Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten"

Transcriptie

1 Voorstel : Z Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Werkgroep: Maatschappelijke zaken Datum behandeling PG: 25 september 2014 Datum behandeling SG: 30 september 2014 BOR/BGO: Naam steller: Jacqueline van der Jagt Afschrift aan: Bijlagen: Bijlage 1 en 2 Voorstel/besluit Te besluiten tot: 1. a.- invulling van de compensatie hoge zorgkosten van chronisch zieken en gehandicapten met het aanbod van een uitgebreid pakket voor chronisch zieken binnen de Collectieve Aanvullende Verzekering voor minima van de gemeente(caz); b. vaststelling van de inkomensgrens op 120% bijstandsnorm voor toelating tot de CAZ en buiten beschouwing laten van de eigen woning bij de vermogenstoets; c. - vaststelling van een gemeentelijke premiebijdrage vanuit de bijzondere bijstand van 17 (gewone pakket) en 37 (pakket chronisch zieken) per maand; 2. een tijdelijke compensatie van hoge zorgkosten in overgangsjaar 2015, voor klanten die in 2015 nog geen gebruik kunnen maken van de CAZ; 3. een aanvullende compensatiemogelijkheid van meerkosten vanuit de individuele bijzondere bijstand; 4. een eenmalig compensatie van 50,- p.p. in 2014 wegens het wegvallen van de Compensatie eigen risico (Cer) voor mensen met inkomen tot 110% bijstandsnorm die vorig jaar de Cer hebben ontvangen; 5. het voortzetten in 2015 (voor de nieuwe gemeente) van de huidige afspraak tussen de gemeente Groesbeek en het CAK m.b.t. de kwijtschelding eigen bijdrage Wmo voor minima tot 110% bijstandsnorm. 6. Op te nemen in de najaarsnota een bedrag van ( in Groesbeek, in Ubbergen en in Millingen aan de Rijn) voor compensatie wegvallen Pagina 1 van 10

2 Cer aan minima tot 110% bijstandsnorm in 2014, en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raden; 7. Op te nemen in de najaarsnota een bedrag van ( in Groesbeek, in Ubbergen en in Millingen) voor uitvoeringskosten CAZ in 2014, en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raden; 8. Op te nemen in de begroting voor compensatie zorgkosten chronisch zieken, met de onderverdeling zoals aangegeven in het voorstel, en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad in TOELICHTING VOORSTEL Datum behandeling 30 september 2014 : Z Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Naam opsteller: Jacqueline van der Jagt Bijlagen: Bijlagen 1 en 2 Datum: 22 september 2014 Bestandspath: Inleiding Afschaffing regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Per 1 januari 2014 worden (met terugwerkende kracht) de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer) afgeschaft. Dit zijn rijksregelingen die een financiële compensatie bieden aan mensen met hoge zorgkosten, wegens een chronische ziekte of handicap. De Cer is een vast bedrag van 99,- per jaar, de Wtcg varieert van 148,- tot 494,- per jaar (afhankelijk van iemand zijn leeftijd en hoogte zorgkosten). De bedragen worden jaarlijks uitgekeerd door het CAK in november/december. Landelijk gaat het jaarlijks om een uitgave van 565 miljoen euro. Mensen die de Compensatie eigen risico (Cer) van 99,00 ontvingen, gaan eind dit jaar al merken dat ze die niet meer gaan krijgen. Mensen die de Wtcg ontvingen, gaan dat pas eind 2015 merken. In 2014 wordt de Wtcg (aan het einde van het jaar) nog uitgekeerd. Deze groepen overlappen voor een groot deel. Het kabinet schaft per 2015 ook de automatische korting van 33% op de eigen bijdrage extramurale zorg (Wmo en Awbz) af. De korting op de eigen bijdrage intramurale zorg was al per 2014 afgeschaft. Reden van afschaffing Met de Wtcg en CER, in combinatie met de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, heeft de regering sinds 2009 geprobeerd om de doelgroep van chronische zieken en gehandicapten een meer gerichte compensatie te bieden voor meerkosten. Uit onderzoek blijkt dat de genoemde regelingen toch ongericht zijn: een deel van de ontvangers geeft aan geen meerkosten te hebben, terwijl sommige mensen die geen tegemoetkoming ontvangen wel substantiële meerkosten hebben. De regering wil naar een vorm van ondersteuning die beter is toegesneden op de persoonlijke situatie van burgers. Dit kan het beste door de gemeente Pagina 2 van 10

3 gedaan worden omdat zij beter zicht hebben op de individuele situatie van burgers en daardoor in staat zijn om maatwerk te bieden. Gemeenten moeten gaan compenseren De afschaffing van de Wtcg en de Cer moet worden gecompenseerd met een gemeentelijke regeling voor mensen met hoge zorgkosten. De gemeente ontvangt dit jaar (en de jaren daarna) middelen hiervoor in het gemeentefonds (zie hiervoor kopje financiële gevolgen). Het is niet de bedoeling dat de bedragen en de doelgroep van de gemeentelijke regeling hetzelfde worden als onder de twee rijksregelingen, het moet een meer gerichte compensatie zijn. De gemeente heeft enige vrijheid hoe ze de gemeentelijke regeling gaat invullen. Het Rijk heeft hiervoor een handreiking opgesteld (zie bijlage 1). Vóór 30 juni 2014 stuurt het CAK een brief naar alle klanten die vorig jaar de Cer ontvingen. In deze brief staat dat zij dit jaar geen Cer meer ontvangen, en dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor het bieden van compensatie. In oktober 2014 volgt een vergelijkbare brief voor de mensen die de Wtcg ontvingen. Dat betekent dat gemeenten duidelijkheid moeten bieden hoe ze hoge zorgkosten gaan compenseren. Daarom dit voorstel. Omdat het een complex onderwerp betreft zijn twee bijlagen toegevoegd aan dit voorstel. In bijlage 1 worden 5 opties/mogelijkheden toegelicht die de gemeente heeft om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren (op basis van de handreiking van het Rijk). In de bijlage wordt een advies gegeven voor welke optie (optie 2, met aanvullend optie 1 en 4) het beste kan worden gekozen. In bijlage 2 worden de financiële consequenties van optie 2 uitgewerkt, bij twee scenario s. Onder het kopje financiële gevolgen wordt uitgewerkt welk budget nodig is voor de beslispunten. Besluitvorming Bovenstaande beslispunten worden ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep Herindeling, omdat het (behalve punt 4 en 6) gaat over 2015, en het dus de nieuwe gemeente betreft. De begroting wordt in 2015 vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad. Vooruitlopend hierop moeten in 2014 wel de stappen worden gezet om het chronisch zieken mogelijk te maken zich aan te melden bij de CAZ voor een uitgebreide aanvullende verzekering. Toelichting voorstel 1.1 Keuze tussen regelen via de Wmo of de Wwb De gemeente krijgt extra middelen in het gemeentefonds (zie het kopje financiële gevolgen en bijlage 2) om hoge zorgkosten van chronisch zieken en gehandicapten te compenseren middels een gemeentelijke regeling. Deze middelen zijn slechts 40% van wat het CAK uitgaf aan de Wtcg en de Cer. Dat betekent dat het gemeentebestuur keuzes moet maken wie in aanmerking komt voor een compensatie en hoe hoog deze compensatie is. De gemeentelijke regeling kan een grondslag hebben in de Wwb (middels categoriale en individuele bijzondere bijstand) en/of de Wmo (middels forfaitaire of feitelijke vergoeding van de zorgkosten). Bij de Wmo mag geen inkomensgrens worden gesteld, bij de Wwb (na 1 januari 2015 de Participatiewet) wel Vooralsnog keuze voor grondslag Wwb/Participatiewet. Pagina 3 van 10

4 Gezien de beperkte middelen die de gemeente krijgt voor compensatie van zorgkosten stellen wij voor de regeling vooralsnog te baseren op de Wwb. De reden hiervoor is dat binnen de Wwb een inkomensgrens kan worden gesteld. Hiermee kan een duidelijke groep worden afgebakend, en komt de compensatie terecht bij de mensen met een laag inkomen. Uit onderzoek blijkt dat met name de groep met een inkomen tot modaal wordt gedupeerd met het wegvallen van de Wtcg en de Cer (64% van deze groep heeft een inkomensachteruitgang van 2 tot 5 %) Daarnaast kan bij de Wwb de compensatie van de zorgkosten worden ondergebracht in een bestaande vorm van categoriale bijzondere bijstand, namelijk de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAZ) (zie optie 2 in bijlage 1). Binnen de Wmo zou een geheel nieuwe regeling moeten worden opgesteld, waarbij criteria moeten worden vastgesteld ( welke kosten worden gecompenseerd, in welke situaties en aan wie). Met andere woorden: een complexe aanvraagprocedure, met hoge uitvoeringskosten Keuze voor instrument van collectief bijverzekeren via de CAZ De compensatie voor (hoge) zorgkosten via de CAZ is ons in ziens de beste optie van de vijf genoemde mogelijkheden in bijlage 1 (zie voor uitgebreide toelichting de bijlage). Het is een bestaand instrument in het minimabeleid van de drie MUG-gemeenten, dat door het extra aanbod van een uitgebreide aanvullende verzekering aantrekkelijk kan worden gemaakt voor de groep chronisch zieken en gehandicapten. De betrokken zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben in overleg met BS&F (de grondlegger van de CAZ) en de gemeenten een aanvullend verzekeringspakket samengesteld, waarin kosten zijn opgenomen die chronisch zieken vaak maken. Chronisch zieken kunnen zich hier zonder toelatingscriteria (met uitzondering van het inkomen) voor aanmelden. De meerkosten voor de premie worden deels gecompenseerd vanuit de middelen die worden toegevoegd aan het gemeentefonds voor compensatie van hoge zorgkosten. In de regiogemeenten is ook veelal de voorkeur voor deze optie. In Nijmegen is hier al voor gekozen. 1.4 Keuze voor inkomensgrens van 120% en buiten beschouwing laten van eigen woning bij vermogenstoets, Wij adviseren de inkomensgrens voor toegang tot de CAZ te verhogen naar 120%. Dit is mogelijk binnen de nieuwe Participatiewet. De huidige inkomensgrens van de CAZ is 110% bijstandsnorm. Door deze te verhogen naar 120% wordt de CAZ toegankelijk voor chronisch zieken en gehandicapten met een wat hoger inkomen. Deze groep heeft echter ook hoge zorguitgaven, waardoor het inkomen van deze groep doorgaans op een lager niveau uitkomt. Mensen met een inkomen tot 120% die niet chronisch ziek zijn, hebben daarmee ook toegang tot de CAZ, maar zij zullen niet de keuze maken voor het uitgebreide pakket, omdat er toch een prijsverschil blijft tussen de pakketten. De verhoging van de inkomensgrens is meegenomen in de berekeningen in bijlage 2. Een aanvullend argument is dat de Minimaregeling Doe Mee! ook een inkomensgrens heeft van 120%. Het zijn beide gemeentelijke regelingen, een uniforme inkomensgrens is wenselijk. We adviseren daarnaast om een eigen woning buiten beschouwing te laten bij de vermogenstoets. Dat betekent dat wel wordt gekeken naar het liquide vermogen (spaargeld etc), maar niet naar het bezit van een eigen woning. De gemeente heeft op grond van artikel 35, lid 1 Wwb de vrijheid om hiervoor te kiezen. Meer gemeenten doen dit. Dit is ook te rechtvaardigen, omdat het niet redelijk kan worden geacht te verlangen dat een belanghebbende een extra hypotheek op de woning laat vestigen, dan wel de woning moet verkopen, in verband met noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden Pagina 4 van 10

5 (bijzondere bijstand). Onder de inkomensgroep tot 120% en onder chronisch zieken en gehandicapten bevinden zich waarschijnlijk meer mensen met een eigen huis. 1.5 Keuze voor premiebijdragen van ongeveer 17 (gewone pakket) en 37 (pakket chronisch zieken)per maand. De huidige gemeentelijke premiebijdrage voor het gewone pakket is 15,- per maand in Groesbeek en Millingen aan de Rijn en 12 per maand in Ubbergen(categoriale bijzondere bijstand). Geadviseerd wordt om de premiebijdrage op te hogen naar 17,-. De reden hiervoor is om een stijging van de premie, wegens toevoeging van de vergoeding eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden in het pakket, op te vangen. De gemeentelijke premiebijdrage voor het uitgebreide pakket voor chronisch zieken en gehandicapten moet een stuk hoger liggen omdat de premie voor dit pakket een stuk hoger is. De reden hiervoor is dat in het uitgebreide pakket meer kosten worden vergoed en ook het eigen risico verzekerd is. Het verschil in premie met het gewone pakket is naar verwachting gemiddeld 40,-. (dit verschil is zo hoog wegens het verzekeren van het eigen risico) Dit kan voor een deel worden gecompenseerd door voor het uitgebreide pakket voor chronisch zieken de gemeentelijke premiebijdrage vast te stellen op 37,- De helft van de premiestijging (namelijk 20,-) wordt dan vergoed door de gemeente, vanuit de middelen die hiervoor zijn toegevoegd aan het gemeentefonds (zie kopje 4, financiële gevolgen en bijlage 2). Hierbij moet worden opgemerkt dat de bijdrage van 37,- een gemiddelde is. Het premieverschil voor het uitgebreide pakket chronisch zieken tussen CZ (premie is 83),en VGZ (premie is 65) is nogal groot. De reden hiervoor is o.a. de ruimere vergoeding bij CZ, maar ook een verschillende verwerking van het eigen risico in de premie. Om dit verschil iets te verkleinen, is het voorstel om de premiebijdrage voor CZ op 40 te stellen en voor VGZ op 32, gemiddeld 37 (meer mensen zitten bij CZ dan bij VGZ). Het is niet aan te raden de premiebijdrage hoger dan 37,- vast te stellen, omdat dan het verschil in premie tussen het gewone pakket en het uitgebreide pakket te klein wordt. 2.Tijdelijke compensatie zorgkosten in overgangsperiode 2015 Niet alle chronisch zieken en gehandicapten (met een inkomen tot 120% bijstandsnorm) die gebruik willen maken van het uitgebreide pakket van de CAZ zullen tijdig (voor 1 januari 2015) kunnen overstappen naar de CAZ. Overstappen naar een andere verzekering kan namelijk alleen per 1 januari van elk jaar, uiterlijk 1 februari. Mogelijk krijgen mensen niet tijdig de informatie over het uitgebreide pakket in de CAZ, of zijn er andere redenen waarom ze niet kunnen overstappen. Daarom stellen we voor om in 2015 de mogelijkheid open te laten om maximaal de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de premie (bij een bijdrage van 37,- per maand is dit 444,- per jaar) toe te kennen aan chronisch zieken en gehandicapten middels een alternatieve aanvraagprocedure. Zij moeten dan wel kunnen aangeven dat ze meerkosten maken als gevolg van hun ziekte dan wel handicap, hoe hoog deze meerkosten zijn, en dat ze de intentie hebben daadwerkelijk over te stappen naar het uitgebreide pakket van de CAZ, bij de eerste mogelijkheid dat ze dat kunnen doen. De aanvraagprocedure hiervoor moet nog worden opgesteld, waarbij een leane uitvoering leidend is. Pagina 5 van 10

6 3. Aanvullend op de CAZ de individuele bijzondere bijstand (110% bijstandnorm) voor meerkosten Zoals aangegeven in optie 1 van bijlage 1, staat de mogelijkheid nu al open om individuele bijzondere bijstand aan te vragen voor meerkosten die niet vergoed worden middels de zorgverzekering of een andere regeling. Dit zijn bijvoorbeeld extra stookkosten, bewassingskosten, kledingkosten of dieetkosten. Chronisch zieken hebben hier vaak extra kosten aan. Nu wordt nog weinig gebruik gemaakt van de individuele bijzondere bijstand, maar dat kan veranderen als de Cer en de Wtcg niet meer worden uitgekeerd. Het is moeilijk om een inschatting te maken van het aantal aanvragen bijzondere bijstand voor deze kosten (zie kopje financiële gevolgen). Hier gelden overigens de draagkrachtregels van de individuele bijzondere bijstand (110% bijstandsnorm, 35% draagkracht daarboven). 4. Eenmalige compensatie wegvallen Cer in 2014: samen met de koopkrachttegemoetkoming. Het uitgebreide pakket in de CAZ voor chronisch zieken en gehandicapten kan per 1 januari 2015 ingaan. In 2014 gaan inwoners in de MUG-gemeenten de Cer (compensatie eigen risico) van 99,- al niet meer ontvangen. Dit jaar is ongeveer (voor de MUGgemeenten gezamenlijk) toegevoegd aan het gemeentefonds om dit te compenseren. De gemeente is hier niet toe verplicht, maar kan dit wel doen. Een aantal gemeenten doen dit via een bestaande gemeentelijke regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Een dergelijke categoriale bijzondere bijstand bestaat echter niet in de MUG-gemeenten. Daarom wordt een eenmalige compensatie voorgesteld die relatief simpel is wat betreft aanvraag en verwerking: Mensen die vorig jaar de Cer hebben ontvangen, en een inkomen hebben tot 110% bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor een compensatie van 50,-. Ze krijgen namelijk aan het einde van dit jaar ook een eenmalige koopkrachttegemoetkoming voor minima tot 110% ( 70,- voor een alleenstaande, 90,- voor een alleenstaande ouder, 100,- voor een echtpaar). Dit is een landelijke koopkrachttegemoetkoming die (o.a.) wordt uitbetaald via de WWb. Over deze koopkrachttegemoetkoming volgt in oktober een advies aan u, als meer bekend is over de uitvoering van de regeling en het bedrag dat hiervoor wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. In dat advies zal ook worden aangegeven wat de uitvoeringskosten zijn. Uitvoeringstechnisch is het wenselijk om de eenmalige compensatie voor de Cer te laten samenvallen met de uitbetaling van deze koopkrachttegemoetkoming, zodat er geen extra uitvoeringskosten worden gemaakt voor de compensatie van de Cer. De verwachte kosten van de eenmalige compensatie voor wegvallen van de Cer: Ongeveer 25% van de inwoners die in 2013 de Cer hebben ontvangen hebben inkomen tot 110% bijstandsnorm. Dat zijn inwoners. Naar verwachting zal 70% gebruik maken van de compensatie. Dan zijn de kosten: 957 inwoners * 50 = ,-. Ruim genomen is dat ,- Door deze weg te kiezen wordt het wegvallen van de Cer alleen gecompenseerd voor mensen met een inkomen tot 110% bijstandsnorm. Deze groep merkt echter ook het meest van het wegvallen van de Cer en de Wtcg. In andere regiogemeenten wordt gekozen voor een soortgelijke eenmalige compensatie van de Cer Voortzetten afspraak in 2015 met het CAK m.b.t. kwijtschelding eigen bijdrage Wmo: 110% bereik, geen administratiekosten, (ook) ten goede aan chronisch zieken. De gemeente Groesbeek heeft binnen het minimabeleid de afspraak met het CAK dat zij bij mensen met een inkomen tot 110% bijstandsnorm geen eigen bijdrage oplegt. De gemeente krijgt hierdoor minder inkomsten uit eigen bijdragen uitgekeerd van het CAK, ter hoogte van Pagina 6 van 10

7 jaarlijks ,-. De gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen hebben deze afspraak niet. In het kader van de herindeling moet de keuze worden gemaakt voor ofwel stopzetten van deze afspraak, ofwel voortzetten van de afspraak in de nieuwe gemeente. Wij adviseren om de afspraak voort te zetten (zie ook optie 4 van bijlage 1). Vergoeding van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden is een keuzemodule in het pakket voor chronisch zieken van CZ, en is vast opgenomen in het pakket van VGZ. Het betreft echter alleen de WMO-voorziening Hulp bij het huishouden. De afspraak met het CAK betreft de kwijtschelding eigen bijdrage van alle WMO-voorzieningen. Per 1 januari 2015 komen daar ook bij: dagbesteding, persoonlijke begeleiding. Met deze afspraak met het CAK wordt 100% van de minima tot 110% bijstandsnorm die een WMO-voorziening heeft bereikt. Zij ontvangen via deze regeling bijzondere bijstand doordat ze de eigen bijdrage niet hoeven te betalen. Met deze afspraak met het CAZ zijn chronisch zieken en gehandicapten ook geholpen, omdat zij vaak gebruik maken van een Wmo-voorziening. Bijkomend voordeel is dat de uitgaven (ofwel gemiste inkomsten voor de gemeente) volledig ten goede komen aan de minima, omdat er geen administratieve verwerking van aanvragen is. Als de afspraak met het CAK er niet was, zouden (veel) mensen een aanvraag bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage doen, die wel beoordeeld en verwerkt moet worden. De kosten van deze afspraak zullen echter stijgen, wegens een grotere doelgroep na de herindeling en ook door de toevoeging van nieuwe Wmo-voorzieningen vanuit de Awbz waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald. De extra kosten voor deze afspraak bedragen waarschijnlijk ,- tot maximaal (dus in totaal ). (zie ook kopje financiële gevolgen) 4.Financiële gevolgen Hieronder staan de bedragen die dit jaar en volgende jaren (landelijk) worden toegevoegd aan het gemeentefonds om de afschaffing van de financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten te compenseren. 2014: 45 miljoen 2015: 216 miljoen 2016: 266 miljoen 2017: 268 miljoen en voor de jaren erna. (bron: memorie van antwoord bij wetsvoorstel afschaffing Wtcg) Dit betekent fors minder dan het Rijk nu uitgeeft aan de genoemde twee regelingen, namelijk 565 miljoen over De bedragen die de MUG-gemeenten gezamenlijk de komende jaren ontvangen ( als onderdeel van de integratie-uitkering Sociaal Domein) zijn: , , en verder ,- Het CAK heeft in 2013 in de drie MUG-gemeenten een totaalbedrag voor de Cer/Wtcg uitgegeven van ,-. Dat betekent dat de MUG-gemeenten uiteindelijk 40% van deze middelen ontvangen om een compensatie van hoge zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten te realiseren. Pagina 7 van 10

8 Hieronder worden de financiële gevolgen van de beslispunten 1 tot en met 5 toegelicht. Dit is overlegd met de afdeling financiën, zij zijn akkoord. 1) keuze voor de CAZ, inkomensgrens 120% en een gemeentelijke premiebijdrage van 17 (gewone pakket) / 37 (pakket chronisch zieken). In bijlage 2 zijn de kosten uitgewerkt van deze keuze. Bij een deelname van 40% van chronisch zieke minima en 35% van overige minima zijn de extra kosten , dus Bij een deelname van 60% van de chronisch zieke minima en 35% van de overige minima zijn de extra kosten , dus Met extra kosten wordt bedoeld: de kosten bovenop de huidige uitgaven aan de CAZ. Hier zitten ook uitvoeringskosten bij. De bedragen passen binnen de geraamde budgetten die vanaf 2015 worden toegevoegd aan het gemeentefonds(zie hierboven). De verwachting is dat een deelname percentage van 40% van de chronisch zieken in 2015 realistisch is, omdat in een relatief korte tijd van twee maanden (november en december 2014) klanten de overstap moeten maken naar de CAZ. In 2016 en 2017 kan het deelnamepercentage oplopen naar 60% in Voor 2015 is het benodigde budget dan Een deel van de uitvoeringskosten voor 2015 zullen in 2014 al moeten worden ingezet om de aanvragen die in 2014 komen (voor het jaar 2015) te kunnen verwerken. De extra uitvoeringskosten voor 2015 zijn ( (huidige uitvoeringskosten). We stellen voor om max in te zetten in de maand november-december 2014, als de eerste aanvragen binnenkomen. Het restbedrag voor 2015 voor de CAZ is dan ). Tijdelijke compensatie voor hoge zorgkosten in De chronisch zieken die niet voor 2015 kunnen overstappen naar de CAZ, maar wel de intentie hebben om dat te doen, bevinden zich onder de 40% deelname genoemd onder 1, en misschien nog iets meer. We adviseren daarom om nog eens ,- bij te ramen voor de CAZ in )Aanvullende compensatiemogelijkheid in de individuele bijzondere bijstand. Voor meerkosten die chronisch zieken kunnen hebben, zoals stookkosten, bewassingskosten, kledingkosten of dieetkosten, en die niet via een andere regeling worden vergoed, kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Het is echter moeilijk in te schatten of hier veel gebruik van zal worden gemaakt. We adviseren vooralsnog hiervoor bij te ramen in het budget bijzondere bijstand 4) Eenmalige compensatie Cer in 2014, via de eenmalige koopkracht Zoals hierboven aangegeven, zijn de geschatte kosten hiervoor ongeveer ,- Dit bedrag bijramen in de najaarsnota in de drie gemeenten, volgens de volgende verdeling: in Groesbeek, in Ubbergen en 8500 in Ubbergen. 5)Voortzetting afspraak gemeente Groesbeek met het CAK. Zoals hierboven aangegeven kost voorzetting van de afspraak met het CAK naar verwachting maximaal extra, mogelijk wat minder. Pagina 8 van 10

9 Het totaal aan middelen dat nodig is voor dit voorstel (de cijfers voor de bedragen verwijzen naar de beslispunten) Voor ) ) (deel uitvoeringskosten CAZ 2014) Het budget dat voor 2014 door het Rijk is toegevoegd aan het gemeentefonds voor chronisch zieken en gehandicapten is De benodigde middelen passen binnen dit budget. Voor ) Programmakosten CAZ ) uitvoeringskosten CAZ ) ) ) Het budget dat voor 2015 door het Rijk is toegevoegd aan het gemeentefonds voor chronisch zieken en gehandicapten is De benodigde middelen passen binnen dit budget. Voor 2016 en verder In bijlage 2 is uitgewerkt wat de kosten zijn bij een deelname percentage aan de CAZ van 60% van de minima die chronisch ziek en gehandicapt is. Dat is het eerder genoemde bedrag van (onderverdeel in programmakosten en uitvoeringskosten).het totaalbudget wordt dan Uitwerking: 1)programmakosten CAZ ) uitvoeringskosten CAZ ) 0 3) ) Het budget dat voor 2016 is toegevoegd aan het gemeentefonds voor chronisch zieken en gehandicapten is De benodigde middelen passen binnen dit budget. Communicatie De doelgroep zal tijdig en meerdere keren worden geïnformeerd (via een directe brief, via de gemeentelijke website en via de lokale pers) over de compensatiemogelijkheden door de Pagina 9 van 10

10 gemeente. Over de uiteindelijke premie en de premiebijdrage kunnen ze pas in november worden geïnformeerd, als de zorgverzekeraars de premie bekend maken. Medezeggenschap De clientenraad Werk en Inkomen is meegenomen in deze overwegingen en heeft mondeling aangegeven in te stemmen met de keuze voor de CAZ. Besluit stuurgroep: Aangehouden is beslispunt 1b. Overige beslispunten akkoord. Op beslispunt 1b nader advies uitbrengen en daarbij een vergelijking maken met de regels die gelden bij Bijzondere Bijstand. Vraag daarbij is ook of de gemeente bij BB de ruimte heeft om de waarde van de eigen woning wel/niet buiten beschouwing te laten. pagina 8: wordt aanname gedaan van 40 en 60% deelname. Daarbij het risico benoemen als de werkelijke deelname hoger uitvalt. Aandacht voor begrijpelijke communicatie naar doelgroep. Pagina 10 van 10

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D VA L K E N S WA AR D Aan de leden van de Raad van de Gemeente Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard de Hofnar 15\ Postbus 10100 \ 5550 GA Valkensvyaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 \ aemeentegivalkenswaard.nl

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer Beleidsnota Maatregelen compensatie chronisch zieken Gemeente Druten Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer 12 februari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Probleemstelling

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

22001/ september

22001/ september Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email D.W. Willems-Merkx 06-46277026 Danielle.willems-merkx@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 22001/22002 24 september

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

1. Samenvatting. Agenda nr 7b.

1. Samenvatting. Agenda nr 7b. Agenda nr 7b. Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de Collectief Aanvullende Verzekering 2015 Soort: Informatieve notitie Opsteller: C.J.T. Adriaans-Steenbakkers Portefeuillehouder: T.C.W. Maas

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp N O T I T I E Aan Van Onderwerp MT Jetty Houtsma De collectieve aanvullende zorgverzekering als maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Datum 9 oktober 2014 Ter Besluitvorming Samenvatting

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 28 oktober 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016.

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016. MEMO D AT U M : 4-9-2015 A AN C C V AN : Het Dagelijks Bestuur : Regionaal ambtelijk overleg/ beleidsadviseurs regiogemeenten : Henk Kallendorf C L U S T E R/ T E AM : Ondersteuning/ Beleid O N D E R W

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen Bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding Het kabinet heeft besloten om voor 2004 en 2005 extra geld ter beschikking te stellen om

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag:

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag: Vragen en antwoorden van de 10 meest verwachte vragen over de Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk. 1.Vraag:Ik heb geen brief gehad van

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn:

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn: Doorontwikkeling regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten middels een

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur 26 oktober 2017 Adviesnota voor: AB Algemeen Bestuur (AB) Onderwerp: Actualisering zorgverzekering AV Frieso Advies: 1. Inhoud

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1147785 Datum: Behandeld door: 9 september 2014 R. van Wijk Afdeling / Team: MO / Beleid Onderwerp: Uitwerking AWBZAA/mo (gecorrigeerd besluit) Samenvatting:

Nadere informatie

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten De plaats van deze notitie in het al per 1 januari 2015 aangepaste beleid

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Aan: Van: College van B&W GroenLinks Zwolle, Remko de Paus, Patrick Rijke Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Datum: 24 januari 2014 Onderwerp: Inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken Geacht

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014

Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014 CLIENTENRAAD WERK & INKOMEN Het bestuur van de Samenwerking A2 gemeenten De Hofnar 2 5554 DA Valkenswaard Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe GEMEENTEBLAD nr.482236 officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 22 mei 2015 nota chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Raadsbesluit van 30 april 2015 nota Chronisch

Nadere informatie

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Inleiding Gemeenten worden met de drie decentralisaties verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november

Nadere informatie

Openbaar. Reactie advies JMG en KGO Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten. Alleen ter besluitvorming door het College

Openbaar. Reactie advies JMG en KGO Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten. Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie advies JMG en KGO Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Notitie inkomensondersteuning 2015

Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Minimabeleid van 2014 naar 2015 en verder... 4 Fonds Deelname Maatschappelijke

Nadere informatie

nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Maart 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Leeswijzer 4 Kaders 4 H 1 Het wettelijke kader 5 1.1 Afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten)

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Inleiding Het vaststellen van de eigen bijdrage kent veel factoren. Om duidelijkheid te scheppen in de wijze waarop de eigen bijdrage op

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking

Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 16 september 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Doesburg, 30 maart Geacht college,

Doesburg, 30 maart Geacht college, Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg Onderwerp: BSMR-advies nr. 2016-003 inzake Beleid chronisch zieken en gehandicapten gemeente Doesburg Doesburg, 30 maart 2016 Geacht

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp Voorstel tot nieuw beleid ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten case 15.005383 programma/paragraaf verstrekken

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie