Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan

2 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan Inleiding Relatie financieel crisisplan met de doelstelling van het Pensioenfonds Onderdelen van het financieel crisisplan Wanneer is er sprake van een crisis Crisissituatie bij lage beleidsdekkingsgraden Crisissituatie bij verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw Maatregelen Pensioenfonds in geval van crisis Voorkomen van crisissituatie Maatregelen in geval van crisis bij lage beleidsdekkingsgraden Maatregelen in geval van crisis bij verlaging pensioenopbouw Ondergrens beleidsdekkingsgraad Herstelkracht Kritische grenzen beleidsdekkingsgraad, toepassen kortingsbeleid Gemiddeld rendement in herstelplan Verwacht financieel effect van de maatregelen Achterwege laten van voorwaardelijke toeslagen Korten pensioenaanspraken en pensioenrechten Evenwichtige belangenafweging Bestuursbesluiten en evenwichtige belangenafweging Impact verschillende groepen belanghebbenden Achterwege laten van voorwaardelijke toeslagen Korten pensioenaanspraken en pensioenrechten Verlaging nieuwe opbouw pensioenaanspraak

3 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan Inleiding Het Pensioenfonds heeft een financieel crisisplan opgesteld. Dit financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het Bestuur van het Pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten indien de beleidsdekkingsgraad zich bevindt op of zeer snel beweegt richting kritische waarden waardoor het realiseren van de doelstelling van het Pensioenfonds in gevaar komt. Door vooraf duidelijk te maken hoe het Bestuur voornemens is om te gaan met een crisissituatie wordt het (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden duidelijk hoe er met de pensioenen omgegaan wordt in tijden van crisis. Overigens is het financieel crisisplan niet een plan dat in een crisissituatie kant-en-klaar uitgevoerd moet worden. Het Bestuur zal de concrete maatregelen altijd afstemmen op de aard van de crisis en de omstandigheden van dat moment. Een financieel crisisplan is dus niet hetzelfde als een herstelplan Relatie financieel crisisplan met de doelstelling van het Pensioenfonds Het Pensioenfonds heeft statutair tot doel, overeenkomstig de door het Pensioenfonds vastgestelde reglementen, te voorzien in de verzekering van pensioenen en daarmee vergelijkbare periodieke uitkeringen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en/of rechthebbenden. De voornaamste financiële doelstellingen van het Pensioenfonds zijn: 1. Opbouw van pensioenaanspraken overeenkomstig de in het pensioenreglement vastgelegde bepalingen; 2. Het minimaliseren van de kansen op een dekkings- en reservetekort, alsmede van de mate van het dekkings- en reservetekort; 3. Het maximaliseren van het beleggingsrendement om de voorwaardelijke toeslagen te realiseren. Omschrijving van de pensioenregeling De pensioenregeling kan worden gekenmerkt als een collectieve beschikbare premieregeling (CDC). Met behulp van een vaste premie wordt pensioen ingekocht op basis van een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Overeenkomstig artikel 10 van de Pensioenwet kwalificeert de pensioenregeling als een uitkeringsovereenkomst. Bovenstaande houdt in: Geen gegarandeerde pensioenaanspraken en pensioenrechten; De feitelijke pensioenpremie is een vast percentage van de pensioengrondslag (voor 2015: 25%); De vennootschap heeft geen recht op overschotten van het Pensioenfonds; De vennootschap heeft geen plicht tot het betalen van aanvullende bijdragen aan het Pensioenfonds. Kostendekkende premie Indien de ontvangen premie die nodig voor de opbouw van pensioen in enig jaar, niet kostendekkend is, zal de opbouw in dat jaar evenredig worden gekort. De door het Pensioenfonds gedefinieerde kostendekkende premie in de ABTN vormt hiervoor het uitgangspunt Onderdelen van het financieel crisisplan Het financieel crisisplan van het Pensioenfonds bevat de volgende onderdelen: - Wanneer is er naar de mening van het Pensioenfonds sprake van een crisis (1.2); - Welke maatregelen heeft het Pensioenfonds ter beschikking in geval van een crisis (1.3); - Tot welke kortingsgrenzen leiden de maatregelen van het Pensioenfonds (1.4); - Wat is het verwachte financiële effect van de inzet van de maatregelen in geval van een crisis (1.5); - Hoe is bij deze maatregelen rekening gehouden met evenwichtige belangenafweging (1.6). 3

4 1.2 Wanneer is er sprake van een crisis Crisissituatie bij lage beleidsdekkingsgraden Het Bestuur onderkent dat marktwaardering van de pensioenverplichtingen en de bezittingen met onzekerheid is omgeven. De toekomstige marktrente is een onzekere factor, evenals de toekomstige levensverwachting. Dit crisisplan treedt in werking op het moment dat naar het oordeel van het Bestuur sprake is van het intreden van een crisis(situatie). Het crisisplan ziet toe op de maatregelen die op dat moment door het Bestuur genomen kunnen worden teneinde de gevolgen van de crisis te beperken. Volgen het Bestuur is sprake van een crisissituatie wanneer de beleidsdekkingsgraad onder kritische grenzen komt. Er is sprake van drie gradaties: 1. De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds zakt onder het vereist eigen vermogen (117,1% op 1 januari 2015), er is sprake van een reservetekort; 2. De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds daalt onder het minimaal vereist eigen vermogen (104,2% op 1 januari 2015), er is sprake van een dekkingstekort; 3. De beleidsdekkingsgraad gedurende vijf opeenvolgende jaren lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen (104,2%), er is sprake van een langdurig dekkingstekort. Het niveau van de kritische grenzen is onder andere afhankelijk van de rentetermijnstructuur en de verwachte overrendementen op enig moment. Herstelplan Wanneer de beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds per het einde van een kwartaal onder het vereist eigen vermogen zakt (er ontstaat een reservetekort), dient het Pensioenfonds een herstelplan in. In het herstelplan werkt het Pensioenfonds uit hoe het uiterlijk binnen tien 1 jaar zal voldoen aan het vereist eigen vermogen. Crisis versus calamiteit Buiten dat er sprake kan zijn van een crisis, kan zich ook een calamiteit voordoen. Van een calamiteit is sprake indien zich een onverwachte, snelle waardedaling of stijging van de beleggingen voordoet waardoor één of meerdere beleggingscategorieën buiten de bandbreedtes van de strategische belegginsmix van het Pensioenfonds komen te vallen. Het Pensioenfonds beschikt over een calamiteitenregeling. De calamiteitenregeling is gericht op het snel kunnen inspringen op gebeurtenissen op de financiële markten. Er kan sprake zijn van een calamiteit zonder dat er sprake is van een crisis als de beleidsdekkingsgraad door de calamiteit nog boven het vereist eigen vermogen blijft. Andersom kan ook sprake zijn van een crisis zonder dat sprake is van een calamiteit Crisissituatie bij verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw Volgens het Bestuur is ook sprake van een crisissituatie wanneer de feitelijke pensioenpremie niet toereikend is en de jaarlijkse opbouw verlaagd wordt omdat de premie niet kostendekkend is. 1.3 Maatregelen Pensioenfonds in geval van crisis Voorkomen van crisissituatie Het Bestuur is van oordeel dat het van groot belang is om te voorkomen dat het Pensioenfonds in een crisissituatie terecht komt. Daarom wordt periodiek via ALM- of soortgelijke studies getoetst of het premiebeleid, toeslagbeleid en beleggingsbeleid nog voldoende robuust zijn vormgegeven. De meest recente ALM-studie is van mei Bij een ALM-studie wordt het beleid getoetst binnen verschillende economische hoofdscenario s en ook varianten van toeslagbeleid en beleggingsbeleid worden nader onderzocht, in het licht van de doelstellingen van het Pensioenfonds. 1 Voor het jaar 2015 op grond van overgangsrecht vastgesteld op 12 jaar. 4

5 1.3.2 Maatregelen in geval van crisis bij lage beleidsdekkingsgraden Het Pensioenfonds heeft een aantal maatregelen om de beleidsdekkingsgraad te verhogen of om te voorkomen dat een beleidsdekkingsgraad verder wegzakt. Het Pensioenfonds mag rekening houden met de verwachte herstelcapaciteit die besloten ligt in het premiebeleid en beleggingsbeleid. Mogelijkheden aanpassen beleggingsbeleid Wanneer er sprake is van het eventueel doorvoeren van een korting op de pensioenaanspraken en pensioenrechten, zal het Pensioenfonds alle andere mogelijkheden onderzoeken alvorens een korting door te voeren. Het Bestuur van het Pensioenfonds zal bij iedere vorm van crisis bekijken of aanpassing van het beleggingsbeleid nodig is om de noodmaatregel van het doorvoeren van een korting te vermijden. Daarnaast wordt iedere maand naar de oorzaken gekeken van de verhoging dan wel verlaging van het belegd vermogen. Zodra daar aanleiding voor is zal het beleggingsbeleid en/of de operationele uitvoering en/of implementatie van het beleid worden herzien. Het Bestuur is niet op voorhand voornemens het beleggingsbeleid aan te passen bij het intreden van een reservetekort of dekkingstekort. Herverzekeren Indien het aanpassen van het beleggingsbeleid niet tot een oplossing leidt, zal ook het eventueel (gedeeltelijk) herverzekeren worden onderzocht alvorens het doorvoeren van een korting op de opgebouwde pensioenaanspraken. Ook hier is het Bestuur niet op voorhand voornemens om over te gaan tot herverzekeren bij het intreden van een reservetekort of dekkingstekort. Daling beleidsdekkingsgraad onder het vereist eigen vermogen In tijden van een reservekort worden voor het verbeteren van de vermogenspositie de volgende maatregelen, in genoemde volgorde genomen: 1. Het (gedeeltelijk) achterwege laten van de toekenning van de voorwaardelijke toeslagen voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden; 2. Indien de verwachte herstelcapaciteit onvoldoende is om in tien jaar terug te keren naar het vereist eigen vermogen, dan worden de pensioenaanspraken en pensioenrechten gekort. Bij het korten wordt jaarlijks een tiende van het vermogenstekort (het verwachte resterende verschil tussen de dekkingsgraad en het vereist eigen vermogen) weggewerkt. Daling beleidsdekkingsgraad onder het minimaal vereist eigen vermogen (104,2%) In tijden van een dekkingstekort worden voor het verbeteren van de vermogenspositie de volgende maatregelen genomen: 1. Het achterwege laten van de toekenning van de voorwaardelijke toeslagen voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden; 2. Indien de verwachte herstelcapaciteit onvoldoende is om in tien jaar terug te keren naar het vereist eigen vermogen, dan worden de pensioenaanspraken en pensioenrechten gekort. Bij het korten wordt jaarlijks een tiende van het vermogenstekort (het verwachte resterende verschil tussen de dekkingsgraad en het vereist eigen vermogen) weggewerkt. Beleidsdekkingsgraad vijf opeenvolgende jaren onder het minimaal vereist eigen vermogen (104,2%) In het geval de beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad vijf opeenvolgende jaren lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen dan worden voor het verbeteren van de vermogenspositie de volgende, in genoemde volgorde, maatregelen genomen: 1. Het achterwege laten van de toekenning van de voorwaardelijke toeslagen voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden; 2. Het (uniform) eenmalig korten van pensioenaanspraken. In dat geval zal de hoogte van deze korting zodanig zijn dat de beleidsdekkingsgraad direct op het minimaal vereiste niveau wordt gebracht. 5

6 1.3.3 Maatregelen in geval van crisis bij verlaging pensioenopbouw Het Pensioenfonds voert de pensioenregeling uit die vastgelegd is in de uitvoeringsovereenkomst. Er is sprake van een vaste feitelijke pensioenpremie. Het korten van de pensioenopbouw in enig jaar vanwege een niet kostendekkende premie is onderdeel van de pensioenregeling. Premieverhogingen Ondanks dat sprake is van een vaste feitelijke pensioenpremie, zal een gesprek met de vennootschap over premieverhogingen altijd plaatsvinden wanneer te verwachten is dat de op te bouwen aanspraken in enig jaar gekort moeten worden omdat de premie niet kostendekkend is conform de definitie van het Pensioenfonds en de hiervoor geldende regels vastgelegd in de Pensioenwet. Toepassen gesplitste kortingsregel (verlaging pensioenopbouw zonder premie te verlagen) De maatregel van het toepassen van de gesplitste kortingsregel is opgenomen in het pensioenreglement. Wanneer deze maatregel van toepassing is, zal alvorens deze maatregel wordt doorgevoerd, overleg worden gevoerd met de vennootschap. Hierbij zal worden na gegaan of een eventuele doorvoering van de gesplitste kortingsregeling geen gevolgen heeft voor de pensioenovereenkomst en of het niet noodzakelijk is dat de vennootschap deze herziet. Versoberen pensioenregeling Wanneer de feitelijke pensioenpremie structureel niet toereikend is, zal het Bestuur van het Pensioenfonds de vennootschap verzoeken de pensioenoverkomst (de overkomst tussen werkgever en werknemer waarin de pensioentoezegging vastligt) te herzien (versoberen). Indien de vennootschap weigert de pensioenovereenkomst te herzien zal het Bestuur van het Pensioenfonds in overweging nemen de uitvoeringsovereenkomst te beëindigen. 1.4 Ondergrens beleidsdekkingsgraad Herstelkracht Uit het dekkingsgraadsjabloon bij het in juni 2015 ingediende herstelplan blijkt dat in dat het Pensioenfonds een herstelkracht heeft van ongeveer 3%-punt per jaar gegeven het huidige premieen beleggingsbeleid. De herstelkracht neemt gedurende de tijd wel af boven een beleidsdekkingsgraad van 110%, aangezien dan in beginsel een voorwaardelijke toeslag wordt toegekend Kritische grenzen beleidsdekkingsgraad, toepassen kortingsbeleid De kritische ondergrens voor de beleidsdekkingsgraad waarbij het Pensioenfonds zonder korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten niet meer binnen een termijn van tien jaar uit een reservetekort kan komen, bedraagt volgens de huidige inzichten 87%. Deze korting is voor het eerste jaar onvoorwaardelijk en voor eventuele opvolgende jaren voorwaardelijk. De kritische ondergrens voor de beleidsdekkingsgraad waarbij het waarbij het Pensioenfonds niet binnen vijf jaar zelfstandig kan herstellen tot het minimaal vereist eigen vermogen, rekening houdend met de verwachte herstelcapaciteit die besloten ligt in het premiebeleid en beleggingsbeleid, bedraagt volgens de huidige inzichten 89%. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met verschillende beleidsdekkingsgraden en kortingspercentages indien de beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad na vijf opeenvolgende jaren lager is dan een beleidsdekkingsgraad van 104,2% en sprake is van een dekkingstekort. Dekkingsgraad Verwachte dekkingsgraad Kortingspercentage na vijf jaar 90% 105% 0% 85% 100% 4,2% 80% 95% 9,2% 75% 90% 15,2% Gemiddeld rendement in herstelplan 2015 Bij het herstelplan 2015 is uitgegaan van een gemiddeld meetkundig beleggingsrendement van 4,0% en van de rentetermijnstructuur (DNB RTS) ultimo 2014 van 1,9%. 6

7 1.5 Verwacht financieel effect van de maatregelen Achterwege laten van voorwaardelijke toeslagen Het achterwege laten van de voorwaardelijke toeslagen heeft een positief effect op de beleidsdekkingsgraad van ongeveer 1%- tot 2%-punt. Daarbij is in 2015 uitgegaan van een stijgende prijsinflatie van 0,70% tot 2,00% respectievelijk een looninflatie van 1,00% tot 2,50%. De volledige voorwaardelijke toeslagen zijn hieraan gelijk Korten pensioenaanspraken en pensioenrechten Een uniforme korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten van 1%-punt voor deelnemers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden betekent bij een beleidsdekkingsgraad van 100% een stijging van de beleidsdekkingsgraad met ongeveer 1%-punt. Bij een lagere beleidsdekkingsgraad daalt de sturingskracht van de kortingsmaatregel evenredig. Bij een beleidsdekkingsgraad van bijvoorbeeld 80%, stijgt de beleidsdekkingsgraad bij een uniforme korting van 1%-punt met 0,8%-punt. 1.6 Evenwichtige belangenafweging Bestuursbesluiten en evenwichtige belangenafweging Het Bestuur gaat bij een besluit tot het nemen van maatregelen uit van een evenwichtige belangenafweging. Daarbij wordt rekening gehouden met de normen die van toepassing zijn en de risico s die aan een maatregel voor de verschillende belangen verbonden zijn. Evenwichtige belangenafweging begint bij de structuur en cultuur van het bestuur van het Pensioenfonds. Het Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de vennootschap, deelnemers, pensioengerechtigden en heeft daarnaast externe (onafhankelijke) bestuursleden. De cultuur van het Bestuur is (onder meer) gericht op een faire verdeling van de baten en de lasten binnen de pensioenregeling. Bestuursleden dienen geen deelbelangen maar dienen het belang van het Pensioenfonds als geheel. Met betrekking tot het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten, is het Bestuur zich bewust van het feit dat korten een onmiddellijk effect heeft op de huidige pensioenuitkeringen. Tegelijkertijd is uitstellen van korten bestuurlijk niet altijd verantwoord en is het belangrijk om de belangen van actieve deelnemers en daarbinnen de jongere generaties te erkennen. Daarnaast is het Pensioenfonds als geheel niet gebaat bij het laten oplopen van de financiële lasten ( doorschuiven van de rekening van herstel ) Impact verschillende groepen belanghebbenden Het Bestuur maakt voor wat betreft de inzet van crisismaatregelen onderscheid naar de impact ervan op de verschillende groepen belanghebbenden. Onderstaande tabel geeft inzicht in welke groepen worden beïnvloed door een specifieke crisismaatregel. Actieve deelnemer Gewezen deelnemer Pensioengerechtigde Werkgever Geen toeslag X X X Premie verhogen X X Korten X X X Versoberen regeling X X Achterwege laten van voorwaardelijke toeslagen Het achterwege laten van de voorwaardelijke toeslagen bij een dekkingsgraad lager dan 110% past geheel bij de aard en de opzet van het Pensioenfonds en de pensioenregeling. De opgebouwde pensioenaanspraken voor (gewezen) deelnemers en ingegane pensioenrechten worden jaarlijks met voorwaardelijke toeslagen verhoogd. 7

8 Er is sprake van evenwichtige belangenafweging als het achterwege laten van voorwaardelijke toeslagen op gelijke wijze geschiedt voor wat betreft de opgebouwde pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers en ingegane pensioenrechten Korten pensioenaanspraken en pensioenrechten Gegeven de aard en opzet van de pensioenregeling is het naar de mening van het Bestuur evenwichtig om bij het toepassen van het korten van de pensioenaanspraken en pensioenrechten geen onderscheid te maken naar deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden, dan wel naar leeftijdscohorten Verlaging nieuwe opbouw pensioenaanspraak Gegeven de aard en opzet van de pensioenregeling is het naar de mening van het Bestuur evenwichtig om de nieuwe opbouw van pensioenaanspraken te verlagen indien de premie onvoldoende is. 8

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan.

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan. Crisisplan 1. Inleiding Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Financieel Crisisplan

Financieel Crisisplan Financieel Crisisplan (versie: 28 september 2015) Inleiding In dit document is het financieel crisisplan van Stichting Pensioenfonds Ahold (hierna: het Pensioenfonds ) beschreven. Doel van dit financiële

Nadere informatie

Financieel Crisisplan

Financieel Crisisplan Financieel Crisisplan Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur 1 Inleiding Dit financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het bestuur

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

CRISISPLAN - SAMENVATTING

CRISISPLAN - SAMENVATTING CRISISPLAN - SAMENVATTING MAATREGELEN ALS DE FINANCIËLE POSITIE IN GEVAAR IS 1 juli 2015 Inleiding Dit crisisplan beschrijft wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie

Nadere informatie

Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen

Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen CONSULTATIEVERSIE Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen Beleidsregel van De Nederlandsche Bank van. 2011, nr. Tb/2011/.., inzake het opstellen van een financieel crisisplan in het kader van

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

Financieel Crisisplan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Financieel Crisisplan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Financieel Crisisplan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (hierna het pensioenfonds) heeft

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Financieel crisisplan

Financieel crisisplan Financieel crisisplan Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel en kader van het financieel crisisplan... 4 2.1 Crisissituatie... 4 2.2 Kritische dekkingsgraad... 5 2.3 Richtlijn... 6 3. Maatregelen... 7 3.1 Maatregel

Nadere informatie

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG)

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Herstelplan 2016 Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Onderwerp: Herstelplan PPF APG 2016 Datum: 10 maart 2016 1. Inleiding Deze notitie geeft een overzicht van de uitgangspunten die gehanteerd

Nadere informatie

Financieel crisisplan NN CDC Pensioenfonds

Financieel crisisplan NN CDC Pensioenfonds NN CDC Pensioenfonds per 8 juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Opzet van het financieel crisisplan...3 1. Risico s en crisissituaties...4 2. Maatregelen ter voorkoming van crisissituaties en herstel

Nadere informatie

FINANCEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND

FINANCEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND FINANCEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND 1. Inleiding Het financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het bestuur van Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Onderwerp Sectorbreed onderzoek kwaliteit financiële crisisplannen pensioenfondsen

Onderwerp Sectorbreed onderzoek kwaliteit financiële crisisplannen pensioenfondsen Uw kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Bijlage(n) 4 Onderwerp Sectorbreed onderzoek kwaliteit financiële crisisplannen pensioenfondsen Geacht bestuur, Sinds 1 mei 2012 moeten alle pensioenfondsen beschikken

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Bpf GBP. Financieel beheersplan

Bpf GBP. Financieel beheersplan Bpf GBP Financieel beheersplan Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel en kader van het financieel beheersplan... 4 2.1 Crisissituatie... 4 2.2 Kritische grens en dekkingsgraad... 5 2.3 Richtlijn... 6 3. Maatregelen...

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014 Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader Juni 2014 Inhoudsopgave Wetsvoorstel aanpassing FTK Beleidsdekkingsgraad Premievaststelling Toekomstbestendig indexeren Inhaalindexatie Hersteltermijn

Nadere informatie

Het Financieel Toetsingskader wijzigt

Het Financieel Toetsingskader wijzigt Het Financieel Toetsingskader wijzigt Wat zijn de consequenties en welke keuzes kunt u maken? Dit document is gebaseerd op het wetsvoorstel van 25 juni 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds DNB Crisisplan Stichting Honeywell 21 September 2011 Agenda Introductie Opzet crisisplan Nut en noodzaak crisisplan Concept crisisplan - discussiepunten - Wanneer is er spraken van een crisissituatie?

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

1.1 Naam: Roy Meusen 1.2 Telefoonnummer: 088-1162763 1.3 E-mailadres: dnb-staten-fav@azl.eu. Ronald Volders Telefoonnummer: 088-1162770

1.1 Naam: Roy Meusen 1.2 Telefoonnummer: 088-1162763 1.3 E-mailadres: dnb-staten-fav@azl.eu. Ronald Volders Telefoonnummer: 088-1162770 Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Roy Meusen 2 Telefoonnummer: 0-6276 E-mailadres: dnb-staten-fav@azleu Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten

Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten artikel Inleiding Reeds geruime tijd wordt een maatschappelijke discussie gevoerd over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN

FINANCIEEL CRISISPLAN FINANCIEEL CRISISPLAN (vastgesteld door het Bestuur op 26 januari 2015) 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definitie crisissituatie... 4 3. Kritische Dekkingsgraad... 4 4. Ter beschikking staande maatregelen...

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 25 september 2014

Deelnemersvergadering 25 september 2014 Deelnemersvergadering 25 september 2014 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen 3. Jaarverslag 2013 4. Beleggingen 2013 en ontwikkelingen (Martijn Euverman) 5. Nieuwe pensioenregelgeving

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Bijlage G - FINANCIEEL CRISISPLAN VERSIE D.D. 26 APRIL 2012 Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Doel en kader van het financieel crisisplan 3 2.1. Crisissituatie 3 2.2.

Nadere informatie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader S&V Reflector De implementatie van het nieuwe Dienen de pensioenfondsen hun Financieel Toetsingskader langlopende swaps te verkopen? Welke keuzes kunt u maken en wie betrekt u daarbij? Een risicomanagement

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE 19 april 2011 Eric Dorn, voorzitter SPF Geert Bonte, plv. voorzitter SPF 1 Programma 1. Zorgen over pensioenstelsel 2. Algemeen

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen.

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. De Bazel 24 mei 2012 Het Pensioenakkoord Drie delen: - De AOW-leeftijd - Pensioen in de tweede pijler - Ouderenparticipatie Wat is de aanleiding?

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Pensioen in beweging. Lenteakkoord 2012, Hoofdlijnennota herziening FTK en Septemberpakket

Pensioen in beweging. Lenteakkoord 2012, Hoofdlijnennota herziening FTK en Septemberpakket Pensioen in beweging Lenteakkoord 2012, Hoofdlijnennota herziening FTK en Septemberpakket Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam door Peter Janssen 27 september 2012 2012 Towers Watson.

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

reëel financieel toetsingskader (FTK2)

reëel financieel toetsingskader (FTK2) nominaal financieel toetsingskader (FTK1) - bestaande contract - nominale contract - uitkeringsovereenkomst - onderscheid tussen nominale opbouw en indexatie - 2,5% onderdekkingskans maatstaf voor nominale

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Financieel Crisisplan. (inclusief draaiboek communicatie) Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Financieel Crisisplan. (inclusief draaiboek communicatie) Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie Financieel Crisisplan (inclusief draaiboek communicatie) Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie Augustus 2013 1. Inleiding Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie (het PWRI) heeft een financieel

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

Sectorbrief VPL-regelingen

Sectorbrief VPL-regelingen Sectorbrief VPL-regelingen 1. Inleiding Bij de afschaffing van VUT en prepensioen hadden werkgevers en werknemers in 2006 en 2007 de mogelijkheid om arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken over extra

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

ABP: uw pensioen en mijn pensioen

ABP: uw pensioen en mijn pensioen ABP: uw pensioen en mijn pensioen Als uw vertegenwoordiger in de Deelnemersraad van het ABP houd ik mij bezig met ons pensioen. Eind januari werd duidelijk dat de maatregelen die getroffen waren om het

Nadere informatie

Financieel Crisisplan

Financieel Crisisplan Stichting Pensioenfonds Forbo Financieel Crisisplan Maart 2013 Dit rapport heeft 30 pagina s Financieel Crisisplan Documentbeheer en goedkeuring Versiebeheer Versie Auteur Datum Revisie 0.1 Harold/Ton/Henk/Ben

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

ABP: uw pensioen en mijn pensioen

ABP: uw pensioen en mijn pensioen ABP: uw pensioen en mijn pensioen Als uw vertegenwoordiger in de Deelnemersraad van het ABP houd ik mij bezig met ons pensioen. Eind januari werd duidelijk dat de maatregelen die getroffen waren om het

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 CONFIDENTIEEL Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 Toezicht pensioenfondsen Expertisecentrum bedrijf en organisatie Leeswijzer rapport: 1.

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW BIJLAGE: DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW 25 JUNI 2009 Bijlage bij Herstelplan BPF Bouw 25 juni 2009: Dekkingsgraadsjabloon per 1 januari 2009

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 juni 2014 4. Verslag, rekening en

Nadere informatie

Financieel crisisplan Bijlage: Escalatieplan

Financieel crisisplan Bijlage: Escalatieplan Financieel crisisplan Bijlage: Escalatieplan Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 11 december 2013 Belangrijke informatie Het crisiscommissie bestaat uit de volgende personen: - Het dagelijks

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort Verkort jaarverslag 2011 Elk jaar publiceert Metro Pensioenfonds een jaarverslag waarin het pensioenfonds verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dat moet van de toezichthouder,

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. Versie 1 juli 2015

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. Versie 1 juli 2015 Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Versie 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 3 Artikel 1.1 Definities... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie