Checklist beheer IS Pagina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist beheer IS Pagina 1 6-4-2011"

Transcriptie

1 Checklist beheer IS Pagina Document Info: Datum: Inhoud: Checklist Beheer IS a.d.h.v. ITIL Checklistcode: 08.05/04 Versie: 2.03 Status: Definitief Auteur: SYSQA Wijziging: Aanvullingen en verbeteringen Service Level Management 01 Opdrachtgever: wie is vertegenwoordiger van de business, klantopdrachtgever? 02 Opdrachtnemer: wie vertegenwoordigt de supplier; de leverancier van de IT dienst? 03 Operationeel Beheer: wie doet operationeel beheer? (Meestal rekencentrum) 04 Functioneel Beheer: Wie doet functioneel beheer? (Vaak de business) 05 Technisch applicatie beheer: Wie doet technisch applicatie beheer, foutoplossing en aanpassingen applicatie? (Meestal de oorspronkelijke bouwer) 06 Dienst: welke dienst betreft het; beheer van welk IS, en wat houdt de dienstverlening in? 07 Tijdplanning: wanneer gaat de dienstverlening in. 08 Informatiestructuur: hoe geschiedt rapportage over de dienstverlening? Op welke basis vindt overleg plaats. 09 Herziening: wanneer en onder welke voorwaarden kunnen de afspraken over de dienstverlening worden aangepast. 10 Derden: wie stemt underpinning service contracts af met derden. Wie bewaakt deze dienstverlening? Wie stemt deze inhoudelijk af? 11 Escalatie: wanneer wordt geëscaleerd? Wat zijn de escalatiekanalen? 12 Kwaliteitsplan: is er een plan voor kwaliteitsbewaking van de service-keten? 13 Service Window: wanneer is er geplande downtime voor onderhoud? 14 Service Level Agreements: wat zijn de afgesproken dienstenniveaus, hoe gedefinieerd? 15 Beschikbaarheid: is beschikbaarheid van de dienst gedefinieerd? Welk niveau moet worden gehaald? 16 Capaciteit: welk beslag legt de dienst op de aanwezigen middelen? Wat gebeurt er bij overschijding? Wat bij onderschrijding? 17 Prijs: wat wordt er voor de dienst betaald? Hoe is de prijs opgebouwd? 18 Boeteclausules, Beloningen: welke schade kan verhaald worden bij niet nakomen van de afspraken? Welke incentive is er om boven afspraak te presteren? 19 Betrouwbaarheid/Continuiteit: hoe is deze gedefinieerd? Welk niveau moet worden gehaald? Cost Management 01 Kostendragers: welke activiteiten zijn verbonden aan de dienstverlening? 02 Kostenplaatsen: welke afdelingen/processen worden door de dienstverlening geraakt? 03 Opstartkosten/Investeringen: welke initiële kosten worden er gemaakt om aan de diensterverlening te voldoen. 04 Afschrijvingen: hoe vindt depreciatie plaats van de benodigde middelen? 05 Overhead: welke overhead kosten worden toegerekend aan de dienstverlening? 06 Doorbelasting: hoe wordt doorbelast? 07 Bonus/malusclausules: welke financiële gevolgen heeft het overtreffen of niet waarmaken van de afgesproken dienstverlening? Hoe worden de kosten verhaald? 08 Begroting: welk budget is beschikbaar voor de dienstverlening? Wie beschikt over de reservatie voor Preventief en Adaptief onderhoud? 09 Total cost of ownership: vinden er benchmarks plaats om de bedrijfsvoering te vergelijken met soortgelijke bedrijven?

2 Checklist beheer IS Pagina Business Cases: worden investeringsbeslissingen genomen op basis van doordachte business cases? Availability & Continuity Management 01 Beschikbaarheid: beschikbaarheid: wat is de benodigd, gewenst en afgesproken? 02 Realisatie: welke maatregelen zijn genomen om deze beschikbaarheid te waarborgen? 03 Planning: is er een inschatting gemaakt van toekomstverwachtingen? Is er planning gemaakt voor het blijven leveren van beschikbaarheid? Zijn Vital Business Functions onderkend? 04 Monitoring: wie bewaakt het niveau van beschikbaarheid? Hoe wordt deze gemeten en gerapporteerd? 05 Beveiliging: is het IS beveiligd afdoende beveiligd? Wettelijke voorschriften? Bedrijfsstandaarden? 06 Uitwijk: wat dient er te gebeuren in geval van calamiteiten? Is eer een draaiboek? Is dit getest? 07 Back-up: op welke basis worden back-ups gemaakt? 08 Betrouwbaarheid: wat is de Mean Time Between Failures? Mean Time Between Incidents? Welke maatregelen worden genomen? 09 Risicoanalyse: is er een risicoanalyse gemaakt voor betreffende dienst? Wat zijn de afbreukrisico s? Wat is de mogelijke schade? 10 Preventieve maatregelen: zijn er risico reducerende maatregelen getroffen? Zoals: 11 UPS (Uninterruptable power supply ) 12 Fault tolerant/redundant systems 13 Offsite storage en archivering 14 RAID arrays en Disk-mirroring 15 Reserve apparatuur 16 Recovery Strategy: is er een plan voor herstel van de dienstverlening na calamiteiten? 17 Onderhoudbaarheid: welke maatregelen zijn er getroffen voor onderhoud? 18 Onderhoud door derden: zijn contracten met derden afgestemd op de SLA? Capacity Management 01 Capaciteitsplan: is er een capaciteitsplan? Worden business requirements vertaald is specifieke maatregelen voor IT-beheer? 02 Performance Monitoring: wordt de performance van een dienst gemonitord? Welk van de volgende elementen: 03 CPU utilisation 04 Memory utilisation 05 % CPU per transaction type 06 IO rates 07 Queue length 08 File store utilisation 09 Transactions 10 Transactions per second 11 Batch duration profiles 09 Number of hits 10 Number of logons and concurrent users 11 Number of network mode 12 Tooling: is er tooling beschikbaar om performance te monitoren? 13 Analysis & modelling: worden performanceproblemen geanalyseerd? Is er een planningsmodel, simulatiemodel en een CDB beschikbaar? 14 Performance Testing: hebben load- en stresstesten plaatsgevonden op de dienst? 15 Tuning: welke tuning maatregelen kunnen er worden genomen?

3 Checklist beheer IS Pagina Change Management 01 Verantwoordelijk: wie coördineert wijzigingen? 02 Voorwaarden: aan welke voorwaarden dient een wijziging te voldoen? 03 Autorisatie: wie is gemachtigd akkoord te geven voor een wijziging? 04 Back-out procedure: is er een plan wat te doen indien de wijziging niet goed verloopt? 05 Informatie: wie moet allemaal op de hoogte gebracht worden van de wijziging? Is dit gebeurd? 06 Gebruikers: welke mogelijke- gevolgen heeft de wijziging voor de gebruikers? Hoe krijgen zij toegang tot het systeem? Hoe worden ze geïnformeerd? 07 Documentatie: wordt/is de wijziging voldoende gedocumenteerd? 08 Testen: is de wijziging getest? Testrapport aanwezig? 09 Licenties: zijn er voldoende licenties voor handen? 10 Rapportage: wat wordt er op welke basis gerapporteerd over wijzigingen? 11 Doorlooptijden: wat zijn de doorlooptijden van een wijziging? Zijn deze acceptabel voor de business? 12 RFC: hoe geschiedt een request for change? Wat is de procedure? 13 Noodwijzigingen: wat is de procedure voor een spoed/nood-wijziging? Zijn hier voldoende maatregelen voor genomen? 14 CAB: zit de business in de Change Advisory Board? 15 Prioritering: hoe worden changes geprioriteerd? 16 Produktie Handleiding: is er een IS-handboek? Zijn de service level agreements vertaald in werkinstructies? 17 Installatieprocedure: is er beschreven hoe de applicatie geïnstalleerd dient te worden? Release Management 01 Verantwoordelijk: wie is verantwoordelijk voor het samenstellen van een release? 02 Archivering: welke releases worden bewaard en hoe lang? 03 Samenstelling: hoe worden releases samengesteld? 04 Releasebeleid: op welke basis worden releases geaccepteerd en vrijgegeven? 05 Kwaliteitseisen: wat zijn de geldende kwaliteitseisen voor een release? 06 Test: is de uitrol getest? 07 DSL: is er een Definitive Software Library in gebruik, worden er back-ups gemaakt, is deze gekoppeld aan de CMDB? 08 Versiebeheer: wordt er gedaan aan versiebeheer? Zijn hier richtlijnen? 09 Uitrolprocedures: is de distributie van releases beschreven in procedures? 10 Tooling: wordt er gebruikt gemaakt van tooling bij het distribueren van releases? Configuration Management 01 Configuration Items: welke componenten zijn betrokken bij de IT-dienstverlening? 02 Status: welke statussen dienen te worde onderkend? 03 Detailniveau: welke attributen dienen te worden geregistreerd voor een optimale dienstverlening? 04 Eigenaarschap: wie is eigenaar van betreffend CI? 05 Verificatie: vindt er verificatie van de CI s plaats? 06 Registratie: is de registratie afdoende van kwaliteit voor goed beheer? 07 Koppelingen: wordt de CMDB geraadpleegd in de volgende processen?: 08 Incident management? 09 Change management? 10 Problem management? 11 Release management? 09 Informatievoorziening: is configuratiemanagement informatie beschikbaar voor de business?

4 Checklist beheer IS Pagina Licentiemanagement: worden ook licenties beheerd? 11 Naamgevingsconventies: worden er richtlijnen gehanteerd m.b.t. naamgeving? 12 Labelling: zijn CI s eenduidig herkenbaar? Problem Management 01 Verantwoordelijk: wie is verantwoordelijk voor de coördinatie van probleemanalyse en foutafhandeling? Wie is probleemeigenaar? 02 Informatie: wat wordt er gerapporteerd aan wie? 03 Overdracht: hoe wordt foutoplossing overgedragen aan derden; wie bewaakt dit? 04 Bekende fouten bij oplevering: welke fouten zijn bekend bij de in productie name van het IS? Hoe wordt hiermee omgegaan? 05 Classificatie: hoe worden problemen geclassificeerd? Per dienst? Hoe wordt omgegaan met functionele problemen? 06 Prioritering: hoe worden problemen geprioriteerd? Komen oplostijden overeen met de SLA? 07 Acceptatie: hoe wordt een bekende fout geaccepteerd? Wordt een kosten-baten-afweging gemaakt? Hoe wordt de business betrokken in dit besluit? 08 Resourcesinzet/Budget: is er genoeg capaciteit beschikbaar voor foutoplossing? Wat wordt er gedaan indien dit niet meer- zo is? 09 Proactief Probleembeheer: worden er trendanalyses gemaakt? Wordt de opgedane kennis ter beschikking gesteld aan de organisatie? Worden problemen teruggekoppeld aan ontwikkeling? 10 Post Mortems: worden ernstige fouten geëvalueerd? Wordt er een Lessons Learned log opgesteld? Incident Management 01 Verantwoordelijk: wie is verantwoordelijk voor incidentafhandeling? 02 Oplostijden: wat zijn de oplostijden van de diverse prioriteiten? 03 Categorisatie/classificatie: wat voor soorten incidenten zijn te onderscheiden? Wat zijn de bijbehorende prioriteiten? 04 Koppeling Probleembeheer: worden incidenten gekoppeld aan problem-records of known-errors? 05 Work-arounds: hebben work-arounds eigenaars? Worden de work-arounds getest? 06 Incidentregistratie: welke attributen worden geregistreerd? 07 Rapportage: wat wordt er gerapporteerd over incidenten? Wat over de betreffende dienst? 08 Service Desk: hoe liggen de afspraken met de service desk; zijn er duidelijke afspraken, c.q. procedures? 09 Priotering: hoe wordt de prioriteitsstelling bepaald van de incidenten? Komt dit overeen met de SLA? 10 Incidentafsluiting: wat is de procedure? wordt de gebruiker geraadpleegd? 11 Escalatiemanagement: welke escalatieprocedures gaan er in werking bij zeer ernstige incidenten? Wanneer geldt dit voor onderhavige dienst? Service Desk 01 Ondersteuning: wordt het IS ondersteund door de Service Desk? 02 Wie: wie is aanspreekpunt bij de Service Desk? 03 Responsetijden: binnen hoeveel tijd dient de Service Desk actie te ondernemen? 04 Terugkoppeling: wie is eigenaar van de IS-informatie die door de Service Desk wordt opgebouwd? 05 Lijnsondersteuning: hoe vindt de functionele/technische escalatie plaats van incidenten? 06 Escalatie: hoe vindt hiërarchische escalatie plaats? 07 Inhoudelijke afspraken: welke ondersteunende activiteiten worden van de Service Desk verwacht?

5 Checklist beheer IS Pagina Automatische detectie: zijn er thresholds en alarmopties ingesteld in de technische infrastructure? 09 Expertise: wordt kennis geborgd aan de service desk? Of in de tweede of derde lijn? 10 Rapportage: welke informatie wordt op welke basis verstrekt aan de klantopdrachtgever? 11 Klachtafhandeling: wat is er afgesproken m.b.t. afhandeling van niet technische klachten van gebruikers? 12 Verzoeken: wat is er afgesproken m.b.t. wijzigingsverzoeken van gebruikers? 13 Functionele vragen: wat is er afgesproken met betrekking tot vragen van functionele aard? 14 Incidenten: hoe worden incidenten geregistreerd en gerouteerd? Welke informatie wordt opgeslagen? 15 Archivering: hoe lang wordt informatie m.b.t. de meldingen bewaard? Wat wordt er mee gedaan?

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Bijlage A - Definities en afkortingen

Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

73 8 V5 NTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000BA Rotterdam C 8446-4

73 8 V5 NTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000BA Rotterdam C 8446-4 73 8 V5 A ḎVA I NTAGE Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000BA Rotterdam C 8446-4 Haalbaarheid invoering ITIL bij Algemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

ondersteuning krijgen van de helpdesk

ondersteuning krijgen van de helpdesk Inleiding Deze SLA heeft tot doel de afspraken tussen de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat en de Gemeente Heusden over de kwaliteit en de omvang van de dienstverlening vast te leggen.

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions e vertaling Glossary of Terms en Definitions ITIL V3 Glossary, NLv02, 4 December 2008 Dankwoord Wij willen graag de volgende personen bedanken voor hun bijdrage en steun bij de ontwikkeling van deze glossary:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Service Support - Service Desk

Service Support - Service Desk Service Support - Service Desk INLEIDING ASSESSMENT; HOE VRAGEN IN TE VULLEN/TE WERK TE GAAN. TOEVOEGEN INLEIDING? ZIE DOC ASSESSMENT SERVICE SUPPORT VRAGEN BELEID EN LEIDERSCHAP OPNEMEN (INK-MODEL) Aandachtsgebied:

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Het ITIL Foundation Examen

Het ITIL Foundation Examen Het ITIL Foundation Examen Proefexamen A, versie 5.2 Meerkeuzevragen Instructies 1. Alle 40 vragen moeten worden ingevuld. 2. Alle antwoorden moeten op het bijgeleverde antwoordformulier worden ingevuld.

Nadere informatie

Voorbeeld SLA

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP)

Service Level Agreement (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP) (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP) www.cobra.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Service Level Agreement 3 2.1 Definities 3 2.2 Inleiding 5 2.2.1 Doel 5 2.2.2 Samenhang 5 2.2.3 Beheer

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ITIL versie 3 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 BASISBEGRIPPEN

Nadere informatie

ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA. versie 5.2

ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA. versie 5.2 ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA versie 5.2 Gilze, augustus 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Leverancier Opdrachtgever Dit zijn de voorwaarden die van toepassing

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie