Deelnemersvergadering 29 september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemersvergadering 29 september 2011"

Transcriptie

1 Deelnemersvergadering 29 september 2011

2 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge 4. Beleggingen: ING IM 5. Pensioenakkoord: Towers Watson 6. Herstelplan, actuele financiële positie pensioenfonds 7. Sluiting 2

3 3 3. Jaarverslag

4 Kernpunten 2010 Er is een reservetekort en een dekkingstekort: herstelplan Pensioenaanspraken met 3% gekort Stijgende levensverwachtingen Gesprekken met de werkgever over de financiële positie van het pensioenfonds Inzichtelijker structuur vermogensbeheer Communicatie Deskundigheid 4

5 Belangrijke cijfers Rendement 12,0% 11,2% Benchmark 10,6% 9,2% Indexatie - actieven in % 0,0% 0,0% - gepensioneerden en premievrijen in % 0,0% 0,0% Korting pensioenaanspraken 3,0% 0,0% Dekkingsgraad 95,6% 93,1% Vereiste dekkingsgraad 112,4% 116,2% Minimum vereiste dekkingsgraad 104,2% 104,2% Dekkingsgraad volgens herstelplan 94,1% 89,4% Pensioenvermogen in mln 675,5 606,0 Pensioenverplichtingen in mln 706,7 651,1 5

6 Analyse resultaat 2010 Euro x miljoen Premiebijdragen 24,6 24,0 Pensioenopbouw incl. invaliditeitsopslag -21,9-23,3 Pensioenuitvoeringskosten -1,2-1,3 Vrijval uit kostenvoorziening 0,7 0,7 Premieresultaat 2,2 0,1 Beleggingsresultaten 72,0 61,1 Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen -8,3-16,0 Wijziging marktrente -52,0 19,7 Intrestresultaat 11,7 64,8 Indexatie actieven 0,0 0,0 Indexatie niet actieven 0,0 0,0 Korting opgebouwde pensioenaanspraken 19,6 0,0 Toevoeging voorziening toekomstige levensverwachting -21,0-27,8 Toevoeging kostenvoorziening 0,0-10,8 Overige 1,4 0,0 Overig resultaat 0,0-38,6 Totaal resultaat 13,9 26,3 6

7 Beleggingen Beleggingsresultaten (rendement) Beleggingen Euro x miljoen 665, ,2 594,3 599, , (5,1%) (-3,0%) (-9,3%) (11,2%) (12,0%) Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentend

8 Strategische Beleggingsmix Strategische Bandbreedtes Feitelijke Euro allocatie min. max. allocatie 2010 x % % % % Aandelen 27,5 22,5 32,5 28, Vastgoed 7,5 2,5 12,5 4, Vastrentende 65,0 57,5 72,5 66, waarden Liquide middelen -5,0 5,0 0,0 160 TOTAAL 100,0 100,

9 Uitsplitsing Beleggingsresultaten jaar 10 jaar Vastrentende portefeuille Rendement 9,3% 4,3% 4,6% 5,5% Benchmark 7,6% 1,3% 4,8% 5,7% Aandelen portefeuille Rendement 21,1% 30,7% 3,7% 2,2% Benchmark 20,5% 28,7% 4,4% 2,9% Vastgoed portefeuille Rendement 1,6% 12,3% -0,5% 7,1% Benchmark 0,2% 25,9% 0,2% 8,8% Totale portefeuille Rendement 12,0% 11,2% 3,2% 3,9% Benchmark 10,6% 9,2% 3,5% 4,4% 9

10 Vastrentende waarden 2010 Euro x Matching portefeuille: Euro Staatsobligaties Niet staatsobligaties Lening op schuldbekentenissen Subtotaal Return Portefeuille: Participaties in beleggingsfondsen: Bedrijfsobligaties Hoogrentende obligaties Obligaties opkomende markten harde valuta Obligaties opkomende markten lokale valuta Subtotaal Totaal

11 Voorziening pensioenverplichtingen Euro x miljoen , ,9 651, ,0 489, Voorziening zieke deelnemers Kostenvoorziening Pensioengerechtigden Premievrijen Actieven

12 Dekkingsgraad De dekkingsgraad = Vermogen / Verplichtingen 2007: 123,2% 2008: 88,4% 2009: 93,1% 2010: 95,6% 12

13 Invloeden op de dekkingsgraad Invloeden op dekkingsgraad 2007 t/m ,0% 2,7% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -7,1% -10,4% -11,7% -2,5% -2,7% -30,0% Vastrentende en zakelijke waarden Wijziging marktrente Bijstelling levensverwachting -29,7% Toevoeging Kosten voorziening Toeslagen/korten Overige Overige Totaal 13

14 Deelnemers Totaal Premiebetalenden Pensioengerechtigden Premievrijen Premies 24,6 mln 24,0 mln Pensioenuitkeringen 26,3 mln 24,9 mln Pensioenopbouw (inkoop) 21,2 mln 22,5 mln 14

15 Pensioenregeling De pensioenregeling is een collectieve beschikbare premieregeling Verdeling van de premie op basis van middelloonregeling Geen gegarandeerd recht Premie is vast percentage pensioengrondslag (24%) Werkgever heeft geen recht op overschotten Werkgever heeft geen plicht tot bijstorten 15

16 Beleid korten opgebouwde pensioenen Opgebouwde pensioenen en dus ook de uitkeringen worden evenredig gekort. De uitkeringen worden na een eventueel herstel van de korting weer hersteld naar het oorspronkelijke, niet gekorte pensioenbedrag. Er wordt geen nabetaling gedaan. De opgebouwde pensioenen, die nog niet zijn ingegaan, worden na een eventueel herstel van de korting bij de werknemers en ex-werknemers hersteld met het bedrag waarmee is gekort. 16

17 Toeslagenbeleid Doelstelling is om de overschotten te besteden aan toeslagen, voor zover de regelgeving dit toelaat. De toeslagverlening is voorwaardelijk: Als meer middelen aanwezig zijn dan benodigd voor de nominale verplichtingen (inclusief de vereiste buffers), kunnen toeslagen worden verleend. 17

18 Volgorde toekenning middelen Beschikbare middelen worden, zoals omschreven in het pensioenreglement, in de onderstaande volgorde toegekend: 1. Herstel van kortingen op opgebouwde aanspraken 2. Herstel van kortingen op de jaarlijkse pensioenopbouw 3. Toeslagverlening volgens CPI en CAO 4. Inhaal toeslagverlening voor maximaal 5 jaar 5. Aanleggen van 10% buffer (boven vereiste reserves) 6. Extra toeslag in verhouding 3:2 (actieven: inactieven) Tijdens de duur van een korte termijn herstelplan worden geen toeslagen verleend en geen kortingen hersteld! 18

19 Volgorde bij tekort Indien niet binnen de gestelde termijn het dekkingstekort en / of reservetekort door middel van matiging van de toeslagverlening opgeheven kan worden, resteren de volgende maatregelen: 1. Beleggingsmix 2. Herverzekering 3. Korting van nominale aanspraken Het bestuur kan gemotiveerd van deze volgorde afwijken. 19

20 Toeslagen/herstel over 2010 per 1 juli 2011 Uitgangspunten: Financiële positie van het fonds ultimo 2010 Pensioenreglement (artikel 23 en 25) Herstelplan Voordat er weer toeslagen worden verleend worden eerst de gekorte pensioenaanspraken hersteld. Zolang er sprake is van een korte termijn herstelplan: Geen herstel korting Geen toeslagen 20

21 Inhaaltoeslagen 21 Actieven In te halen Verleende toeslag 1 juli ,88% 50% 1 juli ,00% 100% 1 juli ,28% 0% 1 juli ,51% 0% 1 juli ,26% 0% Pensioengerechtigden en premievrijen In te halen Verleende toeslag 1 juli ,58% 50% 1 juli ,00% 100% 1 juli ,94% 0% 1 juli ,11% 0% 1 juli ,93% 0%

22 Beleggingsbeleid 2010 Vastrentende portefeuille is in 2010 inzichtelijker ingericht Risico s beheersbaar Derivaten ten behoeve van het afdekken van renterisico zichtbaar Nieuwe opzet vermogensbeheer Nauwer betrokken bij aansturing risicoprofiel Meer countervailing power Controle risicoprofiel bij pensioenfonds 22

23 Beleggingsbeleid 2010 (vervolg) Overstap naar niet beursgenoteerd direct vastgoed fonds Geschikt voor lange termijn belegger Minder risicovol en bewegelijk Minder liquide Aanstelling (extern) operationeel adviseur Versterking op het terrein risico- en vermogensbeheer Ondersteunen pensioenbureau bij monitoren portefeuille Ondersteunen in de selectie van beleggingsproducten en vermogensbeheerders 23

24 Beleid renterisico Het pensioenfonds is het meest gevoelig voor de rente door: Waardering rente-afhankelijke beleggingen Waardering op marktrente van pensioenverplichtingen (rentetermijnstructuur DNB) Beleid: Matchingportefeuille, gelijke looptijd aan verplichtingen (65% van de portefeuille) Returnportefeuille moet het extra rendement opleveren (35% van de portefeuille) 24

25 Beleid aandelen Indexbeleggen: De MSCI (AC) World (Net) Index wordt sinds april 2009 gevolgd. Voordelen Index beleggen: Lagere kosten Rendement gelijk aan benchmark 25

26 Maatschappelijk verantwoord beleggen Maximale mogelijkheden binnen huidige portefeuille: AZL Vermogensbeheer (onderdeel van ING): Vermogensbeheerder van de vastrentende portefeuille en vastgoed Houdt zich aan alle wet- en regelgeving en/of voorschriften Heeft de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) ondertekend. 26

27 Maatschappelijk verantwoord beleggen BlackRock: Vermogensbeheerder van het index aandelenfonds Op basis van MSCI (AC) World (Net) Index wordt belegd in de bedrijven gekoppeld aan deze index. Altera Vastgoed: Maatschappelijk verantwoord beleggen was een criterium bij de selectie Minimaliseren op pragmatische wijze meetbaar het gebruik van water en energie Passen optimaal duurzaamheid bevorderende maatregelen toe. 27

28 Pensioenuitvoeringskosten Euro x Pensioenbureau Vermogensbeheer

29 Structuur Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten Beleggingscommissie Bestuur Accountant Verantwoordingsorgaan Advies vooraf Adviserend actuaris Algemeen Bestuur (intern toezicht) Dagelijks Bestuur Controle achteraf Waarmerkend actuaris Deelnemersvergadering Vermogensbeheer Pensioenbureau Bestuursondersteuning Financiële en deelnemersadministratie Risicoverzekering 29

30 Bestuur 2010 Dagelijks Bestuur Naam Gekozen/ Einde Benoemd zittingsduur De heer R.J. Feenstra (voorzitter) werkgever De heer H.P. van der Meer werknemer Algemeen Bestuur (Intern toezicht) Naam Gekozen/ Einde Benoemd zittingsduur De heer A. Kok werkgever De heer M.J.L. Heitman werkgever De heer F.L. van Oorschot werknemer De heer Y. van Steeg pensioen

31 Verantwoordingsorgaan 2010 Naam Gekozen/ Einde Benoemd zittingsduur De heer M.N.M. de Jong (voorzitter) werkgever De heer S.J.A. Bijpost werknemer De heer J.H. Hertsenberg werkgever De heer G. Jansen werknemer De heer P.A. Clemens pensioen De heer L. Philippen pensioen

32 Beleggingscommissie De heer A. Kok (voorzitter) De heer R.J. Feenstra De heer H.P. van der Meer De heer E. Velthuis 32

33 Zelfevaluatie Bestuur Zelfevaluatie onder begeleiding van een extern adviseur. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: Kernverantwoordelijkheden Deskundigheid Het bestuur als team Proces van besturen Naar aanleiding hiervan zijn de volgende afspraken gemaakt: Communicatieplan Diversiteit bestuur Vergaderstructuur Deskundigheid Financiering pensioenregeling 33

34 Bevindingen Intern Toezicht over verslagjaar 2010 In het jaarverslag is de rapportage van het Intern Toezicht opgenomen. Zij hebben het volgende beoordeeld: Procedures en evenwichtige besluitvorming; Functionering dagelijks bestuur; De wijze waarop omgegaan wordt met de risico s op de lange termijn. Bevindingen: Dagelijks bestuur en met hen de directeur van het pensioenbureau: Hebben naar behoren en transparant gefunctioneerd; Verdere professionalisering organisatie; Bestuur is constant alert en goed geïnformeerd. 34

35 Oordeel verantwoordingsorgaan over verslagjaar 2010 In het oordeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Financiële positie pensioenfonds Vermogensbeheer Governance Beoordeling: In openheid verantwoording afgelegd door het bestuur Bestuur heeft rond kortingsdossier adequaat gehandeld Complimenten pensioenbureau 35

36 Communicatie 2010 Onderhoud en verdere uitbouw van de communicatiemiddelen: - Pensioensite (www.bnpf.nl) - Startbrief Persoonlijke nieuwsbrieven met betrekking tot herstelplan en tot het korten van pensioenen Regelmatig nieuwsberichten op de pensioensite (www.bnpf.nl) Beleggingsnieuws op de pensioensite (www.bnpf.nl) Uniforme Pensioenoverzichten voorgeschreven door de AFM 36

37 Pensioensite 37

38 Pensioenbureau 2010 Annemieke Aalsters Jeroen van der Star - Pensioenadministratie (accent op waardeoverdrachten) - Pensioenadministratie (accent op uitkeringen) Marja van Rossum Theo Meulemans Ina Endenburg Matthijs Mons Lucie Duynstee - Financiële administratie - Financiële en pensioenadministratie - Secretaresse - Beleidsmedewerker - Directeur pensioenbureau 38

39 Ontwikkelingen 2011 Herstelplan en actuele financiële positie. Hierover later meer. 39

40 Ontwikkelingen 2011 Beleggingen Valutarisico binnen aandelen portefeuille vanaf het tweede kwartaal grotendeels afgedekt Verkoop niet-staatsobligaties uit de vastrentende portefeuille Aanstelling van nieuwe strategisch adviseur 40

41 Ontwikkelingen 2011 Governance Bestuur: Jasper Leenders, sinds februari, benoemd lid van het Bestuur Arie Kok, sinds februari, gekozen lid door pensioengerechtigden Verantwoordingsorgaan: Martijn Klinkhamer is de opvolger van Harry Hertsenberg Benoemingen en verkiezingen in bestuur en in het verantwoordingsorgaan 41

42 Jaarverslag Vragen? 42

43 43 6. Herstelplan

44 Dekkingsgraad Dekkingsgraad = Vermogen / Verplichtingen werkelijk herstelplan ,9% ,1% 89,4% ,6% 94,1% 1 e kwartaal 2011 ca. 97% 2 e kwartaal 2011 ca. 96% Dekkingsgraad augustus 2011 ca. 91% Dekkingsgraad eind 2011 volgens evaluatie herstelplan: 99,3% 44

45 Invloeden op dekkingsgraad Premie Levensverwachtingen Rendement Marktrente 45

46 Vergelijking Rendementen APPELS EN PEREN BPF Bouw 8% 10% Ballast Nedam 11% 12% 46

47 Vergelijk Dekkingsgraden DEKKINGSGRADEN , aug. vereiste BPF Bouw 108,4% 106,2% 102,5% 119,5% Ballast Nedam 93,1% 95,6% 90,8% 112,4% 47

48 Concrete maatregelen herstelplan vanaf 2009 Geen toeslagen verlenen gedurende dekkingstekort De hoogte van de korting die in het herstelplan was opgenomen bedroeg 6,7%, uitgaande van de cijfers van eind 2008 Hoogte (eventuele) korting zal ieder jaar worden vastgesteld Actuele dekkingsgraad wordt ieder kwartaal op de pensioensite gepubliceerd Korten opgebouwde rechten en uitkeringen doorgevoerd van 3% per 31 december 2010 Uitgangspunten concrete maatregelingen: Evenredige belangenbehartiging Beleid zoals omschreven in pensioenreglement 48

49 Evaluatie Herstelplan begin 2011 Geen nieuwe korting op basis van cijfers eind 2010, na verwerking van de toegepaste korting van 3%, omdat de werkelijke dekkingsgraad op het meetmoment hoger is dan vereist volgens het herstelplan. 49

50 Ontwikkeling dekkingsgraad volgens evaluatie herstelplan (situatie eind 2010) Vereist Eigen Vermogen Min. vereist eigen vermogen Dekkingsgraad volgens oorspronkelijk herstelplan Dekkingsgraad volgens evaluatie herstelplan 2010 Dekkingsgraad volgens evaluatie herstelplan 2011 Feitelijke dekkingsgraad

51 Huidige financiële situatie Geen korting benodigd op basis van cijfers eind 2010, op het formele meetmoment Momenteel weer achterstand op het herstelplan Begin 2012 evaluatie op basis cijfers eind 2011 Indien achterstand dan uiterlijk 1 april 2013 korten 51

52

53 Herstelplan Vragen? 53

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 26 september 2013

Deelnemersvergadering 26 september 2013 Deelnemersvergadering 26 september 2013 2 1. Opening Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen (27 september 2012 en 24 januari 2013) 3. Jaarverslag 2012 4. Beleggingen 2012 en ontwikkelingen

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 25 september 2014

Deelnemersvergadering 25 september 2014 Deelnemersvergadering 25 september 2014 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen 3. Jaarverslag 2013 4. Beleggingen 2013 en ontwikkelingen (Martijn Euverman) 5. Nieuwe pensioenregelgeving

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Statutenwijziging 3. Sluiting 2 3 1. Opening 4 2. Statutenwijziging Ter stemming bijzondere deelnemersvergadering Statutenwijziging:

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Verslag algemene vergadering van deelnemers gehouden op 17 september 2009 (no. 35)

Verslag algemene vergadering van deelnemers gehouden op 17 september 2009 (no. 35) Verslag algemene vergadering van deelnemers gehouden op 17 september 2009 (no. 35) Plaats : Hoofdkantoor Ballast Nedam, Nieuwegein Aantal geregistreerde aanwezigen : 147 Tijdstip : 16.00 uur Machtigingen

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Ondernemerschap en innovatie Samen werken aan een betere leefomgeving, voor nu èn voor later betekent voor Ballast Nedam het realiseren van blijvende

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Modernisering van de entreehal van het APG pand als onderdeel van de renovatie. Foto omslag: Renovatie van het APG pand. APG: Algemeen Pensioen Groep

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017

Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017 Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017 NBC congrescentrum Nieuwegein Agenda 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Jaarverslag 2016 3. Nieuwe pensioenregelgeving, herstelplan, actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Dekkingsgraad van uw pensioenfonds Behaalde rendementen in het eerste kwartaal Overige mededelingen De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Deelnemersvergadering Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Agenda Opening, mededelingen en vaststelling verslag 2015 Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE. Deelnemersvergadering 29 november Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1

FINANCIËLE POSITIE. Deelnemersvergadering 29 november Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1 FINANCIËLE POSITIE Deelnemersvergadering 29 november 2016 Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1 SITUATIE T/M 31 DECEMBER 2016 Garantiecontract bij NN: Nationale-Nederlanden (NN) garandeert opgebouwde

Nadere informatie

Analyse financiële positie

Analyse financiële positie Analyse financiële positie Notitie voor deelnemers en gepensioneerden oktober 2012 2 Samenvatting Aanleiding SPOA krijgt regelmatig vragen van deelnemers over de financiële situatie bij het pensioenfonds.

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Verslag algemene vergadering van deelnemers gehouden op 30 september 2010 (no. 36)

Verslag algemene vergadering van deelnemers gehouden op 30 september 2010 (no. 36) Verslag algemene vergadering van deelnemers gehouden op 30 september 2010 (no. 36) Plaats: Hoofdkantoor Ballast Nedam, Nieuwegein Aantal geregistreerde aanwezigen : 232 Tijdstip: 16.00 uur Machtigingen

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista DEELNEMERSVERGADERING 16 november 2011 Stichting Pensioenfonds Invista AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Verslag over de gebeurtenissen in het boekjaar 2010 4. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Conceptverslag algemene vergadering van deelnemers 25 september 2014 (43)

Conceptverslag algemene vergadering van deelnemers 25 september 2014 (43) Conceptverslag algemene vergadering van deelnemers 25 september 2014 (43) Plaats : Hoofdkantoor Ballast Nedam, Nieuwegein Geregistreerde aanwezigen : 124 Tijd : 16.00 18.00 uur Aanwezige actieve deelnemers

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden Dinsdag 13 juni 2017 14.30 uur 2 Agenda 1. Opening en vragen 2. Financiële positie 3. Communicatie 4. Governance 5. Verantwoordingsorgaan 6. Vermogensbeheer

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 juni 2014 4. Verslag, rekening en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Jaarvergadering Deelnemers PF NIBC

Jaarvergadering Deelnemers PF NIBC Jaarvergadering Deelnemers PF NIBC Toelichting op het jaar 2013 25 juni 2014 1 1 Agenda Jaarvergadering Deelnemers 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 Deelnemersvergadering Financiële positie en toeslagverlening 2015 18 november 2014 Pagina 1 CONTRACT NATIONALE-NEDERLANDEN Garantiecontract: Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort Verkort jaarverslag 2011 Elk jaar publiceert Metro Pensioenfonds een jaarverslag waarin het pensioenfonds verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dat moet van de toezichthouder,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Nieuwsbrief 2016 nummer 4

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Nieuwsbrief 2016 nummer 4 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Nieuwsbrief 2016 nummer 4 In deze nieuwsbrief Voorwoord met nadere informatie over de voorgenomen wijziging van de pensioenregeling Dekkingsgraad van uw

Nadere informatie

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016

Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016 Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016 NBC congrescentrum Nieuwegein 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2 www.bnpf.nl www.vvp-bnpf.nl Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 3 juni 2015 1. Agenda 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van 22 mei 2014 3. Governance 4. Herstelplan 5. Financiële gegevens 2014 6.

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2016

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2016 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2016 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 22 juni 2015 4. Verslag en verantwoording

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef De Nederlandsche Bank T.a.v. de heer drs. J.A.C. Luijks RA Postbus 929 7301 BD Apeldoorn Datum : 11 mei 2009 Betreft : Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Geachte heer Luijks, Bijgaand treft

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Dekkingsgraad van uw Pensioenfonds Behaalde rendementen in het tweede kwartaal Overige mededelingen De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Kerkrade, 12 november 2013 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie