Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is opgemaakt door ISD de Kempen Inleiding Het minimabeleid moet als gevolg van enkele landelijke ontwikkelingen aangepast worden. Dit is het gevolg van een wetswijziging van de WWB en het afschaffen van enkele landelijke regelingen waardoor financiële ondersteuning wegvalt voor mensen met meerkosten op medisch gebied. Deze regelingen zijn de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER). De gemeenten krijgen vanaf 2015 opdracht en budget om compensatie te bieden aan inwoners met een laag inkomen die meerkosten hebben op medisch gebied. Ook krijgen de gemeenten extra middelen (met ingang van 2015) om het armoedebeleid te intensiveren. Hierbij heeft de staatssecretaris de uitdrukkelijke wens uitgesproken om de participatie van kinderen uit arme gezinnen te bevorderen. Inhoudelijk: Op het gebied van het minimabeleid veranderen er meerdere zaken tegelijkertijd. Er is een wetswijziging aangenomen door de Tweede Kamer die voor het armoedebeleid twee zaken wijzigt. ~ De Langdurigheidstoeslag verandert in een Individuele inkomenstoeslag. ~ De categoriale regelingen worden afgeschaft. In de Kempen komt hierdoor te vervallen: Regeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten Voor drie regelingen heeft het andere gevolgen: Regeling schoolkosten en deelname sociaal/culturele activiteiten Regeling Computerkosten Regeling Identiteitsbewijzen (Reusel-De Mierden) 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 1

2 De regering vindt het belangrijk dat de gemeenten de bijzondere bijstand heel gericht inzetten voor vergoeding van de daadwerkelijke kosten van mensen die het echt niet zelf kunnen betalen. Individueel maatwerk geldt bij de bijzondere bijstand dan ook als belangrijkste uitgangspunt. Een aanpak op individueel niveau is naar de mening van de regering niet alleen nodig om de financiële ondersteuning gericht in te kunnen zetten, maar ook om een brede integrale aanpak mogelijk te maken. De gemeenten moeten daarom zowel financieel als beleidsmatig eigen keuzes kunnen maken. Hiervoor wordt extra geld beschikbaar gesteld. Het rijk heeft besloten om twee compenserende tegemoetkomingen voor mensen met meerkosten als gevolg van een chronische ziekte of beperking af te schaffen. Dit betreft: ~ Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - Jaarlijks vast bedrag (minimaal 342) - 33% korting op de eigen bijdrage Wmo ~ Compensatie Eigen Risico (CER) - Jaarlijks vast bedrag ( 99) Deze tegemoetkomingen werden inkomensonafhankelijk verstrekt en landelijk uitgevoerd door het CAK in opdracht van het ministerie van VWS. Door de inkomensonafhankelijkheid werd in de ogen van het ministerie teveel geld besteed aan mensen met een hoog inkomen die deze financiële bijdrage niet nodig hebben. Met de afschaffing van de regelingen wordt een deel van het bespaarde budget overgeheveld naar de gemeenten. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij compensatie zullen bieden aan de inwoners met een laag inkomen die de gevolgen van deze afschaffing merken. De hierboven beschreven wijzigingen leiden tot drie onderwerpen die aan wijzigingen onderhevig zijn: 1) Wijziging Langdurigheidstoeslag 2) Intensiveren van het armoedebeleid (stimuleren van participatie door kinderen) 3) Compensatie bieden aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met meerkosten op medisch gebied. Deze drie onderwerpen worden hieronder opeenvolgend uitgewerkt. 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 2

3 1) Wijziging Langdurigheidstoeslag De Langdurigheidstoeslag heet m.i.v. 1 januari 2015 Individuele inkomenstoeslag. Bij de beoordeling of een klant in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag moeten behalve een langdurig laag inkomen 1 ook worden beoordeeld: - de krachten en bekwaamheden van de individuele persoon, en - de inspanningen om tot inkomensverbetering te komen In de huidige verordening Langdurigheidstoeslag en de uitvoering hiervan door ISD de Kempen wordt hier al aan voldaan. Door de indeling van de klanten in groepen (afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt) wordt al rekening gehouden met de krachten en bekwaamheden. Door te kijken naar een opgelegde maatregel (sanctie) i.v.m. re-integratie activiteiten wordt ook rekening gehouden met voldoende inspanning om tot inkomensverbetering te komen. Op dit moment geldt een inkomensgrens van 105% van de toepasselijke WWB norm, om voor langdurigheidstoeslag in aanmerking te komen. Vanuit de gedachte dat de individuele inkomenstoeslag alleen bedoeld is voor mensen die leven op bijstandsniveau, gedurende langere tijd, is het voorstel om de deze inkomensnorm te verlagen naar 100%. Dit sluit ook aan bij het advies van de Raad van State, dat de aanbeveling geeft om regionaal identieke normeringen aan te houden. In de gemeenten binnen het SRE verband wordt overwegend de norm van 100% aangehouden. Met de wijziging van de tenaamstelling van de Verordening (Langdurigheidstoeslag => Individuele inkomenstoeslag) wordt derhalve ook voorgesteld om de definitie van een laag inkomen te veranderen van 105% in 100% van de toepasselijke bijstandsnorm. 2) Intensiveren van het armoedebeleid (stimuleren van participatie door kinderen) De Regeling voor Schoolkosten en deelname aan sociaal culturele activiteiten, de Regeling Computerkosten en de Regeling Identiteitsbewijzen (van Reusel-De Mierden), zoals deze in de Kempengemeenten worden uitgevoerd, vallen niet onder de Categoriale Regelingen die wettelijk komen te vervallen. De Regelingen worden door ISD de Kempen namelijk uitgevoerd onder de Individuele Bijzondere Bijstand. De uitgaven vanuit deze Regelingen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door ISD de Kempen. Vanuit de Regeling Schoolkosten ontvangen ouders per kind van 4 tot 12 jaar een bedrag van 125 en voor kinderen van 12 tot 18 jaar een bedrag van 249. De Regeling Computerkosten betreft een maximaal bedrag van 565 per 5 jaar, voor gezinnen met een kind vanaf groep 7 van de basisschool. 1 In de huidige verordening is gedefinieerd: Langdurig = 36 maanden, Laag = 105% bijstandsnorm. 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 3

4 In Oirschot is stichting Leergeld actief. Leergeld stimuleert de deelname van kinderen aan sportieve of culturele activiteiten. Voor kinderen uit gezinnen die buiten de reikwijdte van de bovengenoemde regelingen vallen, maar door omstandigheden weinig bestedingsruimte hebben, vervult Stichting Leergeld een belangrijke ondersteunende functie. In het kader van de intensivering armoedebeleid, ten behoeve van de participatie van kinderen, is het mogelijk om de huidige Regeling schoolkosten en de Computerregeling uit te breiden. Naar het idee van het college zijn schoolkosten, computerkosten en uitgaven t.b.v. participatie wezenlijk andere uitgaven. Het voorstel is dan ook om hier drie aparte bedragen voor te verstrekken. De uitgaven moeten dan ook separaat verantwoord worden door de ouders die de financiële ondersteuning ontvangen. Om de uitvoerbaarheid te bevorderen is het voorstel om voor de leeftijd van 4 t/m 18 jaar gelijke bedragen te hanteren. Dit voorstel is hieronder in de tabel weergegeven. Huidig Schoolkosten 4 t/m 12 jaar Schoolkosten 12 t/m 18 jaar Computerkosten vanaf groep 7 per 5 jaar Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden (vanaf groep 3) Nieuw (altijd 4 t/m 18 jaar) Schoolkosten Participatie Computer per 5 jaar Op deze wijze worden ouders ruimer in de gelegenheid gesteld om hun kinderen deel te laten nemen aan activiteiten op school (bijvoorbeeld schoolreisjes) en te participeren in sportverenigingen (of zwemles) of culturele activiteiten (bijvoorbeeld muziekles). Daarnaast blijft het voor elk gezin mogelijk om te beschikken over een computer. 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 4

5 Regeling naar draagkracht Deze regeling is ook beschikbaar voor inwoners wiens inkomen iets hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Bij een hoger inkomen gaat de zogenaamde draagkrachtregeling gelden. Van elke euro inkomen boven de 120% bijstandsnorm op jaarbasis wordt 65 cent ongemoeid gelaten en 35 cent afgetrokken van het bedrag uit de regeling. Dus als een inwoner 500 per jaar meer verdient dan 120% van de bijstandsnorm, ontvangt hij 175,- (35% van 500) minder uit deze regelingen per jaar. Stel dat eerst schoolkosten worden gevraagd: Dan ontvangt hij nog 25 ( 200 min 175). Voor de volgende aanvraag voor bijvoorbeeld participatie ontvangt hij wel het gehele bedrag van 350, want de draagkracht van 175 per jaar is al met de eerste regeling verrekend. 3) Compensatie bieden aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met meerkosten op medisch gebied. De meerkosten die mensen als gevolg van een chronische ziekte en/of beperking ervaren, kunnen sterk in aard en omvang variëren. Er kan sprake zijn van directe meerkosten zoals kosten of eigen bijdragen voor medische hulp, verzorging en hulpmiddelen. Daarnaast kunnen er zogenaamde verborgen meerkosten zijn. Dit zijn noodzakelijke kosten, zoals stookkosten, waskosten of kosten door kledingslijtage die hoger zijn als gevolg van een chronische ziekte of beperking. De gemeenten zullen moeten nagaan of meerkosten niet gedekt worden uit andere (voorliggende) regelingen zoals de zorgverzekering op grond van de Zvw of aanvullende verzekeringen. Er kan ook sprake zijn van compensatie via de werkgever of reeds via de gemeenten op grond van de Wmo of de bijzondere bijstand. De categoriale regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen moet worden beëindigd, omdat de wettelijke basis hiervoor vervalt. Deze regeling kent een bedrag toe aan ouderen, chronisch zieken of gehandicapten ter hoogte van 249 voor één persoon en maximaal 374 bij meerdere personen binnen één huishouden, die vallen binnen de doelgroep. Er geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. De meerkosten hoeven niet aannemelijk gemaakt te worden, bij deze regeling. Daarnaast zijn de landelijke regelingen die compensatie boden voor de verschillende meerkosten afgeschaft, de eerder genoemde Wtcg en CER. Gemeenten krijgen de taak om compensatie te bieden aan de personen met een laag inkomen die te maken hebben met deze meerkosten op medisch gebied. Hiervoor zal een nieuwe regeling vastgesteld moeten worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om compensatie te bieden voor deze meerkosten aan inwoners met een laag inkomen. Deze worden hieronder kort genoemd: 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 5

6 a) de individuele bijzondere bijstand; Hierbij wordt iedere inwoner met extra kosten verwezen naar de individuele bijzondere bijstand voor ondersteuning. Dit heeft als voordeel dat alleen werkelijk gemaakte kosten vergoed worden. Het nadeel is dat indirecte meerkosten, die niet feitelijk bewijsbaar zijn, niet vergoed kunnen worden. Dit brengt hoge uitvoeringskosten voor de gemeente en hoge administratieve lasten voor de cliënten met zich mee. b) een collectieve (aanvullende) zorgverzekering; De Kempengemeenten bieden nu een Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima (CZM) aan haar klanten. De CZM is een aanvullende verzekering en vergoedt een breed scala aan ziektekosten. Hiervoor geldt een premie van ongeveer 35,- per maand. De premie voor deze aanvullende verzekering wordt volledig via de bijzondere bijstand vergoed. De premie van de basisverzekering komt voor rekening van de klant zelf. Er is een ontwikkeling gaande om de huidige CZM uit te breiden naar 3 varianten. Budgetvariant, met een beperkte dekking. Huidige variant, met redelijk uitgebreide dekking Extra uitgebreide variant, met zeer brede dekking Via de laatste variant kunnen veel meerkosten vergoed worden aan de klanten, zonder veel administratieve last voor de gemeente en de klanten zelf. Nadeel is dat niet alle meerkosten vergoed worden via de verzekering. De indirecte meerkosten, bijvoorbeeld extra reiskosten en energiekosten, worden hierbij niet vergoed. c) een financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo; De nieuwe Wmo 2015 heeft de mogelijkheid om de afgeschafte Categoriale regeling voor mensen met een chronische ziekte of beperking op een andere manier vorm te geven. Hierbij is het noodzakelijk om goed vast te leggen hoe de toelating (indicatie) tot deze regeling wordt vormgegeven. Er moeten regels worden gesteld over het aantonen van (de aannemelijkheid van) de meerkosten en de inkomensgrens die wordt gehanteerd. Dit moet dan in het Wmo beleidsplan en de Wmo verordening gebeuren. Middels deze tegemoetkoming kunnen niet alleen daadwerkelijk gemaakte kosten, maar ook aannemelijk gemaakte kosten (indirecte kosten) worden vergoed. Hierbij gelden wel hoge uitvoeringskosten voor de gemeente, vooral als gekozen wordt voor de indicatiestelling door een medisch adviseur. d) Een regeling op individuele beoordeling binnen de bijzondere bijstand; Amsterdam heeft een systematiek voor tegemoetkoming in de meerkosten opgezet binnen de bijzondere bijstand. In Amsterdam zijn er 8 kostensoorten vastgesteld waar meerkosten kunnen gelden i.v.m. chronische ziekte of beperking. Dit zijn: 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 6

7 - dieetkosten - kledingslijtage - wettelijke eigen bijdragen - energiekosten - telecommunicatie - maaltijdvergoeding - waskosten - pedicure/manicure Per soort wordt een vastgesteld bedrag van 20,- per maand uitgekeerd. Bij iedere aanvraag wordt een medisch advies gevraagd om de aannemelijkheid van meerkosten per kostensoort vast te stellen. De afgegeven indicatie is 5 jaar geldig. Deze regeling kan uitgevoerd worden binnen de mogelijkheden van de bijzondere bijstand, vergelijkbaar met de Regeling voor schoolkosten en participatie. Hierbij is het mogelijk om aannemelijke kosten te vergoeden, waaronder ook verborgen kosten, zonder dat deze kosten daadwerkelijk aangetoond hoeven te worden. Ook deze regeling kent hoge uitvoeringskosten. Een medisch adviseur beoordeelt de aannemelijkheid van meerkosten. Een objectieve beoordeling zorgt voor grotere acceptatie van een (gedeeltelijke) afwijzing van de regeling, blijkt uit ervaring van de gemeente Amsterdam. Mogelijk scenario Het bovenstaande afwegend is het voorstel van het college om door middel van een combinatie van twee maatregelen compensatie te bieden aan de inwoners die als gevolg van een chronische ziekte of beperking meerkosten hebben. Hierbij is de afweging geweest dat de individuele bijzondere bijstand enkel feitelijke en aantoonbare kosten kan vergoeden, waardoor dit niet voldoende compensatie kan bieden voor de meerkosten van inwoners met een chronische ziekte of beperking. Een financiële tegemoetkoming op basis van de Wmo houdt in dat binnen de Wmo een regeling moet worden vastgesteld die inkomensgrenzen nodig maakt. Dit is uitvoeringstechnisch gemakkelijker vorm te geven binnen de bijzondere bijstand. Vandaar dat wordt voorgesteld om de mogelijkheden b) en d) uit de opsomming op de vorige bladzijde verder uit te werken. - Uitgebreide CZM Het voorstel is om aan te sluiten bij de uitgebreide systematiek van de CZM. De drie varianten vragen wel om een heroverweging van de bijdrage door de gemeente in de premie van de aanvullende verzekering. De wettelijke grens van 110% vervalt, waardoor wordt voorgesteld om weer aan te sluiten bij de inkomensgrens van de individuele bijzondere bijstand, namelijk 120% van de bijstandsnorm. Het is voor de uitvoering van de bijzondere bijstand gunstig als zoveel mogelijk ziektekosten via de zorgverzekering worden vergoed. Maar voor klanten die zelden zorgkosten hebben is het niet noodzakelijk om meer kosten te vergoeden dan strikt noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld de bijzondere bijstand 5,00 onder de maandpremie van de middelste variant (overeenkomend met de huidige CZM) vast te stellen. De klanten moeten dan bewust kiezen of zij tegen geringe kosten gelijkblijvend verzekerd willen zijn. Uiteraard hebben klanten de vrijheid om de Budgetvariant af te sluiten, als zij het idee hebben dat deze variant het beste aansluit bij hun behoefte. De premie hiervan wordt volledig via de bijzondere bijstand vergoed. 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 7

8 Voor de klanten die meer medische kosten maken is er de mogelijkheid om de extra uitgebreide variant te kiezen. Wanneer deze kosten structureel en aantoonbaar zijn, kan ISD de Kempen de voorwaarde opleggen dat klanten deze extra uitgebreide variant afsluiten. Er wordt dan eenmalig bijzondere bijstand voor deze kosten verstrekt, maar vervolgens vallen die kosten binnen de CZM. ISD de Kempen kan dan besluiten om de premie van de extra uitgebreide variant te vergoeden aan de klant. De vergoeding van deze extra premiekosten wordt geregeld via de tweede maatregel, de Regeling Medische meerkosten, die hieronder wordt beschreven. - Regeling Medische meerkosten Als tweede maatregel de categoriale regeling voor chronisch zieken en ouderen omvormen, zodat deze binnen de regels van de individuele bijzondere bijstand past, conform de regeling van Amsterdam. Deze kan Regeling voor Medische meerkosten genoemd worden. Deze Regeling zorgt ervoor dat inwoners die medische meerkosten hebben een tegemoetkoming kunnen ontvangen van de gemeente. Hierbij wordt een vergoeding verstrekt voor aannemelijk gemaakte kosten. Hiermee is het een goede aanvulling op de CZM. Het voorstel is om voor alle huidige klanten een nieuwe indicatie te stellen om de aannemelijkheid van meerkosten aan te tonen. Op dit moment komen inwoners namelijk enkel om het feit dat ze een Wmo voorziening hebben, of ouder dan 65 jaar zijn, in aanmerking voor de Categoriale Regeling voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het hebben van een Wmo voorziening, of ouder zijn dan 65 jaar, betekent echter niet dat er daadwerkelijk meerkosten zijn. Het voorstel is de inkomensgrens gelijk te stellen aan de individuele bijzondere bijstand (120% van de bijstandsnorm). Dit is ruimhartiger dan de huidige grens voor de categoriale regelingen (110% van de bijstandsnorm). Wanneer inwoners een inkomen hebben dat iets boven de grens ligt, kan nog een deel van het bedrag worden toegekend, conform de draagkrachtregels die ervan uitgaan dat een cliënt 35% van het inkomen boven de grens in mindering gebracht krijgt op het bedrag uit de regeling. Met behulp van een medisch advies kan per persoon bepaald worden welke meerkosten aannemelijk zijn. Voor de geïndiceerde meerkosten ontvangt de klant een vast bedrag. Een medisch advies geldt voor vijf jaar, zodat niet elk jaar opnieuw een aanvraag gedaan hoeft te worden. Het voorstel is om een maximum van 5 kostensoorten per klant in te stellen, dus maximaal 100,- per maand, om de uitgaven te bewaken. De verwachting is dat gemiddeld per klant 4 kostensoorten geïndiceerd zullen worden door de medisch adviseur. Financiële consequenties: Het minimabeleid is per definitie een open einde regeling. De voorstellen die nu worden gedaan bevatten een inschatting van de uitgaven, maar de definitieve uitgaven worden bepaald door het aantal klanten dat een aanvraag indient. Het is wettelijk onmogelijk om hieraan een financieel maximum te verbinden. Met het toekennen van extra budget aan de gemeenten heeft de staatssecretaris van SZW een beroep gedaan op de gemeenten om extra in te zetten op de participatie van kinderen uit de gezinnen met een laag inkomen. Deze extra inzet zorgt voor hogere uitgaven. De landelijke afschaffing van de Regelingen Wtcg en CER en de overheveling van budget om compensatie te bieden vanuit de gemeenten zorgt ook voor extra uitgaven. 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 8

9 Oirschot Uitgaven per regeling in 2013 oud nieuw verschil Collectieve ziektekostenverzekering Chronisch zieken/gehandicapten Schoolgaande kinderen Participatie en schoolkosten Computerregeling Regeling voor medische meerkosten Totaal Inkomsten nieuw Intensivering armoedebeleid (structureel) Compenstaie Wtcg en CER Totaal Beschikbaar maar niet geclaimd Per regeling is de motivering als volgt: Bij de collectieve ziektekostenverzekering verwacht het college een toeloop als gevolg van de landelijke wijzigingen en de nieuwe systematiek in drie pakket. Het college schat dit op 25% extra kosten. De regeling voor chronisch zieken en gehandicapten vervalt wettelijk. De regeling voor schoolkosten en sociaal-culturele deelname wordt uitgebreid in een regeling voor Participatie en schoolkosten. Dit komt voort uit de oproep van de staatssecretaris om meer te doen voor de participatie van kinderen. Vandaar het voorstel om de bijdrage per kind te verhogen. Het bedrag voor de computerkosten wordt voorgesteld wat te verhogen, in lijn met het vorige punt. Om compensatie te bieden aan de mensen die geen tegemoetkoming meer ontvangen in het kader van de landelijk afgeschafte regelingen Wtcg en CER, wordt voorgesteld een Regeling voor medische meerkosten in te stellen. Deze nieuwe regeling zal naar verwachting minder gaan kosten dan er budget van het rijk wordt overgeheveld hiervoor. 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 9

10 Voor de verdere financiële uitwerking en vergelijking met andere Kempengemeenten verwijst het college naar bijlage 1. Financiële uitwerking per gemeente. Hierin is ook opgenomen welke gevolgen deze voorstellen hebben voor de begroting 2015 t.a.v. de post Minimabeleid. Juridische consequenties: Het voorstel is om alle bestaande nota s betreffende het minimabeleid in te trekken en het totale minimabeleid in één nieuwe nota vast te leggen. Communicatie: Na vaststelling van de wijzigingen door de gemeenteraden zullen de burgers uitgebreid geïnformeerd moeten worden. Voorstellen: 1) De wijziging van Langdurigheidstoeslag naar Individuele inkomenstoeslag opnemen in de nieuwe Verordening Participatiewet ) De Regeling Schoolkosten en de Regeling Computerkosten laten vervallen en vervangen door de Regeling Schoolkosten, Participatie en Computerkosten. a) Deze Regeling geldt voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Boven deze inkomensgrens geldt de draagkrachtberekening. b) Deze Regeling geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. c) Deze Regeling kent de volgende bedragen: per kind per jaar voor schoolkosten per kind per jaar voor participatie per gezin per 5 jaar voor computerkosten d) De uitgaven uit deze Regeling worden door ISD de Kempen gecontroleerd middels een steekproef. 3) Deelnemen aan de gewijzigde CZM van de zorgverzekeraars VGZ en CZ. a) Deelname aan de CZM is mogelijk voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. b) De premie van de CZM wordt helemaal vergoed voor de goedkoopste variant en voor het pakket met dezelfde dekking als het huidige pakket, wordt de klant verplicht 5,00 per maand zelf te betalen. Het college kan het bedrag dat de klant per maand zelf moet betalen per kalenderjaar aanpassen. c) Voor inwoners met aantoonbare structurele hoge zorgkosten kan de premie van het extra uitgebreide pakket vergoed worden. 4) De Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen vervangen door een nieuwe Regeling voor Medische meerkosten. a) Deze Regeling geldt voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. b) Deze Regeling vergoedt een vast bedrag van 20 per maand per aannemelijk gemaakte kostensoort. c) Per aanvrager wordt een maximum van vijf kostensoorten vergoed, waarmee een plafond gesteld wordt van 100 per persoon per maand. 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 10

11 d) Een medisch advies, opgesteld door een onafhankelijke arts, bepaalt de hoeveelheid kostensoorten waarvoor een aanvrager in aanmerking komt. 5) ISD de Kempen belasten met de uitvoering van voorstellen 1 t/m 4 en de financiële middelen t.b.v. deze uitvoering beschikbaar te stellen. De verantwoording over de financiën geschiedt via de P&C cyclus, d.m.v. begroting, managementrapportages en jaarrekening. 6) De huidig geldende nota s minimabeleid intrekken en het gehele minimabeleid in een nieuwe nota vaststellen. Op dit moment gelden: - Nota Minimabeleid Evaluatienota Minimabeleid Kadernota Minimabeleid (2009) Bijlage(n): 1- Financiële uitwerking per gemeente 2- Kadernota Minimabeleid 2015 Oirschot, 21 oktober 2014 burgemeester en wethouders, Joost Michels, secretaris Ruud Severijns, burgemeester 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 11

12 Raadsbesluit Vergadering: Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 De raad der gemeente Oirschot; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014; gegeven de agendering door het Presidium d.d. 2 december 2014; besluit: De wijziging van Langdurigheidstoeslag naar Individuele inkomenstoeslag opnemen in de nieuwe Verordening Participatiewet ) De Regeling Schoolkosten en de Regeling Computerkosten laten vervallen en vervangen door de Regeling Schoolkosten, Participatie en Computerkosten. a) Deze Regeling geldt voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Boven deze inkomensgrens geldt de draagkrachtberekening. b) Deze Regeling geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. c) Deze Regeling kent de volgende bedragen: per kind per jaar voor schoolkosten per kind per jaar voor participatie per gezin per 5 jaar voor computerkosten d) De uitgaven uit deze Regeling worden door ISD de Kempen gecontroleerd middels een steekproef. 3) Deelnemen aan de gewijzigde CZM van de zorgverzekeraars VGZ en CZ. a) Deelname aan de CZM is mogelijk voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. b) De premie van de CZM wordt helemaal vergoed voor de goedkoopste variant en voor het pakket met dezelfde dekking als het huidige pakket, wordt de klant verplicht 5,00 per maand zelf te betalen. Het college kan het bedrag dat de klant per maand zelf moet betalen per kalenderjaar aanpassen. c) Voor inwoners met aantoonbare structurele hoge zorgkosten kan de premie van het extra uitgebreide pakket vergoed worden. 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 12

13 4) De Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen vervangen door een nieuwe "Regeling voor Medische meerkosten". a) Deze Regeling geldt voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. b) Deze Regeling vergoedt een vast bedrag van 20 per maand per aannemelijk gemaakte kostensoort. c) Per aanvrager wordt een maximum van vijf kostensoorten vergoed, waarmee een plafond gesteld wordt van 100 per persoon per maand. d) Een medisch advies, opgesteld door een onafhankelijke arts, bepaalt de hoeveelheid kostensoorten waarvoor een aanvrager in aanmerking komt. 5) ISD de Kempen belasten met de uitvoering van voorstellen 1 t/m 4 en de financiële middelen t.b.v. deze uitvoering beschikbaar te stellen. De verantwoording over de financiën geschiedt via de P&C cyclus, d.m.v. begroting, managementrapportages en jaarrekening. 6) De huidig geldende nota's minimabeleid intrekken en het gehele minimabeleid in een nieuwe nota vaststellen. Op dit moment gelden: - Nota Minimabeleid Evaluatienota Minimabeleid Kadernota Minimabeleid (2009) Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 16 december 2014, De gemeenteraad, Han Struijs, griffier Ruud Severijns, voorzitter 11.Raadsvoorstel wijzigingen Minimabeleid 2015.docx/blz. 13

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Kadernota minimabeleid 2015

Kadernota minimabeleid 2015 Kadernota minimabeleid 2015 1. UITGANGSPUNTEN... Pag. 2 1.1 Definitie Minima 1.2 Definitie Participatie 1.3 Doel 2 GEMEENTELIJKE BELEIDSVRIJHEID. Pag. 3 2.1 Landelijk beleid 2.2 Gemeentelijk Beleid 2.2.1

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid 2015

Beleidsregels minimabeleid 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregels minimabeleid 2015 Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe" sybver 1/1/2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Voor wie? 2. Individuele aanvragen bijzondere bijstand 3. Individuele

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

22001/ september

22001/ september Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email D.W. Willems-Merkx 06-46277026 Danielle.willems-merkx@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 22001/22002 24 september

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D VA L K E N S WA AR D Aan de leden van de Raad van de Gemeente Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard de Hofnar 15\ Postbus 10100 \ 5550 GA Valkensvyaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 \ aemeentegivalkenswaard.nl

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Versie: 17 november 2015 1. Inleiding De aanleiding voor deze nota is drieledig: (1) in 2015 wordt de wetgeving op het gebied van Werk en Inkomen op verschillende punten

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal Notitie Minimabeleid 2015-2018 Gemeente Rozendaal Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Landelijke ontwikkelingen 4 2. Lokale situatie 6 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014

Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014 CLIENTENRAAD WERK & INKOMEN Het bestuur van de Samenwerking A2 gemeenten De Hofnar 2 5554 DA Valkenswaard Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014 Geacht College,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A. *15.23236* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: 35218 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Onderwerp: Hervorming minimabeleid 2016-2020 Registratienummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Notitie inkomensondersteuning 2015

Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Minimabeleid van 2014 naar 2015 en verder... 4 Fonds Deelname Maatschappelijke

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Naar een Financieel Vangnet

Naar een Financieel Vangnet Naar een Financieel Vangnet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond: een vangnet als voorwaarde voor vernieuwing... 4 3. Huidige armoede beleid... 5 4. Nieuw financieel vangnet... 6 Bijzondere bijstand...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/308

Raadsvoorstel 2004/308 Raadsvoorstel 2004/308 Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvergadering H. Tuning Datum 14 september 2004/25914 Inleiding Bij de parlementaire behandeling van de Wet werk en bijstand (WWB) is nadrukkelijk

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 De raad van de gemeente Nunspeet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes.

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes. COMPENSATIE MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (decentralisatie Wtcg/CER ). Toelichting op de beleidskeuzes t.b.v. adviesaanvraag adviesraden Drentsche Aa gemeenten. Inleiding Twee landelijke

Nadere informatie

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen Portefeuillehouder Wethouder van der Laan Datum collegebesluit 1 november 2016 Opsteller S.G.N. van der Sluis Registratie GF16.20079 Agendapunt Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Beleidsregels RegelRecht 2015

Beleidsregels RegelRecht 2015 Beleidsregels RegelRecht 2015 Pag. Beleidsregels tegemoetkoming collectieve aanvullende zorgverzekering 2015 2 Beleidsregels strippenkaart 2015 7 Beleidsregels bijdrage zwemdiploma A 2015 10 Beleidsregels

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 8 maart 2012 Beantwoording vragen College van burgemeester en wethouders 111914 Controller Directie Paraaf Datum Bijlagen

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp Voorstel tot nieuw beleid ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten case 15.005383 programma/paragraaf verstrekken

Nadere informatie