Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)"

Transcriptie

1 Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1

2

3 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C Uw pensioen van Pensioenfonds C De financiële situatie van Pensioenfonds C1000 in Onze baten en lasten in Hoe staat het pensioenfonds ervoor? 12 De beleggingen van het pensioenfonds in Uw aanvullende pensioen bij Robeco 15 Jaarlijkse controle, intern toezicht en klachten 16 Vooruitblik 17 Pensioenfonds en betrokken organisaties 18 3

4 Colofon De informatie in deze uitgave is zorgvuldig samengesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Bij verschillen tussen deze uitgave en het jaarbericht 2012 van Stichting Pensioenfonds C1000 d.d. 6 juni 2013 is het jaarbericht 2012 leidend. Het jaarbericht 2012 kunt u vinden op de website 4

5 Algemeen Op grond van artikel 18 lid 3 van de statuten stelt Stichting Pensioenfonds C1000 deze jaarinformatie op ten behoeve van alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Deze jaarinformatie is gebaseerd op het jaarbericht 2012 d.d. 6 juni Vragen over uw pensioen? Hebt u na het lezen van deze jaarinformatie vragen over uw pensioen? Stuur dan een aan: Bellen kan ook met ons pensioenbureau, op werkdagen via telefoonnummer

6 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 Namens de werkgever: J.L.M. Sliepenbeek G. Sterkenburg L. Zijl (voorzitter) Namens de werknemers: J.H.A. Ceulemans (secretaris) E.H.W. Bosman I.L. Brillemans R. Wolters Namens de gepensioneerden: E.F. Martens J. Pluimers 6

7 Uw pensioen van Pensioenfonds C1000 Voor u ligt de populaire versie van het jaarbericht van Stichting Pensioenfonds C1000 (hierna SPC1000) over het verslagjaar Algemeen Het fonds is opgericht op 8 april In 2011 waren er nog geen deelnemers. Per 1 januari 2012 zijn alle rechten en verplichtingen overgenomen van Stichting Pensioenfonds Schuitema (SPS). Ook is toen gestart met de pensioenopbouw voor C1000 medewerkers in de pensioenregeling. Het verslagjaar 2012 heeft in het teken gestaan van het op orde brengen van de financiële huishouding van het fonds. Hiertoe heeft het bestuur een aantal maatregelen moeten nemen. Ondanks goede beleggingsresultaten is het niet gelukt om een definitieve korting af te wenden. In het onderstaande treft u de belangrijkste gebeurtenissen aan die zich tijdens het verslagjaar 2012 hebben voorgedaan. Financieel Korten van pensioenaanspraken en -uitkeringen Het voornemen tot korten van de pensioenen met 2,1% per 1 april 2013 is begin 2013 definitief gemaakt. De korting is op uniforme wijze voor alle verzekerden doorgevoerd. De financiële gevolgen van de korting zijn verwerkt in het verslagjaar Begin 2013 heeft het bestuur besloten tot een voorgenomen korting met 1,1% per 1 april Deze korting is nog niet definitief en is afhankelijk van de financiële positie per ultimo Aanpassing tariefsgrondslagen De tariefgrondslagen zijn per 31 december 2012 aangepast. Dit was nodig omdat blijkt dat de Nederlandse bevolking steeds langer leeft. Door deze aanpassing is de pensioenvoorziening met 2,5 mln. toegenomen. De pensioenregeling Ons pensioenfonds heeft één regeling. Deze is voor het kantoorpersoneel en de medewerkers van de distributiecentra. Voorgenomen korting Op kunt u de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de verwachte korting volgen. Pensioenvoorziening Het geld dat nodig is voor het uitbetalen van de pensioenen noemen we de pensioenvoorziening. Ook is vastgesteld dat onze deelnemers gemiddeld langer leven dan de Nederlandse bevolking. Als gevolg hiervan heeft het bestuur besloten om ervaringssterfte toe te passen. Hierdoor is de pensioenvoorziening nog eens met 12,7 mln. toegenomen. Voorts is de voorziening voor administratiekosten met 1 mln. verhoogd. Deze extra voorziening wordt voldoende geacht om de kosten te dekken van het liquideren van het pensioenfonds. Tenslotte zijn de uitruilfactoren en de inkooptarieven voor het Robeco kapitaal en het 15-jaarspensioen met ingang van 2013 aangepast. 7

8 Adempauze Een adempauze geldt voor één jaar en kan slechts één keer gebruikt worden. Een adempauze biedt een pensioenfonds de mogelijkheid om een lagere premie te vragen, dan de wettelijke minimum premie. Dekkingsgraad De verhouding tussen de bezittingen aan de ene kant en de toekomstige pensioenverplichtingen aan de andere kant. Als de bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds precies overeenkomen, dan is de dekkingsgraad 100%. Premiebeleid Er is een adempauze aangevraagd voor Door deze adempauze was het mogelijk om de premie voor 2012 niet te verhogen ten opzichte van de premie van Deze adempauze is goedgekeurd door DNB. De premie voor 2013 is verhoogd, zodat deze aan de wettelijke eisen voldoet. Ontwikkeling rekenrente De rekenrente wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de pensioenvoorziening. De rekenrente is in 2012, evenals in de voorgaande jaren gedaald. Hoe lager de rekenrente, hoe meer geld er nodig is om in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. De regels voor het bepalen van de rekenrente zijn in 2012 aangepast, waardoor pensioenfondsen met een iets minder lage rekenrente mogen rekenen. Beleggingsrendement Het jaar 2012 was een prima beleggingsjaar. Het fonds heeft een rendement behaald van 10,0% exclusief rentederivaten. Het rendement op de rentederivaten bedroeg 4,5%. Het totaal rendement komt daarmee op 14,5%. Verklaring verloop dekkingsgraad over 2012 Het verloop van de dekkingsgraad kan als volgt worden verklaard: Dekkingsgraad begin 2012 Oorzaak 94,6 Premie Adempauze + 0,0 Uitkeringen Dekkingsgraad < 100 zorgt voor daling -/- 0,2 Toeslagen / Korting Geen toeslagverlening, wel korting van 2,1% + 2,0 Rente Daling rekenrente -/- 6,0 Rendement Netto rendement van 14,5% + 12,4 Overig Aanpassing tariefgrondslagen -/- 5,3 Dekkingsgraad eind ,5 Verlenging uitvoeringsovereenkomsten De Uitvoeringsovereenkomsten met C1000 voor de pensioenregeling en de 15-jarenregeling zijn met één jaar verlengd tot en met 31 december Er is een grote kans dat deze uitvoeringsovereenkomsten daarna niet verlengd zullen worden. 8

9 Aantal deelnemers eind 2012 medewerkers die pensioen opbouwen oud-medewerkers gepensioneerden 891 totaal Aantal deelnemers overgenomen van SPS per medewerkers die pensioen opbouwen oud-medewerkers gepensioneerden 827 totaal Toeslagenbeleid: Voor actieven is de toeslagverlening voorwaardelijk en geldt dat het bestuur jaarlijks beslist of er een toeslag op de pensioenaanspraken wordt verleend. Het bestuur streeft ernaar ieder jaar de pensioen aanspraken met maximaal de CAO-loonindex te laten stijgen. Voor oud-medewerkers en gepensioneerden is de toeslagverlening ook voorwaardelijk en geldt dat het bestuur jaarlijks beslist of er een toeslag op de pensioenaanspraken wordt verleend. Het bestuur streeft ernaar ieder jaar de pensioenaanspraken met maximaal de prijsindex te laten stijgen. De (gewezen) deelnemers hebben dus niet automatisch recht op aanpassing van hun pensioenaanspraken en -rechten en kunnen aan de toeslagverlening in enig jaar geen rechten ontlenen ten aanzien van de toekomst. Toeslagverlening is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds en wordt gefinancierd uit de beleggings rendementen van het pensioenfonds. Er is geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagen op de pensioenaanspraken en -rechten. De pensioenaanspraken en -rechten waarop een voorwaardelijke toeslagverlening van toepassing is, zijn conform het kortetermijn-herstelplan in 2012 niet verhoogd. Voorwaardelijke toeslagverlening Voor deelnemers die per 31 december 2009 al deelnemer waren geldt een aanvullende toeslag. Voor deze aanvullende toeslag wordt een extra premie gevraagd. Deze premie wordt gebruikt om de aanvullende toeslag te verlenen, indien de toeslagverlening achterblijft bij de CAO-loonindex. Het bestuur heeft besloten om over 2012 een aanvullende toeslag te verlenen van 1,1%. 9

10 Beleggingen risico deelnemers Dit is het totaal van alle stortingen door de deelnemers aan de pensioen-beleggingsregeling bij Robeco. Omdat u dit geld voor eigen rekening belegt, ligt het beleggingsrisico bij uzelf. Vorderingen Geld waar het pensioenfonds nog recht op heeft, heten vorderingen. Een belangrijk deel hiervan betreft de lopende rente op beleggingen. Liquide middelen Het geld dat op de bankrekening van het pensioenfonds staat, heet liquide middelen. Dit wordt o.a. gebruikt om mee te beleggen en om de pensioenen mee uit te betalen. In het onderste deel van het overzicht staat hoeveel geld SPC1000 nodig heeft en waarvoor dat geld nodig is. Schulden Het geld dat het pensioenfonds nog moet betalen aan loonheffingen, beleggingen en overige kosten. De financiële situatie van SPC1000 in 2012 (balans per 31 december 2012, bedragen in miljoenen euro s) Waar bevindt ons vermogen zich? Beleggingen risico pensioenfonds 285,2 463,0 Beleggingen risico deelnemers 25,1 27,1 Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 2,6 Vorderingen 4,6 2,1 Overige activa 2,7 0,3 Liquide middelen 37,2 17,5 Totaal 354,8 512,6 Waar is het geld voor nodig? Pensioenvoorziening regeling 307,5 349,3 Pensioenvoorziening deelnemers 25,1 27,1 Totaal pensioenvoorzieningen 332,6 376,4 Overige reserves (16,6) (8,7) Pensioenvermogen 316,0 367,7 Bestemde reserves 4,9 9,1 Schulden 33,9 135,8 Totaal 354,8 512,6 Wat betekenen deze cijfers? Het beheerde kapitaal van SPC1000 bestaat voornamelijk uit beleggingen, vorderingen en liquide middelen. Het grootste deel van ons pensioenvermogen wordt belegd in aandelen, vastrentende waarden, vastgoed en overige beleggingen. De totale pensioenvoorziening is gestegen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een daling van de rekenrente en door het aanpassen van de tariefgrondslagen. Pensioenvermogen Het geld dat aanwezig is om in de toekomst pensioenen te kunnen uitbetalen noemen we het pensioenvermogen. 10

11 Onze baten en lasten in 2012 (bedragen in miljoenen euro s) Baten 2012 Contributies 18,1 Beleggingsresultaat 45,3 Overige baten 3,3 Totaal baten 66,7 Lasten Pensioenuitkeringen 9,4 Wijziging pensioenvoorzieningen: - wijziging tariefgrondslagen 15,3 - wijziging rekenrente 28,7 Saldo overdrachten rechten 0,0 Overige lasten 1,1 Totaal lasten 54,5 Contributies Dit zijn de pensioencontributies die C1000 en u zelf hebben bijgedragen. Beleggingsresultaat In 2012 is een prima beleggingsresultaat behaald. Het beleggings rendement van de totale portefeuille is voor ,5%. Saldo van baten en lasten 12,2 Verdeling baten en lasten Bestemde reserve 4,3 Overige reserves 7,9 Totaal 12,2 Pensioenuitkeringen De uitkeringen zijn de pensioenen die wij hebben betaald aan gepensioneerden of hun nabestaanden. Wat betekenen deze cijfers? De baten van ons pensioenfonds bestaan uit contributies (premies), het beleggingsresultaat en overige baten. Onze lasten bestaan uit de pensioenuitkeringen, wijziging pensioenvoorzieningen, overdrachten van rechten en overige lasten. 11

12 Hoe staat het pensioenfonds ervoor? Dekkingsgraad De verhouding tussen de bezittingen aan de ene kant en de toekomstige pensioenverplichtingen aan de andere kant. Als de bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds precies overeenkomen, dan is de dekkingsgraad 100%. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op alle pensioenfondsen in Nederland. Een belangrijke eis van DNB is dat wij voldoende reserves hebben om de pensioenen te blijven uitbetalen. Daarbij kijkt DNB naar de dekkingsgraad. Die moet minimaal 104,4% zijn. Dekkingsgraad te laag Na de overdracht van SPS bedroeg de dekkingsgraad 94,6%. In 2012 is de dekkingsgraad gestegen naar 97,5%. In deze dekkingsgraad is de korting van 2,1% per 1 april 2013 al verwerkt. Ontwikkelingen pensioenvermogen, verplichtingen en reserve In het onderstaande schema ziet u een overzicht van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar (bedragen in miljoenen euro s.) Pensioenvermogen 316,0 367,7 Gefinancierde verplichtingen 332,6 376,4 Beschikbaar voor beleggingsreserve -16,7-8,6 Vereiste reserve 59,9 62,2 Overschot / tekort -76,5-70,8 Herstelplan Het herstelplan van SPS is overgenomen door SPC1000. Per 1 januari 2014 moet het fonds weer een dekkingsgraad van minimaal 104,4% hebben en in 2024 weer het vereiste vermogen van 120%. Hiervoor zijn de volgende maatregelen getroffen: geen voorwaardelijke toeslagverlening contributieverhoging (herstelpremie) tot 1 juli Begin 2013 is een evaluatie herstelplan ingediend bij DNB. Op grond van de uitkomsten van deze evaluatie heeft het bestuur moeten besluiten tot korten van de pensioenen met 2,1% per 1 april Ook is er een besluit genomen tot het voornemen tot korten van de pensioenen met 1,1% per 1 april Wanneer de financiële situatie niet beter wordt, dan volgt er met ingang van 1 april 2014 een nieuwe korting. De hoogte van dit kortingspercentage hangt af van de dekkingsgraad op 31 december

13 Hogere contributie Een onderdeel van het herstelplan is de verhoging van de contributie met per jaar. Per deelnemer komt deze herstelpremie neer op 2,1% van de pensioengrondslag. C1000 betaalt daarvan tweederde deel en de deelnemer eenderde deel. Wanneer de in 2013 te ontvangen herstelpremie lager is dan wordt het verschil aangevuld door C1000. Tijdelijke maatregelen De maatregelen van het kortetermijnherstelplan gelden zolang we nog in een situatie van onderdekking zitten. Dit geldt eveneens voor het opschorten van waardeoverdrachten. Deze zijn namelijk niet toegestaan als de dekkingsgraad onder de 100% is. Als de dekkingsgraad boven 100% komt, dan mogen er weer waardeoverdrachten worden uitgevoerd. Ook de tijdelijk opgeschorte waardeoverdrachten moeten dan weer worden opgepakt. Komt de dekkingsgraad drie aaneengesloten kwartalen boven de 104,4%, dan kan het bestuur in overleg met de werkgever beslissen om de contributieverhoging (herstelpremie) weer te laten vervallen. De voorwaardelijke toeslagverlening is afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds. Bij dekkingsgraden boven de 104,4% kan er weer gedeeltelijk toeslag worden verleend. SPC1000 heeft een voorwaardelijk toeslagenbeleid. Dat houdt in dat het bestuur altijd kan beslissen om wel of geen toeslagen te geven. Waardeoverdracht Overdracht van opgebouwde pensioenen naar een ander pensioenfonds. Dit gebeurt als iemand van baan verandert en via zijn nieuwe werkgever bij een ander pensioenfonds hoort. 13

14 De beleggingen van het pensioenfonds in 2012 Het jaar 2012 was een prima beleggingsjaar. Het fonds heeft een rendement behaald van 10,0% exclusief rentederivaten. De rentederivaten zijn bedoeld voor de afdekking van het renterisico. Het fonds heeft gekozen voor een strategie waarbij het renterisico voor ruim de helft wordt afgedekt. Het rendement op de rentederivaten bedroeg 4,5%. Het totaal rendement voor 2012 komt daarmee op 14,5%. Beleggingsbeleid in 2012 Het bestuur heeft de beleggingen van SPS overgenomen per 1 januari Daarbij is ook het beleggingsbeleid overgenomen. In 2012 zijn er geen noemenswaardige aanpassingen doorgevoerd in het beleggingsbeleid van het fonds. Asset Liability Management (ALM) studie De studie wordt uitgevoerd om de beleggingen en de verplichtingen van het fonds zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen met als resultaat een zo hoog mogelijk verwacht rendement op de beleggingen bij een zo laag mogelijk risico. De resultaten van de ALM studie die eind 2010 is uitgevoerd door SPS zijn overgenomen. 14

15 Uw aanvullende pensioen bij Robeco De pensioenregeling bestaat uit twee onderdelen, de premieovereenkomst en de kapitaalovereenkomst. Voor de kapitaalovereenkomst bouwt u een aanvullend pensioen op bij Robeco: elke maand wordt een bedrag op uw eigen pensioenbeleggingsrekening bij Robeco gestort. Als u met pensioen gaat, dan wordt het gespaarde bedrag omgezet in een ouderdoms- en eventueel nabestaandenpensioen. Contributies en beleggingen Wij storten een deel van het pensioengeld op een Flexioenrekening van Robeco. De jaarlijkse storting wordt belegd in een adviesmix die aansluit bij uw leeftijd. U mag hiervan afwijken, maar u moet dit dan wel melden. Flexioen product van Robeco: Life Cycle Service Bij Robeco wordt gebruik gemaakt van de Life Cycle Service. Deze service voldoet aan de eisen die de Pensioenwet stelt aan de zorgplicht. Met dit product kunnen deelnemers beleggen in combinaties van verschillende beleggingsfondsen, de zogenoemde adviesmixen. De belangrijkste kenmerken van dit product voor de deelnemers zijn: er zijn acht adviesmixen. Hierdoor gaat de deelnemer geleidelijk over naar een steeds lager risico in zijn beleggingsportefeuille de adviesmixen zijn samengesteld uit aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en spaarmogelijkheden mogelijkheid om te beleggen in niet-robeco-beleggingsfondsen. De deelnemer belegt voor eigen rekening. Dit betekent dat het beleggingsrisico in de pensioenbeleggingsregeling geheel bij de deelnemer ligt. Overzicht beleggingsresultaat Robeco mix Mix 1-4,4% 13,6% Mix 2-3,4% 13,1% Mix 3-2,3% 12,6% Mix 4-1,3% 12,2% Mix 5 0,2% 11,1% Mix 6 1,8% 8,6% Mix 7 2,2% 6,5% Mix 8 2,5% 3,7% Toelichting op beleggingsresultaat In 2012 hebben de Robeco-beleggingen het goed gedaan, maar niet zo goed als de fondsbeleggingen. De totale waarde van de beleggingen van de deelnemers is gestegen met 1,9 miljoen euro. Net als de beleggingen van ons eigen pensioenfonds, worden ook de beleggingsresultaten van de Robeco-mixfondsen ieder kwartaal besproken door de beleggingsadviescommissie. Ook deze aanvullende pensioenen zijn per 1 januari 2012 overgedragen aan Pensioenfonds C1000, waardoor er voor de deelnemers niets verandert. 15

16 Jaarlijkse controle, intern toezicht en klachten Jaarlijkse controle Elk jaar worden de administratie en het jaarbericht van SPC1000 door twee externe instanties gecontroleerd: actuaris Ernst & Young en accountant Deloitte. Daarnaast staat SPC1000 onder toezicht van DNB en de AFM. Visitatiecommissie Er gelden eisen aan het interne toezicht van pensioenfondsen in Nederland. Het interne toezicht wordt bij SPC1000 uitgevoerd door een visitatiecommissie met drie onafhankelijke (externe) deskundigen. Minimaal eens per drie jaar kijken zij kritisch naar het functioneren van het bestuur en maken hiervan een rapport. Klachten In 2012 zijn er geen klachten ingediend door deelnemers. 16

17 Vooruitblik Bij de evaluatie van het herstelplan eind 2012 is vastgesteld dat de werkelijke dekkingsgraad achterblijft bij het herstelplan. Als gevolg hiervan heeft het bestuur moeten besluiten tot het definitief korten van de pensioenen met 2,1% per 1 april Ook heeft het bestuur moeten besluiten tot het voornemen tot korten van de pensioenen met 1,1% per 1 april Het besluit tot daadwerkelijke korting is afhankelijk van de financiële positie per 31 december De uitvoeringsovereenkomst (UVO) eindigt per 31 december In de UVO is opgenomen dat de kans aanwezig is dat er vanaf 2014 geen nieuwe UVO meer wordt afgesloten. Het bestuur in dit kader is gestart met het uitvoeren van een strategische verkenning voor het geval de UVO daadwerkelijk niet verlengd wordt. Strategische verkenning Dit betreft een onderzoek naar de toekomst van het fonds. Centrale vraag bij dit onderzoek is: zelfstandig doorgaan of uitbesteden van de pensioenen. 17

18 Pensioenfonds SPC1000 en betrokken organisaties Bestuursleden SPC1000 Namens de werkgever J.L.M. Sliepenbeek G. Sterkenburg L. Zijl (voorzitter) Namens de werknemers I.L. Brillemans E.H.W. Bosman J.H.A. Ceulemans (secretaris) R. Wolters Namens de gepensioneerden E.F. Martens J. Pluimers Adviserend actuaris Certificerend actuaris Accountant Juridisch adviseur Dagelijks bestuur Audit commissie Communicatie commissie Pensioen commissie Beleggingsadviescommissie Mercer B.V. Ernst & Young Actuarissen B.V. Deloitte Accountants B.V. Towers Watson B.V. J.H.A. Ceulemans L. Zijl J. Pluimers G. Sterkenburg E.F. Martens J.L.M. Sliepenbeek I.L. Brillemans G. Sterkenburg J.L.M. Sliepenbeek J.H.A. Ceulemans R. Wolters L. Zijl 18

19 Beleggingsadviseur Manager pensioenbureau Compliance officer Verantwoordingsorgaan Strategeon Investment Consultancy B.V. J.P. Vrieleman R.J. Caro Benoemd door de werkgever V. de Boer Benoemd door de Ondernemingsraad B. Bakker Benoemd door de uitkeringsgerechtigden C.P. Roodnat Visitatiecommissie VCHolland J. Ruben H. Hanneman W. de Bruijn Medewerkers pensioenbureau H.J. van Burgsteeden B.B. Biesenbeek

20

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten.

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. 26 september 2011 Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. In het jaarverslag legt

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds C1000 te Amersfoort. Jaarbericht 2014. 28 mei 2015

Stichting Pensioenfonds C1000 te Amersfoort. Jaarbericht 2014. 28 mei 2015 te 28 mei 2015 Inhoud Blad 4 Jaarverslag van het bestuur 5 Jaarrekening 20 Balans per 31 december 2014 na resultaatverdeling, bedragen in 1.000 21 Staat van baten en lasten 23 Bestemming saldo van lasten

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0%

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0% Verkort jaarverslag 2010 INLEIDING In juni 2011 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2010 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Het volledige

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Terugblikken, vooruitkijken. Financiële crisis nog niet voorbij. #3 juli 10. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Terugblikken, vooruitkijken. Financiële crisis nog niet voorbij. #3 juli 10. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE 1 Terugblikken en vooruitkijken Financiële crisis nog niet voorbij 2 Wat bracht 2009 het Pensioenfonds? Verdeling beleggingen 3 De belangrijkste

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista DEELNEMERSVERGADERING 16 november 2011 Stichting Pensioenfonds Invista AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Verslag over de gebeurtenissen in het boekjaar 2010 4. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie