ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.:"

Transcriptie

1 9 ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: -Àctiviteire.Jriitenkrleide. -Lodies Drr {rsrslas) -O.g l!k Roelvar lliidendo.p -Opy.ll nde beliclien N!!rdê Nóordl.!p (velroig) -Vesl!g Pi!]iÊrsleneelie!d -Djvers ardere bericnirn TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.: -o.a.ales ove, het Fiesldndtreèliérl!!!! VANDE VOORZITTER: Zo gr.i boijlrèn goed.d zo glar ber n!!r li.fsr dric nllndèn rcbk! dm.teted3.l his. U hc.n gel.zen overarà!.ir.rtiel nxn. u w&i trmr rllow!$shijnlljkneid ldes oíer de vrlponij vrn Poeiun!Íddêlddrp dmr ookodzrlc.rdlrie Ui Kr$ei hêêft êê! ong.'!r D:r de Dolorgehld, Ollicverg e3d en 0íedrllcle miir \yel eln nci v.net.ndê.onreq!è'tie, Op26julijl.,D"eerbezoekmnb*ro si[zcclud,eingzijrlroer.ndnerlêdrls voor.ijdêr in de bnudvuo Veghel orderu.l.íer g.b.urdc bij.a íih!'d, er. iel LTm rren ond.r Eolor ên gifh lremei he! cdrilhr vin dc Cuzzi nler re knn.en dege! d,!,*dê enkel Hèr gevólgr3s e.r rii mê! êên lnbllmcen3rr.r pllr!.lijkzjolêrhug. e! olenti:3n gsn rerplhlrrerblijlrr e.! p.xr dlger.. trichrn, Dê ichrds! deeotoibleêtbêpê.\r.!d gfl olgv:!cir 16nsftld3rcêgepl!ndrriklrrlenÈtNondoo.em1. Hj!te1k L'''..:E11':t:.l.a1d.trl"ryi1rÀhflllÏj1!c:' seelreld var olrober op b!!r eis.n nororn$r Fri.nud Dl rtiri2ed. De \r!5; g.dor c'r nj :h duopgsqiêrr3szigalzij!,z! glflrn d hoà de oot bij È zullcr rjl Dè niuve conadcceeisie (srarorer!lde6 mêêr) \rsrd n.reen inb??d- Ê::,b.r. + rr.tr.m.. 'an li!nêàrz! se.dei 'enrch., ro!íen:ê êer bè?oèkjer{ hmr brê!ge.. Eàitellêrj.des.ljabrràirêlftprÉ\Èdri.(03Jr)Jl9133.id:lHora:;..;::rd-rd:

2 D'?ÉN VAN: \\ àt is dil nou rveer zlllèn jllllie * L denkèn, naàr lijdens het Bdbdrveekend k{.m maar ríèe. eens nd boren hoe reeinig ive w sonnigè ledcn $eten en zo krvam het idc. on een mooie rubriek in het STIMoNIEUWS op re nehèn en $tlql!e!j3!! Maa ja, hoè doeje zo iets, nou se{óon niet noeilijk dóen en eènoon beeinnen en $ zien hêt schip*md Her is eiscnlijk se\aoon een toèíochlzondèr doel enzods sè Neten zrjn dí roch èigèrnrjk \el de moonre. Madja,je nod teh $ l ies een nchins hebben. oké een klein beêtje o! Dc bcdoeling h. dd er elke keer een íukje óver iemmd in het mtudblad lrijmllig vezoek, dooí iemdd dic gmag ie$ ve je $11 Neten Maar eenr lduulijk iers ove! zichzèlf veíellen. zoals bijvooóeeldi wie benje. Md komje vddaan, hoe oud benje. $21voor noror dj je of zou je sraas wiuen.,jden, hoe lms ij F al- Mi heb je allenml eeeden, i mooise nolof eflrirs. je minste hooí hid dm ook bij, wat z,.in F hobby s, \3r zou je sres nog eens $iuen doen? (qe lrclden ner netjes), Nat loor we* doeje ofwar l,ebje cedaan,lat hóudlc bezig. saarcm betrf lid ve dc Stinon, of Etschien $il je wel een oproep doen of zoiès Nou, c! zo km i! nog rvel10 dingen bedenlen, mad hel gul er on $at wilje delcn Nou mod ik *ilijk bekemendat niet ied reèí bitren de Slimon denkt dal dil km lukten Mad dat laten we ons niet gebeuen hè. dus als q iemand ad je vrmet hier heb ili DE PEN voorje nd een mooè vdre d bij. dm re8je: sann*r mos her kled zijn? llij olzij zet de vraas de nooi uhet eind vm hàt $ulje metje nad er bij. Mi$chienkonen er dan nog nêer leden ncr vmgen ndje toe. Maàr dat sam rve sel ewaren En verced nicr. de kms datjehem kijgt is naar hcel klein- eí nag nifi on DE PEN je mag net stukje voor STIMoNIELTWS aan ienlnd van hol bcstulr leren trjdens een it of hèt mailen nad Hij roer unqlijk dc I 5' vd de volcende nmd bitren zijn. En nièl!.reeten, rvdt ièdereen weer darje am debeun bem! Nou, dai zalik hd spits a6ijten. DE PEN VAN:1 Mijn nem is BaÍy vm Ravenlost. it ben pas 50 jdio.e en bed seboren en gelogen in Mij. sèg $ond in een goor en ncí en ik ben tujsèn dè rvièlen kn nelsen en bome4 emor ssorden. Mijn radêr {d.melijk fiehemarer ei holar dj de! e s bii o.s.en deel rd de opvoeding en Ml vond ih dal ere, mtr niet hens.

3 2AA9 / At De Pc! (rdols) Mijneerstêboror*àsêê.riondal50fourenneldezehêbikèenongêlLkgehadt?tuikno-e dagelijts ae nennneíd rvo.dr Hiema wó e! rvèinig rijd dêer om le rijden en had ih die (el- db íoóden er genoee mororen thuis zodar er toch nog gerêdèn kad worden. Er sond een Ydlna 90cc, Blvlv K I 00 net zijspan, een Tliumph TridenL één ve de.e6rè in Nederland. een Honda 5 i0 lbu èn eèn Kawasani Zll00 in 198i ben it eelrou*d met Netty en in l98i is Marc geboren en 2.t jad later Adia. Toen die rwee eei beetje grcler wdèn. heb ik rveer een notor sekochl è. hoè km het ook andes de een Tnmrh Tndent uit l!ó9 llet!!as niet de bedoelins onr *eer fanatiek re gaan rijdcr De loen ik rv { Eed werden de kiebeh heiiiger en noeí er loch na ieh betouwh,ideu amseschan $oiden en Tiumph kon dd ook in!óo.zien. Het lrerd een Trimph Trophy 900, deze n late.!eó meen door een Triunph ST 10j0. Mijn n.mle noloreryeing w6 het ongeluk ner de Triumph l.tidem ner Anita achtrop IIel wa allètual nior zo fte, nar het feir datje erzellhelenarl niêt.d kb dóèn geehje sel te de nken HelMs hèen Ánità er een lellj k lifieke n aan o\cr seh ouden. lvlin rooiste eíaring was roch Ncl de toeíocht n&r de Noordkaar Prachlis, sát êen edding ód I wêkên allêen màí te njden door die prachlige n!tuu!. De.atuu is ccn mdcie hobby vm ne. ik Io uen door de natuu. sltuinen op zoèk n8 een heí,eenvosofecnnosflon-dir sdei nd nlji cmmndèlclcns 80x 400. Drarcm ben rl veelop de Hore vehne re vinden, hier tug je bij na ovo,l koncn. Fielse nàg il ook graag doetr en ik heb ook ery leel-qeluk dar ik dêze hobb!\ smen mer Nety km uilv.eren. ook nag ik graag in de tuin * Ike! ofin en on het huh klu$en Door rl deze nobbyh konr er ve lezèd en mjn spoorbaan, een M:irklin mini club met schá"i I op 220 niêt veellêechl Dn lodt misschien Ialer nog en bod. Nè nijn opleiding, ee*t LTS en dma MTS richtin-q aulomatèerinr ben ik bij de Nloba in Bdneveld -qam $èiken als seruice nonteur. DooÍ dêze bm wa ik eàk voor leeer lijd van huis. we haken ndelijk eie$o ed- ei inpalnrchine s (kijk na& eens bij w$.moba nl ) Deze stam over de hele rereld. Ik heb dus het geluk gehld dll ik op de baa zijn kosten al bès1 war lan de wqeld gezien heb. Na de gebooíe rar Mdc za-q ik hel veel vm huè zijn nicl neer zo ziíen en ben ik op een afdeline -sm N rken ad de oínvikleline vm nieuwe nachin*. Vijfjer laler ben ik tekenad consílcreur geworden en sqk nu op de R&D afdeline. Dit is een leuke en aàvisselende baar wdon ben it lid eeworden!e de Slimon? Nou, dar koní eisetrljk doodat Eenl en Neny vd VeÈnallid vdn en ons rcselmxlis nee vrcesen vooreen toerrocht. Hienoor wildc ik - sêên lid vd een club rvórden, ondat ik eigenlijk ec. hckcl am regelmatigrerugkerènde velplichtingen heb, m&r bij de Stinon bepaxljc zelfop het alcnaatíe noneí oaje nd een loefiochtneesaalofsesootrlluhblijfr,ofgaat*edelen,nê6ênóleew.dnleklerneleen pihje ofbmootje ehciov*in de tuin gaat ligsen. Nljjn raa8 atu de volsende persoon is: Hoe komt eêi wou* êrbij od op latêé heftijd noe een djbewijs loor de nrotor re halen en er dm ook nog mee te eas djden? Ik neem nijn pèrje r voor afhoeje de duont hcbt voóigerèden. le iàadt hct à1, dc vràag eaat natu FÉnsisca Tielemfl.

4 A CT]1/]TE]78N. & R]TTENKÀ],ENDER SI]I] ON 2 O 9 \rtu nlqmdn É 9q wa. 'dde dr/ ed14tur rhe tedds. vn!l!n\c 4r ta' rtrqald turkjkr tt 06 s prenb r 2009 PicloicÀrir 12 s liedber 2009 Parelann de Resgê 20 s lreeber 2009 lí!turir 27sêliebbêr 2009 Rièn's ril 0.1 okrobcr 2009 ljêrïíloèriochl 9 / l1 oktobêr 2009 weêkend FrieslaDd 25okroler2009 ve.rlssirgsloertochl 01 noyedber 2009 annctionanserbij enkonst 0:l roaenbêr 2009 ÁrordbijeenkoDs! Sho 15 royluber 2009 BllilereDlo íochr 29 royenbe Snenril 13 delenbd 2009 Pllocnkoekenil 15 jlrèari2010 y!r!zis!:!.!i!!!!!41 k!l!rkèr:-d!! Jrry Buiti* wls e! v d: deelneêbrlen!ín de la.tste Lldies D!y, Nr anoop srond zij re dringe! od eeàrenhgte nog.n shrijvên orèr dit êren nèit! al hetge! zt!$ her plpid leefr roeverrroèrvd is hie.order ifsedrnkl I,ÁDITSDÁY r"à langê c,jd eindeliik {eer eens mee mer de dt ean de ladies. Hd war ws Ditíekend, Rel\aat $nbere vootrpellin,qe! ma& a.h. ner d ladies voorop nóesr dai roch Ilet ee6re deelnd LiaKaEsen vooi hlí rêkening. DÈopsrêlling voor deze rit is iêb and{s dèn ad,les n.tl De danes sólorijdstft roorop, dena dê hfle. mer een dame als duopglgier en als laetste dè herên Ioch ms èí I heer die RaaEchjjnlijk nier tu$en de heien witdè.ijden smi hí bleeftèkkf ir dê buun maar àfijnj hrj voelt zich dear misschie! sa! veiliserl De rn wàs êrgmooi, via rdè richtins anhem, Doesburs eó de kojijestop bij een reoêltiêptd in de buud Hier d je heenijl allèèn èíg wam maar nà ee. kóp kofie (ítlàee of lironade {aen rve er reer Het Fèèdê gedeeke hld Ceriê Kócnên de leiding en ookdà! wá$eergenieten. Eè6t nos mel het ponrjê over *as noc ever sptun.nd nadja hoorwe konden allenul i. I keernee Vi! Brumèn-Di*n Eeóeek-Hclndènoo svde! we weer in B3reeettt aa!. Bij de ko$esop rva iedereen vnendelijk!.zochrheerè -qaar naar her eindpunr. Dd w6 dus bij het bedíljfrá Evefr werk. Daar srond kofile en limo.adekl$en áh.tudrjê sokbrood, saladê en tektere ballerjes -gehak. Nóe even panièk bij Pèà \'mt zij hèd de witloa al kter raan maar oké de nàà i! de Íiszer,(die Fittol ZoaLsje bèsijpr $!s dir duszekernietonze laàdè rit detde tàdics. Lià ên Cerie, bedènli nan.ns ons allên. JannyBlirink

5 B arbec uear o fi d $ort e6t^s) Hêr l.êkêr..nr op rboíde inr.'a. in cn blrb..uelvond íerl ec!ígêron.r, Toch nrs dit nier be! 8evd, ern. r.k.íing houdeode n...árêzlgh.id n.s.r r:krntia cn udef rèrplichriry.r v.r nor.,riêt. beoêtreb, Í6 h.t toch troc g*llig dn. E.! kl.ire d.rtig p.ron.n h.zoctrcd dê lo.rd. ss. Eveí Kocn{ lls h.d.ijíd.id.r d. $.prêr Frrii Eetr b6r wel eoóousiarcbedrijàl.id.i*roríi. h.rrildê kr.!g ccr óndleiditrg. Íï.. ièrtêr.er *r..9. w3s p.imacru etr d.irk.n. voor ccd d..t vènorgd door Rlên Buirio! vódí ccn xnderdeel doof Ber Kffd&n, E( $erd nl nrtnl s.er Èn ers gbl!!gd. ble.nkomí ner vanzellspftkend nog'n,rls drdk rar Evsi (en CcrÍic)KoenÈÍ voor ook hun màdeysrkjng. vdged jrar du! oítcsijlcld Írcr snill.]ln.n snullen op een hterd!8rvoid. Wilr u d. fijnprc$rb ecn 3atrrij lrnddigdhed.nsordr g.zorgd) Deeft dln con.aci op rer her!4elorio.r. $e ztjn bèliêrsd oíer doo.sl. er Íordt g!reqe..d, Onseluk Roef wn Midle doto In hd Ènge trunn.r ln u rog ièts orêr Rocfvrn Uidd.ndorp. Hoe mdorrijile. hcr o.a.jong bicld. Nq roordd u ddr iulrj. ooder oc.í h!d, krccg hij re nake. ner.gd eluijdi3 otreèrar- Rijdênd!k ro.rhidftid Duirrlald Derc.ngrocpadenden en keinis.i,schníe hij eu 6.chr verkeri! ií êí ging ond.run: trcbt lc.[ de liehmelijkeschlde bêp.rkt t. zijn g.bl.vêí ror één gcbrokcd riht oldcrondenoetlevèrde vhr gcbmkcb ribbetr op! t.n zilkenhuisordrncrad erteledrgê, \rns hel gevolg en êrb lrnge prjodc vrn plí en nrrisheid, vr.uft hd ziclcnhíl beldero.fmli zijn mohirkjcon Dcldine te natcn vrn hcr icir dnr,,..,,.,, hij STIIÍOM!!\rS nièt kon bedrgêí ir vooíhulzer!! De ovenrcílendè rnn vrn bclroktenhêld nèt dc STIMOh_, zo kundrn $. Íell.tr- In hêt g.v!l hjj.i.. i, Imr it b.tsêd..rbemunà.r r. baorsed, teír Jrd vln d.r HoorD uàc.bodêb h.e r. reet.gè'- Bij h.rr rp.rcg!!tr vrtr dnntrdn.rn h.ir.rdc.!q de rrug of Roef $él.lr redddd s.$djg al zij! bij dc Pr.el op r2 s.pkmb.i D.sct:d!eln d. motor bleefgelutèg bepêrkr.n ldwdcc.dc.r:!mond vu ttoeijen zl $ voor zo ÈÍ drt lllca Íe.r goed komr Hoe her ook zll g!rí. Roêl h.cfr mlgêgaên In hdergevrl mêe re Baan lmrfri.rlrrd. Du atlri.itrs vt! h.lameneizoèn làll tij z.lcrtrict tríí hlm voorbij $rn, Vdor zovêr vnd to.pssingeè6eb *c l'.n ec! vcfdcr h!61.1toe, Coníaclcomnissie!!!!!!!!! Op om opcp ir g.f.cérd I I! 60. I I \4erp.6on.n l2 í.ller)romcdírmíru d.4.odbisri..o dar rja r. b..l êrs tlij DÉ. fen Idrrl cofrmisi.l.netr È.r rit eige. ond.nlndios hoc bekngnjk h.r ir oo!!!d4chrrê trtjgén rêr tijdcrni n(p e. tegenspo.d. zc brcog.o du eh.gnnêns d.stimon.ed John & Uennic Hoogeíírijd bemêr3êr 9h!n metnico & lrrncè Ti.lcnr! (lmt3l g.ndemde kampl rok nog mcr de nnnrcëtr vrn êd noldrodgelul) dcrc commjssic, Modu deze n.nsèr bêíldèrên i! hêt gevll Í r.ldiíg*ihnat nrn.{ zicktc ol!ídeb I Nêê,unêentin!ll.gevnllcrgè$óobcotrllclopnèthe.s.rfthns.vMd!ÀruhÍo.drrctic 11. bopr! radelfspr.k nd dstdecomdirsje sêlnibin!.rie Doer konc.,*.!.dln gn,! nd u Èn ZijD.r l.!kê Dk! t. nelded aris p.! g.nlluíireidiig t D6g*ers. oldalgr r ook drn atr baoekje v!. d..oníisiê etr sclnk Í!i.r, a koned nier D.tz n Yi.íja h&r \'ord$ pèr st l irgaer" zotrt doi voor u.! hnn bct beíc uitkonr Joh!,EeÍllc, Nho.n Fdncis: n/ ní h.d uê bè.lnnkt!

6 Yakanliegioeler. olrvllgên ÊeD tu.rljé yd Dnk.n Àn5ll6tàrt vnn.idc llonr I r!lo!r, Eênk i An! r v!! d. Coterlêl d.cnhr lad ons in ïj..hiè Ce.r.n Pauh var Elve! íuutden eo kalrtje e!t!i1clnada ed tir.e! Èail brachr Pdrh oft aunll rd op d. hoogrè over de tdkaltlèefllringe!. HilroDder ha.r rel.!s. wu hêbb n bijnê 2/3 van onz vakantie in Cànàdà erop2ihen, en al heet veêt geuiên ên genote., Nêtulrllk stikt het hierookvèn dè motorrtjd rs, en tiidens êen koftêsrop zagên we êen welzeer bézondere fiets (zle bjgaènde rotó), ceês mo.ht er zerfs even op zttten, ètwerd hil welgoed in de gàtèn geholden, Die nets ts helehèa mer de hafd genaakt, maêr bteêk bj het start n toch weleen bêeue lastiq tê handten rê ziji: de êtgen.êr 6oest er behoortjk wàt kráchtop zetten om hêm áèn de peàtte krqgen: lêv de ki.kstàét Maàrgroos àts een beer reed hij toch wêg net2iln groep,le kunrecht zten dat hernu vákàntiepertodê is, went erztlo rrêrê gee9en Àl:de6 die voor, nd.sten êchrer o.s.ijden. ook de tnkê schijnt een gêliêfd canádë ls ont2ettend moo/ qroen en rateítk (e. dên bedoeê wàtêdárlen). En aangezlen we ook dólziln op sneeuwi hebben we ook een bêzo k qebràchr len hetcollhbrê lcêfleld, wà6rwe even sêmên In dè sneeuw g :êren hêbbèn.,, Het wèer E tot eergrste n 3.hittere.d geweêstr gsrërên êen dêqle regên en darwas wêergoed voorde dleren, die zich daafdoor kennellk léts gefrákkêlijk r lteten zlê.. Wevroeqen ons àtèf hoe het net die veêlgercemde wlldstand zèt vàn Canadê, maarja hoo., d!è.kwamen?e: heneni beren n bolkênj helaós iaten dê muggen zich ook nog sreeds goed zien ê. voêtên. wê dat het rn Nedêí.nd motodeer is (qeweest?).n hop n darju ie èn 6è!1 mooie ín:en hebb.n kunnen mêken. rtjurlzln we wêêr terug, Ên dèèrnè is ceès vêstweervan de panu (btj goed weer, natuunuk), En we né onzê v.kaitie êen këêr mê r êrover wt horen, metdrztch m.êrj we hebbe. ontêlbá.e foto s dle faarvênàchting in een moora bun zullen eindlg n, èn êen rêisvê61a9 ztt r n.luurlik ook wélweer l^, Cees en Pêula vèn Elven D-Dav L.r.! w. h.t zo ed prober.!' dm6-da& \1rll op '-tdiêt Dlt (.e! dlg un ner d. síiníon Eow, in 2010) sordr $d n*l erg Dang Alth$st ror nu loe Dls sili! er ge.uig Inj., D.cD ila. coltgcr op bet Lià KrKe, (0340;!19333 D!rum.r p.ogthn.2lh log ti.t b.!end, Eêt dê gêbiêress..rd.n Éordtdil Nrt-!4-2!-il4! PÉlé op tjd o- nog t r!*.!k r n dn bhd o!fi!g.! en *àêdj. yd Js!.! U6,s d! BEk rn Oor.lnjk J.r Íljdt!i.r h*l erg yat 6.., D.* ën utídrkrn!d.cn dfr htl ied.r j!àrèoui. o.z! dr.l

7 Parel von de Regge f,ed.nlding van u dl zêggen: Pírél xtu le Regg.?,rat krijqe, {e nu eeer! Het L Íach de Pntèl ran íle Dinkèl?! En die enkelid8 beêri Celijk l! Het $a de bcdoelingon u op 12 septenbere la&n genietrn vrtr oulew!.d uil.iidclijk255 kn, ED dltts nier de bedoeliq I DN $erd net bloed,aeèten lnnen een nieuwe rí uitgczc.. Èer c.bre producr LTán ui. êen sem.n*erkingsverb.d tussen ErrÍy Odíêrbíoêk ên Th.o Í.n d. Llngenh ei, her uneiídclijlre rsslllul k*!n gchecl uiide kokerían Ílrr' JJ 1v!ríoo. oue bijzondc.g.ore d k lditd$ Èktodd{ê,nu de inhoud vln hetevenenèni. Op zrtcrdeg 12 septenber organiseren revlnuir eeíjrrèíhtreè.nditie oi dc2'zllerd'g vrn de Í eído nund een Plrcl, EeÍ heerrij kè roerhhr cn wc moscnjmrlijlll rckenen op en Broresroep rijde6. Vr'e sxd er Íanu d.rookdczc kccrdcp!.el in d. behdgrellirg Í!1r. v!í!r09.00 trdr ir deinschrijftrrèlbênmí (MI Dd mn NdK) cn kunr D, rb stl\íonndornjd r or ndmrijd*cr na bcblidgy'n sl cht?,50 hd rouleboekje in oílvlngí n.n$. De dcclneners vr! buileí dc STIÀÍON bdrled her dubbele du 5. u kunt drn netecn vcd.cklcd olr'!ch!d totdè.derleidêrverrre zijnnoloiunoelerselreke isnehoud.nd,tdcioschrijvingod12.00uurrordrgesloten. Dc roureyo d u nler hetooíen yan ons hnd. hlen le zesgên Resgêllnd. Ondedeg is êr ecn gêr.llis koltiêíop, h.tcindlunr is bij onle 'dradeerdermororcit-v. n ds rit cn lig. lls ci lunt primo in de rotrrè. U kunr ui.èn"rd ookzelrsbndis de ril rildu. sadt hd mdcbmkj. is z.er duid ujk vorig jrrr ltel hil!.it it.n uh, Jaa rn de. lt. ] nt n'ist - ook al wst lour ltd sttlkgewe? Bt hèt tèí p.rsê gldí vrd dii ÍunneÍFaernog Dicl bekend Íie de ioerlsider i! op 12 sepiedbei De y6ie to.rleider bij odu hndslij ke wcncmenisn i: ó Middcddo.p, Ect is c.hter dê rrrlg ofhij voldoende hèsteld al rijr vrn zijn Doiom.gd,l. Àhherêvèík ni.etruroefàlsio Dgc.zijnplmtinn n.n, D. hngic vm dc rí is scdsod zo'n r30 [D, en drr i3 een uialekend!,íshnd, U kontddn nicl.e lul utr bij tuteindpuot n drlr kldl u dan nog ever se eletr vrn een geris kop kolfie roord3t cr hnissards gmr. Wè hopen lliijd op leel d elnemèn vln bnit n dè STrlvIoN,!!-9!42444 zo wrardevot dus op.,rrdècoudni.ctintebchuu.mntdrrrsr.rr dus de e.rdercenoemdê insch.ijí1ríêl, L bê.gêval u roch nog meêrinforralte $ers, kudt u cobladodnenen net her secrdnriaal.tenlote, js ookuí kenlesen e.d. eons op deze.ii, Ziekenhoeg voe b3 de lragie b richkb gmihdneidc mc.src bcsodc6nn onz. zieknboeg nrrr oníddthed.n rel, Ecn ftgrriev uitodde.ins noe.enle mr[en voorteun Boêklout. Wekunncnhelh llsdeiro.^ídlèí,\eantteundoeleentweedeopenteonderg"n. Nu ar. de andere tant van zijn n,'s. rd de rêkcn hicrànn vóorij *ê.dên êcn lrbol hedischê bàndelingen gedàan eb hêi h iè l'óp.o ilal èrn. dè opê.riièrlr êèn vol'edeh.6.cl rxn wordcn sc*rrkt Dr Dcd.d.lidg.n ontrênl ds g.zo hcid van Tcnn prober.n *r yir ou. bladed rctneel l. b.engen. hij ondersertop2 s.ptemb r gcnoenduopcdlie Esn beldje u.r Tèun en Jànrydod betaíjjd coed,een k,3íjeeook edjuisêvord ytn mrdlchl.ir hel gevll u lslelonisch de f,oilissoeknour nict silt b lsren, maar *ci dp dê hoog.e wilt zijn vrn dc,chele situ,iie, du kunt u ookcod.rcr opnêdê nè! lêi sêoêlàriàài. In dld krijgr u db de hen&nende Lii Kdr$ên ààd dé rêl fodn,

8 0pVallenoe nerich t0n Harlev+iider het raviin in Hotonijders rffitffi -ffi ffiffië-w toddd.á6bjld1ltvè'dêdhd láotorr!3dce rítoetr r rralmonltrí! inlel t'n ffi AI!ÁÊRsFOORT oolr híer op de bon kfenm d!ïriràsí,djo &3.4? m.{lre moroftij- ffiffi, defrrenhun ndijíp,pl.q rljh.ds lqiri, Ècàbinl,rld.'26b.durdê6 ídrrjd.f dr.6 OE MEERIJ Onwemnk oo gestoíen rnotar -_"- ffi Á ERSFOORÏ *lotolrirde s op ffi de ó6ít ffiffiffiii I

9 obd.àlsr Eá. H.nl v6 d. v..n.y.n de íád ir on È de4 t6loí. k hij d.scn! diè d?a Ék *.* BuymG: Elk. d4g nd..í roon rochr knjs.n n Elo.tr ik hdnid voorclktr óm onr Àk..Brè Ië douch.n. Mr cdbona! íer al wr oídd d. sèad.. hmet hi.da d. hèlê kmd vol mer'\cbon " *{. Wij noëèr nd zi.n wii á116 l.rí nd ol! 3.vol3 di! dè ío.lleunbg g.htuilr $oldr wd wí íid ssyirid..d Èordr door H.'r. Ht hield.r neelijk e6 dn. rus q d.i H.nr vr d. C komt ld4 op dè ivold rà Èd nis. í.s h.l.! op 'lè ku.. d dfr b.id. incc i.en d kijlêid tru..d verbal\dsfi'd 4 moir 3dd{ d{ tj eiisr v{ vérbil h.bbèd, qr mk jud ir zij kikd ei wdstijd vr h. ndoodê dles.rfr.ll Hd is neiltk vmr Brry oo d. rámm in h.r g{..r (. houda.r dí m árddirv. q..k.1. os ht do{ tj. b6r anlr Buy a Àtud. bêleíd hèí, (d. íijd.dl). Hd hm.u rs tr 8.6 wordr M op d. prc.fgsr.ld hi slat á.h r doorh..í, is É hcr boods.h,ppd nd bier àn qo6r crug s.koo.n (á &r vf.g op (6145 uur) om op tijd..i Íooi. rocht bim.ídoo' c ktrndá mikd, d8 % niídí w. Om 300 uu! i! d. rbm.id. Gg.n v.nroklèn,.6r ne d. BM W gár09. om wd.l.kh amduidng.n rê kóp.í. Nj.s óp voortud dg er vddd om bij d...dà bhzii.pofrp r. íopp.!, Nmí d. buiièponp k..n sroorhod.l wd ll.s r kódp k. Blj v.nek blijh de Triunph ngr G will.í!on.i, sètuhr trm r. du{eo lrlg dd wil rêr dê Engêlsmd nid, ehb i.l blij fi blokl.ilr, (%tj6) db ídhulp insro.pèn bij.en iuogaá8e. DiÉí oag.k ed na d. BI{W gdiágê od c.í niêuw accu r. lakn noír.éí, Mm is a.í bêhulpa.n dcm. oin d. lijd vooí ons d. accu k íid go.dkoop fre tjj njn pnm. gcholp.í, Ond.nusi và h.r ë.ds I I l0 uu s.wo'd.i m wij trn sl*hr 100 m.èr vu ob v.dkpu. ror lr:0o trublijft hd Egfl.. dzld blijn ha bij kl.in bri.d. Na hetsërjjdln bt de kofii. ftp 3èÊ d. ZNó ed d. Yabzna d. v.*èd. ichli.s á, he L hd mosdijk?. É v.d u.i oms.i!..d. D.È 26o d..d hd nffilijk wl sg4 zi! volsd Sdry zrkq in dè b.didiig. Bij hd b.sloh om d. só!. ecu bij.d garigê op G lad.n êí dê kl.ií. alfiè der b d. aurosdg. is d. hoofdsontr z* b.bkt r.í h.lpr ois m.r Civs. d..rti rcuhadpl6t i. de tjkótrr v6 d: Y:ban?. MorÊ.n íst d. Brot r cu v Ê. ávond in lsí!.vod r,5 èuro ps blikje) 3 avonds ntuurlijk nos..n *mdeline Mi ní Bqn bijzonds op prijs wodr s$tld, hij zuch sl m È voèd en bl1jfr in d. kd.r Dé.ondi!i.looptv*drachrárui.

10 T o N F o thjo ar* ni!tuê ulnueuire* e tnkn Vefiixinsb'eklíend! nen moot grcepje molonpodlieítebbes verrrok op de Imtr. zriêrdag vanjuni n!$ A$ctr. otzijr gezoídhêid smt het b6t*?l goed. Co wén h krczijn êèríe stnlon-kildneters vad 2009 en Jrn lar d. Bor!mkr e.d!íecrop kolfi. ondênveg. Tor zov.r u irslu it.nd poiitiêv zek o. Aans konen bij h.r circniii! hei leg n$oordig 2o drfuren rr$enco.trole rlaatsvindr. zrken ríelkeyèrboden uijn nderen Rofden rchreígehttr. op zid, niê$ nis free, lltccd eordterook gccontol!.rd op dr grooíe nd ecn erctrtuccl olnn zigíuknl.íic_jr. u hei hêr 3oed I rc nag ih bczoekêrééní bij je hêbbro ctr ik her ieh te grootisj nr.tj. er en Í!k vmrr hrlen, Een gmpje? Nee. ccht niei. Hei overlavln Állt vln den Hoon' en ierech. k\um!.enige rookuiiztjn oren rdln hij eerr deze hrndetidg nosrdo.n.?nkrjscn lls sc zijn hcbbed iíe al cetr oplosing gevonden!o0r2010. nm.mari3 de e.hk nororijdeeríeervln wêlêcr l? overde Lrdi6 Dry hsoft u!t het e.e,!. gttczen,w.íeppen db over nmr de ach.êrhoekrit. Druklcnd,arm,s hel, malrdlr deerdedeetíd.eld.nrb niet ofn.u$eliik ajen too Nr.l dc grea &êr óue onlerburen orergcíokenj dlldl6 m(een Ítiok r.dpó en ondêrlèididg r!n Thêoun dêllngenbeen- Dê roerr.id.rlan dèzêêrandtoêrtdchr rftd óok mer ee. flirkicmno, lluisrmrts I Er *,s n.r. hel frml nilmrnd komen opdagrn. De nrftighêid hhld i.n reetrbus. Dozuidcrril rrok 6 deelnemlc. OoÈtijdens dezc dlgrà Eger voorsp td, op ccd tdein builje D. Zoncdo.rro.hi Inr als vsnrdgênde roerleiderthpour de llngenheen, mo.hr zictr rcrheueeo in l) mororiid.b^ke ên l duo-d,sr!ie.. Hel L so.d an not k atutu ld hij tatu.ltkn et w.rdt Bte4d op tunhll op dc trroptunè e vet*ee6drcnpeh. Sb.Á rnkdziej? deel,m6 oin fit4n.!e rchtêl i d!"irèher ntt ha"lepborpn wijzcn op ft eàotèh. Ptinn. hdid za!! Ed!.tg,oot,!e vêihêh?hl ttj"a\ nm" nnlt 4 )ot^atu \.lli.lt en nlpnij. 30sprir 2010i hddulrt nog sven Íoor u,r.rrloornipo aujiiíttigtder nnd.b, D.l. b zighoudcnèlhèl uilzelten vàn dêkóniíginncrftr0l0 en doi al hij zonder nei zijn copilooren re,cos ecbrgènoíè ftnny. DitjrarL.ddlnÍcJosBWMlosbóom,ro0r20l0dusRienB}ÍlVBuiri.t Ko b!-!!!!-!!l!ez. Nog nêt ên Hêin hdekjc on ts melded drtejg]iithiècks uir.{mentoorr 2icl bij ons befi a.nê.dol.!. wê hoden dd hij ccr r:jne iijd bij ons heeíten.ls deelnenergmt s.nielen vr onre

11 De vr\.1r1$?ijtr ichr.r C; irg. -11r a:r. rir imi:1:ij; r;el3i?:r r1\3)..ilarjr. $r l.r?i *e*di.z.r.piclric\en doe jr ih! i(d.re sr:rd canp!\.io!!shchi éé: keer psrt!.r rn sel djdetrs de P,tÍr;.*/t. \ler.lr.kl n om hd allen3al Dogelij\ rè hlkctr ids ê rc.r er r.tod tt,00!!r.!e, leklcr.rukkir lde!. rropoe! op een g*rhitrc b'rxr. sro.fl:- \j, ra eigen mccgcíorcn rptrlllên e0 Íenolgenir!!.rêrdrropdenoror. Zoziet hd.r jorèn un er dn! ookdrzste.r- Zelis de roerleidé* ir dnv$àrderd ên d.1is de DifkUNrèí. Nu krn hcrzij! dride$èèrsonil.rdigtedci êrd kgenzincd, Ín Cri grhl i3 d! ro.rl.ider z.er.r..tiet b!!r drr nerkr tr $cl oo 6 rdr.mbe,, UÈr der ritbeeinneb \ye h t n3,i.nr.ruiz0e!.o!i,,..! beir ê.:cch ook blil,t) voorlfsprêkên mdcrroe.le;derorerd.r lslrk!r!{ed èn d! ien(:riidoer udoor r hellen mddnkri! íoji) z.l5.t:25 > let du ap. et ver.ekkn ant r* nnun TlBthurr t! Zdrerdíg l? 3eprcmber óu: riefe Purt vrn..,..., U beefl ddés ulh inlo gêleer, C! roeileidlr f.rïlclr oh r1iu:rteé.huur cd!iten:rc h.!t cd\ u irses.brerei. ll.l kó!l! rh.hls 2.50 DÈloerhjder ir o! ierírn;rrd:r dii bird yeid gêdrx:n iog riertekedd.

12 Dq tà!è1r zdd tlni rlr 2rJ9"rlnr dt?t riisrbel bègini Ca 5ert1. OnTe ixiispeirtisr bij!jrsrek i5 2oàtr bêlrrd Hrrk rrn de Vrrn. 1 íoegerir j ro rcid dere : rjjd Joms drg er na.hr op de lretteroa mds 1e oogíênj nn rijdl àij nêl u tn$er de sàistlld.i door, gcnk vlrhêll on ur vlruittèrs.htrn. Êr deze rii *", hit u zekè. lier u!roorbij gmn. lel ben.re! li" {03t2), rí RieÍsrilr 2? se!reaber tugllga len"'.d.oekr_!dilrirr,qqebêjru.rigriioe,.,rcêr,r.teioe:.je-fokn g,d oór;org er o,d. d. roer.! crr Êr cê.po.eijder dn! le:.f-ij\ Êtb.i,r \oo rl rs er hderétr, Fh d3"- -ekènr oè,oeijr:aer d" I ook op, dir u br$all &elnr El aln zth ioefir. I r ord,.! ber!' dqrr-,1r._ tir'."r.\.ar!.\r'.rg-:-_,-.r-rrjp.i houd.n!11slreêkr0orrjclj d!1is nj:d!!d dders dln pj.tr!!i!i!à, tns o! nali d. Cordrein.i i! T.r$h!rr! eíer Lrken cr d$ loersn 4ejtier. í berr!rnós rjerun? lild!!ri.r Ê13tr,i! (033)?.1s?962

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà GHB 0zrne GflB0{lla dztne Europeês sanensp l Bii dê foto op de voorpagihà Face in Gent {inr ^d ftnendq h àeè) h eedg4 nhí nd nijr d4&rffii i.l :& [o6dhd 'j4d* 'Het ir goed om tê zien hoe veííhillênd sommige

Nadere informatie

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 Vlaamse overheid Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 01 vr 08:07 5.06 01:53 0.21 16 za 08:07 5.32 02:30-0.03 01 ma 08:50 4.82 02:45 0.17 16 di 09:42 5.05 03:47 0.03 20:34 4.98 14:44 0.04 20:38

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 Vlaamse overheid Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 01 vr 05:39 4.14 - - 16 za 05:21 4.47 - - 01 ma 06:23 3.95 00:26 0.92 16 di 07:05 4.20 01:06 0.64 18:11 4.09 12:23 0.55 17:59 4.47 12:13 0.17

Nadere informatie

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 Vlaamse overheid Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 01 di 03:06 4.51 09:46 0.22 16 wo 03:52 4.75 10:39-0.17 01 vr 04:03 4.73 10:54 0.04 16 za 04:59 4.49 11:40 0.23 15:27 4.61 21:57 0.47 16:22

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland)

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland) 4 vsoopst wo t B (. Motr) - Vruurt - usur 10 usur 8 usur 6 usur 4 Oprtvr Wostt Br D Bor 20 7041 GL 's-hrr T 0314 66 29 68 F 0314 66 52 36 E.trot@wsr. Artt ERS Artt Postus 34 7060 AA Tror T 0315 32 30 70

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag 41 luxe vrije sector huurwoningen Huren in Vermeer Kwrtier Schilderswijk - Den Hg tr uis t r t tr dst l w ord o d Ge J n Westeinde He nd str rik t rk M te Gro l gw ur Lociekrt eb pt m de Ge gel sin om

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q"^a.2 s\q sv!a.!-"a-!-oe \-t 5vj

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q^a.2 s\q sv!a.!-a-!-oe \-t 5vj De reflectie. Reflecteer geheel vrij en open op deze training en beargumenteerje mening. Geef dus duideliik aan waarom je een bepaald waardeoordeel uitspreek. Gebruik bij deze reflectie geen woorden, zoals

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden Ouderavnd bj -vere van Veg eren ezen I eren ezen ej? Suan van der Lnden O de uder e aen ervaren wa he vr hun nd beeen e eren ezen, geef u ze een eenruce e aernaeve eer. De uder ervaren z da eren ezen apje

Nadere informatie

Industriële luchtkoelers

Industriële luchtkoelers l VI i vu i J..UI in/y "LPMAN D20-0-86 Algemene Informatie De HL serie luchtkoelers omvat 7 modellen voorzien van, A of ventilatoren. De laroeilenatetand i«8,10 of 12. Het nomtnate koeivermogen voor R22

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Scholentoernooi 20í 3

Scholentoernooi 20í 3 Shenerni 20í 3 Grep 3,4, en n de bsisshen in en rnd he 7 pri2013 p: brj: p: wensd 24 pri203 Veberen ii n Kein Dheren Sprprk "' Shder", Zuphensewe, he Aeene reee 1'. De eerse wedsrijden beinnen rnd 13:00

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast.

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. Montage Montage DC RTS Receiver A. Muur montage: Verwtder deksel door aan beide kanten knijpen. B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. B. Vastplakken: Verwijder aan de

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

De middens van de intervallen zijn 0,2; 0,6; 1; 1,4 en 1,8. O ( V ) f (0,2) 0,4 + f (0,6) 0,4 + f (1) 0,4 + f (1,4) 0,4 + f (1,8) 0,4

De middens van de intervallen zijn 0,2; 0,6; 1; 1,4 en 1,8. O ( V ) f (0,2) 0,4 + f (0,6) 0,4 + f (1) 0,4 + f (1,4) 0,4 + f (1,8) 0,4 G&R vwo B dl Intglkning C von Schwtznbg /6 D twd bnding is d bst Omdt d gik vn dlnd is, is ht minimum vn o lk intvl d unctiwd in d chtgns vn ht intvl En zo is ht mimum vn o lk intvl d unctiwd in d linkgns

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.2.6 Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Uw expert in pasta VOLKOREN SPAGHETTI. Ontdek ons NIEUW gamma NIEUW NIEUW. 12 à 14. www.soubry.com/foods

Uw expert in pasta VOLKOREN SPAGHETTI. Ontdek ons NIEUW gamma NIEUW NIEUW. 12 à 14. www.soubry.com/foods VOLKOREN SPAGHETTI KIDS PASTA Bron van vodinsvzls n minraln Fun in n bord Voll smaak Unik fiuurtjs voor kindrn 3 k 5 k Voor mr info ovr ons n uitbrid molijkhdn, contactr uw rossir. W zijn ook stds rchtstrks

Nadere informatie

Index bij Möller, Hieratische Paläographie

Index bij Möller, Hieratische Paläographie Index bij Möller, Hieratische Paläographie F. Vervloesem 24 februari 2006 1 Inleiding Bij het lezen van hiëratische teksten zal men al snel Möllers paleografie gebruiken. Helaas is deze paleografie niet

Nadere informatie

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder Usn Usn Usn Vn on vn pmr m worn, mo v n us n worn. ou n n nn m wor vn n prou, zos u n v p n worn, us voor vouwn, z, on, ws, m o s wor. mrn wr ms n or s, s m (sp) n ppr/ron n vrpnsrn. N vn vorm n n us nn.

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

de Rechtspraak Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum 23 1anuari20l5 Geachte heer Van Rooij.

de Rechtspraak Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum 23 1anuari20l5 Geachte heer Van Rooij. de Rechtspraak Gerechtshof 'shertogenbosch Afdeling strafrecht Politieke Groepering De Groenen, Afdeling SintOedenrode T.a.v. de heer A.M.L. van Rooii Hazcndsweg 36 A 36A 3520 Zonhoven (België) Bezoekadres

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie