AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS"

Transcriptie

1 AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR ONBEPAALDE DUUR Vereenvoudigd prospectus september

2 Bijlage 24 Naam van het Beheermaatschappij Beleggingsbeheerder Subdelegatie Gepromoot door AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS (Voorheen genaamd AXA World Funds Talents) AXA Funds Management S.A. (Luxemburg) AXA Investment Managers UK Limited (London) Geen AXA Investment Managers Doelstellingen en beleggingsbeleid Beleggingsdoelstelling: Het streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. De gemiddelde belegger streeft naar kapitaalgroei op lange termijn, gemeten in euro en op basis van een actief beheerde portefeuille van beursgenoteerde aandelen, aandelengerelateerde effecten en derivaten. Beleggingsbeleid: De beleggingsbeheerder zal de doelstellingen van het trachten te realiseren door een blootstelling aan alle cap internationale aandelen. Dit zal aandelen selecteren op basis van een beleggingsfilosofie gebaseerd op ondernemingsgeest. De portefeuillebeheerder ontwikkelde deze beleggingsfilosofie vanuit de overtuiging dat de financiële markten niet efficiënt zijn en dat te veel ondernemingen slecht worden beheerd of afhangen van economische cycli. Bijgevolg verkiest de portefeuillebeheerder mensen met een goede voorgeschiedenis in het uitbouwen van een onderneming en het creëren van waarde. Dit concentreert zich tevens op personen met een significant belang in hun onderneming. Deze managers willen op lange termijn winnen en zijn bereid zware kortetermijninvesteringen te doen met het oog op langetermijngroei voor de onderneming, omdat de waarde van hun persoonlijke rijkdom afhangt van waardecreatie op lange termijn. Zij kunnen ook sterk ageren en snel reageren (zij zijn minder afhankelijk van analisten, minderheidsaandeelhouders en bankiers). Voor indekkingsdoeleinden en een efficiënt portefeuillebeheer mag dit een positie verwerven in aandelen, aandelengerelateerde effecten, obligaties, vastrentende instrumenten, indexen en valuta's, door het gebruik van derivaten binnen de limieten van de sectie Beleggingsbeperkingen. In geen geval zal het door deze verrichtingen afwijken van zijn beleggingsdoelstelling. De referentievaluta van het is EUR. Risico en opbrengstprofiel «FBF» risicoprofielrooster * Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D Belegd vermogen gegarandeerde producten Producten die waarschijnlijk een gematigd risico of vermogensverlies genereren Er bestaat een risico op vermogensverlies, maar beperkt tot het belegde kapitaal Er bestaat een risico op groot vermogensverlies, dat hoger kan zijn dan het belegde kapitaal * Aanbevolen door de Franse Bankassociatie (Fédération des Banques Françaises). Wat betekent de indicator? Dit schaalindicatorberekening van vier niveaus is gebaseerd op de vermogensklasse als onderliggende waarde van het vermogen en op de mate van discreet management van de portefeuillemanager. Meer over deze indicator De risico/opbrengst-indicator met het mogelijke vermogensverlies van het in verhouding tot het component van het en de gebruikelijke factoren die invloed hebben op dit type belegging. Waarom dit in deze categorie? Dit is hoofdzakelijk belegd in aandelen waarbij er een groot risico bestaat op verlies van het belegde vermogen. Bijzondere opmerking over het risico Risico verbonden aan beleggingen in opkomende markten: De wettelijke infrastructuur in sommige landen waar beleggingen kunnen worden gedaan, kan beleggers mogelijk niet dezelfde beschermingsgraad of hetzelfde informatieniveau bieden als de normen die algemeen van toepassing zijn op de voornaamste effectenmarkten (invloed van de overheid, sociale, politieke en economische instabiliteit, andere boekhouding, controle en financiële rapportages). Aandelen in opkomende markten kunnen ook minder liquide zijn en volatieler dan vergelijkbare aandelen in grote markten en er bestaat een hoger risico bij de transactieafrekeningen, die te maken kunnen hebben met tijd en koerskwesties. Risico's van internationale beleggingen: Beleggingen in aandelen die zijn uitgegeven of aan de beurs staan genoteerd in verschillende landen kunnen een indciatie zijn van verschillende standaards en regelgevingen (standaards op het gebied van boekhouding, controle en financiële rapportage, clearance en afrekeningsprocedures, belasting op dividenden ). Beleggingen kunnen worden beïnvloed door bewegingen van buitenlandse valutakoersen, wijzigingen in wetten of beperkingen die van toepassing zijn op dergelijke beleggingen, wijzigingen in koersbepalingsreguleringen of koersvolatiliteit. Risico's van derivaten en hefboomwerking: Het kan zowel genoteerde als OTC derivaten gebruiken voor beleggingen of hedging, maar ook repo-overeenkomsten of aandelenlening-overeenkomsten aangaan. Deze instrumenten zijn bijzonder volatiel en kunnen onderhevig zijn aan verschillende soorten risico's, inclusief, maar niet beperkt tot marktrisico, liquiditeitsrisico, kredietrisico, risico van de tegenpartij, juridisch risico en uitvoeringsrisico. Bovendien kan bij het gebruik van derivaten een aanzienlijke economische hefboomwerking van toepassing zijn en in sommige gevallen aanzienlijke verliesrisico's. Daarnaast hebben beleggingen in OTC-derivaten te maken met een beperkte liquiditeit op secundaire markten en kan het moeilijk zijn om de waarde van een dergelijke positie en de blootstelling aan risico in te schatten. Om deze redenen kan er geen garantie worden gegeven dat strategieën met het gebruik van derivaatinstrumenten zullen voldoen aan hun verwachte doelen. Liquiditeitrisico's die verband houden met het klein en microkapitalisatieuniversum: Beleggen in het kleine en microkapitalisatieuniversum brengt een specifiek liquiditeitsrisico met zich mee. Beleggingshorizon Dit is geschikt voor beleggers die hun geld gedurende acht jaar niet opnemen. Voor meer informatie over risico's, kunt u het algemene gedeelte van de prospectus raadplegen, de hoofdstukken met de titels Algemene risicooverwegingen en Speciale risico-overwegingen. 2

3 Minimum inschrijvingen en maximale kosten van het Aandelen Beleggers Alle beleggers Aandelen onder specifieke omstandigheden/voor specifieke beleggers A E F S HK Aandelenklasse Meer in het bijzonder ontwikkeld voor institutionele beleggers Voor HSBC Private Bank Hong Kong en Singapore Bestemd voor Distributeurs en Beleggers uit Hongkong (1) (2) Inschrijvingen en Participatie Minimum eerste inleg Geen Geen , ,00 Geen Minimum volgende belegging Geen Geen ,00 Geen Geen Vereiste minimumparticipatie in de vennootschap Vereiste minimumparticipatie in elk Geen Geen ,00 Geen Geen Geen ,00 Geen Inschrijving, verkoop en conversie van aandelen Op de Aandelen van klasse HK kan worden ingeschreven op 3 november 2010 tegen de oorspronkelijke prijs van USD 100. De betaling dient op de rekening van de Vennootschap bij de Bewaarder te zijn gebeurd op 10 november 2010 Aanvragen tot inschrijving, terugkoop of conversie van aandelen kunnen elke werkdag worden doorgegeven aan de Register- en Overdrachtsagent of elke distributeur die is aangesteld door de vennootschap in het land in kwestie. Aanvragen voor inschrijving, terugkoop of conversie die de Register- en Overdrachtsagent ontvangt vóór uur op een werkdag (D) zullen worden verwerkt op basis van de verhandelingsprijs die is berekend op de tweede waarderingsdag daarna (D + 2). Alle aanvragen die de Register- en Overdrachtsagent na uur op een werkdag ontvangt, worden geacht op de volgende werkdag te zijn ontvangen. Geen Geen Eenmalige kosten (3) Doorlopende kosten (5) Prestatievergoedingen Vergoedingen verschuldigd door de aandeelhouders Maximale 5.5% Geen 2% 5.5% 5,5% inschrijvingskosten Maximale uitstapkosten Geen Geen Geen Geen Geen Maximale conversiekosten (4) Geen Geen Geen Geen Geen Vergoedingen verschuldigd door de vennootschap Maximale jaarlijkse managementkosten 1.50% 1.50% 0.75% 1.75% 1.75% Maximale distributiekosten Geen 0.75% (7) Geen Geen Geen Maximale jaarlijkse kosten voor register- en overdrachtsagent, domiciliërings- en betalingsgemachtige 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% 0.075% Maximale jaarlijkse kosten (6) voor depotbank 0.065% 0.065% 0.065% 0.065% 0.065% De beheermaatschappij heeft recht op een prestatievergoeding ("Prestatievergoeding"), behalve voor aandelen van Klasse S en aandelen van Klasse HK. De prestatievergoeding wordt berekend naar elke referentieperiode ("Referentieperiode"). De eerste referentieperiode is gestart op de 1 e januari 2007 en eindigt op de 31 e december De volgende referentieperioden komen overeen met de boekhoudjaren van de fondsklassen van het en zijn jaarlijks. Prestatieberekening: Indien de aanvullende opbrengst positief is, wordt op elke waarderingsdag een prestatieprovisie van maximaal 20% van de aanvullende opbrengst ingehouden. Als de opbrengst positief is, maar lager dan dat van de voorgaande waarderingsdag, wordt deze provisie aangepast via terugschrijvingen tot maximaal het totaal van bestaande provisies. De out-performance wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vermogenswaarde van het, netto van alle vergoedingen en kosten, maar samengestelde prestatievergoedingen aan de ene kant, en de hoogste waarde tussen de twee benchmarkfondsen aan de andere kant: waarvan de prestatie van één gelijk is aan de prestatie van de benchmarkindex ("Benchmarkfonds 1"), en waarvan de prestatie van één ongewijzigd is gedurende de tijd ("Benchmarkfonds 2"). Het volgende dient te worden nagebootst in het Benchmarkfondsen 1 en 2: - Dezelfde variatie van inschrijving als het - In geval van terugkoop of de uitkering van dividend wordt de waarde van de benchmarkfonds 1 en benchmarkfonds 2 volgens de volgende ratio verlaagd: het terugkoop of uitgekeerde dividendbedrag gedeeld door het totale netto vermogen van de aandelenklasse van het. Aan het einde van de referentieperiode worden de prestatievergoedingen door de Beheermaatschappij gehouden, indien een prestatieprovisie is ingehouden. De waarden van benchmarkfonds 1 en benchmarkfonds 2 worden aangepast aan dat van de netto vermogenswaarde van de aandelenklasse van het voor de volgende periode. In geval van terugkoop van aandelen of het betalen van divident wordt een gedeelte van de prestatievergoeding terecht gehouden door de Beheermaatschappij, waarbij dit bedrag overeenkomt met het koopbedrag of betaald dividend gedeeld door de totale vermogenswaarde van het. De benchmark-index voor vergelijking is de MSCI World. Beleggers moeten zich bewust zijn van bepaalde risico's, een wereldwijde prestatie van het fonds impliceert een betaling van prestatievergoeding aan de beheersmaatschappij terwijl individuele prestaties van bepaalde beleggers kunnen achterblijven op dat van de benchmark. 3

4 (1) Inschrijvingen in EUR of het equivalent daarvan in de overeenkomstige munteenheid van de betreffende klasse. (2) In bijzondere gevallen mogen de bestuurders naar eigen goeddunken de voorgaande vereisten voor de klasse F wijzigen of ervan afzien. De bestuurders behouden zich echter het recht voor om de participatie van aandelen klasse I om te zetten in aandelen van de klasse F indien de minimuminleg zoals vereist door de prospectus niet binnen één jaar wordt bereikt. (3) De afgebeelde éénmalige kosten is het hoogste bedrag dat u dient te betalen, het hoogste dat kan worden ingehouden op uw belegging voordat het wordt belegd. Vraag uw adviseur of distributeur om uit te zoeken hoeveel u in feitelijk in rekening wordt gebracht. (4) Conversiekosten: Geen, behalve in de volgende gevallen: - de aandeelhouder heeft al 4 conversies doorgevoerd gedurende de voorbije 12 maanden; in een dergelijk geval kan de aandeelhouder in totaal maximum 1% van de netto-inventariswaarde van de omgewisselde aandelen aangerekend worden voor elke bijkomend omwisseling binnen die periode van 12 maanden; of - de aandeelhouder wisselt zijn aandelen om naar een met hogere instapkosten binnen de eerste 12 maanden na de initiële belegging in het ; in dat geval zal de aandeelhouder aan de vennootschap het verschil verschuldigd zijn tussen de twee instapkosten. (5) Dit is exclusief de transactiekosten die door het zijn gemaakt of prestatievergoedingen. Het kan andere kosten, tarieven en administratie-uitgaven maken. Raadpleeg het algemene gedeelte van de prospectus voor meer informatie. (6) Berekend op activa in bewaring op basis van het netto vermogen zoals berekend op de laatste waarderingsdag van elke maand. Niettegenstaande deze vergoedingen zal de depotbank per transactie de gebruikelijke bankvergoedingen ontvangen. (7) Daarboven zal de vennootschap een maximale distributievergoeding betalen voor de aandelen klasse E, die wordt berekend bovenop de jaarlijkse beheersvergoeding, als percentage van de nettoinventariswaarde van het. 4

5 Prestaties uit het verleden van het 60.0% 40.0% 20.0% Prestaties uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Percentagegroei voor AXA WF Framlington Talents 0.0% -20.0% % -60.0% A EUR F EUR Deze cijfers tonen met hoeveel het is toegenomen of gedaald in waarde tijdens het afgebeelde jaar. Ze tonen doorlopende kosten van het, waaronder transactiekosten en prestatiekosten, maar bevatten niet het effect van in- of uitstapkosten die u mogelijk dient te betalen. Vraag uw adviseur of distributeur voor meer informatie hierover. Praktische informatie Datum van oprichting van het Aandeleninformatie A Kapitalisatie EUR ISIN: LU USD ISIN: LU E Kapitalisatie EUR ISIN: LU F Kapitalisatie EUR ISIN: LU USD ISIN: LU S Kapitalisatie USD ISIN: LU HK Kapitalisatie USD hedged (95%) ISIN: LU Dividendbeleid Dividenduitkerende aandelen keren de houders ervan een dividend uit. In een dergelijk geval worden de dividenden betaalt uit de beleggingswinsten en/of gerealiseerde vermogenswinsten of uit een ander fonds dat beschikbaar is voor uitkering. Desondanks kan er geen uitkering worden gedaan als het totale netto vermogen van de vennootschap onder het equivalent valt in de referentievaluta van de vennootschap van het minimumbedrag van het netto vermogen van ICB's zoals vereist door de Luxemburgse wet. Kapitalisatieaandelen kapitaliseren de inkomsten. De bestuurders kunnen jaarlijks aan het einde van het betreffende boekjaar bepalen, of en in welke mate de vennootschap dividend zal uitkeren. Er kunnen tussentijdse dividenden worden uitbetaald indien en wanneer de fondsbestuurders beslissen dat in overeenstemming is met het geldende recht. De dividenduitkeringen zullen schriftelijk worden bevestigd aan de houders van de dividenduitkerende aandelen. Tenzij expliciet andere instructies op het aanvraagformulier zijn gegeven, worden de dividenden herbelegd in additionele aandelen van hetzelfde en wordt de aandeelhouder hierover via een sluitbriefje geïnformeerd. Houders van aandelen die via Euroclear of Clearstream worden gehouden, kunnen hun dividenden niet laten herbeleggen. Het dividend wordt uitbetaald aan Euroclear of Clearstream, die tegenover de betreffende aandeelhouders rekenschap en verantwoording afleggen over de ontvangen bedragen. Belastinginformatie Dit kan onderhevig zijn aan een specifieke belastingregel in Luxemburg. Afhankelijk van het land waarin u resideert kan dit invloed hebben op uw belegging. Voor meer informatie dient u met een adviseur te overleggen. 5

6 Depositaris van het Auditor van het State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg PricewaterhouseCoopers Sàrl 400, Route d Esch L-1471 Luxemburg The AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS is een van AXA WORLD FUNDS Andere en bestaan onder deze paraplu en het vermogen van dit is onafhankelijk van dat van andere en. Informatie hierover kunt u online vinden bij De waarde van dit wordt elke werkdag berekend en gepubliceerd. Het is online beschikbaar via Overige Inschrijving en terugkoop van eenheden in dit kunnen via een adviseur of distributeur worden geregeld, waarbij andere inschrijvings-, terugkoop- en conversieprocedures en tijdslimieten van toepassing kunnen zijn. Directe orders kunnen ook worden gestuurd naar uw nationale vertegenwoordiger die staat vermeld op onze website op U kunt een exemplaar van een uitgebreider document over dit in het Engels (de Prospectus), evenals jaar en halfjaarcijfers te allen tijde gratis bij ons verkrijgen door online contact met ons op te nemen via U vindt overige informatie over dit op Tenzij de context anders vereist, zullen de woorden en uitdrukkingen in dit vereenvoudigd prospectus dezelfde betekenis hebben als in de volledige prospectus van de vennootschap. Publicatiedatum September 2010 Regelgevende autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier 6

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS EURO 10 + LT

AXA WORLD FUNDS EURO 10 + LT AXA WORLD FUNDS EURO 10 + LT EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR ONBEPAALDE

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

AXA World Funds (de "vennootschap")

AXA World Funds (de vennootschap) AXA World Funds (de "vennootschap") VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van juli 2008 Dit vereenvoudigde prospectus bevat enkel essentiële informatie over de hieronder vermelde compartimenten (de compartimenten ).

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

AXA World Funds (de "Vennootschap")

AXA World Funds (de Vennootschap) AXA World Funds (de "Vennootschap") VEREENVOUDIGD PROSPECTUS d.d. september 2005 Dit vereenvoudigd prospectus bevat enkel essentiële informatie over de bovenvermelde compartimenten (de compartimenten ).

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS ONROEREND GOED VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752907 NAAM

Nadere informatie