Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015"

Transcriptie

1 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 3 juni

2 Agenda 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van 22 mei Governance 4. Herstelplan 5. Financiële gegevens : nftk, Pensioenpremie en indexatie 7. Wijziging pensioenregeling en brief omzetting tijdelijk pensioen 8. Actualiteit: toekomstvisie pensioenstelsel 9. Rondvraag 10. Sluiting 2.

3 Notulen 22 mei

4 Governance 4.

5 Organisatie en toezicht pensioenfonds Toezicht Verantwoordingsorgaan h Accountant (KPMG) Beleggingsadviescommissie Vermogensbeheer (NN IP en Blackrock) Uitvoering Manager Pensioenfonds Bureau Pensioenzaken Bestuur Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Communicatiecommissie Overheid (DNB / AFM) Kasbank Administratie (AonHewitt) Adviserend actuaris (TowersWatson) Visitatiecommissie Compliance officer Waarmerkend actuaris (TowersWatson) Deelnemers 5.

6 Governance Wet en Regelgeving Code Pensioenfondsen (voorheen Principes voor goed Pensioenfonds Bestuur) Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (o.a. verkiezingen voor Verantwoordingsorgaan en afvaardiging gepensioneerden in bestuur) Overige wettelijke wijzigingen Wijziging van fiscaal kader (Witteveen kader) voor pensioenfondsen per 2014 en 2015; implicaties voor pensioenregelingen (opbouwpercentage omlaag naar 1,875%, pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar, aftopping bruto 2e pijler pensioen op euro pensioengevend salaris per 2015) Aangepast FTK per

7 Herstelplan 7.

8 Dekkingsgraad (definitie) Vermogen fonds Verplichtingen = dekkingsgraad % Een dekkingsgraad van 108 % betekent dat het pensioenfonds voor iedere 100 euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgekeerd, 108 euro aan beleggingen heeft Minimaal vereiste dekkingsgraad is 104,2%, anders dekkingstekort en korte termijn herstelplan Vereist (op 15-jaars termijn) is 116,6% (FTK 2014), anders reservetekort en lange termijn herstelplan 8.

9 Herstelplan Onderdekking sinds eind 2008 (dekkingsgraad < 104,2%) Voldoende herstel per 31 december 2013 (104,6%) daarvoor was korting van 3,5% wel noodzakelijk; dekkingstekort opgeheven, korte termijnherstelplan ten einde Herstel zet door, per 31 december 2014 (110,5%) Lange termijn herstelplan nog van toepassing; er is nog wel sprake van reservetekort (<116,6%) 9.

10 Ontwikkeling Pensioenfonds Thales (effecten cumulatief over periode van 8 jaar, afgerond op hele mln euro) Kapitaal (in mln euro) Pensioenverplichtingen DG (in mln euro) Start ,8% Premie +208 Opbouw +185 Uitkeringen -203 Uitkeringen -203 Beleggingsresultaat +526 Daling marktrente +421 Rentetoevoeging +113 Levensduur +82 Indexatie +18 Verlaging 3,5% -34 Impact UFR -18 Kosten -11 Saldo ov. effecten +4 Stand 31 december ,5% 10.

11 Financiële gegevens

12 2014 Verandering t.o.v /- Totaal per 31 december 2014 Pensioenvermogen +247,4 mln 1.206,4 mln Pensioenverplichtingen +174,6 mln 1.091,3 mln Aantal gepensioneerden Aantal actieven Aantal Ex-deelnemers Dekkingsgraad +5,9%-punt 110,5% Indexatie (act + gepens) 0% Rendement * +26,2% (lange) rente - 0,89%-punt 1,81% * Inclusief Swap overlay en valuta afdekking 12.

13 Beleggingen 31 december 2014 (in mln euro) vastgoed fondsen aandelen vastrentend (obligaties) marktwaarde swap overlay cash 13.

14 Rendement 2014 Rendement Rendement Fonds 2014 benchmark 2014 Aandelen 16,1% 18,0% Obligaties 10,0% 9,5% Onroerendgoed fondsen 23,2% 24,7% Totaal 13,1% 13,9% Bijdrage - Swap overlay 14,6% - Valuta afdekking - 1,5% Totaal rendement ,2% 14.

15 Rendement afgelopen 7 jaar In % Totaal Gemiddeld per jaar Totaal beleggingsrendement* Totaal beleggingsrende ment (unhegded) Benchmark (unhegded) 26,2% 2,8% 15,6% 8,3% 11,6% 12,1% -7,9% 87,1% 9,37% 13,1% 6,5% 12,4% -0,9% 9,1% 16,9% -15,0% 45,5% 5,50% 13,9% 5,2% 12,6% -0,5% 8,2% 13,9% -15,6% 39,6% 4,89% * Totaal beleggingsrendement betreft het rendement inclusief het effect van valuta afdekking en swap overlay 15.

16 Beleggingsstrategie Startpunt beleggingsstrategie: ALM studie Acties 2014: Mandaten NN IP en Blackrock aangepast (ruimte gegeven voor tactisch beleid over de hoofd asset classes) Er is 2 keer gerecouponed in 2014 voor in totaal 120 mln euro. Bij recouponen wordt er positieve marktwaarde (cash) uit de swap overlay gehaald en deze middelen worden herbelegd in aandelen, obligaties en vastgoed. De renteafdekking is hierbij gehandhaafd op 70 procent van de verplichtingen. In totaal heeft het fonds nu voor 177 mln gerecouponed (in 2012 voor 57 mln) 16.

17 Uitvoeringskosten 2014 Pensioenfonds Thales NL Vermogensbeheer 64 basispunten (0,64%) van het gemiddeld belegd vermogen CEM benchmark ,2 bp Pensioenbeheer 372 per actieve deelnemer en pensioengerechtigde CEM benchmark Conclusie: kostenniveau in lijn met fondsen van vergelijkbare omvang (CEM benchmark) 17.

18 Verantwoordingsorgaan (VO) Taak: oordeel geven over handelen van bestuur, het door het bestuur gevoerde beleid in het kalenderjaar en beleidskeuzes die op toekomst betrekking hebben. Bijzondere aandacht voor evenwichte belangenbehartiging Leden: mevr Gomes, dhr Hamelink, dhr Van der Zeeuw (namens respectievelijk de werkgever, werknemers, pensioengerechtigden) NB: in 2015 uitbreiding Verantwoordingsorgaan van 3 naar 6 leden, ofwel een extra zetel voor zowel gepensioneerden, actieven als werkgever (planning: kandidaatstelling Q3, verkiezingen Q4) 18.

19 Verantwoordingsorgaan (VO) (vervolg) Verslag VO over 2014 en reactie bestuur: VO oordeelt o.b.v. de gevoerde gesprekken en beschikbare documenten positief over het handelen en gevoerde beleid van het bestuur over 2014 Het VO is van mening dat het Bestuur in 2014 op evenwichtige wijze rekening heeft gehouden met de belangen van de belanghebbenden Het VO vraagt het bestuur om het indexatiebesluit goed toe te lichten op de deelnemersvergadering Reactie bestuur: het bestuur is het VO erkentelijk voor het verslag en kan de inhoud van dit verslag onderschrijven 19.

20

21 nftk 2015 Vereiste buffers worden verhoogd, van 116,6% naar circa 121% (te bereiken in 12 jaar) Per juli 2015 indienen lange termijn herstelplan volgens nftk 2015 Eisen premiebeleid aangepast Grenzen indexatie hoger (indexatie alleen mogelijk bij beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% en als je de toekomst ook kunt indexeren) Maatstaf financiële positie: beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van afgelopen twaalf maanden; per 31 december ,4%) Risico bereidheid vaststellen (met stakeholders van het fonds) Haalbaarheidstoets (60 jaar (!) vooruit kijken) Kortingen mogen gespreid worden over de tijd 21.

22 Dekkingsgraad Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving moet het pensioenfonds hogere financiële buffers aanhouden. Ook zijn een aantal parameters gewijzigd. Dit resulteert in een verlaging van de dekkingsgraad tov het oude stelsel, voor ons fonds initieel met 4,8%-punt verschil in dekkingsgraad door wijziging rekenregels per 1 januari 2015 dekkingsgraad 31 december ,5% dekkingsgraad* 1 januari ,7% * Rentecurve zonder 3 maandsmiddeling van de rente 22.

23 Actuele dekkingsgraad 30 april 2015 (nftk 2015) Vermogen mln euro Verplichtingen mln euro Actuele dekkingsgraad 109,9% Beleidsdekkingsgraad 109,3% 23.

24 Pensioenpremie

25 Premie * De werkgever is bereid om de benodigde premie boven 30% in 2013, 2014 en 2015 op zich te nemen, hier mogen geen rechten aan worden ontleend voor de toekomst Premie bestaat uit de volgende, wettelijk verplichte, elementen: a) Comingservice koopsom voor in het betreffende jaar nieuw op te bouwen pensioenaanspraken b) Risicokoopsommen voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling arbeidsongeschiktheid c) Een solvabiliteitsopslag (gerelateerd aan risicoprofiel beleggingen) d) Opslag i.v.m. uitvoeringskosten Premieniveau komt steeds hoger te liggen door daling van de marktrente. De lagere marktrente zorgt voor hogere kosten van nieuw op te bouwen pensioenen (onderdeel a). Versobering van de pensioenregeling zorgt voor kleine verlaging van de premie 25.

26 Indexatie

27 Indexatie 2015 In december 2014 heeft het bestuur besloten geen indexatie te verlenen per 1 januari 2015 De dekkingsgraad (DG) per eind november was op dat moment bekend en bedroeg 110,4% (inclusief 3-maands middeling van de rente) Volledige indexatie (prijsindex, CPI afgeleid) zou per 1 januari ,59% bedragen Op basis van de ABTN kan er partiële indexatie verleend worden bij DG > 105%; op basis van DG november van 110,4% zou een partiële indexatie van 0,16% toegekend kunnen worden 27.

28 Indexatie 2015 (vervolg) Echter: overwegingen om niet te indexeren zijn geweest: De actuele rente was lager dan de 3 maands gemiddelde rente; dit betekent dat bij gelijkblijvende rente de dekkingsgraad naar 106,6% zou dalen in 3 maanden tijd Uitgaande van 106,6% had het bestuur een geringe indexatie kunnen verlenen echter de dekkingsgraad zit dicht bij de dekkingstekort grens en het economisch herstel is nog fragiel en financiële markten kennen de nodige bewegelijkheid Bestuur wilde niet onder de 104,2% dekkingsgraad uitkomen per januari 2015 omdat dan opnieuw een korte termijn herstelplan ingediend moet worden en het gevaar van kortingen op pensioen dreigt In nftk 2015 mag pas vanaf 110% indexatie gegeven worden en in 2015 wordt de 3 maands middeling van de rente in de dekkingsgraad berekening afgeschaft Alle bovenstaande overwegingen afwegend heeft het bestuur besloten om niet partieel te indexeren. Conform het bestaande beleidskader is de discretionaire bevoegdheid gebruikt en met een dekkingsgraad boven de grens van 105% toch geen indexatie toegekend 28.

29 Cumulatief gemiste indexatie sinds 2004 Cumulatief gemiste indexatie en kortingen Actieven (loonindex)* Gepensioneerden (prijsindex) indexatie 17,58% 12,24% verlaging 3,5% 3,5% totaal 21,08% 15,75% * vanaf actieven ook prijsindex 29.

30 Wijzigingen pensioenregeling

31 Wijzigingen pensioenregeling 2015 Pensioenrichtleeftijd in 2015 naar 67 jaar Opgebouwd levenslang pensioen met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar wordt naar 67 jaar omgezet. Dat betekent een verhoging van het pensioenbedrag met 13,2%. De deelnemer kan dit individueel weer vervroegen naar gewenste pensioendatum. Voor de omzetting is geen toestemming nodig Opbouwperiode wordt langer, opbouwpercentage lager: maximaal 1,875% per jaar Kabinet beëindigt belastingaftrek voor pensioenpremie voor inkomens boven Franchise wordt in stappen verlaagd (zorgt voor grotere pensioengrondslag) Nabestaanden pensioen van 70 naar 50% opbouwbasis, tijdens dienstverband risicodekking tot 70% 31.

32 Brief omrekening tijdelijke pensioenen 32.

33 Omzetting tijdelijke pensioenen Tijdelijke pensioenen ook omgezet naar 67 jaar (tijdelijk pensioen tussen 62 en 65 zonder nabestaandenpensioen) uit oogpunt van administratieve vereenvoudiging wordt levenslang pensioen vanaf 67 jaar met nabestaanden-pensioen. Wordt opgenomen in regulier pensioen, inzetbaar in flexibiliseringsmogelijkheden Er wordt toestemming gevraagd voor deze omzetting 33.

34 Huidig Omrekening tijdelijke pensioenen Uitkering van 62 tot 65 jaar (langer laten doorlopen dan 65 niet mogelijk) Uitkering mogelijk naast salaris Uitkering wordt gekort op eventuele ww-uitkering Op deze pensioenrechten zit geen nabestaandenpensioen Na omzetting in levenslang pensioen vanaf leeftijd 67 Uitkering vanaf gewenst moment, tussen 55 en 70 jaar Reguliere flexibiliseringsmogelijkheden van toepassing, onder andere: - Tot aan AOWdatum verhoogd pensioen mogelijk (opvulling AOW-gat met maximaal bruto per jaar) - Vanaf feitelijke pensioendatum tot 69, 72, 75 jaar hoger of lager pensioen mogelijk (verhouding 100:75 vice versa) Uitkering kan aansluitend op eventuele ww-uitkering ingaan (ww-er kan niet verplicht worden zijn pensioen vervroegd in te laten gaan) Wel nabestaandenpensioen bij levenslang pensioen 34.

35 Voorbeeld Huidige situatie: maatman 62 jaar oud Tijdelijk pensioen (van 62 tot 65 jaar) Levenslang pensioen (vanaf 65 jaar) Nabestaandenpensioen Na omzetting in levenslang pensioen en AOW compensatie tussen 62 jaar en 65 jaar en 9 maanden Uitkering (van 62 tot 65 jaar en 9 maanden) Levenslang pensioen (vanaf 65 jaar en 9 maanden) Nabestaandenpensioen deelnemers zullen veelal op 1 moment met pensioen willen gaan, veelal eerder dan 67 jaar. Dan heb je doorgaans aan alleen een tijdelijk pensioen niet voldoende en moet je je levenslange pensioen ook vanaf dat moment laten uitkeren om het pensioen voor AOW datum op voldoende niveau te krijgen. Alle pensioenen samenvoegen met een richtleeftijd van 67 jaar en vervolgens vervroegen is in de meeste gevallen de meest passende optie 35.

36 Overige actualiteiten 36.

37 De consultatie over de toekomst van het pensioenstelsel dhr Tarik Uçar (Pensioenfederatie) 37.

38 Rondvraag 38.

ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014

ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014 ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014 Aanwezig: Bestuursleden De heer D.J.H. de Bruijn De heer G.J. Mulders (m.k.a.) De heer J.H.E. Soepenberg De heer J.G.E. Visser (m.k.a.) De heer P.M Dekker

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland 7 Kerncijfers 9 Ontwikkelingen 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds 1 januari 2014 Versie 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 BEGRIPPENLIJST... 2 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

OWASE. Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds OWASE MAATPENSIOEN. Sinds 1957

OWASE. Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds OWASE MAATPENSIOEN. Sinds 1957 OWASE MAATPENSIOEN Sinds 1957 Jaarverslag Stichting Pensioenfonds OWASE 2008 pagina 2 Inhoudsopgave Blz. Jaarverslag 2008 3 1 Karakteristieken van Stichting Pensioenfonds OWASE 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR JAARVERSLAG 2013 Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Versie: 2.2 Zeist, oktober 2014 Inhoudsopgave ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA... 1 STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie