AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS"

Transcriptie

1 AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR ONBEPAALDE DUUR Vereenvoudigd prospectus juli

2 Bijlage 44 Naam van het Beheermaatschappij Beleggingsbeheerder Subdelegatie Gepromoot door AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA Funds Management S.A. (Luxemburg) AXA Investment Managers Paris Geen AXA Investment Managers Doelstellingen en beleggingsbeleid Beleggingsdoelstelling: De doelstelling van het is rendement na te streven door een dynamische blootstelling aan voornamelijk aan de inflatie gekoppelde obligaties uit de OESO-landen. Beleggingsbeleid: De beleggingsbeheerder zal de doelstellingen van het trachten te realiseren door op elk moment ten minste twee derden van zijn totale activa te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aan de inflatie gekoppelde obligaties en van andere aanverwante schuldvorderingen uitgegeven door OESO-overheden, ondernemingen of openbare instellingen uit de hele wereld. De beleggingsbeheerder mag de overige activa beleggen in andere schuldvorderingen die niet aan de inflatie zijn gekoppeld. Het mag verder niet meer dan één derde van zijn activa beleggen in geldmarktinstrumenten, niet meer dan één kwart van zijn activa beleggen in converteerbare effecten en niet meer dan één tiende van zijn activa beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten. Het zal worden beheerd met een rentegevoeligheid van 5 tot 15. De gevoeligheid is een indicator die de impact meet van een variatie van 1% van de marktrente op de waarde van het. Er zijn geen formele restricties met betrekking tot de activa van het die verhoudingsgewijs in een bepaalde markt mogen worden belegd en/of eraan mogen worden blootgesteld. In weerwil van de limieten die worden vermeld in de rubriek "Bijzondere beleggings- en afdekkingstechnieken en instrumenten" van het volledige prospectus mogen de transacties die het aangaat krachtens welke het obligaties leent via terugkoopovereenkomsten om ze te verkopen, niet meer bedragen dan 10% van zijn nettoactiva. Om twijfel uit te sluiten kunnen de hierboven genoemde transacties niet beschouwd worden als short gaat binnen de betekenis van artikel 52 van de Wet uit Voor doeltreffende portefeuillebeheerdoeleinden, kan dit posities innemen via het gebruik van derivaten binnen de beperkingen die uiteen zijn gezet in het hoofdstuk "Beleggingsbeperkingen". De referentievaluta van het is EUR. Gebruik van derivaten: Om zijn beheersdoelstellingen te kunnen realiseren, mag het in het bijzonder ook deelnemen aan de markt voor kredietderivaten door o.a. credit default swaps aan te gaan om dekking te kopen of te verkopen. Een credit default swap CDS is een bilateraal financieel contract waarbij een van de tegenpartijen (de beschermingskoper) periodieke kosten betaalt, voor een incidentele betaling door de beschermingsverkoper na een kredietgebeurtenis van een referentieuitgever. De beschermingskoper verwerft het recht om een bepaalde obligatie of andere aangewezen referentie-obligaties die zijn uitgegeven door de referentieuitgever te verkopen tegen de nominale waarde, of het recht om het verschil tussen de nominale waarde en de marktkoers te ontvangen van de genoemde obligatie of andere aangewezen referentieobligaties (of een andere aangewezen referentie of uitoefenprijs als een kredietgebeurtenis optreedt). Een kredietgebeurtenis wordt gewoonlijk gedefinieerd als faillissement, insolvabiliteit, ontvangerschap, het niet kunnen inlossen van schulden, of het niet kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen als deze zich voordoen. De International Swap and Derivatives Association (ISDA) heeft gestandaardiseerde documentatie voor deze derivaattransacties gevormd onder de paraplu van haar ISDA-hoofdovereenkomst. Het kan kredietderivaten gebruiken om een specifiek kredietrisico van bepaalde uitgevers af te dekken in haar portefeuille door bescherming te kopen. Aanvullend kan het, op voorwaarde dat het in haar exclusieve belang is, bescherming onder kredietderivaten kopen, zonder dat zij in het bezit is van de onderliggende waarde. Op voorwaarde dat het in haar exclusieve belang is kan het ook bescherming onder kredietderivaten verkopen om een specifieke kredietpositie te verwerven. Het zal enkel buitenbeurstransacties in kredietderivaten aangaan met kwalitatief hoogstaande financiële instellingen, gespecialiseerd in dit type transacties en enkel in overeenstemming met de standaardvoorwaarden van het ISDA-Master Agreement. De maximale blootstelling van het mag niet meer bedragen dan 100% van zijn nettoactiva. Onderliggende beleggingsdoelstelling voor aandelenklassen met vermindering van blootstelling aan duration (hierna Redex genoemd) De onderliggende doelstelling van de desbetreffende aandelenklasse is net zoals voor de andere aandelenklassen van het rendement na te streven door middel van dynamisch blootstelling, vooral via inflatiegebonden obligaties uitgegeven binnen de OESO, waarbij enkel in het geval van de desbetreffende aandelenklassen een parallelle globale stijging of daling van de rentecurves wordt getemperd. De blootstelling van de portfolio aan de parallelle verschuiving van de nominale rentevoeten zal vooral worden getemperd door middel van het beheer van een overweging van rentevoet gelinkte derivaten. Risico en opbrengstprofiel Dit is hoofdzakelijk belegd in vastrentende aandelen waarbij er een groot risico bestaat op verlies van het belegde vermogen. Bijzondere opmerking over het risico Risico's van derivaten en hefboomwerking: Het kan zowel genoteerde als OTC derivaten gebruiken voor beleggingen of hedging, maar ook repo-overeenkomsten of aandelenlening-overeenkomsten aangaan. Deze instrumenten zijn bijzonder volatiel en kunnen onderhevig zijn aan verschillende soorten risico's, inclusief, maar niet beperkt tot marktrisico, liquiditeitsrisico, kredietrisico, risico van de tegenpartij, juridisch risico en uitvoeringsrisico. Bovendien kan bij het gebruik van derivaten een aanzienlijke economische hefboomwerking van toepassing zijn en in sommige gevallen aanzienlijke verliesrisico's. Daarnaast hebben beleggingen in OTC-derivaten te maken met een beperkte liquiditeit op secundaire markten en 2

3 kan het moeilijk zijn om de waarde van een dergelijke positie en de blootstelling aan risico in te schatten. Om deze redenen kan er geen garantie worden gegeven dat strategieën met het gebruik van derivaatinstrumenten zullen voldoen aan hun verwachte doelen. Risico's van internationale beleggingen: Beleggingen in aandelen die zijn uitgegeven of aan de beurs staan genoteerd in verschillende landen kunnen een indciatie zijn van verschillende standaards en regelgevingen (standaards op het gebied van boekhouding, controle en financiële rapportage, clearance en afrekeningsprocedures, belasting op dividenden ). Beleggingen kunnen worden beïnvloed door bewegingen van buitenlandse valutakoersen, wijzigingen in wetten of beperkingen die van toepassing zijn op dergelijke beleggingen, wijzigingen in koersbepalingsreguleringen of koersvolatiliteit. Redex-aandelenklasse Risicofactor met betrekking tot de rentevoeten: Het rentevoetrisico betreft het risico dat, wanneer de rentevoeten stijgen langs de curve wanneer de marktwaarde van vastrentende effecten de neiging heeft te dalen, de netto inventariswaarde van standaardaandelen als gevolg hiervan de neiging heeft te dalen. Anderzijds, wanneer de rentevoeten stijgen langs de curve, wanneer de marktwaarde van vastrentende effecten de neiging heeft te stijgen, zal de netto inventariswaarde van de standaardaandelen als gevolg hiervan de neiging hebben te stijgen. Vastrentende effecten met een lange looptijd zullen normaal gezien een hogere volatiliteit inzake prijs hebben dan kortlopende effecten, gezien dit risico. Het doel van de overwegingsstrategie van beursgenoteerde derivaten, die bij de Redex-aandelenklasse wordt geïmplementeerd, bestaat erin om de blootstelling aan parallelle verschuivingen van de rentevoeten langs de curve te beperken. Daarom heeft de impact van de parallelle verschuivingen m.b.t. de netto inventariswaarde van de Redex-aandelen de neiging te worden verminderd in vergelijking met de impact van een dergelijke beweging op de standaard aandelen. Wanneer de rentevoeten stijgen, aangezien de marktwaarde van de vastrentende effecten de neiging heeft te dalen, heeft de marktwaarde van de overwegngsstrategie de neiging te stijgen, dan zal als gevolg de impact van de stijging van de rentevoeten op de waarde van de Redex-aandelen de neiging hebben meer te worden beperkt. Daarentegen, wanneer de rentevoeten dalen, de makrtwaarde van de vastrentende effecten de neiging heeft te stijgen, end e marktwaarde van de overwegingsstrategie de neiging heeft te dalen, dan zal als gevolg hiervan de impact van de stijging van de rentevoeten op de waarde van de Redex-aandelen de neiging hebben meer te worden beperkt. Beleggingshorizon Dit is geschikt voor beleggers die hun geld gedurende drie jaar niet opnemen. Voor meer informatie over risico's, kunt u het algemene gedeelte van de prospectus raadplegen, de hoofdstukken met de titels Algemene risicooverwegingen en Speciale risico-overwegingen. Minimum inschrijvingen en maximale kosten van het Beleggers Aandelenklasse Alle beleggers Aandelen Aandelen onder specifieke omstandigheden/voor specifieke beleggers A E I M Uitsluitend voor institutionele beleggers Hierop kan alleen worden ingeschreven door de AXA IM Group met de voorafgaande toestemming van de bestuurders (1) (2) Inschrijvingen en Participatie Minimum eerste inleg Geen Geen ,00 Geen Minimum volgende belegging Geen Geen ,00 Geen Vereiste minimumparticipatie in de vennootschap Vereiste minimumparticipatie in elk Geen Geen Geen Geen Geen Geen ,00 Geen Inschrijving, verkoop en conversie van aandelen Op aandelen van klasse A Distributie Redex zal kunnen worden ingeschreven op 8 augustus 2011 of op de datum van de eerste inschrijving in deze klasse tegen de initiële prijs van EUR 100. De betaling dient uiterlijk op 12 augustus 2011 toegekomen te zijn op de rekening van de Vennootschap bij de depotbank. Los van de minimum belegging of participatie van elke aandelenklasse, zoals hierboven beschreven, bedraagt de permanente minimum kapitaaldrempel van elke Redex Aandelenklasse EUR of het equivalent in de desbetreffende Referentiemunteenheid. In geval het kapitaal van een Redex-aandelenklasse onder de permanente minimum kapitaaldrempel van de Redex-aandelenklasse valt en in geval de Onderneming hierdoor van oordeel is dat het doel van de strategie met betrekking tot de Redex-aandelenklasse niet naar behoren kan worden bereikt, behoudt de Onderneming zich het recht voor dergelijke Redex-aandelenklasse te sluiten. Aanvragen tot inschrijving, terugkoop of conversie van aandelen kunnen elke werkdag worden doorgegeven aan de Register- en Overdrachtsagent of elke distributeur die is aangesteld door de vennootschap in het land in kwestie. Beleggers wier aanvraag tot inschrijving, terugkoop of omwisseling door de Register- en Overdrachtsagent worden ontvangt vóór uur op een werkdag, zullen worden verwerkt tegen de verhandelingsprijs berekend op de volgende waarderingsdag plus respectievelijk min eventuele in- of uitstap- of omwisselingskosten zoals hieronder vermeld. Alle aanvragen die de Register- en Overdrachtsagent na uur op een werkdag ontvangt, worden geacht op de volgende werkdag te zijn ontvangen. Vergoedingen verschuldigd door de aandeelhouders Maximale inschrijvingskosten 3% Geen Geen Geen Eenmalige kosten (3) Maximale uitstapkosten Geen Geen Geen Geen Maximale conversiekosten (4) Geen Geen Geen Geen 3

4 Doorlopende kosten (6) Vergoedingen verschuldigd door de vennootschap Maximale jaarlijkse managementkosten 0,60% 0,60% 0,30% Geen (5) Maximale distributiekosten Geen 0,25% (8) Geen Geen Maximale jaarlijkse kosten voor register- en overdrachtsagent, 0,075% 0,075% 0,075% 0,075% domiciliërings- en betalingsgemachtige Maximale jaarlijkse kosten (7) voor depotbank 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% Maximale jaarlijkse kosten gekoppeld aan de vermindering van de 0,050% 0,050% 0,050% Geen blootstelling aan duration van de Redex-aandelenklassen (9) (1) Inschrijvingen in EUR of het equivalent daarvan in de overeenkomstige munteenheid van de betreffende klasse. (2) In bepaalde gevallen mogen de bestuurders naar eigen goeddunken de voorgaande vereisten van klasse I wijzigen of annuleren. De bestuurders behouden zich echter het recht voor om de participatie van aandelen klasse I om te zetten in aandelen van de klasse F indien de minimuminleg zoals vereist door de prospectus niet binnen één jaar wordt bereikt. (3) De afgebeelde éénmalige kosten is het hoogste bedrag dat u dient te betalen, het hoogste dat kan worden ingehouden op uw belegging voordat het wordt belegd. Vraag uw adviseur of distributeur om uit te zoeken hoeveel u in feitelijk in rekening wordt gebracht. (4) Conversiekosten: Geen, behalve in de volgende gevallen: - de aandeelhouder heeft al 4 conversies doorgevoerd gedurende de voorbije 12 maanden; in een dergelijk geval kan de aandeelhouder in totaal maximum 1% van de netto-inventariswaarde van de omgewisselde aandelen aangerekend worden voor elke bijkomend omwisseling binnen die periode van 12 maanden; of - de aandeelhouder wisselt zijn aandelen om naar een met hogere instapkosten binnen de eerste 12 maanden na de initiële belegging in het ; in dat geval zal de aandeelhouder aan de vennootschap het verschil verschuldigd zijn tussen de twee instapkosten. (5) Hoewel de vennootschap geen beheersvergoeding zal betalen, kan de beheermaatschappij onrechtstreeks worden vergoed door institutionele mandaten of beleggingsbeheersovereenkomsten. (6) Dit is exclusief de transactiekosten die door het zijn gemaakt of prestatievergoedingen. Het kan andere kosten, tarieven en administratie-uitgaven maken. Raadpleeg het algemene gedeelte van de prospectus voor meer informatie. (7) Berekend op activa in bewaring op basis van het netto vermogen zoals berekend op de laatste waarderingsdag van elke maand. Niettegenstaande deze vergoedingen zal de depotbank per transactie de gebruikelijke bankvergoedingen ontvangen. (8) Daarboven zal de vennootschap een maximale distributievergoeding betalen voor de aandelen klasse E, die wordt berekend bovenop de jaarlijkse beheersvergoeding, als percentage van de netto-inventariswaarde van het. (9) Betaalbaar aan de Financieel Beheerder die belast is met het beheer van de Redex-aandelenklasse en berekend als een percentage van de nettoactiva van de desbetreffende klasse. (10) 4

5 Praktische informatie Datum van oprichting van het Aandeleninformatie 13/09/2005 Kapitalisatie USD hedged (95%) ISIN: LU Kapitalisatie USD hedged (95%) Redex ISIN: LU Distributie EUR ISIN: LU Distributie EUR Redex ISIN: LU A Kapitalisatie EUR ISIN: LU Kapitalisatie EUR Redex ISIN: LU Kapitalisatie CHF hedged (95%) ISIN: LU Kapitalisatie CHF hedged (95%) Redex ISIN: LU Kapitalisatie GBP hedged (95%) ISIN: LU E Kapitalisatie EUR ISIN: LU Kapitalisatie EUR Redex ISIN: LU Kapitalisatie USD hedged (95%) ISIN: LU Kapitalisatie EUR ISIN: LU Kapitalisatie EUR Redex ISIN: LU Kapitalisatie CHF hedged (95%) ISIN: LU I Kapitalisatie CHF hedged (95%) Redex ISIN: LU Kapitalisatie GBP hedged (95%) ISIN: LU Kapitalisatie GBP hedged (95%) Redex ISIN: LU Distributie USD hedged (95%) ISIN: LU Distributie EUR ISIN: LU M Kapitalisatie EUR ISIN: LU Dividendbeleid Dividenduitkerende aandelen keren de houders ervan een dividend uit. In een dergelijk geval worden de dividenden betaald uit de beleggingswinsten en/of gerealiseerde vermogenswinsten of uit een ander fonds dat beschikbaar is voor uitkering. Desondanks kan er geen uitkering worden gedaan als het totale netto vermogen van de vennootschap onder het equivalent valt in de referentievaluta van de vennootschap van het minimumbedrag van het netto vermogen van ICB's zoals vereist door de Luxemburgse wet. Kapitalisatieaandelen kapitaliseren de inkomsten. De bestuurders kunnen jaarlijks aan het einde van het betreffende boekjaar bepalen, of en in welke mate de vennootschap dividend zal uitkeren. Er kunnen tussentijdse dividenden worden uitbetaald indien en wanneer de fondsbestuurders beslissen dat in overeenstemming is met het geldende recht. De dividenduitkeringen zullen schriftelijk worden bevestigd aan de houders van de dividenduitkerende aandelen. Tenzij expliciet andere instructies op het aanvraagformulier zijn gegeven, worden de dividenden herbelegd in additionele aandelen van hetzelfde en wordt de aandeelhouder hierover via een sluitbriefje geïnformeerd. Houders van aandelen die via Euroclear of Clearstream worden gehouden, kunnen hun dividenden niet laten herbeleggen. Het dividend wordt uitbetaald aan Euroclear of Clearstream, die tegenover de betreffende aandeelhouders rekenschap en verantwoording afleggen over de ontvangen bedragen. Belastinginformatie Depositaris van het Auditor van het Overige Dit kan onderhevig zijn aan een specifieke belastingregel in Luxemburg. Afhankelijk van het land waarin u resideert kan dit invloed hebben op uw belegging. Voor meer informatie dient u met een adviseur te overleggen. Aandelen van klasse I Kapitalisatie GBP hedged en aandelen van Klasse I Kapitalisatie GBP hedged Redex komen in aanmerking voor de rapporteringsstatus in het VK voor elke boekhoudperiode. De desbetreffende belastingsinformatie, alsook inkomsteninformatie, kan online worden teruggevonden op De rapporteringsstatus kan een positieve of negatieve impact hebben op uw belegging. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg PricewaterhouseCoopers Sàrl 400, Route d Esch L-1471 Luxemburg Het AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS is een van AXA WORLD FUNDS. Andere en bestaan onder deze paraplu en het vermogen van dit is onafhankelijk van dat van andere en. Informatie hierover kunt u online vinden bij Voor dit zal een werkdag worden begrepen als zijnde een dag waarop de banken de gehele dag geopend zijn voor handel in Luxemburg en in de Verenigde Staten van Amerika. De waarde van dit wordt elke werkdag berekend en gepubliceerd. Het is online beschikbaar via Inschrijving en terugkoop van eenheden in dit kunnen via een adviseur of distributeur worden geregeld, waarbij andere inschrijvings-, terugkoop- en conversieprocedures en tijdslimieten van toepassing kunnen zijn. Directe orders kunnen ook worden gestuurd naar uw nationale vertegenwoordiger die staat vermeld 5

6 op onze website op U kunt een exemplaar van een uitgebreider document over dit in het Engels (de Prospectus), evenals jaar en halfjaarcijfers te allen tijde gratis bij ons verkrijgen door online contact met ons op te nemen via U vindt overige informatie over dit op Tenzij de context anders vereist, zullen de woorden en uitdrukkingen in dit vereenvoudigd prospectus dezelfde betekenis hebben als in de volledige prospectus van de vennootschap. Publicatiedatum Juli 2011 Regelgevende autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier 6

AXA WORLD FUNDS EURO 10 + LT

AXA WORLD FUNDS EURO 10 + LT AXA WORLD FUNDS EURO 10 + LT EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR ONBEPAALDE

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR ONBEPAALDE

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Betreft : Fusie door opslorping van de ICBE AXA Luxembourg Fund door de ICBE AXA World Funds

Betreft : Fusie door opslorping van de ICBE AXA Luxembourg Fund door de ICBE AXA World Funds AXA Luxembourg Fund Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Groothertogdom Luxemburg H.R. Luxemburg B. 27.255 AXA World Funds Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

AXA World Funds (de "Vennootschap")

AXA World Funds (de Vennootschap) AXA World Funds (de "Vennootschap") VEREENVOUDIGD PROSPECTUS d.d. september 2005 Dit vereenvoudigd prospectus bevat enkel essentiële informatie over de bovenvermelde compartimenten (de compartimenten ).

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie