Raadsvoorstel Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten"

Transcriptie

1 Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september Samenvatting Wat willen we bereiken? Per 1 januari 2014 zijn twee financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER). Deze regelingen waren bedoeld om chronisch zieken en gehandicapten een gerichte compensatie te bieden voor meerkosten als gevolg van hun ziekte en/of handicap. De vergoedingen kwamen echter vaak terecht bij mensen die geen meerkosten hadden en/of over een hoog inkomen beschikten. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor eventuele compensatie van de kosten die voorheen onder de Wtcg en CER vielen. Vanuit het Rijk hebben wij hier ook een tegemoetkoming voor ontvangen. In dit raadsvoorstel doen wij voorstellen voor een meer gerichte compensatie van het verlies in koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten, gericht op inwoners met hoge zorgkosten in combinatie met een laag inkomen. Wat gaan we daarvoor doen? Wij sluiten met ingang van 1 januari een contract af met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (Z&Z) voor een uitgebreide aanvullende collectieve zorgverzekering. Daarnaast verstrekken wij in 2015 een eenmalige uitkering van 325,- aan personen die het volledige verplichte eigen risico voor de zorgverzekering hebben verbruikt en een inkomen hebben dat lager is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (wsm). IVaf mag het kosten? Vanuit het Rijk hebben wij in 2015 een tegemoetkoming van , - ontvangen voor het compenseren van het wegvallen van de Wtcg en CER. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de integratie-uitkering sociaal domein binnen het gemeentefonds. De al eerder vastgestelde maatregel van het op nihil vaststellen van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage Wmo kost in 2015 naar verwachting ,-. 2 Het resterende budget in 2015 willen we aanwenden voor de verstrekking van een eenmalige uitkering van 325,- aan personen met hoge zorgkosten en een inkomen dat lager is dan 120% van het wsm. De kosten bedragen naar verwachting , Een verzekeringsjaar start vanaf 1 januari, maar mensen kunnen zich aanmelden tot 1 februari. Nota van B&W 'Vaststelling beleidsregels sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015'. Registratienummer

2 Volgvel 2 De kosten van de gemeentelijke bijdrage aan de aanvullende zorgverzekering AV-Gemeente Top Uitgebreid voor inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van het wsm bedragen in het eerste jaar (2016) naar verwachting ,-. Dit bedrag is beschikbaar binnen de integratie-uitkering sociaal domein. Wie is daarvoor verantwoordelijk? De raad is verantwoordelijk voor het stellen van de kaders. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? De raad zal middels de planning- en controlcyclus worden geïnformeerd over de voortgang. Voorstel Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 1. inwoners die over 2015 het volledige eigen risico hebben betaald en beschikken over een inkomen dat lager is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum in 2015 een eenmalige uitkering van 325,- te verstrekken; 2. vanaf 1 januari 2016 een gemeentelijke bijdrage te leveren aan de collectieve zorgverzekering (AV-Gemeente Top Uitgebreid) van personen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum; 3. de gemeentelijke bijdrage voor deze collectieve zorgverzekering over 2016 vast te stellen op 600,- per persoon op jaarbasis; 4. de bevoegdheid om deze bijdrage jaarlijks (na onderzoek naar gebruik en de hoogte van de premie van de zorgverzekering) te wijzigen, aan het college te delegeren. 3. Uitwerking Wat willen we bereiken? Per 1 januari zijn de Wtcg en de CER door het Rijk afgeschaft. Deze regelingen waren bedoeld om chronisch zieken en gehandicapten een gerichte compensatie te bieden voor meerkosten als gevolg van hun ziekte en/of handicap. Uit onderzoek blijkt echter dat de vergoedingen vaak terecht kwamen bij mensen die geen meerkosten hadden en/of over een hoog inkomen beschikten. Daarom heeft het Kabinet besloten om af te stappen van de ongerichte compensatie via de Wtcg en CER en in te zetten op een vorm van ondersteuning die beter toegesneden is op de persoonlijke situatie van burgers. Door middel van een combinatie van een fiscale regeling voor specifieke zorgkosten en gemeentelijk maatwerk voor de ondersteuning van mensen met een chronische ziekte of handicap, wordt dit nu mogelijk gemaakt. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor compensatie van de kosten die voorheen onder de Wtcg en CER vielen. Wij zijn hierbij vrij om te bepalen of en zo ja aan wie en hoe een tegemoetkoming/compensatie wordt verstrekt. De afschaffing van de Wtcg en CER raakt veel inwoners 3 en gaat gepaard met grote budgetverschuivingen richting gemeenten. 3 Uit informatie van het Centraal Administratiekantoor (CAK) blijkt dat er in de gemeente Haarlemmermeer in personen recht hadden op een tegemoetkoming op grond van de Wtcg en op een uitkering op grond van de CER.

3 Volgvel 3 In het raadsvoorstel 'Wijziging minimabeleid als gevolg van inwerkingtreding Participatiewet' ( ) hebben wij reeds aangekondigd dat wij deze groep inwoners (deels) willen compenseren voor de terugval in inkomen als gevolg van het afschaffen van de twee inkomensondersteunende maatregelen. Het jaar 2015 hebben we daarbij aangemerkt als overgangsjaar, waarin we onderzoeken hoe we dit concreet willen gaan doen. Met dit raadsvoorstel willen wij inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten compenseren. Wat gaan we daarvoor doen? In dit raadsvoorstel stellen wij maatregelen voor om de afschaffing van de Wtcg en CER te compenseren. Wij hebben eerder al een tweetal incidentele maatregelen getroffen, namelijk een compensatie voor het wegvallen van de Wtcg in 2015 en een compensatie voor het wegvallen van de CER in Eerder vastgestelde compensatiemaatregelen in 2014 en 2015 Compensatie Wtcg in 2015 Tot 2015 ontvingen chronisch zieken en gehandicapten jaarlijks een uitkering op grond van de Wtcg. Daarnaast ontving men op grond van de Wtcg ook een maandelijkse korting op de eigen bijdrage Wmo en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De financiële gevolgen hiervan zijn direct merkbaar, omdat de eigen bijdrage die men moet betalen hoger wordt. Wij hebben daarom al eerder besloten om (alleen in 2015) de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage op grond van de Wmo op nihil te stellen. 4 Compensatie CER 2014 De afschaffing van de CER had al in 2014 effect. Eind 2013 is deze tegemoetkoming voor het laatst uitgekeerd. Vooruitlopend op nieuw te vormen beleid, is daarom de uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten, die jaarlijks op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) wordt verstrekt, eenmalig verhoogd met een bedrag van 189,-. 5 Dit bedrag is in december 2014 uitbetaald. Voor deze maatregel is , - beschikbaar gesteld vanuit het budget bijzondere bijstand. Compensatie vanaf 2016 Om te bepalen of het noodzakelijk is om compensatie te bieden en tot welke hoogte, is het van belang te kijken wat de inkomenseffecten zijn als gevolg van het afschaffen van de compensatieregelingen Wtcg en CER. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft hier in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad) 6 onderzoeknaar gedaan. Er blijkt sprake te zijn van een inkomensachteruitgang variërend van 0 tot 8,5%. Het wegvallen van de CER zorgt voor de meeste huishoudens voor nog een extra inkomensdaling van 0,5 %. Wij willen deze inkomensachteruitgang daarom (deels) compenseren. 4 Nota van B&W 'Vaststelling beleidsregels sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015'. Registratienummer Raadsvoorstel 'Tegemoetkoming specifieke groep minima'. Op 1 januari 2014 fuseerde de CG-Raad met het Platform VG tot de nieuwe koepelorganisatie leder(in), een 'netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte'.

4 Volgvel 4 Varianten Er zijn verschillende varianten onderzocht om de inkomensachteruitgang te kunnen compenseren, zowel op grond van de Wmo als de bijzondere bijstand. Binnen de Wmo mag er geen rekening worden gehouden met de hoogte van het inkomen. Ook mensen met een hoog inkomen komen dan in aanmerking voor een bijdrage. Dit was juist één van de redenen om de Wtcg en CER af te schaffen. Met de verstrekking van bijzondere bijstand kan meer maatwerk worden geleverd. De uitvoeringslast voor de gemeente is echter zeer groot, omdat elke aanvraag individueel beoordeeld moet worden. Vanaf 1 januari 2015 mag er immers geen categoriale bijzondere bijstand meer worden verleend, met uitzondering van de collectieve ziektekostenverzekering. Een andere variant is het afsluiten van een collectieve zorgverzekering specifiek voor de groep mensen met extra medische kosten. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de medische meerkosten die voorheen onder de Wtcg en CER vielen, verzekerbaar zijn en in een collectieve zorgverzekering kunnen worden ondergebracht. De uitvoeringslast voor de gemeente is beperkt, omdat we alleen de eerste aanvraag voor toetreding tot de collectieve zorgverzekering beoordelen. De feitelijke toets ligt vervolgens bij de verzekeraar. Gezien bovenstaande heeft compensatie via de collectieve aanvullende zorgverzekering de voorkeur. Mensen met beperkingen en/of chronisch zieken hebben vaak een specialistische zorgvraag. Als de zorgvraag niet onder de collectieve zorgverzekering valt, is maatwerk nodig. Dit maatwerk zullen wij, met toepassing van de regelingen binnen het sociaal domein en vooral de bijzondere bijstand, leveren. Naar verwachting valt 80% van de medische meerkosten wel onder de collectieve zorgverzekering. In de nota 'Wijziging minimabeleid als gevolg van inwerkingtreding Participatiewet' hebben we aangekondigd dat we in 2015 onderzoeken of we een (aanvullend) contract kunnen afsluiten met de huidige zorgverzekeraar (Z&Z) om de kosten, die voorheen onder de Wtcg en CER vielen, op basis van een aanvullende collectieve zorgverzekering, te verzekeren. Ook hebben we bekeken of we met twee andere grote zorgverzekeraars binnen onze regio een collectieve aanvullende zorgverzekering konden afsluiten, zodat (deels) voorkomen kan worden dat mensen moeten overstappen naar een andere ziektekostenverzekeraar. Na een marktconsultatie 7 blijkt dat er hiertoe momenteel onvoldoende bereidheid is onder de overige zorgverzekeraars. 8 Wij zijn daarom alleen in gesprek gegaan met Z&Z voor het afsluiten van een collectieve aanvullende zorgverzekering voor de mensen met een inkomen tot 120% van het wsm. Met deze inkomensgrens sluiten we aan bij de grens zoals die ook geldt bij verstrekking van bijzondere bijstand. De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de ambitie om meer zorgverzekeraars te bewegen een passende zorgverzekering aan te bieden voor mensen met een hoge zorgvraag. Dit voornemen heeft zij inmiddels geconcretiseerd door aanpassing van de zogenaamde 'risicoverevening', waardoor het voor zorgverzekeraars aantrekkelijker wordt om zich te richten op kwetsbare groepen. Mogelijk kan door deze maatregel het aantal aanbieders van een dergelijke verzekering toenemen. 7 8 Er bestaat geen plicht tot aanbesteden. Het betreft een 2-B dienst. Slechts één partij, met maar een marktaandeel van 3% in onze gemeente, was hiertoe bereid. Slechts een deel van deze 3% zal van een collectieve aanvullende zorgverzekering gebruik gaan maken. Het is daarom weinig zinvol om met deze ziektekostenverzekeraar een contract af te sluiten. Het belangrijkste argument voor zorgverzekeraars om geen contract af te willen sluiten met de gemeente, is dat de gemeente Haarlemmermeer niet tot hun (belangrijkste) werkgebied behoort.

5 Volgvel 5 De collectieve zorgverzekering De collectieve verzekering bestaat op dit moment uit twee onderdelen: de natura basisverzekering (Z&Z Zorg Zeker Polis) en de aanvullende verzekering (AV-Standaard of AV-Top). 9 De basisverzekering is een reguliere, door iedere Nederlander af te sluiten verzekering, waar Z&Z voor gemeenten een collectiviteitskorting op geeft. Dit pakket wordt door de minister van VWS vastgesteld. Daarnaast kan een gemeente 'bovenop' deze reguliere verzekering een aanvullend 'Gemeentepakket' met extra dekkingen aan haar inwoners aanbieden. Ook hierop wordt door Z&Z een collectiviteitskorting gegeven. Dit 'Gemeentepakket' wordt in overleg met gemeenten samengesteld. In 2016 kiezen wij voor de onderstaande aanvullende gemeentepakketten, als toevoeging op de basisverzekering: AV-Gemeente Standaard; AV-Gemeente Top Uitgebreid inclusief een verzekering van het verplicht eigen risico. Indien mensen overstappen naar een van deze pakketten, vindt er geen (medische) keuring plaats. Z&Z weigert geen nieuwe deelnemers op basis van handicap of (chronische) ziekte. Tevens zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Verplicht eigen risico Op grond van de Zorgverzekeringswet heeft iedere verzekerde van 18 jaar of ouder in 2015 een wettelijk verplicht eigen risico van 375,-. Juist chronisch zieken en gehandicapten maken dit bedrag grotendeels tot volledig op, gezien hun noodzakelijke aanspraak op zorg. 10 Tot 2014 werden zij daarvoor (deels) gecompenseerd via de CER. Om hen voor het wegvallen van de CER te compenseren, is een volledige dekking van het verplicht eigen risico in de gemeentelijke collectiviteit opgenomen. Hiermee willen we ook voorkomen dat mensen met een laag inkomen zorg mijden vanwege het verplicht eigen risico. Premies basisverzekering en aanvullende verzekering De premie voor de basisverzekering bedraagt 92,77 per maand. De premie voor de AV- Gemeente Standaard bedraagt 28,07 per maand en voor de AV-Gemeente Top Uitgebreid 47,69 per maand. 11 De dekking van de AV-Gemeente Top Uitgebreid is in 2015 verder uitgebreid met een aantal dekkingen voor compensatie van medisch gerelateerde meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. De premie voor het verzekeren van het verplicht eigen risico bedraagt 31,20 per maand, maar wordt in 2016 waarschijnlijk naar beneden bijgesteld. 12 De premies voor 2016 worden half november dit jaar bekend gemaakt. Gemeentelijke bijdrage voorde premie van AV-Gemeente Top Uitgebreid Meer dan 80% van de gemeenten heeft (een deel van) het nieuwe (Wtcg/CER) budget ontsloten via de gemeentelijke collectiviteit. Het financieel voordeel van deelnemers aan het meest uitgebreide pakket bedraagt landelijk gemiddeld 460,- op jaarbasis. Dit bedrag is opgebouwd uit een gemiddelde gemeentelijke bijdrage van 340,- en een gemiddelde korting van de verzekeraar van 120,-. Daarnaast hanteert meer dan de helft van de gemeenten een inkomensgrens van 120% of hoger De AV-Standaard of AV-Top worden in het kader van het minimabeleid al aangeboden. In de praktijk blijkt dat 80 tot 90% van deze doelgroep het maximale eigen risico betaalt. De gemeente krijgt een korting van 9% op de premie van de basisverzekering en een korting van 10% op de premie van de AV-Gemeente Standaard en de AV-Gemeente Top Uitgebreid. 12 De verwachting is dat de premie tussen de 28 en 30 zal liggen.

6 Volgvel 6 Wij stellen voor om de gemeentelijke bijdrage voor 2016 vast te stellen op 600, - op jaarbasis, per verzekerde. Een hogere premie is gelet op het feit dat mensen beschikken over een laag inkomen, niet wenselijk. Door de relatief hoge bijdrage ten opzichte van andere gemeenten, zullen meer mensen bereid zijn een AV-Top Gemeente Uitgebreid af te sluiten, waardoor het beroep op de bijzondere bijstand zal afnemen. De te betalen premie voor de zorgverzekering inclusief AV-Gemeente Top Uitgebreid en verzekering eigen risico bedraagt 121,66 per maand 13. De te betalen premie voor de zorgverzekering inclusief AV-gemeente standaard is 108,79 per maand. Verwacht aantal gebruikers Niet iedere inwoner met een inkomen tot 120% heeft een noodzaak om deel te nemen aan de gemeentelijke collectiviteit. Bijvoorbeeld inwoners die weinig tot geen zorgvraag (denken te) hebben en inwoners die een beroep kunnen doen op anderen om in hun zorgkosten te voorzien. Er is ook een aanzienlijke groep die weliswaar een laag inkomen heeft, maar afdoende verzekerd is met een beperktere dekking (of van mening is dat te zijn), zoals studenten en jongeren. Op dit moment vallen personen van 18 jaar en ouder onder de doelgroep met een inkomen tot 120% van het wsm. Van deze groep ontvingen personen in 2013 een vergoeding van het CAK op grond van de Wtcg en/of CER. Zij zullen niet allen gebruik gaan maken van de collectieve zorgverzekering AV-Gemeente Top Uitgebreid. De verwachting is dat in het eerste jaar bij een tegemoetkoming van 600,- op jaarbasis circa personen gebruik maken van deze collectiviteit. Van deze groep maken personen reeds gebruik van de huidige AV-Top. De verwachting is dat bijna al deze mensen zullen overstappen naar de AV-Gemeente Top Uitgebreid. De verwachting is dat dit aantal zal oplopen naar in 2017 en in Het aantal deelnemers betreft een voorzichtige schatting, waarbij gebruik is gemaakt van ervaringscijfers van gemeenten waar de uitgebreide collectieve verzekering vorig jaar al is geïntroduceerd. Huidige collectieve zorgverzekering Wij hebben al een collectieve zorgverzekering AV-Gemeente Standaard, afgesloten bij Z&Z. Hier maken 391 personen van 18 jaar of ouder gebruik van. De klant kan tegen een relatief laag bedrag zich bijverzekeren tegen ziektekosten en de gemeente heeft lagere uitvoeringskosten, omdat er minder aanvragen voor bijzondere bijstand worden ingediend. De deelnamegraad is echter laag: slechts 13% van de potentiële doelgroep maakt gebruik van de verzekering. In samenwerking met Z&Z wordt een voorlichtingscampagne gestart om het gebruik van deze collectieve aanvullende verzekering te bevorderen. De huidige korting op de aanvullende premie bedraagt 12,05 per maand. Deze korting blijft vooralsnog ongewijzigd Bedragen gelden voor 2015, half november dit jaar worden de nieuwe premiebedragen bekend. Cijfers zijn afkomstig van bureau BS&F. Bureau BS&F ondersteunt (lokale) overheden, zorgverzekeraars en belangenorganisaties bij het versterken van sociaal beleid.

7 Volgvel 7 Doorontwikkeling gemeentelijke collectiviteit De komende jaren zal mogelijk de collectiviteit wijzigen, om het aanbod vanuit deze collectiviteit te optimaliseren. De doorontwikkeling van de gemeentelijke collectiviteit is een meerjarig traject. Naast de inhoud van de dekking zal de komende tijd ook de toegevoegde waarde verkend worden van: interventies gericht op voorkómen van (verdere) chronische beperkingen; aanbieden van preventieprogramma's in samenwerking met de GGD, die worden vergoed vanuit de AV Gemeente Top; gerichte/selectieve inkoop rekening houdend met specifieke behoeften van de doelgroep. Voor de doorontwikkeling zal gebruik gemaakt worden van verschillende bronnen, zoals klanten (door middel van klanttevredenheidsonderzoeken), vertegenwoordigers van klanten (patiëntenverenigingen, cliëntenraden, Sociale Alliantie), Nibud en de zorgverzekeraars. De Participatieraad wordt hier ook bij betrokken. Eenmalige extra maatregel in 2015 De tegemoetkoming voor de AV-Gemeente Top Uitgebreid gaat in op 1 januari Over 2015 is er geen tegemoetkoming meer verstrekt voor het wettelijk eigen risico voor ziektekosten. Dit eigen risico is vanaf 2016 meeverzekerd in de verzekering AV-Gemeente Top Uitgebreid. Wij willen mensen die over 2015 nog wel het volledige eigen risico hebben betaald en beschikken over een inkomen dat lager is dan 120% van het wsm een eenmalige uitkering verstrekken van 325,-. Hiermee wordt het eigen risico over 2015 bijna volledig vergoed en wordt het beschikbare budget vrijwel volledig ingezet. In de gemeente Haarlemmermeer beschikken personen over een inkomen dat lager is dan 120% van het wsm. Van deze groep ontvingen personen in 2013 een tegemoetkoming op grond van de Wtcg en/of CER. Naar verwachting zal van deze groep 70% een beroep doen op deze eenmalige uitkering 15. Dit komt neer op circa personen. De kosten bedragen ,-. De aanvragen voor de eenmalige uitkering kunnen worden ingediend in de maanden december 2015 en januari Een groot deel van de mensen die een aanvraag indient voor een eenmalige uitkering, zal ook een beroep doen op de bijdrage voor de AV- Gemeente Top Uitgebreid. Deze aanvragen kunnen gelijktijdig worden afgehandeld. Gevolgen voor de uitvoering Wanneer we kiezen voor een aanvullende zorgverzekering, waarbij een inkomensgrens van 120% van het wettelijk minimumloon 16 wordt gehanteerd, komen (maximaal) personen hiervoor in aanmerking. Zij zullen niet allen deelnemen aan de collectieve verzekering. De verwachting is dat in personen zullen deelnemen aan de AV-Gemeente Top Uitgebreid, waarvan er bij de gemeente bekend zijn omdat zij nu over een AV-Top verzekering beschikken. Dit is een toename van 650 verzekerden. Van de AV-Gemeente Standaard zullen in 2016 mogelijk 465 personen gebruik maken; 391 van hen maakt al gebruik van deze verzekering. Dit is een toename van 74 verzekerden. ' 5 Het aantal aanvragers voor de eenmalige uitkering zal lager liggen, omdat mensen zelf een aanvraag moeten indienen en er ook rekening wordt gehouden met het aanwezige vermogen. Bij de uitvoering van de Wtcg en CER werd de uitkering automatisch toegekend. 16 De grens die ook bij de verstrekking van bijzondere bijstand wordt gehanteerd.

8 Volgvel 8 Door de koppeling van gegevensbestanden is het niet nodig om alle mensen die zich aanmelden voor een aanvullende verzekering, persoonlijk uit te nodigen voor een gesprek. De schatting is dat van 60 tot 70% van de mensen die zich aanmelden, geen nadere informatie nodig is en dat kan worden volstaan met informatie die we verkrijgen uit de koppeling van gegevensbestanden. Na (digitale) aanmelding kunnen inkomensgegevens langs geautomatiseerde weg worden gecontroleerd en kan worden beoordeeld of mensen in aanmerking komen voor de aanvullende verzekering. Vervolgens wordt de ziektekostenverzekeraar hierover geïnformeerd. De ziektekostenverzekeraar draagt verder zorg voor het daadwerkelijk afsluiten van de verzekering en het afgeven van de polis. Van een kleine groep mensen zullen de inkomensgegevens niet via bestandskoppeling kunnen worden gecontroleerd. Bij deze groep zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd of zij in aanmerking komen voor de aanvullende collectieve zorgverzekering. Deze controle is voldoende om oneigenlijk gebruik te voorkomen. Doordat niet alle aanmeldingen geautomatiseerd kunnen worden verwerkt, is er sprake van extra werk. Deze extra werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door inhuur van 2 medewerkers gedurende 3 maanden (periode december 2015 t/m februari 2016). De hieraan verbonden kosten van ,- kunnen worden betaald uit de integratie-uitkering sociaal domein binnen het gemeentefonds. Wat mag het kosten? De kosten in 2015 kunnen worden gedekt uit de tegemoetkoming van ,- die wij vanuit het Rijk ontvangen voor het compenseren van het wegvallen van de Wtcg en CER. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de integratie-uitkering sociaal domein binnen het gemeentefonds. Ter compensatie van het wegvallen van de Wtcg en CER is besloten' om in 2015 de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op nihil te stellen. De kosten hiervan bedragen naar verwachting ,-. Deze compensatieregeling vervalt per 1 januari Er resteert in 2015 een bedrag van ,-. Dit bedrag willen wij aanwenden voor een verstrekking van een eenmalige uitkering ad 325,- aan de personen die het verplicht eigen risico volledig hebben betaald en over een inkomen beschikken dat lager is dan 120% van het wsm. De kosten hiervan bedragen in 2015 naar verwachting ,-. De bijdrage van de gemeente voor de aanvullende zorgverzekering AV-Gemeente Top Uitgebreid, bedraagt 600, - per verzekerde op jaarbasis. De kosten hiervan bedragen circa ,-, afhankelijk van het uiteindelijke aantal deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering. Dit bedrag is beschikbaar binnen de integratie-uitkering sociaal domein. Risico De collectieve zorgverzekering en de eenmalige uitkering over 2015 komen in plaats van de compensatie die in het verleden vanuit de Wtcg en CER werd verstrekt. Het betreft een nieuwe maatregel en er wordt daarom uitgegaan van aannames en ervaringscijfers bij andere gemeenten. De praktijk zal moeten uitwijzen hoeveel mensen daadwerkelijk van de collectieve zorgverzekering gebruik gaan maken. Indien het aantal deelnemers groter is dan verwacht kan de gemeentelijke bijdrage in de toekomst lager worden vastgesteld. Wij zullen dit nauwgezet monitoren.

9 Volgvel 9 Wie is daarvoor verantwoordelijk? De raad is verantwoordelijk voor het stellen van de kaders. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? De raad zal middels de planning- en controlcyclus worden geïnformeerd over de voortgang. Overige relevante informatie Communicatie. De gemeente kent een groot deel van de doelgroep niet en zal, middels de lokale media, bekendheid geven aan de mogelijkheid om gebruik te maken van de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering. In samenwerking met Z&Z zullen de mensen die nu gebruik maken van de AV Top verzekering er op gewezen worden dat zij kunnen overstappen naar de AV- Gemeente Top Uitgebreid. Mensen kunnen zich aanmelden via de site Deze website bevat alle relevante informatie over de gemeentelijke collectiviteit en biedt (potentiële) deelnemers de mogelijkheid hun huidige verzekering op premie en dekking te vergelijken met die van de gemeentelijke collectiviteit. Participatieraad De Participatieraad is tijdens het reces op informele wijze geconsulteerd in het voortraject van dit raadsvoorstel. De Participatieraad ontvangt het raadsvoorstel daarnaast voor advisering, na besluitvorming in het college. 4. Ondertekening

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

22001/ september

22001/ september Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email D.W. Willems-Merkx 06-46277026 Danielle.willems-merkx@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 22001/22002 24 september

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen Portefeuillehouder Wethouder van der Laan Datum collegebesluit 1 november 2016 Opsteller S.G.N. van der Sluis Registratie GF16.20079 Agendapunt Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Voorstel : Z-14-16949 Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Werkgroep: Maatschappelijke zaken Datum behandeling PG: 25 september

Nadere informatie

NEE. wethouder Koster. Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8538 Nummer: 14A.00885

NEE. wethouder Koster. Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8538 Nummer: 14A.00885 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8538 Nummer: 14A.00885 Datum: 17 november 2014 Team: OW&Z Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Afdeling Samenleving Richtlijn 560 AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Nadere informatie

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag:

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag: Vragen en antwoorden van de 10 meest verwachte vragen over de Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk. 1.Vraag:Ik heb geen brief gehad van

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk

Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk 1. Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (WTCG) en

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 In

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in de gemeente Dongen zoals die sinds 1 januari 2015 gelden. In deze tijd van verandering wil de gemeente Dongen inwoners,

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp N O T I T I E Aan Van Onderwerp MT Jetty Houtsma De collectieve aanvullende zorgverzekering als maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Datum 9 oktober 2014 Ter Besluitvorming Samenvatting

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Moerdük. ge meente RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerdük. ge meente RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMATIEBRIEF Zaaknummer Documentnummer Van Colleoe van buroemeester en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenreqelino oemeente Moerdiik

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 28 oktober 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur 26 oktober 2017 Adviesnota voor: AB Algemeen Bestuur (AB) Onderwerp: Actualisering zorgverzekering AV Frieso Advies: 1. Inhoud

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering 1- Notagegevens Notanummer 2016-001960 Datum 14-11-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten De plaats van deze notitie in het al per 1 januari 2015 aangepaste beleid

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D VA L K E N S WA AR D Aan de leden van de Raad van de Gemeente Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard de Hofnar 15\ Postbus 10100 \ 5550 GA Valkensvyaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 \ aemeentegivalkenswaard.nl

Nadere informatie

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn:

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn: Doorontwikkeling regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten middels een

Nadere informatie

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Aan: Van: College van B&W GroenLinks Zwolle, Remko de Paus, Patrick Rijke Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Datum: 24 januari 2014 Onderwerp: Inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken Geacht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november

Nadere informatie

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering 17 december 2014 Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.nl Pagina 1 van 13 BS&F 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Samenvatting. Agenda nr 7b.

1. Samenvatting. Agenda nr 7b. Agenda nr 7b. Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de Collectief Aanvullende Verzekering 2015 Soort: Informatieve notitie Opsteller: C.J.T. Adriaans-Steenbakkers Portefeuillehouder: T.C.W. Maas

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1530 Vragen van de leden

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING 1 van 5 17-4-2012 13:34 BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING Aanleiding Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking getreden, waardoor men zelf kan kiezen hoe

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes.

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes. COMPENSATIE MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (decentralisatie Wtcg/CER ). Toelichting op de beleidskeuzes t.b.v. adviesaanvraag adviesraden Drentsche Aa gemeenten. Inleiding Twee landelijke

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie