NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard"

Transcriptie

1 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan Verkiezing vertegenwoordiger 4. Statutenwijziging 5. Jaarverslag 2011 Verslag Verantwoordingsorgaan Financiële situatie pensioenfonds Oordeel actuaris 6. Korte- en lange termijn herstelplan 7. Ontwikkelingen: uitvoering pensioenregeling 8. Eventuele 9. Rondvraag en sluiting 1. Opening De heer Siebesma opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij stelt iedereen voor die aan de bestuurstafel zit. De voorzitter verzoekt een ieder de presentielijst te tekenen. 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 De notulen worden per pagina aan de orde gesteld. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 3. Bestuursverkiezing De heer De Jonge, bestuurslid namens de werknemers van ADM Cocoa B.V. is aan de beurt voor aftreden in De heer De Jonge heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld, dus de heer De Jonge wordt herkozen. De heer Anepool, lid van het Verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerde deelnemers en slapers, is aan de beurt van aftreden in De heer Anepool heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld, dus de heer Anepool wordt herkozen. 4. Statutenwijziging Page 1 of 6

2 Art. 2: De definitie van de deelnemer is verduidelijkt en de definitie van de gepensioneerde is gewijzigd. Gepensioneerde, dit was: voor wie volgens reglement het pensioen is ingegaan. Dit is gewijzigd in: Pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan. Deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer die op grond van het pensioenreglement van de stichting pensioenaanspraken verwerft jegens de stichting. Art. 8 & 9: een tekstuele aanpassing conform de pensioenwet. Art. 12: wijziging als gevolg van de pensioenwet: de deelnemers kiezen een werknemer vertegenwoordiger, het bestuur benoemd. Art. 14 & 15: tekstuele aanpassingen. Art. 16: aanpassingen conform de pensioenwet. 5. Jaarverslag 2010 Verslag Verantwoordingsorgaan De heer Anepool doet verslag namens het verantwoordingsorgaan. In het verantwoordingsorgaan zitten de heren P. Anepool namens de gepensioneerden, T. Bouma namens de werknemers en mevrouw M. van Egmond namens de werkgever. Het verantwoordingsorgaan rapporteert aan de deelnemersvergadering. De heer Anepool meldt dat 2011 wederom een turbulent jaar is geweest door de financiële markten. Het Verantwoordingsorgaan heeft regelmatig met het bestuur van het pensioenfonds overlegd en heeft regelmatig informatie ontvangen, zoals verslagen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van de beleggingscommissie. Het Verantwoordingsorgaan vergadert 4 keer per jaar, stelt vragen aan het bestuur en toetst of zaken volgens de juiste procedure zijn gedaan. Het Verantwoordingsorgaan heeft geconstateerd dat het bestuur zich heeft geconfirmeerd aan een stabiel beleid. Er is een klacht geweest van een dame, 10 jaar jonger dan haar partner, die gekort was op haar pensioen door het leeftijdsverschil. Deze klacht is op een correcte manier behandeld en afgewikkeld. Namens het verantwoordingsorgaan, bedankt de heer Anepool het bestuur van het Jan Huysmanfonds voor de prettige samenwerking. Het verslag van het Verantwoordingsorgaan is opgenomen in het Jaarverslag. Financiële situatie van het pensioenfonds De heer Siebesma geeft een toelichting op het jaarverslag 2011 van het Jan Huysman Wz. Fonds. Het deelnemersbestand is praktisch gelijk gebleven. Staat van baten en lasten: de beleggingsopbrengsten zijn goed, maar de verplichtingen van het pensioenfonds zijn harder gestegen waardoor de dekkingsgraad laag is. Het totaal is negatief, - 10,9 mln. Vermogen/VPV = dekkingsgraad Het vermogen is gestegen naar 163,5 mln. De VPV is nog harder gestegen naar 171,9 mln. Daardoor is de dekkingsgraad gedaald naar 95,1%. Oorzaken hiervan zijn de effecten van de sterftetafel, de rente en de beleggingen. Als de levensverwachting omhoog gaat => gaat de dekkingsgraad omlaag. Als de beleggingen omlaag gaan => gaat de dekkingsgraad omlaag. Als de rente omlaag gaat => gaat de dekkingsgraad omlaag. Page 2 of 6

3 Gevraagd wordt met welke rekenrente het pensioenfonds rekent en wat de verwachting is? Antwoord is dat het pensioenfonds rekent met de swapcurve, opgelegd door DNB, en die varieert per maand. De regering (DNB) heeft onlangs voorgesteld om met een nieuwe rentecurve te gaan rekenen. Hierdoor zal de rente minder fluctueren en dat zorgt voor een rustiger beeld. Ter illustratie wordt een animatie getoond met de effecten van de oude rente en nieuwe rente. Rendement beleggingen: er is een verschil tussen Actueel en de Benchmark. Dit komt doordat er bij de benchmark geen rekening wordt gehouden met risicolanden en opslagen. Het Jan Huysmanfonds belegt defensief: lage weging aandelen, rente afdekking, geen illiquide beleggingen als private equity/hedge funds. Renteverloop en gevolg VPV: de 10-jaars staatslening - lang termijn renteontwikkeling wordt getoond in een grafiek. De VPV is sinds 2005 bijna verdubbeld door de gedaalde rente. Uitwerking beleidskader: - per oktober 2008: beleggingsrisico s teruggebracht - per 1 januari 2011: m.b.t. het premiebeleid betaalt de werkgever de kostendekkende premie. Dit is ca. 30% van de loonsom. - indexatie per 1 januari 2011: actieven nieuwe regeling 0,96%, slaper en gepensioneerden 0%. - indexatie per 1 januari 2012: alle deelnemers 0%. - 1% van de loonsom t.b.v. het fonds. - aangekondigde korting in februari 2012: per april 2013 zal een korting van 6,1% worden doorgevoerd op alle aanspraken (zowel actieven als niet actieven). Als het fonds een dekkingsgraad heeft van minimaal 102,7% hoeft er niet gekort te worden. Bij een dekkingsgraad tussen 96,6% en 102,7% wordt er minder gekort. Beleggingsbeleid: - er is 75% afdekking van het renterisico. - m.b.t. het valutarisico worden de vastrentende waarden geheel afgedekt. Voor de aandelen wordt 50% van de US valuta afgedekt. - m.b.t. het marktrisico is het aandelenpercentage verlaagd tot 20%. Gevraagd wordt hoe het renterisico wordt afgedekt. Het antwoord is met de looptijd van obligaties, die moet rond de 16, 17 jaar zijn. Bovendien wordt er gewerkt met renteswaps. Uitwerking van het toeslagbeleid: deze wordt toegelicht. Oordeel actuaris De heer Van de Heuvel, actuaris, doet verslag. Eind 2011 is het vermogen van het Jan Huysmanfonds onvoldoende. Er is een dekkingstekort en een reservetekort. Het fonds voldoet aan het vereiste dat minimaal de kostendekkende premie is ontvangen van de sponsor. Herstelplan Het fonds heeft een reserve- en een dekkingstekort. Dekkingstekortgrens is 104,4%, reservetekortgrens 110,0%. Page 3 of 6

4 Het fonds heeft conform de Pensioenwet een korte en lange termijnherstelplan ingediend. Het hersteldoel is in december 2013: 104,4%. Het doel op lange termijn is eind 2023 boven de 110,0%. Het beleid is uitgevoerd zoals op basis ALM is bepaald en vastgelegd in de ABTN en de uitvoeringsovereenkomst. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op het laag houden van risico s en het uitbreiden als buffers op orde zijn. Het premiebeleid is gebaseerd op een minimaal kostendekkende premie. Het indexatiebeleid: per 1 januari 2010 geen indexatie. Indexatie per 1 januari 2011 is er 0,96 door de werkgever gefinancierd voor de actieven. Per 1 januari 2012 is er geen indexatie toegekend. Korten in 2013 Korten lijkt onontkoombaar. De aangekondigde korting is 6,1% per april Mocht dit onvoldoende zijn, dan volgt mogelijk een extra korting per december De hoofdoorzaak is de lage rente. Andere methodiek gaat toegepast worden, de Ultimate Forward Rate (UFR). Dit gaat verlichting bieden voor de dekkingsgraad. Het effect zal ca. + 3% zijn. Aanpassing van de levensverwachting zal een effect geven van ca. -1%. De benodigde dekkingsgraad eind december is 102,7%. De dekkingsgraad eind augustus 2012 is 93,6%. Gevraagd wordt of de korting ongedaan gemaakt en over een aantal jaren gespreid kan worden. Het antwoord is neen, dit is niet mogelijk. 6. Ontwikkelingen / Uitvoering pensioenregeling M.b.t. het onderzoek naar de pensioenuitvoerder is de huidige stand van zaken dat een verzekeraar geen optie is. Het enige alternatief is BPF Zoetwaren, dit is wel de meest reële optie, maar momenteel veel te kostbaar. De beste oplossing wordt gezocht voor deelnemers en gepensioneerden. De Technische Commissie houdt e.e.a. goed in de gaten, maar vooralsnog heeft het geen zin te bewegen. De F. Jong bevestigt namens de werkgever deze uitleg. De werkgever overlegt met de sociale partners. 8. Rondvraag en sluiting Vraag: n.a.v. de kerncijfers, de premie van de werkgever is gedaald, hoe komt dit? Antwoord: oorzaak hiervan is de middelloonregeling. Vraag: de AOW leeftijd wordt verhoogd, wat betekent dit voor het fonds? Antwoord: het reglement van het fonds moet aansluiten op het beleid van de overheid, maar dit gebeurt in het overleg tussen de werkgever en de sociale partners. Momenteel blijft de regeling zoals die is. Vraag: blijft het weduwenpensioen hetzelfde bij een verzekeraar? Antwoord: voor oude gevallen blijft het gelijk, voor nieuwe gevallen zal het anders zijn. Page 4 of 6

5 Vraag: kan je besluiten uit het Jan Huysmanfonds te stappen? Antwoord: nee, dat is niet mogelijk. Deelname aan het Jan Huysmanfonds is verplicht. Hierna wordt een ieder bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng waarna de vergadering wordt gesloten. Page 5 of 6

6 Page 6 of 6

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014

ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014 ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014 Aanwezig: Bestuursleden De heer D.J.H. de Bruijn De heer G.J. Mulders (m.k.a.) De heer J.H.E. Soepenberg De heer J.G.E. Visser (m.k.a.) De heer P.M Dekker

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Meeuwenlaan 4 8011 BZ Zwolle Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05070105 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Samenvatting van het Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Cindu International

Samenvatting van het Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Cindu International Samenvatting van het Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cindu International C I N D U I N T E R N ATIONAL Uitgave pensioenbureau d.d. augustus 2013 Geachte deelnemers en gepensioneerde deelnemers,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1 Boekjaar 2012 Inleiding Voor u ligt het verkort jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (SPHD) over het boekjaar 2012. Het volledige jaarverslag vindt u op onze website: www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl.

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 1-56 Inhoudsopgave 1 Karakteristieken van het Pensioenfonds 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie 4 1.2.1 Bestuur 4 1.2.2 Verantwoordingsorgaan 5 1.2.3

Nadere informatie