22001/ september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "22001/ september"

Transcriptie

1 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer D.W. Willems-Merkx agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 22001/ september Notitie tegemoetkoming ziektekosten portefeuillehouder wethouder Buiter aan de gemeenteraad A. Samenvatting In de heroverweging minimabeleid heeft de Raad besloten tot het onderzoeken van de mogelijkheden uitbreiden collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Er zijn 5 varianten waarbij de variant Combi het meeste voordeel oplevert voor de brede doelgroep van minima en in het bijzonder de chronisch zieken en gehandicapten. Deze gemeentelijke collectiviteit kan per 2016 starten. Voorstel is om voor 2015 de specifieke regeling voor chronisch zieken en gehandicapten in te zetten, zodat er in 2015 ook een vorm van compensatie is. B. Voorgesteld besluit 1. de gemeentelijke collectiviteit uit te breiden als aanvulling op het huidig minimabeleid; 2. de gemeentelijke collectiviteit te beleggen bij CZ; 3. per 2016 de variant Combi van de gemeentelijke collectiviteit in te zetten, inclusief een tegemoetkoming eigen risico; 4. Voor 2015 de regeling compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten in te zetten 5. Het vermogen van de eigen woning niet mee te tellen bij het bepalen van het toegestane vermogen (als voorwaarde voor de regeling tegemoetkoming ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten en de gemeentelijke collectiviteit). C. Inleiding Tegelijk met de decentralisatie heeft het Rijk twee regelingen beëindigd: de regeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en het Compensatie Eigen Risico (CER). De reden hiervan is de ongerichte ondersteuning. Het Rijk wil naar een vorm van compensatie die beter is toegesneden op de persoonlijke situatie van inwoners door gemeentelijk maatwerk en een fiscale regeling voor zorgkosten. Voor het maatwerk doet Rijksoverheid beroep op de gemeenten. Ze heeft een deel van het budget (ongeveer 20%) van het budget van beide regelingen toegekend via het gemeentefonds. Met het vaststellen van het Beleidsplan Wmo A2-gemeenten d.d. 2 oktober 2014 is de keuze gemaakt de beschikbare middelen vooralsnog in te zetten voor de daadwerkelijke zorg en ondersteuning van de nieuwe doelgroep/awbz. Er wordt gewezen op de bijzondere bijstand als vangnet wanneer inwoners financieel in moeilijkheden komen. De Raad heeft bij het besluit van de Heroverweging minimabeleid 2015 ingestemd met een nader onderzoek naar een collectieve ziektekostenverzekering voor minima (CZM). Speciale aandacht hebben we hierbij voor de groep chronisch zieken en gehandicapten. De Raad heeft in een amendement d.d. 29 januari 2015 besloten tot een uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners met een inkomen tot en met 130% van het sociaal minimum.

2 Daarbij een keuzemogelijkheid voor deze mensen te laten uit een beperkt, midden en uitgebreid pakket. De eventuele kosten hieruit voortvloeiende te dekken uit de compensatiegelden WTcG/CER en of Klijnsma gelden en/of reserve WMO. De notitie tegemoetkoming zorgkosten (bijlage 1) gaat in op de volgende vragen: Wat zijn de mogelijkheden van de gemeentelijke collectiviteit of een alternatief daarvan? De vraag is hoe we mensen met een minimaal inkomen en hoge ziektekosten het best kunnen compenseren (met speciale aandacht voor chronisch zieken en gehandicapten)? D. Wat willen we bereiken? Een 35% deelnamegraad van de groep minima aan de gemeentelijke collectiviteit, waarbij ieder het pakket heeft kunnen kiezen dat het best bij de persoonlijke situatie past. Het tegengaan van het mijden van zorg. Het voorkomen van schuldenproblematiek bij de brede groep van minima en in het bijzonder de groep chronisch zieken en gehandicapten. Dit uit zich in het stabiel blijven of afname van aantal mensen met schuldenproblematiek in deze groep. E. Wat gaan we er voor doen? Mogelijke oplossingen 1. Variant Start gemeentelijke collectiviteit 2. Variant Extra gemeentelijke collectiviteit 3. Variant Uitgebreid gemeentelijke collectiviteit 4. Variant Combi gemeentelijke collectiviteit 5. Regeling compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Gemeentelijke collectiviteit (variant 1 4) Verschillen in pakketten Varianten 1 t/m 3 zijn pakketten van de gemeentelijke collectiviteit, oplopend in dekking van ziektekosten, zowel soorten kosten als de hoogte van de vergoeding. Soorten kosten: Bij het Start -pakket worden bijvoorbeeld geen dieetadvisering en basis geestelijke gezondheidszorg vergoed, bij de andere pakketten wel. Het pakket Uitgebreid vergoedt ziekenvervoer en ziekenbezoek, de andere twee pakketten doen dit niet. Hoogte kosten: De hoogte van de vergoeding voor bijvoorbeeld tandheelkundige hulp is tweemaal zo hoog bij het Extra -pakket ten opzichte van het Start -pakket. Bij therapieën is dit ook het geval, waarbij het Uitgebreid -pakket driemaal zoveel vergoedt als het Start -pakket. Volledige overzichten van vergoedingen zijn als bijlagen opgenomen in de Notitie tegemoetkoming zorgkosten. Bijdragen gemeente in de premie van pakketten Ook de hoogte van de premie loopt op met daarbij de gemeentelijke bijdrage. Bij het Uitgebreid -pakket is er ook sprake van een tegemoetkoming in het eigen risico van 10 per maand ( Extra bijdrage in premie voor ER in onderstaande tabel).

3 Tabel 1: Gemeentelijke bijdragen in premies per maand: Pakket Netto Premie* Bijdrage van de gemeente in de premie Totaal premie klant 1. AV - Gemeenten Start 115, ,27 (inclusief Wmo) 2. AV - Gemeenten Extra 130, (inclusief Wmo) 3. AV - Gemeenten Extra Uitgebreid (inclusief Wmo en Eigen Risico) Extra bijdrage in premie voor ER Totaal * Netto premie: de korting die CZ biedt op de pakketten is al verwerkt in dit bedrag. Keuzevrijheid variant Combi Variant 4 Combi combineert de 3 pakketten. Inwoners maken zelf hun keuze. Dit sluit aan bij het besluit van de Raad voor het laten van een keuzemogelijkheid voor mensen uit een beperkt, midden en uitgebreid pakket. Als iemand hoge zorgkosten heeft, kan diegene bijvoorbeeld kiezen voor het pakket Uitgebreid. Hierbij heeft hij/zij voor veel soorten ziektekosten een hogere vergoeding en een tegemoetkoming in kosten van het eigen risico. Als iemand minder zorgkosten heeft, kan diegene kiezen voor een beperkter pakket, met lagere premie. Vermogen en Inkomensgrens De gemeentelijke collectiviteit is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm. Om deelname te bevorderen, laten we het vermogen van een eigen woning buiten beschouwing. Voor de groep tot 110% van de bijstandsnorm bieden we de bijdrage in de premie van het zorgpakket, zoals in bovenstaande tabel genoemd. De zorgverzekeraar biedt een korting. Voor de groep tussen % van de geldende bijstandsnorm bieden we een lagere bijdrage in de premie. Uiteraard maken zij ook gebruik van de korting van de zorgverzekeraar. De afbouw van gemeentelijke bijdrage ziet er als volgt uit: Tabel 2 : gemeentelijke bijdrage per pakket in relatie tot % bijstandsnorm % bijstandsnorm % gemeentelijke bijdrage Bijdrage Start-pakket Bijdrage Extra-pakket Bijdrage Uitgebreid-pakket < 110% 100% gemeentelijke bijdrage 10 12,50 27, % 70% gemeentelijke bijdrage 7 8,75 19, % 30% gemeentelijke bijdrage 3 3,75 8,25 > 130% 0% gemeentelijke bijdrage n.b. bedragen zijn maandbedragen Deelnamegraad Bij de gemeentelijke collectiviteit gaan we uit van een deelnamegraad van 35% van de doelgroep. Dit is gebaseerd op ervaringsgegevens in het land 1. Naar schatting zullen er 1078 mensen gebruik maken van de gemeentelijke collectiviteit (bij inkomensgrens tot 130% bijstandsnorm). 1 Beschikbaar gesteld door BS&F, een landelijke adviesbureau op het gebied van gemeentelijke collectiviteit.

4 Specifieke regeling chronisch zieken/gehandicapten (variant 5) Als alternatief voor de gemeentelijke collectiviteit is er een mogelijkheid om een specifieke regeling in te zetten ter compensatie van chronisch zieken en gehandicapten. Het gaat hierbij om individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken, met een inkomensgrens tot 110% van de geldende bijstandsnorm. Formeel is dit geen mogelijkheid, maar wel aangereikt door het Ministerie (Klijnsma). Dit vereist het definiëren van de groepskenmerken voor chronisch ziek/gehandicapt. De definitie van de groepskenmerken bepaalt de grootte van de groep. Dit betekent dat de groep die ervoor in aanmerking komt, kleiner wordt en dat er gerichter ondersteund wordt. Zij krijgen het daadwerkelijk bestede wettelijk eigen risico van het betreffende jaar volledig vergoed door de Gemeente. Dit loopt op tot maximaal 375 per jaar per persoon. Naar schatting zullen er 234 mensen aanspraak maken op deze regeling. Onderbouwing/argumentatie Dit overzicht biedt in één oogopslag zicht op de sterke en zwakke punten van de diverse varianten. criteria Bereik variant Tegemoetkoming klant/dekking - Chr. zieken/ Huidig beleid Start variant Extra variant Uitgebreid variant gehandicapten - - Kosten regeling Uitvoering Risico inschatting Combi variant Regeling chronisch zieken = sterk punt = zwak punt = neutraal De keuze voor een bepaalde variant is afhankelijk van de focus. Welk aspect weegt het zwaarst? Tegemoetkoming voor chronisch zieken/gehandicapten, een groot bereik, dekking of keuzevrijheid voor mensen zelf? En uiteraard zijn financiële afwegingen belangrijk voor de keuze. Bereik Bij de keuze voor een zo groot mogelijk bereik, valt de regeling chronisch zieken/gehandicapten af. Met name de Combi variant zal zorgen voor een hoge deelnamegraad. Maar ook de andere pakketten zijn interessant voor de brede doelgroep van minima. De variant Uitgebreid zal weinig gekozen worden door mensen die niet chronisch ziek/gehandicapt zijn vanwege de hogere premie. Tegemoetkoming klant/dekking De varianten, die een hoge dekking/tegemoetkoming per persoon bieden, zijn de varianten Uitgebreid, Combi en de regeling tegemoetkoming chronisch zieken/gehandicapten. De regeling chronisch tegemoetkoming zieken/gehandicapten biedt een tegemoetkoming van 375 op jaarbasis. De tegemoetkoming van het Uitgebreid - pakket loopt op tot 432 op jaarbasis (inclusief vergoeding eigen risico).

5 Chronisch zieken/gehandicapten Voor deze doelgroep is het pakket Uitgebreid interessant en de specifieke regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Beiden sluiten goed aan op behoeften van chronisch zieken/gehandicapten. Kosten regeling/risico-inschatting De minste investering voor de gemeente vraagt het voortzetten van huidig beleid met eventueel daarnaast het Start pakket of de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De variant Uitgebreid, zeker met tegemoetkoming eigen risico, brengt hoge kosten met zich mee. De variant Combi is relatief ook duur en kan duurder uitpakken door mogelijk verhoogde deelnamegraad. Uitvoering Voor de varianten van de gemeentelijke collectiviteit geldt dat er veel inspanning nodig is bij de opstart. Daarna wordt er veel geregeld door de zorgverzekeraar. Bij de groep mensen die in de bijstand zitten, zijn de uitvoeringskosten beperkt. Bij inwoners, waarvan het inkomen niet bekend is, dient het inkomen getoetst te worden. Bij het hanteren van een inkomensgrens van 130% stijgen de uitvoeringskosten. Bij de regeling chronisch zieken/gehandicapten is er een jaarlijkse check nodig op bewijslast (overzicht eigen risico). Dit betekent als alle aspecten even zwaar wegen, dat de varianten Combi en de regeling chronisch zieken en gehandicapten het hoogst scoren. Combi De variant Combi (inclusief tegemoetkoming eigen risico op het Uitgebreid pakket) biedt een goede oplossing voor alle mensen binnen de doelgroep van minima. Dit geldt dus ook voor chronisch zieken en gehandicapten. Verder biedt het de mogelijkheid om samen met de zorgverzekeraar te werken aan doelstellingen op het gebied van gezondheidsbeleid. Het sluit aan bij het besluit van de Raad m.b.t. keuzevrijheid uit pakketten. Het vraag wel meer investering van de gemeente. Het verschil met de regeling chronisch zieken en gehandicapten is Daarnaast is er het risico dat de deelnamegraad en dus kosten hoger uitvallen. Invoering van deze variant kan per Voor 2015 kan de regeling chronisch zieken en gehandicapten ingezet worden als compensatie voor de doelgroep. Regeling chronisch zieken en gehandicapten De regeling chronisch zieken en gehandicapten vraagt relatief weinig investering van de gemeente. Het biedt de groep die het zwaarst getroffen wordt door het wegvallen van regelingen een substantiële compensatie per persoon. De regeling gaat in per 2015.

6 Conclusie Een belangrijk punt in de afweging is het feit dat de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd wordt. Zij hebben veel meerkosten en worden hard getroffen door het afschaffen van de Wtcg en CER. Ook is het belangrijk dat het bereik groot is, keuzevrijheid uit pakketten wordt geboden en de variant past binnen de financiële mogelijkheden. Het effect van een variant op andere terreinen, zoals gezondheid nemen we mee in de afweging. We kiezen voor de variant Combi (inclusief tegemoetkoming eigen risico op het Uitgebreid pakket). Deze variant bestaat uit keuze voor een van de drie zorgverzekeringspakketten. De gemeente stelt alle pakketten ter beschikking. Deelnemers bepalen zelf welk pakket het best bij hen past. Het biedt een goede oplossing voor alle mensen binnen de doelgroep van minima. Er is voor ieder wat wils. Dit geldt dus ook voor chronisch zieken en gehandicapten. Het zorgt ervoor dat mensen keuzevrijheid hebben uit een beperkt, midden en uitgebreid pakket. Dit sluit aan op het besluit van de Raad. Verder biedt het de mogelijkheid om samen met de zorgverzekeraar te werken aan doelstellingen op het gebied van gezondheidsbeleid. Invoering van deze variant vindt plaats per Omdat de gemeentelijke collectiviteit pas per 2016 kan ingaan, zou er in 2015 geen tegemoetkoming voor de doelgroep zijn. Voor 2015 zetten we de Regeling chronisch zieken en gehandicapten in. Op deze manier bieden we in 2015 ook een vorm van compensatie voor de doelgroep. F. Financiën In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de beschikbare middelen door het vervallen van categoriale bijzondere bijstand en extra middelen vanuit het rijk (Klijnsma-middelen) en worden de gemaakte keuzes weergegeven voor aanwending van deze middelen bij de Heroverweging minimabeleid Tabel 3: Beschikbare middelen Valkenswaard Beschikbare middelen Vervallen Stimapa Gereserveerde Klijnsma-middelen Totale financiële ruimte per Gemaakte keuzes: Extra uitgaven kinderparticipatie Berekende financiële ruimte

7 Hieronder staan de geschatte kosten van de diverse varianten afgezet tegen de financiële ruimte minimabeleid en dekkingsvoorstel. Nadere uitwerking/opbouw van de kosten staat in de Notitie tegemoetkoming ziektekosten. Tabel 4: Kosten varianten afgezet tegen financiële ruimte minimabeleid Doelgroep 130% Financiële ruimte minimabeleid Ruimte/tekort Gemeentelijke Start collectiviteit Extra Uitgebreid Incl. eigen risico / Combi Incl. eigen risico Regeling chronisch zieken Dekkingsvoorstel Bijna alle varianten zijn haalbaar binnen de financiële ruimte minimabeleid. De variant Uitgebreid met tegemoetkoming eigen risico is niet haalbaar binnen de financiële ruimte minimabeleid. Inzet van de regeling bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten in 2015 kost naar schatting Inzet van de variant Combi per 2016 kost naar schatting op jaarbasis. G. Vervolgstappen Gemeentelijke collectiviteit Het is belangrijk dat inwoners tijdig worden geïnformeerd over de mogelijkheid deel te nemen aan de gemeentelijke collectiviteit. Zo hebben zij de tijd om een zorgvuldige afweging te maken en indien nodig de oude verzekering stop te zetten en over te stappen. Een goede communicatiecampagne is van belang. BS&F heeft veel ervaring met deze campagnes en zal ons hierin adviseren. Belangrijke data 19 november worden meestal de premies bekend van de verschillende zorgverzekeraars. Eind november verstuurt de zorgverzekeraar een overzicht van het nieuwe aanbod voor het komende jaar. Bestaande klanten ontvangen een polis. Klanten kunnen opzeggen voor 1 januari en kunnen dan overstappen. Tot februari heeft de klant de tijd om te kiezen. De oude verzekering moet wel voor 1 januari bij de oude zorgverzekeraar worden opgezegd. Bestaande klanten In overleg met CZ verzorgen we gezamenlijk de communicatie naar bestaande klanten in de huidige CZM. CZ biedt hen een polis aan. Dit is bijvoorbeeld de AV gemeenten Extra. Als de klant niets doet, krijgt hij/zij deze polis en de collectiviteitskorting van de verzekeraar.

8 Daarnaast krijgt hij/zij het bericht dat: Hij/zij een keuze kan maken voor een van de andere twee pakketten als deze beter aansluit op zijn behoeften. de gemeente een bijdrage in de premie levert als hij aan de voorwaarden voldoet. Hier kan hij gebruik van maken als hij gegevens aanlevert. Vervolgens kan W&I dit controleren en als hij voldoet aan de voorwaarden, ontvangt hij een bijdrage in de premie boven op de collectiviteitskorting van CZ. Nieuwe klanten Het aanmelden gaat via de verzekeraars. Als iemand wil wisselen van verzekeraar kan hij zich aanmelden via de website van de gezamenlijke verzekeraars: gezondverzekerd.nl. Elke inwoner met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm kan zich aanmelden voor de gemeentelijke collectiviteit. De verzekeraar weigert geen mensen op basis van hun gezondheid. Inwoners mogen geen betalingsachterstand hebben bij hun huidige verzekeraar. Eerst moet de schuld zijn afbetaald bij de huidige zorgverzekeraar. Uiterlijk 31 december moet je afgemeld zijn bij de huidige verzekeraar. Tot uiterlijk 31 december kun je je aanmelden voor een nieuwe polis. Bij het aanmelden op wordt een inkomenscheck gedaan. Hierbij wordt vermeld dat de gemeente uiteindelijk beslist of iemand onder de inkomensgrens valt. Hier ligt dus een stuk eigen verantwoordelijkheid voor degene die zich aanmeldt, en een risico op afwijzing als niet de juiste gegevens worden ingevuld. Diegene komt dan niet in aanmerking voor de gemeentelijke bijdrage. Op het moment dat iemand zich aanmeldt, krijgt de gemeente bericht. Individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken voor chronisch zieken en gehandicapten De beleidsregels voor deze regeling dienen te worden goedgekeurd en ingevoerd. Ook bij dit scenario is communicatie belangrijk. Inwoners die tot de doelgroep behoren, moeten weten dat de regeling bestaat. Er wordt niet meer ambtshalve toegekend, dus zij moeten zelf een vraag indienen. Ook maatschappelijke partners brengen we op de hoogte, zodat ze mensen erop kunnen wijzen. Het feit dat een aantal klantmanagers aansluiten bij het sociaal team zorgt ervoor dat zij de andere deelnemers goed kunnen wijzen op de regeling. We publiceren voor inwoners van Valkenswaard een reeks aankondigingen van de regeling in gebruikelijke media. Monitoring Monitoren deelnamegraad 35%: jaarlijkse meting in februari. Monitoren tegengaan mijden van zorg: gezamenlijk met deelnemers, maatschappelijke partners, afdelingen W&I en WMO evalueren we eind 2016 of de bedoelde effecten gemeentelijke collectiviteit in praktijk ook zo uitpakken. Monitoren schuldenproblematiek bij de brede groep van minima en in het bijzonder de groep chronisch zieken en gehandicapten: gezamenlijk met deelnemers, maatschappelijke partners, afdelingen W&I en WMO evalueren we eind 2016 of de bedoelde effecten gemeentelijke collectiviteit in praktijk ook zo uitpakken. We monitoren daarbij aantallen mensen met schuldenproblematiek in deze groep.

9 H. Communicatie We verzorgen samen met CZ communicatie naar de bestaande klanten in de gemeentelijke collectiviteit. We verzorgen een campagne om mensen te informeren over mogelijkheden gemeentelijke collectiviteit. BS&F adviseert hierin. We informeren maatschappelijke partners. We publiceren in gebruikelijke media voor de regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Voor meer informatie: zie vervolgstappen/proces. I. Bijlage(n) Geen. J. Ter inzage liggende stukken Bijlage 1: Notitie tegemoetkoming zorgkosten Bijlage 2: Advies cliëntenraad Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, secretaris, burgemeester drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen.

10 B&W advies met Raadsvoorstel BESLUIT De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2015, nummer 22001/22002; Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 10 september 2015; BESLUIT 1. de gemeentelijke collectiviteit uit te breiden als aanvulling op het huidig minimabeleid; 2. de gemeentelijke collectiviteit te beleggen bij CZ; 3. per 2016 de variant Combi van de gemeentelijke collectiviteit in te zetten, inclusief een tegemoetkoming eigen risico; 4. Voor 2015 de regeling compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten in te zetten 5. Het vermogen van de eigen woning niet mee te tellen bij het bepalen van het toegestane vermogen (als voorwaarde voor de regeling tegemoetkoming ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten en de gemeentelijke collectiviteit). Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 24 september Kenmerk: 22001/22002 de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen. 10

Notitie voor het college Valkenswaard inzake tegemoetkoming zorgkosten

Notitie voor het college Valkenswaard inzake tegemoetkoming zorgkosten Notitie voor het college Valkenswaard inzake tegemoetkoming zorgkosten Inleiding Tegelijk met de decentralisatie heeft het Rijk twee regelingen beëindigd: de regeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Notitie Tegemoetkoming zorgkosten

Notitie Tegemoetkoming zorgkosten Notitie Tegemoetkoming zorgkosten Inleiding Tegelijk met de decentralisatie heeft het Rijk twee regelingen beëindigd: de regeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en het Compensatie

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D VA L K E N S WA AR D Aan de leden van de Raad van de Gemeente Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard de Hofnar 15\ Postbus 10100 \ 5550 GA Valkensvyaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 \ aemeentegivalkenswaard.nl

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen Portefeuillehouder Wethouder van der Laan Datum collegebesluit 1 november 2016 Opsteller S.G.N. van der Sluis Registratie GF16.20079 Agendapunt Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering 1- Notagegevens Notanummer 2016-001960 Datum 14-11-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp Voorstel tot nieuw beleid ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten case 15.005383 programma/paragraaf verstrekken

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een Gemeenteraad GEMEENTE \. u. \ VAL KE NS WAARD 6 0 nar Postbus 10100 \ 5550 GA ValkensWgard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 Qemeente@valkenswaard-.nl www.valkenswaard.nl Uw kenmerk Kenmerk 22001/37318

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00309 Wijziging beleid kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima uitbreiding CZ 2017 Datum Kenmerk B en W datum 24 oktober 2016 31 oktober 2016 Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Voorstel : Z-14-16949 Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Werkgroep: Maatschappelijke zaken Datum behandeling PG: 25 september

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes.

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes. COMPENSATIE MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (decentralisatie Wtcg/CER ). Toelichting op de beleidskeuzes t.b.v. adviesaanvraag adviesraden Drentsche Aa gemeenten. Inleiding Twee landelijke

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016.

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016. MEMO D AT U M : 4-9-2015 A AN C C V AN : Het Dagelijks Bestuur : Regionaal ambtelijk overleg/ beleidsadviseurs regiogemeenten : Henk Kallendorf C L U S T E R/ T E AM : Ondersteuning/ Beleid O N D E R W

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur 26 oktober 2017 Adviesnota voor: AB Algemeen Bestuur (AB) Onderwerp: Actualisering zorgverzekering AV Frieso Advies: 1. Inhoud

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering 17 december 2014 Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.nl Pagina 1 van 13 BS&F 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afdeling. Auteur. 121 Relatie. Datum

Afdeling. Auteur. 121 Relatie. Datum Inhoud: R e g e l i n g c h r o n i s c h z i e k e n e n g e h a n d i c a p t e n te vullen door Registratiedat. Registratienr Aan D a g e l i j k s b e s t u u r G R D e B e v e l a n d e n : 2016 DE

Nadere informatie

1. Samenvatting. Agenda nr 7b.

1. Samenvatting. Agenda nr 7b. Agenda nr 7b. Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de Collectief Aanvullende Verzekering 2015 Soort: Informatieve notitie Opsteller: C.J.T. Adriaans-Steenbakkers Portefeuillehouder: T.C.W. Maas

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Marie-Claire van Eijndhoven 3486 mei@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 7182 18-12-2014 Verordening rechtspositie

Nadere informatie

*U14.13729* *U14.13729*

*U14.13729* *U14.13729* *U14.13729* *U14.13729* Raadscommissie Samenleving Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Serge

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel: 1. Vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Nadere informatie

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten De plaats van deze notitie in het al per 1 januari 2015 aangepaste beleid

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 28 oktober 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

O. Deeben raad00264

O. Deeben raad00264 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email O. Deeben 0402083707 ode@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag. 12raad00264 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt commissie: L. Teunissen / november Financiële regeling Hulp bij het Huishouden

Raadsvoorstel. Agendapunt commissie: L. Teunissen / november Financiële regeling Hulp bij het Huishouden Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. Teunissen 3550 lot@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 7050/7053 27 november 2014 onderwerp Financiële regeling Hulp bij het

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid 2015

Beleidsregels minimabeleid 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregels minimabeleid 2015 Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe" sybver 1/1/2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Voor wie? 2. Individuele aanvragen bijzondere bijstand 3. Individuele

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

SAMENWERKING A2-CEMEENTEN

SAMENWERKING A2-CEMEENTEN SAMENWERKING A2-CEMEENTEN Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 aemeentegivalkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de

Nadere informatie

NEE. wethouder Koster. Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8538 Nummer: 14A.00885

NEE. wethouder Koster. Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8538 Nummer: 14A.00885 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8538 Nummer: 14A.00885 Datum: 17 november 2014 Team: OW&Z Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

Onderwerp : Collectieve Ziektekostenverzekering voor minima.

Onderwerp : Collectieve Ziektekostenverzekering voor minima. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 november 2014 Agendapunt : Onderwerp : Collectieve Ziektekostenverzekering voor minima. Compensatie meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg/CER). Portefeuillehouder

Nadere informatie

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Aan de gemeenteraad Behandeld door S. Koster Datum 11 oktober 2017 Doorkiesnummer 030-28 65908 Ons kenmerk 4829367 E-mail s.koster@utrecht.nl Onderwerp Scenario's Regeling Bijlage(n) Tegemoetkoming Zorgkosten

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014

Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014 CLIENTENRAAD WERK & INKOMEN Het bestuur van de Samenwerking A2 gemeenten De Hofnar 2 5554 DA Valkenswaard Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014 Geacht College,

Nadere informatie

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp N O T I T I E Aan Van Onderwerp MT Jetty Houtsma De collectieve aanvullende zorgverzekering als maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Datum 9 oktober 2014 Ter Besluitvorming Samenvatting

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug EFFICIËNTE UITVOERING BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Waarom? - Uitvoeringskosten laag houden. - Beperking

Nadere informatie