OCMW HEUSDEN-ZOLDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW - 4-3550 HEUSDEN-ZOLDER"

Transcriptie

1 OCMW jaarplan OCMW Heusden-Zolder - Sint-Willibrordusplein HEUSDEN-ZOLDER telefoon fax

2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1: missie van het OCMW... 6 Deel 2: dienstverlening van het OCMW Sociale Dienst - Sociaal Huis Strategische doelstelling:de individuele hulpverlening afstemmen op de noden van de individuele hulpvrager Operationele doestelling: de dienstverlening van de Sociale Dienst optimaal aanbieden en verdiepen Operationele doelstelling: de basisdienstverlening van het Sociaal Huis optimaal aanbieden en verdiepen Operationele doelstelling: trajectbegeleiding naar opleiding en tewerkstelling verdiepen Operationele doelstelling: dienst schuldhulpverlening (SHV) verder uitbouwen Operationele doelstelling: instaan voor de kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers Strategische doelstelling: versterken van eigen competenties van cliënten en bevorderen ontplooiïngskansen Operationele doelstelling: aandacht voor empowerment van de cliënten in de individuele hulpverlening Operationele doelstelling: empowerende groepswerkingen verder uitbouwen en toeleiding naar andere diensten Operationele doelstelling: ondersteuning van socioculturele initiatieven voor en door de doelgroep Operationele doelstelling: stimuleren van de doelgroep tot deelname aan de initiatieven Strategische doelstelling: maximale afstemming en samenwerking met andere welzijnsfactoren en doelgroepen Operationele doelstelling: samenwerken met de vierde wereldbeweging Operationele doelstelling: continue afstemming en samenwerking met gemeentelijke dienst welzijn en lokale economie Operationele doelstelling: samenwerking met andere welzijnsdiensten verder uitwerken Operationele doelstelling: zoeken naar mogelijkheden om aan de nood aan crisisopvang tegemoet te komen Operationele doelstelling: in samenwerking streven naar degelijke (sociale) huisvesting Thuiszorg Strategische doelstelling: afstemmen van het zorgaanbod op de toenemende en wijzigende zorgvraag Operationele doelstelling: de zo optimaal mogelijk aanbieden Operationele doelstelling: de dienst gezinszorg verder uitbouwen Operationele doelstelling: de poetsdienst verder uitbouwen Operationele doelstelling: het opleidingscentrum polyvalent verzorgende continueren Operationele doelstelling: maaltijdenbedeling kwaliteitsvol bestendigen Operationele doelstelling: andere continu evalueren en bijsturen Strategische doelstelling: aandacht voor de thuiszorg van specifieke doelgroepen Operationele doelstelling: kwaliteitsvolle thuiszorg voor specifieke doelgroepen Operationele doelstelling: ondersteuning bieden bij thuiszorg voor specifieke doelgroepen Strategische doelstelling: rechtenonderzoek en rechtenaanvragen bij senioren optimaal uitwerken Operationele doelstelling: structureren van de om de rechtendetectie bij senioren te optimaliseren Operationele doelstelling: toelagen aan bejaarden evalueren en bijsturen

3 2.2.4 Strategische doelstelling: versterken van sociale netwerken Operationele doelstelling: de draagkracht van de mantelzorg versterken Operationele doelstelling: vrijwilligersinfopunt optimaliseren (VIP) Operationele doelstelling: aandacht voor de socioculturele participatie van bejaarden Strategische doelstelling: maximale afstemming en samenwerking met andere zorgactoren Operationele doelstelling: uitwerking van de lokale gezondheidspreventie Operationele doelstelling: afstemming rond klusjesdienst Wonen en Zorg Strategische doelstelling: buurtactivering van de gerenoveerde bejaardenwijk De Rijzillen Operationele doelstelling: Stimuleren en zonodig begeleiden van buurtactiviteiten met het oog op het creëren van sociaal netwerk Strategische doelstelling: nieuw dagverzorgingscentrum bouwen en uitbouwen Strategische doelstelling: participeren aan de uitwerking van een lokaal dienstencentrum Operationele doelstelling: informatiepunt senioren regelmatig evalueren en bijsturen Operationele doelstelling: dienst Voetverzorging in het dienstencentrum evalueren Operationele doelstelling: samenwerking in de uitbouw van het lokaal dienstencentrum Strategische doelstelling: bijdrage in het creëren van voldoende aanbod aangepaste woningen voor bejaarden Operationele doelstelling: stimuleren en begeleiden van inwoners bij functioneel aanpassing van woning Operationele doelstelling: bouwen van serviceflats op locaties die synergie met de omgeving toelaten Operationele doelstelling: behoefteonderzoek naar noodzaak van nachtopvang, kortverblijf en zorgunit Operationele doelstelling: samenwerking met alle betrokken actoren bij realisatie nieuwe projecten ouderenzorg Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang Strategische doelstelling: kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang aanbieden Operationele doelstelling: uitbouwen van een veilige en kwalitatieve infrastructuur Operationele doelstelling: maximale afstemming en samenwerking met andere actoren Operationele doelstelling: informatisering Operationele doelstelling: systematische evaluatie en vereenvoudiging procedures om efficiëntere werking mogelijk te maken Operationele doelstelling: voorzien van gevarieerd en kwalitatief aanbod, rekening houdend met specifieke noden Operationele doelstelling: optimaliseren van de teamwerking Dienstverlening specifieke probleemgebieden of doelgroepen i.s.m. gespecialiseerde diensten Strategische doelstelling: streven naar degelijke en betaalbare huisvesting Operationele doelstelling: maximaal samenwerken om een voldoende en betaalbaar huisvestingsaanbod te realiseren Strategische doelstelling: verbreden van de relationele hulpverlening i.s.m. CAW Sonar Operationele doelstelling: aanbieden van relationele hulpverlening voor mensen uit Heusden-Zolder en directe omgeving Strategische doelstelling: straathoekwerk en ambulante hulpverlening bij verslavingsproblemen i.s.m. OCMW Operationele doelstelling: huidige hulpaanbod ambulante drughulpverlening bestendigen i.s.m. CAD Operationele doelstelling: straathoekwerker ondersteunt, motiveert, bemiddelt en organiseert diverse initiatieven Operationele doelstelling: straathoekwerker informeert diverse e voorzieningen omtrent ontwikkelingen

4 2.5.4 Strategische doelstelling: hulpverlening aan kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen Operationele doelstelling: ambulante, gespecialiseerde en multidisciplinaire hulpverlening toegankelijk maken voor kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen met ernstige psychosociale/psychiatrische problemen, of een duidelijk risico op ontwikkeling van dergelijke problematiek Operationele doelstelling: aanbieden van hulp en begeleiding aan huis met betrekking tot de problematische opvoedingssituaties en schoolproblematiek in gezinnen met schoolgaande kinderen en jongeren Strategische doelstelling: aanbieden van gestructureerde dagopvang aan mensen met psychosociale problematiek Operationele doelstelling: aanbieden van gestructureerde dagopvang aan mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek Strategische doelstelling: het aanbieden van advies en informatie aan de opvoeding van kinderen en jongeren (van 0 tot 12 jaar) Operationele doelstelling: aanbieden van pedagogische advies voor ouders en hulpverleners/begeleiders aangevuld met een infopunt Strategische doelstelling: het aanbieden van crisishulp bij collectieve noodsituaties 61 Deel 3: Beleids- en organisatiemanagement Strategische doelstelling: effectief beleid aansturen op basis van een coherente beleidscyclus Operationele doelstelling: coherentie van de beleidscyclus en de afstemming binnen het globale welzijnsveld maximaliseren Strategische doelstelling: personeelsbeleid beoogt maximaal aantrekken en ontwikkelen van human resources Operationele doelstelling: actualiseren van de aanwervings- en selectieprocedures Operationele doelstelling: actualiseren van de onthaalprocedure van nieuwe medewerkers Operationele doelstelling: voeren van een motiverend personeelsbeleid Operationele doelstelling: personeelsbeleid dat evenwicht zoekt tussen klantvriendelijke dienstverlening en werkvoorwaarden Operationele doelstelling: verdere uitvoering van de welzijnswet Operationele doelstelling: vormingsbeleid gericht op evenwicht tussen deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling Operationele doelstelling: invoering van evaluatieprocedure voor decretale graden Strategische doelstelling: het voeren van een efficiënt intern en extern communicatiebeleid Operationele doelstelling: voeren van gerichte externe communicatie om toegang tot en kwaliteit van dienstverlening te maximaliseren Operationele doelstelling: uitwerken van intern communicatiebeleid als instrument tot efficiëntie, transparantie, inspraak en professionalisme Strategische doelstelling: veralgemenen van kwaliteitsbeleid naar alle diensten van het OCMW Operationele doelstelling: maximale benadering van het kwaliteitsbeleid Operationele doelstelling: kwaliteitssystemen zo toegankelijk mogelijk uitwerken Operationele doelstelling: stimuleren van open bedrijfsstructuur, waar inspraak, opmerkingen, suggesties en klachten van cliënten gebruikers, vrijwilligers, personeel en bestuur benaderd worden als leermogelijkheden tot het verbeteren van de organisatie Operationele doelstelling: invoering intern controlesysteem Strategische doelstelling: financieel management verder ontwikkelen in functie van beleidsvoorbereiding en -uitvoering Operationele doelstelling: performant financieel management ontwikkelen Operationele doelstelling: verder ontwikkelen van interne auditsystemen Strategische doelstelling: het ontwikkelen van informaticabeleid, erop gericht om strategische doelstellingen te ondersteunen Operationele doelstelling: optimaal gebruik en beheer van het informaticanetwerk Strategische doelstelling: optimaal beheer van het patrimonium van het OCMW Operationele doelstelling: verder loslaten van gronden die geen functie hebben in de uitvoering van de missie Operationele doelstelling: optimaal beheer van huidige en toekomstige patrimonium

5 Inleiding Hierbij vindt u het jaarplan met een omschrijving van de doelstelling van het OCMW. Dit is opgemaakt op basis van het meerjarenplan Achter de verschillende actiepunten die in dit jaarplan geformuleerd worden is vermeld wie hiervan procesverantwoordelijke en uitvoerder is. In het OCMW ligt de eindverantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij een bestuursorgaan (Raad, Vast Bureau, Bijzonder Comité), de voorzitter of een leidinggevende (via regelgeving of delegatie). Graag duiden we op het feit dat het begrip procesverantwoordelijke niet verwijst naar deze verantwoordelijkheden of bevoegdheden. Wel is het een instrument om transparantie op niveau van uitwerking en opvolging te voorzien. Het is de opdracht van de procesverantwoordelijke om dat actiepunt op te volgen. Concreet kan dit betekenen dat hij/zij zorgt dat er in actie gekomen wordt, de nodige besprekingen hieromtrent voert of laat voeren, op de juiste agenda terecht komt (vb. in kader van een beslissing), de uitvoerder(s) aanspreekt hiervan werk te maken en opvolgt, hierover communiceert en signaleert met/aan leidinggevende en/of bestuursorganen, eventueel adviezen formuleert, Bijvoorbeeld: bij het actiepunt een visie en procedure ontwikkelen over kinderen met specifieke zorgbehoeften binnen het eigen IBO, is de BKO als procesverantwoordelijke vermeld. Dit houdt concreet in dat zij ervoor zorgt dat hierover de nodige informatie verzameld is, zoals eventuele ervaringen van andere BKO s, subsidiemogelijkheden, welke aanpassingen getroffen moeten worden, welke gevolgen dit heeft voor de werking, maar ook zorgt voor het voeren van de nodige gesprekken hieromtrent, zorgt voor agendering op de Raad met de nodige achtergrondinformatie, eventueel een advies formuleert, enz. De uitvoerders zijn de mensen die de uitvoerende acties ondernemen die nodig zijn om dit actiepunt te verwezenlijken en/of die het effectief uitvoeren. Bijvoorbeeld het actiepunt diëtiste optimaal betrekken bij groepswerkingen, stagebegeleidingen, herzieningen gezinszorg, info over diëten, vorming verzorgend personeel, LOGO-werking. De is hier procesverantwoordelijke, omdat hij leidinggevende is van de verschillende werkingen die in dit actiepunt vermeld worden; maar als uitvoerder wordt de diëtiste vermeld omdat zij effectief degene is die ingeschakeld wordt in de verschillende werkingen. Alvast veel leesgenot. 5

6 Strategische nota van het OCMW - meerjarenplan Deel 1 Missie van het OCMW Als lokaal openbaar bestuur organiseert het OCMW hulp-, dienst- en zorgverlening voor iedereen die in Heusden-Zolder woont met bijzondere aandacht voor mensen met minder welzijnskansen, dit alles binnen zijn wettelijk kader. Onze hulp-, dienst- en zorgverlening: * wil iedereen in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid; * heeft brede deelname aan en integratie in onze samenleving als doel. Daarvoor ontwikkelen we een kwaliteitsvol aanbod op maat van onze inwoners, en op maat van de hulpvrager. Wij overleggen met de cliënt over de individuele hulp- en dienstverlening en geven hem of haar inspraak in de verdere invulling van het hulpverleningsproces. Hierdoor wordt de cliënt in staat gesteld om zijn/haar leven zelf mee richting te geven. We proberen altijd zo snel mogelijk een antwoord te geven op structurele welzijnsproblemen, of proberen ze liefst nog vóór te zijn. Daarom houden we onze vinger aan de e pols. Onze hulp-, dienst- en zorgverlening kunnen we aanbieden dankzij professionele medewerkers. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich verantwoordelijk voelen voor onze cliënten en voor het realiseren van de missie van onze organisatie. Een geëngageerde, deskundige en klantvriendelijke houding van medewerkers is onze maatstaf. We doen ook een beroep op vrijwilliger, en werken samen met partners en verenigingen die naast en samen met ons actief zijn op het werkveld. De relatie met onze cliënten is gebaseerd op wederzijds respect, en is er één van wederzijdse rechten en plichten. We streven ernaar om op een duidelijke manier te communiceren en samen te werken met de hulpvrager, zonder onderscheid op basis van religie, overtuiging, nationaliteit, herkomst, geslacht of huidskleur. 6

7 Visie op de realisatie van deze missie Het OCMW wil haar opdracht realiseren door middel van een slagkrachtige organisatie die op flexibele, effectieve en efficiënte wijze kan inspelen op evoluties in e noden. Het OCMW biedt een brede laagdrempelige eerstelijnsdienstverlening aan, die afgestemd is op de noden van de bevolking en op het aanbod van de andere diensten en sectoren waarmee er overleg en samenwerking is. De dienstverlening van het OCMW is curatief en preventief en kan van materiële en immateriële aard (sociaal, psychologisch, juridisch) zijn. Het curatieve beoogt het aanbieden van een geïntegreerde verlening materiële hulp en zorg op maat indien de minimale financiële voorwaarden niet voorhanden of bedreigd zijn; immateriële hulp en zorg op maat: door alle vragen om hulp te ontvangen, zelf te behandelen en/of te verwijzen naar de juiste dienst; coördineren van overleg tussen hulp- en zorgverleners in individuele hulpverleningsdossiers; gericht samenwerken om de meest aangewezen hulpverlening mogelijk te maken. Het preventieve beoogt het anticiperen op noden en hulpvragen opvolgen van de ontwikkelingen in de e behoeften om op een doeltreffende manier hierop in te spelen; informeren van de bevolking; de toegankelijkheid van en de samenwerking met andere diensten en instellingen bevorderen; inrichten van diensten en instellingen, indien er ontoereikende diensten of instellingen bestaan waarnaar de hulpvragers kunnen worden verwezen; optimaal samenwerken met gemeentelijke diensten en private welzijnsorganisaties, zowel op beleids- als op operationeel niveau; in de uitvoering van het lokaal sociaal beleid zorgt het OCMW samen met het gemeentebestuur voor een goede coördinatie van de verlening van alle lokale actoren om op deze wijze het geheel toegankelijker te maken en dichter bij de burger te brengen. 7

8 Deel 2 Dienstverlening van het OCMW 2.1 Sociale Dienst Sociaal Huis Strategische doelstelling: de individuele hulpverlening afstemmen op de noden van de individuele hulpvrager en op de toegewezen opdrachten Omgevingsanalyse Een menswaardig bestaan kunnen leiden Het is in de eerste plaats op het OCMW als openbare en belangrijkste partner dat hulpvragers in iedere gemeente een beroep kunnen doen. De Sociale Dienst van het OCMW is de sociale antenne van onze samenleving. Men vangt de mensen op die door de mazen van het sociale vangnet vallen. Als de economie niet meer aantrekt en de werkloosheid stijgt ziet het OCMW onmiddellijk de gevolgen. Als OCMW zijn we dus onder andere afhankelijk van de economische toestand, die in de loop van 2009 een recessie kende. Als de kostprijs van de gezondheidszorg toeneemt en de patiënt een groter aandeel moet dragen, komen mensen met een karig inkomen bij het OCMW aankloppen. Wie tot over zijn oren in de schulden zit kan bij het OCMW terecht. Het recht op e dienstverlening en het recht op een menswaardig bestaan is wettelijk verzekerd sedert Het recht is afdwingbaar en het OCMW moet zich houden aan strikte afhandelingstermijnen, zoniet kan de cliënt naar de arbeidsrechtbank stappen. Los van deze wettelijke afdwingbaarheid brengen ook de problematieken waarmee men als eerstelijnsdienst geconfronteerd wordt met zich mee dat het OCMW snel en adequaat moet optreden. In het algemeen verslag van de Armoede staan een aantal knelpunten geformuleerd waarvoor er aandacht moet zijn binnen de hulpverlening: Langs de ene kant staan de mensen die afhankelijk, onzeker, wantrouwig en onmachtig zijn, langs de andere kant staat de professionele hulpverlener die vanuit zijn positie en normen, zijn mogelijkheden en beperkingen, tracht de mensen uit die afhankelijkheid te krijgen. Hoe kan de soms noodzakelijke, controlerende rol van bepaalde vormen van hulpverlening worden verzoend met het respect voor privacy en zelfbeschikking van de betrokkenen? De onvermijdelijke mix van hulp en controle is een uitdaging voor de hulpverlener en de. Hulp is meer dan 'geld', zoals armoede meer dan 'geld' is. Eigenlijk zit onder die vraag ook een vraag naar respect, naar ruimte en rust, een vraag om vooral niet nog meer veroordeeld te worden. 8

9 Schuldhulpverlening De vraag naar schuldhulpverlening wordt steeds groter. Bij steeds meer mensen wordt de druk van de schuldeisers te groot en ziet men het zelf niet meer zitten om uit de schulden te geraken. Ook de bekendheid van de procedure van collectieve schuldenregeling blijft ervoor zorgen dat er meer aanvragen hiervoor ingediend worden. In de loop van 2008 namen de vragen sneller toe dan het aanbod waardoor er wachtlijsten ontstonden. Deze wachtlijsten vormen echter een penibel punt: gezien de aanmeldingen gebeuren als de nood het hoogst is, zijn onmiddellijke interventies meestal noodzakelijk. Ondertussen is de vroegere wachtlijst weggewerkt, wordt er gewerkt met een aanmeldingslijst met een intakeprocedure. Tijdens deze procedure wordt in iedere aanmelding sneller klaarheid gebracht. Trajectbegeleiding De cliënten van de OCMW-trajectbegeleiding zijn meestal meervoudig kansarmen: afwezigheid van arbeidsattitudes, lage scholingsgraad, beperkte of geen werkervaring; tevens hebben ze ondersteuning nodig betreffende een aantal randvoorwaarden: mobiliteit, kinderopvang, familiale situatie. De wet betreffende het recht op e integratie legt sterk de nadruk op de inschakeling van jongeren in het beroepsleven. Het aantal cliënten (vooral dan de jongeren) dat een beroep doet op de trajectbegeleiding neemt alsmaar toe. Een bijzondere groep vormen ook de cliënten met beperkte kennis van de Nederlandse taal: deze trajecten duren beduidend langer doordat eerst de taalachterstand dient ingehaald te worden. Asielzoekers De opvang van asielzoekers gebeurt in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) met materiële hulpverlening. Naar aanleiding van de wetswijzigingen in de asielprocedure en de opvangwet in mei/juni 2007, zijn er voor het LOI heel wat veranderingen doorgevoerd. Het LOI is verankerd als een van de twee opvangsystemen voor asielzoekers, naast de federale opvangcentra. De opvang via financiële steunverlening zou volledig verdwijnen, maar is door de hoge druk op de opvangcapaciteit in de loop van 2009 toch terug ingevoerd door de regering voor een beperkte groep asielzoekers. We kregen geen nieuwe asielzoekers toegewezen, maar sinds de verzadiging van het opvangnetwerk wordt regelmatig aan asielzoekers geen toewijzing meer gegeven, dienen deze zich aan te melden bij het OCMW van verblijf. Op die manier worden we toch weer geconfronteerd met nieuwe dossiers met financiële steunverlening. Er kwam ondertussen een snellere doorstroming komen in het LOI. De voormelde wetswijzigingen hebben de bedoeling om het verblijf in het LOI te beperken. Voordien verbleven vele asielzoekers meerdere jaren in het LOI. Er zal blijvende onduidelijkheid bestaan over de toestroom van asielzoekers: hoeveel aanvragen, welke gezinssamenstellingen, De overheid legt daarom steeds meer druk op de LOI s om een zo flexibel mogelijke opvang te realiseren. Europese regelgeving heeft steeds meer invloed op het Belgische en zelfs lokale opvangbeleid. 9

10 Mensen met illegaal verblijf Alhoewel er geen exacte cijfers ter beschikking zijn, is er een algemeen aanvoelen dat het aantal mensen in illegaal verblijf stijgt. Heel wat uitgeprocedeerde asielzoekers blijven nadien meestal illegaal in België wonen. Maar ook bij mensen uit de nieuwe EU-lidstaten, uit Oost- Europa, wordt een stijging waargenomen: ze komen naar België en blijken niet in regel te geraken met hun verblijfsstatus Operationele doelstelling: de dienstverlening van de Sociale Dienst optimaal aanbieden en verdiepen Permanent Zorgen voor aangenaam onthaal en waarborgen van privacy. - zorgen voor aangename en informatieve wachtplaats; - vlotte en duidelijke doorstroming naar spreeklokalen (evaluaties met onthaal). Permanent de betrokkenheid met de hulpvrager versterken via huisbezoeken. Een geïntegreerde aanpak op diverse terreinen. - aandacht voor klantvriendelijke doorverwijzing en opvolging Rechten van de cliënt op energie bewaken. Permanent de individuele benadering van de probleemsituaties bewaken met eveneens aandacht voor de unieke noodsituatie van elke individuele cliënt. Eenvoudige begrijpbare communicatie/beslissingen. - stimuleren van Nederlandse taalkennis van allochtone hulpvragers; - aandacht voor eenvoudige en begrijpbare communicatie, eventueel met behulp van sociale tolken; - folders en materialen systematisch laten nalezen door de doelgroep. Preventieve acties uitwerken: - in het individuele leerproces van het gezin; - zie groepswerkingen; - financiële vaardigheden (continu). procesverantwoordelijke uitvoerder werk(st)ers werk(st)ers werk(st)ers werk(st)ers werk(st)ers werk(st)ers (folders: MW ers empowermentteam) MW ers MW ers empowermentteam en asielteam MW ers schuldhulpverleningsteam 10

11 Permanent kwaliteitsvolle opleidingen en bijscholing van het personeel bewaken: - continu vorming sociale wetgeving; - continu vorming schuldbemiddeling; - blijvend aandacht voor intervisie/supervisie rond empowerment met actiepunten en opvolging; - vorming rond interculturele communicatie. Stimuleren cliënt om eigen competenties verder te ontwikkelen in samenwerking met vormingsinstellingen (zie empowerment). Een geïntegreerde aanpak op diverse terreinen: - de evaluatie van de financiële normen voor financiële hulpverlening in samenwerking met externe onderzoeksinstanties en werkgroepen (VVSG, HIK). - Streven naar eenvormigheid in het toepassen van het normensysteem bij financiële hulpverlening over de diensten heen. - Registratiesysteem op een gebruiksvriendelijke en efficiënte wijze aanpassen om de integrale hulpverlening te verbeteren (voorbereiden 2009). Rechten van de cliënt op energie bewaken - uitwerking van het systeem minimum levering aardgas via budgetmeter Kwaliteitsvolle opleidingen en bijscholing van het personeel bewaken: - EHBO in noodsituaties; - vorming rond de positie van de schuldhulpverlener: spanningsveld tussen beroepsgeheim en samenwerking (tussenpersoon zijn, tussen schuldeisers en schuldenaar vergt van de hulpverlener een voordurende alertheid en deontologische verantwoordelijkheid in verband met beroepsgeheim, informatie-uitwisseling en samenwerking). Aandacht voor eenvoudige begrijpbare communicatie/beslissingen: Standaardformuleringen (veelvoorkomende voorstellen) aanpassen samen met de administratie. Preventieve acties uitwerken in het individuele leerproces van het gezin -energie. en sociale dienst en werk(st)ers werk(st)ers sociale dienst 11

12 Operationele doelstelling: de basisdienstverlening van het Sociaal Huis optimaal aanbieden en verdiepen Infoverstrekking bewaken in communicatieplan OCMW; zie 3.3. Interne procedure rond up-to-date houden van checklist betreffende allerlei rechten/voordelen (al dan niet samenwonenden -aanduiden themaverantwoordelijke), (gebruik rechtenverkenner) Infoverstrekking aan intermediairen in functie van doorverwijzing naar het OCMW en sociaal huis rond sociale rechten, voordelen, mindervaliden, verhoogde kinderbijslag,.: - acties naar vierdewereld. Optimale afstemming tussen de werk(st)ers en de financiële dienst omtrent de borgstellingen en het beheer van de financiële middelen van bejaarden in een rusthuis. sociale dienst,diensthoofd en financieel beheerder secretariaat werk(st)ers empowermentteam en financieel beheerder 12

13 Operationele doelstelling: trajectbegeleiding naar opleiding en tewerkstelling verdiepen Blijvende aandacht voor de betrokkenheid van de bij trajectbegeleiding in het kader van de afstemming van de hulpverlening (integraal en empowerend werken). Het aantal artikel 60-tewerkstellingen bestendigen. Trajectbegeleiding is maatwerk: vandaar de noodzaak aan diversiteit van de tewerkstellingsplaatsen, intensieve begeleiding op de werkplek en continue aandacht voor doorstromingsmogelijkheden nadien. Aandacht voor persoonsontwikkeling vorming door het inrichten van en toeleiden naar vorming en opleiding inzake attitudes, communicatie,budgetteren, relaties, Specifieke aandacht voor jobtraining van de doelgroep (met daarin vooral de jongeren), in samenwerking met vormingsinstellingen en andere interne en externe diensten. Bij goedkeuring van de projectsubsidies door het ESF een inschakelingsproject uitvoeren volgens de ESFnormen; tevens indienen van een nieuw project voor 2012 Via een aanbod van groepswerk het traject verdiepen van leefloners die reeds langere tijd begeleid worden, maar wegens hun complexe problematiek geen vooruitgang boeken, met de bedoeling hun kansen op een succesvolle werkervaring te vergroten. MW ers trajectbegeleiding werk(st)ers trajectbegeleiding werk(st)ers trajectbegeleiding werk(st)ers trajectbegeleiding werk(st)ers trajectbegeleiding werk(st)ers trajectbegeleiding werk(st)ers trajectbegeleiding 13

14 Operationele doelstelling: dienst schuldhulpverlening (SHV) verder uitbouwen Nastreven van de maximale vrijwaring van rechten van de cliënt als schuldenaar: - nazicht schulden in het teamoverleg bespreken (leren van collega s). Aandacht voor de selectieve opname van dossiers in collectieve schuldenregeling met OCMW als schuldbemiddelaar. Evaluatie van de intakeprocedure. Kennisverhoging in het werken met gezinnen van allochtone afkomst, vooral in functie van afbouw van budgetbeheer. Dit kan o.a. door contacten met de wijkwerkers van het gemeentebestuur. medewerkers team schuldhulpverlening werk(st)ers en team schuldhulpverlening werk(st)ers en team schuldhulpverlening 14

15 Operationele doelstelling: instaan voor de kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers en aandacht voor mensen zonder wettig verblijf Zorgen voor goede huisvesting van de asielzoekers. Snel en duidelijk wegwijs maken in de gemeente. Heldere toelichting over het huishoudelijk reglement. Inspelen op evoluties in het kader van veranderende asielprocedure, opvangregelingen en regularisatiewetgeving Bij illegaal verblijf, hulpverlening bieden binnen de grenzen van de geldende regelgeving. Dringende medische hulp: sociaal onderzoek verder uitbouwen en aparte registratie rond deze dossiers. Sociaal onderzoek van minderjarige kinderen en hun ouders in functie van KB 24/06/04 voor doorverwijzing naar opvangcentrum informatieverstrekking. Evaluatie en bijsturen van de interne afspraken (handboek) omtrent de opvang in het LOI Afspraken met de medische sector bijsturen omtrent de ten laste neming van medische kosten, n.a.v. te verwachten wijziging in regelgeving, oa op vlak van administratieve afhandeling medewerkers asielteam medewerkers asielteam medewerkers asielteam medewerkers asielteam medewerkers asielteam medewerkers asielteam medewerkers asielteam medewerkers asielteam medewerkers asielteam medewerkers asielteam 15

16 2.1.2 Strategische doelstelling: versterken van de eigen competenties van de cliënten en bevorderen van de ontplooiingskansen op sociaal en cultureel vlak Omgevingsanalyse Bij hulpvragen verwacht de cliënt een antwoord of een oplossing voor zijn probleem. De werker is vaak de sturende hulpverlener. Het empowerend werken biedt de mogelijkheid aan de hulpvrager om meer greep te krijgen op zijn situatie zodat hij er ook werkelijk op vooruit gaat : door te geloven in de krachten en de mogelijkheden van de cliënt, rekening te houden met de leefwereld en de haalbaarheid van de situaties, kan men de vicieuze cirkel doorbreken en ombuigen naar een positief traject. Dit is de basis van empowerment. Dit empoweringsproces realiseren in de hulpverlening is een langzame en moeilijke opdracht; de hulpverlener moet in staat zijn condities te kunnen scheppen om ontplooiingsmogelijkheden te bieden aan de hulpvrager. Een proces met vallen en opstaan waarbij teamwerk, creativiteit en autonomie centraal staan. Niet willen deelnemen aan sociale en culturele activiteiten is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting. De federale overheid stelt financiële middelen ter beschikking aan de OCMW s om de cliënten met een beperkt inkomen de kans te bieden deel te nemen aan het verenigingsleven, sport en culturele activiteiten. De individuele toepassing van deze subsidie werkt niet stigmatiserend waardoor het sterk gewaardeerd wordt door de cliënt. Het is van belang dat alle verenigingen, diensten en potentiële cliënten op de hoogte zijn van dit initiatief. Ook de initiatieven omtrent het overbruggen van de digitale kloof vormen een nieuwe uitdaging. 16

17 Operationele doelstelling: aandacht voor empowerment van de cliënten in de individuele hulpverlening Aandacht bij de methodische hulpverlening voor: - bewustwording van de cliënt over de eigen situatie; - stimuleren van de zelfredzaamheid, werken aan zelfvertrouwen en aan zijn vaardigheden; - de ondersteuning van de cliënt bij het opkomen voor zichzelf, respect voor de mening, de wensen en verwachtingen van de cliënt; - stimuleren dat cliënten zich verbonden voelen met anderen; - doelgroep vrouwen en ouders van kinderen tussen 0 en 3 jaar; - aandacht voor toeleiding naar gespecialiseerde diensten die groepswerking en vorming aanbieden. Aandacht voor de eigen krachten en de eigen netwerkvorming van de cliënt. Stapsgewijs en op maat werken aan het proces tijdens de intervisies. Stimuleren van het gebruik maken van intervisie. Methodiekontwikkeling specifieke doelgroep Roma bij goedkeuring project door het federaal Impulsfonds werk(st)ers werk(st)ers werk(st)ers empowermentteam werk(st)ers sociale dienst werk(st)ers sociale dienst werk(st)ers sociale dienst werk(st)ers asielteam 17

18 Operationele doelstelling: empowerende groepswerkingen verder uitbouwen en toeleiding naar andere diensten Groepswerkingen budgetteren organiseren - blijvende aandacht voor motivering cliënten voor groepswerking; - meewerken en ondersteunen van de groepswerkingen voor cliënten in SHV in kader van empowerment en afbouw budgetbeheer; - jaarlijks een budgetgroepswerking opzetten; - aanbod blijven doen om in kleine werkgroepjes nazorg te doen rond afbouw budgetbeheer en jaarlijkse evaluatie van deze werking. Onderzoeken van themagerichte werking rond opvoedingsondersteuning vertrekkend uit de aangereikte thema s van de doelgroep met toeleiding via welzijnsdiensten Overzicht aanbod up-to-date houden. Evaluatie thema energie/klimaat in de groepswerkingen. werk(st)ers empowermentteam werk(st)ers empowermentteam werk(st)ers empowermentteam werk(st)ers empowermentteam werk(st)ers empowermentteam 18

19 Operationele doelstelling: ondersteuning van socioculturele initiatieven voor en door de doelgroep Samenwerking met en ondersteuning van organisaties die zich belangeloos inzetten voor de doelgroep. werk(st)ers empowermentteam Operationele doelstelling: stimuleren van de doelgroep tot deelname aan initiatieven Visie-ontwikkeling omtrent eigen bijdrage door cliënten aan activiteiten via het socio-cultureel fonds, met vertaling in een nieuwe brochure. Blijvende aandacht voor onze doelgroep in het reguliere circuit. - evaluatie van de acties. werk(st)ers sociale dienst werk(st)ers empowermentteam 19

20 2.1.3 Strategische doelstelling: maximale afstemming en samenwerking met andere welzijnsfactoren en doelgroepen Omgevingsanalyse We streven naar samenwerking met al de werkingen die zich richten op het welzijn van de meest zwakke bevolkingsgroepen omdat: heel wat voorzieningen elkaar in hun dagelijkse werking minstens raken en alleen door samenwerking overlapping kan voorkomen worden; cliënten hun weg niet vinden en hun problemen bij allerlei diensten formuleren en herformuleren; cliënten meer en meer met problemen komen die een specifieke aanpak nodig hebben (verslaving, relatieproblemen, huisvesting, ). Elke vorm van samenwerking vertrekt vanuit de vraag of de hulpzoekende er beter van wordt: ofwel door een meer efficiënte probleemoplossing voor individuele dossiers; ofwel door een meer geïntegreerd aanbod van hulpverlening. In onze gemeente hebben we een groot netwerk van overlegstructuren: overleg in functie van de gecoördineerde hulp rond cliënten; overleg rond welzijnsproblematieken; samenwerking met diensten, middengroepen en organisaties van vrijwilligers om de noden op een preventieve manier op te sporen. 20

21 Operationele doelstelling: samenwerken met de vierde wereldbeweging Een medewerker van de zal participeren aan de stuurgroep van de vierdewereldbeweging. Actief mensen toeleiden naar de activiteiten van de vierde wereldbeweging door de. Ondersteuning bieden in communicatie naar buiten toe - ondersteuning bieden bij publicaties bvb. lay-out van folder helpen opmaken; - activiteiten bekend maken via verschillende kanalen: Lees Heusden-Zolder, Kijk Heusden-Zolder, activiteitenkalender gemeente. Financiële ondersteuning bieden via bvb. het Fonds voor Sociale en Culturele Participatie en/of het vrije tijdsparticipatiefonds. werk(st)ers empowermentteam werk(st)ers werk(st)ers empowermentteam MW ers SD werk(st)ers empowermentteam werk(st)ers sociale dienst 21

22 Operationele doelstelling: continue afstemming en samenwerking met de gemeentelijke dienst welzijn en lokale economie Meewerken aan de wijkwerkingen zowel preventief als curatief. werk(st)ers sociale dienst Meewerken aan preventieve acties vanuit gemeentelijke welzijnsdiensten ( SOW, LOP, preventiedienst, integratiedienst, seniorencentrum). werk(st)ers sociale dienst Meewerken aan de gemeentelijke welzijns- beleidsplannen (minderhedenbeleidsplan, kinderopvang). of betrokken Regelmatig overleg met betrokken (gemeentelijke) diensten rond individuele cliënten. werk(st)ers sociale dienst 22

23 Operationele doelstelling: samenwerking met andere welzijnsdiensten verder uitwerken Cliëntcoördinatie optimaal continueren: - praktische organisatie van het cliëntoverleg blijven ondersteunen; - stimuleren van deelname aan cliëntoverleg door cliënten en hulpverleners. Samenwerking verstevigen in het kader van kansarmoede met: - Kind en Gezin in het kader van kansarme geboorten; - interdisciplinair team CLG =Netwerkteam integrale jeugdhulpverlening; - vormingsinstellingen; - samenwerking uitbouwen met het provinciaal onthaalbureau in kader van de uitvoering van het decreet inburgering. Binnen trajectbegeleiding extra aandacht voor netwerkvorming met de sector in functie van de tewerkstelling van onze doelgroep: - contacten met bedrijven en met de uitzendsector onderhouden en uitbreiden om de doorstromingskansen van de cliënten te verhogen. In het kader van Netwerk Tewerkstelling Heusden-Zolder en daarbuiten zal er samengewerkt worden met andere diensten; - afstemming van trajecten in kader van de Werkwinkel met trajectbegeleiding op maat van de cliënt volgens de methodieken eigen aan het OCMW; - taakafspraken met personeelsdienst OCMW bestendigen en verfijnen. Specifieke samenwerking vanuit het LOI bestendigen naar beeldvorming: - diensten waar cliënten- asielzoekers vrijwilligerswerk kunnen doen; - samenwerking opzetten met andere welzijnsdiensten in het kader van beeldvorming over de doelgroep; - gebruik maken van informatie- en mediakanalen voor een correcte beeldvorming. Samenwerking zoeken bij schuldenproblematieken: - doorverwijzing van cliënten in langdurig budgetbeheer werk(st)ers empowermentteam ; CLGteam: werk(st)ers empowermentteam werk(st)ers trajectbegeleiding werk(st)ers asielteam werk(st)ers team schuldhulpverlening 23

24 Medewerking aan regionale overlegstructuren om: - structurele knelpunten te signaleren en op te volgen; - acties voor de maximale vrijwaring van rechten van de cliënt te ondersteunen. Samenwerking uitbouwen met diensten in het kader van activiteiten, vorming of groepswerkingen (zie strategische doelstelling 2,operationele doelstelling 2) werk(st)ers empowermentteam Operationele doelstelling: zoeken naar mogelijkheden om aan de nood aan crisisopvang tegemoet te komen Zoeken naar samenwerking met andere diensten (LSO, OCMW s, CAW s): - om de nood aan opvangbedden op te lossen; - om een coördinatie te organiseren om bij het zoeken naar crisisopvang (infopunt) Operationele doelstelling: in samenwerking streven naar degelijke (sociale) huisvesting Op punt stellen van een goede dienstverlening rond huisvesting: - overzicht aanbod dienstverlening; - onderzoek infopunt betaalbare huurhuizen. 24

25 2.2 Thuiszorg Strategische doelstelling: afstemmen van het zorgaanbod op de toenemende en wijzigende zorgvraag Omgevingsanalyse In 2015 zal 25,3 % van de Limburgse bevolking 60 jaar zijn of ouder. Er wordt een toename met 29 % voorzien, wat overeenkomt met 23,7 % van de totale bevolking. Voor Vlaanderen is de prognose een toename met 18 %. In Heusden-Zolder wonen of 20,01 % van onze 60+'ers alleen. Prognose van aantal 80-plussers in 2015: er wordt een toename met 67 % voorzien. Voor Vlaanderen is de prognose een toename met 41 %. In Limburg worden thans zes op tien ouderen met de zwaardere verzorgingsprofielen B en C in het thuismilieu opgevangen, in de rest van Vlaanderen bedraagt dit aandeel slechts de helft daarvan (drie op tien) Het aandeel zwaar zorgbehoevende ouderen dat in een rusthuis wordt opgevangen daarentegen, bedraagt in Limburg dan weer minder dan de helft dan in de rest van Vlaanderen. Op dit ogenblik beschikken noch de instellingen (Rusthuizen en RVT), noch de over middelen en mogelijkheden om deze toename op te vangen. Indien de verschillende beleidsniveaus niet de nodige beleidsmaatregelen treffen zal een steeds groter wordende groep van zwaar zorgbehoevenden van het kastje naar de muur worden gestuurd en verstoken blijven van elementaire professionele hulp. Door de toename van de zorgvraag en de daling van de beschikbare mantelzorg zal er een toenemende druk ontstaan op de professionele zorg. 11% van de ouderen in Limburg hebben professionele hulpverlening. 89 % heeft geen professionele verzorging In Limburg worden thans 8 op de 11 ouderen in het thuismilieu verzorgd, in de rest van Vlaanderen bedraagt dit aandeel slechts 5 op 11. Het aandeel zwaar zorgbehoevende ouderen dat in een rusthuis wordt opgevangen daarentegen, bedraagt in Limburg 35,5 % dan weer minder dan in de rest van Vlaanderen 53 %. Limburg telt 55 % van de intensieve verzorgingen (B en C) in de thuiszorg t.o.v. 33 % in Vlaanderen. Dit betekent onvermijdelijk dat de eerstvolgende jaren het aantal (zwaar) zorgbehoevenden eveneens fors zal toenemen. Thuiszorgdiensten (en andere welzijnsvoorzieningen) zullen in de eerstvolgende jaren een zeer sterke toename kennen van het aantal hulpvragen als gevolg van de demografische evolutie van het aantal hoogbejaarden. 25

26 Gezinszorg en poetsdienst Uit de gegevens van de demografische evolutie blijkt dat in de gemeente Heusden-Zolder er een extra behoefte zal ontstaan van 48 % aan de uren gezinszorg t.o.v Dit is hoger dan het gemiddelde voor Limburg (37 %). Echt moeilijke thuissituaties worden zeer dikwijls aan OCMW gesignaleerd dat dan ook voor de invulling van de hulp instaat. Het OCMW staat daardoor in een aantal situaties voor moeilijke en langdurige hulpverlening Operationele doelstelling: de zo optimaal mogelijk aanbieden Een gecombineerd aanbod van hulp tussen de dienst gezinszorg en de poetsdienst organiseren. coördinatoren dienst gezinszorg en poetsdienst Verbeteren van de registratiesystemen in functie van de integrale hulpverlening. Ontwikkeling concept waarbij de inbreng van gebruikers, mantelzorgers, thuisverzorgers en/of vertegenwoordigers van de doelgroep het OCMW inspireren in het optimaal aanbieden van de. en algemeen diensthoofd coördinatoren De wijzigingen implementeren die ontstaan naar aanleiding van de invoering van het woonzorgdecreet, zoals op vlak van afstemming gezinszorg en poetshulp, zelfevaluatie, ethisch verantwoorde zorg, woonzorgnetwerken... Antwoorden formuleren op de actuele noden die zich stellen in het thuiszorggebeuren (vb. vraag naar meer flexibiliteit, meer gedifferentieerd aanbod, ) Zorgen voor een kennisdeling op het vlak van administratieve ondersteuning (vb. i.k.v. Vesta) en algemeen diensthoofd en en coördinatoren TZD en 26

27 Operationele doelstelling: de dienst gezinszorg verder uitbouwen Actief wachtlijstbeheer in samenwerking met andere. De dienst uitbreiden in verhouding tot het aantal nieuwe zorgvragen en het aantal gesubsidieerde uren, rekening houdend met de principes van het woonzorgdecreet, en met de afspraken uit het huidige OCMW-meerjarenplan. Zorg op maat: - een flexibel hulpaanbod organiseren in noodsituaties. Gezien het kostenplaatje van flexibel aanbod (aan personeelsinzet) wordt deze opvangvoor noodsituaties voorbehouden; - tegemoet komen aan de vraag naar kortere hulpverleningsmomenten: flexibel inspelen op specifieke zorgsituaties bij bepaalde doelgroepen. Zorg op maat: - vlinderfuncties creëren: om op een snelle en efficiënte manier vervangingen te kunnen inschakelen bij plotse afwezigheid van de verzorgende. Aanzet tot het uitwerken van een gedetailleerd werkdocument voor de verzorgenden. Uitwerken van een administratieve vereenvoudiging, inzonderheid op het vlak van de opmaak van uurroosters, opdat de coördinatoren meer kunnen focussen op begeleiding Oproepen tot spreiding van verlof over het volledige jaar ikv continuïteit van de dienstverlening coördinator dienst gezinszorg coördinatoren dienst gezinszorg coördinatoren dienst gezinszorg coördinatoren dienst gezinszorg coördinatoren dienst gezinszorg coördinatoren dienst gezinszorg coördinatoren dienst gezinszorg 27

28 Operationele doelstelling: de poetsdienst verder uitbouwen Poetsdienst verder uitbreiden naargelang het aantal aanvragen, rekening houdend met de prinicpes van het woonzorgdecreet, en met de afspraken uit het huidige OCMW-meerjarenplan. De eigen poetsdienst onderscheiden van de talrijke anderen poetsdiensten actief binnen onze gemeente. Dit ondermeer door ons te specialiseren naar de doelgroep van zorgbehoevende bejaarden,... Uitbouw van de aanvullende poetshulp (eventueel poetsdienst met gebruikersbijdrage). Het uitwerken van een methode om de start- en einduur van de poetshulpen in beeld te brengen. De betrokkenheid van de poetshulpen verhogen ten gunste van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening personeelsdienst en coördinator poetsdienst coördinator poetsdienst personeelsdienst en coördinator poetsdienst 28

29 Operationele doelstelling: het opleidingscentrum polyvalent verzorgende continueren Een bijkomende module zorgkundige organiseren. Vanaf 2008 de opleiding organiseren volgens de normen van het Europees Sociaal Fonds (=subsidieinstantie). Inhoud van het vak doelgroepen afstemmen op de e evoluties. Binnen de transparantie uitwerken naar de andere teamleden toe zodat continuïteit verzekerd is bij afwezigheid van de opleidingscoördinator. Zorgen voor een goede afstemming van de leerstof tussen verschillende leerkrachten. Kwaliteitsverbetering realiseren door actiepunten op te stellen op basis van de evaluatie van de cursisten van het opleidingscentrum coördinator opleidingscentrum coördinator opleidingscentrum coördinator opleidingscentrum coördinator opleidingscentrum coördinator opleidingscentrum coördinator opleidingscentrum coördinator opleidingscentrum 29

30 Operationele doelstelling: maaltijdenbedeling kwaliteitsvol bestendigen Er zorg voor dragen dat de kwaliteit van de maaltijden en in het bijzonder van dieetmaaltijden bewaakt wordt; evalueren en bijsturen van de huidige afspraken. Tevredenheidsonderzoek doen onder de gebruikers van de warme maaltijden. diëtiste diëtiste Operationele doelstelling: andere continu evalueren en bijsturen Dieetconsultaties Diëtiste optimaal betrekken bij: groepswerkingen, stagebegeleiding polyvalent verzorgenden in OCMW Heusden-Zolder, herzieningen gezinszorg, info over diëten, vorming verzorgend personeel, LOGOwerking. diëtiste 30

31 Voetverzorging In functie van het personeelsbestand: Geleidelijke afbouw van de eigen dienst voetverzorging en opbouw van een samenwerking met de private sector. Zorg dragen voor de doorverwijzing van de huidige gebruikers e.v. Concept uitwerken in functie van dienstverlening in het nieuwe dagverzorgingscentrum. en en 31

32 2.2.2 Strategische doelstelling: aandacht voor de thuiszorg van specifieke doelgroepen Omgevingsanalyse Wegens de toenemende complexiteit van onze samenleving is de kans op toename van kansarme gezinnen reëel. De ervaring leert dat praktische hulp en begeleiding helpt om de chaotische gezinssituatie om te buigen in een leefbaar gezinspatroon. Er komen meer en meer aanvragen voor thuiszorg voor personen/alleenstaanden met psychiatrische problemen. Een groep van bejaarden met een psychogeriatrische problematiek en personen met psychische problemen (verwerking van het aftakelingsproces, besef van dementie, eenzaamheid ) krijgen dikwijls geen aangepaste hulp, ook omdat de problemen verdoken blijven. De groep van allochtone bejaarden in Heusden-Zolder groeit. De cultuur en de gewoontes van de verschillende nationaliteiten vragen specifieke aandacht. De communicatie op zich is dikwijls al een groot probleem. Allochtone gezinnen zijn tot nu zeer weinig vertegenwoordigd bij onze thuiszorg. Naar de toekomst toe zal dit zeker veranderen. Het bieden van thuiszorg in palliatieve situaties thuis wordt belangrijker Operationele doelstelling: kwaliteitsvolle thuiszorg voor specifieke doelgroepen Extra aandacht voor gezinszorg bij: kansarmen, psychiatrische patiënten, psychogeriatrische problematieken, groeiende groep allochtone senioren. Voorrang geven aan gezinshulp in palliatieve situaties. Inzetten van verzorgenden in complexe kansarmoedesituaties vertrekkend vanuit volgende principes: - integrale hulpverlening in samenspraak met de ; - de eigen krachten van het gezin versterken; - tijdelijke ondersteuning naar zelfstandigheid van het gezin, werken aan afbouw. coördinatoren dienst gezinszorg coördinatoren dienst gezinszorg coördinatoren dienst gezinszorg 32

33 Operationele doelstelling: ondersteuning bieden bij thuiszorg voor specifieke doelgroepen Bij gezinszorg in kansarme gezinnen via intervisie/supervisie specifieke ondersteuning bieden aan het gezin, werk(st)er en verzorgende/poetshulp. Continue aandacht voor vorming van begeleidend en verzorgend personeel in het kader van thuiszorg bij specifieke doelgroepen. Onderzoeken van ondersteuningsmogelijkheden voor doelgroepen met extra zorg (vb. bij dementie, of psychiatrische aandoeningen). Gezinszorg aanbieden als aanvulling op psychiatrische thuiszorg in overleg en met ondersteuning van CGG en/of andere gespecialiseerde ondersteunende diensten. en en algemeen diensthoofd en algemeen diensthoofd coördinatoren dienst gezinszorg en werk(st)ers coördinatoren dienst gezinszorg coördinatoren dienst gezinszorg 33

OCMW - 4-3550 HEUSDEN-ZOLDER

OCMW - 4-3550 HEUSDEN-ZOLDER OCMW jaarplan OCMW Heusden-Zolder - Sint-Willibrordusplein 4-3550 HEUSDEN-ZOLDER telefoon 011 45 61 50 fax 011 45 61 51 info@ocmwheusdenzolder.be www.ocmwheusdenzolder.be Inhoudsopgave Inleiding......

Nadere informatie

Actualisatie OCMW meerjarenplan 2012-2013

Actualisatie OCMW meerjarenplan 2012-2013 Actualisatie OCMW meerjarenplan 2012-2013 Deel 1: strategische nota OCMW Heusden-Zolder - Sint-Willibrordusplein 4-3550 HEUSDEN-ZOLDER telefoon 011 45 61 50 fax 011 45 61 51 info@ocmwheusdenzolder.be www.ocmwheusdenzolder.be

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Heusden-Zolder: iedereen welkom! Biografie Heusden-Zolder - Ex-mijngemeente in Limburg - Bevolking Heusden-Zolder:

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad 1. Functienaam: Algemeen maatschappelijk werk(st)er Niveau : B1 - B3 2. Relaties Intern: Collega s, hoofdmaatschappelijk werker, administratie sociale dienst, ontvanger, algemene administratie, secretaris,

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden:

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden: Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: coördinator BKO Functiefamilie: teamleiders Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: kinderopvang Subdienst: Code: Doel van de entiteit In afwachting van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Functiekaart. Subdienst:

Functiekaart. Subdienst: Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker sociale dienst Functiegroep: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale dienst

Nadere informatie

1. Plaats in de organisatie De maatschappelijk werk(st)er werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werk(st)er.

1. Plaats in de organisatie De maatschappelijk werk(st)er werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werk(st)er. O.C.M.W. LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Maatschappelijk werk(st)er 1. Plaats in de organisatie De maatschappelijk werk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD: 17 FEBRUARI 1998 Algemene bepalingen Algemene opdracht, doelstellingen, taken en werkingsprincipes Taken

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst Functie Graadnaam: Functienaam: Maatschappelijk assistent(e) Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: Sociale dienst Subdienst: Code: Doel van de entiteit Het verzekeren van het recht

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

Functiebeschrijving Maatschappelijk werker dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Functiebeschrijving Maatschappelijk werker dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg Functiebeschrijving Maatschappelijk werker dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Doel van de functie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker algemene sociale dienst Functiefamilie: Deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Welzijnshuis Dienst: Team Sociale

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud FUNCTIEBESCHRIJVING DEEL 2: FUNCTIE. AFDELING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD DIENST: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD FUNCTIEBENAMING: COORDINATOR HUISHOUDELIJKE EN TECHNISCH 1. Plaats in de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De maatschappelijk werker heeft als opdracht de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Subdienst: Geeft leiding aan: alle medewerkers van de sociale dienst en de dienst zorg

Functiebeschrijving. Subdienst: Geeft leiding aan: alle medewerkers van de sociale dienst en de dienst zorg Functie Graadnaam: hoofdmaatschappelijk werker Functienaam: hoofdmaatschappelijk werker Functiefamilie: leidinggevend Functionele loopbaan: B4-B5 Afdeling: Sociaal huis/sociaal beleid Dienst: Maatschappelijk

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging)

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging) Functie Graadnaam: gebrevetteerd verpleegkundige Functienaam: Functiefamilie: verplegend en verzorgend Functionele loopbaan: C3-C4 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: bewonerszorg Subdienst: verpleging en

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities Bijlage III. Diensten voor oppashulp Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 oppashulp: de hulp en bijstand, tijdens de dag of tijdens de nacht, die erin bestaat de gebruiker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

VACATURE: 1 VTE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT M/V

VACATURE: 1 VTE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT M/V VACATURE: 1 VTE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT M/V DOEL VAN DE ENTITEIT De afdeling sociale dienstverlening omhelst de sociale dienst en de thuiszorgdiensten die instaan voor het garanderen van een menswaardig

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 28158 BELGISCH STAATSBLAD 19.06.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

Ondersteunend administratief en pedagogisch medewerker

Ondersteunend administratief en pedagogisch medewerker Datum: 30/06/2015 Auteur: Heidi Bosselaers Vacature 2015/19 Invulling functies : Bestemming: Ondersteunend administratief-pedagogisch medewerker Thuislozencentrum Sonar Interne en externe verspreiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

Ervaringen OCMW Lommel

Ervaringen OCMW Lommel Hier komt een titel CIPAL BUDGETMODULE Ervaringen OCMW Lommel Lokaal Dienstencentrum Dagverzorgingscentrum 60 assistentiewoningen Diensten en voorzieningen OCMW Lommel 33.000 inwoners OCMW-diensten gevestigd

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie