Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)"

Transcriptie

1 Werkgroep Datum Volgnummer Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d ) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Onderwerp Compensatie afschaffing CER en Wtcg Voorstel Voorstel Resultaat 1.In te stemmen met het voorstel om de afschaffing CER en Wtcg te compenseren via de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering en de bijzondere bijstand. 2. De gekozen lijn voor advies voorleggen aan de WMO en WWB cliëntenraden van de KRH gemeenten. 3. Een nader uitgewerkt voorstel met de financiële consequenties voorleggen aan de colleges en raden van de KRH gemeenten. Compensatie meerkosten voor zorg voor zieken en gehandicapten met een laag inkomen. Toelichting Inleiding De Eerste kamer heeft het wetsvoorstel om de algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) met ingang van 1 januari 2014 (met terugwerkende kracht) af te schaffen aangenomen. Dit houdt in dat de uitbetaling van de CER eind 2013 voor de laatste keer heeft plaatsgevonden. De algemene tegemoetkoming Wtcg wordt over het jaar 2013 voor het laatst eind 2014 uitgekeerd. Dit komt doordat de algemene tegemoetkoming Wtcg altijd achteraf wordt uitbetaald. Gemeenten krijgen een budget (zie kopje financiën) om gemeentelijk maatwerk te leveren voor ondersteuning aan zieken en gehandicapten. Omdat de invalshoek voor het gemeentelijk maatwerk zowel via de WMO als Wet werk en bijstand geregeld kan worden is dit voorstel regionaal ambtelijk voorbereid met de ambtenaren die belast zijn met het beleidsterrein WMO en met het beleidsterrein W&I. Compensatie Eigen Risico (CER) De CER beoogt chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de (veronderstelde) meerkosten die zij maken ten opzichte van niet-chronisch zieken voor wat betreft het verplicht jaarlijks eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet ( 360). De CER gaat uit van de veronderstelling dat chronisch zieken en gehandicapten dit bedrag volledig aanspreken. Ter compensatie krijgen zij het meerdere ten opzichte van de gemiddelde consumptie van het verplicht eigen risico automatisch uitgekeerd door het CAK. In 2013 ging het om een bedrag van 99. Men komt in aanmerking wanneer wordt voldaan aan één van de volgende criteria: bepaald geneesmiddelengebruik, behandeling voor bepaalde aandoeningen of verblijf in een AWBZ-instelling. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Mensen met een chronische ziekte of een handicap krijgen via de Wtcg een algemene tegemoetkoming voor extra kosten die gerelateerd zijn aan hun aandoening. Het CAK beoordeelt aan de hand van inkomen, leeftijd en zorggebruik of de burger recht heeft op de tegemoetkoming en betaalt deze automatisch uit. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van leeftijd en zorggebruik. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een hoge en lage tegemoetkoming voor mensen jonger dan 65 en vanaf 65 jaar en ouder. Tegemoetkoming per persoon/per huishouden: jonger dan 65 jaar: 296 (laag) en 494 (hoog). Ouder dan 65 jaar: 148 (laag) en 346 (hoog). Reden afschaffing CER en Wtcg Met de Wtcg en CER, in combinatie met de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, heeft de regering sinds 2009 geprobeerd om de doelgroep van chronische zieken en gehandicapten een meer gerichte compensatie te bieden voor meerkosten dan mogelijk was met de fiscale regeling voor buitengewone uitgaven die voor 2009 bestond. Dit doel is met de Wtcg niet bereikt blijkt uit een onderzoek door TNO en een onderzoek van De Praktijk om de regeling beter toe te spitsen op de doelgroep. De CER compenseert mensen die hun eigen risico niet volmaakten, maar er zijn ook mensen die jaar in jaar uit hun eigen risico wel 1

2 volmaken en toch niet in aanmerking komen voor compensatie via de CER. Ook de Wtcg compenseert mensen voor meerkosten die zij vaak in de praktijk niet blijken te hebben. Reden om de Wtcg en CER af te schaffen is volgens het Ministerie van VWS dat de huidige regelingen budgettair onbeheersbaar, (te) onderhoudsintensief en vooral te ongericht zijn. Een groot deel van de mensen die een tegemoetkoming ontvangt, behoort niet tot de beoogde doelgroep van de regelingen. Andersom geldt dat een deel van de beoogde doelgroep juist géén tegemoetkoming ontvangt. Alternatief Gemeenten kunnen gericht maatwerk bieden aan mensen met een chronische ziekte en/of beperking via de Wmo, de bijzondere bijstand of ander lokaal beleid. In de handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking (een publicatie van het Transitiebureau WMO en de VNG) zijn de diverse mogelijkheden voor gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking beschreven. Bij de samenstelling van de handreiking zijn gemeenten en cliëntorganisaties, vertegenwoordigd door Ieder(in)1, betrokken. Om hoeveel personen gaat het? De regering kan geen inschatting maken van het aantal extra cliënten dat zich na het afschaffen van de Wtcg en CER tot de gemeente zal wenden. De regering veronderstelt echter dat de omvang van het aantal nieuwe cliënten dat zich tot gemeente zal wenden na het afschaffen van de Wtcg en CER en ook ondersteuning nodig heeft, te overzien zal zijn. Dit omdat een groot deel van mensen met een Wtcg en/of CER tegemoetkoming die ondersteuning nodig hebben, al ondersteuning vanuit de gemeente ontvangen. Onderstaand een tabel met de cijfers die via het CAK aan de gemeenten zijn doorgegeven. Aantal toekenningen CER en Wtcg in 2013 Gemeente Wtcg CER Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug PM PM Wijk bij Duurstede Zeist Totaal Bron: CAK-portal Hierbij gaat het om toekenningen over alle inkomenscategorieën. Bij gemeentelijk maatwerk kan gekozen worden om inkomens- en vermogenseisen aan de toekenning te stellen. Opties voor gericht maatwerk chronisch zieken en gehandicapten Geen compensatie Gemeenten krijgen op grond van de nota van wijziging voor de Wmo beleidsruimte om te bepalen op welke wijze de financiële tegemoetkoming wordt verstrekt. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of en zo ja, in welke gevallen en in welke mate ingezetenen recht hebben op een financiële tegemoetkoming (verordening). De tegemoetkoming kan in de vorm van een forfaitaire vergoeding vanuit de Wmo worden verstrekt Met het wetsvoorstel WWB-maatregelen worden de bestaande vormen van categoriale bijzondere bijstand per 1 januari 2015 beperkt. O.a. de categoriale regeling voor ouderen en chronisch zieken en gehandicapten wordt geschrapt. Toch kan voor een forfaitaire vergoeding gekozen worden, alleen dan kan de juridische grondslag hiervoor gevonden worden in de Wmo. De nota van wijziging voor de Wmo maakt het voor gemeenten mogelijk om een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan personen met daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten. Het voordeel van een dergelijke regeling is dat het uitvoeringstechnisch eenvoudig is. Het 1 Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij Ieder(in) aangesloten en is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. 2

3 nadeel is dat het tamelijk ongericht is, precies één van de redenen waarom de CER en Wtcg wordt afgeschaft. Financiële vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten Een financiële vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten is ook een mogelijkheid vanuit de Wmo. Voordeel hiervan dat er maatwerk geleverd kan worden. Het nadeel is dat het uitvoeringskosten erg hoog zijn. Een dergelijke regeling is uitvoeringstechnisch vergelijkbaar met de verstrekking van bijzondere bijstand. Echter het invoeren van een dergelijke regeling strookt niet met het beleid bijzondere bijstand. Daar is juist het beleid dat de medische kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen omdat jurisprudentie aangeeft dat de zorgverzekering een passende en toereikende voorziening is (daarmee wordt de basisverzekering bedoeld). Individuele bijzondere bijstand De bijzondere bijstand is altijd een vangnet. Er wordt eerst gekeken of er voorliggende voorzieningen zijn. Zijn die er niet dan wordt bijzondere bijstand alleen verstrekt indien er sprake is van individuele bijzondere omstandigheden en dringende redenen. Voordeel: het rijk geeft gemeenten nu de mogelijkheid het inkomensniveau voor deze doelgroep te verruimen. Als er ook sprak eis van gebruik van de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAZ) is er sprake van aansluitend aanbod. Collectieve (aanvullende) uitkering Mensen met een bijstanduitkering of met een ander inkomen tot 110% van het bijstandsniveau kunnen zich momenteel collectief aanvullend verzekeren. Deze regeling mag ook toegankelijk worden gemaakt voor de doelgroep Wtcg/CER. Via de RSD zijn collectieve contracten afgesloten met twee verzekeraars: Agis en Menzis. De collectieve contracten geven een collectiviteitskorting op de basisverzekering en op de aanvullende verzekering. Daarnaast verstrekken de vijf gemeenten een tegemoetkoming voor deze doelgroep van 20 per persoon, per maand. Hoewel het wetsvoorstel WWB-maatregelen de bestaande vormen van categoriale bijzondere bijstand per 1 januari 2015 beperkt blijft het mogelijk om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken in de vorm van een (tegemoetkoming in de kosten van de premie van) collectieve aanvullende zorgverzekering. Bovendien wordt deze verruimd door het schrappen van de centrale inkomensnorm van 110% sociaal minimum. Gemeenten kunnen er voor kiezen om de inkomensnorm op te rekken, bijvoorbeeld naar 130% van het sociaal minimum. Daarbij kunnen ze er tevens voor kiezen om een tegemoetkoming te verstrekken, eventueel getrapt. Bijv. bij inkomen tot 110% van het sociaal minimum een tegemoetkoming van 20 pppm, bij 120% 15 en bij 130% 10. Is het inkomen hoger dan 30% van het sociaal minimum dan kunnen ze wel profiteren van de collectiviteitskorting, maar ontvangen ze geen tegemoetkoming in de premie. Voordeel van deze regeling is dat met een financiële tegemoetkoming in de premie het afsluiten van een goede aanvullende verzekering ook voor lage inkomens haalbaar is. De uitvoeringskosten zijn beperkt, omdat de claimafhandeling door verzekeraar gebeurt. Het nadeel is dat de keuzevrijheid beperkt wordt tot twee verzekeraars. Verlaging eigen Wmo Gemeenten kunnen voor zowel een algemene voorziening als een individuele voorziening op grond van de Wmo een eigen vragen. Tot 2015 krijgt iedereen die een eigen voor een individuele voorziening verschuldigd is automatisch een korting van 33 procent op de eigen. Deze korting op de voor extramurale zorg wordt per 2015 afgeschaft. Gemeenten kunnen besluiten om vanaf 2015 niet de maximaal mogelijke eigen te vragen, maar een lagere eigen waaronder een lagere kostprijs door te geven aan het CAK voor een individuele voorziening / maatwerkvoorziening. Ook kunnen gemeenten een lagere of geen vragen voor bepaalde algemene voorzieningen. Het is voor gemeenten ook mogelijk om via het minimabeleid voor een door de gemeente nader te bepalen inkomenscategorie de eigen kwijt te schelden. 3

4 De gederfde inkomsten voor de gemeenten kunnen worden gecompenseerd uit de extra financiële middelen die de gemeenten van de rijksoverheid ontvangen. Nadeel: Met deze optie worden de huidige Wtcg en CER-gerechtigden zonder Wmo voorziening niet gecompenseerd. Voordeel is het uitvoeringsgemak. Subsidie aan een fonds En als laatste optie kan er voor gekozen worden om de extra financiële middelen in te zetten voor een subsidie aan een fonds waarvan het beheer door een particuliere stichting met vrijwilligers en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties wordt uitgevoerd. De beheerder van het fonds kan op basis van vooraf door de gemeente bepaalde criteria financiële ondersteuning bieden aan mensen met een chronische ziekte en/of beperking. Voorbeelden van particuliere fondsen voor inkomensondersteuning van kwetsbare groepen zijn Stichting Leergeld ( en het Angofonds ( Dit laatste fonds richt zich op financiële ondersteuning van mensen met een chronische ziekte en/of beperking. Voordeel: beperkte uitvoeringskosten voor gemeenten. Nadeel is dat de gemeente weinig invloed op het bereik van de ondersteuning. Samenvatting opties In bijlage 2 treft u een tabel met al deze opties aan. Hierin worden (aanvullend op de bovenstaande tekst) de voor en nadelen met betrekking tot de toelating tot regeling geschetst op de volgende onderwerpen: de mogelijkheid tot differentiëren naar inkomen, de mate van gerichtheid (compenseren meerkosten chronisch zieken), of de daadwerkelijke meerkosten vergoed worden en de directe en/of verborgen meerkosten, de beheersbaarheid uitgaven/budget, uitvoeringskosten voor gemeente en de administratieve lasten burger. Argumenten/onderbouwing Het voorstel is om de afschaffing CER en Wtcg te compenseren via de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering en de bijzondere bijstand: a. compensatie meerkosten chronisch zieken via de collectiviteit: dekking biedt voor de belangrijkste meerkosten chronisch zieken: 80% van de kosten zijn sowieso verzekerbare medische kosten. Zie ook bijlage 1. de meerkosten compenseert middels een in premie: voor de mensen met een laag inkomen de doelgroep includeert zichzelf, burger sluit (uitgebreide) polis vanwege ervaren/verwachte meerkosten. Past bij eigen verantwoordelijkheid bijna geen uitvoeringskosten, claimbeoordeling ligt bij verzekeraar beheersbaarheid budget is hoog. b. de bijzondere bijstand is het vangnet. 20% zijn mogelijk niet verzekerbare niet medische kosten. Het gaat dan om de volgende kosten: extra kosten voeding of dieet extra energiekosten extra kosten kleding en beddengoed extra vervoerskosten (sociaal vervoer) hulpmiddelen persoonlijke verzorging hulpmiddelen huishoudelijke verzorging maaltijdvoorzieningen (bijna nihil) Voor deze kosten kan nu ook al individuele bijzondere bijstand aangevraagd worden. Toekenning is naar draagkracht. Kosten, baten en dekking Kosten De uitvoeringskosten bij de keuze van de uitbreiding CAZ en bijzondere bijstand zullen voor de vijf gemeenten minimaal zijn. De RSD voert beide regelingen al uit. De doelgroep wordt naar verwachting groter waardoor rekening moet worden gehouden met meer verstrekkingen en hogere uitvoeringskosten voor de uitvoering van de bijzondere bijstand. De kosten voor de tegemoetkoming in de premie is afhankelijk van de keuze die bij de verdere 4

5 uitwerking gemaakt gaat worden: worden de inkomensgrenzen opgetrokken, krijgt iedereen een tegemoetkoming en hoeveel? Dit onderdeel zal voor het collegevoorstel nader uitgewerkt moeten worden. Baten en dekking Gemeenten ontvangen 45 miljoen in 2014 (per gemeente: septembercirculaire?), 216 miljoen in 2015 en structureel 268 miljoen vanaf Deze middelen kunnen aangewend worden om aan de doelgroep voorzieningen dan wel inkomenssteun te bieden. De budgetten die met het afschaffen van de CER en Wtcg vrijvallen worden na een korting overgeheveld naar het sociaal domein van het Gemeentefonds. Dit betekent, dat niet iedereen volledig gecompenseerd kan worden. De gemeenten beschikken over beleids-en bestedingsruimte om het budget binnen het sociaal domein in te zetten. Uitvoering en tijdpad Het wetvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer. Tenzij elke gemeente voor eigen maatwerk kiest dan is het raadzaam om samen op te trekken. Daarom wordt dit voorstel in het portefeuillehoudersoverleg ingebracht. Als de portefeuillehouders met dit voorstel kunnen instemmen worden de cliëntenraden om advies gevraagd. Vervolgens worden de gekozen opties, en het advies van de cliëntenraden overwegende, nader uitgewerkt en aan de individuele colleges voorgelegd. De raden kunnen bij de begrotingsbehandeling de financiële middelen oormerken voor een compensatieregeling. Een juridisch uitzoekpunt is of er nog een aparte verordening moet komen of dat het voldoende is om aan te sluiten bij de huidige beleidsregels rondom de bijzondere bijstand (waar de CAZ onderdeel van uit maakt). Over de pakketten: dekking, toegang en inhoud (aanbod 2015) moet uiterlijk eind oktober overeenstemming zijn met de zorgverzekeraars Agis en Menzis. Behandeling door Regionaal A O op 24 april 2014 voor advies PFH PFH overleg op 7 mei 2014 voor besluitvorming gekozen lijn richting colleges Cliëntenraden Juli: in gesprek met de cliëntenraden Augustus: via colleges formeel advies vragen cliëntenraden Colleges Half september 2014 uitgewerkt voorstel voorbereiden voor besluitvorming raden Communicatie Nog voor 30 juni 2014 wordt er door de werkgroep een communicatietraject opgestart, zodat als er vragen van burgers komen de gemeenten een antwoord hebben liggen. Het CAK zal namelijk personen die in 2013 een CER ontvingen vóór 30 juni 2014 een brief sturen. Zij worden daarin geïnformeerd over het afschaffen van de CER en geattendeerd op het gemeentelijk maatwerk en de mogelijkheid van fiscale aftrek uitgaven specifieke zorgkosten. Tevens zal het CAK aan de voormalig CER-gerechtigden door middel van de antwoordkaart vragen of zijn of haar gegevens mogen worden verstrekt aan de gemeente waarin deze persoon woonachtig is. Uiteraard staat het een ieder vrij om zelf rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar gemeente. In oktober 2014 zal het CAK personen die in 2014 een algemene tegemoetkoming Wtcg ontvangen informeren over de afschaffing van de algemene tegemoetkoming. Ook zij ontvangen de antwoordkaart en worden geattendeerd op het gemeentelijk maatwerk en de fiscale aftrek. Ook hier geldt dat het burgers vrij staat om zelf rechtstreeks contact op te nemen met hun gemeente. Verwachting is dat het CAK vanaf het eerste kwartaal 2015 maandelijks persoonsgegevens van voormalig Wtcgrechthebbenden aan gemeenten kan gaan verstrekken. 5

6 Bijlage 1 DEKKINGSBEHOEFTEN MENSEN MET HOGE ZORGKOSTEN # Kostensoort Inschatting omvang dekking 1 mondzorg 100% max fysio-/oefentherapie 100 % max 30 behand. 3 Brillen/lenzen en hoortoestellen 100 % max geneesmiddelen eigen n 100 % max geneesmiddelen buiten GVS 100 % max alternatieve geneeswijzen (geneesmiddelen) 100 % max 500(250) 7 eigen n AWBZ/WMO/vervoer 100 % max beweegprogramma s en cursussen p2jr 100 % max 500 p2jr 9 podotherapie en pedicure 100 % max hulpmiddelen steunzolen/kousen/schoeisel 100 % max dieetadvies 100 % (max 6 uur) 12 persoonsalarmering (abonnement en 100 % abonn.kosten apparaat) 13 lidmaatschap patiënten/thuiszorgvereniging 100 %max hulpmiddelen toedienen medicijnen Geen zit in BV2 15 verband- en incontinentiemiddelen Geen zit in BV 16 aangepast meubilair Geen zit in BV 17 eigen risico 99? Tot max Bronnen: Nivel (2011), RIVM/NPCF (jr.n.b.), Diabetesvereniging Nederland (2012), Parkinsonvereniging (2012) 2 BV = Basisverzekering Zorgverzekeringswet 6

7 Bijlage 2: Samenvatting opties voor gericht maatwerk chronisch zieken en gehandicapten Interpretatie van de verschillende aspecten van de opties Bron: BS&F bewerkt door de Werkgroep afschaffing CER/ Wtcg Individuele bijzondere bijstand Collectieve (aanvullende) verzekering Financiële tegemoetkoming Wmo (forfaitair) Financiële tegemoetkoming Wmo (daadwerkelijke kosten) Verlaging eigen Wmo Subsidie aan fonds Toelating tot regeling vrij te bepalen door gemeente (in de praktijk o.b.v. inkomen) vrij te bepalen door gemeente (in de praktijk o.b.v. hoge meerkosten en naar inkomen) vrij te bepalen door gemeente (in de praktijk o.b.v. hoge meerkosten) doelgroep vanuit Wmobeleid burgers met Wmovoorziening vrij te bepalen (criteria voor toelating formuleren) hetzij afhankelijk van bestaande criteria van het fonds Mogelijkheid tot differentiëren naar inkomen gemeente bepaalt gemeente bepaalt gemeente bepaalt gemeente bepaalt eigen o.b.v. inkomen naar beneden bij te stellen gemeente (of fonds) bepaalt Mate van gerichtheid (compenseren meerkosten chronisch zieken) hoog hoog laag (tenzij het de gemeente, i.t.t. de rijksoverheid, wel lukt om juiste criteria te formuleren voor inclusie) hoog laag laag (tenzij het de gemeente, i.t.t. de rijksoverheid, wel lukt om juiste criteria te formuleren voor inclusie) Daadwerkelijke meerkosten ja ja nee ja nee ja Directe en/of verborgen meerkosten directe en verborgen directe en (meeste) verborgen directe en verborgen directe en verborgen alleen de eigen directe en verborgen Beheersbaarheid uitgaven/budget Uitvoeringskosten voor gemeente laag hoog laag laag laag laag hoog laag hoog hoog laag hoog Administratieve lasten burger hoog laag hoog hoog laag hoog Kanttekeningen werkgroep Beleid en jurisprudentie: Voor medische kosten geen BB alleen in geval van bijzondere omstandigheden en dringende redenenbeleid voor 5 gemeenten hetzelfde Gem. nu 20 pppm bij ink. tot 110% van de bijstandsnorm. Mag straks tot 130%.De kan getrapt. Wenselijk dat alle KRH gemeenten dezelfde keus maken Veel beleidsvrijheid voor de individuele gemeenten Veel beleidsvrijheid voor de individuele gemeenten Veel beleidsvrijheid voor de individuele gemeenten Veel beleidsvrijheid voor de individuele gemeenten 7

8 8

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten

Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten Keuzenotitie met betrekking tot het bijzondere bijstandsbeleid ten aanzien van voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten De plaats van deze notitie in het al per 1 januari 2015 aangepaste beleid

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering 17 december 2014 Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.nl Pagina 1 van 13 BS&F 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016.

Hierbij treft u de evaluatie van de Caz/ Wtcg 2015 aan met tevens een voorstel voor het verzekeringsjaar 2016. MEMO D AT U M : 4-9-2015 A AN C C V AN : Het Dagelijks Bestuur : Regionaal ambtelijk overleg/ beleidsadviseurs regiogemeenten : Henk Kallendorf C L U S T E R/ T E AM : Ondersteuning/ Beleid O N D E R W

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Inleiding Gemeenten worden met de drie decentralisaties verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer Beleidsnota Maatregelen compensatie chronisch zieken Gemeente Druten Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer 12 februari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Probleemstelling

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING

VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING 10 oktober 2015 AAN DE GEMEENTERAAD VAN OUDE IJSSELSTREEK VOORSTEL CAZ-PLUSREGELING VOORGESTELDE BESLISSING: 1. AAN HET COLLEGE VAN B&W VOORSTELLEN, OM DE COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENREGELING MET MENZIS VOOR

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten

Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Voorstel : Z-14-16949 Documentnummer: Documentnummer Datum: 22 september 2014 Onderwerp: Gemeentelijke regeling compensatie hoge zorgkosten Werkgroep: Maatschappelijke zaken Datum behandeling PG: 25 september

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman Te lang radiostilte over nieuwe regeling inzake de klacht van mevrouw M. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Jan Burger, loco Bert van den Brand, loco Wil Kosterman Hans Marchal Algemeen

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Onderstaand zijn de antwoorden op de vragen gegeven. Daarbij heb ik zoveel mogelijk de volgorde van het verslag gevolgd.

Onderstaand zijn de antwoorden op de vragen gegeven. Daarbij heb ik zoveel mogelijk de volgorde van het verslag gevolgd. MEMORIE VAN ANTWOORD Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van het voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten,

Nadere informatie

Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking

Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 16 september 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 28 oktober 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D

GEMEENTE VA L K E N S WA AR D VA L K E N S WA AR D Aan de leden van de Raad van de Gemeente Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard de Hofnar 15\ Postbus 10100 \ 5550 GA Valkensvyaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 \ aemeentegivalkenswaard.nl

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042 OPSCHRIFT Vergadering van 28 januari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Karin Lambrechts Onderwerp Beantwoording raadsvragen over: Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Aan: Van: College van B&W GroenLinks Zwolle, Remko de Paus, Patrick Rijke Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Datum: 24 januari 2014 Onderwerp: Inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken Geacht

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten.

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten. Werk en Inkomen Team 3 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 24 juni 2014 Betreft

Nadere informatie

1. Samenvatting. Agenda nr 7b.

1. Samenvatting. Agenda nr 7b. Agenda nr 7b. Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de Collectief Aanvullende Verzekering 2015 Soort: Informatieve notitie Opsteller: C.J.T. Adriaans-Steenbakkers Portefeuillehouder: T.C.W. Maas

Nadere informatie

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM

INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM Inventarisatie maatwerkregeling chronisch zieken gemeente Hattem Colofon Opdrachtgever Gemeente Hattem Datum Maart 2015 Auteurs Tessa Schoot

Nadere informatie

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen Portefeuillehouder Wethouder van der Laan Datum collegebesluit 1 november 2016 Opsteller S.G.N. van der Sluis Registratie GF16.20079 Agendapunt Onderwerp Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015

yy Unaniem GEMEENTE REIMERSWAAL RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 7 Aan de gemeenteraad. Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp Voorstel tot nieuw beleid ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten case 15.005383 programma/paragraaf verstrekken

Nadere informatie

Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning voor mensen met een langdurige hoge zorgvraag

Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning voor mensen met een langdurige hoge zorgvraag Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning voor 22 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,

Nadere informatie

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp

N O T I T I E. Aan Van Onderwerp N O T I T I E Aan Van Onderwerp MT Jetty Houtsma De collectieve aanvullende zorgverzekering als maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Datum 9 oktober 2014 Ter Besluitvorming Samenvatting

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes.

In deze memo lichten wij de afwegingen voor de gemaakte keuzes toe. Graag ontvangen wij uw advies over de beleidskeuzes. COMPENSATIE MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (decentralisatie Wtcg/CER ). Toelichting op de beleidskeuzes t.b.v. adviesaanvraag adviesraden Drentsche Aa gemeenten. Inleiding Twee landelijke

Nadere informatie

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe GEMEENTEBLAD nr.482236 officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 22 mei 2015 nota chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Raadsbesluit van 30 april 2015 nota Chronisch

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 16 oktober 2014

Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 16 oktober 2014 16 oktober 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude,Teylingen,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 Vanaf 1 januari 2015 kan bij het college van Venlo een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten worden ingediend voor zover

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie