ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.:"

Transcriptie

1 9 ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: -Àctiviteire.Jriitenkrleide. -Lodies Drr {rsrslas) -O.g l!k Roelvar lliidendo.p -Opy.ll nde beliclien N!!rdê Nóordl.!p (velroig) -Vesl!g Pi!]iÊrsleneelie!d -Djvers ardere bericnirn TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.: -o.a.ales ove, het Fiesldndtreèliérl!!!! VANDE VOORZITTER: Zo gr.i boijlrèn goed.d zo glar ber n!!r li.fsr dric nllndèn rcbk! dm.teted3.l his. U hc.n gel.zen overarà!.ir.rtiel nxn. u w&i trmr rllow!$shijnlljkneid ldes oíer de vrlponij vrn Poeiun!Íddêlddrp dmr ookodzrlc.rdlrie Ui Kr$ei hêêft êê! ong.'!r D:r de Dolorgehld, Ollicverg e3d en 0íedrllcle miir \yel eln nci v.net.ndê.onreq!è'tie, Op26julijl.,D"eerbezoekmnb*ro si[zcclud,eingzijrlroer.ndnerlêdrls voor.ijdêr in de bnudvuo Veghel orderu.l.íer g.b.urdc bij.a íih!'d, er. iel LTm rren ond.r Eolor ên gifh lremei he! cdrilhr vin dc Cuzzi nler re knn.en dege! d,!,*dê enkel Hèr gevólgr3s e.r rii mê! êên lnbllmcen3rr.r pllr!.lijkzjolêrhug. e! olenti:3n gsn rerplhlrrerblijlrr e.! p.xr dlger.. trichrn, Dê ichrds! deeotoibleêtbêpê.\r.!d gfl olgv:!cir 16nsftld3rcêgepl!ndrriklrrlenÈtNondoo.em1. Hj!te1k L'''..:E11':t:.l.a1d.trl"ryi1rÀhflllÏj1!c:' seelreld var olrober op b!!r eis.n nororn$r Fri.nud Dl rtiri2ed. De \r!5; g.dor c'r nj :h duopgsqiêrr3szigalzij!,z! glflrn d hoà de oot bij È zullcr rjl Dè niuve conadcceeisie (srarorer!lde6 mêêr) \rsrd n.reen inb??d- Ê::,b.r. + rr.tr.m.. 'an li!nêàrz! se.dei 'enrch., ro!íen:ê êer bè?oèkjer{ hmr brê!ge.. Eàitellêrj.des.ljabrràirêlftprÉ\Èdri.(03Jr)Jl9133.id:lHora:;..;::rd-rd:

2 D'?ÉN VAN: \\ àt is dil nou rveer zlllèn jllllie * L denkèn, naàr lijdens het Bdbdrveekend k{.m maar ríèe. eens nd boren hoe reeinig ive w sonnigè ledcn $eten en zo krvam het idc. on een mooie rubriek in het STIMoNIEUWS op re nehèn en $tlql!e!j3!! Maa ja, hoè doeje zo iets, nou se{óon niet noeilijk dóen en eènoon beeinnen en $ zien hêt schip*md Her is eiscnlijk se\aoon een toèíochlzondèr doel enzods sè Neten zrjn dí roch èigèrnrjk \el de moonre. Madja,je nod teh $ l ies een nchins hebben. oké een klein beêtje o! Dc bcdoeling h. dd er elke keer een íukje óver iemmd in het mtudblad lrijmllig vezoek, dooí iemdd dic gmag ie$ ve je $11 Neten Maar eenr lduulijk iers ove! zichzèlf veíellen. zoals bijvooóeeldi wie benje. Md komje vddaan, hoe oud benje. $21voor noror dj je of zou je sraas wiuen.,jden, hoe lms ij F al- Mi heb je allenml eeeden, i mooise nolof eflrirs. je minste hooí hid dm ook bij, wat z,.in F hobby s, \3r zou je sres nog eens $iuen doen? (qe lrclden ner netjes), Nat loor we* doeje ofwar l,ebje cedaan,lat hóudlc bezig. saarcm betrf lid ve dc Stinon, of Etschien $il je wel een oproep doen of zoiès Nou, c! zo km i! nog rvel10 dingen bedenlen, mad hel gul er on $at wilje delcn Nou mod ik *ilijk bekemendat niet ied reèí bitren de Slimon denkt dal dil km lukten Mad dat laten we ons niet gebeuen hè. dus als q iemand ad je vrmet hier heb ili DE PEN voorje nd een mooè vdre d bij. dm re8je: sann*r mos her kled zijn? llij olzij zet de vraas de nooi uhet eind vm hàt $ulje metje nad er bij. Mi$chienkonen er dan nog nêer leden ncr vmgen ndje toe. Maàr dat sam rve sel ewaren En verced nicr. de kms datjehem kijgt is naar hcel klein- eí nag nifi on DE PEN je mag net stukje voor STIMoNIELTWS aan ienlnd van hol bcstulr leren trjdens een it of hèt mailen nad Hij roer unqlijk dc I 5' vd de volcende nmd bitren zijn. En nièl!.reeten, rvdt ièdereen weer darje am debeun bem! Nou, dai zalik hd spits a6ijten. DE PEN VAN:1 Mijn nem is BaÍy vm Ravenlost. it ben pas 50 jdio.e en bed seboren en gelogen in Mij. sèg $ond in een goor en ncí en ik ben tujsèn dè rvièlen kn nelsen en bome4 emor ssorden. Mijn radêr {d.melijk fiehemarer ei holar dj de! e s bii o.s.en deel rd de opvoeding en Ml vond ih dal ere, mtr niet hens.

3 2AA9 / At De Pc! (rdols) Mijneerstêboror*àsêê.riondal50fourenneldezehêbikèenongêlLkgehadt?tuikno-e dagelijts ae nennneíd rvo.dr Hiema wó e! rvèinig rijd dêer om le rijden en had ih die (el- db íoóden er genoee mororen thuis zodar er toch nog gerêdèn kad worden. Er sond een Ydlna 90cc, Blvlv K I 00 net zijspan, een Tliumph TridenL één ve de.e6rè in Nederland. een Honda 5 i0 lbu èn eèn Kawasani Zll00 in 198i ben it eelrou*d met Netty en in l98i is Marc geboren en 2.t jad later Adia. Toen die rwee eei beetje grcler wdèn. heb ik rveer een notor sekochl è. hoè km het ook andes de een Tnmrh Tndent uit l!ó9 llet!!as niet de bedoelins onr *eer fanatiek re gaan rijdcr De loen ik rv { Eed werden de kiebeh heiiiger en noeí er loch na ieh betouwh,ideu amseschan $oiden en Tiumph kon dd ook in!óo.zien. Het lrerd een Trimph Trophy 900, deze n late.!eó meen door een Triunph ST 10j0. Mijn n.mle noloreryeing w6 het ongeluk ner de Triumph l.tidem ner Anita achtrop IIel wa allètual nior zo fte, nar het feir datje erzellhelenarl niêt.d kb dóèn geehje sel te de nken HelMs hèen Ánità er een lellj k lifieke n aan o\cr seh ouden. lvlin rooiste eíaring was roch Ncl de toeíocht n&r de Noordkaar Prachlis, sát êen edding ód I wêkên allêen màí te njden door die prachlige n!tuu!. De.atuu is ccn mdcie hobby vm ne. ik Io uen door de natuu. sltuinen op zoèk n8 een heí,eenvosofecnnosflon-dir sdei nd nlji cmmndèlclcns 80x 400. Drarcm ben rl veelop de Hore vehne re vinden, hier tug je bij na ovo,l koncn. Fielse nàg il ook graag doetr en ik heb ook ery leel-qeluk dar ik dêze hobb!\ smen mer Nety km uilv.eren. ook nag ik graag in de tuin * Ike! ofin en on het huh klu$en Door rl deze nobbyh konr er ve lezèd en mjn spoorbaan, een M:irklin mini club met schá"i I op 220 niêt veellêechl Dn lodt misschien Ialer nog en bod. Nè nijn opleiding, ee*t LTS en dma MTS richtin-q aulomatèerinr ben ik bij de Nloba in Bdneveld -qam $èiken als seruice nonteur. DooÍ dêze bm wa ik eàk voor leeer lijd van huis. we haken ndelijk eie$o ed- ei inpalnrchine s (kijk na& eens bij w$.moba nl ) Deze stam over de hele rereld. Ik heb dus het geluk gehld dll ik op de baa zijn kosten al bès1 war lan de wqeld gezien heb. Na de gebooíe rar Mdc za-q ik hel veel vm huè zijn nicl neer zo ziíen en ben ik op een afdeline -sm N rken ad de oínvikleline vm nieuwe nachin*. Vijfjer laler ben ik tekenad consílcreur geworden en sqk nu op de R&D afdeline. Dit is een leuke en aàvisselende baar wdon ben it lid eeworden!e de Slimon? Nou, dar koní eisetrljk doodat Eenl en Neny vd VeÈnallid vdn en ons rcselmxlis nee vrcesen vooreen toerrocht. Hienoor wildc ik - sêên lid vd een club rvórden, ondat ik eigenlijk ec. hckcl am regelmatigrerugkerènde velplichtingen heb, m&r bij de Stinon bepaxljc zelfop het alcnaatíe noneí oaje nd een loefiochtneesaalofsesootrlluhblijfr,ofgaat*edelen,nê6ênóleew.dnleklerneleen pihje ofbmootje ehciov*in de tuin gaat ligsen. Nljjn raa8 atu de volsende persoon is: Hoe komt eêi wou* êrbij od op latêé heftijd noe een djbewijs loor de nrotor re halen en er dm ook nog mee te eas djden? Ik neem nijn pèrje r voor afhoeje de duont hcbt voóigerèden. le iàadt hct à1, dc vràag eaat natu FÉnsisca Tielemfl.

4 A CT]1/]TE]78N. & R]TTENKÀ],ENDER SI]I] ON 2 O 9 \rtu nlqmdn É 9q wa. 'dde dr/ ed14tur rhe tedds. vn!l!n\c 4r ta' rtrqald turkjkr tt 06 s prenb r 2009 PicloicÀrir 12 s liedber 2009 Parelann de Resgê 20 s lreeber 2009 lí!turir 27sêliebbêr 2009 Rièn's ril 0.1 okrobcr 2009 ljêrïíloèriochl 9 / l1 oktobêr 2009 weêkend FrieslaDd 25okroler2009 ve.rlssirgsloertochl 01 noyedber 2009 annctionanserbij enkonst 0:l roaenbêr 2009 ÁrordbijeenkoDs! Sho 15 royluber 2009 BllilereDlo íochr 29 royenbe Snenril 13 delenbd 2009 Pllocnkoekenil 15 jlrèari2010 y!r!zis!:!.!i!!!!!41 k!l!rkèr:-d!! Jrry Buiti* wls e! v d: deelneêbrlen!ín de la.tste Lldies D!y, Nr anoop srond zij re dringe! od eeàrenhgte nog.n shrijvên orèr dit êren nèit! al hetge! zt!$ her plpid leefr roeverrroèrvd is hie.order ifsedrnkl I,ÁDITSDÁY r"à langê c,jd eindeliik {eer eens mee mer de dt ean de ladies. Hd war ws Ditíekend, Rel\aat $nbere vootrpellin,qe! ma& a.h. ner d ladies voorop nóesr dai roch Ilet ee6re deelnd LiaKaEsen vooi hlí rêkening. DÈopsrêlling voor deze rit is iêb and{s dèn ad,les n.tl De danes sólorijdstft roorop, dena dê hfle. mer een dame als duopglgier en als laetste dè herên Ioch ms èí I heer die RaaEchjjnlijk nier tu$en de heien witdè.ijden smi hí bleeftèkkf ir dê buun maar àfijnj hrj voelt zich dear misschie! sa! veiliserl De rn wàs êrgmooi, via rdè richtins anhem, Doesburs eó de kojijestop bij een reoêltiêptd in de buud Hier d je heenijl allèèn èíg wam maar nà ee. kóp kofie (ítlàee of lironade {aen rve er reer Het Fèèdê gedeeke hld Ceriê Kócnên de leiding en ookdà! wá$eergenieten. Eè6t nos mel het ponrjê over *as noc ever sptun.nd nadja hoorwe konden allenul i. I keernee Vi! Brumèn-Di*n Eeóeek-Hclndènoo svde! we weer in B3reeettt aa!. Bij de ko$esop rva iedereen vnendelijk!.zochrheerè -qaar naar her eindpunr. Dd w6 dus bij het bedíljfrá Evefr werk. Daar srond kofile en limo.adekl$en áh.tudrjê sokbrood, saladê en tektere ballerjes -gehak. Nóe even panièk bij Pèà \'mt zij hèd de witloa al kter raan maar oké de nàà i! de Íiszer,(die Fittol ZoaLsje bèsijpr $!s dir duszekernietonze laàdè rit detde tàdics. Lià ên Cerie, bedènli nan.ns ons allên. JannyBlirink

5 B arbec uear o fi d $ort e6t^s) Hêr l.êkêr..nr op rboíde inr.'a. in cn blrb..uelvond íerl ec!ígêron.r, Toch nrs dit nier be! 8evd, ern. r.k.íing houdeode n...árêzlgh.id n.s.r r:krntia cn udef rèrplichriry.r v.r nor.,riêt. beoêtreb, Í6 h.t toch troc g*llig dn. E.! kl.ire d.rtig p.ron.n h.zoctrcd dê lo.rd. ss. Eveí Kocn{ lls h.d.ijíd.id.r d. $.prêr Frrii Eetr b6r wel eoóousiarcbedrijàl.id.i*roríi. h.rrildê kr.!g ccr óndleiditrg. Íï.. ièrtêr.er *r..9. w3s p.imacru etr d.irk.n. voor ccd d..t vènorgd door Rlên Buirio! vódí ccn xnderdeel doof Ber Kffd&n, E( $erd nl nrtnl s.er Èn ers gbl!!gd. ble.nkomí ner vanzellspftkend nog'n,rls drdk rar Evsi (en CcrÍic)KoenÈÍ voor ook hun màdeysrkjng. vdged jrar du! oítcsijlcld Írcr snill.]ln.n snullen op een hterd!8rvoid. Wilr u d. fijnprc$rb ecn 3atrrij lrnddigdhed.nsordr g.zorgd) Deeft dln con.aci op rer her!4elorio.r. $e ztjn bèliêrsd oíer doo.sl. er Íordt g!reqe..d, Onseluk Roef wn Midle doto In hd Ènge trunn.r ln u rog ièts orêr Rocfvrn Uidd.ndorp. Hoe mdorrijile. hcr o.a.jong bicld. Nq roordd u ddr iulrj. ooder oc.í h!d, krccg hij re nake. ner.gd eluijdi3 otreèrar- Rijdênd!k ro.rhidftid Duirrlald Derc.ngrocpadenden en keinis.i,schníe hij eu 6.chr verkeri! ií êí ging ond.run: trcbt lc.[ de liehmelijkeschlde bêp.rkt t. zijn g.bl.vêí ror één gcbrokcd riht oldcrondenoetlevèrde vhr gcbmkcb ribbetr op! t.n zilkenhuisordrncrad erteledrgê, \rns hel gevolg en êrb lrnge prjodc vrn plí en nrrisheid, vr.uft hd ziclcnhíl beldero.fmli zijn mohirkjcon Dcldine te natcn vrn hcr icir dnr,,..,,.,, hij STIIÍOM!!\rS nièt kon bedrgêí ir vooíhulzer!! De ovenrcílendè rnn vrn bclroktenhêld nèt dc STIMOh_, zo kundrn $. Íell.tr- In hêt g.v!l hjj.i.. i, Imr it b.tsêd..rbemunà.r r. baorsed, teír Jrd vln d.r HoorD uàc.bodêb h.e r. reet.gè'- Bij h.rr rp.rcg!!tr vrtr dnntrdn.rn h.ir.rdc.!q de rrug of Roef $él.lr redddd s.$djg al zij! bij dc Pr.el op r2 s.pkmb.i D.sct:d!eln d. motor bleefgelutèg bepêrkr.n ldwdcc.dc.r:!mond vu ttoeijen zl $ voor zo ÈÍ drt lllca Íe.r goed komr Hoe her ook zll g!rí. Roêl h.cfr mlgêgaên In hdergevrl mêe re Baan lmrfri.rlrrd. Du atlri.itrs vt! h.lameneizoèn làll tij z.lcrtrict tríí hlm voorbij $rn, Vdor zovêr vnd to.pssingeè6eb *c l'.n ec! vcfdcr h!61.1toe, Coníaclcomnissie!!!!!!!!! Op om opcp ir g.f.cérd I I! 60. I I \4erp.6on.n l2 í.ller)romcdírmíru d.4.odbisri..o dar rja r. b..l êrs tlij DÉ. fen Idrrl cofrmisi.l.netr È.r rit eige. ond.nlndios hoc bekngnjk h.r ir oo!!!d4chrrê trtjgén rêr tijdcrni n(p e. tegenspo.d. zc brcog.o du eh.gnnêns d.stimon.ed John & Uennic Hoogeíírijd bemêr3êr 9h!n metnico & lrrncè Ti.lcnr! (lmt3l g.ndemde kampl rok nog mcr de nnnrcëtr vrn êd noldrodgelul) dcrc commjssic, Modu deze n.nsèr bêíldèrên i! hêt gevll Í r.ldiíg*ihnat nrn.{ zicktc ol!ídeb I Nêê,unêentin!ll.gevnllcrgè$óobcotrllclopnèthe.s.rfthns.vMd!ÀruhÍo.drrctic 11. bopr! radelfspr.k nd dstdecomdirsje sêlnibin!.rie Doer konc.,*.!.dln gn,! nd u Èn ZijD.r l.!kê Dk! t. nelded aris p.! g.nlluíireidiig t D6g*ers. oldalgr r ook drn atr baoekje v!. d..oníisiê etr sclnk Í!i.r, a koned nier D.tz n Yi.íja h&r \'ord$ pèr st l irgaer" zotrt doi voor u.! hnn bct beíc uitkonr Joh!,EeÍllc, Nho.n Fdncis: n/ ní h.d uê bè.lnnkt!

6 Yakanliegioeler. olrvllgên ÊeD tu.rljé yd Dnk.n Àn5ll6tàrt vnn.idc llonr I r!lo!r, Eênk i An! r v!! d. Coterlêl d.cnhr lad ons in ïj..hiè Ce.r.n Pauh var Elve! íuutden eo kalrtje e!t!i1clnada ed tir.e! Èail brachr Pdrh oft aunll rd op d. hoogrè over de tdkaltlèefllringe!. HilroDder ha.r rel.!s. wu hêbb n bijnê 2/3 van onz vakantie in Cànàdà erop2ihen, en al heet veêt geuiên ên genote., Nêtulrllk stikt het hierookvèn dè motorrtjd rs, en tiidens êen koftêsrop zagên we êen welzeer bézondere fiets (zle bjgaènde rotó), ceês mo.ht er zerfs even op zttten, ètwerd hil welgoed in de gàtèn geholden, Die nets ts helehèa mer de hafd genaakt, maêr bteêk bj het start n toch weleen bêeue lastiq tê handten rê ziji: de êtgen.êr 6oest er behoortjk wàt kráchtop zetten om hêm áèn de peàtte krqgen: lêv de ki.kstàét Maàrgroos àts een beer reed hij toch wêg net2iln groep,le kunrecht zten dat hernu vákàntiepertodê is, went erztlo rrêrê gee9en Àl:de6 die voor, nd.sten êchrer o.s.ijden. ook de tnkê schijnt een gêliêfd canádë ls ont2ettend moo/ qroen en rateítk (e. dên bedoeê wàtêdárlen). En aangezlen we ook dólziln op sneeuwi hebben we ook een bêzo k qebràchr len hetcollhbrê lcêfleld, wà6rwe even sêmên In dè sneeuw g :êren hêbbèn.,, Het wèer E tot eergrste n 3.hittere.d geweêstr gsrërên êen dêqle regên en darwas wêergoed voorde dleren, die zich daafdoor kennellk léts gefrákkêlijk r lteten zlê.. Wevroeqen ons àtèf hoe het net die veêlgercemde wlldstand zèt vàn Canadê, maarja hoo., d!è.kwamen?e: heneni beren n bolkênj helaós iaten dê muggen zich ook nog sreeds goed zien ê. voêtên. wê dat het rn Nedêí.nd motodeer is (qeweest?).n hop n darju ie èn 6è!1 mooie ín:en hebb.n kunnen mêken. rtjurlzln we wêêr terug, Ên dèèrnè is ceès vêstweervan de panu (btj goed weer, natuunuk), En we né onzê v.kaitie êen këêr mê r êrover wt horen, metdrztch m.êrj we hebbe. ontêlbá.e foto s dle faarvênàchting in een moora bun zullen eindlg n, èn êen rêisvê61a9 ztt r n.luurlik ook wélweer l^, Cees en Pêula vèn Elven D-Dav L.r.! w. h.t zo ed prober.!' dm6-da& \1rll op '-tdiêt Dlt (.e! dlg un ner d. síiníon Eow, in 2010) sordr $d n*l erg Dang Alth$st ror nu loe Dls sili! er ge.uig Inj., D.cD ila. coltgcr op bet Lià KrKe, (0340;!19333 D!rum.r p.ogthn.2lh log ti.t b.!end, Eêt dê gêbiêress..rd.n Éordtdil Nrt-!4-2!-il4! PÉlé op tjd o- nog t r!*.!k r n dn bhd o!fi!g.! en *àêdj. yd Js!.! U6,s d! BEk rn Oor.lnjk J.r Íljdt!i.r h*l erg yat 6.., D.* ën utídrkrn!d.cn dfr htl ied.r j!àrèoui. o.z! dr.l

7 Parel von de Regge f,ed.nlding van u dl zêggen: Pírél xtu le Regg.?,rat krijqe, {e nu eeer! Het L Íach de Pntèl ran íle Dinkèl?! En die enkelid8 beêri Celijk l! Het $a de bcdoelingon u op 12 septenbere la&n genietrn vrtr oulew!.d uil.iidclijk255 kn, ED dltts nier de bedoeliq I DN $erd net bloed,aeèten lnnen een nieuwe rí uitgczc.. Èer c.bre producr LTán ui. êen sem.n*erkingsverb.d tussen ErrÍy Odíêrbíoêk ên Th.o Í.n d. Llngenh ei, her uneiídclijlre rsslllul k*!n gchecl uiide kokerían Ílrr' JJ 1v!ríoo. oue bijzondc.g.ore d k lditd$ Èktodd{ê,nu de inhoud vln hetevenenèni. Op zrtcrdeg 12 septenber organiseren revlnuir eeíjrrèíhtreè.nditie oi dc2'zllerd'g vrn de Í eído nund een Plrcl, EeÍ heerrij kè roerhhr cn wc moscnjmrlijlll rckenen op en Broresroep rijde6. Vr'e sxd er Íanu d.rookdczc kccrdcp!.el in d. behdgrellirg Í!1r. v!í!r09.00 trdr ir deinschrijftrrèlbênmí (MI Dd mn NdK) cn kunr D, rb stl\íonndornjd r or ndmrijd*cr na bcblidgy'n sl cht?,50 hd rouleboekje in oílvlngí n.n$. De dcclneners vr! buileí dc STIÀÍON bdrled her dubbele du 5. u kunt drn netecn vcd.cklcd olr'!ch!d totdè.derleidêrverrre zijnnoloiunoelerselreke isnehoud.nd,tdcioschrijvingod12.00uurrordrgesloten. Dc roureyo d u nler hetooíen yan ons hnd. hlen le zesgên Resgêllnd. Ondedeg is êr ecn gêr.llis koltiêíop, h.tcindlunr is bij onle 'dradeerdermororcit-v. n ds rit cn lig. lls ci lunt primo in de rotrrè. U kunr ui.èn"rd ookzelrsbndis de ril rildu. sadt hd mdcbmkj. is z.er duid ujk vorig jrrr ltel hil!.it it.n uh, Jaa rn de. lt. ] nt n'ist - ook al wst lour ltd sttlkgewe? Bt hèt tèí p.rsê gldí vrd dii ÍunneÍFaernog Dicl bekend Íie de ioerlsider i! op 12 sepiedbei De y6ie to.rleider bij odu hndslij ke wcncmenisn i: ó Middcddo.p, Ect is c.hter dê rrrlg ofhij voldoende hèsteld al rijr vrn zijn Doiom.gd,l. Àhherêvèík ni.etruroefàlsio Dgc.zijnplmtinn n.n, D. hngic vm dc rí is scdsod zo'n r30 [D, en drr i3 een uialekend!,íshnd, U kontddn nicl.e lul utr bij tuteindpuot n drlr kldl u dan nog ever se eletr vrn een geris kop kolfie roord3t cr hnissards gmr. Wè hopen lliijd op leel d elnemèn vln bnit n dè STrlvIoN,!!-9!42444 zo wrardevot dus op.,rrdècoudni.ctintebchuu.mntdrrrsr.rr dus de e.rdercenoemdê insch.ijí1ríêl, L bê.gêval u roch nog meêrinforralte $ers, kudt u cobladodnenen net her secrdnriaal.tenlote, js ookuí kenlesen e.d. eons op deze.ii, Ziekenhoeg voe b3 de lragie b richkb gmihdneidc mc.src bcsodc6nn onz. zieknboeg nrrr oníddthed.n rel, Ecn ftgrriev uitodde.ins noe.enle mr[en voorteun Boêklout. Wekunncnhelh llsdeiro.^ídlèí,\eantteundoeleentweedeopenteonderg"n. Nu ar. de andere tant van zijn n,'s. rd de rêkcn hicrànn vóorij *ê.dên êcn lrbol hedischê bàndelingen gedàan eb hêi h iè l'óp.o ilal èrn. dè opê.riièrlr êèn vol'edeh.6.cl rxn wordcn sc*rrkt Dr Dcd.d.lidg.n ontrênl ds g.zo hcid van Tcnn prober.n *r yir ou. bladed rctneel l. b.engen. hij ondersertop2 s.ptemb r gcnoenduopcdlie Esn beldje u.r Tèun en Jànrydod betaíjjd coed,een k,3íjeeook edjuisêvord ytn mrdlchl.ir hel gevll u lslelonisch de f,oilissoeknour nict silt b lsren, maar *ci dp dê hoog.e wilt zijn vrn dc,chele situ,iie, du kunt u ookcod.rcr opnêdê nè! lêi sêoêlàriàài. In dld krijgr u db de hen&nende Lii Kdr$ên ààd dé rêl fodn,

8 0pVallenoe nerich t0n Harlev+iider het raviin in Hotonijders rffitffi -ffi ffiffië-w toddd.á6bjld1ltvè'dêdhd láotorr!3dce rítoetr r rralmonltrí! inlel t'n ffi AI!ÁÊRsFOORT oolr híer op de bon kfenm d!ïriràsí,djo &3.4? m.{lre moroftij- ffiffi, defrrenhun ndijíp,pl.q rljh.ds lqiri, Ècàbinl,rld.'26b.durdê6 ídrrjd.f dr.6 OE MEERIJ Onwemnk oo gestoíen rnotar -_"- ffi Á ERSFOORÏ *lotolrirde s op ffi de ó6ít ffiffiffiii I

9 obd.àlsr Eá. H.nl v6 d. v..n.y.n de íád ir on È de4 t6loí. k hij d.scn! diè d?a Ék *.* BuymG: Elk. d4g nd..í roon rochr knjs.n n Elo.tr ik hdnid voorclktr óm onr Àk..Brè Ië douch.n. Mr cdbona! íer al wr oídd d. sèad.. hmet hi.da d. hèlê kmd vol mer'\cbon " *{. Wij noëèr nd zi.n wii á116 l.rí nd ol! 3.vol3 di! dè ío.lleunbg g.htuilr $oldr wd wí íid ssyirid..d Èordr door H.'r. Ht hield.r neelijk e6 dn. rus q d.i H.nr vr d. C komt ld4 op dè ivold rà Èd nis. í.s h.l.! op 'lè ku.. d dfr b.id. incc i.en d kijlêid tru..d verbal\dsfi'd 4 moir 3dd{ d{ tj eiisr v{ vérbil h.bbèd, qr mk jud ir zij kikd ei wdstijd vr h. ndoodê dles.rfr.ll Hd is neiltk vmr Brry oo d. rámm in h.r g{..r (. houda.r dí m árddirv. q..k.1. os ht do{ tj. b6r anlr Buy a Àtud. bêleíd hèí, (d. íijd.dl). Hd hm.u rs tr 8.6 wordr M op d. prc.fgsr.ld hi slat á.h r doorh..í, is É hcr boods.h,ppd nd bier àn qo6r crug s.koo.n (á &r vf.g op (6145 uur) om op tijd..i Íooi. rocht bim.ídoo' c ktrndá mikd, d8 % niídí w. Om 300 uu! i! d. rbm.id. Gg.n v.nroklèn,.6r ne d. BM W gár09. om wd.l.kh amduidng.n rê kóp.í. Nj.s óp voortud dg er vddd om bij d...dà bhzii.pofrp r. íopp.!, Nmí d. buiièponp k..n sroorhod.l wd ll.s r kódp k. Blj v.nek blijh de Triunph ngr G will.í!on.i, sètuhr trm r. du{eo lrlg dd wil rêr dê Engêlsmd nid, ehb i.l blij fi blokl.ilr, (%tj6) db ídhulp insro.pèn bij.en iuogaá8e. DiÉí oag.k ed na d. BI{W gdiágê od c.í niêuw accu r. lakn noír.éí, Mm is a.í bêhulpa.n dcm. oin d. lijd vooí ons d. accu k íid go.dkoop fre tjj njn pnm. gcholp.í, Ond.nusi và h.r ë.ds I I l0 uu s.wo'd.i m wij trn sl*hr 100 m.èr vu ob v.dkpu. ror lr:0o trublijft hd Egfl.. dzld blijn ha bij kl.in bri.d. Na hetsërjjdln bt de kofii. ftp 3èÊ d. ZNó ed d. Yabzna d. v.*èd. ichli.s á, he L hd mosdijk?. É v.d u.i oms.i!..d. D.È 26o d..d hd nffilijk wl sg4 zi! volsd Sdry zrkq in dè b.didiig. Bij hd b.sloh om d. só!. ecu bij.d garigê op G lad.n êí dê kl.ií. alfiè der b d. aurosdg. is d. hoofdsontr z* b.bkt r.í h.lpr ois m.r Civs. d..rti rcuhadpl6t i. de tjkótrr v6 d: Y:ban?. MorÊ.n íst d. Brot r cu v Ê. ávond in lsí!.vod r,5 èuro ps blikje) 3 avonds ntuurlijk nos..n *mdeline Mi ní Bqn bijzonds op prijs wodr s$tld, hij zuch sl m È voèd en bl1jfr in d. kd.r Dé.ondi!i.looptv*drachrárui.

10 T o N F o thjo ar* ni!tuê ulnueuire* e tnkn Vefiixinsb'eklíend! nen moot grcepje molonpodlieítebbes verrrok op de Imtr. zriêrdag vanjuni n!$ A$ctr. otzijr gezoídhêid smt het b6t*?l goed. Co wén h krczijn êèríe stnlon-kildneters vad 2009 en Jrn lar d. Bor!mkr e.d!íecrop kolfi. ondênveg. Tor zov.r u irslu it.nd poiitiêv zek o. Aans konen bij h.r circniii! hei leg n$oordig 2o drfuren rr$enco.trole rlaatsvindr. zrken ríelkeyèrboden uijn nderen Rofden rchreígehttr. op zid, niê$ nis free, lltccd eordterook gccontol!.rd op dr grooíe nd ecn erctrtuccl olnn zigíuknl.íic_jr. u hei hêr 3oed I rc nag ih bczoekêrééní bij je hêbbro ctr ik her ieh te grootisj nr.tj. er en Í!k vmrr hrlen, Een gmpje? Nee. ccht niei. Hei overlavln Állt vln den Hoon' en ierech. k\um!.enige rookuiiztjn oren rdln hij eerr deze hrndetidg nosrdo.n.?nkrjscn lls sc zijn hcbbed iíe al cetr oplosing gevonden!o0r2010. nm.mari3 de e.hk nororijdeeríeervln wêlêcr l? overde Lrdi6 Dry hsoft u!t het e.e,!. gttczen,w.íeppen db over nmr de ach.êrhoekrit. Druklcnd,arm,s hel, malrdlr deerdedeetíd.eld.nrb niet ofn.u$eliik ajen too Nr.l dc grea &êr óue onlerburen orergcíokenj dlldl6 m(een Ítiok r.dpó en ondêrlèididg r!n Thêoun dêllngenbeen- Dê roerr.id.rlan dèzêêrandtoêrtdchr rftd óok mer ee. flirkicmno, lluisrmrts I Er *,s n.r. hel frml nilmrnd komen opdagrn. De nrftighêid hhld i.n reetrbus. Dozuidcrril rrok 6 deelnemlc. OoÈtijdens dezc dlgrà Eger voorsp td, op ccd tdein builje D. Zoncdo.rro.hi Inr als vsnrdgênde roerleiderthpour de llngenheen, mo.hr zictr rcrheueeo in l) mororiid.b^ke ên l duo-d,sr!ie.. Hel L so.d an not k atutu ld hij tatu.ltkn et w.rdt Bte4d op tunhll op dc trroptunè e vet*ee6drcnpeh. Sb.Á rnkdziej? deel,m6 oin fit4n.!e rchtêl i d!"irèher ntt ha"lepborpn wijzcn op ft eàotèh. Ptinn. hdid za!! Ed!.tg,oot,!e vêihêh?hl ttj"a\ nm" nnlt 4 )ot^atu \.lli.lt en nlpnij. 30sprir 2010i hddulrt nog sven Íoor u,r.rrloornipo aujiiíttigtder nnd.b, D.l. b zighoudcnèlhèl uilzelten vàn dêkóniíginncrftr0l0 en doi al hij zonder nei zijn copilooren re,cos ecbrgènoíè ftnny. DitjrarL.ddlnÍcJosBWMlosbóom,ro0r20l0dusRienB}ÍlVBuiri.t Ko b!-!!!!-!!l!ez. Nog nêt ên Hêin hdekjc on ts melded drtejg]iithiècks uir.{mentoorr 2icl bij ons befi a.nê.dol.!. wê hoden dd hij ccr r:jne iijd bij ons heeíten.ls deelnenergmt s.nielen vr onre

11 De vr\.1r1$?ijtr ichr.r C; irg. -11r a:r. rir imi:1:ij; r;el3i?:r r1\3)..ilarjr. $r l.r?i *e*di.z.r.piclric\en doe jr ih! i(d.re sr:rd canp!\.io!!shchi éé: keer psrt!.r rn sel djdetrs de P,tÍr;.*/t. \ler.lr.kl n om hd allen3al Dogelij\ rè hlkctr ids ê rc.r er r.tod tt,00!!r.!e, leklcr.rukkir lde!. rropoe! op een g*rhitrc b'rxr. sro.fl:- \j, ra eigen mccgcíorcn rptrlllên e0 Íenolgenir!!.rêrdrropdenoror. Zoziet hd.r jorèn un er dn! ookdrzste.r- Zelis de roerleidé* ir dnv$àrderd ên d.1is de DifkUNrèí. Nu krn hcrzij! dride$èèrsonil.rdigtedci êrd kgenzincd, Ín Cri grhl i3 d! ro.rl.ider z.er.r..tiet b!!r drr nerkr tr $cl oo 6 rdr.mbe,, UÈr der ritbeeinneb \ye h t n3,i.nr.ruiz0e!.o!i,,..! beir ê.:cch ook blil,t) voorlfsprêkên mdcrroe.le;derorerd.r lslrk!r!{ed èn d! ien(:riidoer udoor r hellen mddnkri! íoji) z.l5.t:25 > let du ap. et ver.ekkn ant r* nnun TlBthurr t! Zdrerdíg l? 3eprcmber óu: riefe Purt vrn..,..., U beefl ddés ulh inlo gêleer, C! roeileidlr f.rïlclr oh r1iu:rteé.huur cd!iten:rc h.!t cd\ u irses.brerei. ll.l kó!l! rh.hls 2.50 DÈloerhjder ir o! ierírn;rrd:r dii bird yeid gêdrx:n iog riertekedd.

12 Dq tà!è1r zdd tlni rlr 2rJ9"rlnr dt?t riisrbel bègini Ca 5ert1. OnTe ixiispeirtisr bij!jrsrek i5 2oàtr bêlrrd Hrrk rrn de Vrrn. 1 íoegerir j ro rcid dere : rjjd Joms drg er na.hr op de lretteroa mds 1e oogíênj nn rijdl àij nêl u tn$er de sàistlld.i door, gcnk vlrhêll on ur vlruittèrs.htrn. Êr deze rii *", hit u zekè. lier u!roorbij gmn. lel ben.re! li" {03t2), rí RieÍsrilr 2? se!reaber tugllga len"'.d.oekr_!dilrirr,qqebêjru.rigriioe,.,rcêr,r.teioe:.je-fokn g,d oór;org er o,d. d. roer.! crr Êr cê.po.eijder dn! le:.f-ij\ Êtb.i,r \oo rl rs er hderétr, Fh d3"- -ekènr oè,oeijr:aer d" I ook op, dir u br$all &elnr El aln zth ioefir. I r ord,.! ber!' dqrr-,1r._ tir'."r.\.ar!.\r'.rg-:-_,-.r-rrjp.i houd.n!11slreêkr0orrjclj d!1is nj:d!!d dders dln pj.tr!!i!i!à, tns o! nali d. Cordrein.i i! T.r$h!rr! eíer Lrken cr d$ loersn 4ejtier. í berr!rnós rjerun? lild!!ri.r Ê13tr,i! (033)?.1s?962

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

DE WAARDE(N) VAN EEN BÀSISGEZONDHETDSDIENST. een persoonlijke verkenninq van organisatie-cultuur. in een nieuw managemen- perspec'ief

DE WAARDE(N) VAN EEN BÀSISGEZONDHETDSDIENST. een persoonlijke verkenninq van organisatie-cultuur. in een nieuw managemen- perspec'ief DE WAARDE(N) VAN EEN BÀSISGEZONDHETDSDIENST een persoonlijke verkenninq van organisatie-cultuur in een nieuw managemen- perspec'ief T'B TATXDS(Ií) VAX BE IASISGBZ TDtrEIDSI'IEI ST eetr peesoolrlijlê veelennint

Nadere informatie

De juridische afhandeling van medische aansprakelijkheid : kwesties inzake volgorde en vraagstelling

De juridische afhandeling van medische aansprakelijkheid : kwesties inzake volgorde en vraagstelling Dr. dr. R.W.M. Ciard De juridische afhandeling van medische aansprakelijkheid : kwesties inzake volgorde en vraagstelling Adnsprakelijkheidsre.ht isvooral psychologie.wie zich het dachtaffet van een neàische

Nadere informatie

hestlnd nd besteht in ge,.,lfu1etler Funklíon

hestlnd nd besteht in ge,.,lfu1etler Funklíon NACHTSPRAAK Heidegger orer de srhrijfvijze tan Der Arbeiter Peter Vijgeboom Ite serieuze bezinning op hel werk vm een auteur moet zich laren leiden door een yer- moeden datdcjrin rets aanspíeekt. Dar brengldan

Nadere informatie

AIKI];l# 2@{3. Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013

AIKI];l# 2@{3. Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013 + AIKI];l# s# 2@{3 Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013 AIKIO KAMI 2e kwartaal 2013 april-mei-juni Kwert eldldrch.lfr van Vl.am!ê Akldo vo niglng \zw

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Informatiemagazine van Stichting ATA, personenalarmering dichtbij nr. 5, januari 2013 Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Puzzel mee en win! Dit

Nadere informatie

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

FIet vertellen van verhalen

FIet vertellen van verhalen Inleiding FIet vertellen van verhalen aan kinderen Enkele resultaten uit de Volkskundewagenlijst van 1995 Theo Meder Wetenschap begint met het stellen van de iuiste vragen. Ton Dekker heeft de gave om

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m.

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. A f s t u d e e r s c r i p t i e v a n H. P. T. v a n D i j k B e g e l e i d e n d d o c e n t P.

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

ê kinderen in Denernnrken f #{#5 rlia uerreitlolnstl

ê kinderen in Denernnrken f #{#5 rlia uerreitlolnstl ' ffiffim ê kinderen in Denernnrken Blod voclr' de r{f /{s f #{#5. Ww, f Zo krnrairrleï] wrj naau- I),,rre-.rnarken! BESTE KINDEREN, Ik iienk wel, dat dit cie eerste kr:ant is ilr cie Nederlandsche taal,

Nadere informatie

suzukr Fa.nclub DERUGruKREDE 3t jaargang, nutnmer 7 @ Suzuki Coupe GX Fanclub, 193

suzukr Fa.nclub DERUGruKREDE 3t jaargang, nutnmer 7 @ Suzuki Coupe GX Fanclub, 193 suzukr Fa.nclub DERUGruKREDE 3t jaargang, nutnmer 7 @ Suzuki Coupe GX Fanclub, 193 Bneem ASSURAI\TIËx IS DE SPECIALIST Ii\ HtrT YERZEI(EREN VAN OLDTIMERS EN CLASSICCARS. Tevens sluiten wij verzamelpolissen

Nadere informatie

Inhoud: 7.Nieuwe werkjes,besproken door Csmmenga. Star,tart. Math.Btotlrl Kar'l Dooraaalaan 24 R r. t.1.04704-1727

Inhoud: 7.Nieuwe werkjes,besproken door Csmmenga. Star,tart. Math.Btotlrl Kar'l Dooraaalaan 24 R r. t.1.04704-1727 DE ThMBOFR! MATRE meand.lykll kont:aktoargaen van ci. LMBURGSE BDND v.tambderkdrpsen 78 ~AARGANG 1969 Sept. nr 8 OPGCBT 19 110.1961 gtolulul GODGiEllRD ME 'me: r.dr.ch.~.. RDolj Co-.! ar1. 41r DR1Agi_

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

TINO SCHEFPENZEEL, CIO WAA /- }

TINO SCHEFPENZEEL, CIO WAA /- } TINO SCHEFPENZEEL, CIO WAA /- } I-! l I i\]] :T VERZEXERINGEN, ACCOUNTANTS. DIENSTEN, CONSUI"TANCY, BANCAIfl E PRODUCTEN E\ EE[] I]EUS REISBUBEAU FICHT DE [] 192'1 OPGEF CFI lf V\AA Z CH OP ARTSEN, TYSIOTHERAPEUTEN

Nadere informatie

^FF l. GELKENHORgÍIJDENS DE EEVRIJDII{OSDAGEII

^FF l. GELKENHORgÍIJDENS DE EEVRIJDII{OSDAGEII GELKENHORgÍIJDENS DE EEVRIJDII{OSDAGEII [{ ro4! ^FF l sttpauól.@rja w GstkeóhaÉt ddn dè vdhèè@s voof hel sdike i,d bóvíiding van W6sê1, het GsdeÍbpek èn Wenoop op maandag 16apÍi 1945'r, n Oud Bameveld

Nadere informatie

"Het Intemationale Tehuis" geopendl

Het Intemationale Tehuis geopendl Een greep uit de geschiedenis van de EBN Op het vlak van de huisvesting is 1986 een zeer ingrijpend jaar geweest voor de EBN. Immers, eind maart brandde het monumentale pand aan de Alexanderstraat 2 voor

Nadere informatie

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

nummer 18 beid troel maandag" lebruarl

nummer 18 beid troel maandag lebruarl 81&.11...... LIltI ' DIIrkIIIIIIIIII "'_11111111 nummer 18 maandag" lebruarl ~r.,h~ Lru""nX I.. ~.lblod. ".""holn, n..,.on Jun,,nt OU,USlU.t Eredoktoraat voor" dappere Spaanse volk" Ooorl e p maandag J

Nadere informatie

BÍlYÍi n uli,lwxxggwxxso rm*m*$s*s erx smkss*mxà&*&*

BÍlYÍi n uli,lwxxggwxxso rm*m*$s*s erx smkss*mxà&*&* BÍlYÍi n uli,lwxxggwxxso rm*m*$s*s erx smkss*mxà&*&* RLrtse rs N iíso..: YV r* J \-/ kínder pastzegels Wwwffiwffi wwx! ffiffi&wwwwffiwffi Inleiding In dit antwoordenboekje zijn de antwoorden van de kennisvragen

Nadere informatie

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde

Nadere informatie

ra e Ie nsis an zon er VI

ra e Ie nsis an zon er VI Uitgege en door de vz Liberaal laams erbono, St'chting A. anderpoorten,hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever.piet Van Brabant. Zeelaan 124, 8670 Koksijde Administratie: de heer Stiel jens. Liberatar.

Nadere informatie

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail.

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail. met Lees i n d eze KM K al l es over: Chinese geluksgetallen Interview met de oprichter van CHINESEONLINE! " zo ben je een goede masterstudent" - Door Lisa van Baar Chiang Kai-shek in een Korreltje Zout

Nadere informatie

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914,

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Bijlagen. 204. 4. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Tweede Kamer. (204. 4.) BlJl.AliK [>E}i MEMORIE VAN TOKLICHTINU. Tekst van de geldende wet. Wet op de Inkomstenbelasting 1914, zooals

Nadere informatie

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( 400.00 per maand) 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Nadere informatie