Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad"

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn de Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) door het Rijk afgeschaft. Gemeenten krijgen daarom een budget van het Rijk met een budgetkorting van ruim 50% om maatwerk te bieden aan chronisch zieken en gehandicapten voor hun meerkosten. Middels dit voorstel geven we de maatwerkvoorziening vorm zodat deze doelgroep met meerkosten en een beperkt inkomen adequaat ondersteund wordt via de bijzondere bijstand en de Wmo. Tevens trekken we onze gemeentelijke regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen in vanaf 2015 omdat dit door wijzigingen in de wet niet meer is toegestaan. Tot slot informeren wij de raad over de maatwerkvoorziening middels een brief. Ter besluitvorming door het college 1. De maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten vorm te geven door vanaf 2015: a. een nieuw, uitgebreid maatwerkpakket te bieden via de Collectieve Aanvullende Zorgzekering (CAZ); b. het budget van de individuele bijzondere bijstand te verhogen voor niet-medische meerkosten en c. de lage eigen bijdrage Wmo beschikbaar te stellen voor mensen met een inkomen tot de zorgtoeslaggrens. 2. Zowel de basis CAZ als de uitgebreide CAZ vanaf 2015 toegankelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. 3. In afwachting van de exacte hoogte van de zorgpremies, voor de maandelijkse gemeentelijke premiebijdrage een bandbreedte vast te stellen tussen de 11 en 17 voor de basis CAZ en tussen de 35 en 45 voor de uitgebreide CAZ. 4. Onder voorbehoud van vaststelling van de stadsbegroting door de raad, beslispunten 1 t/m 3 te dekken uit de programma s Inkomen & Armoedebestrijding en Zorg & Welzijn. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Golshid Al Eshaq, 3338 Datum ambtelijk voorstel 25 september 2014 Registratienummer Steller Golshid Al Eshaq Paraaf akkoord Datum X Alleen ter besluitvorming door het College X Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 14 oktober 2014 nummer: 3.6 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. Zie vervolgblad Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Vervolg beslispunten 5. De beleidsregel categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken gehandicapten en ouderen per in te trekken en de geraamde middelen vanaf 2015 in te zetten voor de nieuwe maatwerkvoorziening uit beslispunt Bijgevoegde raadsinformatiebrief Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten vast te stellen.

3 2 1 Probleemstelling Het Rijk heeft per 1 januari 2014 de Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) afgeschaft. De Wtcg was een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten van minimaal 149 en maximaal 494 afhankelijk van leeftijd, zorggebruik en de hoogte van het inkomen. De CER was een niet-inkomensafhankelijke compensatie van 99 op jaarbasis voor burgers waarvan verwacht werd dat zij als gevolg van hun chronische aandoening jaar in jaar uit hun eigen risico vol maakten. In Nijmegen ontvingen in 2013 ruim personen de Wtcg en personen de CER. Beide regelingen waren bedoeld om veronderstelde meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten te vergoeden. In de praktijk bleek het echter onmogelijk de juiste doelgroep te selecteren waardoor deze regelingen te ongericht werden. Het Rijk hevelt de inkomensondersteuning daarom over naar gemeenten. Dit vanuit de gedachte dat gemeenten beter zicht hebben op de individuele situatie van burgers en daardoor in staat zijn gericht maatwerk te bieden aan burgers met een chronische ziekte en/of beperkingen die dat echt nodig hebben. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid om dit te regelen en ontvangen hiervoor een bedrag van het Rijk met een budgetkorting van ruim 50%. Door de budgetkorting kunnen we vanaf 2015 niet meer iedereen helpen die in 2014 nog in aanmerking kwam voor de Wtcg en de CER. Gezien de reden van de budgetoverheveling hoeft dat ook niet: doel is immers het leveren van maatwerk voor deze doelgroep. Omdat de CER in 2013 voor de laatste keer is uitgekeerd, hebben wij voor 2014 de CER gecompenseerd door onze categoriale bijzondere bijstandsregeling chronisch zieken gehandicapten en ouderen éénmalig te verhogen van 200 naar 300 per verstrekking. In het kader van de invoering van de Participatiewet vervalt voor gemeenten echter de mogelijkheid van deze vorm van categoriale bijzondere bijstand en moeten we deze regeling per 1 januari 2015 intrekken. Om het wegvallen van zowel de Wtcg als de CER vanaf 2015 structureel op te vangen, heeft de raad in het coalitieakkoord Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend voorgesteld de maatwerkvoorziening van deze doelgroep vorm te geven via een uitgebreid Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ). Aanvullend hierop wordt het budget voor individuele bijzondere bijstand verhoogd voor niet-medische meerkosten en wordt de maximale lage eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen voor een groter inkomensgroep gehanteerd door ophoging van de inkomensgrens. In dit voorstel werken we het coalitiebesluit rondom de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten verder uit en doen we specifiek een voorstel voor het (her)vormen van de CAZ. 2 Juridische aspecten Het wettelijk kader van dit voorstel wordt gevormd door de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet 1 en de daarin opgenomen regels voor de verlening van categoriale en individuele bijzondere bijstand. Het ophogen van de inkomensgrens voor de 1 De Participatiewet treedt per 1 januari 2015 in werking en vervangt de huidige Wet werk en bijstand (Wwb).

4 3 minimale eigen bijdrage Wmo wordt juridisch verwerkt in het Financieel besluit Wmo dat in november 2014 aan het college van B & W wordt voorgelegd voor besluitvorming. 3 Doelstelling In dit voorstel wordt middels een meersporenbeleid via de bijzondere bijstand en de Wmo de maatwerkvoorziening van chronisch zieken en gehandicapten vormgeven. Hierdoor wordt deze doelgroep met werkelijke meerkosten en een beperkt inkomen adequaat ondersteund. 4 Argumenten De argumenten zijn opgebouwd conform de volgorde van de beslispunten: 4.1 De maatwerkvoorziening via de Wmo en bijzondere bijstand vormgeven voor een adequate compensatie van de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Wij hebben in het voorjaar van 2014 verschillende opties beschreven waarlangs een maatwerkoplossing kan worden geboden. De opties zijn oplossingen via de individuele bijzondere bijstand, de CAZ, de WMO (verlaging eigen bijdrages of een financiële tegemoetkoming) en door middel van subsidie aan een fonds. In het coalitieakkoord heeft de raad al voorgesteld hoe de Rijksgelden in Nijmegen voor deze doelgroep chronisch zieken en gehandicapten benut zullen worden. Overigens geeft het merendeel van gemeenten de voorkeur een maatwerkoplossing via de collectieve ziektekostenverzekering te bieden. Dit blijkt uit een inventarisatie van het adviesbureau BS&F dat gemeenten adviseert en ondersteunt bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Hieronder is het meersporenbeleid van Nijmegen wat betreft de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2015 schematisch weergegeven. Tabel 1. Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten 1. Uitgebreide collectieve 2. Verhoging budget voor aanvullende zorgverzekering (CAZ) individuele bijzondere bij CZ en VGZ náást de huidige bijstand minimapolis In deze bijzonder uitgebreide CAZ betrekken we het volledige eigen risico. De hoge premie die ontstaat compenseren we middels een ruimhartige gemeentelijke premiebijdrage. We stellen zowel de huidige (basis) CAZ als de nieuwe (uitgebreide) CAZ beschikbaar voor een grotere groep mensen door de inkomensgrens te verhogen van 110% naar 130% van de bijstandsnorm. Niet alle meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten zijn medisch van aard. Ze hebben vaak ook extra stookkosten, kledingslijtage, vervoerskosten etc. Daarom verhogen we het individuele bijzondere bijstandsbudget. 3. Verhoging inkomensgrens voor lage eigen bijdrage Wmo Nu betalen personen met een inkomen tot maximaal 19,- per 4 weken. Per betalen personen met een inkomen tot (zorgtoeslaggrens) de lage eigen bijdrage van maximaal 19. Boven de zorgtoeslaggrens loopt het bedrag inkomensafhankelijk op. Ad 1. Nieuwe CAZ náást de huidige CAZ De belangrijkste reden om via de CAZ compensatie te bieden is omdat het maatwerk bedoeld is om mensen te bereiken die daadwerkelijk meerkosten hebben vanwege een chronische ziekte en/of handicap en niet of onvoldoende in staat zijn om deze meerkosten zelf te bekostigen. Dit kunnen we bereiken via zelfinclusie van de doelgroep door hen de keuze te laten maken wel of niet deel te nemen aan een duurdere collectieve zorgverzekering. In deze

5 4 bijzonder uitgebreide polis wordt getracht het volledige eigen risico te compenseren en het zorgpakket inhoudelijk op bepaalde punten uit te breiden op basis van de behoefte van deze doelgroep. De hogere premie compenseren we middels een ruimhartige gemeentelijke premiebijdrage. Jaarlijks kunnen we op deze manier deze doelgroep met een beperkt inkomen fors tegemoetkomen in hun meerkosten. Ad 2. Verhogen budget individuele bijzondere bijstand Niet alle meerkosten van deze doelgroep zijn medisch of chronisch van aard. Deze doelgroep heeft ook vaak te maken met extra stookkosten, kledingslijtage, vervoerskosten etc. Door het wegvallen van de regelingen kan verwacht worden dat men meer aanvraag gaat doen op de Individuele bijzondere bijstand voor dergelijke kosten. Daarom verhogen we het individuele bijzondere bijstandsbudget. Ad 3. Verhogen inkomensgrens voor de lage eigen bijdrage Wmo Het CAK int momenteel namens ons een eigen bijdrage voor alle individuele voorzieningen in het kader van de Wmo (exclusief rolstoelen en vervoerskostenvergoedingen). Met het wegvallen van de Wtcg ontvangt men vanaf 2015 geen 33% korting meer op de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Om ook mensen net boven het minima-inkomen tegemoet te komen verhogen we de huidige inkomensgrenzen naar de zorgtoeslaggrens (deze grens verschilt per huishoudvorm) waardoor een grotere groep mensen alleen de lage eigen bijdrage hoeft te betalen van 19. Boven de zorgtoeslaggrens, loopt afhankelijk van het inkomen, het bedrag van de eigen bijdrage op. De ophoging van de inkomensgrens voor de lage eigen bijdrage Wmo geldt overigens ook voor de cliënten waar we in het kader van de nieuwe Wmo voor verantwoordelijk worden (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen GGZ). 4.2 CAZ toegankelijk maken voor inkomens tot 130%van het sociaal minimum Vanaf 2015 kunnen meer mensen gebruik maken van de CAZ omdat de wettelijke inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm per 1 januari 2015 wordt losgelaten. Gezien het beperkte budget dat de gemeente ontvangt ligt het voor de hand om wel een inkomensgrens te stellen. Het is wenselijk om de inkomensgrens hoger te stellen dan 110% zodat meer mensen met hoge zorgkosten in aanmerkingen komen voor een compensatie via de CAZ. De gedachte hierachter is dat door de hoge zorgkosten mensen juist op een te laag inkomensniveau terechtkomen. Het voorstel is om de inkomensgrens vast te stellen op 130% van het sociaal minimum voor zowel de huidige CAZ als de uitgebreide CAZ. Het aantal potentiële deelnemers stijgt hierdoor in de loop van de jaren mogelijk met 3100 deelnemers, van 6300 naar circa 9400 deelnemers. In tabel 2 is te zien wat de hoogte van het inkomen is per huishoudvorm bij 110% en 130% van het sociaal minimum. Tabel 2. Inkomensgrenzen exclusief vakantie toelage Inkomensgrens tot 110% van het soc. minimum Inkomensgrens tot 130% van het soc. minimum Alleenstaande 994,- 1175,- Alleenst. ouder 1279,- 1511,- Gehuwden 1421,- 1679,- 4.3 Compensatie via gemeentelijke premiebijdrage CAZ De kosten voor het voorgestelde maatwerkpakket via de CAZ betreffen voor een groot deel de gemeentelijke bijdrage aan de bijbehorende zorgpremie. Zorgverzekeraars maken echter pas in november de hoogte van zorgpremies bekend. Om niet in tijdsnood te komen in het

6 5 najaar voor het doorgeven van de uiteindelijke premiebijdrage aan de zorgverzekeraars en om tijdig burgers te kunnen informeren stellen we voor om een bandbreedte vast te stellen van de gemeentelijke premiebijdrage voor de CAZ pakketten. Op basis van schattingen (zie bijlage I) willen we de bandbreedte van de maandelijkse gemeentelijke premiebijdrage voor de huidige CAZ vaststellen tussen de 11 en 17 euro (momenteel is dat 11) en voor de nieuwe uitgebreide CAZ tussen de 35 en 45. De exacte hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor zowel de basis CAZ als de uitgebreide CAZ zal in de verdere uitwerking van het maatwerkpakket later dit jaar worden vastgesteld. In de praktijk betekent dit dat mensen vanaf 2015 tot 130% van het sociaal minimum kunnen kiezen tussen de bestaande basis CAZ en de nieuwe uitgebreide CAZ. Men moet dan een afweging maken of ze, afhankelijk van hun meerkosten, voor de goedkopere basis CAZ gaan of voor de duurdere uitgebreide CAZ waarin hun volledige eigen risico wordt vergoed. 4.4 Intrekken categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken gehandicapten en ouderen Het Rijk heeft vastgesteld dat, met uitzondering van de CAZ, het per 1 januari 2015 niet mogelijk is voor gemeenten om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken. Dit betekent onder andere dat onze gemeentelijke regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2 moet worden ingetrokken. Deze wijziging is onderdeel van artikel 35 uit de Participatiewet. We stellen voor om de geraamde middelen in te blijven zetten voor deze doelgroep middels de maatwerkvoorziening. 5 Financiën Nijmegen ontvangt van het Rijk voor het bieden van maatwerkvoorziening naar aanleiding van de afschaffing van de Wtcg en de CER in 2015 structureel een bedrag van 2,1 miljoen. Naar aanleiding van het coalitieakkoord worden de Rijksgelden voor de maatwerkvoorziening overgeheveld naar de programma s Inkomen & Armoedebestrijding en Zorg & Welzijn. Deze overheveling gebeurt bij de vaststelling van de Stadsbegroting Naast de rijksmiddelen voor de maatwerkvoorziening zetten we middelen voor de huidige CAZ én de regeling chronisch zieken (die we moeten afschaffen per 1 januari 2015) in. Dit staat in de tabel 3, regel 3 en 4. De tabel staat op de volgende pagina. Tabel 3 geeft eerst de herkomst van de beschikbare budgetten aan (totaal ) en gaat vervolgens nader in op de besteding hiervan binnen het programma Inkomen & Armoedebestrijding, bijzondere bijstand ( ). Zorg & Welzijn ontvangt vanaf 2015 structureel het overige bedrag ( ) ter compensatie van de derving aan opbrengsten door de verhoging van de inkomensgrens van de eigen bijdrage Wmo. Dit bedrag is berekend op basis van de opgelegde eigen bijdrage aan de huidige Wmo-cliënten. Zodra de impact van deze maatregel op de nieuwe cliëntgroep bekend is, beoordelen we of we de bijdrage aan het programma Zorg & Welzijn moeten bijstellen. We kunnen stellen dat het om forse bedragen gaat en dat er ten aanzien van de verdeling van de middelen enkele onzekerheden bestaan. In paragraaf 8 wordt hier verder op ingegaan. Daar wordt het belang van monitoring aangegeven zodat zo nodig bepaalde budgetten herverdeeld kunnen worden om de doelgroep te blijven bedienen. 2 Dit is een tegemoetkoming van 200 per huishouden die in 2014 eenmalig was verhoogd naar 300.

7 6 Tabel 3. Financieel overzicht meersporenbeleid maatwerkvoorziening 2015 Totaal financieel overzicht Beschikbaar budget Bedrag Rijksmiddelen voor Maatwerkvoorziening 1 Zorg & Welzijn (Wmo) Inkomen & Armoedebestrijding (Armoedebestrijding) Subtotaal Reeds bestaande middelen gemeente 3 Huidig budget regeling chronisch zieken Huidig budget bestaande CAZ Subtotaal Totaal beschikbaar budget Maatwerkvoorziening Waarvan beschikbaar voor verhoging inkomensgrens eigen bijdrage Wmo Waarvan beschikbaar voor inzet via Bijzondere bijstand. Zie punt Kosten maatwerkvoorziening Bijzondere bijstand 5 Kosten gemeentelijke premiebijdrage van zowel de basis CAZ als de uitgebreide CAZ o.b.v. inkomensgrens 130%: Basis CAZ: Premiebijdrage basis CAZ 14 p.m. Aantal deelnemers basis CAZ 6600 Uitgebreide CAZ: Premiebijdrage uitgebreide CAZ 40 p.m. Aantal deelnemers uitgebreide CAZ * Het gaat hier om indicatieve gemeentelijke premiebijdragen die later in het najaar 2014 definitief bepaald worden binnen de afgesproken bandbreedte 6 Kosten ophoging bijzondere bijstand Totaalkosten Bijzondere bijstand Participatie en Communicatie De Adviescommissie Jeugd- Maatschappelijke opvang- en Gehandicaptenbeleid (JMG) heeft enkele belangrijke punten meegegeven die zijn meegenomen in dit voorstel. Zo is de acceptatieplicht van zorgverzekeraars vastgesteld zodat niemand geweigerd mag worden wegens zijn of haar chronische ziekte of handicap en is gestreefd naar een zo groot mogelijk doelgroep die gebruik kan maken van de CAZ door de inkomensgrens te verhogen tot 130% van het sociaal minimum. De communicatie en voorlichting over de maatwerkvoorziening is van essentieel belang. Daarom wordt samen met de afdeling communicatie en het adviesbureau BS&F gewerkt aan een uitgebreid communicatieplan. Zo zullen mensen via verschillende kanalen geïnformeerd worden over de mogelijkheden via de CAZ. De formulierenbrigade van het Inter-lokaal, de sociale wijkteams en de Stips spelen hierbij een belangrijke rol.

8 7 7 Uitvoering en evaluatie De uitvoering van de regelingen in het kader van zowel de individuele als de categoriale bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door de bureaus Inkomensondersteuning van de afdeling Inkomen. Mensen kunnen zich via het Loket Zorg en Inkomen aanmelden voor de CAZ. De eigen bijdragen voor de Wmo-voorzieningen worden geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Evaluatie en monitoring zullen volgend jaar en de jaren daarop plaatsvinden om bij te houden in hoeverre men deelneemt aan de uitgebreide CAZ om zo te zien hoeveel mensen in aanmerking komen voor een compensatie in hun meerkosten. Naar aanleiding daarvan kunnen we een betere prognose maken van de kosten (voor zowel de Wmo als de bijzondere bijstand) en weten we in hoeverre we mensen actief moeten blijven informeren over de maatwerkvoorziening in de vorm van de CAZ. 8. Risico Deelname aan de CAZ is niet exact in te schatten. De mate waarin men zal deelnemen aan de CAZ is namelijk van verschillende factoren afhankelijk. Volgend jaar zal blijken hoeveel mensen er daadwerkelijk meer gebruik maken van de CAZ door de verhoging van de inkomensgrens naar 130% en de verhoudingen van het gebruik van de basis CAZ en de uitgebreide CAZ. We gaan het niet-gebruik zo veel mogelijk voorkomen door van te voren en gedurende de komende jaren intensief in te spelen op de communicatie naar burgers zoals beschreven in paragraaf 6. In het najaar van 2015 maken we een evaluatie van het verloop van de gemeentelijke maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten via ons meersporenbeleid. Naar aanleiding daarvan zullen we indien nodig bepaalde zaken bijsturen en aanpassen. Bijlage(n): I Raadsbrief Maatwerkvoorziening Chronisch zieken en gehandicapten

9 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 14 oktober 2014 Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Golshid Al Eshaq Onderwerp Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Datum uw brief n.v.t. Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Via deze brief brengen wij u op de hoogte van de vormgeving van de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten naar aanleiding van de afschaffing van de Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER). Afschaffing Wtcg en CER Het Rijk heeft per 1 januari 2014 de Wtcg en de CER afgeschaft. De Wtcg was een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten van minimaal 149 en maximaal 494 afhankelijk van leeftijd, zorggebruik en de hoogte van het inkomen. De CER was een nietinkomensafhankelijke compensatie van 99 op jaarbasis voor het eigen risico van de zorgverzekering. In Nijmegen ontvingen in 2013 ruim personen de Wtcg en personen de CER. Beide regelingen waren bedoeld om veronderstelde meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten te vergoeden. In de praktijk bleek het echter onmogelijk de juiste doelgroep te selecteren waardoor deze regelingen te ongericht werden. Het Rijk hevelt de inkomensondersteuning voor deze doelgroep daarom met een budgetkorting van 50% over naar gemeenten. Dit vanuit de gedachte dat gemeenten beter zicht hebben op de individuele situatie van burgers en daardoor in staat zijn gericht maatwerk te bieden aan burgers met een chronische ziekte en/of beperkingen die dat echt nodig hebben. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid om de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten te regelen en ontvangen hiervoor een bedrag van het Rijk. Door de budgetkorting kunnen we vanaf 2015 niet meer iedereen helpen die in 2014 nog in aanmerking kwam voor de Wtcg en de CER. Gezien de reden van de budgetoverheveling hoeft dat ook niet: doel is immers het leveren van maatwerk voor deze doelgroep. raadsbrief maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten

10 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling 1 Wat is er al gedaan en wat moet er nog gebeuren? Omdat de CER in 2013 voor de laatste keer is uitgekeerd, hebben wij voor 2014 de CER gecompenseerd door onze lokale regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen éénmalig te verhogen van 200 naar 300 per verstrekking. In het kader van de invoering van de participatiewet vervalt voor gemeenten echter de mogelijkheid van deze vorm van categoriale bijzondere bijstand en moeten we deze regeling per 1 januari 2015 intrekken. Om het wegvallen van zowel de Wtcg, de CER vanaf 2015 structureel op te vangen, hebben wij in het voorjaar van 2014 verschillende opties beschreven waarlangs een maatwerkoplossing kan worden geboden. De opties zijn oplossingen via de individuele bijzondere bijstand, de CAZ, de WMO (verlaging eigen bijdrages of een financiële tegemoetkoming) en door middel van subsidie aan een fonds. Uw raad heeft in het coalitieakkoord Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend aangegeven de maatwerkvoorziening vorm te willen geven door een uitgebreide Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) te creëren náást de huidige CAZ én door de maximale lage eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen voor een groter inkomensgroep te hanteren. Overigens blijkt uit een inventarisatie van adviesbureau BS&F dat het merendeel van gemeenten als maatwerkoplossing kiest voor een uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering. Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2015 Hieronder is het meersporenbeleid van Nijmegen omtrent de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2015 schematisch weergegeven. Tabel 1. Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten 1. Uitgebreide collectieve 2. Verhoging budget voor aanvullende zorgverzekering individuele bijzondere (CAZ) bij CZ en VGZ náást de bijstand huidige minimapolis In deze bijzonder uitgebreide CAZ betrekken we het volledige eigen risico. De hoge premie die ontstaat compenseren we middels een ruimhartige gemeentelijke premiebijdrage. We stellen zowel de huidige (basis) CAZ als de nieuwe (uitgebreide) CAZ beschikbaar voor een grotere groep mensen door de inkomensgrens te verhogen van 110% naar 130% van de bijstandsnorm. Niet alle meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten zijn medisch van aard. Ze hebben vaak ook extra stookkosten, kledingslijtage, vervoerskosten etc. Daarom verhogen we het individuele bijzondere bijstandsbudget. 3. Verhoging inkomensgrens voor maximale lage eigen bijdrage Wmo Nu betalen personen met een inkomen tot maximaal 19,- per 4 weken. Per betalen personen met een inkomen tot (zorgtoeslaggrens) de lage eigen bijdrage van maximaal 19. Boven de zorgtoeslag loopt het bedrag inkomensafhankelijk op. Ad 1. Nieuwe CAZ náást de huidige CAZ De belangrijkste reden om via de CAZ compensatie te bieden is omdat het maatwerk bedoeld is om mensen te bereiken die daadwerkelijk meerkosten hebben vanwege een chronische ziekte en/of handicap en niet of onvoldoende in staat zijn om deze meerkosten zelf te bekostigen. Dit raadsbrief maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten

11 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling 2 kunnen we bereiken via zelfinclusie van de doelgroep door hen de keuze te laten maken wel of niet deel te nemen aan een duurdere collectieve zorgverzekering. In deze bijzonder uitgebreide polis wordt getracht het volledige eigen risico te compenseren en het zorgpakket inhoudelijk op bepaalde punten uit te breiden op basis van de behoefte van deze doelgroep. De hogere premie compenseren we middels een ruimhartige gemeentelijke premiebijdrage. Jaarlijks kunnen we op deze manier deze doelgroep met een beperkt inkomen fors tegemoetkomen in hun meerkosten. Op basis van schattingen willen we de maandelijkse gemeentelijke premiebijdrage voor de huidige CAZ vaststellen tussen de 11 en 17 euro (momenteel is dat 11) en voor de nieuwe uitgebreide CAZ tussen de 35 en 45. De exacte hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor zowel de basis CAZ als de uitgebreide CAZ zal in de verdere uitwerking van het maatwerkpakket later dit jaar worden vastgesteld wanneer de zorgverzekeraars de hoogte van de zorgpremies bekendmaken. In de praktijk betekent dit dat mensen vanaf 2015 tot 130% van het sociaal minimum kunnen kiezen tussen de bestaande basis CAZ en de nieuwe uitgebreide CAZ. Men moet dan een afweging maken of ze, afhankelijk van hun meerkosten, voor de goedkopere basis CAZ gaan of voor de duurdere uitgebreide CAZ waarin hun volledige eigen risico wordt vergoed. Vanaf 2015 kunnen meer mensen gebruik maken van de CAZ omdat de wettelijke inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm per 1 januari 2015 wordt losgelaten. Het is wenselijk om de inkomensgrens hoger te stellen dan 110% zodat meer mensen met hoge zorgkosten in aanmerkingen komen voor een compensatie via de CAZ. De gedachte hierachter is dat door de hoge zorgkosten mensen juist op een te laag inkomensniveau terechtkomen. We stellen daarom de inkomensgrens vast op 130% van het sociaal minimum voor zowel de huidige CAZ als de uitgebreide CAZ. Het aantal potentiële deelnemers stijgt hierdoor in de loop van de jaren mogelijk met 3100 deelnemers, van 6300 naar circa 9400 deelnemers. In tabel 2 is te zien wat de hoogte van het inkomen is per huishoudvorm bij 110% en 130% van het sociaal minimum. Tabel 2. Inkomensgrenzen exclusief vakantie toelage Inkomensgrens tot 110% van het soc. minimum Alleenstaande 994,- 1175,- Alleenst. 1279,- 1511,- ouder Gehuwden 1421,- 1679,- Inkomensgrens tot 130% van het soc. minimum Ad 2.Verhogen budget individuele bijzondere bijstand Niet alle meerkosten van deze doelgroep zijn medisch of chronisch van aard. Deze doelgroep heeft ook vaak te maken met extra stookkosten, kledingslijtage, vervoerskosten etc. Door het wegvallen van de regelingen kan verwacht worden dat men meer aanvraag gaat doen op de Individuele bijzondere bijstand voor dergelijke kosten. Daarom verhogen we het individuele bijzondere bijstandsbudget. Ad 3. Verhogen inkomensgrens voor de lage eigen bijdrage Wmo Het CAK int momenteel namens ons een eigen bijdrage voor alle individuele voorzieningen in het kader van de Wmo (exclusief rolstoelen en vervoerskostenvergoedingen). Met het wegvallen van raadsbrief maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten

12 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling 3 de Wtcg ontvangt men vanaf 2015 geen 33% korting meer op de eigen bijdrage voor Wmovoorzieningen. Om ook mensen net boven het minima-inkomen tegemoet te komen verhogen we de huidige inkomensgrenzen naar de zorgtoeslaggrens (deze grens verschilt per huishoudvorm) waardoor een grotere groep mensen alleen de lage eigen bijdrage hoeft te betalen van 19. Boven de zorgtoeslaggrens, loopt afhankelijk van het inkomen, het bedrag van de eigen bijdrage op. De ophoging van de inkomensgrens voor de lage eigen bijdrage Wmo geldt overigens ook voor de cliënten waar we in het kader van de nieuwe Wmo voor verantwoordelijk worden (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen GGZ). Financiën Nijmegen ontvangt van het Rijk voor het bieden van maatwerkvoorziening naar aanleiding van de afschaffing van de Wtcg en de CER in 2015 structureel een bedrag van 2,1 miljoen. Naar aanleiding van het coalitieakkoord worden de Rijksgelden voor de maatwerkvoorziening overgeheveld naar de programma s Inkomen & Armoedebestrijding en Zorg & Welzijn. Deze overheveling gebeurt bij de vaststelling van de Stadsbegroting Zorg & Welzijn ontvangt vanaf 2015 structureel ter compensatie van de derving aan opbrengsten door de verhoging van de inkomensgrens van de eigen bijdrage Wmo. Dit bedrag is berekend op basis van de opgelegde eigen bijdrage aan de huidige Wmo cliënten. Zodra de impact van deze maatregel op de nieuwe cliëntgroep bekend is, beoordelen we of we de bijdrage aan het programma Zorg & Welzijn moeten bijstellen. Inkomen & Armoedebestrijding, product armoedebestrijding, ontvangt in voor de gemeentelijke premiebijdrage van de CAZ en het verhogen van het individuele bijstandsbudget. Naast de rijksmiddelen voor de maatwerkvoorziening zetten we middelen voor de huidige CAZ én de regeling chronisch zieken (die we moeten afschaffen per 1 januari 2015) in. Op basis van de schattingen die we hebben gemaakt van de kosten blijkt dat we binnen het budget blijven. We zullen echter vanaf 2015 monitoren en evalueren hoe het meersporenbeleid maatwerkvoorziening in de praktijk verloopt, zodat we indien nodig tijdig kunnen ingrijpen. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg raadsbrief maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Openbaar. Reactie advies JMG en KGO Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten. Alleen ter besluitvorming door het College

Openbaar. Reactie advies JMG en KGO Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten. Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie advies JMG en KGO Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Openbaar. Vragen ex artikel 39 van de SP over eigen bijdrage Wmo. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Vragen ex artikel 39 van de SP over eigen bijdrage Wmo. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van de SP over eigen bijdrage Wmo Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van de SP heeft vragen

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering onderzoek invoering Stadspas. BW-nummer N.v.t. Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering onderzoek invoering Stadspas. BW-nummer N.v.t. Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering onderzoek invoering Stadspas Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Openbaar Embargo tot 13 mei Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM

Openbaar Embargo tot 13 mei Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM Openbaar Embargo tot 13 mei 2016 Onderwerp Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In het kader van het ontwikkeltraject

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Openbaar Onderwerp Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met bijgaande raadsinformatiebrief informeren

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Reactie vragen Cliëntenraad inzake CAZ

Reactie vragen Cliëntenraad inzake CAZ Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie vragen Cliëntenraad inzake CAZ Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Op 18 augustus 2017 heeft de Cliëntenraad

Nadere informatie

Effectrapportage sancties

Effectrapportage sancties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Effectrapportage sancties Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben de raad toegezegd informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Collegevoorstel Openbaar Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met de brief van april 2014 dient de Adviescommissie

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verdeelmodel BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de stand van zaken

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten.

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten. Werk en Inkomen Team 3 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 24 juni 2014 Betreft

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar

Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp ongevraagd advies van Platform Gehandicaptenbeleid Nijmegen inzake de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering Programma / Programmanummer Inkomen/3230 IBW-nummer

Nadere informatie

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De adviescommissie LHBT-beleid

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding Openbaar Onderwerp Brief aan Kamer over BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorstel is om een brief te schrijven aan de Tweede Kamer, om Kamerleden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen antwoordbrief raadsvragen ex art 39 betreffende ontwikkelingen WMO uit regeerakkoord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Openbaar Onderwerp Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij benoemen conform artikel 2.4 van het Besluit

Nadere informatie

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Openbaar Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met het vaststellen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Beantwoording vragen SP boetes bijstand

Beantwoording vragen SP boetes bijstand Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen SP boetes bijstand Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting De SP heeft een aantal vragen gesteld

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Voorstel : Z-14-16949 Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Werkgroep: Maatschappelijke zaken Datum behandeling PG: 25 september

Nadere informatie

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raad heeft twee moties aangenomen, om te experimenteren

Nadere informatie

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Openbaar Onderwerp Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Programma Sport & Accommodaties Zorg & Welzijn Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Evaluatierapport maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten

Evaluatierapport maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatierapport maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Programma Inkomen & Armoedebestrijding, Zorg & Welzijn Portefeuillehouder T. Tankir, B. Frings

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In april heeft ons College de Stadsrekening

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Raadsvragen inhuur personeel. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij die vragen.

Raadsvragen inhuur personeel. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij die vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvragen inhuur personeel Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de inhuur van personeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen D66 (art. 39) eigen bijdragen Wmo voorzieningen

Onderwerp Schriftelijke vragen D66 (art. 39) eigen bijdragen Wmo voorzieningen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66 (art. 39) eigen bijdragen Wmo voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie