Bijlage 2 Newway Definities UNI DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Newway Definities UNI DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5

2 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende verstaan: Afnametermijn Bijlage 1. Diensten/ Dienstverlening Gebruiker(s) Licentie(s) Licentienemer Licentieovereenkomst/ - Voorwaarden Licentievoucher Looptijd Maatwerk Software Newway Onderhouds- overeenkomst/- voorwaarden Ondersteuning: de termijn waarbinnen Wederpartij verplicht is de (BlueRetail)licenties voor de Standaard en/of Maatwerk Software af te nemen het basisdocument: Offerte, aanbiedingsbrief, overeenkomst(-bevestiging), Voorstel et cetera het geheel van activiteiten, waaronder (mede) begrepen doch niet beperkt tot- het verrichten van Diensten zoals onderhoud, ondersteuning, begeleiding, consultancy, hosting en opleiding & training terzake de in licentie gegeven rechten op de BlueRetail Software, het leveren van Zaken en/of Rechten (goederen) aan Wederpartij en/of diens Gebruiker(s), die het onderwerp zijn van de Raamovereenkomst en de (hierop) Voortbouwende Overeenkomsten Wederpartij(-en) en/of de aan Wederpartij gelieerde (winkel)organisatie, althans de (rechts)personen die daarvan deel uitmaken, alsmede de franchisenemers van de door Wederpartij gevoerde (franchise) formule, de overige (rechts)perso(o)n(en) die het gebruiksrecht van de Software verkrijg(t)(en); zoals vastgelegd Bijlage 6. ook Gebruiksrecht(en) van de BlueRetail Software genoemd de Wederpartij van Newway bij de Licentie - en/of Onderhoudsovereenkomst de Overeenkomst/Bepalingen ter zake licentie ex Bijlage 3. het overzicht van de op naam toegekende BlueRetail Licentie per Gebruiker gelieerd aan het specifieke naam, adres en (vestigings)plaats van die Gebruiker de (minimale) duur van een overeenkomst (orderbevestiging) zoals daarin bepaald op verzoek van Wederpartij specifiek ontwikkelde Software /- applicatie(s) Newway Retail Solutions b.v. de nadere Overeenkomst terzake Onderhoudsactiviteiten ex Bijlage 4. en de daaraan verbonden SLA-S (ex Bijlage 5.) gesloten tussen Newway en Wederpartij met inbegrip van alle Bijlagen Eerstelijns Functionele ondersteuning en Licentienemersvragen (Support): eerstelijns ondersteuning bestaat uit het (telefonisch of per ) in ontvangst nemen van vragen en/of problemen met betrekking tot de Pagina 2 van 5

3 Software, het registreren van de aard, omvang en specifieke kenmerken van het probleem en van de gegevens van Licentienemer en het verlenen van telefonische ondersteuning bij de oplossing van het probleem. Tweedelijns Applicatiebeheer: tweedelijns ondersteuning bestaat uit het oplossen van het in het kader van de eerstelijns ondersteuning ontvangen probleem, voor zover betrekking hebbende op gebruiksmogelijkheden, handelingen van Licentienemer, instellingen en inrichting, voor zover het probleem niet telefonisch is verholpen in het kader van de eerstelijns ondersteuning en voor zover de derdelijns ondersteuning niet van toepassing is. Derdelijns Techniek: derdelijns ondersteuning bestaat uit database en/of source analyse ter verklaring/oplossing van functionele storingen in de Software. Derdelijns ondersteuning betreft een (reproduceerbare) fout in de Software waardoor de door Newway beoogde functionaliteit niet tot uiting komt. Daarnaast kan, indien mogelijk derdelijns ondersteuning ook het herstel van een of meerdere databases betreffen. Hierbij is echter succes niet gegarandeerd. Een en ander is ook afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde informatie door Licentienemer (incl. back-up e.d.). Consultancy advies inzake architectuur, inrichting et cetera Opleiding & Training Overeenkomst Raamovereenkomst (BlueRetail) Software Standaard Software SLA het vertrouwd maken met de functionaliteit van de Software op de specifieke bedrijfsprocessen van de Licentienemer en diens Gebruiker(s) de tussen Newway en Wederpartij gesloten overeenkomst betreffende specifieke onderwerpen terzake het verrichten van Diensten, het leveren van Zaken en/of Rechten (goederen) waaronder licenties, onderhoud, applicatiebeheer, Service Level, etc. De overall Overeenkomst tussen Newway en Wederpartij met algemene bepalingen terzake de geldende rechtsverhouding tussen Partijen de door Newway ontwikkelde Standaard én/of Maatwerk (BlueRetail)programmatuur en de daarbij horende database(s), zoals gespecificeerd in Bijlage 1. de door Newway ontwikkelde standaard Software gekoppeld aan een release versie de Service Level Agreement ex Bijlage 5. De van de Onderhoudsovereenkomst deel uitmakende en aanvullende Pagina 3 van 5

4 Team BlueRetail Vergoeding(en) Service Level afspraken de door Newway geselecteerde en erkende Business Partners die tezamen met Newway de Diensten bij het gebruik van de BlueRetail Software verlenen De tussen partijen overeengekomen aan Newway verschuldigde bedragen, kosten, tarieven, etc. in verband met de door Newway verrichte (verkoop)activiteiten SLA-S definities Inhoud ondersteuning Applicatie Back-up Hersteltijd / resolve time / expected time to fix Incident DAP Database Hardware IT-infrastructuur Netwerk Gegevensverzameling(en), interfaces en de bijbehorende documentatie Versie Een versie van de applicatie wordt bepaald door het totaal van in de applicatie geïmplementeerde functionele specificaties. Het uitvoeren van onderhoud op de applicatie, waarbij de functionaliteit van de applicatie wordt gewijzigd, leidt tot een nieuwe versie van de applicatie. Upgrade Een upgrade van de applicatie ontstaat door het uitvoeren van onderhoud op een bepaalde versie van de applicatie, waarbij de functionaliteit van de applicatie wordt gewijzigd. Patch Een patch op een applicatie is het gevolg van een verstoring welke direct verholpen dient te worden. De gewijzigde software wordt in de productieomgeving geïnstalleerd, waarbij de change achteraf goedgekeurd kan worden. Kenmerkend voor een patch is het spoedeisende karakter. Specifiek is dat er géén functionaliteit en / of databasewijzigingen in een patch zitten. Het veilig stellen van de applicatie en de database gegevens naar een back-up medium. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een online back-up, waarbij de omgeving(en) en/of applicatie beschikbaar blijft, en een offline back-up, waarbij de omgeving(en) en/of applicatie tijdelijk niet beschikbaar is. (Serviceproductie) Benodigde tijd, te rekenen vanaf de Response tijd, om een IT-service terug te brengen in werkende staat. Herstel van een IT-service omvat vaak het terugwinnen/herstellen van data in een bekende consistente staat. Na herstel kunnen verdere stappen nodig zijn voordat de ITservice weer aan de Gebruikers wordt vrijgegeven. Elk telefonisch en/of schriftelijk verzoek van de Gebruiker aan de Service Desk. Een incident betreft een incidentmelding, een wijzigingsverzoek, een vraag, een opdrachtverstrekking of enig ander verzoek voor een Dienstverlening bij een probleem. Document Afspraken en Procedures Een verzameling van onderling samenhangende gegevens toegankelijk vanuit één of meer applicaties. Database is in deze definitie synoniem met gegevensverzameling. Het geheel aan computercomponenten en randapparatuur, dat ter beschikking wordt gesteld om de omgeving(en) en/of applicaties operationeel te houden. Het geheel aan hardware, netwerken, systeemsoftware, beheersoftware en applicatiesoftware. Het geheel aan netwerkcomponenten, randapparatuur, datacommunicatie apparatuur en netwerkverbindingen, welke ter Pagina 4 van 5

5 Omgeving Overmacht Prioriteit Reactietijd Responsetijd / Registratie tijd Restore/ recovery Service Desk Service Levels Software / Programmatuur Systeem software Technische infrastructuur TOC Werktijden beschikking wordt gesteld om de omgeving(en) en/of applicaties operationeel te houden. Een omgeving bestaat uit een applicatie met haar systeemomgeving(en). Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die de desbetreffende partij niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld, nog krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De mate waarin voorrang wordt gegeven aan de afhandeling van incidenten, problemen en/of wijzigingen. De tijdsperiode vanaf het moment van incident aanname tot aan het moment van aanvang herstel. Nadat de ontvangstbevestiging richting aanmelder is verricht dan gaat per direct de oplossingstijd lopen. De maximaal benodigde tijd om het gemelde incident te registreren. Wordt gebruikt in capaciteitsmanagement om de prestaties van de IT-infrastructuur te meten, en in incidentmanagement is het de tijd die het duurt om de telefoon te beantwoorden, of de tijd die het duurt om de diagnose te starten. Een restore actie herstelt de inhoud van een disk met de informatie die bewaard is bij een back-up actie. Een recover actie heeft als doel een oude versie van de database bij te werken, gebruik makende van de extra logging van de database updates. Het meldpunt van Newway voor de afhandeling, bewaking en coördinatie van meldingen (incidenten). Tevens vindt op de Service Desk de samenstelling van de rapportages over diverse Service Level vormen plaats. Afspraken over het niveau van de Dienstverlening. De door Newway ontwikkelde software/programmatuur en de daarbij behorende database(s) met een geldige onderhoud Overeenkomst. Alle software die benodigd is om de hardware en de randapparatuur te laten functioneren. Het geheel aan hardware, netwerken, systeemsoftware en beheersoftware. Technische Overleg-Commissie. Maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de algemeen erkende zon- en feestdagen, en overige werkdagen die door Newway als verplichte vrije dagen zijn aangewezen. Soort Call Escalatie Prio hoog Prio s middel en laag Oplosmoment Een escalatie wordt zo spoedig mogelijk ingepland ter reproductie en om opgelost te worden. De oplossing wordt als patch verstrekt op de productie (GD, CR of acceptatie) versie. Allereerst wordt de patch ter test (CR/FCS status) aangeboden aan de melder. Na goedkeuring krijgt de patch de status GD en wordt de patch verspreid via de FTPomgeving van Newway aan daartoe geautoriseerde partijen. Deze call wordt in de volgende release opgenomen. Binnen Newway kan alléén de escalatiemanager deze status aan een call met de prio hoog toekennen. Een call met de prioriteit hoog wordt door de planner ingepland. Het streven is om zoveel mogelijk prio hoog calls, die voor de aangegeven datum zijn gemeld bij de afdeling Support Services, in de eerst volgende versie in te bouwen. Voorwaarde hierbij is dat de call reproduceerbaar moet zijn. Fouten die gemeld zijn met dit level, worden meegenomen als daarvoor in de planning tijd is en/of als er aan gebieden in de software gewerkt wordt ter uitbreiding, waar deze fout zich bevindt. Hieraan kunnen géén rechten ontleend worden. Pagina 5 van 5

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

Newway Versie- /Releasebeleid

Newway Versie- /Releasebeleid Newway Versie- /Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of

Nadere informatie

Bijlage A - Definities en afkortingen

Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL EasyKiosk computerzuilen AGREEMENT Versie 01-2015 EasyKiosk Computerzuilen Handelsweg 15 5527 AL Hapert Nederland Telefoon: +31 (0)497 36 95 01 Web: www.easykiosk.nl E-mail: info@easykiosk.nl

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk

Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk (versie 1.3, 8 januari 2013) Inhoudsopgave - Artikel 1: Definities - Artikel 2: Verplichtingen ten aanzien van de dienstverlening

Nadere informatie

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform Service Level Agreement Onderwerp Social Learning Platform Versie 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING 3 2.0 AFKORTINGEN/DEFINITIES 4 3.0 SERVICE, MAINTENANCE EN SUPPORT WINDOW 5 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN 1 AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN Spinware Solutions B.V. te 's-gravenhage biedt onder meer ASP-diensten aan. Dit houdt in dat Spinware aan de partij waarmee zij een daartoe strekkende overeenkomst

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur

Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur All4Data BV Heiligenbergerweg 90 3816 AM Amersfoort T +31 (0)33 285 0448 E info@all4data.nl W www.all4data.nl Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Licentie en Service overeenkomst DDi software

Licentie en Service overeenkomst DDi software Licentie en Service overeenkomst DDi software DDi BV Licentie en Service overeenkomst DDi Software 8 januari 2015 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K. H a a r l e m 3 4 0 8 1 8 5 6 De Partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN 247 DYNAMICS B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN 247 DYNAMICS B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN 247 DYNAMICS B.V. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ( Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, leveringen en

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP)

Service Level Agreement (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP) (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP) www.cobra.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Service Level Agreement 3 2.1 Definities 3 2.2 Inleiding 5 2.2.1 Doel 5 2.2.2 Samenhang 5 2.2.3 Beheer

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 SLA componenten... 3

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Remote Desktop

Leveringsvoorwaarden Remote Desktop Leveringsvoorwaarden Remote Desktop Algemeen In dit document zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden vastgelegd, die gelden voor elke eindgebruiker van het Remote Desktop van RemoteWorks ( de Afnemers ),

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud Service Level Agreement Sensus BPM Cloud 1 Cloud Dienstverlening Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op alle door Sensus-methode B.V. afgesloten Cloud overeenkomsten, en beschrijft

Nadere informatie

Services Level Agreement

Services Level Agreement Services Level Agreement Social Learning Platform 2015 v7 Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING... 3 2. 0 AFKORTINGEN/DEFINITIES... 4 3. 0 SERVICE, SUPPORT EN MAINTENANCE WINDOW... 6 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie