Ant: B Dit is het doel van het proces.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ant: B Dit is het doel van het proces."

Transcriptie

1 In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer Ant: D Juist. Een door Financieel management beschikbaar gesteld budget vormt een mandaat voor besluitvorming binnen de operationele processen, in dit geval dus Wijzigingenbeheer. Welk uitvoerend proces realiseert werkinstructies en handleidingen voor de gebruikers en de organisatie? A: Gebruikersondersteuning B: Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening C: Voorbereiden transitie Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde IV is gericht op het vervaardigen en onderhouden van de relevante documentatie voor het gebruik en het functioneel beheer van het informatiesysteem (procedures, werkinstructies, handleidingen en dergelijke) Wat is de doelstelling van het proces Gebruikersondersteuning? A: het begeleiden van gebruikers in het doelmatig en doeltreffend gebruik van de ICT middelen B: het zorg dragen dat de betreffende gebruikers optimaal kunnen werken met de bestaande informatievoorziening C: consistente dienstverlening aan gebruikers, garanderen gebruikerstevredenheid en kanaliseren van informatievragen via een uniek aanspreekpunt Dit is het doel van het proces. Wat zijn de activiteiten van Operationele ICT-aansturing? A: Behoefte bepalen, oplossingsrichting bepalen, validatie B: Call-registratie, gebruikerscommunicatie, call-rapportage C: Opdrachtverstrekking, planning, bewaking Ant: C Dit zijn de activiteiten van Operationele ICT-aansturing.

2 Binnen de geautomatiseerde informatievoorziening worden binnen het BiSL-proces Beheer bedrijfsinformatie twee soorten gegevens onderscheiden. Welke? A: Bedrijfsgegevens en Stuurgegevens B: Bedrijfsgegevens en Informatiegegevens C: Stuurgegevens en Controlegegevens Ant: A Deze twee soorten gegevens worden door BiSL onderscheiden. Alle sturende processen gebruiken de sturingscyclus. Uit welke onderdelen bestaat de sturingscyclus volgens BiSL? A: voorbereiden, verantwoorden, evalueren B: plannen, uitvoeren, controleren C: plannen, controleren, evalueren D: voorbereiding, realisatie, verantwoording Ant: C De drie stappen in de sturingscyclus zijn plannen, controleren en evalueren Onder Beheer bedrijfsinformatie vallen drie deelprocessen die elk hun eigen activiteiten kennen, welke van onderstaande activiteiten valt hier niet onder? A: bewaken / controleren gegevenscorrectheid B: dagelijks invoeren van gegevens over orders C: wijzigen stuurgegevens Dit doet de business zelf. Een ingediende call leidt uiteindelijk tot een wijziging die uitmondt in een nieuwe release. De call wordt door de servicedesk afgesloten, hierover wordt in de call-rapportage gerapporteerd. In welk proces vindt de communicatie met de gebruikers omtrent de voortgang van de nieuwe release plaats? A: Gebruikersondersteuning B: Transitie C: Voorbereiden Transitie D: Wijzigingenbeheer Ant : A Communicatie met de gebruikers verloopt via Gebruikersondersteuning.

3 Wat is GEEN onderwerp van het cluster Gebruiksbeheer? A: gebruikers B: inhoud van het informatiesysteem C: aanpassing van informatiesystemen D: inzet van IT-middelen Ant: C Dit is een onderwerp binnen Functionaliteitenbeheer Hoe wordt de relatie van het proces Vormgeven niet geautomatiseerde IV met het proces Toetsen en testen het best beschreven? A: Binnen Toetsen en testen wordt inhoudelijk de werkbaarheid van de niet geautomatiseerde IV en de aansluiting met de geautomatiseerde IV beoordeeld. B: Vormgeven niet geautomatiseerde IV geeft aan welke processen er door Toetsen en testen moeten worden geanalyseerd. Ant: A Dit is een taak van Toetsen en testen. Welk proces maakt gebruik van de resultaten van Leveranciersmanagement? A: Wijzigingenbeheer B: Behoeftemanagement C: Contractmanagement Ant: C Leveranciersbeleid wordt gebruikt voor het concretiseren van afspraken Een behoefteplanning geeft o.a. inzicht in de behoefte vanuit het bedrijfsproces op het gebied van beschikbaarheid, capaciteit en continuïteit en de daarvoor te treffen maatregelen. In welk proces wordt deze behoefteplanning opgesteld? A: Behoeftemanagement B: Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen C: Operationele ICT-aansturing Ant: C Deze behoefteplanning wordt opgesteld in Operationele ICT-aansturing.

4 U wordt gevraagd een investeringsbeslissing voor te bereiden, hierin moeten minimaal de kosten en de baten voor het bedrijfsproces staan beschreven. U vraagt offertes op bij meerdere ICT-leveranciers. Verwacht u hiermee voldoende informatie te krijgen? A: Ja B: Nee De offertes zullen onder andere geen inzicht geven in de kosten en/of baten voor functioneel beheer en de gebruikersorganisatie en zijn daarom incompleet voor de investeringsbeslissing. In welke deelprocessen valt het proces Beheer bedrijfsinformatie uiteen? A: bewaken/controleren en wijzigen B: bewaken/controleren, informeren/rapporteren en wijzigen C: invoeren, bewaken/controleren en wijzigen invoeren, bewaken/controleren en wijzigen Binnen het proces bepalen Bedrijfsprocesontwikkelingen is een tweetal activiteiten gedefinieerd. Een van de activiteiten is Inventariseren. Welke operationele werkzaamheden vallen NIET onder deze activiteit? A: Het in kaart brengen van veranderingen in het beleid bij ketenpartners B: Het in kaart brengen van de relevante ontwikkelingen in het productieproces van de organisatie en het herkennen van trends in de deze bedrijfsprocessen C: Het in kaart brengen van veranderingen in het beleid van de organisatie t.a.v. leveranciers D: Inventariseren ontwikkelingen t.a.v. de sturing van de organisatie Ant: A Bepalen bedijfsprocesontwikkelingen is intern gericht. Wat beschrijft het best de relatie tussen Specificeren en Wijzigingenbeheer? A: Wijzigingenbeheer levert input voor het uitwerken en opstellen van specificaties. B: Wijzigingenbeheer wordt opgestart door de opgeleverde specificaties C: Specificeren levert input voor Wijzigingenbeheer, waardoor Wijzigingenbeheer verder kan gaan met de transitie Ant: A Wijzigingenbeheer levert input voor het uitwerken en opstellen van specificaties.

5 Wat is geen activiteit van Specificeren? A: behoefte bepalen B: oplossingsrichting bepalen C: testen D: valideren Ant: C Dit hoort bij Toetsen en testen Van welk proces(cluster) is de doelstelling het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening? A: De uitvoerende verbindende processen B: Functionaliteitenbeheer C: Specificeren D: Wijzigingenbeheer Het is de doelstelling van Functionaliteitenbeheer. Welk onderwerp is NIET van invloed op de invulling van Contractmanagement en SLA s en de aansturingswijze van ICTleveranciers A: de inhoud van de dienstverlening en de vrijheidsgraden B: de medewerkers die de dienstverlening invullen C: de opbouw van de dienstverlening en de verantwoordelijkheden daarbij D: de vorm van de dienstverlening, de aansturingvorm Dit is geen onderwerp dat van invloed is op de invulling ervan. Dat is verantwoordelijkheid ICT-dienstverlener en wordt niet benoemd door BiSL. Wat is GEEN deelproces van Vormgeven niet geautomatiseerde IV A: bepalen oplossingsrichting B: bepalen relatie geautomatiseerde IV C: vastleggen nieuwe werkproces D: vastleggen wijzigingen mbt geautomatiseerde IV Ant: D Dit hoort bij Speciferen.

6 Welke drie processen onderkent men binnen het cluster Gebruiksbeheer? A: Gebruikersondersteuning, Beheer bedrijfsinformatie, Operationele ICT-aansturing B: Gebruikers, inhoud informatiesysteem, inzet IT-middelen C: Call-registratie en -afhandeling, Gebruikerscommunicatie, Call-rapportage Ant: A Dit zijn de drie processen binnen dit cluster. Bij welk proces hoort de volgende uitspraak: Relaties zijn er naar bijna alle processen, vooral ook omdat dit proces betrekking heeft op de organisatie en de wijze van werken A: Informatie-coördinatie B: Planning en control C: Strategie inrichting IV-functie Ant: C De doelstelling is het definiëren van de gewenste inrichting van de IV-functie: organisatievormen, verantwoordelijkheden, uitvoering en samenwerking tussen de verschillende betrokken organisatieonderdelen. Welk proces heeft als doel: het maken van een strategie voor de informatievoorziening, het vertalen naar acties en investering en het zorgdragen voor de effectuering hiervan. A: Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen B: Informatie lifecycle management C: Strategie inrichting IV-functie Het is het doel van Informatie lifecycle management Wat is GEEN activiteit van Vormgeven niet geautomatiseerde IV? A: bepalen databasestructuur B: bepalen relatie met geautomatiseerde IV C: vastleggen werkprocessen Ant: A Dit wordt gedaan door applicatiebeheer.

7 Operationele ICT ondersteuning verleent decharge aan de ICT leverancier Is dit juist of onjuist? A: Juist B: Onjuist Toetsen en testen verleent decharge. Waaraan wordt in het jaarplan of beleidsplan informatievoorziening vanuit Behoeftemanagement met name aandacht besteed? A: de benodigde inhoudelijke ondersteuning van de bedrijfsprocessen B: de benodigde door ICT-leveranciers te leveren ondersteuning C: de budgettering van veranderingen en lopende activiteiten D: de tijdplanning van veranderingen en lopende activiteiten en de prioritering daarvan Ant: A Behoeftemanagement besteedt hier met name aandacht aan in dit kader. Welk onderwerp is NIET van invloed op de invulling van Contractmanagement en SLA s en de aansturingswijze van ICTleveranciers? A: de inhoud van de dienstverlening en de vrijheidsgraden B: de medewerkers die de dienstverlening invullen C: de opbouw van de dienstverlening en de verantwoordelijkheden daarbij D: de vorm van de dienstverlening, de aansturingvorm de medewerkers die de dienstverlening invullen De onderwerpen van Leveranciersmanagement zijn verdeeld over een aantal assen. Welke as is in dit proces gedefinieerd? A: Afspraken-as: Verantwoordelijkheden en Overlegvormen B: Communicatie-as: Relatie en Overlegvormen C: Doel-as: Assortiment en Product catalogus Communicatie as: Relatie en Overlegvormen.

8 Wat is GEEN onderwerp van het proces Specificeren? A: behoefte B: oplossing C: validatie D: business case Ant: D Dit is een onderwerp van Financieel management. Welk van onderstaande begrippen is GEEN onderwerp van sturing binnen de sturende processen van het BiSL-model? A: afspraken B: functionaliteit C: geld D: kwaliteit Functionaliteit is geen onderwerp van sturing binnen het BiSL model. Welke beheerdomeinen worden door Looijen onderscheiden? A: Functioneel Beheer (FB) en ICT-beheer (IB) B: Functioneel Beheer (FB), Applicatiebeheer (AB) en Technisch Beheer (TB) C: Functioneel Applicatiebeheer (FAB) en Technisch Beheer (TB) Dit zijn de beheerdomeinen die door Looijen in 1997 al werden onderscheiden. Wie levert informatie over de relevante ontwikkelingen binnen de gebruikersorganisatie aan aan het proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen? A: de gebruikersorganisatie B: de sturende processen C: het proces gebruikersondersteuning Ant: A Het management van de Gebruikersorganisatie levert de informatie aan.

9

Introductie BiSL Een framework voor functioneel beheer. beheer en informatiemanagement.

Introductie BiSL Een framework voor functioneel beheer. beheer en informatiemanagement. Functioneel beheer 2.2 Een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement 65 In februari 2005 is BiSL als public domain standaard voor functioneel beheer en informatiemanagement geïntroduceerd.

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel

5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel 5.2 deurloo/outvorst/pols_61 13-02-2002 12:23 Pagina 245 Functioneel beheer Een nieuw functioneel-beheermodel 5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel De ervaringen van vijf jaar functioneel beheer 245 Het

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL

Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL Machteld Meijer en René Sieders Machteld Meijer en René Sieders, specialisten op het gebied van applicatiemanagement en businessinformatiemanagement,

Nadere informatie

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De gedachte om ITIL toe te passen in een vraagorganisatie wordt niet overal met gejuich ontvangen. Voor de vorige versies van ITIL

Nadere informatie

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Datum: 24-03-2010 Afdeling: Projecten en Beheer Versie: 1.0 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

Hoofdstukindeling 1 Inleiding 2 Theoretisch kader 3 Wat zien we met bedrijfsinformatie gebeuren in de praktijk 4 Conclusies 5 Vervolg in deel 2

Hoofdstukindeling 1 Inleiding 2 Theoretisch kader 3 Wat zien we met bedrijfsinformatie gebeuren in de praktijk 4 Conclusies 5 Vervolg in deel 2 Artikel ihkv BiSL-development Beheer Bedrijfsinformatie (BBI) Werktitel: de zorg voor bedrijfsinformatie binnen BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Hans Pijnenburg Hoofdstukindeling 1 Inleiding 2 Theoretisch

Nadere informatie

ASL en BiSL opgehelderd

ASL en BiSL opgehelderd service i ASL en BiSL opgehelderd Misvattingen, misverstanden en vragen ASL en BiSL zijn alternatieven voor ITIL. In ASL en BiSL ontbreken Probleembeheer en Beveiligingsbeheer. Over ASL en BiSL bestaan

Nadere informatie

Uittreksel ASL 2. Application Services Library. Kwaliteitsmanagement. Wijzigingenbeheer. Continuïteitsbeheer Impactanalyse.

Uittreksel ASL 2. Application Services Library. Kwaliteitsmanagement. Wijzigingenbeheer. Continuïteitsbeheer Impactanalyse. Uitvoerend Sturend Richtinggevend Uittreksel ASL 2 Application Services Library Organization Cycle Management Applications Cycle Management Account & market Capabilities Service delivery Supplier Technology

Nadere informatie

Samenwerken bij wijzigingen op applicaties

Samenwerken bij wijzigingen op applicaties ICT-beheerdomeinen laten samenwerken (deel 4) Samenwerken bij wijzigingen op applicaties In dit vierde en in het volgende artikel beschrijven Machteld Meijer en Frances van Haagen de samenwerking tussen

Nadere informatie

Application Management Foundation based on ASL2

Application Management Foundation based on ASL2 Voorbeeldexamen Application Management Foundation based on ASL2 Editie december 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Applicatiebeheer opereert niet alleen maar vormt vaak de schakel tussen functioneel beheer (opdrachtgever) en technisch beheer (rekencentrum)

Applicatiebeheer opereert niet alleen maar vormt vaak de schakel tussen functioneel beheer (opdrachtgever) en technisch beheer (rekencentrum) ASL Plaats en boodschappen van ASL Applicatiebeheer opereert niet alleen maar vormt vaak de schakel tussen functioneel beheer (opdrachtgever) en technisch beheer (rekencentrum) Functioneel beheer: namens

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak 5 1.4 Meer weten? 6

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in ziekenhuizen

Functioneel applicatiebeheer in ziekenhuizen Functioneel applicatiebeheer in ziekenhuizen Research note op basis van inzichten uit ICT Benchmark Ziekenhuizen 2010 De toenemende digitalisering en integratie van systemen in ziekenhuizen maakt de afhankelijkheid

Nadere informatie

Openbaar. Transitie Informatiemanagement en Automatisering. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Transitie Informatiemanagement en Automatisering. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Transitie Informatiemanagement en Automatisering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Per 1 januari 2015 zijn de bureaus ICT-beheer

Nadere informatie

Goede taakverdeling cruciaal bij afhandelen verstoringen

Goede taakverdeling cruciaal bij afhandelen verstoringen ICT-beheerdomeinen laten samenwerken (deel 2) Goede taakverdeling cruciaal bij afhandelen verstoringen In het inleidende artikel van deze artikelenserie zijn Machteld Meijer en Frances van Haagen ingegaan

Nadere informatie

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise Voorwoord Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Onderstaand artikel is in verkorte vorm verschenen in het blad Informatie

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv betreffende wijzigingenbeheer van informatiesystemen afdeling Infrastructuur (i.c. TOG, AGB, IFM en UZOVI) Protocol Plaats Zeist Datum 06-05-2008 Auteur Vektis

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inrichting van Business Informatie management en BiSL. NGI Den Haag

Inrichting van Business Informatie management en BiSL. NGI Den Haag Inrichting van Business Informatie management en BiSL NGI Den Haag Agenda Enige ontwikkelingen De BIM/FB: de kaders Inrichting Sturende processen 1. Ontwikkelingen De vraagorganisatie ontstaat Twee sturingsshifts

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

Welke factoren zijn bepalend voor het succesvol toepassen van BiSL?

Welke factoren zijn bepalend voor het succesvol toepassen van BiSL? Welke factoren zijn bepalend voor het succesvol toepassen van BiSL? Wat zijn motieven om BiSL wel of niet toe passen? Auteurs: Jelle van Dam Maurits Methorst Sjoerd Spée Erwin van Steijn Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

De betekenis van ASL en ITIL AM voor applicatiebeheer

De betekenis van ASL en ITIL AM voor applicatiebeheer Cross References De betekenis van ASL en ITIL AM voor applicatiebeheer 6.2 De betekenis van ASL en ITIL AM voor applicatiebeheer Sinds kort zijn er twee referentiemodellen op de markt voor het applicatiebeheerdomein,

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

2.5 ASL, de volgende generatie applicatiebeheer

2.5 ASL, de volgende generatie applicatiebeheer Beheerprocessen ASL, de volgende generatie applicatie 2.5 ASL, de volgende generatie applicatie 71 Er is de laatste jaren het nodige gepubliceerd over en ervaring opgebouwd met het procesmatig inrichten

Nadere informatie

LEIDRAAD IMPLEMENTEREN. Implementeren van informatievoorziening (ICT)

LEIDRAAD IMPLEMENTEREN. Implementeren van informatievoorziening (ICT) LEIDRAAD IMPLEMENTEREN Implementeren van informatievoorziening (ICT) Voorwoord Een goede informatievoorziening beschouwen we bij KULTIFA als één van de tien succesfactoren voor succesvolle prestaties van

Nadere informatie

Procesbeheer in perspectief

Procesbeheer in perspectief Procesbeheer in perspectief Binnen zorginstellingen worden veel processen uitgevoerd, van het ontvangen van zorgaanvragen via de planning tot en met de declaratie van de geleverde zorg, salarisbetaling,

Nadere informatie