Collectieve ziektekostenverzekering voor minima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017"

Transcriptie

1 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder M.C. Stekelenburg 1 Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima Gevraagd besluit 1. De voorwaarden voor de collectieve ziektekostenverzekering per 1 januari 2015 te verruimen door: De inkomensgrens van de collectieve ziektekostenverzekering te verhogen van 110% naar 150% van het sociaal minimum. De gemeentelijke bijdrage in de premie voor de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum te verhogen: - de gemeentelijke bijdrage in het middenpakket wordt verhoogd van 18,40 naar de gemeentelijke bijdrage in het uitgebreide pakket wordt De volgende middelen structureel in te zetten voor de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten: De middelen die vrijvallen met de afschaffing van de categoriale tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en ouderen ( ) De middelen die de gemeente van het Rijk krijgt voor de ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten ( in 2015, oplopend tot structureel vanaf 2017) 3 Aanleiding en probleembeschrijving Huidige situatie In het kader van het huidige armoedebeleid hanteert de gemeente Nieuwegein een collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (in 2014 maken ongeveer personen van deze regeling gebruik, inclusief kinderen). Wij hebben hiertoe in het verleden overeenkomsten afgesloten met zorgverzekeraars A is en ^ :nzis. Jeide zorgveri s bieden in Nieuw ein een pakket aan voor minima. Dit pakket bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Het voordeel van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima is dat zij gebruik kunnen maken van een collectiviteitskorting op de basisverzekering en de

2 Bladnummer 2/16 aanvullende pakketten. Daarnaast verstrekt de gemeente een tegemoetkoming in de premie van de aanvullende verzekering van 18,40 per maand per polis. Kinderen zijn gratis meeverzekerd. De huidige overeenkomsten met Agis en Menzis zijn de afgelopen jaren telkens automatisch verlengd en met uitzondering van kleine aanpassingen in de hoogte van de premie, indexatie van de eigen bijdrage en de dekking van het pakket ongewijzigd voortgezet. Naar een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering voor minima In 2014 vindt heroriëntatie van het huidige armoedebeleid plaats. In het kader van deze heroriëntatie wordt nieuwe invulling gegeven aan de collectieve ziektekostenverzekering. Daarvoor zijn verschillende aanleidingen:» De wettelijke inkomensgrens voor de collectieve ziektekostenverzekering vevalt Per 1 januari 2015 vervalt de wettelijke inkomensgrens van 110% van het sociaal minimum voor de collectieve ziektekostenverzekering. De gemeente krijgt daarmee de mogelijkheid om de verzekering aan te bieden aan een bredere doelgroep. De categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt afgeschaft. Per 1 januari 2015 wordt de categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. De collectieve ziektekostenverzekering kan voor deze doelgroep worden ingezet als een alternatief instrument. Verlagen financiële drempel voor minima om een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten In de ontwikkeling van het nieuwe armoedebeleid hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven die zich inzetten voor minima. Deze partijen is gevraagd naar hun ervaringen met het huidige armoedebeleid en de knelpunten die zij ervaren. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de collectieve ziektekostenverzekering, ondanks de gemeentelijke tegemoetkoming in de premie van de aanvullende verzekering, in vergelijking met reguliere producten die verzekeraars aanbieden relatief duur is. De collectieve ziektekostenverzekering biedt over het algemeen een uitgebreidere dekking dan reguliere polissen, omdat mensen met een laag inkomen over het algemeen meer gebruik maken van zorg. Deze bredere dekking leidt tot een hogere premie. Minima kiezen in de praktijk daarom soms voor een andere, minder uitgebreide en daarmee goedkopere verzekering dan de collectieve ziektekostenverzekering. Hierdoor ontstaat het risico op onderverzekering en de kans dat minima zich vooralsnog tot de gemeente wenden op het moment dat zij gebruik maken van zorg die niet wordt gedekt door hun eigen verzekering. Een overweging is om de gemeentelijke tegemoetkoming in de premie van de aanvullende verzekering te verhogen, zodat de collectieve ziektekostenverzekering betaalbaarder wordt voor minima en de financiële drempel voor het afsluiten van de collectieve ziektekostenverzekering wordt verlaagd. Het risico op onderverzekering van minima wordt hiermee beperkt.

3 2 O Bladnummer 3/16 * Afschaffing van landelijke inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten In juni 2014 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel tot afschaffing van enkele landelijke compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten aangenomen (de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Regeling compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER)). Op grond van deze landelijke regelingen werden chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd voor hogere zorgkosten. Ter vervanging van deze regelingen krijgen gemeenten de bevoegdheid om een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te ontwikkelen. Zij krijgen daarvoor ongeveer een derde van het budget dat in 2013 beschikbaar was voor de uitvoering van de Wtcg en CER. Dit betekent dat de gemeente niet voldoende middelen heeft om alle voormalig Wtcg- en CER-gerechtigden ook in de toekomst te blijven compenseren. Dit betekent kritisch bekeken moet worden hoe en voor wie de beschikbare middelen worden ingezet. Eén mogelijkheid is om de chronisch zieken en gehandicapten te compenseren via een uitgebreidere collectieve ziektekostenverzekering. Gelet op deze veranderingen is 2014 dus een natuurlijk moment om nieuwe collectieve ziektekostenverzekering voor minima in te richten die per 1 januari 2015 in werking treedt. De huidige contracten met Agis en Menzis zijn reeds (pro forma) opgezegd. 4 Gewenst maatschappelijk effect Minima (en minima met een chronische ziekte of handicap in het bijzonder) maken over het algemeen meer gebruik van zorg. Zij hebben echter niet alti d voldoende middelen om die zorg te kunnen betalen. Enerzijds kan dit leiden tot het ontstaan van schulden op het moment dat iemand wel gebruik maakt van zorg maar hier eigenlijk geen geld voor heeft, Anderzijds kan deze situatie ook leiden tot zorgmijding en daarmee mogelijk tot een verslechtering van iemands gezondheid. Dit kan weer leiden tot andere problemen (zoals een afname van de mob liteit, niet kunnen werken), die een belemmering kunnen vormen om mee te doen in de samenleving, Het doel van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima is om de toegang tot betaalbare zorg voor deze groep te waarborgen, zodat deze mensen een beroep kunnen doen op de zorg die zij nodig hebben. De collectieve ziektekostenverzekering dient als een vervangende compensatieregeling voor de Wtcg en CER. Door de uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering kunnen chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum zorgkosten die eerst werden gecompenseerd door de Wtcg en CER vergoed krijgen. De collectieve ziektekostenverzekering heeft niet alleen directe positieve gevolgen voor minima, maar indirect ook voor de gemeente. Bijvoorbeeld: Een goede collectieve ziektekostenverzekering voorkomt dat mensen schulden opbouwen op het moment dat zij niet goed verzekerd zijn en toch gebruik maken van zorg, De kans dat mensen door het opbouwen van schulden bij hun zorgverzekeraar in de schuldhulpverlening terecht komen neemt hierdoor af, De collectieve ziektekostenverzekering kan als een voorliggende voorziening voor individuele bijzondere bijstand gelden. Dit betekent dat er geen bijzondere bijstand wordt verstrekt voor medische kosten die worden gedekt door de collectieve ziektekostenverzekering. Door het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering, kan het beroep op de bijzondere bijstand voor medische

4 Bladnummer 4/16 Raadsvoorstel 26 september 2( kosten dus worden beperkt. De collectieve ziektekostenverzekering is dus niet alleen een verzekering voor minima zelf, maar indirect ook voor de gemeente. Aangenomen wordt dat wanneer zij haar inwoners een goede verzekering biedt, het beroep op andere regelingen van de gemeente (en dus de kosten daarvan) afneemt. Via de collectieve ziektekostenverzekering kunnen niet alle meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten gedekt worden. Een deel van de meerkosten van deze doelgroep zijn immers niet verzekerbaar (daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan extra waskosten, stookkosten of kosten voor kleding). De gemeente Nieuwegein zal per 1 januari 2015 daarom naast een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering een maatwerkvoorziening ontwikkelen, gericht op de compensatie van meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. 5 Bestaand beleidskader» Raadsbesluit tot voorzetting van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima onder de Wet werk en bijstand (16 december 2003). Integraal plan van aanpak armoedebestrijding in Nieuwegein. Collegebesluit tot (pro forma) opzegging van de huidige contracten met zorgverzekeraar Agis en Menzis. 6 Voorgestelde oplossing De beslispunten uit paragraaf 2 worden hieronder nader toegelicht; 1. De voorwaarden voor de collectieve ziektekostenverzekering per 1 januari 2015 te verruimen. Er zijn twee redenen om de voorwaarden van de collectieve ziektekostenverzekering per 1 januari 2015 te verruimen: Het verlagen van de financiële drempel voor minima om een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Zoals in paragraaf 3 uiteen is gezet, kan de collectieve ziektekostenverzekering in vergelijking met reguliere polissen relatief'duur'zijn. De collectieve ziektekostenverzekering biedt weliswaar een uitgebreidere dekking, maar is hierdoor in verhouding duurder dan reguliere polissen. Een risico hiervan is dat minima niet kiezen voor de collectieve ziektekostenverzekering, maar een andere, minder uitgebreide, verzekering afsluiten. Zij maken dan minder directe kosten, maar zijn ook minder goed verzekerd. Wanneer zij vervolgens aanspraak maken op zorg die niet wordt gedekt door hun verzekering, is de kans groot dat zij de kosten van deze zorg niet zelf kunnen dragen en zij voor alsnog een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning (in de vorm van individuele bijzondere bijstand). Deze situaties kunnen voorkomen worden door de financiële drempel voor minima om een col ectieve zie tenverzekering af te sluiten te verlagen, door de gemeentelijke tegemoetkoming in de premie van de aanvullende verzeker g te verhogen. Wer vervallen van de Wtcg, CER en gemeentelijke tegemoetkomingen voor

5 Bladnummer 5/16 chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Het wegvallen van de Wtcg, CER, de ouderentoeslag en de categoriale tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten hebben een negatief effect op het inkomen van de mensen die gebruik maken van een of meerdere van deze regelingen. Deze effecten zijn het grootst voor mensen met een minimuminkomen (bron: Transitiebureau Wmo). De verwachting is dat het beroep op de individuele bijzondere bijstand zal toenemen, indien geen voor deze groep geen alternatieve compensatieregeling wordt georganiseerd. Deze negatieve effecten op het inkomen kunnen verzacht worden door de voorwaarden voor de collectieve ziektekostenverzekering te verruimen. De mensen die tot op heden gebruik maakten van de Wtcg, CER en de categoriale minimaregelingen kunnen hun zorgkosten dan in de meeste gevallen vergoed krijgen via de verzekering. Nieuwe voorwaarden collectieve ziektekostenverzekering Voorgesteld wordt om de voorwaarden van de collectieve ziektekostenverzekering te verruimen: Voorgesteld wordt om de inkomensgrens van de collectieve ziektekostenverzekering te verhogen van 110% naar 150% van het sociaal minimum. De collectieve ziektekostenverzekering wordt daarmee toegankelijk voor een grotere doelgroep. Er wordt voorgesteld om de inkomensgrens te verhogen, omdat het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen boven 110% van het sociaal minimum en hoge zorgkosten onder het sociaal minimum kan uitkomen, indien zij hier niet op enigerwijze voor hun hogere zorgkosten gecompenseerd worden. Om de collectieve ziektekostenverzekering goed te ten aansluiten op het zorggebruik van chronisch zieken en gehandicapten, worden naast de basisverzekering twee aanvullende pakketten afgenomen bij een zorgverzekeraar: Een middenpakket. De dekking van dit pakket is vergelijkbaar met de dakking van de pakketten die de gemeente in 2014 afneemt bij Agis en Menzis. Een uitgebreid pakket. In dit pakket zijn extra dekkingen opgenomen voor de meest voorkomende meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Op deze manier wordt ongeveer 95% van de meest voorkomende meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten gedekt. 1 Beide pakketten zijn toegankelijk voor iedereen met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum. De gemeente mag de toegang tot het uitgebreide pakket niet beperken tot mensen met specifieke doelgroepkenmerken (zoals een chronische ziekte of handicap). De verzekerde kiest op basis van zijn zorggebruik zelf welk pakket het beste past bij hem past, De premie van het uitgebreide pakket is hoger dan de premie van het middenpakket. Verondersteld wordt dat het prijsverschil tussen beide pakketten verzekerden prikkelt om een weloverwogen keuze te maken voor een pakket en alleen de zorg waarop zij daadwerkelijk een beroep doen te verzekeren. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke tegemoetkoming in de premie van de 1 Onder deze extra dekkingen vallen bijvoorbeeld vergoedingen voor orthopedisch schroeisel, hogere vergoedingen voor de podotherapeut en fysiotherepaeut, hogere vergoedingen voorde eigen bijdragen van medicijenen, extra vergoedingen vcor dieetadvies,

6 Bladnummer 6/16 Raadsvoorstel 26 september 2( aanvullende pakketten voor alle mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum te verhogen: De gemeentelijke tegemoetkoming voor het middenpakket (waarvan de dekking vergelij :baar is met de pakketten van Agis en Menzis in 2014) wordt verhoogd van 18,40 naar 21. Door deze verhoging wordt gewaarborgd dat verzekerden die in )14 gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering in 2015 zelf niet meer premie hoeven te betalen voor een pakket met vergelijkbare dekking. De gemeentelijke tegemoetkoming voor het uitgebreide pakket wordt 28,00. De tegemoetkoming wordt alleen verstrekt aan mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Mensen met een inkomen tussen 130% en 150% van het sociaal minimum dienen de premie van de aanvullende verzekering zelf te dragen. Desondanks kan het voor hen aantrekkelijk zijn om de collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten, omdat zij kunnen profiteren van de kortingen die de verzekeraar geeft op de premie van zowel de basisverzekering als aanvullende pakketten. Het effect van wegvallen van de Wtcg en CER voor mensen met een inkomen tussen 130% en 150% van het sociaal minimum kan hierdoor ook voor deze groep verzacht worden. Het is moeilijk om te voorspellen hoeveel mensen met een inkomen tussen 130% en 150% van het sociaal minimum een beroep zullen doen op de collectieve ziektekostenverzekering. Omdat deze groep geen tegemoetkoming in de premie ontvangt, is de collectieve ziektekostenverzekering voor hen in vergelijking met de verzekeringen wel minder aantrekkelijk dan voor de groep die wel een tegemoetkoming van de gemeente ontvangt. De kans dat mensen met een inkomen tussen 130% en 150% kiezen voor een andere verzekering dan de collectieve ziektekostenverzekering is daardoor groter. De verwachting is dat het gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering onder de groep met een inkomen tussen 130% en 150% daarom lager zal liggen dan onder de groep met een inkomen tot 130%. In 2015 zal het gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering geëvalueerd worden. Indien blijkt dat er door de groep met een inkomen tussen 130% en 150% van het sociaal minimum te weinig gebruik van de verzekering wordt gemaakt, kan besloten worden om de collectieve ziektekostenverzekering vanaf 2016 niet meer voor deze groep aan te bieden. Kosten voor de verzekerde De kosten van de zorgverzekering voor de verzekerde bestaan uit twee onderdelen: de kosten voor de premie van de basisverzekering en de kosten voor de premie van de aanvullende verzekering. Mensen met een laag inkomen hoeven deze kosten niet volledig zelf te dragen: Mensen met een inkomen tot maximaal kunnen bij de Belastingdienst zorgtoeslag aanvragen ter compensatie van de premiekosten van de basisverzekering. De maximale hoogte van de zorgtoeslag is 72 bij een inkomen van maximaal (voor een alleenstaande). Dit betekent dat mensen met een

7 Bladnummer 7/16 inkomen op bijstandsniveau (een inkomen van ongeveer e per jaar) 16 per maand zelf moeten bijdragen aan de premie voor de basisverzekering. 2 Mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen in de premie van de aanvullende verzekering. De premiebedragen van zowel de basis- als aanvullende verzekering zijn op dit moment nog niet bekend. Deze worden begin november door de zorgverzekeraars gepresenteerd. Het is wel mogelijk om al een schatting te geven van de premiebedragen. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten voor de verzekerde, na aftrek van de zorgtoeslag en de gemeentelijke bijdrage in de premie van de aanvullende verzekering. De verzekerde kan vanaf 1 januari 2015 kiezen uit twee pakketvarianten voor de aanvullende verzekering: een middenvariant en een uitgebreide variant. Binnen deze twee verzekeringspakketten kunnen verzekerden nog kiezen uit drie verschillende tandverzekeringen, waarbij geldt dat hoe uitgebreider de dekking is, hoe hoger de premie wordt. Wanneer de verzekerde kiest voor een uitgebreidere tandverzekering, leidt dit tot een hogere premie. De verzekerde draagt deze extra premie zelf. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten voor de verzekerde per maand voor de premie van de basisverzekering en de aanvullende pakketten. Premie Bijdrage Zorgtoeslag Kosten voor de gemeenten verzekerde** Basisverzekering 88,82 n.v.t* Maximaal Minimaal 16,82 72 Aanvullende verzekering Middenpakket, met: n.v.t Tandverzekerinq 1 34,82 21,00 13,82 Tankverzekerinq 2 41,45 21,00 20,45 Tandverzekering 3 57,85 21,00 36,85 Uitgebreid pakket, met: Tandverzekering 1 55,00 28,00 27,0C Tankverzekering ,00 33,64 Tandverzekering 3 78,03 28,00 50,03 * De gemeente is niet bevoegd om een tegemoetkoming te verstrekken in de premie van de basisverzekering. Hiervoor kunnen mensen met een inkomen tot maximaal zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. ** Het gaat hier om verzekerden met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Bron: Belastingdienst. De bedragen zijn gebaseerd op de voorwaarden van de zorgtoeslag De bedragen voor 2015 worden eind 2014 bekend gemaakt. De verwachting is dat de zorgtoeslag 2015 voor de lage inkomens hoger uitvalt dan in 2014 (bron: Zorgwijzer.nl).

8 Bladnummer 8/16 i In 2014 moeten minima minimaal 21 van de premie van de aanvullende zorgverzekering zelf dragen. Dit is de premiebijdrage van de verzekerde voor het middenpakket, met tandverzekering 2. De totale premie van het middenpakket met tandverzekering 2 stijgt in 2015 ten opzichte van 2014 licht. Om te voorkomen dat verzekerden die nu gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering in 2015 zelf meer premie moeten bijdragen, wordt de gemeentelijke bijdrage in de premie van het middenpakket verhoogd van 18,40 naar 21. De bijdrage van de verzekerde zelf in de premie van het middenpakket met tandverzekering 2 blijft hierdoor gelijk. Vanaf 2015 kunnen verzekerden ook kiezen voor een minder uitgebreide tandverzekering met minder dekking en dus een lagere premie (tandverzekering 1). Verzekerden kunnen, afhankelijk van hun zorggebruik, dus ook een pakket met een lagere premie afsluiten. Zij dragen dan zelf nog 13,82 bij. Uitzonderingssituatie De collectieve ziektekostenverzekering zal niet voor alle chronisch zieken en gehandicapten een passende regeling zijn voor de compensatie van hogere zorgkosten. Sommige chronisch zieken en gehandicapten hebben door een zeldzame aandoening of ziekte zeer specifieke zorgkosten die slechts door een enkele verzekeraar worden vergoed en niet worden gedekt door de collectieve ziektekostenverzekering. Het is echter onmogelijk om in de uitbreiding op het aanvullend pakket alle soorten medische kosten inkomen te verzekeren. In deze uitzonderlijke situaties kan bijzondere bijstand worden verstrekt die een deel van de premie van de zorgverzekering van de betrokkene (dus anders dan de collectieve ziektekostenverzekering) vergoed. In de beleidsregels is de collectieve ziektekostenverzekering opgenomen als een voorliggende voorziening voor bijzondere bijstand. 2. De volgende middelen structureel in te zetten voor de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten: De middelen die vrijvallen met de afschaffing van de categoriale tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en ouderen ( ) De middelen die de gemeente van het Rijk krijgt voor de ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten ( in 2015, oplopend tot structureel vanaf 2017) Een deel van de beschikbare middelen voorde compensatie van chronisch zieken en gehandicapten worden vanaf 2015 ingezet om de nieuwe collectieve ziektekostenverzekering te financieren. Het overige budget wordt ingezet voor een maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten, die hen compenseert voor hogere zorgkosten. Deze regeling wordt in het najaar van 2014 nader uitgewerkt. Besluitvorming over deze maatwerkvoorziening vindt naar verwachting plaats in de raadsvergadering op 18 december 2014, T Zie voor een verdere toelichting de paragraaf financiën.

9 Bladnummer 9/16 7 Alternatieven Niets doen De gemeente Nieuwegein is niet verplicht om ter vervanging van de landelijke compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en de categoriale minimaregelingen van de gemeente een nieuwe regeling te organiseren. De middelen die vrijvallen met de afschaffing van de categoriale minimaregelingen en de middelen die Nieuwegein van het Rijk krijgt voor de ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten zijn niet geoormerkt en kunnen dus ook worden ingezet voor andere beleidsdoeleinden. Verwacht wordt dat wanneer er geen alternatieve regeling georganiseerd wordt, het beroep op de individuele bijzondere bijstand toeneemt. Dit brengt hoge uitvoeringskosten met zich mee, omdat de afhandeling van aanvragen individuele bijzondere bijstand een arbeidsintensief proces is. De_gemeentelijke bijdrage in de premie van de aanvullende verzekering.verhogen Een mogelijk alternatief is om de gemeentelijke bijdrage in de premie van de aanvullende verzekering te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat de verzekerde zelf minder premie hoeft te dragen en het voor de doelgroep dus aantrekkelijker wordt om de collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten voor de verzekerde indien de gemeentelijke bijdrage in de premie van het middenpakket wordt verhoogd naar 27,50 en de gemeentelijke bijdrage in de premie van het uitgebreide pakket 37,50 wordt. Premie Bijdrage Zorgtoeslag Kosten voor de gemeenten verzekerde** Basisverzekering 88,82 - n.v.t* Maximaal Minimaal 16,82 72 Aanvullende verzekering Middenpakket, met: n.v.t Tandverzekering 1 34,82 27,50 n.v.t, 7,32 Tankverzekering 2 41,45 27,50 13,95 Tandverzekerinq 3 57,85 27,50 e 30,35 Uitgebreid pakket, met: Tandverzekerinq 1 55,00 37,50 e 17,50 Tankverzekering 2 61,64 37,50 e 25,14 Tandverzekering 3 e; 03 37,50 40,53 De verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de premie van het middenpakket van 18,40 naar 27,70 heeft een gunstig effect op de kosten die de verzekerde zelf moet dragen. In 2014 moeten minima minimaal 21 van de premie van de aanvullende zorgverzekering zelf dragen (de hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de pakketvariant die de verzekerde heeft afgesloten. Het hier genoemde premiebedrag is de premie voor het

10 Bladnummer 10/16 pakket in 2014 dat qua dekkingen gelijk is aan het nieuwe middenpakket met tandverzekering 2). Vanaf 1 januari 2015 moeten minima voor een vergelijkbaar pakket nog 13,95 betalen. Daarnaast kunnen zij ook kiezen voor een goedkoper pakket met minder dekking, waarvoor zij maande jks dan zelf 7,32 moeten bijdragen, Wanneer de gemeentelijke bijdrage in de premie van de pakketten wordt verhoogd, stijgen de kosten van de collectieve ziektekostenverzekering. Hierdoor blijven minder middelen over voor de ontwikkeling van een maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten. De financiële consequenties van dit alternatief zijn uitgewerkt in de paragraaf financiën. 8 Financiële aspecten Kosten collectieve ziektekosl 'kering De gemeente verstrekt alleen een tegemoetkoming in de premie aan mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Om de kosten van de tegemoetkoming te berekenen, is inzicht in de ontwikkeling van het aantal personen vanaf 18 jaar met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum nodig. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zij worden in de berekening van de kosten daarom buiten beschouwing gelaten. In 2014 zijn er in Nieuwegein ongeveer personen vanaf 18 jaar met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum (bron: Minimascan Stimulansz en CBS Statsline). 3 Verondersteld wordt dat de doelgroep voor de collectieve ziektekostenverzekering zich op dezelfde wijze ontwikkeld als het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Nieuwegein. De verwachting is dat het aantal personen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum in 2015 nog zal stijgen door de nasleep van de economische crisis en vanaf 2016 licht zal afnemen. Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de totale doelgroep voor de collectieve ziektekostenverzekering (gebaseerd op de Meerjarenbeleidsplan WIL) Aantal volwassen personen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum Het gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering ligt in 2014 op 23%. De verwachting is dat het gebruik zal toenemen door de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de premie. Het wordt daardoor aantrekkelijker om de collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Onderstaande tabel geeft inzicht in het verwacht In Nieuwegein zijn er ongeveer huishoudens met een inkomen tot 130% van het: aalmin urn (br i: mli jlansz). Oi ï het aar ersonen vanaf li jaar met een inkomen to: 130% van het sociaal minimum te berekenen, is het aantal huishoudens vermenigvuldigd met factor 1,6, omdat er in Nieuwegein gemiddeld 1,6 personen vanaf 18 jaar in een huishouden wonen.

11 Bladnummer 11/16 gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering. In deze prognose wordt uitgegaan van een bereik van 30% in 2015, 40% in 2016 en 45% in Aantal polissen Op basis van bovenstaande prognose kan een schatting gemaakt worden van de kosten van de collectieve ziektekostenverzekering (bedragen *1000). De kosten van de collectieve ziektekostenverzekering zijn gelijk aan het totaal aantal polissen, vermenigvuldigd met de kosten van de tegemoetkoming per polis per jaar. Verwacht wordt dat 60% van de verzekerden gebruik maakt van het middenpakket en 40% van het uitgebreide pakket Middenpakket Uitgebreid pakket totaal! Dekking Voorgesteld wordt om voor de dekking van de collectieve ziektekostenverzekering de volgende middelen aan te wenden (bedragen *1000): (structureel) cateqoriale regelingen collectieve ziektekostenverzekering afschaffing Wtcg/CER totaal Toelichting bij de tabel: Het budget van de categoriale regelingen is het budget dat jaarlijks is begroot voor de categoriale minimaregelingen van de gemeente, Het budget van de collectieve ziektekostenverzekering is het budget dat jaarlijks is begroot voor de collectieve ziektekostenverzekering. Het budget afschaffing Wtcg/CER bestaat uit de middelen die de gemeente krijgt voor de ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken * In 2014 ligt het gebruik van de col ictieve ziektekostenverzekering op ongeveer. De verwachting is dat het gebruik van de collectieve ziektekos :enverzekering vanaf 2015 toeneemt, omdat het oor de verhoging van de gemeentelijke tegemoetkoming in de premie aantrekkelijker wordt om de verzekering af te sluiten. Het effect van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage zal in 2015 worden afgez' oor het feit dat de gemeente overstapt van Agis en Menzis naar alleen Menzis. Hoewel er geïnvesteerd wordt in de communicatie over de nieuwe regeling, zal de nieuwe collectieve ziekteki :enven:ekerir (en voor een de< doelgroep ook de naam van de voor hen nieuwe verzekeraar) in 2015 nog naamsbekendheid moeten krijgen. Daarom wordt in 2015 uitgegaan van relatief kleine toename van 7%. In de i aarop volgende jaren neemt het gebruik vervolgens telkens iets verder toe.

12 Bladnummer 12/16 en gehandicapten. Dit budget loopt van in 2015 op tot structureel vanaf Het budget 'categoriale regelingen' en budget 'collectieve ziektekostenverzekering' maken onderdeel uit van het Budget bijzondere bijstand (FCL ). Het budget 'afschaffing Wtcg/CER' maakt onderdeel uit van het budget Hulp bij het huishouden (FCL ). De beschikbare middelen zullen door de afdeling Financiën met de eerste kwartaalwijziging van de begroting 2015 onder één nieuw FCL worden ondergebracht. In onderstaande tabel zijn de kosten van de collectieve ziektekostenverzekering afgezet tegen te beschikbare middelen. Hierin zijn de uitvoeringskosten van de collectieve ziektekostenverzekering buiten beschouwing gelaten Kosten collectieve ziektekostenverzekering Beschikbare middelen saldo De uitvoeringskosten van de collectieve ziektekostenverzekering maken onderdeel uit van de totale exploitatiebijdrage aan WIL (die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regeling). Deze exploitatiebijdrage wordt uit een daarvoor gereserveerd budget gefinancierd. WIL heeft aangegeven dat de verhoging van de inkomensgrens mogelijk leidt tot een verhoging van de uitvoeringskosten van de collectieve ziektekostenverzekering. Of de verruiming van de collectieve ziektekostenverzekering daadwerkelijk leidt tot extra uitvoeringskosten is op dit moment nog niet bekend. De hoogte van de uitvoeringskosten zijn mede afhankelijk van de wijze waarop de werkprocessen en de aanmeldprocedure worden ingericht. Hierover vindt in het najaar nadere afstemming tussen WIL en de zorgverzekeraar plaats. Een eventuele stijging van de uitvoeringskosten kan worden opgevangen binnen de beschikbare middelen. Het saldo op de beschikbare middelen zal op de volgende wijze bestemd worden: De ontwikkeling van een maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze regeling zal in het najaar van 2014 ontwikkeld worden. Besluitvorming over de regeling vindt naar verwachting in de raad van 18 december 2014 plaats. Het opvangen van een eventuele stijging van de uitvoeringskosten van de collectieve ziektekostenverzekering. Financiële consequenties verhoging gemeentelijke bijdrage in de premie In paragraaf 7 is uiteen gezet dat het mogelijk is de gemeentelijke bijdrage in de premie van de aanvullende pakketten te verhogen. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten van de collectieve ziektekostenverzekering wanneer de gemeentelijke bijdrage in het middenpakket wordt verhoogd naar 27,50 en de gemeentelijke b drage in het uitgebreide pakket 37,50 wordt.

13 Bladnummer 13/16 Raadsvoorstel 26 september 2( ;) ( Kosten collectieve ziektekostenverzekering Beschikbare middelen saldo In dit scenario blijven er minder middelen over voor de ontwikkeling van een maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten. Hier staat tegenover dat chronisch zieken en gehandicapten een hogere gemeentelijke bijdrage in de premie van de ziektekostenverzekering ontvangen, waardoor zij zelf minder premiekosten hoeven te dragen. 9 Communicatie aspecten Na besluitvorming door het college op 23 september zal er een persbericht gepubliceerd worden waarin uiteen gezet wordt dat het college de raad heeft voorgesteld om de collectieve ziektekostenverzekering uit te breiden en de voorwaarden te verruimen. De communicatiecampagne voor de collectieve ziektekostenverzekering wordt gestart na besluitvorming in de raad op 30 oktober 2014 en de bekendmaking van de definitieve premiebedragen door de zorgverzekeraars. De definitieve premiebedragen worden naar verwachting begin november door de zorgverzekeraars gepresenteerd. We willen met de collectieve ziektekostenverzekering zoveel mogelijk mensen die behoren tot de doelgroep bereiken. De beste manier om de doelgroep te bereiken, is door hen persoonlijk te informeren over de nieuwe collectieve ziektekostenverzekering per 1 januari 2015: Alle minima die al een collectieve ziektekostenverzekering hebben ontvangen een persoonlijke brief waarin zij geïnformeerd worden over het nieuwe aanbod. Daarbij wordt een informatiepakket van Menzis meegestuurd. In het najaar ontvangt de gemeente van het CAK de gegevens van de Nieuwegeiners die in 2013 in aanmerking zijn gekomen voor een tegemoetkoming op grond van de Wtcg en CER. Ook deze mensen zullen per brief geïnformeerd worden over de uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering. Naast het persoonlijk aanschrijven van de potentiële doelgroep, wordt de doelgroep via de reguliere communicatiekanalen geïnformeerd over de nieuwe collectieve ziektekostenverzekering (via de website van WIL en de gemeente, de nieuwsbrief van WIL en advertenties in de Molenkruier), Tenslotte zal de gemeente ook maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven die zich inzetten voor minima informeren over de nieuwe collectieve ziektekostenverzekering, zodat zij de nieuwe regeling ook bij de doelgroep onder de aandacht kunnen brengen.

14 Bladnummer 14/16 Raadsvoorstel 26 september 201' 10 Juridische aspecten Wettelijke grondslag van de collectieve ziektekostenverzekering Met de afschaffing van de landelijke compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten krijgen gemeenten de bevoegdheid om een nieuwe compensatieregeling voor deze doelgroep te ontwikkelen. Gemeenten kunnen de regeling zowel binnen het wettelijk kader van de WWB (vanaf 1 januari 2015 Participatiewet) als de Wmo vormgeven,, De wettelijke grondslag voor de collectieve ziektekostenverzekering ligt in artikel 35, lid 6 van de WWB (artikel 35 lid 3 Participatiewet). In dit artikel is bepaald dat gemeenten bijzondere bijstand kunnen verstrekken in de vorm van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering en/of een tegemoetkoming in de premie van een dergelijke verzekering. De wettelijke inkomensgrens voor de collectieve ziektekostenverzekering vervalt per 1 januari Concessieovereenkomst voor diensten De begunstigingsovereenkomst tussen de gemeente en een zorgverzekeraar kan gekwalificeerd worden als een concessieovereenkomst voor diensten. Er is sprake van een concessieovereenkomst indien de opdrachtnemer (in dit geval de verzekeraar) het recht heeft om de dienst zelf te exploiteren. Dit betekent dat het exploitatierisico ook bij de opdrachtnemer ligt. Bij de uitvoering van de collectieve ziektekostenverzekering ligt het exploitatierisico bij de verzekeraar, omdat onzeker is hoeveel mensen de collectieve ziektekostenverzekering zullen afsluiten. Minima zijn immers niet verplicht om gebruik te maken van de collectieve ziektekostenverzekering en kunnen zich dus ook bij een andere zorgverzekeraar verzekeren. Concessieovereenkomsten voor diensten zijn uitgesloten van de aanbestedingsplicht (artikel 1.7, lid c Aanbestedingswet 2012). De gemeente is daarom niet verplicht om de uitvoering van de collectieve ziektekostenverzekering aan te besteden. De keuze voor zorgverzekeraar Menzis is de uitkomst van een marktconsultatie die in samenwerking met de WILgemeenten en de gemeenten Almere, Amersfoort en Apeldoorn heeft plaatsgevonden. 11 Risico's Ontwikkeling doelgroep Op basis van ramingen wordt verwacht dat in 2015 ongeveer mensen met een inkomen tot : 50% van het sociaal minimum gebruik zullen maken van de collectieve ziektekostenverzekering. Er zijn geen exacte cijfers bekend over het aantal voormalig Wtcgen CER-gerechtigden met een laag inkomen. Op basis van cijfers van het CAK is een schatting gemaakt van het aantal Wtcg- en CER-gerechtigden dat per 1 januari 2015 gebruik kan maken van de uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering. Onzeker is echter hoeveel mensen daadwerkelijk gebruik gaan maken van de nieuwe collectieve ziektekostenverzekering. Het is daarom mogelijk dat er meer mensen een beroep doen op de verzekering dan op basis van de prognoses wordt verwacht. De kosten van de collectieve ziektekostenverzekering kunnen daarmee hoger uitkomen dan het budget dat begroot is voor deze regeling. In onderstaande tabel is weergegeven wat de kosten van de collectieve ziektekostenverzekering zijn als het gebruik van de regeling vanaf % is:

15 Bladnummer 15/ aantal polissen kosten beschikbare middelen e saldo De kans dat vanaf % van de totale doelgroep gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering en er dus een tekort ontstaat op het beschikbare budget is klein. In 2014 ligt het gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering op ongeveer 23%. De verwachting is dat het gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering vanaf 2015 toeneemt, omdat het door de verhoging van de gemeentelijke tegemoetkoming in de premie aantrekkelijker wordt om de verzekering af te sluiten, Het effect van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage zal in 2015 worden afgezwakt door het feit dat de gemeente overstapt van Agis en Menzis naar alleen Menzis. Hoewel er geïnvesteerd wordt in de communicatie over de nieuwe regeling, zal de nieuwe collectieve ziektekostenverzekering (en voor een deel van de doelgroep ook de naam van de voor hen nieuwe verzekeraar) in 2015 nog naamsbekendheid moeten krijgen. Een verhoging van het gebruik van de regeling in één jaar van 23% naar 50% is daarom niet waarschijnlijk. Wanneer het gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering tegen de verwachting in toch 50% is, bestaat er nog steeds voldoende dekking voor het voorstel. Er blijven in deze situatie dan wel minder middelen over voor de inrichting van een maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten. Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten van de collectieve ziektekostenverzekering maken onderdeel uit van de totale exploitatiebijdrage van de gemeente Nieuwegein aan WIL. WIL neemt de uitvoeringskosten van deze regeling niet als een apart onderdeel op in haar begroting en jaarrekening. De exploitatiebijdrage wordt gefinancierd uit een daarvoor gereserveerd budget. ' /IL heeft aangegeven dat de verhoging van de inkomensgrens mogelijk leidt tot een verhoging van de uitvoeringskosten van de collectieve ziektekostenverzekering. Hiermee is in de begroting van de totale exploitatiebijdrage aan WIL geen rekening gehouden. Of de verruiming van de collectieve ziektekostenverzekering daadwerkelijk leidt tot extra uitvoeringskosten is op dit moment nog niet bekend. De hoogte van de uitvoeringskosten zijn mede afhankelijk van de wijze waarop de werkprocessen en de aanmeldprocedure worden ingericht. Hierover vindt in het najaar nadere afstemming tussen WIL en de zorgverzekeraar plaats. Een eventuele stijging van de uitvoeringskosten kan worden opgevangen binnen de beschikbare middelen.

16 Bladnummer 1( 12 Bijlagen Tekst; Concept raadsbesluit burgemeester en wethouders, drs. P.C.M, van Elteren secretaris F.T.J.M. Backhuijs burgemeester

17 Nieuwegein ArJp^jfi V». Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op de Wet Maatregelen Wet werk en bijstand en de Wet tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten; besluit: 1. De voorwaarden voor de collectieve ziektekostenverzekering per 1 januari 2015 te verruimen door: De inkomensgrens van de collectieve ziektekostenverzekering te verhogen van 110% naar 150% van het sociaal minimum De gemeentelijke bijdrage in de premie voor de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum te verhogen: o De premie voor het middenpakket wordt verhoogd van 18,40 naar 21,00. o De premie voor het uitgebreide pakket wordt E 28, De volgende middelen structureel in te zetten voor de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten: De middelen die vrijvallen met de afschaffing van de categoriale tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en ouderen ( ) De middelen die de gemeente van het Rijk krijgt voor de ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten ( in 2015, oplopend tot structureel vanaf 2017) Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 oktober 2014 de griffier, de voorzitter,

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen Portefeuillehouder Wethouder van der Laan Datum collegebesluit 1 november 2016 Opsteller S.G.N. van der Sluis Registratie GF16.20079 Agendapunt Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering 1- Notagegevens Notanummer 2016-001960 Datum 14-11-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

\,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014

\,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014 4&2E* ^ Nieuwegein //r/p^ttl Gemeenteraad \,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014 RaadSVOOrStel 2 0 14-371 Afdeling Strategie Maatschappelijke

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp N O T I T I E Aan Van Onderwerp MT Jetty Houtsma De collectieve aanvullende zorgverzekering als maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Datum 9 oktober 2014 Ter Besluitvorming Samenvatting

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Aan de gemeenteraad Behandeld door S. Koster Datum 11 oktober 2017 Doorkiesnummer 030-28 65908 Ons kenmerk 4829367 E-mail s.koster@utrecht.nl Onderwerp Scenario's Regeling Bijlage(n) Tegemoetkoming Zorgkosten

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Intrekking van de Verordening toe Datum 5 februari 2015 Werk en Inkomen Lekstroom gen WWB Raadsvoorstel Afdeling Str :egie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

22001/ september

22001/ september Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email D.W. Willems-Merkx 06-46277026 Danielle.willems-merkx@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 22001/22002 24 september

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes.

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes. COMPENSATIE MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (decentralisatie Wtcg/CER ). Toelichting op de beleidskeuzes t.b.v. adviesaanvraag adviesraden Drentsche Aa gemeenten. Inleiding Twee landelijke

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur 26 oktober 2017 Adviesnota voor: AB Algemeen Bestuur (AB) Onderwerp: Actualisering zorgverzekering AV Frieso Advies: 1. Inhoud

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Potting Datum : 05-11-2014 Onderwerp/Verzoek : Tegemoetkoming kosten van de collectieve ziektekostenverzekering 2015 Algemeen Bestuur : ja, vka Publiceren :

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Voorstel : Z-14-16949 Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Werkgroep: Maatschappelijke zaken Datum behandeling PG: 25 september

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn:

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn: Doorontwikkeling regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten middels een

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 116279 Datum : 3 februari 2015 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Registratienummer / 16Z Beleidsplan 'Armoedebestrijding en schuldhulpverlening in Midden- Delfland '

Registratienummer / 16Z Beleidsplan 'Armoedebestrijding en schuldhulpverlening in Midden- Delfland ' Datum 2 februari 2017 Nummer 2017-03- Datum commissievergadering 14 februari 2017 Datum raadvergadering 28 februari 2017 OPLEGGER Registratienummer 2017-00369 / 16Z.003708 Onderwerp Portefeuillehouder

Nadere informatie

Anouk Laudy & Xander de Graaf

Anouk Laudy & Xander de Graaf Anouk Laudy & Xander de Graaf Relatiemanagers CAK Hoe sluit de eigen bijdrage aan op uw gemeentelijk beleid? Programma - Wie zit er in de zaal? - De aanleiding - Profielen - Trends - Opdracht - Gemeente

Nadere informatie

1. Samenvatting. Agenda nr 7b.

1. Samenvatting. Agenda nr 7b. Agenda nr 7b. Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de Collectief Aanvullende Verzekering 2015 Soort: Informatieve notitie Opsteller: C.J.T. Adriaans-Steenbakkers Portefeuillehouder: T.C.W. Maas

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten De plaats van deze notitie in het al per 1 januari 2015 aangepaste beleid

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in de gemeente Dongen zoals die sinds 1 januari 2015 gelden. In deze tijd van verandering wil de gemeente Dongen inwoners,

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Registratienummer / 16Z Beleidsplan 'Armoedebestrijding en schuldhulpverlening in Midden- Delfland '

Registratienummer / 16Z Beleidsplan 'Armoedebestrijding en schuldhulpverlening in Midden- Delfland ' Datum 2 februari 2017 Nummer 2017-03-07 Datum commissievergadering 14 februari 2017 Datum raadvergadering 28 februari 2017 OPLEGGER Registratienummer 2017-00369 / 16Z.003708 Onderwerp Portefeuillehouder

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie