Y.M.E. Boesten / februari 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Y.M.E. Boesten / februari 2017"

Transcriptie

1 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Y.M.E. Boesten 3528 Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/ februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans Onderwerp Vaststellen Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017 aan de gemeenteraad A. Samenvatting De Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017 is opgesteld. Hierbij is ingespeeld op de uitspraken en voorwaarden van de CRvB inzake de Hulp bij het huishouden. B. Voorgesteld besluit Vaststellen van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017 met bijbehorende toelichting. Met de vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017, worden de huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening financiële tegemoetkoming Huishoudelijke Hulp 2015 ingetrokken. C. Inleiding Naar aanleiding van diverse uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) is besloten het beleid met betrekking tot de Huishoudelijke Hulp vorm te geven als een Algemene voorziening. Deze Algemene voorziening in het kader van de Wmo dient, op grond van de uitspraken van de CRvB te voldoen aan enkele voorwaarden. Ten eerste wordt een Algemene voorziening in de Wmo 2015 als volgt gedefinieerd: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en gericht is op maatschappelijke ondersteuning. Ten tweede moet de gemeente met een aantal partijen afspraken maken over het leveren van de Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp (omvang, tarieven, toegang, etc.), dus inkopen. Ten slotte moet in de Verordening de Algemene voorziening benoemd/uitgelegd worden en moet bepaald worden of de klant een bijdrage in de kosten is verschuldigd en zo ja, wat de hoogte daarvan is. De gemeenteraad kan deze verordenende bevoegdheid niet delegeren aan het college volgend de CRvB. Om deze reden is de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Valkenswaard 2015 gewijzigd. Deze is nu in concept opgesteld, heeft 4 weken ter inzage gelegen en wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. 1

2 D. Wat willen we bereiken? De wijzigingen en aanpassingen in de nieuwe verordening leiden ertoe dat ondersteuning in het kader van de Wmo in de vorm van Huishoudelijke Hulp is geborgd in Valkenswaard. Iedere inwoner die ten gevolge van lichamelijke en/of psychische beperkingen niet meer in staat is om huishoudelijke taken uit te voeren kan een beroep doen op ondersteuning. Binnen het huidige beleid zijn er (sinds 1 januari 2015) twee mogelijkheden: 1. Indien men sec. ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van huishoudelijke taken (voorheen HH1) dan wordt men verwezen naar een het markproduct Huishoudelijke Hulp bij een thuishulporganisatie. Men dient dit dan zelf te gaan regelen. Indien men beperkte financiële draaglast heeft om de kosten voor dit marktproduct te dragen, kan men in aanmerking komen voor een financiële vangnetregeling, te weten de financiële tegemoetkoming Huishoudelijke Hulp (geen Wmo!!). 2. Indien men ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van huishoudelijke taken en daarbij ook niet meer de regie kan voeren op het huishouden, dan kan men in aanmerking komen voor ondersteuning bij de regie van het huishouden, te weten HH2. Deze wordt geleverd in de vorm van een maatwerkvoorziening in natura (thuishulp aanbieder) of een persoonsgebonden budget. Op deze voorziening is de eigen bijdrage regeling via het CAK van toepassing. Conform de uitspraken van de CRvB is de vorm van ondersteuning, genoemd onder 1, niet toegestaan. Een verwijzing naar de particuliere markt voor Huishoudelijke hulp is geen algemene voorziening. Gemeenten hebben de vrijheid om de Huishoudelijke hulp als algemene voorziening aan te bieden, welke voorliggend is aan een maatwerkvoorziening. De CRvB oordeelt dat een aanbieder die direct met een cliënt en niet met het college een dienst in de markt contracteert tegen een bepaald tarief geen aanbieder is in de zin van artikel van de Wmo Een aanbieder in de zin van de Wmo dient zich met het college te verbinden tot het leveren van een algemene voorziening (overeenkomst-inkoop). Om een voorziening te kunnen omschrijven als een algemene voorziening in de zin van de Wmo 2015 is het verder nodig dat de raad de hoogte van de eigen bijdrage voor deze voorziening in de verordening vastlegt. Het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage voor een algemene voorziening kan niet aan het college gedelegeerd worden. E. Wat gaan we er voor doen? Het omvormen van het huidige martkproduct Huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening is uitgewerkt in een plan van aanpak en reeds eerder middels een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad gecommuniceerd. De Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp wordt hieronder nogmaals kort uitgelegd. Toegang: Bij de algemene voorziening Huishoudelijke hulp regelt de klant zijn/haar hulp bij het huishouden. De klant neemt hiervoor rechtstreeks contact op met een van de organisaties met wie Gemeente Valkenswaard afspraken heeft gemaakt. Voor wie: Er wordt een (lichte) drempel gehanteerd bij de toegang tot de algemene voorziening. Deze drempel is noodzakelijk om de voorziening alleen toegankelijk te maken voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte. Op deze wijze blijven ook de kosten voor deze voorziening beheersbaar voor de gemeente. De zorgaanbieder voert het intakegesprek waarbij gekeken wordt of aan de drempel voldaan wordt. 2

3 Omvang van de algemene voorziening Hulp bij het huishouden: Er wordt gewerkt met een budget per klant (=per leefeenheid) per periode (van 4 weken) en er wordt gestuurd op het te bereiken resultaat: tevreden klant en schoon huis (binnen de kaders van de afspraken met de zorgaanbieders). Het budget per klant en de (gemiddelde) inzet van de algemene voorziening door de zorgaanbieder om het resultaat van een tevreden klant en een schoon huis te behalen is gebaseerd op historische cijfers van voor 1 januari 2015, waarbij het grootste deel van de klanten binnen HH1 een indicatie klasse 2 hadden. Dat betekende 2-2,9 uur per week hulp bij het huishouden. Het is aannemelijk dat binnen deze klasse het haalbaar is om bovengenoemd resultaat te bereiken. Financiering De gemeente maakt (inkoop)afspraken met de thuishulporganisaties en stelt hierin de tarieven vast ten aanzien van het totaalbedrag voor de aanbieder per periode, per klant. Een deel wordt in rekening gebracht bij de klant (eigen bijdrage Algemene voorziening) en een deel in rekening bij de gemeente. Klanten met een laag inkomen Klanten met een laag inkomen wordt de mogelijkheid geboden om een korting te krijgen op de eigen bijdrage. In afwijking op hetgeen eerder genoemd werd in het Plan van aanpak, is de berekensystematiek ten aanzien van het vaststellen van een mogelijke korting op de eigen bijdrage voor de Algemene voorziening gewijzigd. Dit op basis van een verzoek uit de gemeenteraad om voor deze berekensystematiek dezelfde te hanteren als (de geleidende schaal) binnen de huidige financiële tegemoetkoming Huishoudelijke Hulp. Voorkomen van cumulatie van de eigen bijdrage Indien de klant naast de Algemene voorziening Hulp bij het huishouden nog een maatwerk voorziening in het kader van de Wmo (of WLZ) heeft waarop de eigen bijdrage van toepassing is dan wordt cumulatie van de eigen bijdrage voor de algemene voorziening en de maatwerkvoorziening voorkomen door de eigen bijdrage voor de algemene voorziening door te geven aan het CAK. Deze wordt dan in mindering gebracht op door het CAK de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening. Heeft een klant geen andere maatwerkvoorziening maar heeft wel een zeer lage financiële draaglast, dan kan de klant, indien van toepassing, de minimale eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening terug ontvangen via de daarvoor bekende financiële ondersteuningsmogelijkheden zoals bijzondere bijstand of de (gemeentelijke collectieve) zorgverzekering. Wijzigingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard Zoals eerder hierboven omschreven dient de Algemene voorziening en de hoogte van de eigen bijdrage in de verordening vastgelegd te worden. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot de aanpassing enkele artikelen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning. Deze zijn hieronder in een schema weergegeven. De overige bepalingen in de verordening zijn ongewijzigd gebleven. 3

4 Artikel 1.1 Artikel 3.5 Artikel 6.2 Verordening 2016 Verordening 2017 Begripsomschrijvingen a Begripsbeschrijvingen a t/m dd. t/m cc Toevoeging genoemd onder e Bijstandsnorm Niet benoemd Toegevoegd. Betreft de bepalingen om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening regie van de huishouding. Bijdrage voor algemene De inhoud van dit artikel is voorzieningen. gewijzigd. Hierin is opgenomen dat de cliënt voor het gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke hulp een eigen bijdrage verschuldigd is en wat de hoogte van deze eigen bijdrage is. F. Betrokken partijen De Wmo adviesraad is gevraagd een advies uit te brengen. G. Beheer en onderhoud Niet van toepassing H. Financiën Theoretisch kan gesteld worden dat iedereen die voorheen HH1 had en/of nu gebruik maakt van het marktproduct (met of zonder financieel vangnet) in aanmerking zou kunnen komen voor de algemene voorziening hulp bij het huishouden. De vraag is echter of aan de orde zal zijn. De doelgroep die per 1 januari 2015 geen ondersteuning op het gebied van Huishoudelijke hulp kreeg via de gemeente is het over het algemeen zelf gaan regelen en hebben een geschikte oplossing gevonden. Om toch een inschatting te kunnen maken kunnen we uitgaan van enkele getallen en gemiddelden: personen maakten voorheen gebruik van HH1 (2014) personen maken nu gebruik van de financiële vangnetregeling in combinatie met het marktproduct. - Tarief met de zorgaanbieders is ca. 200,- per klant per periode (minimaal 20,00 en maximaal 100,- eigen bijdrage voor de klant en het restant voor de gemeente.) Stel iedere klant komt in aanmerking voor de minimale eigen bijdrage, dus kosten voor de gemeente 180,- per periode per klant: 381 cliënten x 180,- x 13 periodes = ,- 859 cliënten x 180,- x 13 periodes = ,- Niet iedereen (van voor 1 januari 2015) zal gebruik gaan maken van de Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp, dus een gemiddeld richt bedrag van ,- Stel iedere klant komt in aanmerking voor de maximale eigen bijdrage, dus kosten voor de gemeente 100,- per periode per klant: 381 cliënten x 100,- x 13 periodes = ,- 4

5 859 cliënten x 100,- x 13 periodes = ,- Niet iedereen (van voor 1 januari 2015) zal gebruik gaan maken van de Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp, dus een gemiddeld richt bedrag van ,- Omdat er uit is gegaan van 2 uitersten in aantallen, zal de kostprijs voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp ergens in het midden kunnen liggen, namelijk ongeveer ,- Dit bedrag ligt redelijk binnen de bandbreedte van de begroting. Er kan vanuit gegaan worden dat, als gevolg van het moeten anticiperen op de uitspraken van de CRvB van 18 mei 2016, de gemeente in 2017 voor hogere kosten komt te staan dan aanvankelijk begroot. Dit was niet eerder te voorzien. Voor de dekking van de deze onvoorziene (structurele) extra kosten kan er een begrotingswijziging plaatsvinden. Het is dan ook belangrijk om tijdens de Bestuursrapportages in 2017 deze kosten goed te blijven monitoren. I. Vervolgstappen - Na vaststelling van de verordening door de Gemeenteraad zal de inkoop van de Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp verder afgerond worden. - Huidige klanten met een financiële tegemoetkoming en klanten die voorheen gebruik maakten van HH1 zullen actief geïnformeerd worden. - Het proces rondom toegang en financiering zal ingericht worden binnen het Wmo cluster. Er zal een overgangstermijn van 3 maanden gehanteerd worden waarbij de bestaande klanten met een financiële tegemoetkoming omgezet gaan worden naar de nieuwe Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp. Ook de (nieuwe) gecontracteerde zorgaanbieders voor de Algemene voorziening Huishoudelijke hulp hebben de tijd nodig om het proces administratief in te regelen. J. Communicatie De verordening heeft 4 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode konden zienswijzen worden ingediend. Uw gemeenteraad is hiervan via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld. In lokale media is hier bekendheid aan gegeven. De Wmo-raad is schriftelijk verzocht te reageren op de concept verordening. De Wmo-adviesraad (inmiddels opgeheven sinds ) heeft een advies uitgebracht. Verder zijn er geen inspraakreacties ontvangen. Na vaststelling van de Verordening door de raad worden betrokken klanten hiervan op de hoogte gesteld. Ook wordt er via de lokale media bekendheid aangegeven. Vervolgens wordt de Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017 op de website van de gemeente Valkenswaard geplaatst. K. Bijlage(n) - Concept Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

6 L. Ter inzage liggende stukken N.v.t. Burgemeester en wethouders van Valkenswaard 6

7 Raadsbesluit BESLUIT De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2017, nummer 93796/205791; Gelet op de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 9 februari 2017 BESLUIT 1. Vaststellen van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017 met bijbehorende toelichting met ingang van Intrekken van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 per Intrekken van de Verordening financiële tegemoetkoming Huishoudelijke Hulp 2015 per Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d Kenmerk: 29273/54159 de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen. 7

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

L. Hazebroek en D. Willems /

L. Hazebroek en D. Willems / Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email L. Hazebroek en D. Willems 3547 Lieke.Hazebroek@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Hetty Tindemans Egbert

Nadere informatie

Mijke Maas / maart 2017

Mijke Maas / maart 2017 Agendapunt commissie: 4.4 steller telefoonnummer email Mijke Maas 040-2083674 Mijke.Maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Hetty Tindemans onderwerp 214678/214706

Nadere informatie

V \ \ 29273/52159 Raadsinformatiebrief Plan van aanpak omvorming Hulp bij het huishouden

V \ \ 29273/52159 Raadsinformatiebrief Plan van aanpak omvorming Hulp bij het huishouden V \ \ GEMEENTE de Hofnar 15 VALKE SWAAR.D Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F(0 0) 204 58 90 Aan de leden van de gemeenteraad van Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard oemeente@valkenswaard.nl

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00309 Wijziging beleid kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

596681/ november 2017

596681/ november 2017 Agendapunt commissie: 4.2 steller telefoonnummer email D. Willems-Merkx 3689 Danielle.Willems- Merkx@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Wethouder Egbert Buiter

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt commissie: L. Teunissen / november Financiële regeling Hulp bij het Huishouden

Raadsvoorstel. Agendapunt commissie: L. Teunissen / november Financiële regeling Hulp bij het Huishouden Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. Teunissen 3550 lot@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 7050/7053 27 november 2014 onderwerp Financiële regeling Hulp bij het

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 Huishoudelijke hulp voor alle Doetinchemmers Te besluiten om: 1. De algemene voorziening Schoonmaakhulp als voorliggend aan te merken op de maatwerkvoorziening Ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017

Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017 Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017 Inleiding Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een drietal richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 2 oktober 2015 Raadsvergadering : 1 november 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 1 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

M. van Leeuwen /

M. van Leeuwen / steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.4 M. van Leeuwen 0402083584 Maarten.van.Leeuwen@Valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 110987/729701 22 02 2018 portefeuillehouder

Nadere informatie

Joan de Haan

Joan de Haan Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Joan de Haan 06-10237370 Joan.deHaan@a2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 14raad00330 29 januari 2015 onderwerp Nota Heroverweging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt commissie: 5.1. Joyce.van.Doremalen- J. van Doremalen-Olde Agterhuis /591716

Raadsvoorstel. Agendapunt commissie: 5.1. Joyce.van.Doremalen- J. van Doremalen-Olde Agterhuis /591716 Agendapunt commissie: 5.1 steller telefoonnummer email J. van Doremalen-Olde Agterhuis 3417 Joyce.van.Doremalen- Olde.Agterhuis@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 591708/591716 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Concept raadsbesluit

Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 juni 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 juni 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling basistarieven Huishoudelijke hulp/wmo Bijlage(n) : Onderzoek basistarieven

Nadere informatie

C. Ortelee 3754

C. Ortelee 3754 Agendapunt commissie: 3.1 steller telefoonnummer email C. Ortelee 3754 Cees.Ortelee@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 707360/818557 portefeuillehouder C. Marchal onderwerp Bestemmingsplan

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00574576 Onderwerp Portefeuillehouder gemeente Heusden 2019 De heer P.L.S. van Steen Datum raadsvergadering 2 april 2019 Samenvatting Om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet

Nadere informatie

278542/ september 2017

278542/ september 2017 Agendapunt commissie: 5.2 steller telefoonnummer email Stefan Nieuwenburg 040-2083580 stefan.nieuwenburg@a2samenwer king.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 278542/278684 21 september 2017 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? De verwachting is dat in 2017 ruim 900 mensen gebruik gaan maken

Nadere informatie

S. Nieuwenburg 3580

S. Nieuwenburg 3580 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden Portefeuillehouder J.R. Zoetendal Datum collegebesluit 15 november 2016 Opsteller J.G. Sloothaak Registratie GF16.20082 Agendapunt 7 Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

O. Deeben raad00264

O. Deeben raad00264 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email O. Deeben 0402083707 ode@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag. 12raad00264 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

V VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie:

V VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie: V G E M E E N T E VA LKEN SWAARD Agendapunt commissie: telefoonnummer Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl datum raadsvergadering 13raad00346 10 juni 2013 l e Bestuursrapportage 2013. aan de

Nadere informatie

H.Heijerman / april 2018

H.Heijerman / april 2018 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.2 H.Heijerman 3792 hendrikjan.heijerman@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 687471/733879 19 april 2018 portefeuillehouder wethouder

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 57187 Datum : 3 juni 2014 Programma : Blad : 1 van 7 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

: Martine Zweers/ Geralien Knopert

: Martine Zweers/ Geralien Knopert Agendapunt : 10. Voorstelnummer : 01-007 Raadsvergadering : 29 januari 2015 Naam opsteller Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Zaaknummer : Registratienummer : RAAD140212 Onderwerp: Huishoudelijke

Nadere informatie

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Marie-Claire van Eijndhoven 3486 mei@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 7182 18-12-2014 Verordening rechtspositie

Nadere informatie

Peter Roest raad december 2012

Peter Roest raad december 2012 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Peter Roest 2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten Agenda puntnummer Documentnummer Raadsvergadering d. d. Raadscommissie Commissie d.d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder Bijlagen ry--\ ert 9_ 32 14 december 2017 Commissie Samenleving 28 november

Nadere informatie

L. Hazebroek & D. Willems 3547/ 3689

L. Hazebroek & D. Willems 3547/ 3689 Agendapunt commissie: 4.2 steller telefoonnummer email L. Hazebroek & D. Willems 3547/ 3689 Lieke.Hazebroek@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder H. Tindemans E.

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

Rru SEB / april 2017

Rru SEB / april 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Rru SEB rru@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 100894/227698 20 april 2017 portefeuillehouder Onderwerp Privatisering tennisaccommodatie

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Wijzigingen in Verordening maatschappelijke ondersteuning Almere Beleidsveld: Sociaal domein, Wmo. 23 mei 219 Portefeuillehouder J. Soetekouw Pagina 1 Vragen bij: Afdeling: Telefoon: Jeanine

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/43 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0691 B.18.0691 Landgraaf, 16 april 2018 ONDERWERP: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landgraaf

Nadere informatie

C. Sandkuijl

C. Sandkuijl Agendapunt commissie: steller telefoonnummer Email C. Sandkuijl 040-2083647 csa@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Instellen reserve rood voor groen. 13raad00099 25 april

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 2017

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 156201 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 Besluit: 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

Onderwerp: De eigen bijdrage voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp (AV-HH) in 2019

Onderwerp: De eigen bijdrage voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp (AV-HH) in 2019 Adviesnota Datum: 03-01-2019 Managementteam Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Onderwerp: De eigen bijdrage voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp (AV-HH) in 2019 Advies: 1. Inhoud Er zijn drie

Nadere informatie

Loes Peters raad00102

Loes Peters raad00102 Agendapunt commissie: 10 steller telefoonnummer email Loes Peters 417 Loes.peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Wijziging Evenementenbeleid. 12raad00102 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W RA B 4 17/419

categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W RA B 4 17/419 Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0050 B 4 17/419 Onderwerp: Wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Emmen Portefeuillehouder: R.E. Kleine Afdeling: Maatschappelijke

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.1733 B.16.1733 Landgraaf, 20 september 2016 ONDERWERP: Evaluatie Huishoudelijke Hulp Toelage 2015-2016 en hoe verder in 2017.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.2112 B.16.2112 Landgraaf, 10 november 2016 ONDERWERP: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Langraaf

Nadere informatie

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

'1ff" Emmen jaar stuknr.

'1ff Emmen jaar stuknr. svoorstel 4. Gemeente '1ff" Emmen jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. 2018 RA18.0105 A 16 18/727 Portefeuillehouder: R. Wanders Team: Account, Beleid en Bedrijfsvoering sociaal domein E.H. Huisman,

Nadere informatie

J.Maas / juni 2016

J.Maas / juni 2016 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email J.Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 43313/43316 23 juni 2016 portefeuillehouder M. Bax onderwerp

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2018 en de verordening Jeugdhulp gemeente Bunnik 2018

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2018 en de verordening Jeugdhulp gemeente Bunnik 2018 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15 februari 2018 18-005 Onderwerp Verordening Maatschappelijke ondersteuning en de verordening Jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Verordening Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

A.S. Wedzinga

A.S. Wedzinga Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 14raad00066 Toepassing zonnepanelen op gemeentelijke

Nadere informatie

De accountantsverklaring voor een gemeente bestaat uit 2 oordelen, te weten een oordeel over de getrouwheid en een oordeel over de rechtmatigheid.

De accountantsverklaring voor een gemeente bestaat uit 2 oordelen, te weten een oordeel over de getrouwheid en een oordeel over de rechtmatigheid. Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 812868/813287 14 juni 2018 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning per 2015 Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 september 2014 Samenvatting Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 12 december 2016 onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) (21.20-22.30 uur) portefeuillehouder Nelleke Vedelaar informant Bruns, Suzanne (405) afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 2017

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 148809 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M.D.M. van Bochove Onderwerp: Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Ben van der Aa / oktober 2018

Ben van der Aa / oktober 2018 Agendapunt commissie: 3.2 steller telefoonnummer email Ben van der Aa 3628 ben.van.der.aa@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder T. Geldens onderwerp Zonnepanelen

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1129 Raadsvergadering : 30 oktober 2014 Agendapunt : 12a Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Aanleiding In de Transitie Wmo worden taken overgeheveld

Nadere informatie

P. Verhoeven raad

P. Verhoeven raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure. 12raad00700

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Inge Weerdenburg / juni 2016

Inge Weerdenburg / juni 2016 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Inge Weerdenburg 040-2083574 Inge.Weerdenburg@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 42774/45785 23 juni 2016 portefeuillehouder Marcel

Nadere informatie

Anton Schellekens raad00654

Anton Schellekens raad00654 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Anton Schellekens 040 2083475 asc@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00654 Motie 3 Partij van de Arbeid: Wijziging

Nadere informatie

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Mr. C.W.M. van Alphen 3553 Kees.van.Alphen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 2322 3 juli 2014 Onderwerp: Aanwijzing economische

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen secretariaatdmo@minvws.nl Datum: 27 oktober 2014 Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Dalfsen 2015-2016 Geachte mevrouw/mijnheer, De Dalfsen en aanbieders van huishoudelijk hulp dienen hierbij

Nadere informatie

208435/ februari 2017

208435/ februari 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 4.1 R. van de Wiel 040-2083704 Ralf.van.de.Wiel@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208435/208506 23 februari 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl. 13raad00573 31-10-2013

P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl. 13raad00573 31-10-2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00573 31-10-2013 Cofinanciering sanering gemeentelijke

Nadere informatie

P.A.J.M. Wilbers raad april 2014

P.A.J.M. Wilbers raad april 2014 steller telefoonnummer Email Agendapunt commissie: P.A.J.M. Wilbers 040-2038649 pwi@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Nota bodembeheer. 14raad00073 24 april 2014 aan de

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Artikel

Nadere informatie

Rachel Bakker / oktober 2018

Rachel Bakker / oktober 2018 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Rachel Bakker 040-2083498 rachel.bakker@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Mieke Theus onderwerp 806367/864352

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Bijgevoegde bijlage(n): Notitie omvorming HBH1 van maatwerk naar algemene voorziening Nadere regels ISD Bollenstreek Schema

Bijgevoegde bijlage(n): Notitie omvorming HBH1 van maatwerk naar algemene voorziening Nadere regels ISD Bollenstreek Schema VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van juni 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00037 Onderwerp: Hulp bij het huishouden Wmo algemeen 2016 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt de hulp bij het

Nadere informatie

Björn Gadet raad00221

Björn Gadet raad00221 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Björn Gadet 0631699062 bjorngadet@vrbzo.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00221 Ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 1 14/134. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 1 14/134. Raad svoorstel Onderwerp: Consequenties uitspraak rechtbank Noord-Nederland 23 december 2013 Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Dienst Publiek Maatschappelijke zaken en zorg Elizabeth Ellison, telefoon ((0591)68

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Geachte raad, Samenvatting: Wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Renswoude 2015

Raadsvoorstel. Geachte raad, Samenvatting: Wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Renswoude 2015 Raadsvoorstel Nummer: 169728 Behandeld door: Mw. I. Lesschen Afdeling Financiën Datum: 26 oktober 2017 Agendapunt: Onderwerp: Verordening jeugdhulp gemeente Renswoude 2015 Stuk(ken) ter inzage: Collegevoorstel

Nadere informatie

L. Teunissen 3550

L. Teunissen 3550 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. Teunissen 3550 lot@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Hulp bij het Huishouden in 2015 14raad00219 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening?

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening? Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? Cijfers derde kwartaal 2016: 1675 2. Hoeveel van hen krijgen hulp

Nadere informatie

w 7*" Nummer raadsnota: BI Voorstel: 1. Hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2017 aan te bieden als maatwerkvoorziening.

w 7* Nummer raadsnota: BI Voorstel: 1. Hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2017 aan te bieden als maatwerkvoorziening. WW w,,,me O o s t e r h o u t 7*" NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 september 2016 Onderwerp: Beleid hulp bij het huishouden 2017 Nummer raadsnota: BI.0160441 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Witte

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Van: Het college van B&W van 6 november 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A. *15.23236* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: 35218 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Onderwerp: Hervorming minimabeleid 2016-2020 Registratienummer:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr januari Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel

GEMEENTEBLAD. Nr januari Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 8750 15 januari 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2018 College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

P. Verhoeven raad00699

P. Verhoeven raad00699 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00699 Liquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke

Nadere informatie