Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn:"

Transcriptie

1 Doorontwikkeling regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten middels een maatwerkvoorziening. Omdat deze taak voorheen bij het CAK lag, heeft de gemeente Hattem in 2015 een onderzoek door KWIZ uit laten voeren om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden die er zijn om deze groep maatwerk te bieden, maar ook om inzicht te krijgen in de omvang van de doelgroep. KWIZ heeft in haar advies een bestandsvergelijking gedaan op (deel)gegevens van het CAK en de gemeentelijke Wmo-registratiegegevens om het aantal chronisch zieken en gehandicapten te kunnen bepalen. Dit aantal kwam uit op 911 personen. Om in beeld te krijgen hoeveel mensen uit deze groep een inkomen hebben dat lager dan 120% van de bijstandsnorm is, hebben zij twee berekeningen gemaakt. Bij de ene berekening hebben zij gebruik gemaakt van de door het CAK gehanteerde inkomensnormen. Hieruit bleek dat 302 personen uit de gemeente Hattem chronisch ziek of gehandicapt zijn en een inkomen hebben dat lager ligt dan 120% van de CAK-gehanteerde norm. Dit is ongeveer 30% van de doelgroep. Het CAK hanteert echter een hogere vermogensgrens dan de Participatiewet, waar wij in de gemeente mee werken. Het KWIZ heeft daarom ook een berekening gemaakt waarbij zij gebruik hebben gemaakt van de inkomensgrenzen van de WWB. Hieruit kwam naar voren dat 224 personen uit onze gemeente chronisch ziek of gehandicapt zijn en een inkomen hebben dat lager ligt dan 120% van de bijstandsnorm. De aantallen die uit deze twee verschillende berekeningen naar voren zijn gekomen, verschillen erg van elkaar. Omdat de regelingen in het kader van de WTCG-CER openeinde regelingen zijn, is er in het minimabeleid dat in december 2015 door de raad is vastgesteld, voor gekozen om voorzichtig te begroten en uit te gaan van de berekening van KWIZ, waarbij zij de inkomensgrenzen van het CAK hebben gehanteerd. Mede omdat het beschikbaar budget WTCG de komende jaren afneemt tot een niveau van ,- in 2019, is voor deze voorzichtige raming gekozen, zodat de voorgestelde regelingen ook passen in dit lange termijn perspectief. Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn: 1. Collectieve ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten Inwoners van de gemeente Hattem met een huishoudinkomen gelijk of lager dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, met een beperkt vermogen kunnen een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de ziektekostenverzekering en een uitgebreide verzekering krijgen wanneer zij door een chronische ziekte of handicap hoge zorgkosten hebben. Per persoon wordt er 300,- bijgedragen. Voordeel van deze verzekering is dat de verzekerde geen eigen risico hoeft te betalen. In Hattem is er voor gekozen om 1 zorgverzekeraar te contracteren om zo het overzicht in de backoffice te kunnen behouden en de administratieve last te beperken Compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten Chronisch zieken en gehandicapten krijgen een tegemoetkoming van 300,- over het jaar 2014 en 200,- over 2015 indien: zij zijn ingeschreven als inwoner in de gemeente Hattem en ouder zijn dan 18 jaar en rechtmatig in Nederland verblijven en behoren tot de doelgroep van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm en de inwoner het eigen risico over 2014 en 2015 (het jaar) volledig heeft benut en de inwoner geen gebruik maakt van Garant Verzorgd 3 (Menzis) en de inwoner weinig eigen vermogen heeft (vermogenstoets) en hij niet in aanmerking komt voor inkomenscompensatie in verband met arbeidsongeschiktheid in het kader van de WAO, WIA, Wajong of Waz. (De inwoner ontvangt deze van het UWV) en een bewijsstuk levert m.b.t. de chronische ziekte/behandeling en 1 Advies BS&F, 2014

2 een bewijs levert van de zorgverzekering m.b.t. het verbruik van het wettelijk eigen risico ( ,- en ). De aanvraag voor 1 mei van het daaropvolgende jaar is ingediend Wanneer blijkt dat er budget over is als niet alle rechthebbenden gebruik maken van één van deze regelingen, zal de tegemoetkoming voor 2015 middels een ambtshalve beschikking verhoogd worden naar 300 euro. Voor de jaren 2014 en 2015 is er door 88 personen gebruik gemaakt van ofwel de collectieve zorgverzekering, ofwel de compensatieregeling. 2 We hebben dus 29,1% van de doelgroep bereikt en dit is veel minder dan beoogd. De totale uitgaven voor de gemeente waren hierdoor: ,- bijdrage aan de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis ,- euro voor de compensatieregeling ,- aan administratieve lasten voor de behandeling van alle aanvragen voor de compensatieregeling. In totaal is er dus ,- uitgegeven voor de verschillende regelingen die voor chronisch zieken en gehandicapten beschikbaar zijn. Omdat het budget niet volledig benut is, zullen wij de tegemoetkoming die mensen middels de compensatieregeling krijgen, ophogen naar 300,-. De totale kosten hiervan bedragen 5.400,- voor de extra tegemoetkoming aan inwoners en de geschatte administratieve lasten om deze ophoging te realiseren zijn 2.657,92 4. In totaal wordt er dan ,92 uitgegeven aan de regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten, terwijl er ,- beschikbaar is 5. Nieuwe cijfers en inzichten: Omdat het aantal aanvragen ver achter blijft bij de verwachtingen, terwijl we als gemeente fors hebben ingezet op communicatie 6 om de verschillende regelingen onder de aandacht van onze inwoners te brengen, hebben we nogmaals kritisch naar de door ons gehanteerde aantallen gekeken. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals cijfers van de GGD, het CBS en het CPB. Uit gegevens van de landelijke GGD-en 7, blijkt dat Hattem een laag aantal chronisch zieken heeft. Ook is de gezonde levensverwachting hoog in deze gemeente. KWIZ is in haar rapportage uitgegaan van 911 chronisch zieken. Zij hebben dit aantal gevonden door een bestandvergelijking te houden tussen de gegevens van het CAK en de gemeentelijke Wmo-registratie. Dit lijkt een goede berekening. Sociaal Economisch scoort Hattem erg goed. Het percentage huishoudens met een laag inkomen ligt volgens cijfers van het CBS beneden de 6% 8. Hiermee behoort Hattem tot de gemeenten met de minste lage inkomens. Om een schatting te maken van de omvang en samenstelling van de doelgroep armoedebeleid in Hattem gebruiken we de Minimascan 9. Deze raamt de volgende aantallen: 2 Er zijn 64 toekenningen geweest voor de compensatieregeling. Daarnaast zijn er 36 personen bij Menzis verzekerd. Dit betreft 24 hoofdverzekerden en 12 bijverzekerden. De hoofdverzekerden zijn de chronisch zieken, de bijverzekerden kunnen partners en kinderen zijn. Deze 12 personen hebben we niet meegerekend in het bereik ban de regelingen. 3 Gegevens 23 september 2016, gebaseerd op 55 toekenningen over 2014 en 54 toekenningen over In totaal waren er 64 unieke aanvragers waarvan de aanvraag is toegekend. 4 Wij gaan hierbij uit van een half uur werk per dossier. 5 Beschikbaar budget Uit 2014 is daarnaast nog ,- over. Restantbudget wordt overgeheveld naar In bijlage 1 is aangegeven op welke manieren wij met onze inwoners gecommuniceerd hebben. 7 (bij gezonde levensverwachting wordt gekeken hoe lang men leeft in goede gezondheid) Minimascan: Ramingsinstrument van het aantal minima per gemeente door Stimulansz, op grond van CBS-gegevens. De getoonde scan geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het gemeentelijke armoedebeleid per

3 Aantal huishoudens met een inkomen tot 120% Wsm: Inkomen uit arbeid Inkomen uit eigen onderneming Uitkering vanwege werkloosheid (ww en wachtgeld) Uitkering vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid Uitkering vanwege ouderdom of nabestaanden Uitkering uit de sociale voorzieningen Totaal Percentage huishoudens met een inkomen tot 120% Wsm Aantal kinderen < 18 in huishoudens met een inkomen tot 120% Wsm In 2014 had dus 9,7 % van de huishoudens een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Uit landelijke onderzoeken van de GGD 10 komt naar voren dat er meer chronisch zieken zijn onder mensen met een laag opleidingsniveau dan onder hoog opgeleiden. Onder de mensen die alleen de lagere school heeft afgerond, heeft 65% een chronische ziekte, terwijl het percentage chronisch zieken dat een universitaire studie of Hbo-opleiding heeft afgerond op 38,7 % ligt. Op basis van dit gegeven kunnen we ervan uitgaan dat er naar verhouding meer chronisch zieken zijn met een inkomen tot 120% van de WWB-norm, dan het gemiddelde van 9,7%. Uit de berekening van het KWIZ, waarbij gebruik gemaakt werd van WWB-inkomensgrenzen, kwam men erop uit dat bijna 25% van de chronisch zieken en gehandicapten een inkomen tot 120% van de WWB-norm heeft. Gezien de verschillen in opleidingsniveau tussen chronisch zieken en mensen zonder een chronische ziekte, sluiten wij ons aan bij dit percentage en gaan wij uit van 224 personen die chronisch ziek of gehandicapt zijn en een inkomen minder dan 120% hebben. In dit percentage zitten echter ook mensen met een chronische ziekte of handicap die een uitkering vanuit het UWV ontvangen, zoals een WIA-uitkering of een Wajong-uitkering. Deze mensen hebben geen recht op een voorziening vanuit de gemeente, omdat zij al vanuit het UWV gecompenseerd worden. Uit cijfers van het UWV blijkt dat 234 personen vanuit onze gemeente een Wajong of WIA-uitkering ontvingen in Niet al deze personen zullen een inkomen hebben tot 120% van de WWb-norm, omdat er ook gehuwde personen bij deze groep zitten waarvan de partner een inkomen heeft, waardoor zij boven de inkomensgrens van 120% komen. Wij gaan er van uit dat 9.7 % van deze doelgroep een inkomen heeft tot 120% van de WWB-norm. Dit komt uit op 23 personen. Wanneer we dit aantal personen aftrekken van het totaal aantal personen dat zowel chronisch ziek of gehandicapt is en minder dan 120% van de WWB-inkomensgrens verdient, dan blijft er nog een groep van 201 personen over die gebruik zou kunnen maken van ofwel de collectieve zorgverzekering, ofwel de compensatieregeling. Met de huidige regelingen die wij bieden wordt dan 44 % van de doelgroep bereikt. Ons streven was om in het eerste operationele jaar 50 tot 60% van de doelgroep te bereiken. Dit is niet gelukt. Ons streven is om in de komende jaren minimaal 80% van de doelgroep te bereiken en om ook het bereik in dit jaar nog verder te vergroten, zodat zoveel mogelijk van het beschikbare budget bij de doelgroep terecht komt. Om deze redenen hebben we de huidige regelingen inhoudelijk nogmaals kritisch bekeken. Huidige regelingen: Zoals eerder aangegeven kunnen chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente op twee manieren gecompenseerd worden voor de vaak hoge zorgkosten die zij maken. Dit kan enerzijds door gebruik te maken van de zeer uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering van Menzis. Van deze ziektekostenverzekering wordt weinig gebruik gemaakt, omdat de aangeboden zorgverzekering, ondanks de bijdrage van de gemeente en de mogelijkheid om het eigen risico te compenseren, duur is. Deze ziektekostenverzekering is alleen aantrekkelijk wanneer je erg veel zorgkosten hebt en dit is niet bij alle chronische ziekten het geval. 10 Regionaal kompas Volksgezondheid, thema Chronisch zieken, geraadpleegd op 25 april Eind 2015 hadden 141 personen vanuit de gemeente Hattem een Wajong-uitkering en 93 personen een WIA-uitkering. Daarnaast ontvingen nog 180 personen een WAO-uitkering en 9 uitkeringsgerechtigden een WAZ-uitkering

4 Voor die mensen waarvoor de collectieve ziektekostenverzekering financieel niet aantrekkelijk is, kan daarnaast een aanvraag voor de compensatieregeling ingediend worden. In de beleidsregel Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt nader ingegaan op de voorwaarden waaraan menen moeten voldoen om voor één van deze regelingen in aanmerking te komen. Toekomstige veranderingen in gemeentelijk beleid: Tot nu toe was er voor mensen die veel zorgkosten maakten ook de mogelijkheid om individuele bijzondere bijstand aan te vragen. Met name omdat de individuele bijzondere bijstand aangescherpt wordt per 1 januari 2017, is het van belang om de regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten voor een grotere groep aantrekkelijk te maken, zodat ook mensen die bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor een bril vergoed kregen vanuit de bijzondere bijstand, een mogelijkheid geboden wordt om hiervoor een voorziening te treffen. Belangrijke uitgangspunten die wij hanteren zijn: - de middelen moeten terecht komen bij de groep chronisch zieken (met lage inkomens) die het ook echt nodig hebben. De uitvoeringskosten moeten om die reden zo laag mogelijk zijn; - de regeling wordt uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare financiële kaders. Collectieve zorgverzekering Voorgesteld wordt om, naast de uitgebreide collectieve zorgverzekering van Menzis, nog een collectieve zorgverzekering te bieden aan minima. Deze verzekering zal, net als de verzekering bij Menzis, opengesteld worden voor alle minima met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Voordelen van het aanbieden van een extra collectieve zorgverzekering zijn: - Onze inwoners hebben meer keuzevrijheid in hun keuze voor een zorgverzekeraar en in het soort pakket dat zij af willen nemen. (zie bijlage 2 voor uitgebreide informatie over de nieuwe collectieve zorgverzekering) - De extra collectieve zorgverzekering die wij willen bieden, wordt afgenomen bij Zilveren Kruis Achmea. Van oudsher zijn veel inwoners van onze gemeente bij deze verzekeraar verzekerd. Zij hoeven dus niet van zorgverzekeraar te wisselen om gebruik te kunnen maken van deze collectieve verzekering Er wordt een goedkopere collectieve zorgverzekering geboden met dekking voor veelvoorkomende medische kosten waar momenteel veel individuele bijzondere bijstand voor aangevraagd wordt. Door de mogelijkheid voor deze collectieve zorgverzekering te bieden, hebben inwoners een alternatief nu de toekenning van de bijzondere bijstand per 1 januari 2017 wordt ingeperkt. Compensatieregeling De afgelopen maanden zijn er in totaal 16 signalen binnen gekomen van inwoners, de participatieraad en SWH, waarin aangegeven is dat er momenteel veel mensen vanuit de doelgroep geen gebruik kunnen maken van de compensatieregeling, omdat zij teveel eigen vermogen hebben door overwaarde van hun huis of door het hebben van spaargeld om de uitvaart te kunnen bekostigen. Daarnaast hebben wij in de afgelopen maanden 22 verzoeken af moeten wijzen. In een aantal gevallen werd deze afwijzing veroorzaakt doordat inwoners ofwel een te hoog eigen vermogen hadden, ofwel een uitkering van het UWV ontvingen. Voorgesteld wordt om de compensatieregeling vanaf dit jaar te versoepelen en vermogen wat niet direct opeisbaar is, zoals de overwaarde in een eigen huis of banksparen, niet langer mee te tellen bij de vermogenstoets. Middelen die wel direct opeisbaar zijn, zullen wel in acht genomen worden. Hierop willen wij één uitzondering maken: Mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en géén uitvaartverzekering hebben, kunnen een reserve voor niet verzekerde uitvaartkosten van per persoon aftrekken van hun vermogen. 13 Door de voorwaarden te versoepelen zal een groter 12 Tot op heden bood Zilveren Kruis niet de mogelijkheid om de verplichte eigen bijdrage mee te verzekeren. Dit was een reden om in de jaren 2015 en 2016 geen contract met deze zorgverzekeraar aan te bieden. Momenteel wordt deze mogelijkheid wel geboden, waardoor het aanbod van Zilveren kruis voor onze inwoners aantrekkelijker wordt. 13 Wij houden de wettelijke vermogensgrenzen aan. Voor een gezamenlijke huishouding en voor alleenstaande ouders geldt een grens van ,- en voor een alleenstaande wordt een grens van 5.920,- gehanteerd

5 aantal mensen gebruik kunnen maken van deze regeling. Daarnaast stellen wij voor de compensatie ook voor 2016 en verder op 300,- per persoon te zetten. 14 In de beleidsregel extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen was al ruimte gelaten om de hoogte van de tegemoetkoming of de voorwaarden te wijzigen als het budget hier ruimte voor bood. Wanneer de voorgestelde versoepeling goedgekeurd wordt, zal de beleidsregel hierop aangepast worden. De consequenties van deze verruimingen zijn niet te overzien, omdat er geen gegevens beschikbaar zijn van het aantal mensen die onder de huidige regeling geen aanvraag ingediend hebben, omdat zij eigen vermogen hadden. Op basis van het aantal afwijzingen en het aantal adviesgesprekken dat gevoerd is met inwoners die uiteindelijk geen aanvraag ingediend hebben, is de verwachting dat het aantal aanvragen voor de compensatieregeling door deze versoepeling zal stijgen met ongeveer Dit houdt in dat wij voor de jaren 2016 en verder 89 toekenningen voor de compensatieregeling verwachten. Dit betekent een kostenstijging van ,92 16 voor de jaren 2017 en verder, omdat aanvragen over het jaar 2016 pas in 2017 worden toegekend en uitgekeerd. Verwachtte kosten over 2016 en verder: Het aantal verzekerde personen bij zorgverzekeraar Menzis is momenteel 36, bestaande uit 24 verzekerden en 12 medeverzekerden. Dit aantal staat voor het jaar 2016 vast. Wij verwachten door een versoepeling van de regels omtrent de compensatieregeling een toename van het aantal aanvragen voor deze regeling met 25 personen ten opzichte van het huidig aantal aanvragen. De kosten hiervan bedragen , De totale uitgaven voor het jaar 2016 zullen daarmee op ,20 komen 18. Wij verwachten dat het aantal verzekerde personen bij Menzis in 2017 gelijk zal blijven. De totale kosten voor deze collectieve ziektekostenverzekering bedragen voor de gemeente in ,-. 19 Voor de nieuwe verzekeringen waar onze inwoners gebruik van kunnen maken, draagt de gemeente 25,61 per maand per verzekerde bij (Dit is de verzekering van het eigen risico) 20. We kunnen er voor kiezen om daarnaast per pakket een variabele gemeentelijke bijdrage te betalen. Wij kiezen er voor om maandelijks 10 euro extra bij te dragen aan het meest uitgebreide pakket om de chronisch zieken extra te ontlasten. Omdat wij niet langer een buitenwettelijk begunstigend beleid hanteren per 1 januari 2017, schatten wij in dat een meerderheid van onze inwoners gebruik gaat maken van de collectieve ziektekostenverzekering in plaats van de compensatieregeling. We gaan uit van 50 deelnemers, waarvan 30 deelnemers onder de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten vallen en gebruik zullen maken van het meest uitgebreide pakket. De kosten worden dan ,- per jaar In onze beleidsregel (B 148) is ruimte gelaten voor een aanpassing van de hoogte of de wanneer het budget daartoe ruimte biedt, zodat het volledige budget toekomt aan de doelgroep chronisch zieke minima. 15 Aantal is een aanname op basis van gesprekken met de kwaliteitsmedewerker en consulenten 16 Dit bedrag bestaat uit 7.500,- voor de inwoners en 2.657,92 aan uitvoeringskosten. Het afgelopen jaar zijn de consulenten gemiddeld 1,28 uur bezig geweest met het afhandelen van een aanvraag. De uurprijs die gehanteerd wordt is 83, extra aanvragen zullen hierdoor 2.657,92 aan uitvoeringskosten met zich meebrengen keer 300,- plus de uitvoeringskosten van (1,28 uur maal 83,06 maal 89) 18 Doordat de aanvragen pas in 2017 behandeld worden, komen de uitvoeringskosten ten laste van Wij kiezen er voor om maandelijks 36,- bij te dragen aan deze verzekering die met name geschikt is voor chronisch zieken en gehandicapten met zeer hoge zorgkosten, zodat de bijdrage voor deze verzekering en de meest uitgebreide verzekering van Zilveren Kruis nagenoeg gelijk is. 20 Gebaseerd op de tarieven van Ten tijde van het schrijven van deze notitie waren de tarieven 2017 nog niet bekend. 21 Deze aantallen zijn wederom aannames op basis van gesprekken met de kwaliteitsmedewerker en beleidsmedewerker Werk en Inkomen

6 In totaal verwachten wij door een verruiming van de compensatieregeling en de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis ,- 22 uit te geven aan de nieuwe regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Wij blijven zo binnen het budget dat op de lange termijn beschikbaar is gesteld voor deze doelgroep en bereiken 87% van de doelgroep. Door de regelingen voor chronisch zieken uit te breiden, verwachten wij meer mensen een passend aanbod te kunnen doen en daarnaast verwachten wij dat het aantal aanvragen individuele bijzondere bijstand zal dalen als wij een voorliggende voorziening bieden. Hierdoor zullen de administratieve lasten dalen, waardoor er meer budget voor de doelgroep overblijft. Dit past uitstekend binnen de gemeentelijke visie. 22 Kosten Menzis, compensatieregeling inclusief 25 extra personen die we na versoepeling verwachten en kosten Zilveren Kruis

7 Communicatie We willen onze minimaregelingen zo transparant en eenvoudig mogelijk houden en zorgen er voor dat onze inwoners bekend zijn met de verschillende regelingen die er zijn. Om de inwoners over de nieuwe aanvullende verzekering en de versoepeling van de compensatieregeling te informeren, stuurt de gemeente half november een brief aan mogelijke doelgroepen zoals: huidige uitkeringsgerechtigden, huidige deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering en inwoners met een Wmo-voorziening. Ook blijft de informatie over alle minimaregelingen op de gemeentelijke website staan en zal er in november tot en met maart een banner op de homepage komen om mensen attent te maken op de mogelijkheid om over te stappen van ziektekostenverzekeraar of de compensatieregeling. In november zullen er wederom bijeenkomsten georganiseerd worden bij Op KO RS, de kerken, Vluchtelingencontact en het maatschappelijk werk om de doorontwikkeling van het minimabeleid onder de aandacht te brengen en deze instanties te verzoeken dit onder de aandacht van hun klanten te brengen. Wij zullen wederom een spotje uitzenden op de lokale omroep en een advertentie met informatie plaatsen in het lokale dagblad. Hiernaast zal het minimabeleid op de agenda van de participatieraad geplaatst worden om ze actief te informeren en om ideeën in te winnen hoe we de communicatie in 2017 nog verder vorm kunnen geven. In het lokale dagblad zal drie weken achtereen een katern komen over de drie decentralisaties en in ieder katern zal aandacht aan de nieuwe regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten geschonken worden, maar zal bijvoorbeeld ook aandacht geschonken worden aan de rol die Stichting Leergeld kan spelen en wat het Nationaal Fonds Kinderhulp allemaal doet. Dit om zowel inwoners als organisaties hier bekend mee te maken. Om de drempel voor inwoners zo laag mogelijk te maken, zal de keet ingezet worden in de wijk, zodat mensen in hun eigen wijk terecht kunnen voor informatie en advies over gemeentelijke regelingen en hier ook hun aanvraag in kunnen dienen. Zo hoeven mensen de stap naar de gemeente niet te maken. Ook aan OP KO RS is de mogelijkheid geboden om deze keet zo nu en dan in combinatie met medewerkers van de gemeente te gaan gebruiken om meer in de wijken te komen en meer bekendheid te gen aan de verschillende regelingen waar inwoners gebruik van kunnen maken.

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming van 385,- voor personen die hoge zorgkosten hebben door een chronische

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND Inventarisatie doelgroep armoedebeleid gemeente Ameland Colofon Opdrachtgever Gemeente Ameland Datum december 2014 Auteurs Harry Piepers Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Beleidsregel compensatie meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2015 gemeente Oldebroek

Beleidsregel compensatie meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2015 gemeente Oldebroek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldebroek. Nr. 72256 5 december 2014 Beleidsregel compensatie meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2015 gemeente Oldebroek Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM Inventarisatie maatwerkregeling chronisch zieken gemeente Hattem Colofon Opdrachtgever Gemeente Hattem Datum Maart 2015 Auteurs Tessa Schoot

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 De raad van de gemeente Nunspeet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D VA L K E N S WA AR D Aan de leden van de Raad van de Gemeente Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard de Hofnar 15\ Postbus 10100 \ 5550 GA Valkensvyaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 \ aemeentegivalkenswaard.nl

Nadere informatie

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015 Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015 Gemeente Utrecht April 2016 Pagina 1 van 16 BS&F 2016 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 5 3. De Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015...

Nadere informatie

Juridische mogelijkheden financieel vangnet voor kosten door stoppen met eenvoudig schoonmaakwerk als WMO voorziening.

Juridische mogelijkheden financieel vangnet voor kosten door stoppen met eenvoudig schoonmaakwerk als WMO voorziening. Juridische mogelijkheden financieel vangnet voor kosten door stoppen met eenvoudig schoonmaakwerk als WMO voorziening. Op 28 oktober 2014 heeft de raad het 3D Beleidskader 2015-2016 Voormekaar in Berkelland

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen Portefeuillehouder Wethouder van der Laan Datum collegebesluit 1 november 2016 Opsteller S.G.N. van der Sluis Registratie GF16.20079 Agendapunt Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 14.0969 d.d. 28-10-2014 Onderwerp Beleidsregels koopkrachttegemoetkoming 2014 Besluiten: 1) De beleidsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen

Nadere informatie

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Tegemoetkoming Zorgkosten 2018 en verder Uw kenmerk Beleidsveld Zorg en maatschappelijke opvang Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Aan de gemeenteraad Behandeld door S. Koster Datum 11 oktober 2017 Doorkiesnummer 030-28 65908 Ons kenmerk 4829367 E-mail s.koster@utrecht.nl Onderwerp Scenario's Regeling Bijlage(n) Tegemoetkoming Zorgkosten

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen Bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding Het kabinet heeft besloten om voor 2004 en 2005 extra geld ter beschikking te stellen om

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Nota Evaluatie Minimabeleid 2009 Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Inleiding Met een adequaat minimabeleid willen we voorkomen dat burgers met een minimuminkomen in een te grote achterstandspositie

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Afdeling Samenleving, juni 2009 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016.

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016. MEMO D AT U M : 4-9-2015 A AN C C V AN : Het Dagelijks Bestuur : Regionaal ambtelijk overleg/ beleidsadviseurs regiogemeenten : Henk Kallendorf C L U S T E R/ T E AM : Ondersteuning/ Beleid O N D E R W

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Gemeente Onderbanken 2017

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Gemeente Onderbanken 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Onderbanken Nr. 139430 9 augustus 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Gemeente Onderbanken 2017 Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012.

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Harmonisatie bijzondere bijstand Peel 6.1: Regels draagkracht bijzondere bijstand

Harmonisatie bijzondere bijstand Peel 6.1: Regels draagkracht bijzondere bijstand Harmonisatie bijzondere bijstand Peel 6.1: Regels draagkracht bijzondere bijstand 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Wettelijk minimumloon versus sociaal minimum 4 Hoofdstuk 2 Wel niet

Nadere informatie

Regeling ziektekosten en huishoudelijke ondersteuning

Regeling ziektekosten en huishoudelijke ondersteuning Regeling ziektekosten en huishoudelijke ondersteuning Ridderkerk 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begrippen a. WMO ; Wet Maatschappelijke Ondersteuning; b. WWB ; Wet werk en bijstand; c.

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes.

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes. COMPENSATIE MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (decentralisatie Wtcg/CER ). Toelichting op de beleidskeuzes t.b.v. adviesaanvraag adviesraden Drentsche Aa gemeenten. Inleiding Twee landelijke

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe GEMEENTEBLAD nr.482236 officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 22 mei 2015 nota chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Raadsbesluit van 30 april 2015 nota Chronisch

Nadere informatie

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk)

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Minimaregelingen nader bekeken Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Presentatie gemeenteraad 27 november 2008 Aanleiding Relatief veel niet-gebruik Maar: hoeveel gebruik dan? Veel verschillende

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrage 2011 voor Chronisch zieken en gehandicapten cliëntnr: wp: (E8)

Aanvraagformulier Bijdrage 2011 voor Chronisch zieken en gehandicapten cliëntnr: wp: (E8) Aanvraagformulier Bijdrage 2011 voor Chronisch zieken en gehandicapten cliëntnr: wp: (E8) Naam Adres : : Postcode-Woonplaats: Krimpen aan den IJssel Geachte mevouw/mijnheer, Leest u voor het invullen van

Nadere informatie

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug EFFICIËNTE UITVOERING BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Waarom? - Uitvoeringskosten laag houden. - Beperking

Nadere informatie