Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten."

Transcriptie

1 Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële regelingen af: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling compensatie eigen risico (CER). Het rijk hevelt de inkomensondersteuning over naar de gemeenten omdat de landelijke regelingen te ongericht waren en niet terecht kwamen bij de mensen die het nodig hebben en werkelijke meerkosten hebben ten gevolge van chronische ziekte of handicap. De regering wil nu van deze ongerichte compensatieregelingen naar een vorm van ondersteuning die beter is toegesneden op de persoonlijke situatie van burgers. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid om ondersteuning op maat te regelen: passend bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de burger, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Gemeenten kunnen dit doen via de Wmo of inkomensondersteuning via de bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt om de compensatie van aantoonbare meerkosten i.v.m. een chronische ziekte en/of handicap vanaf 2015 vorm te geven via de individuele bijzondere bijstand. Inleiding Gemeenten worden met de 3 decentralisaties verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers bij hun zelfredzaamheid en participatie in het Sociaal Domein. Binnen deze context past dan ook de afschaffing van: - de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) per 1 januari 2014; - de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) per 1 januari 2014; - de 33% korting op de eigen bijdrage extramurale zorg (AWBZ en Wmo) per 1 januari 2015; - de versobering van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten per 1 januari 2014; - de wijziging grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten per 1 januari De budgetten die met het afschaffen van de Wtcg en CER vrijvallen worden, inclusief een forse korting, overgeheveld naar de integratie-uitkering Wmo (voor 2014) en vanaf 2015 via de integratieuitkering Sociaal Domein. Gemeenten krijgen hiermee beleids- en bestedingsruimte om het budget in het sociaal domein in te zetten om burgers met een chronische ziekte en/of beperking op maat financieel te ondersteunen. De gemeente ontvangt: Jaar Macrobudget Aalten miljoen , miljoen , miljoen ,- Structureel vanaf miljoen ,- Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving Wettelijke basis voor deze maatwerkvoorziening. De Wmo (art ) biedt een wettelijke basis om een financiële tegemoetkoming (al dan niet in de

2 - 2 - vorm van een forfaitaire vergoeding) voor meerkosten te verstrekken: bij verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. Inhoudelijke toelichting op het voorstel Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële regelingen af: de (inkomensafhankelijke) Wtcg en de CER. Het rijk hevelt de inkomensondersteuning over naar de gemeenten omdat de landelijke regelingen te ongericht waren en niet terecht kwamen bij de mensen die het nodig hebben en werkelijke meerkosten hebben ten gevolge van chronische ziekte of handicap. Enerzijds wordt de doelgroep maar gedeeltelijk bereikt, anderzijds worden er ook bedragen uit één of beide regelingen uitgekeerd aan mensen die geen noemenswaardige meerkosten hebben en/of het eigen risico niet jaar op jaar volmaken. De regering wil nu van deze ongerichte compensatieregelingen naar een vorm van ondersteuning die beter is toegesneden op de persoonlijke situatie van burgers. Gemeenten staan volgens de toelichting op het wetsvoorstel het dichtst bij de mensen en zijn daarom beter dan de rijksoverheid in staat om gericht maatwerk te leveren. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid om ondersteuning op maat te regelen: passend bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de burger, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Gemeenten kunnen dit doen via de Wmo of inkomensondersteuning via de bijzondere bijstand. Wat wordt onder meerkosten verstaan? Leven met een chronische ziekte en/of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen (er van uitgaande dat er geen voorliggende voorziening bestaat). Hierdoor is het dagelijks leven voor deze doelgroep (vaak ook de lagere inkomensgroepen) duurder dan voor anderen. De meerkosten kunnen sterk in aard en omvang variëren. Waar de ene persoon met aandoening X geen meerkosten heeft, heeft de andere persoon met dezelfde aandoening juist hoge kosten. Of iemand daadwerkelijk meerkosten heeft, hangt van meerdere factoren af. Voorbeelden van directe (meer)kosten die verband houden met de aandoening en/of beperking zijn: dieetkosten, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen, geneeskundige hulp en bezorgkosten van boodschappen. Voorbeelden van verborgen kosten zijn: waskosten, telecommunicatie, kleding/beddengoed, reiskosten en energiekosten. Bedragen/cijfers Wtcg en CER Aalten Wtcg Mensen met een chronische ziekte of handicap krijgen via de Wtcg een algemene tegemoetkoming voor extra kosten die gerelateerd zijn aan hun aandoening. Het CAK beoordeelt aan de hand van inkomen, leeftijd en zorggebruik of de burger recht heeft op een jaarlijkse tegemoetkoming en betaalt deze automatisch uit. Er bestaat een hoge en lage tegemoetkoming die varieert: <65 jaar: tussen 296,- en 494,- >65 jaar: tussen 148,- en 346,- Rechthebbenden ontvangen eind 2014 nog een tegemoetkoming over het jaar In 2012 hebben personen een tegemoetkoming ontvangen voor een totaalbedrag van ,-. CER Burgers met een hoog zorggebruik betalen vaak hun volledige (verplichte) eigen risico aan de zorgverzekeraar. Via het CAK ontvangt men een tegemoetkoming voor het eigen risico van 99,- per jaar. Voor 2014 zijn lagere inkomens licht gecompenseerd via de zorgtoeslag. In 2012 hebben personen een bijdrage ontvangen voor een totaalbedrag van ,-. Voor beide regelingen gaat het over 2012 om personen (geen unieke cliënten omdat er zeker sprake is van een overlap in de doelgroep) met een uitgavenpost van ,-. Het aantal personen en de rijksuitgaven voor 2013 zullen zeker niet lager zijn. De gemeente Aalten krijgt in 2015 ongeveer ,- minder voor de compensatie van deze doelgroep. Hierdoor zal nieuw beleid moeten worden vastgesteld.

3 - 3 - Alternatieve beleidskeuzes Er zijn verschillende opties denkbaar voor de inzet van het budget: Optie A: Budget toevoegen aan het algemene Wmo-budget (geen beleid ontwikkelen). Optie B: Budget toevoegen aan het algemene Wmo-budget en een financiële tegemoetkoming realiseren voor specifieke kosten als gevolg van aandoening/beperkingen. Optie C: Budget toevoegen aan bijzondere bijstand waardoor ondersteuning aan chronisch zieken en gehandicapten via de individuele bijzondere bijstand wordt gerealiseerd. Optie D: Collectieve (aanvullende) zorgverzekering realiseren. Optie E: Eigen bijdrage van (alle) Wmo-cliënten verlagen. Optie F: Het budget onderbrengen in/bij een (particulier) fonds voor financiële ondersteuning. Optie A Optie B Optie C Optie D Optie E Voordelen - totale Wmo-budget wordt groter Wmo - budget komt beschikbaar voor alle Wmo-cliënten - aparte doelgroep regeling niet nodig - geen extra administratieve lasten of uitvoeringskosten gemeente - vrijheid voor het stellen van criteria wie in aanmerking komen - vergoeding van daadwerkelijk aannemelijke meerkosten (kosten) Wmo - bij forfaitaire variant: minder uitvoeringskosten en administratieve lasten gemeente - compensatie van daadwerkelijke meerkosten voor met name de lagere inkomensgroepen - alle typen meerkosten kunnen gecompenseerd worden - vrijheid in het bepalen van draagkrachtregels - - vrijheid in bepalen van inkomensgrens voor mensen die in aanmerking komen voor deze aanvullende verzekering - kosten zijn vooraf bekend - beperkte uitvoeringskosten gemeente - I.h.k.v. armoedebeleid kent de gemeente ook al een collectieve verzekering voor bijstandscliënten - geen definiëring van doelgroepen en afbakening meerkosten nodig - geen aanvullende administratieve lasten (ook voor burgers) of uitvoeringskosten Wmo - kwijtschelding eigen bijdrage voor bepaalde inkomenscategorieën Nadelen - geen specifieke c.q gerichte compensatie voor doelgroep die extra kosten maakt - vooraf bepalen welke inwoners en waarom in aanmerking komen voor financiële bijdrage - inkomensgrenzen en draagkrachtregels opstellen - verordening/beleidsregels opstellen - bij daadwerkelijke kosten variant: hoge uitvoeringskosten en administratieve lasten gemeente - compensatie vanuit bijstand en niet zorg - kosten moeilijk beheersbaar (brede doelgroep) - wettelijk eigen risico mag niet vergoed worden (moet omzeild worden) - hogere uitvoeringskosten - hogere adm. lasten voor inwoners - onderhandeling met verzekeraar(s) noodzakelijk - doelgroep definiëren - bij achterstallige betalingen is overstappen naar andere zorgverzekeraar niet mogelijjk - samenwerking met regio gewenst i.v.m. volume af te nemen verzekeringscontract - niet alle meerkosten kunnen gedekt worden - beperkte keuzevrijheid voor inwoners want collectief contract bij 2 verzekeraars - niet de maximaal mogelijke eigen bijdrage vragen - alleen voor inwoners met een Wmovoorziening - lagere compensatie voor inwoners met lage eigen bijdrage - geen directe relatie met meerkosten

4 - 4 - Optie F mogelijk - beperkte uitvoeringskosten gemeente - specifieke criteria om in aanmerking te komen dus geld komt terecht bij doelgroep Wmo - vooraf bepalen van criteria om financiële ondersteuning te bieden aan mensen met een chronische ziekte of beperking - weinig invloed van gemeente op fonds - risico op overlap met bijzondere bijstand Bij het bovenstaande is onderzocht welke oplossing het meest voor de hand zou liggen. Het beoogd resultaat dient te zijn een effectieve regeling ter compensatie van daadwerkelijke meerkosten voor mensen met lagere inkomens met een chronische ziekte/handicap die uitvoerbaar, beheersbaar en laagdrempelig is. Hierbij is gekeken naar de volgende criteria: - (laagdrempelige) toelating tot de regeling - mogelijkheden differentiëren naar inkomen; - mate van gerichtheid - aantoonbare meerkosten - directe en/of verborgen (aannemelijke) kosten - beheersbaarheid uitgaven/budget - uitvoeringskosten voor gemeente - administratieve lasten burger Voorstel. Voorgesteld wordt om de compensatie van daadwerkelijke meerkosten voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten in 2015 vorm te geven via de bijzondere bijstand. In de 2 e helft van 2015 dient bezien te worden of deze vorm van inkomensondersteuning via de bijzondere bijstand het meest recht doet aan het compenseren van meerkosten voor deze doelgroep. Via het gebruik van verkorte aanvraagformulieren wordt de administratieve last voor de burger zoveel mogelijk beperkt. Argumenten 1. Via de bijzondere bijstand vergoeden wij al diverse (medische) kosten die te maken hebben met ziekte en/of handicap. Er kan dan ook aansluiting worden gezocht bij het huidige bijzondere bijstandsbeleid. 2. Omdat het om de lagere inkomensgroepen gaat, kan er een integrale beoordeling plaats vinden ten aanzien van overige inkomensondersteunende voorzieningen (landelijk en lokaal). 3. In de gemeentebegroting 2015 is voor de compensatie van deze doelgroep ,- opgenomen. Dit geld maakt onderdeel uit van de integratie uitkering Sociaal Domein. Dit bedrag kan ontschot en toegevoegd worden aan het budget bijzondere bijstand. 4. Voor 2014 wordt geen specifiek beleid voor een eenmalige regeling ontwikkeld. Zoals reeds aangegeven zijn de lagere inkomensgroepen ten aanzien van de CER in 2014 licht gecompenseerd via de zorgtoeslag en de Wtcg over 2013 wordt eind 2014 nog uitbetaald. Daarnaast ontvangt de gemeente in 2014 een laag budget ( ,-) hetgeen onderdeel uit maakt van de integratie uitkering Wmo. Dit bedrag kan ontschot en toegevoegd worden aan de reserve decentralisaties. Deze middelen blijven dan beschikbaar voor het Sociaal Domein i.c. de doelgroep. Uitgangspunten uitvoering via de bijzondere bijstand vanaf 2015 Ten aanzien van de uitvoering zullen enkele keuzes gemaakt moeten worden betrekking hebbende op de inkomensgrens, draagkracht en eigen woningbezit. De voorgestelde aanpassingen in het beoordelen van het recht op bijzondere bijstand hebben alleen betrekking op aantoonbare (medische) meerkosten die te maken hebben met ziekte/handicap of overige gezondheidsgerelateerde kosten. Dit geldt dus niet voor overige (niet medische) kostensoorten binnen de bijzondere bijstand. Eén van de belangrijkste gemeentelijke instrumenten voor inkomensondersteuning is de (individuele) bijzondere bijstand. Door bijzondere omstandigheden kan de situatie zich voordoen dat de bijstandsnorm (of een ander inkomen op dit niveau) niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te doen. Als de gemeente van mening is dat deze uitgaven noodzakelijk zijn en niet uit de bijstandsnorm of andere middelen betaald kunnen worden, dan kan bijzondere bijstand worden verleend. De bijzondere bijstand gaat uit van maatwerk. De gemeente moet bij elke aanvraag vaststellen of er

5 - 5 - sprake is van uitgaven die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden, of de uitgaven noodzakelijk zijn en of ze daadwerkelijk gemaakt zijn. Bij de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand wordt, naast de persoonlijke omstandigheden, gekeken naar het inkomen en vermogen. Ook burgers met een hoger inkomen dan het sociaal minimum (de van toepassing zijnde bijstandsnorm) kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Er wordt dan wel op jaarbasis een draagkrachtberekening gemaakt (25% van het meerinkomen boven het sociaal minimum geldt dan als draagkracht). Deze draagkracht wordt dan in mindering gebracht op de daadwerkelijk gemaakte kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Voorstel 1 Voorgesteld wordt om bij een inkomen tot 120% van het sociaal minimum geen draagkracht te berekenen. De belangrijkste reden hiervoor is dat, als het inkomen wat hoger is dan het sociaal minimum, er vaak sprake is van een cumulatie van inkomenseffecten (net iets minder huur- en zorgtoeslag, hogere eigen bijdrage AWBZ/Wmo, geen recht op kwijtschelding gemeentelijke belastingen of gemeentelijke inkomensondersteunende voorzieningen zoals het Participatiefonds, de 65+ regeling of Individuele inkomenstoeslag). Aantoonbare meerkosten kunnen dan voor 100% worden vergoed. Als het inkomen hoger is dan 120%, dan wordt een draagkracht berekend vanaf deze grens (i.v.m. rechtsgelijkheid). Dit betreft een draagkrachtberekening conform de huidige uitvoeringssystematiek. Voorstel 2 De huidige uitvoeringspraktijk laat zien dat er een doelgroep (incl. ZZP-ers) is met een eigen woning, een laag inkomen en geen/weinig spaargeld die dan geen recht hebben op bijzondere bijstand. Als het vermogen in de eigen woning meer bedraagt dan ,- (niveau 2014), bestaat er geen recht op bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt om bij de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten, in relatie tot de aantoonbare meerkosten i.v.m. hun ziekte/handicap, het vermogen in de eigen woning buiten beschouwing te laten. De overige vermogensgrenzen o.g.v. de huidige Wet werk en bijstand ( 5.850,- voor een alleenstaande en ,- voor alleenstaande ouders/samenwonenden) blijven wel gelden. Hierbij komt de vraag aan de orde of er dan geen rechtsongelijkheid is ten aanzien van de doelgroep die ook een eigen woning heeft en die bijzondere bijstand aanvraagt voor andere kostensoorten dan gerelateerd aan ziekte/handicap (denk aan kosten bewindvoering, duurzame gebruiksgoederen, legeskosten, rechtsbijstand en verhuiskosten) of overige inkomensondersteunende voorzieningen. Feitelijk is dit ook zo (overigens gaat het hierbij om een hele kleine groep waarvoor deze rechtsongelijkheid geldt), maar deze rechtsongelijkheid zit hem ook in het hanteren van bovengenoemde inkomensgrens van 120% (geen draagkracht berekenen). Wij kiezen voor een verbijzondering van de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten binnen de bijzondere bijstand. De verwachting is dat er binnen de huidige Wtcg/CER populatie best nog veel mensen zijn met een eigen woning, een laag inkomen en geen/weinig spaargeld. Op deze manier kunnen we hen toch gericht bereiken. In de 2 e helft van 2015 zullen we bezien hoe dit in de uitvoeringspraktijk werkt. Kanttekeningen 1. Punt van aandacht is de beheersbaarheid van de kosten. In eerste instantie is de doelgroep begrensd tot 120% van het van toepassing zijnde sociaal minimum. Het is vrijwel niet in te schatten hoeveel mensen zich uiteindelijk gaan melden voor de bijzondere bijstand. De beheersbaarheid is verder vorm gegeven door een vermogensgrens (Wwb) te hanteren, alleen een vergoeding van aantoonbare meerkosten en geen algemene (forfaitaire) vergoeding te verstrekken. Categoriaal is het laatste binnen de Participatiewet (vanaf 2015) ook niet toegestaan. 2. Zoals onder 1 aangegeven kunnen we vanaf 1 januari 2015 de nodige extra aanvragen bijzondere bijstand verwachten. Getracht wordt om dit binnen de bestaande formatie uit te voeren. Het team Zorg en Inkomen wordt, in verband met de transities binnen het Sociaal Domein, op korte termijn uitgebreid met 3,5 fte publieksconsulent (waaronder een consulent Participatie). Wellicht is er ruimte om intern te schuiven.

6 - 6 - Financiële consequenties De gemeente ontvangt ongeveer 30% van het budget dat het Rijk nu uitgeeft aan CER en Wtcg voor deze doelgroep. Budgettaire neutraliteit is het uitgangspunt van de decentralisaties. Dit zullen we met de uitvoering van deze regeling ook moeten trachten te realiseren. Naast een inhoudelijke evaluatie zullen we dus ook in de loop van 2015 een financieel evaluatiemoment gaan inbouwen. Participatie en Communicatie De Wmo raad heeft op 18 maart 2014 ongevraagd advies uitgebracht over dit onderwerp. Naar aanleiding van de door de gemeente voorgestelde koers, is de Wmo raad op 3 november 2014 om advies gevraagd. Zij verwijzen naar voornoemd advies van 18 maart 2014, omdat de feitelijkheden niet of nauwelijks zijn gewijzigd. Advies Wmo raad 18 maart Het wegvallen van CER en Wtcg voor chronisch zieken en gehandicapten in 2014 te compenseren door gebruik te maken van de mogelijkheden die de Wmo biedt voor het geven van gerichte inkomensondersteuning; 2. Criteria voor het in aanmerking komen van compensatie Wmo mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe Wmo beleidsplan en Wmo verordening en onderdeel te laten worden van het keukentafelgesprek; 3. In overweging nemen over te gaan tot herinvoeren van de chronisch ziekenregeling welke op 1 januari 2011 in Aalten is afgeschaft. Reactie op advies Wmo raad 1. Onder de kop argumenten 3.1 is toegelicht waarom de gemeente voor 2014 geen specifiek beleid ontwikkeld. De beschikbare middelen voor 2014 worden overgeheveld naar de reserve decentralisaties, zodat deze beschikbaar blijven voor de (brede) doelgroep. 2. In het Wmo beleidsplan (en de verordening) is opgenomen dat een nieuwe regeling voor deze doelgroep ondergebracht zou gaan worden via de individuele bijzondere bijstand. De Wmo raad heeft toentertijd in haar advies inzake het beleidsplan hier geen kanttekeningen bij geplaatst. Het spreekt voor zich dat bij alle keukentafelgesprekken (of andere contacten met de doelgroep) dit onderwerp aan de orde komt. 3. Dit betrof een categoriale regeling op basis van groepskenmerken. Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om, op grond van de Participatiewet, een dergelijke regeling op te stellen. Dit zou wel kunnen binnen de kaders van de Wmo. Vooralsnog kiezen we er voor om deze doelgroep niet via de Wmo maar via de bijzondere bijstand te bedienen. De communicatie aan burgers m.b.t. de CER en Wtcg (een persoonlijke brief) heeft via het CAK ten aanzien van de CER in het voorjaar van 2014 plaats gevonden en voor de Wtcg gebeurt dit vanaf december Men kan via een antwoordkaart aan het CAK toestemming geven voor een gegevensoverdracht richting de gemeente. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel personen (voor de CER) daadwerkelijk de antwoordkaart hebben opgestuurd. Voor de Wtcg zal dit pas begin 2015 bekend worden. Voorgesteld wordt om na besluitvorming, in samenwerking met communicatie, een persbericht en informatie op de gemeentelijke website te verzorgen. Daarnaast willen we zoveel mogelijk intermediairen (het maatschappelijk middenveld) actief informeren die met deze doelgroep te maken hebben. Door communicatie wordt nu een communicatieplan opgesteld rond de 3 D s. Dit onderwerp zal hierin worden meegenomen. Vervolgstappen inclusief tijdspad - College: 9 december RTG: 13 januari Raad: 27 januari 2015 Bijlagen Advies en brief Wmo raad van resp. 18 maart 2014 en 25 november 2014.

7 - 7 - Aalten, 9 december 2014 Burgemeester en wethouders, J. Nobel, G. Berghoef, secretaris burgemeester

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 Vanaf 1 januari 2015 kan bij het college van Venlo een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten worden ingediend voor zover

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 28 oktober 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten.

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten. Werk en Inkomen Team 3 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 24 juni 2014 Betreft

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018

Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 Naar een integrale aanpak Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding: de transities in het sociaal domein... 3 1.2

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Inleiding Gemeenten worden met de drie decentralisaties verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking

Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 16 september 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM Inventarisatie maatwerkregeling chronisch zieken gemeente Hattem Colofon Opdrachtgever Gemeente Hattem Datum Maart 2015 Auteurs Tessa Schoot

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Wat is de regeling Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten? De gemeentelijke

Nadere informatie

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp Voorstel tot nieuw beleid ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten case 15.005383 programma/paragraaf verstrekken

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1147785 Datum: Behandeld door: 9 september 2014 R. van Wijk Afdeling / Team: MO / Beleid Onderwerp: Uitwerking AWBZ/Wmo Samenvatting: Het beleidsplan

Nadere informatie

Notitie inkomensondersteuning 2015

Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Minimabeleid van 2014 naar 2015 en verder... 4 Fonds Deelname Maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/308

Raadsvoorstel 2004/308 Raadsvoorstel 2004/308 Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvergadering H. Tuning Datum 14 september 2004/25914 Inleiding Bij de parlementaire behandeling van de Wet werk en bijstand (WWB) is nadrukkelijk

Nadere informatie

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe GEMEENTEBLAD nr.482236 officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 22 mei 2015 nota chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Raadsbesluit van 30 april 2015 nota Chronisch

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal Notitie Minimabeleid 2015-2018 Gemeente Rozendaal Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Landelijke ontwikkelingen 4 2. Lokale situatie 6 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Afdeling Samenleving, juni 2009 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Naar een Financieel Vangnet

Naar een Financieel Vangnet Naar een Financieel Vangnet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond: een vangnet als voorwaarde voor vernieuwing... 4 3. Huidige armoede beleid... 5 4. Nieuw financieel vangnet... 6 Bijzondere bijstand...

Nadere informatie

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Versie: 17 november 2015 1. Inleiding De aanleiding voor deze nota is drieledig: (1) in 2015 wordt de wetgeving op het gebied van Werk en Inkomen op verschillende punten

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Onderstaand zijn de antwoorden op de vragen gegeven. Daarbij heb ik zoveel mogelijk de volgorde van het verslag gevolgd.

Onderstaand zijn de antwoorden op de vragen gegeven. Daarbij heb ik zoveel mogelijk de volgorde van het verslag gevolgd. MEMORIE VAN ANTWOORD Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van het voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten,

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Notitie. Minimabeleid Bevelandse gemeenten. van een doolhof aan regelingen

Notitie. Minimabeleid Bevelandse gemeenten. van een doolhof aan regelingen Notitie Minimabeleid Bevelandse gemeenten van een doolhof aan regelingen naar een nieuw, duidelijk en gezamenlijk beleid Versie 4 maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van de huidige

Nadere informatie

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Aan: Van: College van B&W GroenLinks Zwolle, Remko de Paus, Patrick Rijke Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Datum: 24 januari 2014 Onderwerp: Inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken Geacht

Nadere informatie

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Laarseweg 14 8171PP Vaassen Telefoon: 0578-575305 Fax: 0578-575 303 E-mail: info@sofiad.nl Bankrelatie ING nr. 67.80.34.516 Becon nr. 465276 Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en

Nadere informatie

nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Maart 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Leeswijzer 4 Kaders 4 H 1 Het wettelijke kader 5 1.1 Afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 247372-1 Emmeloord, 19 mei 2014. Onderwerp Keuzenotitie t.b.v. beleidsplan sociaal domein Advies raadscommissie De meeste genoemde opties lijken op voldoende steun in de raad te kunnen rekenen. In

Nadere informatie

De Wmo en inkomensgrenzen (2012)

De Wmo en inkomensgrenzen (2012) De Wmo en inkomensgrenzen (2012) 1. Aanleiding Recent zijn er door de Tweede Kamer en diverse gemeenten vragen gesteld over inkomensgrenzen in de Wmo, mede naar aanleiding van enkele rechterlijke uitspraken

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november

Nadere informatie

\,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014

\,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014 4&2E* ^ Nieuwegein //r/p^ttl Gemeenteraad \,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014 RaadSVOOrStel 2 0 14-371 Afdeling Strategie Maatschappelijke

Nadere informatie

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes.

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes. COMPENSATIE MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (decentralisatie Wtcg/CER ). Toelichting op de beleidskeuzes t.b.v. adviesaanvraag adviesraden Drentsche Aa gemeenten. Inleiding Twee landelijke

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen voor meerkosten in Amsterdam

Financiële tegemoetkomingen voor meerkosten in Amsterdam Financiële tegemoetkomingen voor meerkosten in Amsterdam Nadere uitleg Rtm en Ibb Cliëntenbelang (1) Jos Reintjens Werk, Participatie, Inkomen September 2016 Inhoud presentatie 1 Wat wordt verstaan onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning voor mensen met een langdurige hoge zorgvraag

Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning voor mensen met een langdurige hoge zorgvraag Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning voor 22 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042 OPSCHRIFT Vergadering van 28 januari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Karin Lambrechts Onderwerp Beantwoording raadsvragen over: Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie