Deelnemersvergadering 30 september 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemersvergadering 30 september 2010"

Transcriptie

1 Deelnemersvergadering 30 september 2010

2 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende levensverwachtingen plus rente: Towers Watson 5. Beleggingsresultaten 2009 en ontwikkelingen 2010: ING IM 6. Herstelplan toelichting op het herstelplan en evaluatie eventueel korten 7. Sluiting 2

3 3 3. Jaarverslag

4 Kernpunten 2009 Er is een reservetekort en een dekkingstekort: herstelplan Extra voorziening stijgende levensverwachtingen (4,5%) 2008: Volledige toeslag verleend 2009: Geen toeslagen verleend 2010: Geen toeslagen verleend Beleggingsbeleid voortgezet: duratie gelijk gehouden Overgang van actief beheerd beleggen naar indexbeleggen m.b.t. aandelen Herziening uitvoeringsmodel vermogensbeheer Zelfevaluatie Bestuur 4

5 Belangrijke cijfers Rendement 11,2% -9,3% Benchmark 9,2% -6,3% Indexatie - actieven in % 0,0% 2,52% - gepensioneerden en premievrijen in % 0,0% 1,87% Dekkingsgraad 93,1% 88,4% Vereiste dekkingsgraad 116,2% 114,6% Minimum vereiste dekkingsgraad *) 104,2% Dekkinggraad volgens herstelplan 89,4% Pensioenvermogen in mln 606,0 546,5 Pensioenverplichtingen in mln 651,1 617,9 *) Deze is tot en met 2008 gesteld op 105,0% 5

6 Analyse resultaat 2009 in mln Premiebijdragen 24,0 22,5 Pensioenopbouw incl. invaliditeitsopslag -23,3-15,3 Pensioenuitvoeringskosten -1,3-1,2 Vrijval uit kostenvoorziening 0,7 0,2 Premieresultaat 0,1 6,2 Beleggingsresultaten 61,1-55,7 Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen -16,0-23,0 Wijziging marktrente 19,7-98,9 Intrestresultaat 64,8-177,6 Indexatie actieven 0,0-3,4 Indexatie niet actieven 0,0-7,0 Toevoeging voorziening toekomstige levensverwachting -27,8 Toevoeging kostenvoorziening -10,8 Overig -3,0 Overig resultaat -38,6-13,4 Totaal resultaat 26,3-184,8 6

7 Beleggingen Beleggingsresultaten (rendement) 7

8 Strategische Beleggingsmix Strategisch Bandbreedtes Feitelijke Eur allocatie min Max allocatie x % % % % Aandelen 27,5 22,5 32,5 30, Vastgoed 7,5 2,5 12,5 5, Vastrentende waarden 65,0 57,5 72,5 64, Liquide middelen -2,0 5,0 0,0 174 TOTAAL 100,0 100,

9 Uitsplitsing Beleggingsresultaten jaar 10 jaar Vastrentende portefeuille Rendement 4,3% 11,8% 3,9% 5,2% Benchmark 1,3% 18,3% 4,2% 5,6% Aandelen portefeuille Rendement 30,7% -40,4% 1,4% -2,9% Benchmark 28,7% -37,7% 2,5% -1,9% (vanaf 1 april 2009 is sprake van indexbeleggen) Vastgoed portefeuille Rendement 12,3% -42,6% -1,0% 5,6% Benchmark 25,9% -47,7% -1,4% 7,0% Totale portefeuille Rendement 11,2% -9,3% 3,4% 3,0% Benchmark 9,2% -6,3% 4,0% 3,8% 9

10 Voorziening pensioenverplichtingen 10

11 Rentetermijnstructuur ultimo 2008, medio 2009, ultimo 2009 (Bron: DNB) Rentetermijnstructuur (zero coupon rentes) 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% looptijd in jaren per per per

12 Dekkingsgraad De dekkingsgraad = Vermogen / Verplichtingen Dekkingsgraad eind 2007 : 123,2 % Dekkingsgraad eind 2008 : 88,4 % Dekkingsgraad eind 2009 : 93,1 % Dekkingsgraad eind 1 e kwartaal 2010 : ca. 94 % Dekkingsgraad eind 2 e kwartaal 2010 : ca. 89 % 12

13 Ontwikkeling rentetermijnstructuur in 2010 Bron: DNB Rentetermijnstructuur (zero coupon rentes) 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% looptijd in jaren per per per

14 Deelnemers Totaal Premiebetalenden Pensioengerechtigden Premievrijen Premies 24,0 mln 22,5 mln Pensioenuitkeringen 24,9 mln 23,7 mln Pensioenopbouw (inkoop) 22,5 mln 15,3 mln 14

15 Pensioenregeling De pensioenregeling = een collectieve beschikbare premieregeling Dit houdt in: Verdeling van de premie op basis van middelloonregeling Geen gegarandeerd recht Premie is vast percentage pensioengrondslag (24%) Werkgever heeft geen recht op overschotten Werkgever heeft geen plicht tot bijstorten 15

16 Toeslagenbeleid Beleid is op 1 januari 2005 ingevoerd Doelstelling is om de overschotten te besteden aan toeslagen, voor zover de regelgeving dit toelaat De toeslagverlening is voorwaardelijk: Als meer middelen aanwezig zijn dan benodigd voor de nominale verplichtingen (inclusief de vereiste buffers), kunnen toeslagen worden verleend 16

17 Volgorde toekenning middelen Beschikbare middelen worden, zoals omschreven in het pensioenreglement, in de onderstaande volgorde toegekend: 1. Herstel van kortingen op nominale aanspraken 2. Toeslagverlening volgens CPI en CAO 3. Inhaal toeslagverlening voor maximaal 5 jaar 4. Aanleggen van 10% buffer (boven vereiste reserves) 5. Extra toeslag in verhouding 3:2 (actieven: inactieven) Tijdens de duur van een korte termijnherstelplan worden geen toeslagen verleend! 17

18 Volgorde bij tekort Indien niet binnen de gestelde termijnen het dekkingstekort en / of reservetekort door middel van matiging van de toeslagverlening opgeheven kan worden, resteren de volgende maatregelen: 1. Beleggingsmix 2. Herverzekering 3. Korting van nominale aanspraken Het Bestuur kan gemotiveerd van deze volgorde afwijken. Hierop wordt teruggekomen tijdens de bespreking van het herstelplan en het eventueel korten. 18

19 Toeslagen over 2009 per 1 juli 2010 Uitgangspunten: Financiële positie van het fonds ultimo 2009 Pensioenreglement (artikel 25) Herstelplan Per 1 juli 2010 zijn geen toeslagen verleend. 19

20 Inhaaltoeslagen Actieven In te halen Verleende toeslag 1 juli ,63% 50% 1 juli ,88% 50% 1 juli ,00% 100% 1 juli ,28% 0% 1 juli ,51% 0% Pensioengerechtigden en premievrijen In te halen Verleende toeslag 1 juli ,99% 50% 1 juli ,58% 50% 1 juli ,00% 100% 1 juli ,94% 0% 1 juli ,11% 0% 20

21 Beleggingsbeleid 2009 Rente is de meest gevoelige variabele voor het Pensioenfonds i.v.m.: waardering rente-afhankelijke beleggingen waardering op marktrente van pensioenverplichtingen (rentetermijnstructuur DNB) Beleid: Vastrentende waarden, gelijke looptijd aan verplichtingen Zakelijke waarden moeten het extra rendement opleveren 21

22 Beleggingsbeleid 2009 (vervolg) Vanaf 1 januari 2009 is het Pensioenfonds juridisch eigenaar van het belegde vermogen geworden Per 1 april 2009 is m.b.t. aandelen een overgang geweest van actief beheerd beleggen naar indexbeleggen Vastrentende portefeuille Transparantie Geleidelijk doorwerken aan herstel door voortzetten van beleid 22

23 Overgang van actief beheerd beleggen naar indexbeleggen Op 1 april 2009 heeft m.b.t. aandelen een overstap plaatsgevonden van actief beheerd beleggen naar indexbeleggen. Voordelen van indexbeleggen: Lagere kosten Rendement gelijk aan benchmark De index die gevolgd wordt is de MSCI (AC) World (Net) Index. 23

24 Maatschappelijk verantwoord beleggen Maximale mogelijkheden binnen huidige portefeuille: ING Investment Management: vermogensbeheerder van de vastrentende portefeuille en vastgoed houdt zich aan alle wet- en regelgeving en/of voorschriften heeft de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) ondertekend BlackRock: Vermogensbeheerder van het index aandelenfonds Op basis van MSCI (AC) World (Net) Index wordt belegd in de bedrijven gekoppeld aan deze index 24

25 Kosten Pensioenbureau Bedragen x prognose Werkelijk 2009 Werkelijk Reden toename kosten 2008 / 2009: - Automatisering - Herstelplan 25

26 Structuur Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten Beleggingscommissie Bestuur Accountant Verantwoordingsorgaan Advies vooraf Adviserend actuaris Algemeen Bestuur (intern toezicht) Dagelijks Bestuur Controle achteraf Waarmerkend actuaris Deelnemersvergadering Vermogensbeheer Pensioenbureau Bestuursondersteuning Financiële en deelnemersadministratie Risicoverzekering 26

27 Bestuur 2009 Dagelijks Bestuur Naam Gekozen/ Einde Benoemd zittingsduur De heer R.J. Feenstra (voorzitter) werkgever De heer H.P. van der Meer werknemer Algemeen Bestuur (Intern toezicht) Naam Gekozen/ Einde Benoemd zittingsduur De heer A. Kok werkgever De heer M.J.L. Heitman werkgever De heer F.L. van Oorschot werknemer De heer Y. van Steeg pensioen

28 Bestuursleden Per 1 januari 2010 zijn de termijnen van de volgende Bestuursleden afgelopen; deze zijn voor 4 jaar herkozen en herbenoemd: Dagelijks Bestuur R.J. Feenstra (herbenoemd door Raad van Bestuur) Algemeen Bestuur M.J.L. Heitman (herbenoemd door Raad van Bestuur) Y. van Steeg (herverkozen door pensioengerechtigden) 28

29 Verantwoordingsorgaan 2009 Naam Gekozen/ Einde Benoemd zittingsduur De heer M.N.M. de Jong (voorzitter) werknemer De heer S.J.A. Bijpost werknemer De heer J.H.H. Hertsenberg werkgever De heer A.C. de Geus werkgever De heer P.A. Clemens pensioen De heer L. Philippen pensioen

30 Verantwoordingsorgaan Na de verkiezingen en benoemingen van 2010: Dhr. P.A. Clemens is herkozen door de pensioengerechtigden Dhr. M.N.M. de Jong is benoemd door de Raad van Bestuur Dhr. G. Jansen is gekozen door de werknemers De heer A.C. de Geus heeft na 15 jaar zitting in Bestuur en 2 jaar zitting in Verantwoordingsorgaan te kennen gegeven ruimte te willen maken voor verjonging. 30

31 Beleggingscommissie De heer A. Kok (voorzitter) De heer R.J. Feenstra De heer H.P. van der Meer De heer E. Velthuis 31

32 Zelfevaluatie Bestuur 2009 Zelfevaluatie onder begeleiding van een extern adviseur. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: - Betrokkenheid kernverantwoordelijkheden - Deskundigheid - Het Bestuur als Team - Proces van Besturen Naar aanleiding hiervan zijn de volgende afspraken gemaakt: - Communicatieplan - Diversiteit Bestuur - Vergaderstructuur - Deskundigheid - Financiering Pensioenregeling 32

33 Bevindingen Intern Toezicht over verslagjaar 2009 In het jaarverslag is de rapportage van het Intern Toezicht opgenomen. Zij hebben het volgende beoordeeld: - beleidsprocedures en processen / bestuursprocedures en processen en de checks and balances binnen het Pensioenfonds - de wijze waarop het Dagelijks Bestuur functioneert en de wijze waarop dat Bestuur de haar toegekende taken, verantwoordelijkheden uitvoert - de wijze waarop het Dagelijks Bestuur omgaat met de risico s op lange termijn Oordeel: Het Dagelijks Bestuur en met hen de Directeur van het Pensioenbureau hebben naar behoren transparant gefunctioneerd. 33

34 Oordeel Verantwoordingsorgaan over verslagjaar 2009 (zie vanaf pag. 44 jaarverslag 2009) De principes van goed pensioenbestuur zijn goed toegepast In het oordeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: - Risicomanagement - Communicatie - Maatschappelijk verantwoord beleggen - Kwaliteitsysteem 34

35 Communicatie 2009 Onderhoud en verdere uitbouw van de communicatiemiddelen: - Pensioensite (www.bnpf.nl) - Startbrief - Overzicht medewerkers pensioenbureau Persoonlijke nieuwsbrieven met betrekking tot herstelplan Regelmatig nieuwsberichten op de pensioensite (www.bnpf.nl) Beleggingsnieuws op de pensioensite (www.bnpf.nl) Uniforme Pensioenoverzichten voorgeschreven door de AFM In 2009 voor het eerst Uniform Pensioenoverzicht voor Pensioengerechtigden 35

36 Pensioensite 36

37 Pensioenbureau 2009 / 2010 Annemieke Aalsters Jeroen van der Star - Pensioenadministratie (accent op waardeoverdrachten) - Pensioenadministratie (accent op uitkeringen) Marja van Rossum Theo Meulemans Ina Endenburg Matthijs Mons Lucie Duynstee - Financiële administratie - Financiële en pensioenadministratie - Secretaresse - Beleidsmedewerker - Directeur Pensioenbureau 37

38 Ontwikkelingen Herstelplan - Hierover later meer. 38

39 Ontwikkelingen 2010 (vervolg) Beleggingen Vastgoed Per 30 juni 2010 (gedeeltelijke) overstap naar een direct vastgoedfonds dat woningen en winkels belegd (nietbeursgenoteerd, bij Altera). Kenmerken direct vastgoedfonds / niet-beursgenoteerd: Niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen zijn geschikt voor de lange termijn belegger Niet-beursgenoteerd vastgoed is illiquide. Geen probleem vanwege relatief beperkt belang Belegging in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen minder bewegelijk en risicovol Per 30 september 2010 overstap van restant. 39

40 Ontwikkelingen 2010 (vervolg) Vastrentende portefeuille De vastrentende portefeuille wordt momenteel transparanter ingericht De eerste stappen hier naartoe zullen naar verwachting eind oktober zijn afgerond Van een transparante vastrentende portefeuille zijn de risico s beter beheersbaar Aanstelling (externe) operationeel adviseur In juni heeft het Bestuur een operationeel adviseur aangesteld De operationeel adviseur versterkt de organisatie op het terrein van risicobeheer en vermogensbeheer 40

41 Jaarverslag Vragen? 41

42 AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND, DE STATUTEN EN REGLEMENTEN ZIJN BEPALEND

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 Inhoud Karakteristieken van het pensioenfonds 3 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 7 Jaarrekening 24 Balans per 31 december 2010 24 Staat van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds VNU Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 1 Kengetallen 2 Statutaire doelstelling en financiële opzet van het fonds 6 Bestuursverslag 8 Algemene ontwikkelingen in de pensioensector

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008 2008 Dit rapport heeft 52 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 5 Bestuursverslag 7 Goed Pensioenfondsbestuur 7 Pensioenbeleid 9 Beleggingsbeleid 13 Financieel

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds 1 januari 2014 Versie 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 BEGRIPPENLIJST... 2 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur

Jaarverslag 2010. Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014

Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Woord van de voorzitter 4 1. Stichting Pensioenfonds UWV 8 2. Kerncijfers 14 3. Bestuursverslag 18 4. Vooruitblik 60 5. Verslag raad van toezicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie