Bijlage V Crisisplan. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage V Crisisplan. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 81 Bijlage V Crisisplan Inhoudsopgave 1 Inleiding Elementen van het crisisplan Crisisplan Stichting Pensioenfonds Holland Casino Wanneer is er sprake van een crisis Welke maatregelen staan ter beschikking Hoe is bij de maatregelen rekening gehouden met evenwichtige belangenafweging Op welke wijze wordt er met belanghebbenden gecommuniceerd en wanneer Hoe wordt het besluitvormingsproces vormgegeven Op welke wijze wordt het crisisplan jaarlijks getoetst Bijlage 1 - Kritieke pad Bijlage 2 - Beschikbare maatregelen en financiële effect van de maatregel Bijlage 3 - Overleg structuur en waarschijnlijkheid maatregel Bijlage 4 - Directe effect maatregelen voor de verschillende belangengroepen Bijlage 5 - Stappenplan Bijlage 6 - Toepassen korten aanspraken Bijlage 7 - Contactgegevens... 92

2 82 Inleiding Het financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die het bestuur pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten indien in korte tijd de dekkingsgraad zich zeer snel beweegt richting kritische waarden waardoor het realiseren van de doelstelling van het pensioenfonds in gevaar komt. Het financieel crisisplan dient te worden opgenomen in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Crises, die geen financiële grondslag hebben, worden in dit plan niet benoemd. Het crisisplan is een leidraad en geeft een kader aan van oplossingsrichtingen ingeval van een financiële crisis. Met dit document beoogt het bestuur van het pensioenfonds een stuk bewustwording te creëren bij alle betrokken partijen. Daarnaast wil het bestuur pensioenfonds komen tot het maken van principeafspraken met de werkgever (en CAOpartners) zodat in geval van een crisis snel kan worden gehandeld zoals in een crisissituatie noodzakelijk is en verwacht mag worden. Het bestuur van het pensioenfonds is van mening dat het absoluut noodzakelijk is dat deze afspraken van tevoren worden gemaakt, om te voorkomen dat in de drukte van een crisis mogelijkheden over het hoofd worden gezien. Het bestuur pensioenfonds zal jaarlijks een update van het crisisplan verzorgen naar de dan geldende situatie en cijfers. Dit crisisplan is gebaseerd op de situatie per Elementen van het crisisplan In het crisisplan wordt ingegaan op de volgende elementen Vaststelling wanneer naar de mening van het fonds sprake is van een crisis. Vaststelling van de dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen. (zie bijlage I) Een beschrijving van de maatregelen die ter beschikking staan. Een beschrijving van hoe realistisch de inzet van die maatregelen is. Een beschrijving van het financiële effect van de maatregelen. Een beschrijving van de wijze waarop rekening wordt gehouden met evenwichtige belangenafweging. Een beschrijving hoe en wanneer met de belanghebbenden wordt gecommuniceerd in een crisissituatie. Een beschrijving van het besluitvormingsproces. De jaarlijkse toetsing van het crisisplan.

3 83 Crisisplan Stichting Pensioenfonds Holland Casino Hierna wordt ingegaan op de genoemde elementen van het crisisplan. Wanneer is er sprake van een crisis Het fonds onderscheidt drie verschillende niveaus in oplopende volgorde van zwaarte wanneer er sprake is van een crisis: 1. Het pensioenfonds verkeert in een reservetekort. Dit betekent dat de dekkingsgraad van het fonds lager is dan het vereist eigen vermogen. Per 1 januari 2015 bedroeg de vereiste dekkingsgraad 122,2%. 2. Het pensioenfonds verkeert in een dekkingstekort. Dit betekent dat de beleidsdekkingsgraad van het fonds lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen. Ultimo 2014 bedroeg de minimaal vereiste dekkingsgraad 104,1%. 3. De dekkingsgraad van het pensioenfonds is gedurende een aaneengesloten periode van drie kwartalen zodanig laag dat herstel vanuit een dekkingstekort binnen de wettelijke termijnen niet meer mogelijk is. De kritische ondergrens is afhankelijk van de marktsituatie en de gehanteerde veronderstellingen (zoals het te behalen rendement) bij de vaststelling van het kritiek pad. Vooraf is derhalve geen harde ondergrens te noemen. Op bijlage 1 is een tabel opgenomen, waarbij voor verschillende renteniveaus en ingeschatte rendementen een kritiek pad is weergegeven. Het bestuur van het pensioenfonds heeft de balans-/beleggingscommissie opgedragen in zijn beleggingsplan rekening te houden met schommelingen van de dekkingsgraad waarbij nog geen sprake is van één van de hiervoor genoemde situaties maar waarbij wel sprake is van plotseling optredende grote verschillen in de dekkingsgraad. Welke maatregelen staan ter beschikking In bijlage 2 is een tabel opgenomen met de maatregelen die het fonds ter beschikking heeft om de dekkingsgraad te verhogen, dan wel een dalend effect van de dekkingsgraad af te zwakken. In deze tabel is aangegeven, welke maatregel bij welk niveau van de crisis kan/zal worden ingezet. Tevens is het financiële effect van de maatregelen in deze tabel opgenomen. De maatregelen worden in principe in rangorde weergegeven. Echter, de maatregelen zijn afhankelijk van de situatie. De verschillende maatregelen worden hierna toegelicht. Beperken of niet toekennen toeslagen Het huidige toeslagbeleid van het fonds kan als volgt worden weergegeven: Indien de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de bovengrens voor de toeslagverlening wordt volledig geïndexeerd. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de bovengrens voor de toeslagverlening, maar hoger is dan de ondergrens voor de toeslagverlening (110%) kan gedeeltelijk worden geïndexeerd. Bij een beleidsdekkingsgraad onder de ondergrens voor de toeslagverlening wordt geen toeslag toegekend. Het bestuur van het pensioenfonds is bevoegd de toeslagverlening te verminderen, zonodig naar nul, indien de financiële positie van het pensioenfonds daartoe noodzaakt. Versoberen van de pensioenregeling Sociale partners hebben een CDC-regeling afgesproken. Wanneer de afgesproken premie van 24% onvoldoende is, zal het opbouwpercentage worden verlaagd. Toepassen korting aanspraken Indien overige maatregelen niet voldoende zijn, kan het bestuur als noodmaatregel besluiten de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen. In het in bijlage 5 opgenomen stappenplan is de procedure bij de maatregel toepassen korting aanspraken verder uitgewerkt. Op bijlage 6 zijn voorbeelden uitgewerkt van het vaststellen van het kortingspercentage.

4 84 Hoe is bij de maatregelen rekening gehouden met evenwichtige belangenafweging In bijlage 4 is een tabel opgenomen waarin per belangengroep het directe effect van de verschillende maatregelen wordt aangegeven. De opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen worden jaarlijks op gelijke wijze (voor zover mogelijk) verhoogd. Er is dus sprake van evenwichtige belangenafweging als het niet verlenen van toeslagen of het toepassen van negatieve toeslagen (korten) op gelijke wijze geschiedt voor wat betreft de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten. In het geval van korten van aanspraken wordt een gelijk kortingspercentage voor zowel pensioengerechtigden als aanspraakgerechtigden gehanteerd. Dit acht het bestuur pensioenfonds in beginsel een evenwichtige wijze van verdeling van pijn, maar zij kan onder bepaalde omstandigheden besluiten hiervan naar redelijkheid en billijkheid af te wijken. Op welke wijze wordt er met belanghebbenden gecommuniceerd en wanneer Op de website van het pensioenfonds staan alle formele documenten van het pensioenfonds, zoals statuten, uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglementen, jaarverslagen en het crisisplan. Deze formele documenten zijn voor iedere bezoeker aan de website te vinden, te raadplegen en af te drukken. Via een publicatie op de website wordt de aandacht gevestigd op het crisisplan. Deze publicatie, gesteld in heldere en begrijpelijke bewoordingen, is een samenvatting van het crisisplan. Deze wordt op de website geplaatst binnen 1 maand nadat het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten (een deel van) het crisisplan in werking te stellen. Wanneer daartoe aanleiding is, verstuurt het bestuur pensioenfonds een brief over de financiële positie van het fonds. Eenmaal per jaar worden de pensioengerechtigden geïnformeerd over een eventuele toeslagverlening. Deelnemers, gewezen deelnemers en gewezen partners worden in het UPO geïnformeerd over de toeslagverlening. In stap 5 van het stappenplan (zie bijlage 5) is vermeld dat het verantwoordingsorgaan zal worden geïnformeerd bij een voorgenomen besluit om tot korting over te gaan. Nadat het verantwoordingsorgaan is geïnformeerd, worden ook de deelnemers geïnformeerd. Wanneer het besluit tot korting eenmaal is genomen (zie stap 6), kunnen voor verschillende deelnemersgroepen mogelijk verschillende communicatie uitingen en communicatiemiddelen gelden. De website alsmede een directe (persoonlijke) mailing worden ingezet als communicatiemiddel. Ook het informeren van betrokkenen via voorlichtingssessies kan worden ingezet als communicatiemiddel. Het bestuur pensioenfonds zorgt dat de communicatie juist, tijdig en volledig is. Het bestuur van het pensioenfonds stelt zich tot doel communicatie binnen 1 maand na het betreffende bestuursbesluit te laten plaatsvinden. Hoe wordt het besluitvormingsproces vormgegeven Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten van het bestuur pensioenfonds genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde bestuursleden. Een besluit is slechts rechtsgeldig indien dit door tenminste één bestuurslid, benoemd door de Ondernemingsraad of door de pensioengerechtigden, wordt ondersteund. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Voor het besluitvormingsproces over het korten van aanspraken verwijzen wij naar het in bijlage 5 opgenomen stappenplan. Het monitoren van de dekkingsgraad vindt plaats door middel van een maandelijkse schatting van de dekkingsgraad, die aan het bestuur pensioenfonds en de balans- /beleggingscommissie wordt verstrekt. Deze schatting is een goed middel om tijdig een dreigende crisissituatie te signaleren.

5 85 Op welke wijze wordt het crisisplan jaarlijks getoetst Het crisisplan wordt opgenomen in de ABTN. De ABTN wordt periodiek door het pensioenfonds geëvalueerd en zo nodig aangepast. Ook worden premiebeleid, toeslagbeleid en beleggingsbeleid periodiek getoetst aan de hand van ALM-studies. Voorts heeft het pensioenfonds als beleid afgesproken om jaarlijks alle risico s van het pensioenfonds te evalueren aan de hand van FIRM. De jaarlijkse toetsing van het crisisplan zal bij deze evaluatie worden meegenomen. Tenslotte zal de effectiviteit van het crisisplan worden beoordeeld, nadat zich een crisis heeft voorgedaan en het crisisplan ten uitvoer is gebracht.

6 86 Bijlage 1 - Kritieke dekkingsgraad en kritieke pad Het vereist eigen vermogen (VEV) van het pensioenfonds bedraagt per 1 januari 2015 op basis van de vereisten van het nftk 22,2%, zodat de vereiste dekkingsgraad gelijk is aan 122,2%. De kritieke dekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad waarbij het pensioenfonds naar verwachting nog net binnen de looptijd van het herstelplan herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. De kritieke dekkingsgraad bedraagt per 1 januari ,1%. Ter illustratie: indien de beleidsdekkingsgraad van het fonds per 1 januari 2015 gelijk is aan 90% dient een korting te worden aangekondigd van 8,3% (deze korting mag worden gespreid over de looptijd van het herstelplan, waarbij alleen de korting over het eerste jaar onvoorwaardelijk is). Het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) van het fonds bedraagt per 1 januari ,1%, zodat de minimaal vereiste nominale dekkingsgraad gelijk is aan 104,1%. Het kritieke pad is de benodigde ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad, indien lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, waarbij het nog net mogelijk is om binnen de gestelde termijn te herstellen tot de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,1%) zonder pensioenaanspraken en rechten te korten. Het kritieke pad is in sterke mate afhankelijk van de marktrente, de verwachte rendementscurve en het aantal evaluatiemomenten dat reeds sprake is van een beleidsdekkingsgraad lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. In navolgende tabel is het kritieke pad weergegeven voor een aantal scenario s, waarbij een vaste marktrente is gehanteerd en een vaste verwachte rendementscurve die hoger ligt dan de vaste marktrente. De vorm van de feitelijke rentetermijnstructuur op enig moment kan er toe leiden dat het werkelijke kritieke pad op dat moment afwijkt van hetgeen is opgenomen in onderstaande tabel. De tabel is gebaseerd op de deelnemersbestanden die zijn gehanteerd bij het opstellen van het herstelplan per 1 januari Kritieke pad, bij aantal evaluatiemomenten dat beleidsdekkingsgraad reeds lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad Marktrente Verwacht rendement 1 e evaluatiemoment 2 e evaluatiemoment 3 e evaluatiemoment 4 e evaluatiemoment 5 e evaluatiemoment 0,50% 1,50% 102,8% 103,2% 103,5% 103,8% 104,1% 0,50% 2,50% 100,8% 101,7% 102,5% 103,3% 104,1% 1,50% 2,50% 102,9% 103,3% 103,6% 103,9% 104,1% 1,50% 3,50% 99,0% 100,3% 101,6% 102,8% 104,1% 2,50% 3,50% 100,8% 101,7% 102,5% 103,3% 104,1% 2,50% 4,50% 96,9% 98,7% 100,6% 102,3% 104,1% Toelichting bij de tabel: De beleidsdekkingsgraad ad 103,6% op het 3 e evaluatiemoment bij een marktrente van 1,50% en verwacht rendement van 2,50% houdt het volgende in. Indien er sprake is van een marktrente van 1,50%, een verwacht rendement van 2,50% en de beleidsdekkingsgraad van het fonds is op het 3 e achtereenvolgende evaluatiemoment lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad ad 104,1% en op dat moment tevens lager dan 103,6% dan is de verwachting dat de beleidsdekkingsgraad van het fonds op het 5 e evaluatiemoment nog steeds lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad en dat op dat moment een korting dient te worden doorgevoerd, er van uitgaande dat ook de actuele dekkingsgraad op het 5 e evaluatiemoment lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Deze korting is onvoorwaardelijk, maar mag wel worden gespreid.

7 87 Bijlage 2 - Beschikbare maatregelen en financiële effect van de maatregel Sturingsmiddelen Dekkingsgraad < VEV Dekkingsgraad < MVEV Dekkingsgraad < kritieke pad Financieel effect 1. Beperken of niet toekennen van toeslagen 2. Versoberen pensioenregeling X X X Grote herstelkracht X X X Structurele maatregel met grote herstelkracht 3. Toepassen korting pensioenaanspraken X Grote herstelkracht In het huidige herstelplan is het versoberen van de pensioenregeling niet opgenomen als maatregel. De inzetbaarheid van alle genoemde maatregelen is (nog) geen beleid van het bestuur. De bovengenoemde maatregelen worden in principe in rangorde weergegeven. Echter, de maatregelen zijn afhankelijk van de situatie.

8 88 Bijlage 3 - Overleg structuur en waarschijnlijkheid maatregel Sturingsmiddelen Bestuur pensioen -fonds Werkgever CAOpartners Waarschijnlijkheid 1. Beperken of niet toekennen van toeslagen X Realistisch* 2. Versoberen pensioenregeling X X X Bestuur pensioenfonds zal de werkgever verzoeken in overleg te treden met CAO-partners. De mate van realiteit hangt af van het resultaat van het overleg tussen de werkgever en CAOpartijen 3. Toepassen korting pensioenaanspraken X Realistisch, maatregel kan worden ingezet * De maatregel wordt realistisch geacht omdat deze reeds is ingezet.

9 89 Bijlage 4 Directe effect maatregelen voor de verschillende belangengroepen Sturingsmiddelen Actieven Premievrijen Gepensioneerden Werkgever 1. Beperken of niet toekennen van toeslagen Opgebouwd pensioen niet aangepast aan prijsinflatie Opgebouwd pensioen niet aangepast aan prijsinflatie Uitkering niet aangepast aan prijsinflatie Geen 2. Versoberen pensioenregeling Lagere pensioenopbouw en versoberd toeslagbeleid Versoberd toeslagbeleid Versoberd toeslagbeleid Geen 3. Toepassen korting pensioenaanspraken Verlaagd opgebouwd pensioen Verlaagd opgebouwd pensioen Verlaagde uitkering Geen

10 90 Bijlage 5 - Stappenplan Stap Actie 1. Aan de hand van de maandelijks berekening van de actuele en beleidsdekkingsgraad monitort het pensioenfonds of het naar verwachting nog mogelijk is om binnen de termijn van het herstelplan te herstellen tot het vereist eigen vermogen zonder pensioenaanspraken en rechten te korten. 2. Indien bij de maandelijkse berekening van de actuele en beleidsdekkingsgraad blijkt dat deze lager zijn dan de kritieke dekkingsgraad, worden de stakeholders geïnformeerd over de mogelijke consequenties indien deze situatie zich voortzet tot het eerstvolgende evaluatiemoment van het herstelplan. 3. Indien de beleidsdekkingsgraad bij de jaarlijkse actualisering van het herstelplan lager is dan de kritieke dekkingsgraad op dat moment, zal moeten worden besloten om tot een korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten over te gaan. 4. Het kortingspercentage wordt zodanig vastgesteld dat na de korting de vereiste dekkingsgraad naar verwachting wordt bereikt aan het einde van de looptijd van het herstelplan. Alleen de korting in het eerste jaar zal onvoorwaardelijk worden toegepast. 5. Het verantwoordingsorgaan zal worden geïnformeerd over het besluit tot voorgenomen korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten. 6. Als het besluit tot korting genomen is, zullen alle belanghebbenden (deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden), sociale partners, interne en externe toezichtorganen alsook de pensioenuitvoerder zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd dat de pensioenaanspraken en pensioenrechten dienen te worden gekort. Hierbij kunnen voor de verschillende belanghebbenden verschillende communicatiemiddelen, dan wel aparte communicatie-uitingen, van kracht zijn 7. Nadat de informatievoorziening over effectueren van de korting heeft plaatsgevonden, dient de korting ook daadwerkelijk in de administratieve systemen te worden verwerkt.

11 91 Bijlage 6 - Toepassen korten aanspraken Navolgend volgt een tabel waarin voor verschillende dekkingsgraden op het 5e achtereenvolgende evaluatiemoment waarop de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad (en de actuele dekkingsgraad van het fonds is op het 5e evaluatiemoment eveneens lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad) is weergegeven welk kortingspercentage noodzakelijk is. Het kortingspercentage wordt gebaseerd op de actuele dekkingsgraad op het 5e achtereenvolgende evaluatiemoment. Actuele dekkingsgraad op het 5e Kortingspercentage evaluatiemoment 104,1% n.v.t. 100,0% 4,0% 97,5% 6,4% 95,0% 8,8% 92,5% 11,2% 90,0% 13,6% De beleidsdekkingsgraad van het fonds wordt door het bestuur maandelijks gemonitord, zodat een situatie waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen tijdig kan worden gesignaleerd.

12 92 Bijlage 7 Contactgegevens In geval van een crisis zijn de leden van het bestuur en van de balans-/beleggingscommissie via de hieronder vermelde contactgegevens bereikbaar. Indien zij niet via deze gegevens bereikbaar zijn, zorgen zij voor het achterlaten van hun actuele contactgegevens bij het pensioenbureau. Naam Telefoon adres W.G. Kooijman A.M. van den Bos-Steen C. Coeleman E. van Slooten J. Mensonides L.E.M. Duynstee W. Verburg C.A. Heijne

Financieel crisisplan

Financieel crisisplan Financieel crisisplan Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Een financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die het bestuur

Nadere informatie

10. Het Financieel Crisisplan

10. Het Financieel Crisisplan 10. Het Financieel Crisisplan Een financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien de beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan.

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan. Crisisplan 1. Inleiding Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen FINANCIEEL CRISISPLAN

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen FINANCIEEL CRISISPLAN Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen FINANCIEEL CRISISPLAN Juni 2015 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. ELEMENTEN VAN EEN FINANCIEEL CRISISPLAN... 2 3.

Nadere informatie

Financieel Crisisplan

Financieel Crisisplan Financieel Crisisplan Inleiding. Het bestuur beschrijft in dit document het financieel crisisplan van Hagee Stichting. Wat is een financieel crisisplan? Een financieel crisisplan is een beschrijving van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie CRISISPLAN 2017

Stichting Pensioenfonds Recreatie CRISISPLAN 2017 Stichting Pensioenfonds Recreatie CRISISPLAN 2017 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en aanleiding Stichting Pensioenfonds Recreatie heeft een financieel crisisplan opgesteld. Een financieel crisisplan is een

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan.

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan. Financieel Crisisplan SPF 1. Inleiding Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen het op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien in korte

Nadere informatie

Financieel crisisplan. van de

Financieel crisisplan. van de Financieel crisisplan van de (vastgesteld in bestuursvergadering van 23 juni 2015) Inleiding Als onderdeel van de beschrijving van de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de financiële sturingsmiddelen,

Nadere informatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie Financieel crisisplan November 2016 Voorwoord Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 zijn met de werkgever afspraken gemaakt over een bijstortingsgarantie (en een terugstortingsverplichting

Nadere informatie

Financieel crisisplan

Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Financieel crisisplan Vastgesteld 29 september 2015 Inleiding Het doel van het financiële crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen bij

Nadere informatie

CRISISPLAN - SAMENVATTING

CRISISPLAN - SAMENVATTING CRISISPLAN - SAMENVATTING MAATREGELEN ALS DE FINANCIËLE POSITIE IN GEVAAR IS 1 juli 2015 Inleiding Dit crisisplan beschrijft wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie

Nadere informatie

Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen

Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen CONSULTATIEVERSIE Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen Beleidsregel van De Nederlandsche Bank van. 2011, nr. Tb/2011/.., inzake het opstellen van een financieel crisisplan in het kader van

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

Pensioenen... Crisisplan 2015

Pensioenen... Crisisplan 2015 Pensioenen.............................................. Crisisplan 2015 17 september 2015 INHOUD Inleiding... 1 Beschrijving van de financiële crisis... 1 Kritische dekkingsgraad... 2 Maatregelen die

Nadere informatie

Financieel crisisplan

Financieel crisisplan Financieel crisisplan Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel en kader van het financieel crisisplan... 4 2.1 Crisissituatie... 4 2.2 Kritische dekkingsgraad... 5 2.3 Richtlijn... 6 3. Maatregelen... 7 3.1 Maatregel

Nadere informatie

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016 60 Bijlage l Het Crisisplan Het Crisisplan Stichting Dow Pensioenfonds Versie 2016 Dit crisisplan is een financieel plan en bevat een beschrijving van maatregelen die het Bestuur van het fonds op korte

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie i Stichting Pensioenfonds Recreatie Crisisplan ii Stichting Pensioenfonds Recreatie Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Achtergrond en aanleiding...1 De eurocrisis en de gevolgen voor SPR...1 Elementen

Nadere informatie

Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel

Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel Wat is een crisisplan? In een crisisplan legt het bestuur van Bpf Meubel vast hoe het handelt als het fonds in een crisissituatie komt. Een financieel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. 9 Financieel crisisplan. 9.1 Inleiding. 9.2 Beschrijving crisissituatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. 9 Financieel crisisplan. 9.1 Inleiding. 9.2 Beschrijving crisissituatie 9 Financieel crisisplan 9.1 Inleiding SPAN heeft als doel om de pensioenregeling van AT&T Global Network Services Nederland B.V. (hierna AT&T of ) zoals die gold tot 1 januari 2014 uit te voeren. Het primaire

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de door de. toekomst volledige toeslagen te kunnen geven (momenteel circa 126%).

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de door de. toekomst volledige toeslagen te kunnen geven (momenteel circa 126%). Verkort Crisisplan Pensioenfonds KPN juli 2015 Pensioenfonds KPN is op grond van de Pensioenwet verplicht een crisisplan te hebben. In een crisisplan staat beschreven wat het bestuur gaat doen als het

Nadere informatie

Het Financieel Crisisplan

Het Financieel Crisisplan bijlage 2 bij ABTN i Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie Het Financieel Crisisplan Inhoudsopgave Inleiding... 1 Elementen van een crisisplan... 1 Crisisplan

Nadere informatie

Financieel crisisplan

Financieel crisisplan Financieel crisisplan Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur van Pensioenfonds AFM vooraf beschrijft welke maatregelen bij een financiële crisissituatie beschikbaar zijn, wat de impact

Nadere informatie

Financieel crisisplan

Financieel crisisplan Financieel crisisplan 1 1. Inleiding In dit financieel crisisplan legt het bestuur van Stichting Pensioenfonds Croda vast hoe het bestuur handelt als het pensioenfonds in een crisissituatie terecht komt.

Nadere informatie

Crisisplan. van. Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland

Crisisplan. van. Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland Crisisplan van Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland Dit financieel crisisplan van Stichting Pensioenfonds Lloyd s

Nadere informatie

Financieel crisisplan PDN

Financieel crisisplan PDN Financieel crisisplan PDN Inleiding Uit hoofde van artikel 145 Pensioenwet en artikel 29b Besluit FTK zijn pensioenfondsen verplicht een financieel crisisplan op te stellen. Een financieel crisisplan beschrijft

Nadere informatie

Financieel Crisisplan

Financieel Crisisplan Financieel Crisisplan (versie: 28 september 2015) Inleiding In dit document is het financieel crisisplan van Stichting Pensioenfonds Ahold (hierna: het Pensioenfonds ) beschreven. Doel van dit financiële

Nadere informatie

Financieel Crisisplan

Financieel Crisisplan Financieel Crisisplan Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur 1 Inleiding Dit financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het bestuur

Nadere informatie

10. Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets

10. Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets 10. Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets Conform de Pensioenwet dient het bestuur van een pensioenfonds de doelstellingen en beleidsuitgangspunten (waaronder de risicohouding) van het pensioenfonds

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Financieel crisisplan

Financieel crisisplan Financieel crisisplan 1. Inleiding Dit financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het bestuur van Pensioenfonds UWV op korte termijn effectief kan inzetten indien de dekkingsgraad

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Financieel crisisplan

Financieel crisisplan Financieel crisisplan 1. Inleiding Dit financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het bestuur van Pensioenfonds UWV op korte termijn effectief kan inzetten indien de dekkingsgraad

Nadere informatie

CRISISPLAN Stichting Pensioenfonds Wonen

CRISISPLAN Stichting Pensioenfonds Wonen CRISISPLAN 2016 Stichting Pensioenfonds Wonen MAART 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel crisisplan... 6 2 1. Inleiding Op 9 december 2011 is de Beleidsregel van De Nederlandsche Bank inzake

Nadere informatie

FINANCEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND

FINANCEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND FINANCEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND 1. Inleiding Het financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het bestuur van Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

Nadere informatie

Financieel crisisplan SPNG

Financieel crisisplan SPNG Financieel crisisplan SPNG (versie 2016) Inleiding In dit document is het financieel crisisplan van Stichting Pensioenfonds Nederlandse Groothandel (hierna: SPNG, of het pensioenfonds ) beschreven. Het

Nadere informatie

Financieel crisisplan Progress 2016 Pagina 1 van 9 1. Aanleiding, kader en looptijd financieel crisisplan Progress

Financieel crisisplan Progress 2016 Pagina 1 van 9 1. Aanleiding, kader en looptijd financieel crisisplan Progress Pagina 1 van 9 1. Aanleiding, kader en looptijd financieel crisisplan Progress Progress is op grond van artikel 145 van de Pensioenwet verplicht een financieel crisisplan op te stellen en op te nemen in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Croda. Financieel crisisplan

Stichting Pensioenfonds Croda. Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Croda Financieel crisisplan versie 21-11-2014 1. Inleiding In dit financieel crisisplan legt het bestuur van Stichting Pensioenfonds Croda vast hoe het bestuur handelt als het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Financieel crisisplan

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Financieel crisisplan Versie 12 juni 2015 1 1. Inleiding In dit financieel crisisplan legt het bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Financieel Crisisplan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Financieel Crisisplan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Financieel Crisisplan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (hierna het pensioenfonds) heeft

Nadere informatie

Bijlage V Financieel Crisisplan

Bijlage V Financieel Crisisplan Bijlage V ABTN versie 16.0 september 2015 Bijlage V Financieel Crisisplan 1. Inleiding Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM heeft als taak het efficiënt en effectief uitvoeren van de pensioenregeling,

Nadere informatie

Dit crisisplan beschrijft hoe het bestuur handelt als het fonds in een financiële crisis terecht komt.

Dit crisisplan beschrijft hoe het bestuur handelt als het fonds in een financiële crisis terecht komt. Financieel crisisplan 01 Inleiding Dit crisisplan beschrijft hoe het bestuur handelt als het fonds in een financiële crisis terecht komt. Het crisisplan is slechts een richtlijn. De beschreven maatregelen

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN

FINANCIEEL CRISISPLAN Bijlage 3 Financieel crisisplan FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een crisisplan? 3 1.2 Gevolgde procedure

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Financieel crisisplan

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Financieel crisisplan Versie 15 december 2017 1 1. Inleiding In dit financieel crisisplan legt het bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Financieel crisisplan NN CDC Pensioenfonds

Financieel crisisplan NN CDC Pensioenfonds NN CDC Pensioenfonds per 8 juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Opzet van het financieel crisisplan...3 1. Risico s en crisissituaties...4 2. Maatregelen ter voorkoming van crisissituaties en herstel

Nadere informatie

Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets

Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets Conform de Pensioenwet dient het bestuur van een pensioenfonds de doelstellingen en beleidsuitgangspunten (waaronder de risicohouding) van het pensioenfonds

Nadere informatie

9 Crisisbeleid. 9.2 Financieel crisisplan

9 Crisisbeleid. 9.2 Financieel crisisplan 9 Crisisbeleid Het beleid zoals in het vorige hoofdstuk omschreven is gericht op het reguliere besturen van het fonds. Indien echter sprake is van een crisissituatie kan voornoemd beleid onvoldoende zijn

Nadere informatie

Bpf GBP. Financieel beheersplan

Bpf GBP. Financieel beheersplan Bpf GBP Financieel beheersplan Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel en kader van het financieel beheersplan... 4 2.1 Crisissituatie... 4 2.2 Kritische grens en dekkingsgraad... 5 2.3 Richtlijn... 6 3. Maatregelen...

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Bijlage G - FINANCIEEL CRISISPLAN VERSIE D.D. 26 APRIL 2012 Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Doel en kader van het financieel crisisplan 3 2.1. Crisissituatie 3 2.2.

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Financieel crisisplan 2016

Financieel crisisplan 2016 Stichting Pensioenfonds PGB Financieel crisisplan 2016 BIJLAGE BIJ DE ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA (ABTN) 2016 18 februari 2016 Financieel crisisplan 1 Inhoudsopgave 1. Doelstelling pensioenfonds

Nadere informatie

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG)

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Herstelplan 2016 Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Onderwerp: Herstelplan PPF APG 2016 Datum: 10 maart 2016 1. Inleiding Deze notitie geeft een overzicht van de uitgangspunten die gehanteerd

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Bijlage F Financieel crisisplan

Bijlage F Financieel crisisplan Bijlage F Financieel crisisplan Inhoud 1. Inleiding 2. Doel en kader van het financieel crisisplan 2.1. Crisissituatie 2.2. Kritische dekkingsgraad 2.3. Richtlijn 3. Maatregelen 3.1. Maatregel 1: beperkte

Nadere informatie

Het Financieel Toetsingskader wijzigt

Het Financieel Toetsingskader wijzigt Het Financieel Toetsingskader wijzigt Wat zijn de consequenties en welke keuzes kunt u maken? Dit document is gebaseerd op het wetsvoorstel van 25 juni 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen

Nadere informatie

Onderwerp Sectorbreed onderzoek kwaliteit financiële crisisplannen pensioenfondsen

Onderwerp Sectorbreed onderzoek kwaliteit financiële crisisplannen pensioenfondsen Uw kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Bijlage(n) 4 Onderwerp Sectorbreed onderzoek kwaliteit financiële crisisplannen pensioenfondsen Geacht bestuur, Sinds 1 mei 2012 moeten alle pensioenfondsen beschikken

Nadere informatie

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Geachte heer, mevrouw, Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de financiële positie van het pensioenfonds en de

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2015 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

Financieel Crisisplan. (inclusief draaiboek communicatie) Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Financieel Crisisplan. (inclusief draaiboek communicatie) Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie Financieel Crisisplan (inclusief draaiboek communicatie) Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie Augustus 2013 1. Inleiding Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie (het PWRI) heeft een financieel

Nadere informatie

Financieel Crisisplan

Financieel Crisisplan Stichting Pensioenfonds Forbo Financieel Crisisplan Maart 2013 Dit rapport heeft 30 pagina s Financieel Crisisplan Documentbeheer en goedkeuring Versiebeheer Versie Auteur Datum Revisie 0.1 Harold/Ton/Henk/Ben

Nadere informatie

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

Hulpdocument voor het opstellen van een Financieel crisisplan door pensioenfondsen

Hulpdocument voor het opstellen van een Financieel crisisplan door pensioenfondsen DATUM: 10 april 2012 KENMERK: D/12/6062/HL ONDERW ERP: Hulpdocument crisisplan Hulpdocument voor het opstellen van een Financieel crisisplan door pensioenfondsen In december 2011 heeft DNB de beleidsregel

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorontwerp van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 in verband met invoering van de reële ambitieovereenkomst en aanpassing van het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: TWF Hillen 2 Telefoonnummer: E-mailadres: Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor / betrokken bij invulling rapportage

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland De ondergetekenden: IBM Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen IBM, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Country General Manager, de heer H.J. van Dorenmalen; en

Nadere informatie

Haalbaarheidstoets Stichting Pensioenfonds ANWB. Monique van Run Sander Smeets 3 augustus 2016

Haalbaarheidstoets Stichting Pensioenfonds ANWB. Monique van Run Sander Smeets 3 augustus 2016 Haalbaarheidstoets Stichting Pensioenfonds ANWB Monique van Run Sander Smeets 3 augustus 2016 Agenda Haalbaarheidstoets Inleiding Uitgangspunten Resultaten Stochastische resultaten Pensioenresultaat Risicohouding

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader S&V Reflector De implementatie van het nieuwe Dienen de pensioenfondsen hun Financieel Toetsingskader langlopende swaps te verkopen? Welke keuzes kunt u maken en wie betrekt u daarbij? Een risicomanagement

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Solidariteit in goede en slechte tijden: evenwichtig korten

Solidariteit in goede en slechte tijden: evenwichtig korten John Kok, David de Boer en Enno Koops 1 Artikelen Solidariteit in goede en slechte tijden: evenwichtig korten 31 Veel pensioenfondsen staan er financieel gezien slecht voor. De stijgende levensverwachting,

Nadere informatie

Financieel crisisplan Bijlage: Escalatieplan

Financieel crisisplan Bijlage: Escalatieplan Financieel crisisplan Bijlage: Escalatieplan Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 11 december 2013 Belangrijke informatie Het crisiscommissie bestaat uit de volgende personen: - Het dagelijks

Nadere informatie

Financieel crisisplan Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Financieel crisisplan Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Financieel crisisplan Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM 1. Inleiding Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM is uitvoerder van de door KLM en de werknemers-organisaties in het arbeidsvoorwaardelijk overleg

Nadere informatie

1.1 Naam: Marco Starreveld 1.2 Telefoonnummer: adres:

1.1 Naam: Marco Starreveld 1.2 Telefoonnummer: adres: Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Marco Starreveld 2 Telefoonnummer: 06 0 9 72 E-mailadres: marcostarreveld@achmeacom Gegevens bestuurslid verantwoordelijk

Nadere informatie

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal voor Stichting Pensioenfonds TNO. De uitgangspunten die ten grondslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds DNB Crisisplan Stichting Honeywell 21 September 2011 Agenda Introductie Opzet crisisplan Nut en noodzaak crisisplan Concept crisisplan - discussiepunten - Wanneer is er spraken van een crisissituatie?

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2015

VERKORT JAARVERSLAG 2015 VERKORT JAARVERSLAG 2015 Belangrijkste ontwikkelingen in 2015 De in 2014 opgerichte Stichting Pensioenfonds TNT Express beleefde in 2015 het eerste volledige jaar. Dit verkort jaarverslag is een samenvatting

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie