AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS"

Transcriptie

1 AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR ONBEPAALDE DUUR Vereenvoudigd prospectus juli

2 Bijlage 44 Naam van het Beheermaatschappij Beleggingsbeheerder Subdelegatie Gepromoot door AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA Funds Management S.A. (Luxemburg) AXA Investment Managers Paris Geen AXA Investment Managers Doelstellingen en beleggingsbeleid Beleggingsdoelstelling: De doelstelling van het is rendement na te streven door een dynamische blootstelling aan voornamelijk aan de inflatie gekoppelde obligaties uit de OESO-landen. Beleggingsbeleid: De beleggingsbeheerder zal de doelstellingen van het trachten te realiseren door op elk moment ten minste twee derden van zijn totale activa te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aan de inflatie gekoppelde obligaties en van andere aanverwante schuldvorderingen uitgegeven door OESO-overheden, ondernemingen of openbare instellingen uit de hele wereld. De beleggingsbeheerder mag de overige activa beleggen in andere schuldvorderingen die niet aan de inflatie zijn gekoppeld. Het mag verder niet meer dan één derde van zijn activa beleggen in geldmarktinstrumenten, niet meer dan één kwart van zijn activa beleggen in converteerbare effecten en niet meer dan één tiende van zijn activa beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten. Het zal worden beheerd met een rentegevoeligheid van 5 tot 15. De gevoeligheid is een indicator die de impact meet van een variatie van 1% van de marktrente op de waarde van het. Er zijn geen formele restricties met betrekking tot de activa van het die verhoudingsgewijs in een bepaalde markt mogen worden belegd en/of eraan mogen worden blootgesteld. In weerwil van de limieten die worden vermeld in de rubriek "Bijzondere beleggings- en afdekkingstechnieken en instrumenten" van het volledige prospectus mogen de transacties die het aangaat krachtens welke het obligaties leent via terugkoopovereenkomsten om ze te verkopen, niet meer bedragen dan 10% van zijn nettoactiva. Om twijfel uit te sluiten kunnen de hierboven genoemde transacties niet beschouwd worden als short gaat binnen de betekenis van artikel 52 van de Wet uit Voor doeltreffende portefeuillebeheerdoeleinden, kan dit posities innemen via het gebruik van derivaten binnen de beperkingen die uiteen zijn gezet in het hoofdstuk "Beleggingsbeperkingen". De referentievaluta van het is EUR. Gebruik van derivaten: Om zijn beheersdoelstellingen te kunnen realiseren, mag het in het bijzonder ook deelnemen aan de markt voor kredietderivaten door o.a. credit default swaps aan te gaan om dekking te kopen of te verkopen. Een credit default swap CDS is een bilateraal financieel contract waarbij een van de tegenpartijen (de beschermingskoper) periodieke kosten betaalt, voor een incidentele betaling door de beschermingsverkoper na een kredietgebeurtenis van een referentieuitgever. De beschermingskoper verwerft het recht om een bepaalde obligatie of andere aangewezen referentie-obligaties die zijn uitgegeven door de referentieuitgever te verkopen tegen de nominale waarde, of het recht om het verschil tussen de nominale waarde en de marktkoers te ontvangen van de genoemde obligatie of andere aangewezen referentieobligaties (of een andere aangewezen referentie of uitoefenprijs als een kredietgebeurtenis optreedt). Een kredietgebeurtenis wordt gewoonlijk gedefinieerd als faillissement, insolvabiliteit, ontvangerschap, het niet kunnen inlossen van schulden, of het niet kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen als deze zich voordoen. De International Swap and Derivatives Association (ISDA) heeft gestandaardiseerde documentatie voor deze derivaattransacties gevormd onder de paraplu van haar ISDA-hoofdovereenkomst. Het kan kredietderivaten gebruiken om een specifiek kredietrisico van bepaalde uitgevers af te dekken in haar portefeuille door bescherming te kopen. Aanvullend kan het, op voorwaarde dat het in haar exclusieve belang is, bescherming onder kredietderivaten kopen, zonder dat zij in het bezit is van de onderliggende waarde. Op voorwaarde dat het in haar exclusieve belang is kan het ook bescherming onder kredietderivaten verkopen om een specifieke kredietpositie te verwerven. Het zal enkel buitenbeurstransacties in kredietderivaten aangaan met kwalitatief hoogstaande financiële instellingen, gespecialiseerd in dit type transacties en enkel in overeenstemming met de standaardvoorwaarden van het ISDA-Master Agreement. De maximale blootstelling van het mag niet meer bedragen dan 100% van zijn nettoactiva. Onderliggende beleggingsdoelstelling voor aandelenklassen met vermindering van blootstelling aan duration (hierna Redex genoemd) De onderliggende doelstelling van de desbetreffende aandelenklasse is net zoals voor de andere aandelenklassen van het rendement na te streven door middel van dynamisch blootstelling, vooral via inflatiegebonden obligaties uitgegeven binnen de OESO, waarbij enkel in het geval van de desbetreffende aandelenklassen een parallelle globale stijging of daling van de rentecurves wordt getemperd. De blootstelling van de portfolio aan de parallelle verschuiving van de nominale rentevoeten zal vooral worden getemperd door middel van het beheer van een overweging van rentevoet gelinkte derivaten. Risico en opbrengstprofiel Dit is hoofdzakelijk belegd in vastrentende aandelen waarbij er een groot risico bestaat op verlies van het belegde vermogen. Bijzondere opmerking over het risico Risico's van derivaten en hefboomwerking: Het kan zowel genoteerde als OTC derivaten gebruiken voor beleggingen of hedging, maar ook repo-overeenkomsten of aandelenlening-overeenkomsten aangaan. Deze instrumenten zijn bijzonder volatiel en kunnen onderhevig zijn aan verschillende soorten risico's, inclusief, maar niet beperkt tot marktrisico, liquiditeitsrisico, kredietrisico, risico van de tegenpartij, juridisch risico en uitvoeringsrisico. Bovendien kan bij het gebruik van derivaten een aanzienlijke economische hefboomwerking van toepassing zijn en in sommige gevallen aanzienlijke verliesrisico's. Daarnaast hebben beleggingen in OTC-derivaten te maken met een beperkte liquiditeit op secundaire markten en 2

3 kan het moeilijk zijn om de waarde van een dergelijke positie en de blootstelling aan risico in te schatten. Om deze redenen kan er geen garantie worden gegeven dat strategieën met het gebruik van derivaatinstrumenten zullen voldoen aan hun verwachte doelen. Risico's van internationale beleggingen: Beleggingen in aandelen die zijn uitgegeven of aan de beurs staan genoteerd in verschillende landen kunnen een indciatie zijn van verschillende standaards en regelgevingen (standaards op het gebied van boekhouding, controle en financiële rapportage, clearance en afrekeningsprocedures, belasting op dividenden ). Beleggingen kunnen worden beïnvloed door bewegingen van buitenlandse valutakoersen, wijzigingen in wetten of beperkingen die van toepassing zijn op dergelijke beleggingen, wijzigingen in koersbepalingsreguleringen of koersvolatiliteit. Redex-aandelenklasse Risicofactor met betrekking tot de rentevoeten: Het rentevoetrisico betreft het risico dat, wanneer de rentevoeten stijgen langs de curve wanneer de marktwaarde van vastrentende effecten de neiging heeft te dalen, de netto inventariswaarde van standaardaandelen als gevolg hiervan de neiging heeft te dalen. Anderzijds, wanneer de rentevoeten stijgen langs de curve, wanneer de marktwaarde van vastrentende effecten de neiging heeft te stijgen, zal de netto inventariswaarde van de standaardaandelen als gevolg hiervan de neiging hebben te stijgen. Vastrentende effecten met een lange looptijd zullen normaal gezien een hogere volatiliteit inzake prijs hebben dan kortlopende effecten, gezien dit risico. Het doel van de overwegingsstrategie van beursgenoteerde derivaten, die bij de Redex-aandelenklasse wordt geïmplementeerd, bestaat erin om de blootstelling aan parallelle verschuivingen van de rentevoeten langs de curve te beperken. Daarom heeft de impact van de parallelle verschuivingen m.b.t. de netto inventariswaarde van de Redex-aandelen de neiging te worden verminderd in vergelijking met de impact van een dergelijke beweging op de standaard aandelen. Wanneer de rentevoeten stijgen, aangezien de marktwaarde van de vastrentende effecten de neiging heeft te dalen, heeft de marktwaarde van de overwegngsstrategie de neiging te stijgen, dan zal als gevolg de impact van de stijging van de rentevoeten op de waarde van de Redex-aandelen de neiging hebben meer te worden beperkt. Daarentegen, wanneer de rentevoeten dalen, de makrtwaarde van de vastrentende effecten de neiging heeft te stijgen, end e marktwaarde van de overwegingsstrategie de neiging heeft te dalen, dan zal als gevolg hiervan de impact van de stijging van de rentevoeten op de waarde van de Redex-aandelen de neiging hebben meer te worden beperkt. Beleggingshorizon Dit is geschikt voor beleggers die hun geld gedurende drie jaar niet opnemen. Voor meer informatie over risico's, kunt u het algemene gedeelte van de prospectus raadplegen, de hoofdstukken met de titels Algemene risicooverwegingen en Speciale risico-overwegingen. Minimum inschrijvingen en maximale kosten van het Beleggers Aandelenklasse Alle beleggers Aandelen Aandelen onder specifieke omstandigheden/voor specifieke beleggers A E I M Uitsluitend voor institutionele beleggers Hierop kan alleen worden ingeschreven door de AXA IM Group met de voorafgaande toestemming van de bestuurders (1) (2) Inschrijvingen en Participatie Minimum eerste inleg Geen Geen ,00 Geen Minimum volgende belegging Geen Geen ,00 Geen Vereiste minimumparticipatie in de vennootschap Vereiste minimumparticipatie in elk Geen Geen Geen Geen Geen Geen ,00 Geen Inschrijving, verkoop en conversie van aandelen Op aandelen van klasse A Distributie Redex zal kunnen worden ingeschreven op 8 augustus 2011 of op de datum van de eerste inschrijving in deze klasse tegen de initiële prijs van EUR 100. De betaling dient uiterlijk op 12 augustus 2011 toegekomen te zijn op de rekening van de Vennootschap bij de depotbank. Los van de minimum belegging of participatie van elke aandelenklasse, zoals hierboven beschreven, bedraagt de permanente minimum kapitaaldrempel van elke Redex Aandelenklasse EUR of het equivalent in de desbetreffende Referentiemunteenheid. In geval het kapitaal van een Redex-aandelenklasse onder de permanente minimum kapitaaldrempel van de Redex-aandelenklasse valt en in geval de Onderneming hierdoor van oordeel is dat het doel van de strategie met betrekking tot de Redex-aandelenklasse niet naar behoren kan worden bereikt, behoudt de Onderneming zich het recht voor dergelijke Redex-aandelenklasse te sluiten. Aanvragen tot inschrijving, terugkoop of conversie van aandelen kunnen elke werkdag worden doorgegeven aan de Register- en Overdrachtsagent of elke distributeur die is aangesteld door de vennootschap in het land in kwestie. Beleggers wier aanvraag tot inschrijving, terugkoop of omwisseling door de Register- en Overdrachtsagent worden ontvangt vóór uur op een werkdag, zullen worden verwerkt tegen de verhandelingsprijs berekend op de volgende waarderingsdag plus respectievelijk min eventuele in- of uitstap- of omwisselingskosten zoals hieronder vermeld. Alle aanvragen die de Register- en Overdrachtsagent na uur op een werkdag ontvangt, worden geacht op de volgende werkdag te zijn ontvangen. Vergoedingen verschuldigd door de aandeelhouders Maximale inschrijvingskosten 3% Geen Geen Geen Eenmalige kosten (3) Maximale uitstapkosten Geen Geen Geen Geen Maximale conversiekosten (4) Geen Geen Geen Geen 3

4 Doorlopende kosten (6) Vergoedingen verschuldigd door de vennootschap Maximale jaarlijkse managementkosten 0,60% 0,60% 0,30% Geen (5) Maximale distributiekosten Geen 0,25% (8) Geen Geen Maximale jaarlijkse kosten voor register- en overdrachtsagent, 0,075% 0,075% 0,075% 0,075% domiciliërings- en betalingsgemachtige Maximale jaarlijkse kosten (7) voor depotbank 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% Maximale jaarlijkse kosten gekoppeld aan de vermindering van de 0,050% 0,050% 0,050% Geen blootstelling aan duration van de Redex-aandelenklassen (9) (1) Inschrijvingen in EUR of het equivalent daarvan in de overeenkomstige munteenheid van de betreffende klasse. (2) In bepaalde gevallen mogen de bestuurders naar eigen goeddunken de voorgaande vereisten van klasse I wijzigen of annuleren. De bestuurders behouden zich echter het recht voor om de participatie van aandelen klasse I om te zetten in aandelen van de klasse F indien de minimuminleg zoals vereist door de prospectus niet binnen één jaar wordt bereikt. (3) De afgebeelde éénmalige kosten is het hoogste bedrag dat u dient te betalen, het hoogste dat kan worden ingehouden op uw belegging voordat het wordt belegd. Vraag uw adviseur of distributeur om uit te zoeken hoeveel u in feitelijk in rekening wordt gebracht. (4) Conversiekosten: Geen, behalve in de volgende gevallen: - de aandeelhouder heeft al 4 conversies doorgevoerd gedurende de voorbije 12 maanden; in een dergelijk geval kan de aandeelhouder in totaal maximum 1% van de netto-inventariswaarde van de omgewisselde aandelen aangerekend worden voor elke bijkomend omwisseling binnen die periode van 12 maanden; of - de aandeelhouder wisselt zijn aandelen om naar een met hogere instapkosten binnen de eerste 12 maanden na de initiële belegging in het ; in dat geval zal de aandeelhouder aan de vennootschap het verschil verschuldigd zijn tussen de twee instapkosten. (5) Hoewel de vennootschap geen beheersvergoeding zal betalen, kan de beheermaatschappij onrechtstreeks worden vergoed door institutionele mandaten of beleggingsbeheersovereenkomsten. (6) Dit is exclusief de transactiekosten die door het zijn gemaakt of prestatievergoedingen. Het kan andere kosten, tarieven en administratie-uitgaven maken. Raadpleeg het algemene gedeelte van de prospectus voor meer informatie. (7) Berekend op activa in bewaring op basis van het netto vermogen zoals berekend op de laatste waarderingsdag van elke maand. Niettegenstaande deze vergoedingen zal de depotbank per transactie de gebruikelijke bankvergoedingen ontvangen. (8) Daarboven zal de vennootschap een maximale distributievergoeding betalen voor de aandelen klasse E, die wordt berekend bovenop de jaarlijkse beheersvergoeding, als percentage van de netto-inventariswaarde van het. (9) Betaalbaar aan de Financieel Beheerder die belast is met het beheer van de Redex-aandelenklasse en berekend als een percentage van de nettoactiva van de desbetreffende klasse. (10) 4

5 Praktische informatie Datum van oprichting van het Aandeleninformatie 13/09/2005 Kapitalisatie USD hedged (95%) ISIN: LU Kapitalisatie USD hedged (95%) Redex ISIN: LU Distributie EUR ISIN: LU Distributie EUR Redex ISIN: LU A Kapitalisatie EUR ISIN: LU Kapitalisatie EUR Redex ISIN: LU Kapitalisatie CHF hedged (95%) ISIN: LU Kapitalisatie CHF hedged (95%) Redex ISIN: LU Kapitalisatie GBP hedged (95%) ISIN: LU E Kapitalisatie EUR ISIN: LU Kapitalisatie EUR Redex ISIN: LU Kapitalisatie USD hedged (95%) ISIN: LU Kapitalisatie EUR ISIN: LU Kapitalisatie EUR Redex ISIN: LU Kapitalisatie CHF hedged (95%) ISIN: LU I Kapitalisatie CHF hedged (95%) Redex ISIN: LU Kapitalisatie GBP hedged (95%) ISIN: LU Kapitalisatie GBP hedged (95%) Redex ISIN: LU Distributie USD hedged (95%) ISIN: LU Distributie EUR ISIN: LU M Kapitalisatie EUR ISIN: LU Dividendbeleid Dividenduitkerende aandelen keren de houders ervan een dividend uit. In een dergelijk geval worden de dividenden betaald uit de beleggingswinsten en/of gerealiseerde vermogenswinsten of uit een ander fonds dat beschikbaar is voor uitkering. Desondanks kan er geen uitkering worden gedaan als het totale netto vermogen van de vennootschap onder het equivalent valt in de referentievaluta van de vennootschap van het minimumbedrag van het netto vermogen van ICB's zoals vereist door de Luxemburgse wet. Kapitalisatieaandelen kapitaliseren de inkomsten. De bestuurders kunnen jaarlijks aan het einde van het betreffende boekjaar bepalen, of en in welke mate de vennootschap dividend zal uitkeren. Er kunnen tussentijdse dividenden worden uitbetaald indien en wanneer de fondsbestuurders beslissen dat in overeenstemming is met het geldende recht. De dividenduitkeringen zullen schriftelijk worden bevestigd aan de houders van de dividenduitkerende aandelen. Tenzij expliciet andere instructies op het aanvraagformulier zijn gegeven, worden de dividenden herbelegd in additionele aandelen van hetzelfde en wordt de aandeelhouder hierover via een sluitbriefje geïnformeerd. Houders van aandelen die via Euroclear of Clearstream worden gehouden, kunnen hun dividenden niet laten herbeleggen. Het dividend wordt uitbetaald aan Euroclear of Clearstream, die tegenover de betreffende aandeelhouders rekenschap en verantwoording afleggen over de ontvangen bedragen. Belastinginformatie Depositaris van het Auditor van het Overige Dit kan onderhevig zijn aan een specifieke belastingregel in Luxemburg. Afhankelijk van het land waarin u resideert kan dit invloed hebben op uw belegging. Voor meer informatie dient u met een adviseur te overleggen. Aandelen van klasse I Kapitalisatie GBP hedged en aandelen van Klasse I Kapitalisatie GBP hedged Redex komen in aanmerking voor de rapporteringsstatus in het VK voor elke boekhoudperiode. De desbetreffende belastingsinformatie, alsook inkomsteninformatie, kan online worden teruggevonden op De rapporteringsstatus kan een positieve of negatieve impact hebben op uw belegging. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg PricewaterhouseCoopers Sàrl 400, Route d Esch L-1471 Luxemburg Het AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS is een van AXA WORLD FUNDS. Andere en bestaan onder deze paraplu en het vermogen van dit is onafhankelijk van dat van andere en. Informatie hierover kunt u online vinden bij Voor dit zal een werkdag worden begrepen als zijnde een dag waarop de banken de gehele dag geopend zijn voor handel in Luxemburg en in de Verenigde Staten van Amerika. De waarde van dit wordt elke werkdag berekend en gepubliceerd. Het is online beschikbaar via Inschrijving en terugkoop van eenheden in dit kunnen via een adviseur of distributeur worden geregeld, waarbij andere inschrijvings-, terugkoop- en conversieprocedures en tijdslimieten van toepassing kunnen zijn. Directe orders kunnen ook worden gestuurd naar uw nationale vertegenwoordiger die staat vermeld 5

6 op onze website op U kunt een exemplaar van een uitgebreider document over dit in het Engels (de Prospectus), evenals jaar en halfjaarcijfers te allen tijde gratis bij ons verkrijgen door online contact met ons op te nemen via U vindt overige informatie over dit op Tenzij de context anders vereist, zullen de woorden en uitdrukkingen in dit vereenvoudigd prospectus dezelfde betekenis hebben als in de volledige prospectus van de vennootschap. Publicatiedatum Juli 2011 Regelgevende autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier 6

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie