licentienieuws #3 Visueel leren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "licentienieuws #3 Visueel leren"

Transcriptie

1 sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt vir kr pr jaar n is t vindn via KENNIS OVERBRENGEN DOOR VISUALISEREN Ingwikkld informati zo hldr moglijk uitlggn kan btr visul dan alln in tkst, zo blijkt uit ondrzok. Op hogscholn n univrsititn wordt stds mr gwrkt mt mindmaps n concpt maps, mstal vormggvn mt bhulp van grafisch softwar. Maar wat is ht prcis n wat lvrt ht op? En mindmap maak j op n liggnd A4tj. J zt n ondrwrp in ht middn n op hoofd- n zijtakkn notr j bgrippn n associatis di rm t makn hbbn in tkst of bld. En concptmap is n schma van bgrippn n rlatis tussn bgrippn. Mt dz visul schma s kun j complx informati wrgvn. Z zijn dus bij uitstk gschikt voor gbruik op hogscholn n univrsititn, zowl op papir als digitaal. Visul lrn J kunt in n rlatif klin schma informati wrgvn waar j andrs vl tkst voor nodig zou hbbn, zgt Eja Kliphuis, blidsadvisur n ondrzokr bij Hogschool Inholland n daar btrokkn bij ht projct Visul lrn. Nadat zij twaalf jaar gldn in aanraking kwam mt mindmaps is z zich gaan spcialisrn in visul dnkn n lrn. D afglopn jarn zijn stds mr docntn softwar gaan gbruikn om hun lssn n d informati di z daarin willn ovrbrngn t structurrn. Ook vragn docntn stds vakr aan studntn of zij schma s willn makn, bijvoorbld om n samnvatting t makn van lrstof. Zo kunnn zij zin in ho vrr studntn d stof al bhrsn. Bij gropsbrainstorms is d softwar ook n handig tool. Ik laat d SURFDIENSTEN SOFTWARE contnt Aanbstdn bidt schaalvoordln pag 2 Tijdschriftabonnmntn bldlifhbbrs pag 8 Ovrnkomst Cngag Larning vrlngd pag 20 Al hondrd wnsn ingdind pag 3 Adob Crativ Suit 5.5 vrschnn pag 9 Innovatiprojct LMNG vrtraagd pag 3 TimTll voor tijdsrgistrati pag 14

2 2 > surf licntiniuws # >> vrvolg van voorpagina studntn in n brainstorm bgrippn nomn mt btrkking tot n ondrwrp. Di woordn vor ik in op d computr. Via d bamr zin w dan n mtn n schma, dat w vrvolgns samn gaan ordnn, zgt Kliphuis, di mindmapping ondr mr tijdns haar lssn voor d minor Knnismanagmnt gbruikt n ook workshops hirovr gaf aan docntn. Knnis hldr ovrdragn Sylvia Vink dot in ht Lids Univrsitair Mdisch Cntrum promotiondrzok naar d manir waarop artsn hun knnis ht bst kunnn ovrbrngn aan studntn. Z kwam al snl uit bij ht schmatisrn van informati. Artsn uit vrschillnd disciplins dnkn in gropjs na ovr n ondrwrp, bijvoorbld buikklachtn bij vrouwn. Z hbbn vaak vrschillnd visis op oorzaak n gvolg. Door t bnomn wlk bgrippn r allmaal m t makn hbbn n ho di in rlati staan tot ht ondrwrp, ontstaat n ovrzichtlijk ghl. D artsn komn r zo achtr waarop hun visis gbasrd zijn n kunnn nadr tot lkaar komn n knnis hldr ovrdragn. Als docnt kost ht tijd om handighid t krijgn in ht wrkn mt schma s, maar als j ht ondr d kni hbt loont ht zkr d moit, aldus Vink. Studntn vindn ht luk om schma s t makn, zgt Kliphuis, ht makn van samnvattingn wordt zo n stuk mindr saai. Via SURFdinstn kunnn ondrwijsinstllingn gbruikmakn van mindmapping softwar di zowl voor Windows als voor Mac gschikt is, zoals Mindmanagr 9 n Inspiration 9. Drilingh bidt bovndin trainingn in ht gbruik van MindManagr. BESTEL MINDMANAGER: BESTEL INPIRATION: INFORMATIE DRIELINGH: innovatieproject LMNG VERTRAAGD D niuw back- n frontoffic van SURFdinstn zulln latr bschikbaar komn dan aanvanklijk d bdoling was. D complxitit van d niuw omgving blijkt grotr dan vrwacht, waardoor mr tijd nodig is voor d volldig ralisati. Ht innovatiprojct Licntimodlln Nxt Gnration is mr dan alln n ICT-projct, ht gaat om n businss transformati di SURFdinstn d noodzaklijk basis zal bidn voor d dinstvrlning aan ht hogr ondrwijs in d tokomst. Momntl ondrzokn wij mt btrokkn partijn ho wij dit projct kunnn afrondn. Zodra r mr bknd is, zulln wij u daarovr informrn. Onz dinstvrlning loopt natuurlijk gwoon door zoals u van ons gwnd bnt. AL HONDERD WENSEN ingediend Als uw instlling bhoft hft aan productn of licntis di nit wordn aangbodn via SURFdinstn, kunt u dat aangvn via d wnsnlijst. Zo kan onz organisati ht aanbod btr latn aansluitn bij uw bhoftn. Sinds januari 2011 zijn r rond d hondrd wnsn ingdind. AANBESTEDEN BIEDT SCHAALVOORDELEN Wat vrandrt in onz markt n ho zal SURFdinstn d dinstvrlning hirop aanpassn? Dz animati gft n hldr n bondig ANTWOORD: Nu SURFdinstn fungrt als inkooporganisati, zoals u al kon lzn in d vorig diti van Licntiniuws, wordt d waardvoll rol bij optionl aanbstdingstrajctn mr n mr duidlijk. D afglopn maandn hft SURFdinstn ondr d naam LaPAN (Landlijk Projct Aanbstding Ntwrkcomponntn) n Europs aanbstdingstrajct uitgvord voor zs Ndrlands univrsititn. Er is n ovrkoplnd raamovrnkomst gslotn, op basis waarvan dz ondrwijsinstllingn activ ntwrkcomponntn voor zowl d vast ntwrkomgvingn als voor d draadloz ntwrkomgving kunnn aanschaffn. Dz ovrnkomst loopt vir jaar n hft d waard van nkl miljonn uro s. D aanbstding is gwonnn door ntwrkspcialist Vosko Ntworking uit Gouda. Ht inkoopprocs is flink vrnvoudigd, door d bhoftn van dz zs instllingn in n ovrnkomst ondr t brngn. Door d btrokknhid van SURFdinstn was r slchts één aanbstdingstrajct nodig, waardoor d procdurkostn substantil zijn bprkt. Als contracthoudr bwaakt SURFdinstn ht nalvn van d afgsprokn kortingsprcntags n d conditis voor ht ondrhoud. Ht is god om t zin dat d samnwrking tussn hogr ondrwijs instllingn ook bij dit Europs aanbstdingstrajct hft aangtoond schaalvoordln op t lvrn. Dat w als SURFdinstn daarbij ht vrtrouwn hbbn van instllingn is zr waardvol voor ons, ook richting d tokomst. Voor lvrancirs bidt d gzamnlijk aanpak ook voordln, alln al wat btrft d rducti van ht aantal trajctn waarop mn hoft t ragrn. Dat komt d fficincy zr tn god, vindt Jan Bakkr, dirctur van SURFdinstn. Mt btrkking tot ht aanbstdn voor standaard softwar hft SURFdinstn rdr d kuz gmaakt voor n dynamisch aankoopsystm (DAS). D komnd priod zulln d rst mt ICT-aanbidrs gslotn bmiddlingsovrnkomstn vanuit ht DAS bschikbaar komn. God dat vl contactprsonn d moit hbbn gnomn om hun wnsn t dln. Op d ovrzichtspagina is inzichtlijk wlk wnsn r zijn ingdind door wlk catgori instllingn. Binnn nkl wkn wordt dit ovrzicht uitgbrid mt n statusovrzicht, zodat u d voortgang kunt volgn. D licntimanagrs van SURFdinstn zin dat d mst wnsn btrkking hbbn op spcifik softwar voor n klin aantal gbruikrs. Voor drglijk zr spcifik wnsn kan SURFdinstn hlaas gn aantrkklijkr aanbod nrlggn. W richtn ons op wnsn di btrkking hbbn op wat mr omvangrijk gbruikrsgropn. Zo zijn w nu bijvoorbld aan ht invstrn in onz rlati mt Mathworks, aangzin vl instllingn intrss tonn in ht aanbod van dz aanbidr. Indin uw instlling n wns hft ingdind, dan ontvangt u binnnkort n -mail mt n ovrzicht van d actis di SURFdinstn hft ondrnomn. WENSEN INDIENEN: OVERZICHT WENSEN:

3 4 5 > surf licntiniuws # ACTIVITEITEN DIT NAJAAR Rlatidag lvrancirs Zoals u van SURFdinstn, SLBdinstn n APS it-dinstn gwnd bnt, zal ook dit najaar wr d jaarlijks rlatidag spciaal voor lvrancirs plaatsvindn. Ovr d prciz invulling hirvan ontvangn lvrancirs binnnkort informati in hun mailbox, maar rsrvr alvast in uw agnda wonsdag 2 novmbr vanaf circa uur tot uur. aa n stnatlusr MRC tdib stalpmt d tsaan tm gnilppok KvK n slaoz,sno-dda kirng oov naatsb ngnilppokdraadnats.sdraobhsad.tcaxe n tfoslpop,siriso d dnglov d tdib stnatlusr MRC Rlatidagn ondrwijsinstllingn Omdat SURFdinstn ht blangrijk vindt om nauw contact t ondrhoudn mt d ondrwijsinstllingn, nodign w dit jaar onz licnticontactprsonn wdrom uit voor n informativ dag. D zognaamd catgori-ovrlggn zulln op dri dagn plaatsvindn: voor univrsititn, hogscholn n univrsitair mdisch cntra organisrn w afzondrlijk contactmomntn. Nit alln zal SURFdinstn vrtlln ovr d ontwikklingn binnn ons bdrijf, maar instllingn vrtlln ook wat r op ICT-gbid gburt bij hn, zodat wij hirm rkning kunnn houdn bij ht makn van tokomstplannn. Uw instlling mag input lvrn n d agnda md bpaln. D uitnodiging sjiwrdno ni MRC voor dz dag ontvangt u spodig. gnirsilaicrmmocrv n po tid tdiud?sjiwrdno th ni MRC th ni?dnah d naa srdna sti r si fo sjiwrdno th nav :niz t sdnrt latnaa n si sjiwrdnosporb nvlsfjirdb th tm tcatnoc th nav gnirvisntni nrl thcirgitntpmoc raan galsmo ngnilltsni nssut itnrrucnoc dnmnot gnigitsokbsdihrvo dnmnfa - nacs ytirutam MRC tnmssssa gnipocs hciz ngnilltsnisjiwrdno tad kjilkazdoon th nkam sdnrt zd gniniart nav nduohrdno th mo nrmmokb ntom rvisntni y c n a t l u s n o C Dé Ondrwijsdagn, i n m u la,ntnduts lëitntop,nvjirdb tm.sitalr gitrooslv nict-ontwikklingn gnilppok/sita r g t n i k r w t a a m M R C binnn ht ondrwijs gaan razndm R C n av tzni D.ntutitsnisinnk n dihrvo,nporgsporb t r o p p u s & k s d c i v r S snl. Daarom is ht bzokn van dé Ondrwijsdagn n god invstring in uw knnis. Bzokrs van vorig t traak ni dog sitalr zd dihkjilgom d ngnilltsni tdib jaar vondn ht dé glgnhid om collga s t ont- stalpmt-mrc tfh stnatlusr MRC.nduohrdno t n ngnrb -sjiwrdno tskjirgnalb d nav gninutsrdno d roov dlkkiwtno motn, niuw idën op t don n om t ntwrkn. itatnmlpmi llns n nak mrih.nsscorp MRC Bnt u ICT-profssional uit ht ondrwijsvld n wilt u d nav ndrow tkaamg kiurbg n ndrow drsilarg stnatlu sontwikklingn R MRC rvn Oinnovatis? zich latn:inspirrn door. s i t a tnmlpmi rdr jib njiz naadgpo id ngniravr dda ulavdan drnodign mmosurf nrgn n si stnatulugraag sr Muit RCvoor dé Knnisnt m tuulosbondrwijsdagn a n MRC scima nyd osn or9 cim nav )RAV( 2011 optf8 novmbr. :ndibg dnglov d nnutsrdno stalpmtsjiwrdno D.sjiwrdno th ni itacilppa zd tm rtsigr WAN laartnc talpmtsisab itatnmlp 6 nad rm tfh stnop: atlusr MRC Km ijki 5 voor mr informati RP n rhbitalr hcsigtarts vraad lv th ni kjilmanroov tnmganammoortsni n gniv rw nrsilar MRC tsaan.mroftalp PSA ngi sno po nrdutsfa n sgats.scivrsbw naa alacs n n tnioprahs.a.o tm aidm laicos n inmula sjiw rdnotcartnoc gninutsrdno n groz.ksdplh - s r - m r c.w w w l n. s t n a t l u s r - m r o f n i x af l T m u s r v l i H A D t a a r t s n i S CRM in ondrwijs CRM in ht ondrwijs? Duidt dit op n vrcommrcialisring van ht ondrwijs of is r its andrs aan d hand? In ht bropsondrwijs is n aantal trnds t zin: - Intnsivring van ht contact mt ht bdrijfslvn - Omslag naar comptntigricht lrn - Tonmnd concurrnti tussn instllingn - Afnmnd ovrhidsbkostiging Dz trnds makn ht noodzaklijk dat ondrwijsinstllingn zich intnsivr motn bkommrn om ht ondrhoudn van vlsoortig rlatis. Mt bdrijvn, potntiël studntn, alumni, bropsgropn, ovrhid n knnisinstitutn. D inzt van CRM bidt instllingn d moglijkhid dz rlatis god in kaart t brngn n t ondrhoudn. CRM Rsultants hft CRM-tmplats ontwikkld voor d ondrstuning van d blangrijkst ondrwijscrm procssn. Hirm kan n snll implmntati gralisrd wordn n gbruik gmaakt wordn van d rvaringn di opgdaan zijn bij rdr implmntatis. D Ondrwijstmplats ondrstunn d volgnd gbidn: - Basistmplat Cntraal NAW rgistr - Stratgisch rlatibhr n PR - Wrving n instroommanagmnt - Stags n afstudrn - Alumni n Social Mdia - Contractondrwijs - Zorg n ondrstuning - Hlpdsk. Naast d tmplats bidt CRM Rsultants n aantal mr gnrik add-ons, zoals n KvK koppling mt CRM, BI dashboards. Standaardkopplingn bstaan voor o.a. Nois, Osiris, PoplSoft n Exact. CRM Rsultants bidt d volgnd dinstn: - CRM maturity scan - Scoping assssmnt - Training - Consultancy - CRM maatwrk intgratis/kopplingn - Srvicdsk & support Ovr CRM Rsultants: CRM Rsultants is n grnommrd Valu Adding Rsllr (VAR) van Microsoft Dynamics CRM n absoluut marktlidr mt dz applicati in ht ondrwijs. CRM Rsultants hft mr dan 65 implmntatis uitgvord, voornamlijk in ht bropsondrwijs. Vl daarvan hostn wij op ons ign ASP platform. Naast CRM ralisrn wij projctn mt o.a. SharPoint n n scala aan wbsrvics. Sinstraat DA Hilvrsum Tl Fax

4 softwar 6 > surf licntiniuws # wijzigingn in contract Symantc Symantc bidt computrbviligingsproductn, antivirussoftwar n programma s voor ht makn van backups n hrstlsoftwar. Pr 1 juni jongstldn is n niuw ovrnkomst inggaan, waarbij n aantal wijzigingn in ht contract zijn doorgvord. Backup Exc Systm rcovry wordt nu Symantc Systm Rcovry 2011 n Symantc Antivirus for Mac is nu ondrdl van Endpoint protction n Protction Suit Entrpris gwordn. D Symantc Backup Exc Systm rcovry Startr Kit is alln nog pr srvr t bstlln. Indin uw instlling nog Symantc Antivirus Corporat Edition gbruikt, advisrn wij om ovr t stappn naar Symantc Endpoint Protction (SEP) vrsi 11. Vrsi 10.2 is inmiddls zvn jaar oud n bvat gn Systm Rcovry. U kunt ook ovrstappn naar d Total Suit, inclusif Systm Rcovry of Symantc Endpoint Protction mt Systm Rcovry. Uw instlling kan idr jaar kizn om n instllingsciling aan t schaffn. U kunt dan in n kr all productn aanschaffn di bschikbaar zijn tgn n vast prijs. Houdt hirbij rkning mt circa 10 procnt groi van ht aantal gbruikrs gdurnd ht licntijaar. Indin u achtraf nog xtra licntis wilt aanschaffn dan dint u hirvoor namlijk xtra t btaln. mr informati: Bnto 4 for Mac voor DAtabhr Bnto 4 for Mac is databassoftwar gfabricrd door FilMakr voor bijvoorbld ht bhrn van ggvns n bstandn. Organisr contactprsonn, houd projctn bij, plan vnmntn n do nog vl mr. Dit programma kost 31,50 n wordt glvrd op CD. En aantal knmrkn van Bnto 4 for Mac: Vrbind contactprsonn, agnda s n mr Sla gluidn n filmbstandn op in mdiavldn n spl z in Bnto af Koppl bstandn n foto s aan contactprsonn, vnmntn, takn n andr informati in Bnto. BESTEL BENTO 4: Snagit voor d Mac Mt Snagit kunt u n dl van ht schrm slctrn n n schrmafdruk makn van datgn wat u zit. Bijvoorbld van n artikl, n afblding of van n ghl wbpagina. Hir kunnn pijln, buttons of ffctn aan togvogd wordn om d afdruk t vrduidlijkn. Ook is ht moglijk om mt Snagit n schrmafdruk pr -mail vrsturn. D Ndrlandstalig vrsi van Snagit 10 voor Windows was al langr t bstlln via SURFdinstn.nl. Vanaf nu is ook d vrsi voor d Mac bschikbaar: Snagit on Mac 1 UK. Vrkrijgbaar op CD voor 26,25. BESTEL SNAGIT ON MAC: Autodsk kondigt rlass aan voor d ondrwijsmarkt Autodsk, lvrancir van 3D-ontwrp-, nginring- n ntrtainmnt-softwar, hft d 2012-rlass aangkondigd van zijn softwarsuits n curricula voor ht ondrwijs. D suits bvattn dzlfd productn n tools di profssionals gbruikn n bridn studntn architctuur, wrktuigbouwkund n digital kunst voor op hun tokomst door z d ins n outs van ontwrp n nginring bij t brngn. Via SURFdinstn kan uw ondrwijsinstlling gbruikmakn van n brd assortimnt aan suits, tgn schrp prijzn. Elk suit bvat d mst rcnt vrsi van 26 vlgbruikt tools, waarondr AutoCAD, Autodsk Rvit niuw ovrnkomst voor Camtasia n Snagit Van aanbidr CD&E Distribution bidt SURFdinstn al langr d programma s Camtasia n Snagit aan. D ovrnkomst mt CD&E is 1 juli 2011 mt n jaar vrlngd. Snagit is n programma waarm d gbruikr n dl van zijn computrschrm kan slctrn n daarvan n afdruk kan makn n vrsturn. En artikl, afblding of hl wbpagina kan hij zo aanvulln mt pijln, buttons of ffctn om d afdruk t vrduidlijkn. Camtasia maakt ht moglijk om op nvoudig manir bldschrmvido s op t nmn, t bwrkn n t dln. Dat kan zijn van n PowrPoint-prsntati, wbcamvido s of andr bldn di voorbij komn op ht computrschrm. Hiraan kan d gbruikr pijln, spraakwolkjs, muzik n mr tovogn. Architctur, Autodsk Invntor Profssional, Autodsk 3ds Max n Autodsk Maya. Dankzij d niuw functionalititn krijgt zowl d profssionl gbruikr als d studnt inzicht in niuw ontwrpconcptn n procssn als Building Information Modling (BIM), duurzaam ontwrp, Digital Entrtainmnt Cration n Digital prototyping. MEER INFORMATIE: D maximumbdragn voor d normativ licntis voor Snagit, Camtasia n d bundl zijn vrhoogd. Ovrig prijzn zijn in stand gblvn. Hirvoor is stvig ondrhandld door zowl SURFdinstn als CD&E mt d aanbidr Tchsmith. In d ovrnkomst staat namlijk dat prijzn idr jaar vrhoogd mogn wordn, maar sinds 2008 is dit glukkig pas d rst kr n nkl voor d maximumbdragn. mr informati:

5 softwar 8 > surf licntiniuws # crër digital publicatis mt QuarkXPrss 9 jaarabonnmntn tijdschriftn bldlifhbbrs Adob CS5.5 onlangs Vrschnn Crër applicatis voor d ipad n iphon, mdia voor digital- n wbpublicatis, contnt voor -radrs of voor papirn oplags. U kunt mt dz intrfac, zondr codring of programmring, snl documntn grdmakn voor zowl drukwrk, wb als d -radr. QuarkXPrss 9 bidt d moglijkhid om ontwrpn t makn voor d iphon, ipad n andr digital apparatn n dz dirct hirop t publicrn. Ht is gschikt voor gbruik op zowl Windows als Mac n t bstlln voor 110,25 pr DVD. Knmrkn van QuarkXPrss 9: Digital ontwrpn publicrn mt QuarkXPrss 9 CrApp Studio voor QuarkXPrss 9 Ontwrp voor d Blio Radr Exportrn naar d PUB Zt lay-outs om in gstandaardisrd Books BESTEL QUARKXPRESS: En dl van ht aanbod tijdschriftn van HUB Uitgvrs is prttig voordlig t rgln via SURFdinstn. D looptijd van d ovrnkomst mt dz uitgvrij is aangpast naar n trmijn di loopt pr niuw kalndrjaar, dus tot n mt 31 dcmbr. D tijdschriftn zijn voor 1 jaar n lopn automatisch af. U btaalt 45,00 voor n jaarabonnmnt op d rst dri titls n 30,00 voor Focus. D volgnd vir titls zijn onlangs aan ht SURFdinstn-assortimnt togvogd: D niuwst vrsi van d crativ programma s van Adob is onlangs vrschnn. Zo is r d bundl Adob CS5.5 Dsign Prmium / Wb Prmium. Dit pakkt omvat d volgnd programma s: Adob Acrobat X Pro, Adob Photoshop CS5 Extndd, Adob Dramwavr CS5.5, Adob Firworks CS5, Adob Illustrator CS5, Adob Contribut CS5, Adob Flash Profssional CS5.5, Adob Flash Catalyst CS5.5, Adob Flash Buildr 4.5 Prmium Edition, Adob InDsign CS5.5, Adob Captivat 5, Adob Bridg CS5, Adob Dvic Cntral CS5.5 n Adob Mdia Encodr CS5.5. Indin d instlling hirvoor n contract hft afgslotn, kunnn mdwrkrs dz bundl voor 27,50 bstlln. Bstl Adob CS5.5 Dsign Prmium / Wb Prmium bundl: Voor Windows in ht Ndrlands: Voor Windows in ht Engls: Voor Mac in ht Ndrlands: Voor Mac in ht Engls: Bstl d Adob CS5.5 Wb Prmium bundl NGlstalig voor 383,25 als download: Voor Windows: Voor Mac: Bstl d Adob CS5.5 Mastr Collction voor 565,25 als download: Voor Windows in ht Ndrlands: Voor Windows in ht Engls: Voor Mac in ht Ndrlands: Voor Mac in ht Engls: Advancd Photoshop, gricht op d gvordrd n profssionl Photoshop gbruikr: Photoshop Crativ, gricht op d bginnnd n rvarn Photoshop gbruikr: Wbdsignr, gricht op gvordrd n profssionl wbdsignrs: Focus, gricht op fotografn di op d hoogt willn blijvn van d niuwst ontwikklingn op fotografigbid: Daarnaast is ook instllingsvrsi van d Adob CS5.5 Mastr Collction bschikbaar. Wannr d instlling hirvoor n upgrad hft afgslotn, kunnn mdwrkrs ook dz bstlln. Bstl Adob CS5.5 Mastr Collction: Voor Windows in ht Ndrlands: Voor Windows in ht Engls: Voor Mac in ht Ndrlands: Voor Mac in ht Engls: Zowl voor d instllingn di d Sit-Licns hbbn afgslotn als di instllingn di gbruikmakn van d stukslicnti, zijn dz bundls ook bschikbaar als download, voor gbruik binnn d ondrwijsinstlling. Bstl d Adob CS5.5 Dsign Prmium bundl voor 383,25 als download: Voor Windows: Voor Mac: crativ programma s Adob los vrkrijgbaar Voor instllingn di d Adob-ovrnkomst nit hbbn afgslotn, is n aantal niuw productn uit d Adob CS5.5-sri vrkrijgbaar voor gbruik binnn d instlling. Adob InDsign CS5.5 is gschikt voor ht opmakn van pagina s voor drukwrk, Adob Dramwavr CS5.5 kan wordn gbruikt voor ht makn n ondrhoudn van wbsits n Adob Prmir Pro CS5.5 is n programma voor ht montrn van vidobldn. All dri d productn zijn vrkrijgbaar op DVD voor Windows n Mac n bschikbaar in Ndrlands n Engls. BESTEL INDESIGN: BESTEL DREAMWEAVER: BESTEL PREMIERE PRO:

6 softwar 10 > surf licntiniuws # Niuw Corl ovrnkomst SURFdinstn hft n niuw drijarig ovrnkomst mt Corl afgslotn voor ht ondrwijs. D niuw ovrnkomst gaat in pr 1 sptmbr Dzlfd lag prijzn zijn nu vastglgd voor n langr priod. En spcial vrmlding waard is dat d laatst niuw vrsis van d softwar dirct ondr ht niuw contract bschikbaar komn. Ht btrft: Corl DESIGNER Tchnical Suit X5 Corl Paintr 12 Win & Mac Corl PaintShop Pro X4 WinZip Standard 15 VidoStudio Pro X4 U krijgt ondr d ovrnkomst standaard d bschikking ovr CorlDRAW Graphics Suit, Corl Paintr, Corl PaintShop Pro, Corl Dsignr n Corl WordPrfct. Als uitbriding bidt Corl vrdr WinZip, WinDVD n VidoStudio Pro aan. Afbldingn snl n nvoudig bwrkn mt Corl Hldr afbldingn makn van ondrzoksrsultatn? Infographics of animatis crërn? Ondrzoksinstituut AMOLF vrzorgt dit snl n nvoudig mt Paint- Shop Pro n CorlDRAW van Corl. Carl Schulz, hoofd ICT binnn AMOLF, vrtlt waarom zijn organisati hft gkozn voor dz grafisch softwarprogramma s. In gsprk mt: Carl Schulz Carl Schulz, hoofd ICT, ovr d hovlhid aan publicatis: Wij zijn n organisati di rlatif vl matriaal producrt. Als ondrzoksinstituut hbbn wij n constant stroom aan publicatis, artikln, blogs, rapportn nfoto s. Daarvan vrschijnt n dl op papir, maar w stimulrn ht intrnt als communicatimiddl. En god n gbruiksvrindlijk tknprogramma maakt ht voor ons nvoudig artikln grafisch aantrkklijkr t makn. W hbbn gkozn voor Corl PaintShop Pro als tknprogramma. Dit installrn w automatisch in d standaardconfigurati voor mdwrkrs. Gbruiksvrindlijkhid Ht voordl van Corl Paint Shop Pro tn opzicht van vrglijkbar programma s is d gbruiksvrindlijkhid. D softwar is zondr training snl t lrn knnn n voldot qua functionalitit aan d wnsn di onz mdwrkrs hbbn tn aanzin van n tknprogramma. Dnk dan bijvoorbld aan n schmatisch wrgav van n tstopstlling, ht makn van n scrn captur, aanpassn van plaatjs n foto s n ht bwrkn van foto s van camra opstllingn. Ht is vaak n nuttig tovoging op d inhoudlijk ondrzoksrapportn. Brd divrsitit Op ht momnt dat mdwrkrs n studntn op grafisch gbid mr willn, bidn w z CorlDRAW aan. Glukkig wtn onz mdwrkrs vrij god wat z nodig hbbn op ICT gbid. Als ICT afdling facilitrn w dit door n brd divrsitit aan programmatuur aan t bidn, bsluit Carl Schulz AMOLF is één van d ondrzoksinstitutn van d Stichting FOM (Fundamntl Ondrzok dr Matri). Binnn AMOLF don 180 mdwrkrs vanuit d ign laboratoria ondrzok naar biochmi, lasrlicht, nanofotonica n biomolculair systmn. AMOLF s dolstlling is tchnologisch innovatis ovr t brngn naar industri n samnlving. niuw ovrnkomst mt Corl SURFdinstn hft n niuw drijarig ovrnkomst mt Corl afgslotn voor ht ondrwijs. D niuw ovrnkomst gaat in pr 1 sptmbr Dzlfd lag prijzn zijn nu vastglgd voor n langr priod. Dz ovrnkomst bvat n brd aanbod aan productgropn. Ht omvat Paint Shop Pro, CorlDRAW Graphics Suit, Corl WordPrfct Offic, Corl Paintr, Corl Dsignr, WinZip Standard, WinDVD n VidoStudio Pro. D Corl fixd pric ovrnkomst bidt tvns n bundl van vir productn di voor n vast prijs bschikbaar zijn voor zowl mdwrkrs als studntn di daarop rcht hbbn. Dz crativ softwar is voordlig gprijsd n kan prima naast productn van bijvoorbld Adob wordn ingzt. Omdat ht n niuw ovrnkomst is btknt dit dat all instllingn, ook d huidig participantn, opniuw motn intknn. Ht voordl is hirvan dat uw instlling dirct gbruik kan gaan makn van d niuw vrsis van n flink aantal productn di in d loop van sptmbr bschikbaar zulln zijn. In d ovrnkomst di loopt tot ind 2011 zulln dz niuw vrsis nit mr bschikbaar komn. Ht btrft d niuw vrsis: Corl PaintShop Pro X4, Corl VidoStudio Pro X4, Corl Dsignr Tchnical Suit X5, Paintr 12 n WinZip 15 Standard. tchnologi & Ondrwijs: slimm wbsit onlin Er is n niuw wbsit onlin, tchnologiondrwijs.nl, spciaal voor ht ondrwijs. Tchnologi & Ondrwijs is n initiatif van APS IT- dinstn, SLB Dinstn, SURFdinstn n Microsoft. Samn bouwn dz partijn aan n community waar ht ondrwijs rvaringn mt lkaar dlt ovr d topassing van niuw tchnologi in ht ondrwijs. D sit gft n inkijk in allrli Microsoft pilots BPOS n latr ook Offic365). In vido s komn vl collga s aan ht woord, zoals bijvoorbld Corno Vromans van d Univrsitit van Tilburg. Unik aan d sit is dat al ht projctmatriaal bschikbaar is. D complt projctdossirs zijn t downloadn. Dat lvrt waardvoll n praktisch bruikbar informati voor uw ign projct. Nog nit rdr wrd n zo complt pakkt aan wrkdocumntn onlin aangbodn. Latr dit jaar is r n panl van spcialistn bschikbaar, waaraan u vragn kunt stlln. MEER INFORMATIE: MEER INFORMATIE:

7 softwar 12 > surf licntiniuws # Bibliogafibhr mt ndnot X5 UK wijzigingn in huidig OVrnkomst McAf corl Paintr 11 nu ook voor d Mac norman Scurity Suit PRO ook op CD EndNot is handig voor gavancrd n toch nvoudig bibliografibhr. Zo wordt ondrzok vrgmakklijkt n kan d ondrzokr zich concntrrn op d inhoud. D niuwst vrsi van dit programma voor Windows nu vrkrijgbaar via SURFdinstn. D vrsi voor Mac zal latr wordn uitgbracht. Mt EndNot X5 kan d gbruikr PDF-bstandn bkijkn n aantkningn makn, rfrntis automatisch bijwrkn n ht bidt niuw Cit Whil You Writ optis. Dz softwar kan op één computr wordn gïnstallrd n knt n uwigdurnd gbruiksrcht. BESTEL: zt blvnissn om in multimdial slidshows Hft u n digital fotocamra? Mt MAGIX Foto s op CD & DVD 10 maakt ht moglijk om van uw foto s gmakklijk multimdial slidshows t makn. In d huidig ovrnkomst mt McAf zijn nkl wijzigingn aangbracht. Total protction for Entrpris Advancd hbbn (TEA), ht vanaf hdn McAf- Total Endpoint protction - Advancd suit (TPE). D suits bidn mr functionalitit, maar d prijzn blijvn glijk. Ook zulln r tw niuw productn aan ht assortimnt togvogd wordn. Dit btrft d productn MOVE AntiVirus n Application control. Dz wordn bidn op bstlbasis aangbodn. Wannr u hir intrss voor hft dan kunt u bij SURFdinstn n offrt opvragn. Om gbruik t kunnn makn van d xtra functionalititn dint u dz wl rst t downloadn n t activrn. MEER INFORMATIE: Importr opnamn van digital camra s, mobil tlfoons, scannrs, ghugnkaartn, vnals nummrs van cd, mp3 s of aanvullnd mdia van ht intrnt. Vog passnd achtrgrondmuzik, ffctn n prsoonlijk tkstn to n automatisch wordt uw slidshow inclusif intractif dvd-splrmnu op disk gbrand voor d comfortabl wrgav op d tv of pc of voor d prsntati op intrnt. Voor 36,75 bstlt u d DVD di u zowl op uw instlling als thuis kunt gbruikn. BESTEL: Vanaf nu is ook d Appl Mac vrsi van Corl Paintr 11 via SURFdinstn.nl bschikbaar. Mt Corl Paintr 11 kunt u crativitit uitbridn n bschikkn ovr n volldig kunstatlir dat u d grdschappn in handn gft om unik kunst t makn. U kunt ht gvol nabootsn van schildrn mt traditionl vrf op dok, maar dan mt n pn n tablt n bovndin kunt u ign pnsln makn n zlf ht typ, d groott n ht patroon kizn. Dit product wordt glvrd op CD n d prijs is afhanklijk van d licnti di uw instlling hft afgslotn. Bstl Corl Paintr 11: Voor Windows: Voor Mac: statistisch analysrn mt SPSS 19 IBM SPSS Statistics is n statistisch computrprogramma voor d analys van allrhand ggvns. D niuwst vrsi, SPSS 19, is vrkrijgbaar voor instllingn di hirvoor n licnti hbbn. Dz softwar is lvrbaar voor d bsturingssystmn Windows, Mac n Linux. Om d Mac- n Linux-vrsi t kunnn aanschaffn dint d instlling naast d licnti voor d Windows vrsi van d softwar n aanvullnd licnti afgslotn t hbbn. D niuw vrsis van Norman Scurity Suit PRO is nu t bstlln op CD. D downloadvrsi is al langr bschikbaar. Dit is d opvolgr van Norman Family Suit. Norman Scurity Suit PRO NL/UK wordt glvrd mt n abonnmnt voor n jaar n mag op vijf computrs gïnstallrd wordn. U hft d kuz uit n Ndrlandstalig n n Englstalig vrsi, n uit 32-bit of 64-bit. Voor d CD btaalt u 33,75. Ht softwarpakkt bvat d volgnd moglijkhdn: Antivirus - Antispywar - Antispam - Prsonal Firwall - Parntal Control - Intrusion Guard - Privacy Tools - Antiphishing - Rootkitdtcti - Scrnsavr mt malwarscannr. BESTEL: Dz vrsis zulln dus nit voor idrn bschikbaar zijn.mt ht vrschijnn van d niuwst vrsi van IBM SPSS Statistics, zal vrsi 18 nog wl t vrkrijgn blijvn via SURFdinstn. Vrsis 16 n 17 zijn chtr nit mr lvrbaar. Van dz productn kan nog wl gbruik wordn gmaakt, maar d licntis kunnn nit mr vrlngd wordn omdat SURFdinstn nit langr Authorization Cods voor SPSS 16 n 17 kan vrstrkkn. Bstl SPSS Statistics 19 vanaf 16,25: Voor Windows: Voor Mac: Voor Linux:

8 softwar 14 > surf licntiniuws # Adob Robohlp 9 voor onlin documntati timtll voor tijdsrgistrati ABBYY FinRadr Exprss for Mac Ovrnkomst Quarantainnt vrrijkt U wilt graag uw softwar van onlin documntati voorzin, maar ignlijk ook cursusmatriaal tr bschikking stlln of n afgdrukt handliding gvn tijdns n opliding? Hirvoor hoft u nit divrs topassingn t gbruikn. Ht is namlijk moglijk om d inhoud van d documntati t makn in n systm n daarna mrdr documntformatn t crërn. Adob Robohlp is softwar voor ht makn van onlin documntati, cursusmatriaal n handlidingn n is nu vrkrijgbaar als download via SURFdinstn voor 274,25. BESTEL: TimTll is n programma dat gbruikt kan wordn voor managmntinformati, planning, projctmanagmnt n urnrgistrati. SURFdinstn hft n niuw ovrnkomst mt TimTll waardoor r n upgrad moglijk is naar vrsi 7.1. D niuw ovrnkomst is pr 1 juli inggaan. D prijzn zijn tn opzicht van d vorig contractpriod ongwijzigd gblvn. Er zijn wl niuw tussnliggnd staffls bijgkomn n r is n niuw modul-indling. MEER INFORMATIE: Vanaf nu is r ook n Appl Mac-vrsi van d ABBYY FinRadr softwar via SURFdinstn bschikbaar, ABBYY FinRadr Exprss voor Mac. Dit is n mrtalig programma, spciaal ontworpn voor Mac-gbruikrs. FinRadr Exprss voor Mac convrtrt snl ingscand papirn documntn, PDF-bstandn n digital camrabldn in bwrkbar n doorzokbar formatn, mt bhoud van d originl layout n opmaak. Dz softwar is vrkrijgbaar op CD. D kostn zijn afhanklijk van d ovrnkomst van uw instlling. Quarantainnt bidt Qmanag, d ntwork accss control-applianc waarm u n gbruiksvrindlijk vorm van ntwrktogangscontrol ralisrt. Pr 1 augustus is d bstaand ovrnkomst mt n jaar vrlngd. Niuw hirbij is d mr uitgbrid srvic-lvl agrmnt. Op vrzok van n aantal grot klantn hft dz aanbidr aanvullnd dinstvrlning buitn kantoorurn ingricht. Tgn n mrprijs krijgn klantn d moglijkhid om ook buitn kantoorurn in gval van zwar calamititn n brop op Quarantainnt t don. BESTEL: MEER INFORMATIE: Gf pc s n niuw bstmming Windows Thin PC is n vrgrndld vrsi van Windows 7 di winig ghugnruimt gbruikt, n di organisatis in staat stlt bstaand pc s n niuw bstmming t gvn. D bstaand pc s kunnn zo dinstdon als thin clints n door gbruik t makn van bstaand hardwarrsourcs n licntis. Windows Thin PC vrgrndlt d pc via schrijffiltrs n bidt gbruikrs toch n hoogwaardig xtrn buraubladrvaring via RmotFX-ondrstuning. Zo kan optimaal gbruik wordn gmaakt van all aanwzig hardwar. IT-prsonl kan dit programma implmntrn n bhrn mt Systm Cntr, n kan ht platform bvilign mt Bitlockr n Applockr. Participrt uw instlling in ht A1 dsktoppakkt van Microsoft, dan is dz softwar kostloos t downloadn. Voor d CD wordt 23,75 in rkning gbracht. BESTEL: lr stap voor stap mr ovr Prmir Elmnts 9 Vido s makn mt Adob Prmir Elmnts bidt n grot divrsitit aan moglijkhdn. Lrn om ht mst uit dit programma t haln kan door gbruik van Staplssn. Wat is d bst manir om n vidocollag t makn, ho kan vido wordn vrbtrd, n ho kunnn ffctn wordn ingzt om ht bld nog btr tot zijn rcht t latn komn? Dit kunt u lrn door thuis achtr uw computr stap voor stap uitlg t krijgn. Via SURFdinstn kunt u nu Staplssn Prmir Elmnts 9 bstlln, voor dit vidoprogramma van Adob. Staplssn bidt instructis n voorbldn, n laat u zlf opdrachtn uitvorn waardoor u d handlingn n topassing snl onthoudt. Staplssn is gn simulati of n vido waarbij d gbruikr alln maar tokijkt. Naast d basisfunctis, lrt u ondr andr wrkn mt mrdr sporn, n filmmnu makn n n ondrwrp in n andr omgving t plaatsn. Staplssn Prmir Elmnts 9 is voor 21,75 vrkrijgbaar op CD. BESTEL:

9 softwar 16 > surf licntiniuws # Gdachtn ordnn mt MindManagr 9 for Mac D voordln van ht gbruik van mindmapping softwar is u al duidlijk gwordn na ht lzn van ht artikl op d voorpagina. Mt Mind- Managr 9 is ht moglijk om idën n informati t visualisrn in mindmaps. Uw gdachtgangn wordn inzichtlijk gmaakt n bruikbaar voor andrn. U kunt d mindmaps naast tkst n afbldingn ook voorzin van hyprlinks, taakplannrs, notitis of wlk andr vorm van contnt dan ook. Dz mindmapping softwar stlt u dus in staat om all bnodigd informati samn t brngn om n taak op n fficiënt manir t vrvulln. Gbruikrs van Windows kondn al langr gbruikmakn van dz mindmapping softwar, maar is ht ook voor d Mac bschikbaar, op CD. Xtra optis mt MinDmanagr Explorr for Sharpoint Voor Windows- gbruikrs di rglmatig gbruikmakn van Sharpoint 2007 of 2010, bstaat r d moglijkhid om Mindmanagr in t zttn om d ovrvlod aan informati ovrzichtlijk t houdn. Installrt u nit alln Mindmanagr 9 voor Windows, maar ook MindManagr Explorr for SharPoint UK, dan sluitn Sharpoint n j mindmapping softwar naadloos op lkaar aan. BESTEL: SURFSPOTTING Op dz pagina houdn w u op d hoogt van spcial aanbidingn n niuwtjs op SURFspot.nl, d wbwinkl voor studntn n mdwrkrs. CAMPAGNE APPLE EN surfspot.nl Idrn di voor 20 sptmbr n Mac koopt, krijgt 75,- tgod voor ituns, Mac app stor of d App stor. Ht aanschaffn van n Mac via SURFspot.nl is voor studntn n mdwrkrs bovndin rg aantrkklijk, aangzin zij kunnn rknn op 8 tot 12% korting. Mocht uw instlling gïntrssrd zijn om dit aanbod ook t communicrn dan kunt u contact opnmn mt Ga voor mr info naar BACK TO SCHOOL D afglopn maand bzocht SURFspot.nl vl studntn stdn tijdns d introductidagn, om ht brd aanbod n d vl voordln van d wbwinkl ondr d aandacht t brngn. JOUW collgkaart IS GELD WAARD Mdio augustus lancrd SURFspot.nl d campagn Jouw collg kaart is gld waard. Spcial postrs voor vl hogscholn n univrsititn, durhangrs n mini-magazins zijn vrsprid ondr zstig instllingn. PARTNER PORTAL Om d marktingcontactprsonn van ondrwijsinstllingn togang t gvn tot all matrialn van SURFspot.nl, is n partnr portal ontwikkld. Op dz onlin vrzamlplaats staan ondr mr postrs n onlin bannrs, waarin ht logo van d instlling gzt kan wordn. Communicatimatriaal wordt op dz manir custom-mad om d studntn nog btr t latn zin dat z gbruik kunnn makn SURFspot.nl dankzij hun instlling. Extra postrs n andr matrialn kunnn ook via dz portal bstld wordn. BESTEL: SURFspot.nl op d KEIwk in Groningn

10 softwar 18 > surf licntiniuws # Vl niuw Microsoft-PRODuctn D afglopn maandn is ht aanbod van softwar van Microsoft dat via SURFdinstn vrkrijgbaar vrdr uitgbrid. Microsoft Businss Contact Managr voor Outlook 2010 is n nuttig CRM-programma (Customr Rlationship Managmnt) waarm uw instlling d ffctivitit van d klantnsrvic, vrkoopapparaat n marktingactivititn kan vrbtrn. Ht is n invogtopassing voor Outlook. En instlling kan zo prsoonlijk ggvns opslaan n agnda s bhrn mt Outlook 2010, n zaklijk activititn coördinrn mt Businss Contact Managr voor Outlook. Mt Businss Contact Managr voor Outlook kunnn ondr andr zaklijk rcords gordnd wordn, d vrkoop- n marktingactivititn bhrt wordn n rapportn n grafikn gmaakt wordn. Dit product is bschikbaar als downloadvrsi n bvat zowl d 32-bitvrsi als d 64-bitvrsi. Microsoft Businss Contact Managr: Microsoft Forfront Scurity for SharPoint 10 Microsoft Forfront Scurity for SharPoint 10 voorkomt dat gbruikrs van Sharpoint documntn mt malwar of gvolig informati uploadn naar of downloadn vanuit Sharpoint-bibliothkn. Ht artikl wordt glvrd inclusif Srvic Pack 3 n is kostloos t vrkrijgn voor instllingn di participrn in ht A1-dsktop pakkt. Microsoft Forfront Scurity for SharPoint 10 UK: Multi- languag pack 2010 Mt Microsoft Multilanguag pack 2010 kan d gbruikr d intrfac van Offic 2010 in n andr taal omztt n ook n spllingscontrol voor andr taln uitvorn. Dit product is nu in 32- n 64-bits uitvoring vrkrijgbaar via SURFdinstn op Dual Layr DVD. D DVDsplr van d btrffnd computr dint voor dit formaat gschikt t zijn, voor instllingn di participrn in ht A1 dsktop pakkt. Voor dz DVD btaalt u 38,75. Microsoft Offic MULTI Languag Pack 2010 (32bit): Microsoft Offic MULTI Languag Pack 2010 (64-bit): Microsoft Systm Cntr Virtual Machin Managr Voor IT-profssionals di vrantwoordlijk zijn voor ht managn van virtul infrastructurn is nu ook Microsoft Systm Cntr Virtual Machin Managr 2008 R2 UK bschikbaar via SURFdinstn. Dz softwar wordt glvrd inclusif Srvic Pack 1. Ht is als kost loz download bschikbaar wannr uw instlling participrt in ht A1 dsktop pakkt. Kist u voor d DVD dan btaalt u 23,75. Microsoft Systm Cntr Virtual Machin Managr 2008 R2 UK: Microsoft Offic 2010 Proofing Tools Multi- languag Microsoft Offic 2010 proofing Tools Multi-languag maakt ht d gbruikr moglijk om documntn t bwrkn in bijna vijftig taln. Afhanklijk van d taal bidt dz softwar splling- n grammaticacontrol, synonimn t ctra. Dz softwar is nu op DVD t bstlln via SURF dinstn voor 23,75. Microsoft Offic 2010 Proofing Tools Multi-Languag: Daarnaast is n groot aantal productn nu nit nkl als download bschikbaar, maar zijn z ook op DVD of CD vrkrijgbaar voor 23,75. Microsoft Dsktop Optimization Pack 2011 UK op DVD voor: Microsoft Dynamics CRM Srvr 2011 NL: Microsoft Lync Srvr Standard 2010 NL: Microsoft Lync Srvr Standard 2010 UK: Microsoft Lync Srvr Entrpris 2010 NL: Microsoft Lync Srvr Entrpris 2010 UK: Microsoft Systm Cntr Configuration Managr Srvr 2007 R3 UK: Microsoft Wb Apps 2010 NL: Microsoft Wb Apps 2010 UK:

11 CONTENT Hft u d kuz binnn d SAP campuslicnti al gmaakt? CONTENT 20 > surf licntiniuws # Ovrnkomst Cngag Larning vrlngd STILZWIJGENDE VERLENGINGEN Via SURFdinstn kunt u al sinds 2003 togang krijgn tot d contnt van Cngag Larning, ook bknd als Gal. Onlangs is dz ovrnkomst vrlngd mt dri jaar. D volgnd ovrnkomstn zijn stilzwijgnd vrlngd mt n jaar: JH Systms (F-Scur) Dz uitgvr bidt u via SURFdinstn bknd databasproductn zoals Biography Rsourc Cntr, Litratur Rsourc Cntr n Contmporary Authors. Ook bidt dz uitgvr togang tot databass mt historisch bokn n krantn. Tn opzicht van d rds bstaand ovrnkomst zijn nkl wijzigingn aangbracht. Niuw in d licnti is dat bij n aantal productn nu tw moglijkhdn zijn om dz aan t schaffn: via n abonnmntsmodl of via n nmalig aankoop van ht bstand. Bij nmalig aankoop krijgt uw instlling n uwigdurnd rcht tot togang. Dz ovrnkomst is bschikbaar voor all SURFdinstn- dolgropn. MEER INFORMATIE: MEDIA SATELLITE Stratgi n uitvoring prfct op lkaar afstmmn? Complx data samnbrngn in n duidlijk ovrzicht? Discussis n brainstormsssis naar n hogr nivau brngn, of CO2-rducti n kostn dolgricht t lijf? Ht is slchts n grp uit d moglijkhdn di d hrniuwd SAP campuslicnti van SURFdinstn n SLBdinstn ht ondrwijs bidt. U hft d kuz uit mrdr productn, waarvoor u zich kunt inschrijvn tot n mt 2 dcmbr. Wacht dus nit t lang! SURFdinstn n SLBdinstn hbbn mt SAP n unik campuslicnti afgslotn. Univrsititn, hogscholn, instllingn n ROC s kunnn kizn uit zowl d niuwst vrsis van Businss Intllignc (BI) n Entrpris Information Managmnt (EIM) van SAP BusinssObjcts als ook SAP Carbon Impact n SAP Stramwork. Inschrijvn kan tot n mt 2 dcmbr. Wannr maakt u uw kuz? Ggvns altijd paraat mt SAP BusinssObjcts Mt d niuwst vrsis van Businss Intllignc (BI) n Entrpris Information Managmnt (EIM) bidt SAP Businss mr gbruiksgmak dan ooit tvorn. SAP BusinssObjcts stlt gbruikrs in staat ggvns snl n nvoudig t analysrn, combinrn n structurrn. Complx data komn samn in n duidlijk ovrzicht, wat ht nmn van bslissingn vl makklijkr maakt. Bovndin bidt SAP BusinssObjcts nvoudig togang tot mrdr bronnn, uit zowl cntral databass als bronnn van instllingn n facultitn. Stratgi n uitvoring komn snl op één lijn t liggn. Rsultaat van dit alls: n lagr wrkdruk n mindr hog invstringn. Ht marktaandl laat zin dat dz softwar d absolut marktlidr is voor wat btrft BI-oplossingn. Voor uw studntn is ht dan ook zkr n mrwaard wannr zij r tijdns hun opliding al m kunnn knnismakn. Samnwrkn stimulrn mt SAP Stramwork SAP Stramwork bidt gbruikrs n idaal platform om samn t wrkn. Discussis, brainstormsssis n problmstllingn gaan naar n hogr nivau, mt kwalitatif btr oplossingn als gvolg. Ook bidt SAP Stramwork d moglijkhid tot n gdtaillrd valuati, waarna d gbruikr vrvolgns dolgricht acti kan ondrnmn. Bovnal snijdt ht ms mt SAP Stramwork aan tw kantn. Tn rst wrkn studntn n mdwrkrs dankzij dz softwar volgns d manir di zij zlf prfrrn. Daarnaast bidt SAP Stramwork d IT-afdling binnn uw instlling voldond tools om nvoudig thma s rondom intgrati, vilighid, rollback n auditing t bhrn. En last but not last: u hoft uw IT-landschap nit drastisch t vrandrn. U past SAP Stramwork moitloos to binnn al uw huidig applicatis. D SAP campuslicnti van SURFdinstn bidt ht ondrwijs unik voordln. Wilt ook u r gbruik van makn? Of wilt u mr informati? Nm dan contact op mt SURFdinstn via Vrstrk uw MVO-blid mt SAP Carbon Impact Mt SAP Carbon Impact zit u in één oogopslag wlk ffct uw organisati hft op ht miliu. U wt waar u d CO2-rducti kunt vrlagn, n daarm ook uw kostn. U brngt mr fficiënti binnn uw hl organisati, n brngt ht maatschapplijk vrantwoord ondrnmn zo naar n hogr plan. In n samnlving waar maatschapplijk vrantwoord ondrnmn n stds blangrijkr rol splt, is ht aan ondrwijsinstllingn om hirin ht voortouw t nmn. Zijn ht immrs nit juist uw studntn di wrkn aan d gron oplossingn voor d tokomst? SAP Carbon Impact bidt uw organisati daarvoor n idal basis.

12 in gsprk mt: Louwarnoud van dr Duim, Educational Tchnology and Innovation, Rijksunivrsitit Groningn Eind vorig jaar stapt d Rijksunivrsitit Groningn ovr op d managd hosting solution van Blackboard. Waarom maakt d RUG dz kuz, n wat kwam daar allmaal bij kijkn? Eignlijk had d Rijksunivrsitit Groningn dri fulltim bhrdrs nodig voor d lktronisch lromgving van d ondrwijsinstlling. Er was chtr slchts gld voor n FTE. Bij zikts n vakantis was r dus gn garanti voor adquaat bhr, zgt Louwarnoud van dr Duim, di liding gft aan RUG-ondrdl Educational Tchnology and Innovation. Ton Van dr Duim in Washington bij n wrkbzok aan Blackboard n prsntati bijwoond ovr d managd hosting-dinstn van ht bdrijf n daarvan nthousiast raakt, was d optlsom snl gmaakt: dit was wat d RUG nodig had. Mt dz dinst zou d univrsitit nit alln kostn bsparn, maar ook d risico s bprkn door d wrkzaamhdn di komn kijkn bij ht zlf bhrn van ht srvrpark ovr t dragn. Trug in Ndrland bgon ht grot vanglisrn. Ik had n impopulair boodschap, zgt Van dr Duim. Er warn immrs mnsn di wrk haddn aan d hosting. Toch krg Van dr Duim all sinn op gron, ook doordat Blackboard n god antwoord had op all vragn di r nog warn. Na ht tknn van ht contract in augustus 2010 mostn rst d building blocks wordn gtst op vilighid. Blackboard mot r zkr van zijn dat dz zlfgbouwd functionalititn watrdicht zijn n dus gn gvaar vormn voor d managd hosting, zgt Van dr Duim. Vrvolgns wrd r acht kr profgmigrrd om op 11 dcmbr hlmaal ovr t gaan naar d managd hosting. Van dr Duim n zijn collga s warn aangnaam vrrast. Ht contnt systm was in ign bhr nit vooruit t brandn, maar op d Blackboard-srvrs in Amstrdam draait ht prima. Ook d migrati van Blackboard 9.0 naar 9.1 vrlip gmakklijk. Normaal zorgdn dit soort dingn voor vl organisatorisch rompslomp, nu hbbn w di zorgn nit mr. D RUG schaft ook d xtra dinst complx hosting managmnt aan. Imand vanuit Blackboard wrkt zo n tin uur pr wk voor d univrsitit om ht systm t monitorn, vragn t bantwoordn n t advisrn. Dat is wl vn wnnn: j komt in contact mt n xtrn, Amrikaans goriëntrd partij n kunt nit mr vn naar d andr afdling lopn als r problmn zijn, aldus Van dr Duim. J rol hrzin, is dan ook zijn blangrijkst advis aan instllingn di n ovrstap ovrwgn. D markt vrandrt snl n bidt stds mr oplossingn aan di concurrrnd zijn. Daar kun j maar btr god gbruik van makn. OVEREENKOMST BLACKBOARD: INTERESSE MANAGED HOSTING? Mail colofon Rdacti n tkst Marjolin Marchal Producti Vrij Stijl Tkst Mirjam Strfkrk Abonnmntn U kunt zich latn attndrn via Advrtntis CRM Rsultants Corl SAP SURFdinstn Postbus DC Utrcht T. +31 (0) Copyright 2011 SURFdinstn Aan d informati in Licntiniuws kunnn gn rchtn wordn ontlnd

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

6 AND 7 JUNE 2015 CLAIR -OBSCUR. OPEN KERKEN dagen. JOURNÉES des EGLISES OUVERTES. Programme - Programma openchurches.mobi.

6 AND 7 JUNE 2015 CLAIR -OBSCUR. OPEN KERKEN dagen. JOURNÉES des EGLISES OUVERTES. Programme - Programma openchurches.mobi. 6 AND 7 JUN 2015 CLAIR -OCUR OPN KRKN dagn JOURNÉ ds GLI OUVRT Programm - Programma opnchurchs.mobi opn churchs RUXLL...7 ruxlls...7 ttrbk...7 Forst...8 Ganshorn...8 Ixlls...7 Jtt...8 Lakn...7 Molnbk-aint-Jan...8

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9 Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015 Editorial: P9 inhoud 4 Algemene informatie per vendor 6 License Online (LOL) 8 Editorial: 14 td.activate-here 16 ESD Renewal Portal 26

Nadere informatie

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele Kalender 2014-2015 Zo 5 okt Halve (10u-13u) Zo 3 mei Hele Zo 12 okt F.Z. (familiale zondag) Zo 10 mei Halve Vr 17 okt DAG vd JEUGDBEWEGING Zo 17 mei Halve Zo 19 okt Halve Vr 22 mei KAMPINFOAVOND! Uniformenbank

Nadere informatie

magazine Macaw IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid

magazine Macaw IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid Macaw magazine IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid Najaar 2013 02 03 Colofon Inhoud De andere kant van internet Macaw Magazine is een uitgave van Macaw. Vormgeving

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

Brengt Sinterklaas een Windows 7 upgrade?

Brengt Sinterklaas een Windows 7 upgrade? Dealer Info is een maandelijkse nieuwsbrief voor de ICT en CE vakhandel en retailers. Jaargang 19, nr 9 Brengt Sinterklaas een Windows 7 upgrade? De consument blijkt de afgelopen maanden toch weer wat

Nadere informatie

Application & Desktop Delivery. Info BEURS- SPECIAL

Application & Desktop Delivery. Info BEURS- SPECIAL jaargang 12 nummer 6 november 2010 Vakblad voor de netwerk- & systeembeheerder www.netopus.nl Application & Desktop Delivery Info Security BEURS- SPECIAL Global Virtual Application Infrastructure Nieuwe

Nadere informatie

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties Backup Magazine, Mei 2010 The Art of Backup Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4 Backup innovaties Virtual Drive voor Exchange recovery 14 Succes in Enterprise backup Interview met Ad Stekelenburg,

Nadere informatie

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Mobile Apps Stage verslag Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Fouad Mansveld www.fouadmansveld.com Studentnummer: 2140934 29 augustus 2011-27 januari 2012 Opleiding ICT en Media Design Fontys Hogescholen,

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

career & recruitment news

career & recruitment news career & recruitment news powered by Sexy IT ers Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen Workshop Slimmer werken Flexibele oplossingen met vast en scherp tarief SPECIALS: Competentie Management

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Inhoud. 1 Making Business Personal. 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft. 3 Microsoft Dynamics CRM 2013. 4 Microsoft Dynamics

Inhoud. 1 Making Business Personal. 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft. 3 Microsoft Dynamics CRM 2013. 4 Microsoft Dynamics Making Business Personal Microsoft Dynamics CRM 2013 Inhoud. 1 Making Business Personal CRM Partners & Persoonlijke relaties 4 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft Devices & Services 6 3 Microsoft Dynamics

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie