De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de"

Transcriptie

1

2 De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de beleidsvoering en inhoudelijke planning, de uitvoering en de evaluatie.

3 Voor welke besturen geldt het besluit? De 5 provincies Alle Vlaamse gemeenten Alle Vlaamse OCMW s

4 Inwerkingtreding van het besluit?

5 Van een financiële naar een beleidscyclus Een goede planning De inhoud (de beleidsdoelstellingen) De financiële consequenties

6 meerjarenplan Dus voor 1 jaar legislatuuroverschrijdend

7 meerjarenplan is belangrijkste beleidsopties voor de komende periode en financiële consequenties

8 De meerjarenplanning bestaat uit: een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. De strategische nota De financiële nota De toelichting prioritaire beleidsdoelstellingen financieel doelstellingenplan o.m. een beschrijving van de overige, niet prioritaire beleidsdoelstellingen en een omgevingsanalyse, het organogram,

9 Samenwerking Het OCMW werkt samen met verschillende partners Inspraak Het OCMW organiseert 3 publieksmomenten: 1 met de senioren, centrumraad en vrijwilligers op 13/9 1 met de sociale actoren op 18/9 1 samen met de Stad op 15/10 in de Volkszaal Budget We brengen geen oneindig financieel verhaal, de budgetten zijn beperkt. Daarom is het belangrijk ze efficiënt in te zetten

10 Sociale planning: cijfers, kaartjes en begeleiding door de Provincie Oost-Vlaanderen > Jaarverslag Sociale Dienst OCMW Gegevens uit het Lokaal Sociaal Beleidsplan Feedback overlegstructuren

11 Beleidsdoelstelling 1: Een professionele organisatie uitbouwen waar correct en doelmatig beheer en samenwerking centraal staan

12 1. Een professionele organisatie Actieplan 1: Organisatiebeheersing en ontwikkeling snelheid

13 1. Een professionele organisatie Actieplan 2: Synergie Stad & OCMW

14 1. Een professionele organisatie Actieplan 2: Synergie Stad & OCMW Actie 1: Opstart gezamenlijk aankoopbeleid

15 1. Een professionele organisatie Actieplan 2: Synergie Stad & OCMW Actie 2: Onderzoek verder gedeeld beleid

16 1. Een professionele organisatie Actieplan 3: Optimaliseren patrimonium Actie 1: Herbestemming kloostergebouw Actie 2: Herbestemming vleugel WLZ

17 Beleidsdoelstelling 2: In het Sociaal Huis Oudenaarde een kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening verzekeren via een uniek laagdrempelig aanspreekpunt dat prioriteit geeft aan de bestrijding van (kinder)armoede en sociale uitsluiting.

18 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 1: Het proactief handelen en de participatie van kansarmen wordt geïntegreerd in de maatschappelijke dienstverlening van het Sociaal Huis. Hiertoe wordt proactief ingespeeld op de signalen die ons bereiken vanuit de doelgroep, en nemen we spontaan initiatieven om hieraan tegemoet te komen.

19 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 1: Proactief handelen en participatie Actie 1: Samenwerking met verenigingen, clubs, scholen en OK-swaree. Het Lokaal Dienstencentrum de Vesting uitbreiden.

20 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 1: Proactief handelen en participatie Actie 2: Participeren in project proactieve woonbegeleiding

21 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 1: Proactief handelen en participatie Actie 3: Waar mogelijk worden nieuwe initiatieven genomen inzake automatische rechtentoekenning in de dienstverlening.

22 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 2: Er wordt een sociale kruidenier opgericht en dit in samenwerking met de VZW Grijkoort. VZW Grijkoort Sociaal aan de slag met voedseloverschotten!

23 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 2: Sociale kruidenier Actie 1: Samenwerkinginitiatieven met netwerk sociale kruideniers Vlaamse Ardennen en warenhuis Delhaize

24 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 3: De rol van het Lokaal Dienstencentrum de Vesting als middel tegen sociaal isolement via projecten waarbij de participatie en de sociale activering van de doelgroep wordt vooropgesteld.

25 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 3: Sociaal isolement doorbreken Actie 1: Er worden acties opgezet waarin de doelgroep participeert: budgetkoken, digitale kloof,

26 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 3: Sociaal isolement doorbreken Actie 2: Het beheer en uitbating van het sociaal restaurant de Pelikaan wordt geoptimaliseerd waardoor een kwalitatief aanbod op een kostenefficiënte wijze wordt bereikt.

27 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 3: Sociaal isolement doorbreken Actie 3: Er worden initiatieven genomen om het vrijwilligerswerk te stimuleren. (vermaatschappelijking van de zorg)

28 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 3: Sociaal isolement doorbreken Actie 4: Er worden initiatieven genomen om de digitale kloof te dichten voor senioren en kwetsbare bewonersgroepen.

29 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 3: Sociaal isolement doorbreken Actie 5: Er wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt in samenwerking met de seniorenraad, de stad en LDC de Vesting.

30 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 4: Als stad met een centrumfunctie voor de regio wordt een sturende en begeleidende taak opgenomen om nieuwe samenwerkingsverbanden tussen OCMW s onderling en met externe partners te creëren (arbeidszorg, )

31 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 4: Centrumfunctie Actie 1: We treden op als initiatiefnemer of als partner in samenwerkingsverbanden.

32 2. Kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening Actieplan 5: Het sociaal huis uitbouwen als uniek aanspreekpunt voor sociaal beleid van stad en OCMW Actie 1: Er wordt een definitieve locatie vastgelegd voor het Sociaal Huis.

33 Beleidsdoelstelling 3: Mensen zo snel mogelijk uit de kansarmoede te halen en uitkeringsonafhankelijk te maken. Werk is daarbij één van de belangrijkste hefbomen.

34 3. Werk Actieplan 1: Gecoördineerde aanpak van alle sociale economie initiatieven in de stad en de regio.

35 3. Werk Actieplan 1: Sociale economische initiatieven Actie 1: Samenwerkingsover eenkomsten afsluiten met alle sociale economie in de regio. VZW Grijkoort VZW Goed Wonen

36 3. Werk Actieplan 1: Sociale economische initiatieven Actie 2: Integratie dienstenchequeonderneming van stad en OCMW

37 3. Werk Actieplan 2: Arbeidsactivering +25

38 3. Werk Actieplan 2: Arbeidsactivering +25 Actie 1: De samenwerking met private ondernemingen uitbreiden om de toeleiding naar tewerkstelling in ondernemingen te verruimen.

39 3. Werk Actieplan 2: Arbeidsactivering +25 Actie 2: Nieuwe sociale tewerkstellingsplaatsen creëren binnen de diensten van het OCMW (lokaal dienstencentrum, sociale kruidenier, boodschappendienst,vervoersdienst, wasserij, Doorstroming naar tewerkstelling In 2012 konden 91 cliënten doorstromen naar een tewerkstelling (2011 = 79) sociale tewerkstellingen art WEP+ 57 tewerkstellingen in privémarkt Tewerkstelling door het O.C.M.W. in toepassing van art. 60 7: jaar 2010 : 25 personen jaar 2011 : 32 personen jaar 2012 : 51 personen

40 3. Werk Actieplan 2: Arbeidsactivering +25 Actie 3: Versterkte samenwerking met de lokale werkwinkel.

41 3. Werk Actieplan 3: Arbeidsactivering jongeren

42 3. Werk Actieplan 3: Arbeidsactivering jongeren Actie 1: Via samenwerking met externe partners een activeringsaanbod creëren om jonge gerechtigden op leefloon of een financiële maatschappelijke hulp voor te bereiden op een tewerkstelling of opleiding. Jaar Totaal < 25 jr. % ,8 % % ,5% Vanaf juni 2012 heeft er een lichte daling plaats van het aantal leefloongerechtigden. Het aantal jongeren (< 25 jaar) blijft stijgen en bedraagt bijna 1/3 van het aantal leefloongerechtigden.

43 3. Werk Actieplan 4: Arbeidszorg inschakelen in de dienstverlening van het OCMW als middel om gerechtigden op een maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijke hulp sociaal te activeren.

44 3. Werk Actieplan 4: Arbeidszorg Actie 1: Er worden arbeidszorgplaatsen gecreëerd in de dienstverlening via het lokaal dienstencentrum en via samenwerkingsbanden met partners.

45 Beleidsdoelstelling 4: Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor kansengroepen in Oudenaarde verbeteren door inzet op doelgroepgericht werken en leefbaarheid.

46 4. Wonen Actieplan 1: De samenwerking met andere OCMW s en gemeenten en de huisvestingsactoren rond de woon- en leefbaarheid in de politiezone Vlaamse Ardennen bestendigen en optimaliseren.

47 4. wonen Actieplan 1: Woon- en leefbaarheid Actie 1: Trajectbegeleiding naar huisvesting en woonbegeleiding introduceren in de dienstverlening van het OCMW

48 4. wonen Actieplan 2: In OCMW Oudenaarde wordt een systeem van doorgangswoningen gecreëerd dat aansluit op het crisisopvangnetwerk. Actie 1: Het OCMW voorziet een aantal doorgangswoningen.

49 Beleidsdoelstelling 5: Senioren zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis laten wonen door het bevorderen van de participatie en initiatieven om het zelfstandig wonen te verbeteren.

50 5. Zelfstandig wonen Actieplan 1: Bestrijden sociaal isolement Actie 1: Het concept van een buurtwerking en woonzones wordt vastgelegd. Actie 2: Er wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijke uitbouw van een buurtwerking voor senioren en kwetsbare bewonersgroepen in Oudenaarde. Actie 3: Er worden afspraken gemaakt met professionele partners en vrijwilligers.

51 Beleidsdoelstelling 6: Aangepaste woonvormen aanbieden voor elke fase van het ouder worden (indicator: resultaat assitentiewoningen, nieuwbouwcampussen, aanleunwoningen,

52 6. Aangepaste woonvormen Actieplan 1: Nieuwbouwcampussen opbouw Meerspoort opbouw Eine

53 6. Aangepaste woonvormen Actieplan 1: nieuwbouwcampussen Actie 1: Verhuis Actie 2: WLZ de Meerpoort Eine, aandacht voor integratie in en relatie met de ruimere omgeving.

54 6. Aangepaste woonvormen Actieplan 2: Assistentiewoningen Actie 1: Concreet? Eigen acties of private acties in functie van het bereiken van de volledige bezetting.

55 6. Aangepaste woonvormen Actieplan 3: Aanleunwoningen Actie 1: Concreet? Versterken samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij om het aanbod te vergroten.

56 Pauze Daarna vraagstelling & suggesties.

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 DEEL 1 : STRATEGISCHE NOTA DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan Schema M1 Staat van financieel evenwicht Schema M2 DEEL 3 : TOELICHTING 1. Lijst met

Nadere informatie

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel 1. VOORWOORD 2. ORGANISATIE 2.1. Structuur 2.1.1. De indeling en het werkingsgebied van de vereniging in activiteitencentra 2.1.2. Bestuurlijk: organen, commissies, werkgroepen op bestuursniveau 2.1.3.

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020 1. Bestuursakkoord 2013-2018 De gemeenteraad neemt kennis van het hiernavolgend bestuursakkoord : OCMW-personeel taken van Overeenkomst tussen gemeentepersoneel uitvoeren en vice-versa, gezamenlijke aankoopdienst

Nadere informatie

Projecten alternatief gerechtelijke maatregelen

Projecten alternatief gerechtelijke maatregelen Agenda Vergadering Commissie 3 woensdag 15 januari 2014 - Alternatief gerechtelijke maatregelen goedkeuring overeenkomst 2013 - Stand van zaken kinderopvang - Inhoud strategisch meerjarenplan Gelijke Kansen

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009

LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009 LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009 www.antwerpen.be 03 22 11 333 LOKAAL SOCIAAL BELEID STAD ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009 Inhoud Inleiding... 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie