Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten"

Transcriptie

1 Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten De plaats van deze notitie in het al per 1 januari 2015 aangepaste beleid en de voorgenomen herijking van het beleid per 1 januari 2016 Voordat we verder gaan met de aanleiding voor deze keuzenotitie blikken we terug naar een eerdere wijziging van het beleid en kijken we vooruit naar de plannen die we voor later in 2015 hebben. Wijzigingen per 1 januari 2015 In het 1 e kwartaal 2015 is het beleid vanwege o.a. gewijzigde wetgeving met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 op drie onderdelen aangepast: 1. vaststelling door de gemeenteraad van de Verordening individuele inkomenstoeslag 2. vaststelling door de gemeenteraad van de Verordening individuele studietoeslag 3. aanpassing door het college van de Beleidsregels bijzondere bijstand: uitbreiding met een regeling ter vervanging van de Compensatie Eigen Risico (CER) 1 en opnemen verplichting om alle uitgaven voor het Doe Meefonds en de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten te verantwoorden Plannen voor herijking van het beleid per 1 januari 2016 We spraken met u af om in het 3 e en 4 e kwartaal van 2015 het beleid per 1 januari 2016 te herijken, inclusief de mogelijkheden van de Aanvullende Zorgverzekering Gemeenten (AZG) i.v.m. afschaffing van de landelijke Wtcg 2, en de uitvoeringspraktijk te optimaliseren. Deze afspraak staat nog en die gaan we zoveel mogelijk in lijn brengen met de aanbevelingen in het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over het Armoedebeleid in Opmeer en het besluit dat de gemeenteraad daarover op 23 april 2015 heeft genomen 3. Alleen voor het onderdeel AZG is het nu noodzakelijk om al eerder tot besluitvorming te komen. Daartoe dient deze keuzenotitie. De input vanuit de commissie Samenleving wordt gebruikt voor de besluitvorming door het college. Aanleiding voor deze keuzenotitie Een tweetal landelijke zorgkostenregelingen is met ingang van 1 januari 2014/2015 afgeschaft. Het gaat om de inkomensonafhankelijke Compensatieregeling eigen risico (CER) en de inkomensafhankelijke Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Met beide rijksregelingen werd beoogd de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten (CZG) financieel te ondersteunen voor meerkosten als gevolg van hun ziekte of handicap. Aanpassing bijzondere bijstandsbeleid per 1 januari 2015 Met ingang van 1 januari 2015 is het bijzondere bijstandsbeleid op een aantal onderdelen aangepast. Vanaf die datum was het namelijk niet meer mogelijk om categoriale bijzondere bijstand toe te kennen. De enige uitzondering hierop is de collectieve zorgverzekering. Bij de aanpassing van het beleid is er ook een regeling getroffen ter vervanging van de CER. 1 Zie de bijlage voor meer informatie over de CER 2 Zie de bijlage voor meer informatie over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 3 In de bijlage treft u het integrale besluit van de gemeenteraad aan 1

2 De regeling houdt in dat de mensen die over 2014 het maximale eigen risico van 360,00 hebben betaald en vallen onder de inkomensgrens van 120%, een vergoeding kunnen krijgen van 100,00. Tot 1 augustus 2015 hebben wij hiervoor 13 aanvragen ontvangen. Voor de vervanging van de Wtcg is nog geen beleid vastgesteld. Omdat wordt voorgesteld dit onder te brengen bij de aanvullende zorgverzekering gemeenten (AZG), is een tijdsdruk ontstaan. Aanpassing van de AZG kan namelijk alleen per 1 januari van een jaar. Daarnaast is het noodzakelijk dat de zorgverzekeraar begin oktober van het jaar ervoor, de gegevens van de gemeente met betrekking tot de bijdrage in de premie beschikbaar heeft. Hierdoor kan in de periode daarna, een gerichte publicatiecampagne plaatsvinden. Reden afschaffing CER en Wtcg) Met de Wtcg en CER, in combinatie met de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, heeft de regering sinds 2009 geprobeerd om de doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten een meer gerichte compensatie te bieden voor meerkosten dan mogelijk was met de fiscale regeling voor buitengewone uitgaven die voor 2009 bestond. Dit doel is met de Wtcg niet bereikt. De CER compenseerde mensen die hun eigen risico niet volmaakten, maar er waren ook mensen die jaar in jaar uit hun eigen risico wel volmaakten en toch niet in aanmerking kwamen voor compensatie via de CER. Ook de Wtcg compenseerde mensen voor meerkosten die zij vaak in de praktijk niet bleken te hebben. Reden om de Wtcg en CER af te schaffen was volgens het ministerie van VWS dat de regelingen budgettair onbeheersbaar waren, (te) onderhoudsintensief en vooral ongericht. Een groot deel van de mensen dat een uitkering ontving behoorde niet tot de beoogde doelgroep van de regelingen. Andersom gold dat een deel van de beoogde doelgroep juist geen tegemoetkoming ontving. Alternatieven Gemeenten kunnen (gerichter) maatwerk bieden aan mensen met een chronische ziekte en/of beperking via de Wmo, de bijzondere bijstand of ander lokaal beleid. In de handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking (een publicatie van het Transitiebureau Wmo en de VNG), zijn de diverse mogelijkheden voor gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking beschreven. Tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep decentralisaties en commissie Samenlevingszaken op 10 september 2014, is het standpunt ingenomen om de ondersteuning van de Wtcg en CER onder te brengen bij het bijzondere bijstand/minimabeleid onder toepassing van de onder de bijstand geldende inkomens- en vermogenscriteria en dit in 2015 (regionaal) uit te werken. In de afgelopen periode is contact opgenomen met de regiogemeenten waaruit naar voren kwam dat met uitzondering van de gemeente Hoorn men nog niet concreet bezig is met de uitwerking van dit beleid. Dit betekent dat het niet mogelijk is op korte termijn met een voorstel te komen dat regionaal is afgestemd. Door de gemeente Hoorn is ambtelijk wel een beleidsstuk uitgewerkt waarin wordt voorgesteld het vervallen van de CER en de Wtcg, te compenseren via de aanvullende zorgverzekering gemeenten. Bestuurlijk is daar nog geen besluit over genomen. 2

3 Op dit moment kent men bij de gemeente Hoorn een forfaitaire vergoeding waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. In 2015 heeft dit geleid tot 1600 aanvragen wat in de uitvoeringspraktijk tot de nodige problemen heeft geleid. De regeling houdt in dat men een vergoeding kan krijgen van 70 per jaar als men chronisch ziek is en daarnaast nog een bedrag van 80,00 ter compensatie van medicijnkosten. Eén van de mogelijkheden om als alternatief te dienen voor het vervallen van de Wtcg en CER, is het onderbrengen hiervan in de aanvullende zorgverzekering gemeenten (AZG). Gebleken is dat veel gemeenten hiervoor kiezen. De AZG biedt veel voordelen. De gemeente Opmeer biedt haar inwoners vanaf 2006 de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering. Omdat het om een vorm van bijzondere bijstand gaat zijn daarbij wel de inkomensgrens (120%) en de vermogensgrens van toepassing. Het pakket van Univé biedt een uitgebreide dekking waardoor veel medische kosten worden vergoed via de zorgverzekeraar, waardoor hiervoor geen bijzondere bijstand hoeft te worden aangevraagd. Voor de minima is dit een groot voordeel omdat de drempel om bijzondere bijstand aan te vragen voor veel mensen toch nog groot is. Het bureau BS&F ondersteunt zo n 300 gemeenten met betrekking tot de collectieve verzekering. Sinds 1997 wordt dit instrument ingezet om ook inwoners in een (financieel) kwetsbare positie, toegang te garanderen tot goede en betaalbare zorg. Gemeenten leveren een bijdrage in de premie van de polis, zodat deelnemers kunnen kiezen voor een polis met ruime dekking tegen relatief beperkte kosten. Het afgelopen jaar hebben gemeenten, zorgverzekeraars en BS&F samengewerkt om een variant te ontwikkelen die ook aansluit bij de (relatief hoge) zorgvraag van chronisch zieken en gehandicapten. Hiertoe is onderzocht welke dekkingen extra opgenomen moeten worden in de bestaande gemeentelijke collectiviteiten, zodat deze nog meer aansluit bij de ervaren meerkosten voor zorg en ondersteuning. Deze variant kent een hogere premie, maar wordt toegankelijk als een gemeente een deel van het nieuwe budget voor inkomenssteun (zie kopje Financiële dekking) aanwendt als bijdrage in de premie. In bijlage 2 ziet u de voornaamste dekkingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Op dit moment biedt de gemeente Opmeer één pakket aan, de AV Compleet. De premie voor dit pakket bedraagt 138,39 per maand, waarvan de gemeente 8,07 bijdraagt. Begin 2015 maakten 56 personen hiervan gebruik. Uitgaande van een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm, is dit ongeveer 14% van de potentiele doelgroep. De deelname van 14% is laag in vergelijking met veel andere gemeenten. Redenen hiervan kunnen zijn dat er met één pakket geen sprake was van een keuzemogelijkheid, men zelf best nog een aardig bedrag aan premie moet betalen en er de afgelopen jaren weinig publiciteit is gegeven aan de mogelijkheden van het pakket. Keuzemogelijkheid ter vervanging van de Wtcg en CER - onderbrengen bij de Aanvullende Zorgverzekering Gemeenten (AZG) - een forfaitaire vergoeding toekennen op aanvraag en de voorwaarden hiervoor uitwerken 3

4 Met ingang van 2016 kan binnen de AZG gekozen worden uit drie pakketten. De AV-Gemeente-compact Dit pakket komt in de plaats van de AV-Gemeente-Uitgebreid, waarbij de dekking en de premie van het pakket wordt ingeperkt, om zo een onderscheidend en aantrekkelijk pakket te creëren voor personen met een beperkte tot gemiddelde zorgbehoefte. AV-Gemeente Compleet Dit is het pakket dat wij nu onze inwoners aanbieden. Dit pakket is gericht op personen met een hogere zorgbehoefte. AV-Gemeente-Compleet + ER Hierbij wordt naast de vergoedingen op grond van het Compleet pakket, ook het Eigen Risico (ER) van 375,00 (2015) vergoed. Voorheen was de AZG een regeling voor minima. Op verzoek van een groot aantal gemeenten is met zorgverzekeraars onderhandeld om een aantrekkelijk pakket te creëren voor de nieuwe doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten. Bij Univé heeft dit geleid tot een verruiming van de dekkingen in de AV-Gemeente- Compleet en de mogelijkheid tot het verzekeren van het verplichte eigen risico. De Wtcg/CER-gelden worden door een groot deel van de Nederlandse gemeenten ingezet voor het verhogen van de gemeentelijke bijdrage op de gemeentelijke collectieve zorgverzekering. Aangezien gemeenten met name de chronisch zieken en gehandicapten willen bereiken met haar aanbod, hebben veel gemeente er voor gekozen om meerdere pakketten aan te bieden en een staffel aan te brengen in de gemeentelijke bijdrage. Op het meest uitgebreide pakket wordt de hoogste bijdrage gegeven. Op deze wijze ontstaat een systeem van zelfinclusie. De gemeente hoeft niet te bepalen wie wel en niet chronisch ziek is; personen die weten dat ze hoge zorgkosten maken, kunnen een weloverwogen keuze maken voor de AV-Gemeente- Compleet (al dan niet met een verzekering van het Eigen Risico). Rekentool BS&F Door BS&F is een aantal rekentools opgesteld waarbij uitgaande van een bepaalde prognose van het aantal deelnemers een prognose is gemaakt van de uitgaven. Hierbij is er van uitgegaan dat er in de periode oktober tot en met december 2015, een uitgebreide communicatiecampagne zal plaatsvinden. Dit zou moeten resulteren in bijna een verdubbeling van het aantal deelnemers (van 59 in 2015 naar 125 in 2016 en 208 in 2018). In hoeverre deze prognose reëel is zal moeten blijken. Bij de prognose van de daarbij behorende uitgaven is uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage die afhankelijk is van de inhoud van het pakket. De rekentools gaan uit van een gemeentelijke bijdrage die verschilt per aangeboden pakket. Eén tool gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van respectievelijk 10, 20 en 35 per maand, en de andere van respectievelijk 10, 15 en 25 per maand. Bij de tool met de lagere bijdrage van de gemeente worden de uitgaven in 2016 geschat op , in 2017, oplopend naar in Bij de andere tool zijn deze bedragen in 2016, in 2017, oplopend tot in Er is ook een rekentool gemaakt uitgaande van een inkomensgrens van 130%. 4

5 Bij de lagere bijdrage van de gemeente worden hierbij de uitgaven in 2016 geschat op , in 2017 en in Bij de hogere bijdrage van de gemeente worden de uitgaven geschat op in 2016, in 2017 en in In een overzicht: Keuze Kosten 2016 Kosten 2017 Kosten 2018 Bijdrage gemeente 10, 15 en 25 euro en inkomensgrens 120 % Bijdrage gemeente 10, 20 en 35 euro en inkomensgrens 120 % Bijdrage gemeente 10, 15 en 25 euro en inkomensgrens 130 % Bijdrage gemeente 10,20 en 35 euro en inkomensgrens 130% Keuzemogelijkheid - welke pakketten gaan we met ingang van 1 januari 2016 aanbieden? - welke bijdrage gaan we per pakket vergoeden? Inkomensgrens Tot 1 januari 2015 gold voor de collectieve verzekering een maximale inkomensgrens van 110% van de geldende bijstandsnorm. Deze inkomensgrens is met ingang van 1 januari 2015 losgelaten. De gemeente Opmeer hanteert vanaf deze datum een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm voor vrijwel alle vormen van bijzondere bijstand inclusief de collectieve verzekering. Na het loslaten van de inkomensgrens zijn er ook gemeenten die specifiek voor de collectieve verzekering een inkomensgrens hanteren van 130%. Uit een gepubliceerd onderzoek van BS&F van december 2014, blijkt dat per 1 januari 2015 van de 269 gemeenten 69 een inkomensgrens hanteren van 130%, 81 van 120% en 119 van 110%. Keuzemogelijkheid Welke inkomensgrens gaan we hanteren voor de Aanvullende Zorgverzekering Gemeenten (AZG)? Incidentele aanvragen bijzondere bijstand Door een ruim pakket aan te bieden aan collectieve verzekeringen, zullen er minder aanvragen worden ingediend voor incidentele bijzondere bijstand. Dit levert een besparing op in zowel de uitgaven bijzondere bijstand als in de uitvoeringskosten. Vangnet bijzondere bijstand Er blijven altijd kosten over die niet onder de collectieve verzekering vallen maar wel aantoonbaar verband houden met ziekte of beperking. Hierbij kan gedacht worden aan extra kosten van voeding of dieet, extra energiekosten, extra kosten kleding en beddengoed, extra vervoerskosten (sociaal vervoer), maaltijdvoorzieningen. Hiervoor is het altijd mogelijk een maatwerkvoorziening te treffen. In de praktijk zal dit om een heel incidentele aanvraag gaan. 5

6 Financiële dekking Voor de uitvoering van de CER en de Wtcg wordt van het rijk een budget ontvangen. Voor 2016 bedraagt dit budget Dit bedrag is toegevoegd aan de integratie uitkering sociaal domein en is in de gemeentelijke begroting niet apart opgenomen bij de budget voor de bijzondere bijstand. Dit betekent dat de uitgaven moeten worden voldaan vanuit het budget integratie uitkering sociaal domein. Er is voor 2016 en in de meerjarenbegroting een bedrag begroot aan bijzondere bijstand van De uitgaven bijzondere bijstand over 2014 bedroegen Over 2015 verwachten wij uit te geven Ten opzichte van de begroting betekent dit een overschot van De verklaring voor dit overschot zit met name in een te hoog geschat bedrag aan uitgaven voor de CER ( ). Afhankelijk van de keuzes (welke pakketten en bijdrage in de premie en welke inkomensgrens) verwachten wij dat er pas in 2017 per saldo maximaal vanuit de integratie uitkering sociaal domein moet worden gedekt. In 2018 loopt dat op naar een bedrag van ( min ). 6

7 Bijlage 1 Compensatie Eigen Risico (CER) De CER beoogde chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de (veronderstelde) meerkosten die zij maken ten opzichte van niet-chronisch zieken voor wat betreft het verplicht eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet. In 2014 bedroeg dit eigen risico 360,00 en in 2015 bedraagt dit 375,00. De CER ging uit van de veronderstelling dat chronisch zieken en gehandicapten dit bedrag volledig aanspreken. Ter compensatie kregen zij het meerdere ten opzichte van de gemiddelde uitgave van het verplicht eigen risico automatisch uitbetaald van het CAK. In 2013 was dit een bedrag van 99,00. Men kwam hiervoor in aanmerking als werd voldaan aan één van de volgende criteria: bepaald geneesmiddelengebruik, behandeling van bepaalde aandoeningen of verblijf in een AWBZinstelling. De vergoeding is eind 2014 voor het laatst verstrekt over Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Mensen met een chronische ziekte of een handicap kregen via de Wtcg een algemene tegemoetkoming voor extra kosten die gerelateerd waren aan hun aandoening. Het CAK beoordeelde aan de hand van inkomen, leeftijd en zorggebruik of men recht had op de tegemoetkoming en betaalde deze automatisch uit. De hoogte van de tegemoetkoming was afhankelijk van leeftijd en zorggebruik. Er werd onderscheid gemaakt tussen een hoge en lage tegemoetkoming voor mensen jonger dan 65 jaar en ouder dan 65 jaar. De vergoeding is voor het laatst uitbetaald eind In een overzicht vergoeding laag vergoeding hoog < 65 jaar > 65 jaar Besluit gemeenteraad d.d. 23 april Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie: Armoedebeleid in Opmeer, inclusief de bestuurlijke reactie en het nawoord; 1.2 De conclusies en aanbevelingen, zoals verwoord in hoofdstuk 1 en in de samenvatting van het rapport te onderschrijven; 1.3 Het college op te dragen hoge prioriteit te geven aan uitvoering van aanbevelingen zoals in het rapport vermeld over de geplande herziening van het beleid, echter aangevuld met aanbeveling 1 (Bepaal kwantitatieve doelen voor de specifieke doelgroepen bijzondere bijstand) en aanbeveling 5 (Bepaal doelen voor de verschillende doelgroepen van schuldhulpverlening) met betrekking tot het huidig armoedebeleid; 1.4 Het college op te dragen aan te geven of en hoe (onderbouwd voorstel van aanpak) omgegaan wordt met de niet geprioriteerde aanbevelingen; 1.5 Het college te verzoeken in september 2015 aan de commissie Samenlevingszaken een informatienotitie met betrekking tot de informatie voor te leggen met kwantitatieve gegevens over de doelgroepen en het beroep op het lokale armoedebeleid; 1.6 Het college te verzoeken de visie en het samenhangend beleid op het gebied van bijzondere bijstand, die het college in het derde en vierde kwartaal gaat herijken, in december aan de raad te presenteren, hierbij zoveel mogelijk andere onderdelen van het armoedebeleid te betrekken en in 2016 tussentijds tweemaal te rapporteren over de effecten van dit beleid. 7

8 Bijlage 2 3. Voornaamste dekkingen voor chronisch zieken en gehandicapten Gemeentelijke collectiviteiten verschillen onderling, dat volgt logischerwijze uit de zwaartepunten die zorgverzekeraars en gemeenten onderling anders leggen. Dat neemt niet weg dat een rode draad te onderkennen is in de dit jaar ontwikkelde variant voor mensen met een hoge zorgvraag. Immers, onder elke gemeentelijke collectiviteit ligt dezelfde analyse van de voornaamste meerkosten (zie voetnoot 2). Gemiddeld genomen worden de volgende meerkosten gedekt in de uitgebreide variant: meerkosten fysio- en oefentherapie overig paramedisch geneesmiddelen alternatieve geneeswijzen brillen, contactlenzen en hoortoestellen overige hulpmiddelen ziekenvervoer gemiddelde vergoeding behandelingen gemiddeld 250 per jaar; paramedische behandelingen waaronder ergotherapie, dieetadvies, podotherapie en pedicure volledige vergoeding van eigen bijdragen voor geneesmiddelen op recept en vergoeding voor bepaalde geneesmiddelen buiten Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS) voor behandelingen en geneesmiddelen van bijvoorbeeld acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde en osteopathie gemiddeld 250 voor brillen en contactlenzen en vergoeding van de eigen bijdrage bij hoortoestellen (gemiddeld 250) vergoeding van eigen bijdragen voor onder andere orthopedisch schoeisel, pruiken, diabetes hulpmiddelen, ADL hulpmiddelen, steunzolen, alarmering (allen: deels tot 100% vergoeding) 100% vergoeding voor de eigen bijdragen mondzorg gemiddeld 600 orthodontie kuurreizen en zorghotels preventie lidmaatschappen mantelzorg eigen bijdragen Wmo eigen risico < 18 jaar: 100 % maximaal > 18 jaar: 80 % maximaal 500 (één concern geeft geen vergoeding > 18) per jaar vergoeding van diverse cursussen, preventieve onderzoeken en leefstijlprogramma s (gemiddeld 300) bijdrage in de kosten voor deelname aan patiënten- en cliëntenverenigingen en thuiszorgorganisaties (gemiddeld 50) vergoeding van cursussen, mantelzorgmakelaar en / of respijtzorg (gemiddeld 21 dagen per jaar) vergoeding voor de eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen (huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, woningaanpassing, vervoer) vergoeding van het verplicht eigen risico voor de Basisverzekering ( 375 in 2015). Zie ook hieronder voor nadere specificatie van de verschillende invullingen hiervan. Voor een gedetailleerd overzicht van de kostensoorten en vergoedingen: zie Hier worden alle gemeentelijke collectiviteiten (en varianten) per gemeente in detail getoond. Pagina 5 van 10 BS&F

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering 17 december 2014 Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.nl Pagina 1 van 13 BS&F 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 16 oktober 2014

Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 16 oktober 2014 16 oktober 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude,Teylingen,

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

22001/ september

22001/ september Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email D.W. Willems-Merkx 06-46277026 Danielle.willems-merkx@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 22001/22002 24 september

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING

VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING 10 oktober 2015 AAN DE GEMEENTERAAD VAN OUDE IJSSELSTREEK VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING VOORGESTELDE BESLISSING: 1. AAN HET COLLEGE VAN B&W VOORSTELLEN, OM DE COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENREGELING MET MENZIS VOOR

Nadere informatie

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 Vanaf 1 januari 2015 kan bij het college van Venlo een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten worden ingediend voor zover

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D VA L K E N S WA AR D Aan de leden van de Raad van de Gemeente Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard de Hofnar 15\ Postbus 10100 \ 5550 GA Valkensvyaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 \ aemeentegivalkenswaard.nl

Nadere informatie

Afdeling. Auteur. 121 Relatie. Datum

Afdeling. Auteur. 121 Relatie. Datum Inhoud: R e g e l i n g c h r o n i s c h z i e k e n e n g e h a n d i c a p t e n te vullen door Registratiedat. Registratienr Aan D a g e l i j k s b e s t u u r G R D e B e v e l a n d e n : 2016 DE

Nadere informatie

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces Keuzenotitie Gemeente Opmeer Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces 1 1. Inleiding De bijstand is ook voor de burgers van Opmeer een laatste vangnet.

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 28 oktober 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer Beleidsnota Maatregelen compensatie chronisch zieken Gemeente Druten Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer 12 februari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Probleemstelling

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Rijssen-Holten

Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Rijssen-Holten Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Rijssen-Holten Wat weet ik na vandaag? Waarom de gemeente een collectieve zorgverzekering heeft Waarom het van belang is dat mensen met een laag inkomen deelnemen

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018

Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 Naar een integrale aanpak Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding: de transities in het sociaal domein... 3 1.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking

Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 16 september 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur 26 oktober 2017 Adviesnota voor: AB Algemeen Bestuur (AB) Onderwerp: Actualisering zorgverzekering AV Frieso Advies: 1. Inhoud

Nadere informatie

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016.

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016. MEMO D AT U M : 4-9-2015 A AN C C V AN : Het Dagelijks Bestuur : Regionaal ambtelijk overleg/ beleidsadviseurs regiogemeenten : Henk Kallendorf C L U S T E R/ T E AM : Ondersteuning/ Beleid O N D E R W

Nadere informatie

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen Portefeuillehouder Wethouder van der Laan Datum collegebesluit 1 november 2016 Opsteller S.G.N. van der Sluis Registratie GF16.20079 Agendapunt Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Voorstel : Z-14-16949 Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Werkgroep: Maatschappelijke zaken Datum behandeling PG: 25 september

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe GEMEENTEBLAD nr.482236 officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 22 mei 2015 nota chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Raadsbesluit van 30 april 2015 nota Chronisch

Nadere informatie

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015 Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015 Gemeente Utrecht April 2016 Pagina 1 van 16 BS&F 2016 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 5 3. De Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015...

Nadere informatie

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp N O T I T I E Aan Van Onderwerp MT Jetty Houtsma De collectieve aanvullende zorgverzekering als maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Datum 9 oktober 2014 Ter Besluitvorming Samenvatting

Nadere informatie

Veel gestelde vragen:

Veel gestelde vragen: Veel gestelde vragen: Vragen V: Waar kan de klant terecht met vragen over de regeling en/of het formulier? A: De klant kan zijn vraag stellen via de e-mail, telefoon of gebruik maken van het inloopspreekuur

Nadere informatie

nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Maart 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Leeswijzer 4 Kaders 4 H 1 Het wettelijke kader 5 1.1 Afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Toelichting raadsvoorstel chronisch zieken en gehandicapten

Toelichting raadsvoorstel chronisch zieken en gehandicapten Toelichting raadsvoorstel chronisch zieken en gehandicapten Inleiding In 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) afgeschaft omdat deze

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima uitbreiding CZ 2017 Datum Kenmerk B en W datum 24 oktober 2016 31 oktober 2016 Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: PWI. Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: PWI. Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: PWI Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Voorstel De verordeningen Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen, vaststellen. Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1147785 Datum: Behandeld door: 9 september 2014 R. van Wijk Afdeling / Team: MO / Beleid Onderwerp: Uitwerking AWBZAA/mo (gecorrigeerd besluit) Samenvatting:

Nadere informatie

B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten

B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten Jaar: 2007 Nummer: 59 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad GEWIJZIGDE INVULLING WWB RICHTLIJN NR B074 RICHTLIJN nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten Het college van burgemeester

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1530 Vragen van de leden

Nadere informatie

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes.

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes. COMPENSATIE MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (decentralisatie Wtcg/CER ). Toelichting op de beleidskeuzes t.b.v. adviesaanvraag adviesraden Drentsche Aa gemeenten. Inleiding Twee landelijke

Nadere informatie