Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg"

Transcriptie

1 Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

2 April 2016 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten Voormalige Wtcg en CER Financiën Doelgroep Landelijk beeld Doel Aanvullende maatregelen Collectieve zorgverzekering aangevuld Tegemoetkoming via de Wmo Combinatie collectieve zorgverzekering en tegemoetkoming via de Wmo Gekozen beleid Beleid Communicatie Beleid Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg, versie 3 (maart 2016) 2

3 Inleiding Met de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (CER) stond de gemeente in 2014 voor de uitdaging om een compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te ontwikkelen met aanzienlijk minder middelen. In 2014 is ervoor gekozen om de oude Wtcg-regeling te koppelen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente waar inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten gebruik van kunnen maken. De redenen waarom hiervoor is gekozen zijn a. de gemeente dacht de burgers goed tegemoet te komen en uit te komen met de beschikbaar gesteld middelen (die aanzienlijk lager waren dan de middelen die het Rijk ter beschikking had in 2014). Tot slot is de gemeente uitgegaan van de eigen verantwoordelijk van de burger om de zorgverzekering daar af te sluiten, wat voor hem of haar het beste lijkt. De gemeente meende hiermee de doelgroep chronische zieken en gehandicapten voldoende tegemoet te komen. Echter, minder inwoners dan gedacht hebben in 2015 gebruik gemaakt van deze collectieve zorgverzekering. Dit betekent dat het gekozen beleid niet toereikend is gebleken. Om deze reden komt de gemeente nu met aanvullend beleid voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. 1. Uitgangspunten Door de afschaffing van de Wtcg en CER heeft de gemeente de bevoegdheid gekregen om een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te realiseren. De gemeente heeft hiervoor in 2014 een onderzoek door Nautus laten doen, waarbij is gekeken naar de veranderingen, grote van de doelgroep, financiën en consequenties. Op basis daarvan is het huidige beleid gemaakt. 1.1 Voormalige Wtcg en CER Sinds 2009 bestonden er verschillende regelingen die mensen compenseren voor meerkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap. Uit onderzoek bleek dat de Wtcg en CER niet goed werkten. Om het recht op de compensatieregelingen te bepalen werd het zorggebruik als indicator voor het hebben van meerkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap gebruikt. Het zorggebruik bleek echter geen adequate voorspeller voor daadwerkelijke meerkosten. Zo bleek dat er mensen waren die geen meerkosten hadden, maar wel een algemene tegemoetkoming en/of compensatie voor het eigen risico ontvingen, terwijl er omgekeerd ook mensen waren met daadwerkelijke meerkosten die geen Wtcg en/of CER krijgen uitgekeerd. De doelgroep werd dus onvoldoende bereikt en de regering wilde gerichte ondersteuning bieden. Om deze redenen zijn de regelingen naar de gemeente over gedragen. Wat was nu de Wtcg en wat was nu de CER? De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten bestond uit vier regelingen: 1. Algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten De algemene tegemoetkoming was bedoeld voor alle mensen die als gevolg van een chronische ziekte of handicap hoge zorgkosten hebben (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan extra Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg, versie 3 (maart 2016) 3

4 stookkosten, vervoerskosten voor geneeskundige hulp of extra uitgaven voor kleding). De hoogte van de tegemoetkoming was afhankelijk van de leeftijd en het zorggebruik van een rechthebbende. 2. Korting op eigen bijdrage individuele Wmo-voorzieningen en extramurale AWBZ-zorg Iedereen die gebruik maakt van een individuele Wmo-voorziening of extramurale AWBZ-zorg en daarvoor een eigen bijdrage moest betalen, kreeg automatisch een korting op deze eigen bijdrage van 33%. Deze korting werd door het CAK, dat verantwoordelijk is voor het innen van de eigen bijdragen, direct verrekend met de te betalen eigen bijdrage. Daarnaast nog de 3. Fiscale regeling specifieke zorgkosten en Tegemoetkoming specifieke zorgkosten en 4. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Deze regelingen zijn nog steeds van kracht via het UWV en de Belastingdienst. Om deze reden komen deze regelingen in dit document niet nader aan de orde. Regeling compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER) Iedere Nederlander heeft voor de zorgverzekering een eigen risico. Er wordt verondersteld dat chronisch zieken en gehandicapten hun eigen risico jaarlijks vol maken omdat zij meer gebruik maken van zorg en medicatie. Om chronisch zieken en gehandicapten hiervoor te compenseren ontvingen zij automatisch een tegemoetkoming op grond van de CER. In 2013 bedroeg deze tegemoetkoming een vast bedrag van 99. De CER stond los van de regelingen die vielen onder de Wtcg en was niet inkomensafhankelijk. Het recht op CER werd bepaald op basis van het zorggebruik. De CER werd uitgekeerd door het CAK. Regeling Vervallen per Overgeheveld naar gemeente Algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Korting eigen bijdrage individuele Wmovoorzieningen en extramurale AWBZ-zorg Tegemoetkoming arbeidsongeschikten Fiscale regeling specifieke zorgkosten Gerealiseerd via 1 januari 2014 December 2014 Collectieve zorgverzekering Menzis 1 januari december 2014 Deze regeling blijft gehandhaafd (uitvoering door UWV) Deze regeling blijft in aangepaste vorm gehandhaafd (uitvoering door Belastingdienst) Collectieve zorgverzekering Menzis Compensatie eigen risico 1 januari januari 2014 Niet voor gekozen 1.2 Financiën Voor de uitvoering van de nieuwe compensatieregeling ontvangt de gemeente middelen van het Rijk. Er zijn minder middelen ter beschikking gesteld dan voor de Wtcg en CER beschikbaar was. Het Rijk stelt voor de uitvoering van de nieuwe compensatieregeling nog maar zo n 30% van het Wtcg en CER budget 2013 beschikbaar aan de gemeente. Op deze middelen is dus een grote bezuiniging doorgevoerd. Dit betekent voor de gemeente het volgende: Beschikbare middelen Doesburg en verder WTCG en CER CAZ besteed/begroot Totaal Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg, versie 3 (maart 2016) 4

5 In 2014 heeft het college de bezuinigingsopdracht gekregen om binnen de Bijzondere Bijstand van ,- te bezuinigingen. Op deze bezuiniging heeft het college geanticipeerd door de collectieve minimaregelingen Bijzondere Bijstand te schrappen. Dit met uitzondering van de collectieve zorgverzekering. Zie ook verder bij de volgende paragraaf. 1.3 Doelgroep Nautus geeft aan dat de verwachten op basis van de bevolkingsprognose van het CBS en de uitgekeerde tegemoetkomingen op grond van de Wtcg en CER in 2013 dat het aantal rechthebbenden zich bij voortzetting van de huidige regelingen op lokaal niveau in de periode als volgt zal ontwikkelen: Rechthebbenden Wtcg CER Toelichting: De prognose is gebaseerd op landelijke bevolkingsprognoses van het CBS. In de prognose is geen rekening gehouden met lokale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw van de bevolking binnen uw gemeente. De daadwerkelijke aantallen kunnen daarom in positieve of negatieve zin afwijken van bovenstaande prognose. Het aantal deelnemers van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) CAZ en de bijbehorende kosten staan in onderstaand tabel weergegeven. Vanaf 2015 heeft de gemeente burgers met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum en chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten en een laag inkomen (tot 130% van het sociaal minimum) een collectieve zorgverzekering bij Menzis aangesloten. Tot 2015 was deze voorziening belegd bij Agis. Deelnemers CAZ (+ kosten) Deelnemers Partners Totaal dossiers/verzekerden Waarvan GarantVerzorgd 3 Agis Agis Kosten (totaal voor alle verzekerden, via bijzondere bijstand) (begroot) Het totaal aantal dossiers betreft klanten die gebruik maken van GarantVerzorgd 1,2 en 3. GarantVerzorgd 3 is specifiek voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten en een laag inkomen (tot 130% van het sociaal minimum). Opvallend is dat we qua aantal verzekerden weer behoorlijk op het oude niveau zitten, zoals het aantal wat in 2014 bij Agis hadden. 1.4 Landelijk beeld De gemeente Doesburg heeft er in 2014 voor gekozen om de oude Wtcg-regeling en de CER te compenseren via de collectieve zorgverzekering. Medio 2015 heeft de Unie KBO 1 een landelijk onderzoek uitgevoerd bij 40 gemeenten naar de wijze waarop deze gemeenten als alternatief voor de tegemoetkoming. Opvallend is dat een flink aantal gemeenten dezelfde keuze heeft gemaakt als de gemeente Doesburg. Daarnaast zijn er gemeenten die inwoners voor een financiële tegemoetkoming verwijzen naar de Bijzondere Bijstand, en/of financieren hun regeling (deels) uit het overgehevelde budget. Een conclusie heeft de Unie KBO niet getrokken, maar duidelijk wordt dat de verschillen tussen de gemeenten groot zijn en dat de gemeenten zoekende zijn. Daarnaast wijzen zij erop dat eventuele tegemoetkomingen veelal gericht zijn op de groep chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten en lage inkomens. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de stapeling van zorgkosten en het besteedbare inkomen van deze doelgroep. 1 Afschaffing WTCG & CER wat doen gemeenten? Unie KBO, 2015 Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg, versie 3 (maart 2016) 5

6 1.5 Doel Het realiseren van een compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Doesburg. Dit doel moet gerealiseerd binnen de volgende uitgangspunten: a. passend binnen de financiële kaders van de gemeenteraad; b. gericht op eigen verantwoordelijkheid van inwoners; c. actieve benadering van de doelgroep. Ad a. Het budget beschikbaar gesteld door het Rijk is het financiële kader. Ad b. De wet- en regelgeving binnen het sociaal domein is vooral gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid van inwoners. In de compensatieregeling komt dit terug door op te nemen dat inwoners zich voor de regeling moeten aanmelden en zelf verantwoordelijk blijven voor (een deel van) de betaling van het eigen risico voor de zorgverzekering. Ad c. Om te voorkomen dat er hetzelfde gebeurd als met de uitvoering van de Wtcg-regeling en de CER, het onvoldoende bereiken van de doelgroep, stelt de gemeente in samenwerking met de coöperatie IJsselstromen een communicatieplan op. 2. Aanvullende maatregelen De gemeente heeft verschillende keuzes om de besteedbare middelen uit te geven. De keuzes variëren van de totale doelgroep een kleine tegemoetkoming geven via de Wmo tot het geven van een hogere bijdrage via de bijzondere bijstand. Onderstaand staan drie keuzes uitgewerkt. 1. Collectieve zorgverzekering aangevuld 2. Tegemoetkoming via de Wmo 3. Combinatie collectieve zorgverzekering en tegemoetkoming via de Wmo 2.1 Collectieve zorgverzekering aangevuld Huidige situatie Momenteel heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten bij Menzis. Mensen met een chronische ziekte en/of handicap met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum inkomen kunnen hier gebruik van maken. De deelnemers krijgen via deze collectieve zorgverzekering: 6% Korting op de Basisverzekering en 9% op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering; Een maandelijkse premievergoeding van 25,- per persoon. Dit betekent dat de gemeente tot ca. 300 euro per jaar van de premie betaalt; Extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten en ziekenvervoer. Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg, versie 3 (maart 2016) 6

7 Een vergoeding van maximaal 400, voor eigen bijdragen voor Wmo maatwerkvoorzieningen. Dit zijn eigen bijdragen (voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding, hulpmiddelen of woningaanpassingen) die de deelnemer maandelijks moet betalen aan het CAK. In 2015 had de gemeente 168 aanvragen (verzekerde en eventuele partner). Voor 2016 hebben we 244 aanvragen. Wat betreft de aanvragen in 2016; van de 257 betreffen 100 aanvragen (73 hoofdaanvrager en 27 meeverzekerden) voor GarantVerzorgd 3. De verwachte kosten in 2016 voor de gemeente voor deze deelnemers is: 100 x 25,- (maandelijkse vergoeding) x 12 maanden = ,-. In 2016 hebben we dan nog te besteden = ,- Voorgestelde situatie Binnen en naast de collectieve zorgverzekering zien we mogelijkheden voor drie aanvullende maatregelen: 1. De maandelijkse premievergoeding te verhogen naar 40,- per persoon; 2. Het (wettelijke) eigen risico van 385,- 2 per persoon in de collectieve zorgverzekering op te nemen. Hierdoor stijgt de premie. Deze premiestijging á 30,- per persoon per maand voor rekening van de gemeente laten komen. 3. Mensen die geen collectieve zorgverzekering bij de gemeente hebben afgesloten en wel het hele eigen risico moeten betalen, worden hierin gecompenseerd. Conclusie Voor 2016 is de 1 e aanvullende maatregel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari uitvoerbaar. Een maandelijkse premievergoeding van 40,- betekent 100 x 40 x 12 = ,- aan kosten. De 2 e aanvullende maatregel kan voor het eerst per 1 januari 2017 worden uitgevoerd. Op basis van het huidige aantal deelnemers in pakket GarantVerzorgd 3 van de collectieve zorgverzekering betekent deze maatregel een kostenpost van ,- (100 x 30 x 12). Via de 3 e maatregel komen we tegemoet aan mensen die ervoor hebben gekozen geen gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering. Wel lijken veel mensen aan te lopen tegen de verplichte bijdrage eigen risico van 385,- per persoon. Om ook al in 2016 het (wettelijk) eigen risico (deels) op te vangen, is het voorstel om de resterende middelen 2016 in te zetten om alle chronische zieken en/of gehandicapten met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum een (eenmalige) tegemoetkoming te betalen. In 2014 hebben personen (zie tabel onder 1.3) een tegemoetkoming Wtcg ontvangen. De kans is klein dat de hele groep een inkomen onder de 130% heeft, we verwachten dat ongeveer 300 mensen hier gebruik van (kunnen) maken. Dit betekent een volledige compensatie van 385 x 300 = ,-. Aangezien de schatting van 350 mensen een schatting is en het budget gelimiteerd is, moet we een budgetplafond inbouwen van ,-. De administratieve lasten voor de organisatie is ongeveer 1 uur per persoon. Uitgaande van 400 deelnemers (CAZ en overig) x 50,- per uur = ,- Totaal komen de kosten op ad ,- + ad ,- + ad ,- + administratieve lasten van ,- = ,-. Voor 2017 en verder kan het eigen risico worden afgekocht via de collectieve zorgverzekering. 2 Hoogte eigen risico zorgverzekeringswet in Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg, versie 3 (maart 2016) 7

8 2.2 Tegemoetkoming via de Wmo Deze keuze betreft een uitwerking van artikel van de Wmo Daarin is opgenomen dat bij verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen of en zo ja in welke gevallen en mate het college een tegemoetkoming dient te verstrekken. Het kan gaan om een tegemoetkoming afhankelijk van aantoonbare kosten dan wel om een forfaitaire vergoeding. Het is hierbij afhankelijk van de inhoud en redactie van de verordening ten aanzien van de vorm van de verstrekking of het college voor het verstrekken van een tegemoetkoming een beschikking moet afgeven. De tegemoetkoming kan namelijk op aanvraag worden verstrekt, maar ook automatisch op basis van registratie. De beslissing op een aanvraag is dan een beschikking. De bepalingen in de Awb, onder andere over bezwaar en beroep zijn hierop dan van toepassing. Voorgestelde situatie Chronisch zieken en gehandicapten worden opgeroepen zich (eenmalig) te melden, hen te registreren en (eenmalig) te toetsen of ze aan de voorwaarden (doelgroep, aannemelijke meerkosten en ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie) voldoen. Zo ja, dan wordt de tegemoetkoming jaarlijks (automatisch) uitbetaald. Zo nee, dan wordt hen dit schriftelijk kenbaar gemaakt. Op basis van de Wtcg zijn er in 2016 ca personen rechthebbenden. Gelet daarop en gelet op het beperkte budget wordt voorgesteld de tegemoetkoming forfaitair, dus los gezien van de daadwerkelijke meerkosten en een inkomensgrens, op maximaal 1/3 van de oude Rijkstegemoetkoming vast te stellen. Compensatie Eigen Risico Om ook al in 2016 het (wettelijk) eigen risico deels op te vangen, is het voorstel om de resterende middelen 2016 in te zetten om alle chronische zieken en/of gehandicapten een (eenmalige) tegemoetkoming te betalen. De verwachting is dat dit maximaal personen (zie tabel onder 1.3) zijn. Voor deze personen is dan een eenmalige tegemoetkoming beschikbaar van 100,- ( : 1.754). Deze tegemoetkoming wordt dan in het kader van de Wmo verstrekt. Conclusie Het aantal rechthebbenden op de Wtcg is in 2016 naar verwachting personen. Als we deze personen allemaal een tegemoetkoming geven van 135,- 3 dan is er een jaarlijks budget nodig van ,-. Het begrote budget voor 2016 is ,- en wordt vanaf 2017 structureel ,-. Dit betekent dat er binnen het financiële kader (geoormerkt Rijksbudget) een tegemoetkoming mogelijk is van maximaal 122,- ( : 1.571) per persoon per jaar. 2.3 Combinatie collectieve zorgverzekering en tegemoetkoming via de Wmo De Wmo tegemoetingkoming is door iedere chronische zieke en/of gehandicapte inwoner aan te vragen. Hiervoor worden zij eenmalig gekeurd en dan wordt ieder jaar automatisch de tegemoetkoming betaald. De chronisch zieken en/of gehandicapten met een laag inkomen (tot 130% van het sociaal minimum) kunnen daarnaast via de collectieve zorgverzekering specifiek hun meerkosten (nog) indienen. 3 Is 1/3 deel van het gemiddelde van de lage en hoge Rijkstegemoetkoming voor personen jonger dan 65 jaar. Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg, versie 3 (maart 2016) 8

9 Bij het combineren van de collectieve zorgverzekering en de tegemoetkoming via de Wmo moet als eerste rekening worden gehouden met de verplichtingen op basis van de collectieve zorgverzekering. Voor 2016 betekent dit 100 mensen in de collectieve zorgverzekering á ,-. Dan resteert dus = ,- voor de tegemoetkoming via de Wmo Verdeeld over mensen (er van uitgaande dat iedereen van de voorziening gebruik wil maken) = ca. 120,- per persoon aan tegemoetkoming. 3. Gekozen beleid Aangezien de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten niet of nauwelijks in beeld is bij de gemeente is het enigszins koffiedik kijken. De gemeente geeft er echter de voorkeur aan om mensen die het financieel zwaar hebben tegemoet te komen. Daarom wordt er voor gekozen om het beleid op te knippen voor 2016 en verder. Het jaar 2016 neemt de gemeente om de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten en een laag inkomen in beeld te krijgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het uitgangspunt 130% van het sociaal minimum inkomen. 3.1 Beleid 2016 De gemeente kiest ervoor om mensen met een chronische ziekte en beperking met hoge zorgkosten en een laag inkomen tegemoet te komen. Dit wil zij doen door de collectieve zorgverzekering aan te vullen (2.1 collectieve zorgverzekering aangevuld). Dit betekent dat we de volgende maatregelen doorvoeren: 1. De maandelijkse premievergoeding te verhogen naar 40,- per persoon Voor 2016 is de 1 e aanvullende maatregel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari uitvoerbaar. Een maandelijkse premievergoeding van 40,- betekent 100 x 40 x 12 = ,- aan kosten. 2. Het (wettelijke) eigen risico van 385,- per persoon in de collectieve zorgverzekering op te nemen. Hierdoor stijgt de premie. Deze premiestijging á 30,- per persoon per maand voor rekening van de gemeente laten komen. De 2 e aanvullende maatregel kan voor het eerst per 1 januari 2017 worden uitgevoerd. Op basis van het huidige aantal deelnemers in pakket GarantVerzorgd 3 van de collectieve zorgverzekering betekent deze maatregel een kostenpost van ,- (100 x 30 x 12). 3. Mensen die geen collectieve zorgverzekering bij de gemeente hebben en wel het hele eigen risico moeten betalen, volledig compenseren. Via deze maatregel komen we tegemoet aan mensen die ervoor hebben gekozen geen gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering. Wel lijken veel mensen aan te lopen tegen de verplichte bijdrage eigen risico van 385,- per persoon. Om ook al in 2016 het (wettelijk) eigen risico (deels) op te vangen, is het voorstel om de resterende middelen 2016 in te zetten om alle chronische zieken en/of gehandicapten met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum een (eenmalige) tegemoetkoming te betalen. In 2014 hebben personen (zie tabel onder 1.3) een tegemoetkoming Wtcg ontvangen. De kans is klein dat de hele groep een inkomen onder de 130% heeft, we verwachten dat ongeveer 300 mensen hier gebruik van (kunnen) maken. Dit betekent een volledige compensatie van 385 x 300 = ,-. Aangezien de schatting van 350 mensen een schatting is en het budget gelimiteerd is, moet we een budgetplafond inbouwen van ,-. De administratieve lasten voor de organisatie is ongeveer 1 uur per persoon. Uitgaande van 400 deelnemers (CAZ en overig) x 50,- per uur = ,- Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg, versie 3 (maart 2016) 9

10 Totaal komen de kosten op ad ,- + ad ,- + ad ,- + administratieve lasten van ,- = ,-. Voor 2017 en verder kan het eigen risico worden afgekocht via de collectieve zorgverzekering. Middelen 2015 In 2015 had de gemeente vanuit de middelen Wmo Wtcg en CER een bedrag van ,- te besteden. Dit bedrag is niet gebruikt, vanwege het lage aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering. Het voorstel is om dit bedrag over te hevelen naar 2016 en als nog te bestemmen voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. De doelgroep van deelnemers. Echter hiervan ontvangt de doelgroep tot 130% via de bestemde middelen 2016 een tegemoetkoming. Uitgaande van een overblijvende groep van mensen dan kan men per persoon een eenmalige tegemoetkoming van ca. 100,- aanvragen = ,-. De administratieve lasten voor de organisatie is eveneens ongeveer 1 uur per persoon. Dit betekent als we uitgaan van mensen x 50,- per uur = ,- Totaal komen deze kosten uit op: = , Communicatie OM bekend te maken dat mensen in aanmerking komen, is het wenselijk dit te communiceren. De communicatie vindt plaats via persberichten in de media en via de websites en Daarnaast wordt de betrokken professionals geïnformeerd over de mogelijkheden zodat zij mogelijke kandidaten kunnen attenderen op de mogelijkheden. 3.2 Beleid 2017 De gemeente gebruikt 2016 als jaar om inzicht te krijgen in het aantal chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten en een laag inkomen. Wanneer de financiën het toelaten dan krijgt de gemeente inzicht in de hele doelgroep. Met dit inzicht kan de gemeente vervolgens nog gerichter beleid maken. Echter zoals het er nu uitziet en met de stijging van het aantal klanten in de collectieve zorgverzekering wordt de insteek om mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen (tot 130%) te faciliteren via de collectieve zorgverzekering, aangevuld met het eigen risico. Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg, versie 3 (maart 2016) 10

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

Doesburg, 30 maart Geacht college,

Doesburg, 30 maart Geacht college, Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg Onderwerp: BSMR-advies nr. 2016-003 inzake Beleid chronisch zieken en gehandicapten gemeente Doesburg Doesburg, 30 maart 2016 Geacht

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag:

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag: Vragen en antwoorden van de 10 meest verwachte vragen over de Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk. 1.Vraag:Ik heb geen brief gehad van

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur 26 oktober 2017 Adviesnota voor: AB Algemeen Bestuur (AB) Onderwerp: Actualisering zorgverzekering AV Frieso Advies: 1. Inhoud

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman Te lang radiostilte over nieuwe regeling inzake de klacht van mevrouw M. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten.

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten. Werk en Inkomen Team 3 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 24 juni 2014 Betreft

Nadere informatie

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer Beleidsnota Maatregelen compensatie chronisch zieken Gemeente Druten Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer 12 februari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Probleemstelling

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042 OPSCHRIFT Vergadering van 28 januari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Karin Lambrechts Onderwerp Beantwoording raadsvragen over: Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten De plaats van deze notitie in het al per 1 januari 2015 aangepaste beleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op:

GEMEENTEBLAD. Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op: Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op: de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2015; het amendement van PvdA, CDA en D 66, behorende bij raadsvoorstelnummer

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Voorstel : Z-14-16949 Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Werkgroep: Maatschappelijke zaken Datum behandeling PG: 25 september

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten Raad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk 2014-02/300581 Afdeling Doorkiesnummer 14 0418 Kerkdriel Verzenddatum 24 februari 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud,

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe GEMEENTEBLAD nr.482236 officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 22 mei 2015 nota chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Raadsbesluit van 30 april 2015 nota Chronisch

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk

Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk Uitvoeringsplan Regeling Eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk 1. Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (WTCG) en

Nadere informatie

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM Inventarisatie maatwerkregeling chronisch zieken gemeente Hattem Colofon Opdrachtgever Gemeente Hattem Datum Maart 2015 Auteurs Tessa Schoot

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. Email D. Bruijn 0229-252200 gemeente@hoorn.nl Uw brief d.d. Zaaknummer

Nadere informatie

Afdeling. Auteur. 121 Relatie. Datum

Afdeling. Auteur. 121 Relatie. Datum Inhoud: R e g e l i n g c h r o n i s c h z i e k e n e n g e h a n d i c a p t e n te vullen door Registratiedat. Registratienr Aan D a g e l i j k s b e s t u u r G R D e B e v e l a n d e n : 2016 DE

Nadere informatie

\,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014

\,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014 4&2E* ^ Nieuwegein //r/p^ttl Gemeenteraad \,\ Onderwerp Compensatieregeling chronisch zieken en V *^. \ ^- * gehandicapten 2014 S Datum 13 november 2014 RaadSVOOrStel 2 0 14-371 Afdeling Strategie Maatschappelijke

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 Vanaf 1 januari 2015 kan bij het college van Venlo een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten worden ingediend voor zover

Nadere informatie

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen Portefeuillehouder Wethouder van der Laan Datum collegebesluit 1 november 2016 Opsteller S.G.N. van der Sluis Registratie GF16.20079 Agendapunt Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een Gemeenteraad GEMEENTE \. u. \ VAL KE NS WAARD 6 0 nar Postbus 10100 \ 5550 GA ValkensWgard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 Qemeente@valkenswaard-.nl www.valkenswaard.nl Uw kenmerk Kenmerk 22001/37318

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Wat is de regeling Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten? De gemeentelijke

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1530 Vragen van de leden

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1147785 Datum: Behandeld door: 9 september 2014 R. van Wijk Afdeling / Team: MO / Beleid Onderwerp: Uitwerking AWBZAA/mo (gecorrigeerd besluit) Samenvatting:

Nadere informatie