Deelnemersvergadering 26 september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemersvergadering 26 september 2013"

Transcriptie

1 Deelnemersvergadering 26 september 2013

2 2 1. Opening

3 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen (27 september 2012 en 24 januari 2013) 3. Jaarverslag Beleggingen 2012 en ontwikkelingen 5. Nieuwe pensioenregelgeving 2014/ Actuele ontwikkelingen 7. Vragen 3

4 4 2. Notulen

5 5 3. Jaarverslag 2012

6 Belangrijke cijfers Rendement 15,2% 7,6% Indexatie - actieven 0,0% 0,0% - pensioengerechtigden en premievrijen 0,0% 0,0% Dekkingsgraad 99,7% 88,8% Vereiste dekkingsgraad 111,8% 112,0% Minimum vereiste dekkingsgraad 104,2% 104,2% Pensioenvermogen 827,6 mln. 723,9 mln. Pensioenverplichtingen 830,5 mln. 814,8 mln. Gemiddelde rekenrente 2,4% 2,7% 6

7 Analyse resultaat 2012 Euro x miljoen Premiebijdragen 24,6 25,5 Pensioenopbouw incl. invaliditeitsopslag -27,4-23,4 Pensioenuitvoeringskosten -1,4-1,2 Premieresultaat -4,2 0,9 Beleggingsresultaten 108,9 51,0 Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen -12,6-9,3 Wijziging marktrente -54,2-100,4 Intrestresultaat 42,1-58,7 Toeslagverlening 0,0 0,0 Korting opgebouwde pensioenaanspraken 61,7 0,0 Toevoeging voorziening toekomstige levensverwachting -12,3 0,0 Overige 0,8-1,9 Overig resultaat 50,2-1,9 Totaal resultaat 88,1-59,7 7

8 8 Beleggingsresultaten (rendement) Beleggingen euro x miljoen

9 Strategische Beleggingsmix Strategische Bandbreedtes Feitelijke Euro allocatie min. max. allocatie 2012 x Aandelen 27,5% 22,5% 32,5% 29,2% Vastgoed 7,5% 2,5% 12,5% 3,4% Vastrentende 65,0% 57,5% 72,5% 67,4% waarden Liquide middelen 0,0% -5,0% 5,0% 0,0% 228 TOTAAL 100,0% 100,0%

10 Uitsplitsing Beleggingsresultaten Vastgoedbeleggingen Rendement -1,6% 2,7% Benchmark 0,9% 3,7% Aandelen Rendement 14,4% -4,0% Benchmark 14,4% -4,3% Vastrentende waarden Rendement 11,7% 4,3% Benchmark 11,7% 2,9% Totale portefeuille Rendement (excl. derivaten) 12,0% 2,0% Rendement (incl. derivaten) 15,2% 7,6% 10

11 Aandelen en Vastgoed Aandelen Aandelenfonds (index fonds) Beursgenoteerde certificaten van aandelen Ballast Nedam Totaal Vastgoed Vastgoedfonds, niet beursgenoteerd

12 Vastrentende waarden Matching portefeuille Euro staatsobligaties Euro bedrijfsobligaties Lening op schuldbekentenis Subtotaal Return portefeuille Hoogrentende obligaties Obligaties opkomende markten harde valuta Obligaties opkomende markten lokale valuta Subtotaal Totaal Vastrentende waarden

13 Benchmark eurostaatsobligaties Land Norm gewicht Duitsland 35% Nederland 20% Frankrijk 30% Finland 5% Oostenrijk 10% 13

14 Beleggingsbeleid 2012 Voortzetting beleid 2011 Inzichtelijkheid van derivaten Transparantie vastrentende waarden Bestuur betrokken bij de beleggingen 14

15 Beleid aandelen Indexbeleggen: De MSCI (AC) World (Net) Index wordt sinds april 2009 gevolgd. Voordelen index beleggen: Lagere kosten; Volgt index. Afdekken van het valutarisico Binnen de aandelenportefeuille zijn de US Dollar, Britse Ponden en Japanse Yen afgedekt.

16 Beleid renterisico 2012 Het Pensioenfonds is gevoelig voor de rente door: Waardering rente-afhankelijke beleggingen met marktrente; Waardering op marktrente van pensioenverplichtingen (rentetermijnstructuur DNB). Strategisch beleid: Renterisico wordt afgedekt voor minimaal 60% en maximaal 70%. Als norm wordt 65% aangehouden 16

17 Beleggingsbeleid 2012, besluiten Overstap naar aandelenfonds waarin geen stukken worden uitgeleend Verkoop langlopende rente-swaps Eind 2012 introductie UFR (marktrente voor de verplichtingen) Medio en 50-jarige rente-swaps Opbrengst ad ca. 33 milj. geherinvesteerd in staatsobligaties 17

18 Ontwikkelingen 2013, beleggingen Overstap van actief beheerd euro credit fonds naar een passief beheerd eurocredit fonds Hogere weging opkomende markten binnen de aandelen Was ca. 11% norm, wordt 22,5% van de aandelenportefeuille Verhoging gebeurt stapsgewijs ALM-studie (Asset Liability Management) Doel: inzicht gevolgen beleidskeuze 18

19 Voorziening pensioenverplichtingen euro x miljoen Voorziening zieke deelnemers Kostenvoorziening Pensioengerechtigden Premievrijen Actieven

20 Gemiddelde marktrente voorziening 2008: 3,6% 2009: 3,8% 2010: 3,4% 2011: 2,7% 2012: 2,4% 20

21 Lasten levensverwachting 2007: 27,5 mln 2008: 0,0 mln. 2009: 21,0 mln. 2010: 27,8 mln. 2011: 0,0 mln. 2012: 12,3 mln. 21

22 Dekkingsgraad 2008: 88,4% 2009: 93,1% 2010: 95,6% 2011: 88,8% 2012: 99,7% 22

23 Deelnemers Totaal Premie betalenden Pensioengerechtigden Premievrijen Gemiddelde leeftijd actieven 43 jaar 43 jaar Premies 24,6 mln. 25,5 mln. Pensioenuitkeringen 28,4 mln. 27,9 mln.

24 Huidige pensioenregeling De pensioenregeling is een collectieve beschikbare premieregeling Verdeling van de premie op basis van middelloonregeling; Geen gegarandeerd recht; Premie is vast percentage pensioengrondslag (24%); Werkgever heeft geen plicht tot bijstorten; Werkgever heeft geen recht op overschotten. 24

25 Volgorde toekenning middelen 25 Beschikbare middelen worden, in de onderstaande volgorde toegekend: 1. Herstel van 31 december 2010 doorgevoerde korting (3%); 2. Toeslagverlening volgens CPI en CAO 3. Inhaal toeslagverlening Uitsluitend geldig voor niet of gedeeltelijke toeslagen voor Na 5 jaar vervalt in te halen toeslag 4. Aanleggen van 10% buffer (boven vereiste reserves) 5. Extra toeslag in verhouding 3:2 (actieven: inactieven) Tijdens de duur van een korte termijn herstelplan geen toeslagen

26 Toeslagenbeleid De doelstelling is om de overschotten te besteden aan toeslagen; De toeslagverlening is voorwaardelijk: als meer middelen aanwezig zijn dan benodigd voor de nominale verplichtingen (inclusief de vereiste buffers), kunnen toeslagen worden verleend. Uitgangspunten bij toeslagverlening: Financiële positie van het fonds ultimo 2012; Pensioenreglement; Korte en lange termijn herstelplan. 26 => geen toeslagen per 1 juli 2013

27 Volgorde bij tekort Indien niet binnen de gestelde termijn het dekkingstekort en / of reservetekort door middel van matiging van de toeslagverlening opgeheven kan worden, resteren de volgende maatregelen: 1. Beleggingsmix 2. Herverzekering 3. Korting van nominale aanspraken Het Bestuur kan gemotiveerd van deze volgorde afwijken. 27

28 Beleid korten opgebouwde pensioenen Opgebouwde pensioenen en dus ook de uitkeringen worden evenredig gekort; Herstel vindt plaats middels toeslagen; Toeslagen zodra mogelijk aan iedereen 28

29 Inhaaltoeslagen (verleend voor ) 29 Actieven In te halen Verleende toeslag Korting 1 juli ,00% 100% 0% 1 juli ,28% 0% 0% 1 juli ,51% 0% 3% ( ) 1 juli ,26% 0% 0% 1 juli ,50% 0% 0% Pensioengerechtigden en premievrijen In te halen Verleende toeslag Korting 1 juli ,00% 100% 0% 1 juli ,94% 0% 0% 1 juli ,11% 0% 3% 1 juli ,93% 0% 0% 1 juli ,38% 0% 0%

30 Pensioenuitvoeringskosten Euro x Pensioenbureau Kosten per normdeelnemer bedragen 319,- Vermogensbeheer Gefactureerde kosten In fondsen verwerkte kosten Overige kosten

31 Structuur Stg. Pensioenfonds Ballast Nedam De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten Visitatiecommissie Beleggingscommissie Advies vooraf Bestuur Accountant Controle achteraf Verantwoordingsorgaan Adviserend actuaris Waarmerkend actuaris Deelnemersvergadering 31 Vermogensbeheer Pensioenbureau Bestuursondersteuning Financiële en deelnemersadministratie Risicoverzekering

32 Bestuur 2012 Naam Gekozen / Benoemd Einde zittingsduur D. van Hoogstraten (voorzitter) Werkgever M. Heitman Werkgever J. Leenders Werkgever J. Voorrips Werknemers (vacature) Werknemers n.n.b. W. Hubeek Pensioengerechtigden

33 Verantwoordingsorgaan 2012 Naam Gekozen / Benoemd Einde zittingsduur T. de Jong (voorzitter) Werkgever J. Haring Werknemers G. Jansen Werknemers B. Philippen Pensioengerechtigden J. Romeijn Pensioengerechtigden Vacature Werkgever K. de Roo Werkgever

34 Beleggingscommissie Bestuursleden J. Voorrips (voorzitter) D. van Hoogstraten Adviseurs P. Bajema (operationeel adviseur BNPF) B. Buyck M. Euverman (strategisch adviseur Beleggingscommissie) E. Velthuis Pensioenbureau L. Duynstee J. Gelens A. de Jager

35 Commissies 2012 Naast de beleggingscommissie zijn in 2012 de volgende bestuurscommissies ingesteld: Agendacommissie (opvolger van Dagelijks Bestuur) Audit commissie Risicomanagementcommissie Jaarverslagcommissie Communicatiecommissie 35

36 Visitatiecommissie 2012 Voor eerst is Intern Toezicht uitgevoerd door een externe commissie Naam Discipline M. Breek Bestuursprocessen E. Janssen Pensioenen en communicatie L. Rutgers Beleggen en vermogensbeheer 36

37 Bevindingen Intern Toezicht (2012) Zie ook jaarverslag pagina 24. Bestuur bestuurt op actieve wijze en anticipeert op relevante ontwikkelingen Zorg werkdruk pensioenbureau Formeel uitbestedingsbeleid moet vastgelegd worden Aandacht voor kwetsbaarheid tijdens ontwikkeling bestuursmodel en nieuwe bestuursleden 37

38 Oordeel Verantwoordingsorgaan (2012) Zie pagina 35 van het jaarverslag Intern toezicht verbetert echter het proces verdient verbetering Juicht instelling bestuurscommissies toe De belangen van alle deelnemers zijn evenwichtig behartigd Communicatie open en eerlijk Voorzichtig zijn met prognoses van kortingen 38

39 Pensioensite: 39

40 Pensioenbureau Naam Functie A. Aalsters-van Greuningen Pensioenadministrateur L. Duynstee Directeur I. Endenburg-de Groot Secretaresse J. Gelens Controller M. van der Hout Beleidsmedewerker A. de Jager Beleidsmedewerker M. van Rossum-van Uden Financieel administrateur J. van der Star Pensioenadministrateur Totaal 6,5 voltijdsarbeidskracht

41 Kernpunten 2012 Stand dekkingsgraad eind 2012 leidt tot korting; Nieuwe overlevingstafels ingevoerd; Wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2013; Continue aandacht voor communicatie; Aanpassen rente afdekking aan UFR; Opzetten integraal risicomanagement; Wijziging Intern Toezicht - Visitatiecommissie; Wijzigingen samenstelling Bestuur 41

42 42 Jaarverslag Vragen?

43 43 6. Actualiteit

44 Onderwerpen 1. Actuele financiële positie 2. Pensioenregeling Premie (proces) 5. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 6. VvP 7. Binnengekomen vragen 44

45 1. Actuele financiële positie 45 Dekkingsgraad= Vermogen / Verplichtingen ,4% ,1% ,6% ,8% ,7% 1 e kwartaal ,0% 2 e kwartaal ,6% Dekkingsgraad augustus ,7%

46 1. Doorvoeren korting op aanspraken Herstellen voor 2014 April 2013 zijn de aanspraken / uitkeringen met 7% gekort; Eind 2013 moet er sprake zijn van een dekkingsgraad van 104,2%; Verder verlagen van de pensioenaanspraken/uitkeringen lijkt noodzakelijk; Restant op basis van de cijfers eind 2013 wordt per 1 april doorgevoerd 46

47 2. Pensioenregeling Per 1 januari 2014 wijzigt de pensioenregeling opnieuw (zie ook presentatie van de heer Janssen) Pensioenrichtleeftijd 67, Opbouwpercentage 2,15% Fiscaal maximum Alternatief: Pensioenrichtleeftijd 65 Opbouwpercentage 1,9% Fiscaal maximum

48 48 2. Verhouding

49 2. Proces COR / werkgever zijn hierover nog in gesprek Keuzes BNPF: - Collectieve waardeoverdracht naar 67 jaar, of - Aanhouden twee pensioendata 49

50 3. Toelichting op de verschillende premies Premies (prognose) Premie o.b.v. actuele rente 29,8 mln 29,5 mln Kostendekkende premie 19,5 mln 19,2 mln Feitelijke premie 22,7 mln 23,6 mln 50

51 3. Premie 2013 Binnen huidige systematiek van het fonds is de premie toereikend Premiedekkingsgraad 2013 bedraagt 79% Opbouwpercentage 2013 effectief 1,77% rekening gehouden met korting op UPO 1,8% 51

52 3. Premie 2014 Binnen huidige systematiek van het fonds is de premie toereikend Premiedekkingsgraad 2014 ook in nieuwe regeling onder 100% Mogelijk korting van de opbouwpercentage ook in 2014 mogelijk lager dan reglementair (2,15%) 52

53 4. Nieuwe regeling per 2015 Keuze tussen nominaal en reëel kader Werkgever bepaalt met werknemers de keuze naar de toekomst toe Het pensioenfonds bepaalt t.a.v. opgebouwde aanspraken Traject tot model keuze is ingezet, hoewel de wetgeving nog in de maak is, de belanghebbenden organen zullen worden betrokken 53

54 5. Wet versterking bestuur pensioenfondsen Moet 1 juli 2014 ingevoerd zijn Dialoog met stakeholders (november / december) Voorgenomen besluit Bestuur eind december Adviesaanvraag VO Definitief besluit Aanpassen statuten Maart / februari bijzondere deelnemersvergadering ter toelichting 54

55 5. Wet versterking bestuur pensioenfondsen Belangrijke issues; Modelkeuze; paritair versus onafhankelijk; Bestuur; wel of niet externen, zetelverdeling Toezicht; niet uitvoerende bestuursleden, Raad van Toezicht of Visitatiecommissie; Medezeggenschap; VO, Belanghebbendenorgaan 55

56 5. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 56

57 6. Vereniging van Pensioengerechtigden Periodiek informeel overleg Inhoudelijk overleg met experts Ondersteuning communicatie Discussie op onderwerpen 57

58 7. Binnengekomen vragen VvP (1) Oorzaak huidige positie van het fonds; a. heeft aandacht van het bestuur, ook in overleg met VvP, eigen analyse is lopende b. historisch ontstaan, grotendeels voor 1999 c. gedempte premie en uitkering tijdens onderdekking beïnvloeden de dekkingsgraad d. voorzieningen zijn prudent en in lijn met wetgeving 2. Positie BNPF t.o.v. BPF a. onderwerp geweest van gesprek werkgever / COR b. vooral de verwachte directe negatieve consequenties reden om dit niet te ambiëren

59 7. Binnengekomen vragen VvP (2) 3. Nieuwe wet versterking bestuur => reeds aan de orde geweest 4. Prijsindex vs loonindex => visie VvP nemen we mee in nieuwe regeling Positie inactieven => neemt het Bestuur in overweging, NB belangen lopen niet altijd parallel 6. Het Bestuur van het Pensioenfonds kan het reglement eenzijdig wijzigen t.a.v. pensioengerechtigden, alleen na evenwichtige belangen afweging en zorgvuldig doorlopen proces 7. Nieuwe regeling 2015, nominaal / reëel => reeds besproken 59

60 60 VRAGEN?

61 Disclaimer AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND, DE STATUTEN EN REGLEMENTEN ZIJN BEPALEND. 61

Deelnemersvergadering 25 september 2014

Deelnemersvergadering 25 september 2014 Deelnemersvergadering 25 september 2014 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen 3. Jaarverslag 2013 4. Beleggingen 2013 en ontwikkelingen (Martijn Euverman) 5. Nieuwe pensioenregelgeving

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Statutenwijziging 3. Sluiting 2 3 1. Opening 4 2. Statutenwijziging Ter stemming bijzondere deelnemersvergadering Statutenwijziging:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Conceptverslag algemene vergadering van deelnemers 25 september 2014 (43)

Conceptverslag algemene vergadering van deelnemers 25 september 2014 (43) Conceptverslag algemene vergadering van deelnemers 25 september 2014 (43) Plaats : Hoofdkantoor Ballast Nedam, Nieuwegein Geregistreerde aanwezigen : 124 Tijd : 16.00 18.00 uur Aanwezige actieve deelnemers

Nadere informatie

Verslag algemene vergadering van deelnemers 26 september 2013 (no. 41)

Verslag algemene vergadering van deelnemers 26 september 2013 (no. 41) Verslag algemene vergadering van deelnemers 26 september 2013 (no. 41) Plaats : Hoofdkantoor Ballast Nedam, Nieuwegein Geregistreerde aanwezigen : 171 Tijd : 16.00 uur Aanwezige actieve deelnemers : 51

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016

Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016 Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016 NBC congrescentrum Nieuwegein 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2 www.bnpf.nl www.vvp-bnpf.nl Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017

Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017 Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017 NBC congrescentrum Nieuwegein Agenda 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Jaarverslag 2016 3. Nieuwe pensioenregelgeving, herstelplan, actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 juni 2014 4. Verslag, rekening en

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Dekkingsgraad van uw Pensioenfonds Behaalde rendementen in het tweede kwartaal Overige mededelingen De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Jaarvergadering Deelnemers PF NIBC

Jaarvergadering Deelnemers PF NIBC Jaarvergadering Deelnemers PF NIBC Toelichting op het jaar 2013 25 juni 2014 1 1 Agenda Jaarvergadering Deelnemers 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE. Deelnemersvergadering 29 november Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1

FINANCIËLE POSITIE. Deelnemersvergadering 29 november Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1 FINANCIËLE POSITIE Deelnemersvergadering 29 november 2016 Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1 SITUATIE T/M 31 DECEMBER 2016 Garantiecontract bij NN: Nationale-Nederlanden (NN) garandeert opgebouwde

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Kerkrade, 12 november 2013 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 3 juni 2015 1. Agenda 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van 22 mei 2014 3. Governance 4. Herstelplan 5. Financiële gegevens 2014 6.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Verslag algemene vergadering van deelnemers gehouden op 17 september 2009 (no. 35)

Verslag algemene vergadering van deelnemers gehouden op 17 september 2009 (no. 35) Verslag algemene vergadering van deelnemers gehouden op 17 september 2009 (no. 35) Plaats : Hoofdkantoor Ballast Nedam, Nieuwegein Aantal geregistreerde aanwezigen : 147 Tijdstip : 16.00 uur Machtigingen

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

In de bovenstaande grafiek ziet u per kalenderjaar de dekkingsgraad (als een percentage).

In de bovenstaande grafiek ziet u per kalenderjaar de dekkingsgraad (als een percentage). 1. Dekkingsgraden 1 In de bovenstaande grafiek ziet u per kalenderjaar de dekkingsgraad (als een percentage). Voorzichtigheid bij het vergelijken van cijfers Vanwege verschillen in pensioenregeling en

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks Infosessies PENSIOENEN 2012 20-22 en 26 november 2012 door Peter Boonen en Jan Lodewijks 1 AGENDA Toelichting huidige situatie Septemberpakket en Regeerakkoord Overleg met vakorganisaties Communicatie

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 19 november 2013 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Financiën: Financiële situatie Beleggingsbeleid Risico s en rendement

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Deelnemersvergadering. Theo Bruijninckx 22 september 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Deelnemersvergadering. Theo Bruijninckx 22 september 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Deelnemersvergadering Theo Bruijninckx 22 september 2004 Onderwerpen Agendapunt 4: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt 6: Wijziging bijsparen Agendapunt

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 Deelnemersvergadering Financiële positie en toeslagverlening 2015 18 november 2014 Pagina 1 CONTRACT NATIONALE-NEDERLANDEN Garantiecontract: Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Dekkingsgraad van uw pensioenfonds Behaalde rendementen in het eerste kwartaal Overige mededelingen De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Deelnemersvergadering Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Agenda Opening, mededelingen en vaststelling verslag 2015 Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Voor en met elkaar Ballast Nedam bereikt het beste resultaat door samen met de klant en hun partners na te denken over oplossingen. Daarbij zijn zij

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Jaarvergadering DNP 25 maart 2015 Frans Dooren, directeur 1 Agenda - Even voorstellen - Terugblik 2014 - Organisatie, Dekkingsgraad, Rente, Verplichtingen,

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014 Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader Juni 2014 Inhoudsopgave Wetsvoorstel aanpassing FTK Beleidsdekkingsgraad Premievaststelling Toekomstbestendig indexeren Inhaalindexatie Hersteltermijn

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden Dinsdag 13 juni 2017 14.30 uur 2 Agenda 1. Opening en vragen 2. Financiële positie 3. Communicatie 4. Governance 5. Verantwoordingsorgaan 6. Vermogensbeheer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Het jaarverslag 2015 samengevat

Het jaarverslag 2015 samengevat Het jaarverslag 2015 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.785 Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 213 gepensioneerden. Van de overige deelnemers bouwen 923 werknemers

Nadere informatie

Deelnemersvergadering

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersvergadering Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Algemene pensioenontwikkelingen Pauze 4. Ontwikkelingen Stichting Pensioenfonds Xerox 5. Vragen 6. Sluiting 2 Agenda

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie