6.1 Wat is straks het verschil in de rol van de bedrijfsarts? De rol van de bedrijfsarts verandert inhoudelijk niet. Wat in de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet echter extra wordt benadrukt is dat de bedrijfsarts een onafhankelijke, adviserende rol heeft. Dat is niet nieuw maar de wetgever heeft ervoor gekozen dit expliciet te benadrukken en daarmee ook aan te geven dat de verantwoordelijkheid voor het arbeidsomstandighedenbeleid bij de organisatie ligt. De werkgever is dus verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van individuele werknemers en stelt samen met de werknemer, indien nodig, een plan van aanpak op voor re-integratie. De bedrijfsarts adviseert daarbij. Het verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts draagt ook bij aan de eigen onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. 7. Vrije toegang werkvloer bedrijfsarts 7.1 Waarom moet de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer hebben? De bedrijfsarts of een deskundige in opdracht van de bedrijfsarts - krijgt vrije toegang tot de werkvloer. Dat is belangrijk, want tot nu toe blijft de bedrijfsarts vaak op afstand, namelijk in zijn spreekkamer. Vandaaruit kan hij niet zien, horen en ervaren wat er op de werkvloer gebeurt en leeft. De vrije toegang tot de werkvloer maakt dat hij veel beter organisatiebreed en preventief kan adviseren. Als werkgever bent u verplicht om deze toegang te verlenen. In overleg met u wordt dit in de praktijk vormgegeven, want wij begrijpen dat er voor sommige situaties en bedrijven bepaalde procedures gelden. Goed om te weten is dat een bezoek aan de werkvloer óf preventief wordt ingezet om arbeidsrisico s in te schatten óf op basis van een individuele case. De bedrijfsarts doet geen werkplekonderzoeken voor iedere medewerker in de organisatie. 7.2 Wie betaalt de kosten van de vrije toegang tot de werkvloer door de bedrijfsarts? Als de bedrijfsarts het nodig vindt om de werkvloer te bezoeken, of te laten bezoeken door een andere deskundige, moet dat mogelijk zijn. De kosten hiervoor bedragen het gebruikelijke uurtarief. 7.3 Wat heb ik eraan als een bedrijfsarts langskomt? Het kost extra geld. De bedrijfsarts wil langs komen als het verzuim of open spreekuur daar aanleiding voor geeft. Denk hierbij aan preventie of beroepsziekten. Of op basis van een individuele casus. Het doel is om (verder) verzuim te voorkomen. 7.4 De bedrijfsarts krijgt het recht op werkplekbezoek. Wie initieert dat bezoek?

7 Zowel de bedrijfsarts als werkgever kan dit bezoek initiëren. Maar ook de preventiemedewerker. De werknemer kan dit ook initiëren maar dan via de preventiemedewerker of bedrijfsarts. 8. Open spreekuur bedrijfsarts 8.1 Wat is het nut van een open spreekuur? Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken. Dus ook als men nog niet verzuimt of klachten heeft. Op die manier kunnen daadwerkelijke klachten en verzuim worden voorkomen. Dit betekent dus dat iedere werknemer zonder toestemming van de werkgever gebruik kan maken van het open spreekuur, zonder dat de werkgever hierover geïnformeerd wordt, tenzij werknemer dat wil. 8.2 Was dit eerder nog niet mogelijk? Wel binnen HumanCapitalCare, want het zogenaamde arbeidsomstandighedenspreekuur bestaat al langer in onze dienstverlening. Verschil is dat het voorheen niet verplicht was voor u als werkgever om de mogelijkheid van een bezoek aan dit spreekuur aan te bieden aan uw medewerkers. Dat is het vanaf 1 juli 2017 wel. Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers actief te wijzen op dit recht. We hebben een tekst opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken. Deze vindt u op de speciale informatiepagina: Hoe kunnen werknemers gebruikmaken van het open spreekuur van de bedrijfsarts, zonder dat u als werkgever hier kennis van heeft? Uw medewerker kan dit spreekuur aanvragen door te bellen naar HumanCapitalCare. Hij of zij wordt doorverbonden met één van onze gezondheidscoördinatoren en er wordt een afspraak gepland. Dit spreekuur is anoniem en u ontvangt hiervan dan ook geen terugkoppeling. Eens per kwartaal ontvangt u een anonieme verzamelfactuur van het arbeidsomstandighedenspreekuur. 8.4 Hoe weet ik wie er naar het open spreekuur gaat? Het open spreekuur, oftewel arbeidsomstandighedenspreekuur, is anoniem. U krijgt hiervan geen koppeling dus u weet niet wie er naar dit spreekuur gaat. 8.5 Is er een maximum voor de medewerker om het open spreekuur te bezoeken? Nee, dat is er niet. 8.6 Mogen de kosten van het open spreekuur doorbelast worden aan de desbetreffende medewerker? Nee, dat mag niet. Overigens ontvangt u eens per kwartaal een anonieme verzamelfactuur van het arbeidsomstandighedenspreekuur. U kunt dus ook niet herleiden wie hier gebruik van heeft gemaakt. 9. Second opinion Goed om te weten: de nadere en gedetailleerde regelgeving rondom het second opinion wordt nog verwacht in een nader besluit. 9.1 Waarom komt er een second opinion?

8 De regering wil dat het handelen van een bedrijfsarts transparant en toetsbaar is. Een medewerker krijgt daarom het wettelijke recht op een second opinion. Dit geeft een medewerker de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. 9.2 Wat houdt een second opinion in? Een werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd. De exacte randvoorwaarden van de second opinion volgen in een nader Koninklijk Besluit van de Minister. Het definitieve Besluit is tot op heden nog niet bekend. 9.3 Wanneer kan een medewerker een second opinion aanvragen? Een medewerker kan het door de bedrijfsarts gegeven advies laten beoordelen door een andere bedrijfsarts. Het gaat hier om adviezen in het kader van: de verzuimbegeleiding. Bijvoorbeeld als de werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij nog kan verrichten; een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Bijvoorbeeld als een werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts naar aanleiding van een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek; de preventieve consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid, anders dan de bijstand van een bedrijfsarts bij de begeleiding van een zieke werknemer. Een werknemer kan bijvoorbeeld twijfels hebben bij het advies van de bedrijfsarts, indien er een vermoeden is van een beroepsziekte. De second opinion betrekking heeft op individuele, persoonsgerichte adviezen van de bedrijfsarts, niet op diens collectieve advisering zoals over verzuimbeleid of de risico-inventarisatie. 9.4 Hoe werkt de second opinion? Als een medewerker een second opinion wenst, vraagt hij dit aan bij zijn vaste begeleidend bedrijfsarts. Deze mag dit verzoek niet weigeren, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. De regering zal het begrip zwaarwegende argumenten niet nader expliciteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de reguliere sector gebruikelijk is. Als de vaste bedrijfsarts meent dat er sprake is van zwaarwegende argumenten om dit verzoek af te wijzen, overlegt hij dat altijd met een andere geregistreerde bedrijfsarts. De bedrijfsarts verwijst de medewerker door naar een andere bedrijfsarts. HumanCapitalCare maakt hiervoor gebruik van een pool van bedrijfsartsen, afkomstig van de organisaties ArboNed en Mensely. Vanzelfsprekend voldoet deze pool aan de regelgeving. De bedrijfsartsen in deze pool zijn allen geregistreerd bedrijfsarts. De second opinion bestaat in eerste instantie uit een papieren beoordeling in combinatie met telefonisch contact met de medewerker. Mocht de second opinion bedrijfsarts het van toegevoegde waarde achten om een medewerker persoonlijk te zien, kan dat ook. 9.5 Wat kost een second opinion en wie betaalt het? Een second opinion kost

9 225,00 bij papieren oordeel en telefonisch contact; 450,00 als er na het papieren oordeel en telefonisch contact, ook een fysiek consult volgt. De second opinion komt voor rekening van de werkgever. Uitgezonderd wanneer de werknemer een bedrijfsarts kiest buiten het aanbod van de werkgever, de pool waar HumanCapitalCare gebruik van maakt, en de werkgever daar niet mee instemt. 9.6 Zie ik op de factuur welke medewerker een second opinion heeft aangevraagd? Een second opinion is niet anoniem. De factuur zal een specificatie omvatten, conform de privacyrichtlijnen. 9.7 Wat is het verschil met de klachtenprocedure? Een reden om een second opinion aan te vragen, is inhoudelijk en arbeidsgeneeskundig van aard. Als niet dit inhoudelijke oordeel of zorgvuldigheid ter discussie staat, maar de bejegening spreken we van een klacht en kan een medewerker gebruikmaken van de klachtenprocedure. Bij een klacht betreft het dus niet de inhoud maar de wijze waarop de dienstverlening ervaren is. 9.8 Wat is het verschil met het Deskundigenoordeel van het UWV? Een Deskundigenoordeel wordt ingezet wanneer de werknemer en werkgever van mening verschillen over: de vraag óf een werknemer ziek is; of over de aanwezigheid van passende arbeid; of over de aanpak van de re-integratie. Het Deskundigenoordeel heeft een verzekeringstechnisch karakter en wordt niet door een bedrijfsarts, maar door een verzekeringsarts van het UWV uitgevoerd. Een ander verschil is, dat de second opinion alleen door de medewerker kan worden aangevraagd. Een Deskundigenoordeel kan door zowel de werknemer als de werkgever worden aangevraagd. 9.9 Kan een medewerker zelf een arts kiezen voor een second opinion? In principe is in het basiscontract vastgelegd welke bedrijfsartsen de werknemer kan raadplegen voor de second opinion, zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van de werkgever nodig is. Dit is afgestemd met de werknemersvertegenwoordiging. Als een medewerker toch een andere arts wil raadplegen voor een second opinion, dan kan dit. Echter, als de werkgever hiermee niet akkoord gaat, dan zijn de kosten van de second opinion voor rekening van de medewerker. 10. Verplichte klachtenprocedure 10.1 Wat houdt een verplichte klachtenprocedure in? Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werkgever, een werknemer of andere belanghebbende een klacht kan indienen. Deze procedure moet voor iedereen kenbaar zijn en in de procedure wordt aangegeven hoe het ontvangen, onderzoeken en beoordelen van de klacht verloopt. De indiener van de klacht wordt geïnformeerd over de ontvangst van de klacht, de voortgang en de uitkomst. De beslissing over de klacht wordt door niet bij de klacht betrokken personen genomen Hoe heeft HumanCapitalCare haar klachtenprocedure geregeld?

10 HumanCapitalCare had al een duidelijke klachtenprocedure. Deze is ook in onze algemene voorwaarden benoemd en te vinden op onze website Toezicht en handhaving 11.1 Wat houden toezicht en handhaving in? De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract Hoe gaat de Inspectie SZW de ruimere sanctioneringsmogelijkheden toepassen? Bijvoorbeeld het niet hebben van een basiscontract arbodienstverlening? Op basis van de nieuwe Arbowet moet de Inspectie soms verplicht een maatregel opleggen. Het niet hebben van een basiscontract is daar een voorbeeld van. Indien het basiscontract niet volledig is, zal de Inspectie mogelijk een eis van naleving vorderen. Voor het overige is dit ter beoordeling en beantwoording door de inspectie Hoe wordt er getoetst (en door wie) of ik als werkgever voldoe aan de nieuwe wetgeving? Wat is de verwachting in de zin van handhaving? Focus op bepaalde sectoren? De inspecteur van Inspectie SZW controleert of een bedrijf of instelling een goed arbeidsomstandighedenbeleid voert. Er zijn geen specifieke sectoren benoemd waarop toezicht en handhaving zal plaatsvinden. Er worden geen sectoren uitgezonderd. Indien er door de inspecteur één of meer overtredingen zijn waargenomen, kan er een boete of een andere sanctie worden opgelegd.

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 29-06-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017 Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur 10 november 2017 Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 Het omvat een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met: de versterking

Nadere informatie

Wijziging arbeidsomstandighedenwet. mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou

Wijziging arbeidsomstandighedenwet. mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou Wijziging arbeidsomstandighedenwet mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou Inhoud Even opfrissen OR en arbo Doel wetsvoorstel Wijzigingen Tips Even opfrissen Arbeidsomstandighedenbeleid: Plicht werkgever

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet /05/2017 Versie 3.1

Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet /05/2017 Versie 3.1 Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet 2017 02/05/2017 Versie 3.1 1 Algemeen 1.1 Waarom is er een Arbowet? In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46342 15 augustus 2017 Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 augustus 2017, 2017-0000120030,

Nadere informatie

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor:

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor: Document Nieuwe invulling arbodienstverlening & Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Uitgangspunt voor de aanpassingen is dat de arbodienstverlening door de deskundigen, de preventiemedewerker

Nadere informatie

Wij nemen u letterlijk zorg uit handen,, DE NIEUWE ARBOWET WIJZIGINGEN ARBOWET PER

Wij nemen u letterlijk zorg uit handen,, DE NIEUWE ARBOWET WIJZIGINGEN ARBOWET PER Wij nemen u letterlijk zorg uit handen,, DE NIEUWE ARBOWET WIJZIGINGEN ARBOWET PER 1-7-2017 Ineke van Bronkhorst Fons Giesen Christiaan van Krimpen Annemieke Visser Jan Hoogsteder Reinier Tameling Jacob

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie. Papendal, Rob van Houten

De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie. Papendal, Rob van Houten De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie Papendal, 30. 3.2017 Rob van Houten Rob van Houten Korte kennismaking Rob van Houten Korte kennismaking Geboeid door de factor arbeid

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Zorggebruik van zorgmedewerkers onder de loep & Nieuwe Arbowetgeving toegelicht. Welkom. Woensdag 19 oktober 2016

Transvorm Actueel. Zorggebruik van zorgmedewerkers onder de loep & Nieuwe Arbowetgeving toegelicht. Welkom. Woensdag 19 oktober 2016 Transvorm Actueel Zorggebruik van zorgmedewerkers onder de loep & Nieuwe Arbowetgeving toegelicht Welkom Woensdag 19 oktober 2016 www.transvorm.org Wetsvoorstel wijziging Arbeidsomstandighedenwet 19 oktober

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 13 september 2016 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

s-gravenhage, 27 mei 2015 doorkiesnummer:

s-gravenhage, 27 mei 2015 doorkiesnummer: Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW s-gravenhage Postbus 90525, 2509 LM s-gravenhage Telefoon (070) 3 499 740 E-mailadres: info@vcp.nl Aan de voorzitter en de leden van de Vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september 2017 Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Wat is Stigas? Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren Onderdeel van Colland BPL SAZAS AVAZ

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten

PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten Rechte rug of slappe knieën Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseur Inspectie SZW Preventie van gezondheidsschade door arbeid RI&E Maatregelen / AH strategie /preventiestrategie

Nadere informatie

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen!

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen! 1 Checklist Nieuwe Arbowet: Weet wat u moet regelen! De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Dat lijkt nog ver weg, maar er verandert veel, dus moet u tijdig aan de slag. Met deze handige

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST

WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST voor werknemersvertegenwoordigers (OR en PVT) April 2017 2 WELKE ARBODIENST(VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST VOOR WERKNEMERS VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

1. Rol van de bedrijfsarts en werkgever bij verzuimbegeleiding

1. Rol van de bedrijfsarts en werkgever bij verzuimbegeleiding Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070 333 44 00 www.rijksoverheid.nl Betreft Nader rapport inzake het voorstel van wet tot

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Nieuwegein, 11 maart 2015

Hartelijk welkom. Nieuwegein, 11 maart 2015 Hartelijk welkom Nieuwegein, 11 maart 2015 Menukaart 1. Toekomst arbeidsgerelateerde zorg 2. Actieprogramma arbodienstverlening 3. Urennorm kerndeskundigen 4. Duurzame inzetbaarheid 5. Vragen en discussie

Nadere informatie

Second. Opinion. 28 juni

Second. Opinion. 28 juni Second Opinion 28 juni2017 15.00 Vertrouwen Enkele jaren geleden; vakbond stelt onpartijdigheid/ onafhankelijkheid van de bedrijfsarts ter discussie. De werkgever betaalt de bedrijfsarts, dus die is niet

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding De arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. Tegen die achtergrond stelt de regering

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Reactie NVAB op voorstel tot aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet

Reactie NVAB op voorstel tot aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer Mr.dr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV Den Haag Ons kenmerk: JP/iw 2015-11 Utrecht, 21 mei 2015 Reactie NVAB op voorstel tot aanpassing

Nadere informatie

Ledenconferentie 7 oktober. Leusden

Ledenconferentie 7 oktober. Leusden Ledenconferentie 7 oktober Leusden Programma 14.00-14.10 Introductie, historie en interactie Wendel, Dianne Stijn en Rolf 14.10-15.00 Arbowetswijziging Ton 15.00-15.15 Interactie Allen 15.15-15.30 Koffie

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van); ntwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts en de klachtenprocedure, en enkele andere

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Email: cie.szw@tweedekamer.nl Eindhoven, 22 maart 2016 Betreft:

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE 2500 EA20018 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070

Nadere informatie

Toelichting op de overeenkomst

Toelichting op de overeenkomst Toelichting op de overeenkomst Wettelijke taken Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen te laten bijstaan voor vijf taken: Ziekteverzuimbegeleiding Bieden van de mogelijkheid voor

Nadere informatie

Kennissessie: besparen op uw verzuimkosten. Mei 2017

Kennissessie: besparen op uw verzuimkosten. Mei 2017 Kennissessie: besparen op uw verzuimkosten Mei 2017 Update Mandema Sinds 1956, gevestigd in Den Haag Uw bedrijfscontinuïteit staat bij ons centraal Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim Per 1 januari

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Verslag Internetconsultatie

Verslag Internetconsultatie Verslag Internetconsultatie 1. Inleiding Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG ALGEMEEN. 1. Inleiding

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG ALGEMEEN. 1. Inleiding 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12 Horeca Verzuimloket Voorwaardennummer V003-12 Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij gesloten module ziekteverzuim in de mantelovereenkomst

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

INretail Verzuimloket

INretail Verzuimloket Voorwaardennummer V001-13 INretail Verzuimloket Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden Verzuimpakket Werkgever en gelden voor u die de module Ziekte verzuim al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Verzuimloket Coop Codis

Verzuimloket Coop Codis Voorwaardennummer V002-12 Verzuimloket Coop Codis Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden Verzuimpakket Werkgever en gelden voor u die de module Ziekteverzuim al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Aan de Vaste Kamercommissie SZW Postbus EA S-GRAVENHAGE

Tweede Kamer der Staten Generaal Aan de Vaste Kamercommissie SZW Postbus EA S-GRAVENHAGE Tweede Kamer der Staten Generaal Aan de Vaste Kamercommissie SZW Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Ons kenmerk: CV/gj 2016-12 Utrecht, 4 februari 2016 Geachte leden van de Vaste Kamercommissie SZW, Op

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Bedrijfsgezondheidszorg 2016

Bedrijfsgezondheidszorg 2016 Bedrijfsgezondheidszorg 2016 Is er nieuws te melden? Peter Karper Bedrijfsarts Arbobedrijf Zorg van de Zaak netwerk Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening Update april 2017 inclusief wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017 1 Samen naar een gezond en fit werkend Nederland In Nederland vinden we het belangrijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Samen naar een gezond en fit werkend Nederland In Nederland vinden we het belangrijk dat werkende mensen gezond, fit en gemotiveerd zijn. Vitale

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Interpolis WerkAttent Uitgebreid

Interpolis WerkAttent Uitgebreid Interpolis WerkAttent Uitgebreid Verzekeringsvoorwaarden Deze verzekering bestaat uit de volgende delen: Loondoorbetaling eigenrisico Tijd Ziektewet-Eigenrisicodragersverzekering WGA-Eigenrisicodragersverzekering

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft met de externe arbodienst van uw bedrijf.

Nadere informatie

Contactdag 20 juni 2017 Welkom

Contactdag 20 juni 2017 Welkom Contactdag 20 juni 2017 Welkom Wifi: internet Wachtwoord: Toegangwww 1 08.30 uur Opening en toelichting programma Jos Schouten dagvoorzitter mededelingen Pauze, lunch en borrel in bouwput Handouts te downloaden

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST Informatiebijeenkomst De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 AGENDA Programma: 13.45u: 14.00u: Ontvangst met koffie/thee Aanvang/welkom: Norman Smit

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA /01

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA /01 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Dr. mr. L.F. Asscher, minister Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA 230515/01 Onderwerp Stelsel arbeidsgerelateerde

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Rijkstoezicht op beroepsziekten

Rijkstoezicht op beroepsziekten Inspectie SZW Rijkstoezicht op beroepsziekten NVAB 19 juni 2015 Mw. ir M.A. Zuurbier Directeur Arbeidsomstandigheden 1. De Inspectie SZW 2. Beroepsziekten - meldingen 3. Versterken bedrijfsarts - wetgeving

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Advies W /III

Advies W /III Lees voor Lettergrootte Home Publicaties Veelgestelde vragen Contact Zoekterm Zoeken in Home Over de Raad van State Onze werkwijze Adviezen Uitspraken Agenda Pers Werken bij U BEVINDT ZICH HIER: Home Adviezen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

Reactie van Kwaliteit op Maat op het voorstel Wijziging Arbowet met het oog op versterken arbodienstverlening

Reactie van Kwaliteit op Maat op het voorstel Wijziging Arbowet met het oog op versterken arbodienstverlening Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 24 mei 2015 Internetconsultatie KoM 240515/01 Reactie van Kwaliteit op Maat op het voorstel Wijziging Arbowet met het oog op versterken arbodienstverlening Kwaliteit op Maat

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Artikel 1.6 Providers Door het Inretail Verzuimloket gecontracteerde dienstverleners voor interventies.

Artikel 1.6 Providers Door het Inretail Verzuimloket gecontracteerde dienstverleners voor interventies. Voorwaardennummer V001-13 Inretail Verzuimloket Dit voorwaardenblad vormt een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij gesloten Ziekengeldverzekering met Daggelddekking

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Arbeidsrecht en varia

Arbeidsrecht en varia #10 Arbeidsrecht en varia In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent. In deze tiende special wordt het

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

Webinar De Nieuwe Arbowet Arboprofessionals: Vraag en Antwoord

Webinar De Nieuwe Arbowet Arboprofessionals: Vraag en Antwoord Webinar De Nieuwe Arbowet Arboprofessionals: Vraag en Antwoord Op 2 november organiseerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Webinar over de Nieuwe Arbowet. De webinar is hier terug

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Pagina 1 van Ziekmelding via WhatsApp?

Pagina 1 van Ziekmelding via WhatsApp? Nieuwsbrief: de zieke werknemer In deze nieuwsbrief behandelen we weer een aantal arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ditmaal rondom het thema de zieke werknemer. In deze nieuwsbrief geven wij u tips, zodat

Nadere informatie