Voorstel Gemeenteraad VII- F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel Gemeenteraad VII- F"

Transcriptie

1 Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad 21 oktober 2014 Stuknummer Corsanummer (invulling door Griffie) Wij stellen u voor te besluiten om: 1. Alle personen, die volgens de gegevens van het CAK in 2013 van het rijk de CER-uitkering (= Compensatie eigen risico) hebben ontvangen, voor 2014 een compensatie te geven van 30,= per persoon, in de vorm van een Iris-cheque. 2. Voor het jaar 2015 de middelen die wij ter beschikking hebben voor de maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (Wmo) als volgt aan te wenden: a. een bedrag van ca. 1,4 miljoen euro voor de gemeentelijke bijdrage aan de premie voor de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) bij Menzis (t.b.v. de uitbreiding van het aanvullend pakket Garant Verzorgd 3 voor chronisch zieken en gehandicapten en herverzekeren verplicht eigen risico; dit pakket wordt beschikbaar gesteld voor deelnemers met een inkomen tot 120% sociaal minimum) b. een bedrag van ca. 0,9 miljoen euro voor een nog nader te ontwerpen regeling (begin 2015) voor inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten die niet bij Menzis zijn verzekerd en/of niet in aanmerking kunnen komen voor het betreffende aanvullende pakket in de CZM. 3. Eind 2015 een vervolgbesluit te nemen over de inzet van de betreffende middelen, in het kader van de in het coalitieakkoord voorgenomen Regeling Aanvullende Inkomensondersteuning (RAI). Inleiding Twee van de drie landelijke tegemoetkomingsregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 afgeschaft. Het gaat hierbij om de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en de CER (compensatie eigen risico). De regering heeft sinds 2009 geprobeerd, met de Wtcg en de CER, in combinatie met de fiscale regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten, om de doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten een gerichte compensatie te bieden voor de meerkosten die deze groep vaak heeft als gevolg van hun ziekte en/of handicap. De reden dat de Wtcg en de CER nu worden afgeschaft is dat uit onderzoek is gebleken dat de huidige regelingen, zoals zij nu worden uitgevoerd, behoorlijk ongericht zijn. Enerzijds wordt de doelgroep maar gedeeltelijk bereikt, anderzijds worden er ook bedragen uit één of beide regelingen uitgekeerd aan mensen die geen noemenswaardige meerkosten hebben en/of het eigen risico niet jaar op jaar volmaken. De regering wil nu van deze ongerichte compensatieregelingen naar een vorm van ondersteuning die beter is toegesneden op de persoonlijke situatie van burgers. Daarom wordt de uitvoering belegd bij de gemeenten en worden de budgetten van de CER en Wtcg overgeheveld naar het sociaal domein van het gemeentefonds. Dit gaat echter wel met een grote korting gepaard. De oorspronkelijk op de rijksbegroting beschikbare 1,3 miljard voor alle regelingen samen zou met een korting van ongeveer de helft overgaan naar gemeenten. In het begrotingsakkoord 2014 is echter door het rijk besloten om de fiscale aftrekregeling te behouden in het Belastingplan. Het benodigde bedrag voor de uitvoering daarvan (438 miljoen) is in mindering gebracht op het budget voor het inrichten van een maatwerkvoorzienin g voor gemeenten. Dit resulteerde uiteindelijk in een nog te decentraliseren bedrag van 268 miljoen. In het Coalitieakkoord, alsook in het Beleidsplan Invoering Wmo , is het voornemen verwoord om te gaan onderzoeken of we in dit verband tot één Regeling Aanvullende Inkomensondersteuning (RAI) kunnen komen. Hierin moeten alle bestaande en nieuwe inkomensondersteunende voorzieningen (zoals de huidige bijzondere bijstand, inclusief de collectieve zorgverzekering voor minima, de langdurigheidstoeslag, tegemoetkomingen en kwijtscheldingen) worden ondergebracht en zoveel mogelijk in samenhang en op elkaar afgestemd worden uitgevoerd. De bedoelde regeling is er op dit moment nog niet. Reden waarom er nu een besluit moet worden genomen over de inzet van de betreffende middelen. Voor 2014 gaat het alleen nog om het

2 wegvallen van de CER; voor 2015 (en volgende jaren) over het totaal (CER + Wtcg). In het beleidsplan Wmo is aangekondigd dat voor 2014 i.v.m. het wegvallen van de CER eenmalig een regeling getroffen zal worden. De hoogte van het voor Enschede beschikbare budget over de periode van 2014 tot en met 2017 neemt als volgt toe: 2014: (CER) : (Wtcg en CER) : (Wtcg en CER) : (Wtcg en CER) Beoogd resultaat Ad a. Alle personen die in 2013 een CER-uitkering hebben ontvangen, ontvangen middels een eenvoudige regeling, zonder hoge uitvoeringskosten, ook over 2014 een bedrag ter compensatie van het verbruik van het eigen risico in de zorgverzekering. Ad b. 1. Chronisch zieken en gehandicapten met hoge meerkosten als gevolg daarvan worden middels collectief maatwerk in de CZM zo goed mogelijk bereikt, zodat zij een compensatie kunnen ontvangen voor de meest voorkomende meerkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap. Ad b.2. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om chronisch zieken en gehandicapten die niet bij Menzis zijn verzekerd en/of geen gebruik (kunnen) maken van het collectief maatwerk in de CZM, een tegemoetkoming te verlenen voor hoge meerkosten. Argumenten Ad 1. Eenmalige regeling 2014 i.v.m. het wegvallen van de CER De eenmalige regeling dient, mede gezien het beperkte bedrag voor 2014, uitgevoerd te kunnen worden met zo min mogelijk uitvoeringskosten. Toelichting: Eind september heeft het CAK ons de gegevens (namen en BSN-nummers) verstrekt van degenen die in 2013 van het rijk de CER (een eenmalig bedrag van 99,=) hebben ontvangen. Dat waren in totaal personen. Het is niet mogelijk om deze personen ook over 2014 datzelfde bedrag toe te kennen. Daarvoor zou een bedrag van bijna 1,3 miljoen euro nodig zijn. Het beschikbare bedrag is daarvoor volstrekt onvoldoende. We mogen aannemen dat onder deze groep mensen, zoals het door VWS uitgevoerde onderzoek heeft uitgewezen, ook personen zitten die niet het eigen risico volledig hebben verbruikt, of die verder geen of weinig extra meerkosten hebben. Met name omdat zij geen chronische ziekte of handicap hebben. Wij hebben overwogen om een procedure te ontwerpen, gericht op het alleen compenseren van de (oorspronkelijk ook door het rijk bedoelde) doelgroep: chronisch zieken en gehandicapten die ook daadwerkelijk het eigen risico hebben verbruikt. Een dergelijke procedure (koppelen BSN-nrs. aan adressen, aanschrijven van personen, opvragen van gegevens / bewijsstukken, toetsing daarvan, verzenden toekenningen en afwijzingen, uitbetaling enz.) zou echter zodanig hoge uitvoeringskosten met zich meebrengen, dat deze niet in verhouding staan tot het bedrag waar het om gaat. Er zouden 5-7 FTE s mee gemoeid zijn gedurende de laatste twee maanden van het jaar om een dergelijke procedure uit te voeren, nog afgezien van de materiële kosten die verzending van grote aantallen brieven en het verwerken van grote aantallen betalingen met zich meebrengen. Gezien het voorgaande stellen wij daarom voor om af te zien van het maken van een nadere regeling en alle personen van wie wij de gegevens van het CAK hebben ontvangen, een bedrag van 30,= toe te kennen. Wij stellen tevens voor dat in de vorm van een Iris-cheque te doen. Dit omdat de gegevens van het CAK alleen de persoonsgegevens bevatten (geen adressen, geen bankrekeningnummers). Om het geld te kunnen overmaken zouden alsnog eerst rekeningnummers moeten worden opgevraagd. Ook dat brengt (in verhouding tot de bedragen waar het om gaat) hoge kosten met zich mee. Met de voorgestelde Iris -cheque, eenmalig voor 2014, blijven de uitvoeringskosten in een redelijke verhouding staan tot het bedrag waar het om gaat. We gaan nog nader uitzoeken hoe we de verstrekking het best kunnen organiseren (per post, via afhaalpunt(en) o.i.d.) Ad 2.a. Gemeentelijke bijdrage aan de premie voor de collectieve zorgverzekering minima Er zijn verschillende opties mogelijk om de (met de vm. Wtcg en CER beoogde) doelgroep te compenseren voor de hoge meerkosten voor zorg. Alle opties hebben voor- en nadelen als het gaat om vragen als: wordt de doelgroep goed bereikt, wat zijn de meerkosten waarvoor men wel/niet wordt gecompenseerd, welke uitvoeringskosten zijn ermee gemoeid, etc.

3 Alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegend vinden wij het instrument van de collectieve zorgverzekering het meest geschikt van alle opties. Het is in feite een vorm van collectief maatwerk. Het is een voorziening die gemeenten bieden aan een gerichte groep (kwetsbare) burgers om hen te compenseren voor de daadwerkelijk gemaakte meerkosten voor zorg en ondersteuning. Door dit instrument wordt een specifieke doelgroep van gemeentelijk beleid bereikt terwijl de feitelijke uitkering via de regeling op individueel niveau plaats vindt. De uitvoering berust grotendeels bij de zorgverzekeraar, waardoor de uitvoeringskosten voor de gemeente beperkt blijven. Toelichting: In de handreiking van het Transitiebureau van de VNG en VWS staan de mogelijke opties beschreven voor de inzet van het budget Wtcg/CER. Verstrekken in de vorm van individuele bijzondere bijstand Een financiële tegemoetkoming Wmo (al dan niet forfaitair) Het verlagen van de eigen bijdrage aan Wmo-maatwerkvoorzieningen Een bijdrage in de premie voor de collectieve (aanvullende) zorgverzekering Bij de afweging van de verschillende opties tegen elkaar, zijn enkele aandachtspunten van belang: 1. Het bedrag dat gemeenten vanaf 2015 beschikbaar krijgen voor inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten is, zoals in de inleiding al is aangegeven, slechts ca. 30 % van wat in het verleden onder de oude rijksregelingen beschikbaar was. (Dit feit geeft enige richting bij keuzes / afwegingen als het gaat om bepaling van de doelgroep. De oorspronkelijke regelingen waren in aanleg vooral bedoeld voor mensen die hoge meerkosten niet (meer) zelf konden betalen. Dat doel werd niet echt behaald: ook mensen met hogere inkomens zonder noemenswaardige meerkosten ontvingen soms bedragen uit 1 of beide regelingen) 2. Meerkosten: de daadwerkelijke of de aannemelijke? De oude regelingen gingen uit van aannemelijke meerkosten: in bepaalde gevallen (criteria o.a. medicijngebruik, rolstoelafhankelijkheid, omvang AWBZ- of Wmo-zorggebruik, duur indicatie) ontving men een forfaitair bedrag voor veronderstelde meerkosten. Dit leidde tot ca. 1/3 niet-terechte, niet bedoelde verstrekkingen. Het is te overwegen om dan uit te gaan van daadwerkelijke meerkosten, waarvoor men (achteraf) een aanvraag voor vergoeding in kan dienen (overleggen van facturen). Het nadeel hiervan is dat dit hoge uitvoeringskosten met zich meebrengt. Bovendien moet dan bepaald worden welke meerkosten precies worden vergoed. In de praktijk zijn er aantoonbare (directe) meerkosten bv. dieetkosten, medicijnen voor eigen rekening, eigen bijdragen voor hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel etc.. maar er zijn ook minder objectiveerbare (verborgen) extra kosten bv. extra waskosten, reiskosten, verwarming, etc. De inventarisatie van de voors en tegens van de verschillende opties en de afweging om te komen tot de keuze voor een gemeentelijke bijdrage in de premie voor de collectieve zorgverzekering, is opgenomen in bijlage 1 bij dit voorstel. Meer in het bijzonder gaat het om het aanvullend pakket Garant Verzorgd 3 van Menzis. Dit is een aanvullend pakket specifiek gericht op de doelgroep van de vm. Wtcg en CER, waarin de volgende kosten verzekerd kunnen worden (bovenop de al in het Garant Verzorgd Pakket 3 te verzekeren kosten voor eigen bijdragen Wmo/thuiszorg en bijzondere medische kosten): Alternatieve geneeswijzen Geneesmiddelen binnen GVS Zelfzorgmedicatie (buiten GVS) Orthopedisch schoeisel/schoenvoorzieningen Preventief medisch onderzoek ADL hulpmiddelen Valpreventiecursus Dieetkosten Deze lijst is mede gebaseerd op onderzoek onder chronisch zieken en gehandicapten zelf, uitgevoerd door o.a. het Nibud. Daarbij is gevraagd welke soort kosten deze groep zelf ervaart als extra kosten die te maken hebben met de chronische ziekte en/of handicap. Bijlage 2 bevat beknopte informatie over de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten en de (meer)kosten waarmee zij te maken krijgen. In de meest uitgebreide optie bedraagt de premie voor dit Wtcg/CERpakket ca. 480,= per jaar (voorlopige opgave Menzis). Daarin zijn dan (her)verzekerd: - het volledig eigen risico ( 375,- voor 2015) - de eigen bijdragen die aan het CAK moeten worden betaald voor Wmo-maatwerkvoorzieningen, tot een maximum van 400,= - de extra aanvullingen die hierboven zijn beschreven.

4 Deelname aan deze aanvullende verzekering kan, binnen de nieuwe regels in de WWB, worden opengesteld voor mensen met een inkomen tot max. 130% van het sociaal minimum. Dit in tegenstelling tot de 110% zoals die tot nu toe gold voor deelname aan de CZM. De mogelijkheid voor gemeenten om de deelnamevoorwaarden te verruimen is vooral gegeven vanwege het feit dat ook mensen met een hoger inkomen onevenredig hoge kosten kunnen hebben vanwege een chronische ziekte of handicap (bijlage 2). Ter compensatie ontvingen zij daar voorheen vaak een bedrag uit de Wtcg en/of de CER voor. M.a.w.: de doelgroep van de vm. Wtcg/CER en de doelgroep van het minimabeleid zijn dus niet of maar voor een deel dezelfde. Aangezien het op dit moment nog moeilijk is een prognose te geven van de toename van het aantal mensen dat uiteindelijk ook zal kiezen voor het Garant verzorgd 3 pakket (en daarmee van de uiteindelijke kosten voor de gemeente) kiezen wij (in ieder geval voor 2015) voor openstellen van deelname aan dit pakket voor personen met een inkomen tot max. 120%. Ad 2.b. een nadere regeling voor inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten die niet in aanmerking komen voor deelname aan de CZM of die niet bij Menzis zijn verzekerd Een deel van de doelgroep is niet bij Menzis verzekerd en heeft dus niet de mogelijkheid deel te nemen aan het collectieve aanvullende pakket. Aangezien de keuze voor een zorgverzekeraar vrij is en niet door ons afdwingbaar, moet er in aanvulling op de collectieve verzekering nog een afzonderlijke regeling worden getroffen voor de groep mensen die niet bij Menzis is verzekerd maar toch te maken krijgt met hoge zorgkosten vanwege chronische ziekte of handicap. Toelichting: Het percentage van de bevolking dat niet bij Menzis is verzekerd bedraagt ca. 35%. In de groep met lagere inkomens ligt dit percentage wellicht iets lager, maar exacte gegevens zijn niet bekend. Daarnaast is er een groep mensen die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor deelname aan de CZM, maar wel te maken krijgen met stapeling van (in verhouding tot hun inkomen) onevenredig hoge zorgkosten, waarvoor zij eerder jaarlijks een compensatie vanuit de Wtcg en/of de CER ontvingen. Voor deze ca. 35% wordt nog een specifieke (maatwerk)regeling gemaakt. Het besluit om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering bij Menzis, als instrument voor het compenseren van mensen met hoge zorgkosten, moet echter nu worden genomen i.v.m. de termijn voor het afsluiten van de ziektekostenverzekering voor volgend jaar. Half november ontvangen alle bij Menzis verzekerden het aanbod voor de nieuwe polis en de premies voor Vóór die tijd moet dus duidelijk zijn of Menzis aan de via de CZM verzekerden in Enschede (en mogelijke nieuwe deelnemers) het vernieuwde Garant Verzorgd 3 kan aanbieden. De uitwerking van een specifieke (maatwerk)regeling voor diegenen die niet bij Menzis in de CZM zijn verzekerd en/of daarvoor niet in aanmerking komen, dient zorgvuldig te gebeuren, maar is niet per se aan deze zelfde termijn gebonden. Een voorstel daarvoor volgt zo spoedig mogelijk begin Kanttekeningen Het jaar 2015 is het eerste jaar waarin de gemeente verantwoordelijk is voor een gerichte ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten in de hoge meerkosten die zij hebben als gevolg daarvan. De voorgestelde regeling, gebruik maken van de collectieve aanvullende verzekering in de CZM, is geheel nieuw. Niet alleen voor de mensen waar het om gaat, maar ook voor de gemeente en de zorgverzekeraar met wie wij samenwerken. De communicatiecampagne over de CZM, en met name ook over dit vernieuwde pakket voor de voormalige Wtcg/CER-doelgroep, start eveneens vanaf half november. De deelname, de werking van dit instrument, de mate waarin het zijn doel en de beoogde doelgroep bereikt, de ermee gemoeide (uitvoerings)kosten enz. moeten daarom goed gemonitord en geëvalueerd worden. Ook en vooral vanwege het voornemen in het coalitieakkoord om op termijn te komen tot een samenhangende Regeling Aanvullende Inkomensondersteuning. In de loop van 2015 gaan wij daarom monitoren: o de deelname aan de verschillende aanvullende pakketten in de CZM, m.n. aan het vernieuwde Garant Verzorgd 3 pakket o het beroep dat nog wordt gedaan op de nog uit te werken aanvullende maatwerkregeling voor degenen die niet bij Menzis zijn verzekerd (aantallen personen, de soort kosten, d bedragen enz.). o i.s.m. Menzis de effectiviteit van de aanvullende regeling: worden de juiste kosten gedekt in het pakket (wordt het doel bereikt?), op welk onderdelen van het pakket wordt het meest beroep gedaan?

5 Over het vervallen van de Wtcg en de CER, en de opties voor het invullen van de maatwerkvoorziening, hebben wij onlangs de Wmo-raad uitgebreid geïnformeerd. Wij willen als vervolg daarop met hen de mogelijkheid bespreken om een (cliënten)panel samen te stellen van chronisch zieken / gehandicapten (waaronder ook mensen die niet in aanmerking komen voor de CZM en mensen die niet bij Menzis zijn verzekerd). Een dergelijk panel kan ook tussentijds op basis van ervaringen en informatie van de leden een bijdrage aan evaluatie en monitoring leveren. Informatie en ervaringen die van belang zijn voor de besluitvorming over het vervolg. Afhankelijk van de stand van zaken m.b.t. de vormgeving van de RAI, en van de evaluatie- en monitoringgegevens, zullen wij in oktober 2015 een besluit nemen over het vervolg in Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen N.v.t. Kosten, opbrengsten, dekking Het beschikbare budget binnen de Wmo-middelen bedraagt Wij reserveren daarvan voor de uitvoeringskosten (uitwerking i.s.m.menzis, inkomenstoets aanvragen, communicatie enz.). Uitgaande van een lichte groei in 2015 van de deelname aan de pakketten Garant Verzorgd 1 en Garant Verzorgd 2 (die geen grote wijzigingen ondergaan en toegankelijk blijven voor personen met een inkomen tot 110% sociaal minimum) en van een ruime verdubbeling in de deelname aan het vernieuwde pakket Garant Verzorgd 3, zullen de kosten voor de CZM ca bedragen. Daarbij wordt de gehele gemeentelijke bijdrage aan de premie voor de CZM bekostigd vanuit de gedecentraliseerde Wtcg/CER-gelden in de Wmo. Pakket Toegankelijk Bijdrage gemeente Garant verzorgd 1 Garant verzorgd 2 Garant verzorgd 3 (Wtcg-CER) tot 110% soc.min. tot 110% soc.min. tot 120% soc.min. per deelnemer Kosten deelnemer (aanv.pakket excl. basis- + tandverz.) Aantal deelnemers 2014 Prognose aantal deelnemers 2015 Totaal gemeente bijdrage 7,= 6, ,= 16, ,= 33, Het resterende bedrag van wordt bestemd voor de nog te ontwerpen aanvullende (maatwerk)regeling. Mocht het aantal deelnemers aan de nieuwe Garant verzorgd 3 verzekering groter zijn dan de prognose van 1900, dan komen de kosten daarvoor ook ten laste van dit budget. Andersom geldt ook dat bij een eventuele onderbesteding door een lager aantal deelnemers dan de prognoses, de niet-bestede middelen beschikbaar blijven voor de aanvullende maatwerkregeling. Het totaalbedrag van 2,3 miljoen van de voormalige Wtcg- en CER-gelden blijft dus geheel bestemd voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. Communicatie De communicatie over dit voorstel verloopt via mededelingen in de Huis aan Huis en via de communicatiekanalen van Sociaal Domein 053. Potentiële deelnemers aan de CZM (en in het bijzonder het vernieuwde pakket Garant Verzorgd 3) worden benaderd via de communicatiecampagne van Menzis i.s.m. de gemeente over de CZM Vervolg - De uitwerking wordt gestart half november in het kader van de communicatiecampagne van Menzis i.s.m. de gemeente over de CZM. Daarbij gaat bijzonder aandacht besteed worden aan het vernieuwde aanvullende pakket Garant Verzorgd 3. - Een voorstel voor de uitwerking van de aanvullende maatwerkvoorziening volgt begin 2015.

6 Bijlagen 1. Varianten voor inzet van het budget voor de maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronische zieken en gehandicapten 2. Kerngegevens m.b.t. meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (informatie van het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten, 2013) Burgemeester en Wethouders van Enschede, De Secretaris, M.J.M. Meijs de Burgemeester, P.E.J. den Oudsten Besluit Van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Vastgesteld in de vergadering van De Griffier, R.M. Jongedijk de Voorzitter P.E.J. den Oudsten

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes.

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes. COMPENSATIE MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (decentralisatie Wtcg/CER ). Toelichting op de beleidskeuzes t.b.v. adviesaanvraag adviesraden Drentsche Aa gemeenten. Inleiding Twee landelijke

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp Voorstel tot nieuw beleid ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten case 15.005383 programma/paragraaf verstrekken

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering 17 december 2014 Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.nl Pagina 1 van 13 BS&F 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Inleiding Gemeenten worden met de drie decentralisaties verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM Inventarisatie maatwerkregeling chronisch zieken gemeente Hattem Colofon Opdrachtgever Gemeente Hattem Datum Maart 2015 Auteurs Tessa Schoot

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING

VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING 10 oktober 2015 AAN DE GEMEENTERAAD VAN OUDE IJSSELSTREEK VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING VOORGESTELDE BESLISSING: 1. AAN HET COLLEGE VAN B&W VOORSTELLEN, OM DE COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENREGELING MET MENZIS VOOR

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 28 oktober 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk

Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk 1. Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (WTCG) en

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Aan: Van: College van B&W GroenLinks Zwolle, Remko de Paus, Patrick Rijke Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Datum: 24 januari 2014 Onderwerp: Inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken Geacht

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 OPSCHRIFT Vergadering van 19 april 2016 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling over: motie voorkomen stapeling eigen bijdrage - Besluitvormend

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 16 oktober 2014

Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 16 oktober 2014 16 oktober 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude,Teylingen,

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018

Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 Naar een integrale aanpak Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding: de transities in het sociaal domein... 3 1.2

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND Inventarisatie doelgroep armoedebeleid gemeente Ameland Colofon Opdrachtgever Gemeente Ameland Datum december 2014 Auteurs Harry Piepers Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Naar een Financieel Vangnet

Naar een Financieel Vangnet Naar een Financieel Vangnet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond: een vangnet als voorwaarde voor vernieuwing... 4 3. Huidige armoede beleid... 5 4. Nieuw financieel vangnet... 6 Bijzondere bijstand...

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag:

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag: Vragen en antwoorden van de 10 meest verwachte vragen over de Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk. 1.Vraag:Ik heb geen brief gehad van

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

*U14.13729* *U14.13729*

*U14.13729* *U14.13729* *U14.13729* *U14.13729* Raadscommissie Samenleving Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Serge

Nadere informatie

\,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014

\,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014 4&2E* ^ Nieuwegein //r/p^ttl Gemeenteraad \,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014 RaadSVOOrStel 2 0 14-371 Afdeling Strategie Maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 Vanaf 1 januari 2015 kan bij het college van Venlo een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten worden ingediend voor zover

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Maart 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Leeswijzer 4 Kaders 4 H 1 Het wettelijke kader 5 1.1 Afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch

Nadere informatie

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe GEMEENTEBLAD nr.482236 officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 22 mei 2015 nota chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Raadsbesluit van 30 april 2015 nota Chronisch

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda Versie 2.4 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda 1 Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten 2015

Nadere informatie

Notitie inkomensondersteuning 2015

Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Minimabeleid van 2014 naar 2015 en verder... 4 Fonds Deelname Maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Nadere regeling compensatie eigen risico en collectieve zorgverzekering gemeente

Nadere regeling compensatie eigen risico en collectieve zorgverzekering gemeente Nadere regeling compensatie eigen risico en collectieve zorgverzekering gemeente citeertitel: Nadere regeling compensatie zorgkosten vastgesteld bij besluit van:.10 november 2015 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Onderwerp : Collectieve Ziektekostenverzekering voor minima.

Onderwerp : Collectieve Ziektekostenverzekering voor minima. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 november 2014 Agendapunt : Onderwerp : Collectieve Ziektekostenverzekering voor minima. Compensatie meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg/CER). Portefeuillehouder

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Versie: 17 november 2015 1. Inleiding De aanleiding voor deze nota is drieledig: (1) in 2015 wordt de wetgeving op het gebied van Werk en Inkomen op verschillende punten

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Wat is de regeling Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten? De gemeentelijke

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten.

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten. Werk en Inkomen Team 3 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 24 juni 2014 Betreft

Nadere informatie

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015 Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015 Gemeente Utrecht April 2016 Pagina 1 van 16 BS&F 2016 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 5 3. De Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015...

Nadere informatie