Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie"

Transcriptie

1 DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties, voor dat de bevolking via een aantal campagnes geïnformeerd wordt over deze problematieken en de bestaande hulpverleningskanalen. (MC) Binnen lokaal sociaal beleid komen we met deze actie tegemoet aan : Vermaatschappelijking van de zorg Een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van (kinder)armoede Preventief gezondheidsbeleid Preventieve gezinsondersteuning en toegankelijke kinderopvang Preventie en aanpak van problematische schuldenlast Samenwerking in het welzijnswerk op de eerste lijn Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat Zele een arme gemeente is, met een socioeconomisch profiel dat kwetsbaar is in tijden van crisis. Gemeente en OCMW zullen dus actie moeten ondernemen op dit terrein en dit naar de gehele bevolking toe. Het OCMW kan zich in dergelijke context niet enkel en alleen bekommeren om het eigen cliënteel doch dient haar expertise aan te wenden om de gehele bevolking te bereiken. De focusgroep kinderarmoede vraagt dat de huidige preventieve werking systematisch uitgebreid wordt en ook dat deze een structurele inbedding krijgt. Actie 2 : Het OCMW participeert als actor of coördinator aan overleg met andere actoren die actief zijn op de domeinen (kinder)armoede, gezondheid en participatie, met de bedoeling om tot onderlinge afstemming of samenwerking te komen.(mc) Vermaatschappelijking van de zorg Een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van (kinder)armoede Preventief gezondheidsbeleid 1

2 Preventieve gezinsondersteuning Preventie en aanpak van problematische schuldenlast Samenwerking in het welzijnswerk op de eerste lijn Binnen de federale prioriteiten mikken we hiermee vooral op de bestrijding van kinderarmoede en op een vergroting van de aanwezigheid van de OCMW's op het terrein. Uit de interne omgevingsanalyse blijkt dat de samenwerking die de laatste jaren gezocht werd, zonder uitzondering een succes geweest is. Vermits de strijd tegen sociale fraude, één van de andere federale prioriteiten, het best gevoerd wordt via degelijk sociaal onderzoek, huisbezoeken en een goede interne controle (voor OCMW Zele volgens een laatste inspectie vanuit POD-mi in orde) mag aandacht besteden aan de ene prioriteit de andere niet in de weg staan. Dit is dus een evenwichtsoefening waarin het verzoek van de focusgroep kinderarmoede die vraagt dat de huidige preventieve werking systematisch uitgebreid wordt en ook dat deze een structurele inbedding krijgt zijn plaats zal moeten vinden. De focusgroep kinderarmoede vraagt verder dat een duidelijke visie ontwikkeld wordt rond samenwerken en de rol van OCMW en gemeente. Het element van participatie kan daarbij niet vergeten worden, daar net deze participatie een katalysator-functie te vervullen heeft. Actieplan 2 Het hulpverleningsaanbod inzake (kinder)armoede, gezondheid, participatie en huisvesting bij het eigen cliënteel verder ontwikkelen en vernieuwen Actie 1: Het OCMW werkt een geïntegreerde aanpak uit om wonen voor onze cliënten gezond en betaalbaar te houden (MC) Vermaatschappelijking van de zorg Een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van (kinder)armoede Preventief gezondheidsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Problematiek van de dak- en thuisloosheid Samenwerking in het welzijnswerk op de eerste lijn Van het bescheiden inkomen van de gemiddelde Zelenaar en zeker van de cliënten van het OCMW loopt de woonkost met een flink gedeelte weg. Het OCMW kan de woonkost niet wezenlijk beïnvloeden, maar kan binnen de individuele dossiers één en ander wel optimaliseren door de wel beschikbare kanalen optimaal aan te wenden. 2

3 Binnen de vier prioriteiten vanuit het federaal plan ter bestrijding van de armoede mikken we met deze acties op de bestrijding van kinderarmoede, op een vergroting van de aanwezigheid van de OCMW's op het terrein, op de strijd tegen dakloosheid. De focusgroep wijst op de vergrotende aantallen openstaande facturen het binnen de gezinnen beschikbare budget optimaal gebruiken door bijvoorbeeld energiekosten aan te pakken past hier in. Actie 2 : Voor 10% van het aantal personen in steun of RMI voorziet het OCMW arbeidsmarktgerichte initiatieven (MC) Een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van (kinder)armoede Tewerkstelling blijft de beste remedie tegen armoede en de kortste weg naar integratie en participatie. Wie wij kunnen laten doorstromen verbetert zijn of haar maatschappelijk positie aanzienlijk. Binnen de federale prioriteiten beogen we de activering op een zinvolle manier in te vullen en hen die ver van de arbeidsmarkt staan er dichter bij te brengen. De focusgroep wijst op de vergrotende aantallen openstaande facturen. Verhogen van de inkomsten bij een aantal gezinnen via tewerkstelling past hier in. Actie 3 : Voor de cliënten voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet haalbaar is, ontwikkelt, biedt en/of ondersteunt OCMW Zele mogelijkheden tot sociale activering (MC) Vermaatschappelijking van de zorg Een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van (kinder)armoede Preventieve gezinsondersteuning 3

4 Het inzicht dat hardnekkige verschillen in welvaart ook samenhangen met verschillen in sociaal kapitaal is algemeen aanvaard. Zele is de op één na minst welvarende gemeente van Oost-Vlaanderen. Investeren in zogenaamd sociaal kapitaal is in deze context een probaat middel om dit positief te beïnvloeden. Binnen de federale prioriteiten beogen we met deze actie de activering op een zinvolle en brede manier in te vullen. De focusgroep duidt indirect verschillende keren op dit punt en op deze samenhang : culturele armoede wordt zelfs letterlijk vernoemd. Ook de vraag naar permanente vorming is pertinent aanwezig. De socio-culturele middelen optimaal aanwenden in samenwerking met derden en met participatie van de doelgroepen als rode draad blijft belangrijk als hefboom. Actie 4 : Schuldhulpverlening optimaliseren in samen werking met andere organisaties en in functie van het verhogen van de eigen expertise en nieuwe mogelijkheden tot ondersteuning van cliënten (MC) Vermaatschappelijking van de zorg Een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van (kinder)armoede Preventie en aanpak van problematische schuldenlast Samenwerking in het welzijnswerk op de eerste lijn Uit de interne omgevingsanalyse blijkt de stijgende tendens in het aantal collectieve regelingen. De schuldenproblematiek in het algemeen is stijgend : daarmee omgaan, nieuwe duurzame samenwerkingsverbanden ontwikkelen, preventie inbouwen,. geven hier een antwoord op. De link met de bestrijding van kinderarmoede (federale prioriteit) is evident : kinderen die opgroeien in gezinnen gebukt onder schuldenlast hebben het moeilijk. De focusgroep van haar kant wijst op het verhogende aantal onbetaalde facturen, waarmee de algemene tendens weerspiegeld wordt. 4

5 DEEL OUDERENZORG Actieplan 1 Realiseren/coördineren van samenwerking tussen de thuis- en ouderenzorgdiensten in Zele Actie 1: Het OCMW brengt via het Ouderenforum een overleg tot stand tussen de lokale dienstverleners, seniorenverenigingen en individuele actieve senioren om tot afstemming en samenwerking te komen rond het aanbod aan thuis- en ouderenzorg in Zele Binnen LSB komen we met deze actie tegemoet aan: Vermaatschappelijking van de zorg Een divers en aangepast woonzorgaanbod Beleid inzake de vergrijzing van de bevolking Samenwerking in het welzijnswerk op de eerste lijn Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat in Zele de vergrijzing sterk zal toenemen de komende twee decennia. Hiermee zal ook een stijging van de zorgnood gepaard gaan. Bovendien leidt de onduidelijkheid over de invulling van de 6 e staatshervorming voor wat de financiering van de residentiële diensten betreft ook tot onduidelijkheid omtrent de toekomstige betaalbaarheid van een aantal diensten. Overleg in het kader van het aanwenden van de beschikbare middelen is dus zeker nuttig in dit kader. Vanuit de bevraging van de focusgroepen werd de wens geuit om tot meer samenwerking te komen voor ondersteuning van thuiswonende senioren. Deze vraag kwam zowel van professionele dienstverleners als van vrijwilligers en individuele burgers. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de verdere ondersteuning van mantelzorgers in de hulpverlening aan senioren. Ook werd de vraag gesteld om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor noden en problemen waar iedere dienstverlener mee geconfronteerd wordt. Actie 2: Het netwerk van hulpverleners (doorverwijzers) in de thuis- en ouderenzorg wordt systematisch op de hoogte gehouden van het aanbod dat in de gemeente aanwezig is (BC) 5

6 Binnen LSB komen we met deze actie tegemoet aan: Een divers en aangepast woonzorgaanbod Beleid inzake de vergrijzing van de bevolking Samenwerking in het welzijnswerk op de eerste lijn De vergrijzing die zich verder zal doorzetten de komende jaren zoals beschreven in de omgevingsanalyse zal voor alle dienstverleners op het vlak van thuis- en ouderenzorg een impact hebben. Allen zullen zij geconfronteerd worden met een stijgende zorgvraag. Vanuit focusgroep met professionele dienstverleners werd de nood benadrukt van een betere kennis van ieders dienstverlening om op een betere manier vragen te kunnen beantwoorden. Actieplan 2 De OCMW-diensten die noodzakelijk zijn voor een woonzorgnetwerk worden verder uitgebouwd en afgestemd op nieuwe evoluties in de sector. Actie 1: Het aanbod van het dienstencentrum wordt verder uitgebouwd en vernieuwd zodat een grotere doelgroep wordt bereikt Binnen LSB komen we met deze actie tegemoet aan: Vermaatschappelijking van de zorg Een divers en aangepast woonzorgaanbod Beleid inzake de vergrijzing van de bevolking In de omgevingsanalyse werden factoren benoemd die er toe leiden dat senioren sneller de wens uiten voor opname in een residentiële voorziening. Een aantal van deze elementen kunnen positief beïnvloed worden door preventie. Daarnaast werd ook de aanwezigheid of afwezigheid van de ondersteuning van mantelzorgers benoemd en de perceptie van de stress die gepaard gaat met het verlenen van zorg. Binnen de focusgroepen werd hiervoor ook aandacht gevraagd. Specifieke aandacht werd hierbij gevraagd voor het belang van gezonder eten, algemene preventie en het probleem van vereenzaming. 6

7 Actie 2: In de diverse geledingen van de thuis- en ouderenzorg worden systematisch vernieuwende tendensen geïntroduceerd Binnen LSB komen we met deze actie tegemoet aan: Een divers en aangepast woonzorgaanbod Beleid inzake de vergrijzing van de bevolking In de omgevingsanalyse bleek duidelijk dat de algemene zorgnood in de komende jaren sterk zal stijgen. Bijkomend werd duidelijk dat binnen deze groep ook het aandeel van personen met dementie verder zal toenemen. Uit de focusgroepen werd vooral meer vernieuwing gevraagd omtrent ICT-ontwikkelingen op het vlak van de thuiszorg. 7

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

Deel 1 Strategische nota 2014-2019

Deel 1 Strategische nota 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt bij de start van de beleidscyclus (2014) en voor de duur ervan (dus tot 2019). Het geeft inzicht in de wijze waarop het OCMW-bestuur haar strategie

Nadere informatie

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Koen Hermans LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Centrum voor sociologisch onderzoek Professionele zorg in Vlaanderen is succesverhaal

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDEPLAN KORTRIJK Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDE BESTRIJDEN OP LOKAAL NIVEAU? ARMOEDE BESTRIJDEN Tewerkstelling Minimuminkomens Sociale bescherming Pensioenen Belastingen

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

I N H O U D INLEIDING 11. HOOFDSTUK 1 Zorgen voor morgen 13

I N H O U D INLEIDING 11. HOOFDSTUK 1 Zorgen voor morgen 13 5 I N H O U D INLEIDING 11 HOOFDSTUK 1 Zorgen voor morgen 13 1. Welzijnszorg 13 1.1. Wat is welzijnszorg? 13 1.2. Welzijnszorg van gunst naar recht 14 1.3. De positie van de welzijnssector in Vlaanderen,

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Bouwen aan een breed sociaal beleid INLEIDING: DE SOCIALE GRONDRECHTEN EN HET SOCIAAL BELEID ONDER DRUK?

Bouwen aan een breed sociaal beleid INLEIDING: DE SOCIALE GRONDRECHTEN EN HET SOCIAAL BELEID ONDER DRUK? INHOUD VOORWOORD INLEIDING: DE SOCIALE GRONDRECHTEN EN HET SOCIAAL BELEID ONDER DRUK? DEEL 1 DE RECHTENBENADERING Recht op arbeid 1.1 Het activeringsbeleid van de OCMW s 2 1.2 Regie werkgelegenheidsbeleid

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 2010 Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Strijd tegen kinderarmoede : start van

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Naar een organisatie van de Preventieve Gezinsondersteuning in Gent krijtlijnen voor de realisatie van de Huizen van het Kind

Naar een organisatie van de Preventieve Gezinsondersteuning in Gent krijtlijnen voor de realisatie van de Huizen van het Kind Naar een organisatie van de Preventieve Gezinsondersteuning in Gent krijtlijnen voor de realisatie van de Huizen van het Kind Inhoud Inleiding... 1 Aansturing en overleg... 2 Doelstellingen en doelgroep...

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Over thuis, buurt, kinderopvang, kleuteronderwijs en transitie

Over thuis, buurt, kinderopvang, kleuteronderwijs en transitie Over thuis, buurt, kinderopvang, kleuteronderwijs en transitie Welke uitdagingen liggen er? De kwaliteit van de overgang tussen thuis, kinderopvang en kleuterschool is cruciaal voor jonge kinderen. Onderzoek

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

regionaal zorgstrategisch plan

regionaal zorgstrategisch plan regionaal zorgstrategisch plan 2017-2024 INHOUDSTAFEL DOELSTELLING 3 UITDAGINGEN maatschappelijke veranderingen omgevingsanalyse 4 5 WAAR STAAN WE VOOR? 6 WAAR GAAN WE VOOR? samen armoede bestrijden werken

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

De weg vooruit voor alle 5 Ottenburg, Neerijse, Sint-Agatha-Rode, Loonbeek en Huldenberg

De weg vooruit voor alle 5 Ottenburg, Neerijse, Sint-Agatha-Rode, Loonbeek en Huldenberg VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 CD&V Huldenberg De weg vooruit voor alle 5 Ottenburg, Neerijse, Sint-Agatha-Rode, Loonbeek en Huldenberg - ZORG - ONDERWIJS - ONDERWEG / OMGEVING ZORG De weg vooruit voor alle

Nadere informatie

25 Integratie OCMWgemeente: aan vertrouwen en een sterker beleid

25 Integratie OCMWgemeente: aan vertrouwen en een sterker beleid 25 Integratie OCMWgemeente: bouwen aan vertrouwen en een sterker beleid Ellen Dierckx Coördinator dienstencentrum tewerkstelling den travoo OCMW Balen Achtergrond Aanleiding: KHK-onderzoek 2007 leefomstandigheden

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Dynamisch overheidsbestel Verschuivingen van bevoegdheden inzake gezin 62

Inhoud. Voorwoord Dynamisch overheidsbestel Verschuivingen van bevoegdheden inzake gezin 62 Inhoud Lijst met tabellen 11 Lijst met figuren 15 Voorwoord 19 Deel 1 Inleiding 21 1 Opzet en structuur 23 Deel 2 Gezinsbeleid 29 2 Waarom zich met gezinnen bemoeien? 31 2.1 Hedendaagse gezinnen: dynamisch,

Nadere informatie

42 Armoede in je hoofd en onder je vel

42 Armoede in je hoofd en onder je vel 42 Armoede in je hoofd en onder je vel Jeanine Bellens OCMW Zottegem Lokaal sociaal beleid Wat vooraf ging. SIT- SEL ( 2009) Eerstelijnszone (2018) Lokale contacten met de zorgpartners zijn cruciaal voor

Nadere informatie

Omgevingsanalyse thuis- en ouderenzorg

Omgevingsanalyse thuis- en ouderenzorg Omgevingsanalyse thuis- en ouderenzorg Inhoud 1 Maatschappelijke evolutie...2 2 Beleidslijnen hogere overheden...3 3 Interne evolutie...4 3.1 Lokaal Dienstencentrum...4 3.2 Gezinszorg- en aanvullende thuiszorg...5

Nadere informatie

Een sterke jeugdhulp, snel en dichtbij

Een sterke jeugdhulp, snel en dichtbij Een sterke jeugdhulp, snel en dichtbij Welke uitdagingen liggen er? Een samenleving neemt zorg op voor en biedt bescherming aan haar kinderen. Ze biedt ondersteuning aan de diversiteit van gezinnen die

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Budget 2015 OCMW BEVEREN

Budget 2015 OCMW BEVEREN Budget 2015 OCMW BEVEREN INHOUD BELEIDSNOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Missie, Visie en waarden... 5 1. Missie... 5 2. Visie... 5 3. Waarden... 6 III.Doelstellingennota... 7 IV. doelstellingenbudget (B1)...

Nadere informatie

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Brussel 22/04/2014 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Deelname aan het onderzoek 2 Méthodologie / methodologie Geregistreerde

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Lokale besturen en kinderarmoede

Lokale besturen en kinderarmoede Projectenmarkt kinderarmoede, Brussel, 25 september 12 Lokale besturen en kinderarmoede Inleiding Sedert 2010, Europees jaar van armoedebestrijding, heeft het begrip kinderarmoede volop ingang gevonden,

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

Duurzaam samenwerken in een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen

Duurzaam samenwerken in een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen Duurzaam samenwerken in een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen Welke uitdagingen liggen er? Het lokaal geïntegreerd gezinsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen het lokaal sociaal beleid,

Nadere informatie

Stakeholdersforum Samen-net-werken

Stakeholdersforum Samen-net-werken Stakeholdersforum Samen-net-werken Verloop van de dag 9u30 11u 11u30 12u30 13u15 14u30 15u30 16u Evaluatie en vernieuwd (kinder)armoedebeleidsplan Feedback onderzoek Dorien Van Haute Voorstelling nieuwe

Nadere informatie

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking.

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. Het ouderenzorglandschap in vogelvlucht 3 GROTE DELEN : Thuiszorg Thuiszorgondersteunende dienstverlening & aanvullende

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & ARMOEDEBESTRIJDING. Verhalen uit de praktijk

ZORGNETWERKEN & ARMOEDEBESTRIJDING. Verhalen uit de praktijk ZORGNETWERKEN & ARMOEDEBESTRIJDING Verhalen uit de praktijk 1 Centrale vraag Hoe het concept zorgnetwerken inzetten in functie van lokale armoedebestrijding ten aanzien van kwetsbare senioren, gezinnen,

Nadere informatie

Beleidsmaatregelen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders - Beleidsdomein Welzijn

Beleidsmaatregelen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders - Beleidsdomein Welzijn SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 492 van EMMILY TALPE datum: 14 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Beleidsmaatregelen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders

Nadere informatie

Rol: Maatschappelijk assistent

Rol: Maatschappelijk assistent Datum opmaak: 2019-02-01 Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie De maatschappelijk assistent staat op een proactieve wijze in voor de maatschappelijke dienstverlening aan hulpvragers

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Ravels Dreef 19 2381 Ravels Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI RAVELS/STOF-PSA-SFGE/2018 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Start 2 Network Een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede oprichten

Start 2 Network Een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede oprichten Start 2 Network Een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede oprichten Inge Van de Walle Astrid De Bruycker Dēmos vzw Netwerkdag De maat van lokale netwerken 10 juni 2016 1 De netwerkgemeente

Nadere informatie

Hoe kunnen de Huizen van het Kind en het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal elkaar versterken?

Hoe kunnen de Huizen van het Kind en het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal elkaar versterken? Hoe kunnen de Huizen van het Kind en het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal elkaar versterken? Dirk Van Noten en Inne Devos Departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin Afdeling Welzijn en

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Poperinge Veurnestraat 22 8970 Poperinge Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/STOF-SCP/2018 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede Katrien Verhegge Administrateur-generaal Inleiding Decretale opdracht Kinderarmoede wicked problem Benaderen vanuit transitiedenken Kinder- en mensenrechten belangrijke toetsstenen Monitoring

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

OCMW en GEMEENTE één voor allen. VVSG Shirley Ovaere

OCMW en GEMEENTE één voor allen. VVSG Shirley Ovaere OCMW en GEMEENTE één voor allen VVSG Shirley Ovaere ... OCMW 123...OCMW 2 - Missie en opdracht van het OCMW Iedere persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening die erop gericht is hem in staat

Nadere informatie

Geachte Dames en Heren,

Geachte Dames en Heren, Trefdag 'Patiënt en professional, samen sterker' UZ Gent 1 december 2016 19u Bijdrage gedeputeerde Couckuyt, met als titel: Vermaatschappelijking van zorg: het belang van zelfzorg en gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig Armoede Manifest Armoede onder kinderen is dubbel triest 1 Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen 2 Signaleer vroegtijdig 3 Verbeter de schuldhulpverlening 4 6 Richten wij de Armoedecoalitie Eindhoven

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel U= Uitgevoerd / L= Lopend / C= Opgeheven (cancelled) = Geen antwoord beleid (NoResponsBeleid) rood' = prioritair Beleidsdoelstelling plan 1 WERKEN AAN EEN BETER WELZIJN IN ONZE GEMEENTE (prioritair) AP-133.

Nadere informatie

Vergrijzing en de inrichting van de ouderenzorg

Vergrijzing en de inrichting van de ouderenzorg Vergrijzing en de inrichting van de ouderenzorg Dr. Jantien Heideman, Adviseur bij Stichting OOGG Bijeenkomst netwerk WMO-raden regio Rivierenland 17-11-2016 Wie ben ik en wat is Stichting OOGG? Jantien:

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Preventie in Gooise Meren. Preventie in het Sociaal domein

Preventie in Gooise Meren. Preventie in het Sociaal domein Preventie in Gooise Meren Preventie in het Sociaal domein Preventie: brede opgave Samen werken aan een vitale samenleving: prettig leefbaar, veilig, toegankelijk, gezond en betrokken Domein overstijgend:

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Oudenburg Ettelgemsestraat 18 8460 Oudenburg Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/RMID- SCP /2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

29 oktober Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken als schakel in het antwoord op onderbescherming

29 oktober Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken als schakel in het antwoord op onderbescherming 29 oktober 2015 Samenlevingsopbouw bouwt met partners aan zorgnetwerken als schakel in het antwoord op onderbescherming Samenlevingsopbouw: what s in a name? Zorgnetwerken: 10 jaar praktijk Samenwerking

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van SINT-AMANDS Hekkestraat 9 2890 SINT-AMANDS Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 3 OCMW/W65B-RMIB-SCP/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van LINKEBEEK Beukenstraat 23 1630 LINKEBEEK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 OCMW/RMID-SCP-/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspectie die plaatsvonden in uw centrum op 28/11/2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspectie die plaatsvonden in uw centrum op 28/11/2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Geraardsbergen Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Bijkomende inspectie Inspectiedienst POD MI 1 Geraardsbergen/gemeenschapsdienst/2017 Betreft: Bijkomende inspectie naar

Nadere informatie

FORUMMOMENT ZORGCIRCUIT GGZ OUDEREN

FORUMMOMENT ZORGCIRCUIT GGZ OUDEREN FORUMMOMENT ZORGCIRCUIT GGZ OUDEREN 22/11/13 VASTSTELLINGEN We leven langer: de macht van het getal De oudere levensfase is een aangename periode in het leven? benadrukken we dit genoeg? Extra kosten verbonden

Nadere informatie

KRUISPUNT HULPVERLENING-VRIJWILLIGERSWERK Lerende samenwerking tussen welzijnsschakels en ocmw s op vlak van gezinsondersteuning

KRUISPUNT HULPVERLENING-VRIJWILLIGERSWERK Lerende samenwerking tussen welzijnsschakels en ocmw s op vlak van gezinsondersteuning KRUISPUNT HULPVERLENING-VRIJWILLIGERSWERK Lerende samenwerking tussen welzijnsschakels en ocmw s op vlak van gezinsondersteuning 10 december 2015 8 ste Jaarcongres EXPOO Brussel Opbouw 1. Welzijnsschakels

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk

De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige

Nadere informatie

reactie Netwerk tegen Armoede bij decreet preventieve gezinsondersteuning

reactie Netwerk tegen Armoede bij decreet preventieve gezinsondersteuning Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be reactie Netwerk tegen Armoede bij decreet

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van De Panne Koninklijke Baan 10 8660 De Panne Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Regierol lokale besturen armoedebestrijding

Regierol lokale besturen armoedebestrijding Regie lokale besturen armoedebestrijding Geachte heer/mevrouw Deze vragenlijst is een onderdeel van een onderzoeksproject in opdracht van de Vlaamse Overheid door de Arteveldehogeschool. Via dit onderzoek

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Het Geïntegreerd Breed Onthaal. Een beschrijvend en evaluerend onderzoek

Het Geïntegreerd Breed Onthaal. Een beschrijvend en evaluerend onderzoek Het Geïntegreerd Breed Onthaal Een beschrijvend en evaluerend onderzoek Wie-is-wie? Didier Boost (onderzoeker) Universiteit Antwerpen, OASeS, Master Sociaal Werk Sara Elloukmani (onderzoeker) Universiteit

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

SOM-standpunt organisatie- en beheerstructuur Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid & Gezin

SOM-standpunt organisatie- en beheerstructuur Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid & Gezin SOM-standpunt organisatie- en beheerstructuur Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid & Gezin 1. Inleiding Ten gevolge van de zesde staatshervorming wordt een aantal bevoegdheden van het federale beleidsniveau

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie