Bij elke kernwaarde hebben we gezocht naar een verbeelding in een foto. In bijlage 1 worden de kernwaarden beschreven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij elke kernwaarde hebben we gezocht naar een verbeelding in een foto. In bijlage 1 worden de kernwaarden beschreven."

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2015 Het bestuursverslag van 2015 ligt voor u. Met veel plezier laten we u zien wat in dat jaar onder de vlag van Kompas is gebeurd. Natuurlijk maken de cijfers een belangrijk onderdeel uit van dit verslag. In het meerjarenbeleidplan hebben we vastgelegd vanuit welke kernwaarden we ons werk willen doen. Die kernwaarden vertellen wat ons als onderwijsorganisatie bindt met onze scholen, hun leerlingen, ouders en collega s. Het geeft de basis aan en bepaalt de richting van het werk: de beste zorg voor kinderen die dat extra nodig hebben. De kernwaarden zijn: identiteit - creativiteit - compassie - vertrouwen - continuïteit Bij elke kernwaarde hebben we gezocht naar een verbeelding in een foto. In bijlage 1 worden de kernwaarden beschreven. Identiteit draagt de andere kernwaarden. De waarde van ons werk wordt bepaald door die identiteit. Gods beloften bepalen de kern van ons bestaan. Van daaruit hebben we in 2015 gewerkt en willen we ook de komende jaren verder gaan. Leusden, april 2016 College van Bestuur Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen, Kompas in het jaar 2015 Hoofdstuk 2: Verslag van de Raad van Toezicht Hoofdstuk 3: Financiën Hoofdstuk 4: Bijlagen 1. Kernwaarden 2. Visie en missie 3. Organogram 4. Financiële kengetallen 4b. Continuïteitsparagraaf 4c. Administratieve organisatie 5. Overzicht aansluiting samenwerkingsverbanden 1

2 Hoofdstuk 1: Algemeen Kompas in het jaar 2015 Passend Onderwijs en ondersteuning in acht samenwerkingsverbanden Na ruim anderhalf jaar Passend Onderwijs wordt steeds meer duidelijk welke rol voor Kompas is weggelegd. De positie van de scholen, waarvoor Kompas de Centrale Dienst is 1, binnen de samenwerkingsverbanden verschilt sterk. Enerzijds wordt die positie bepaald door het aantal scholen binnen die verbanden: Binnen SWV de Eem nemen bijvoorbeeld elf van onze scholen deel, maar in SWV Passendwijs slechts één. Anderzijds verschillen de samenwerkingsverbanden ook van inrichting: Er zijn er die het schoolmodel hanteren (SWV Zeeluwe), er zijn er die het expertise model gebruiken (IJssel-Berkel) en anderen hebben varianten hierop gevonden. De ondersteuningsroutes van de SWV-en vertonen wel gelijkenis, maar het moment waarop Kompas daarin actief is kan verschillen. Hierin is in 2015 meer duidelijkheid gekomen, maar het volledig evenwicht is hierin nog niet gevonden. Kompas heeft hierop geanticipeerd door zich nog meer te gaan richten op maatwerk en vraag gestuurd werken. Kompas en de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen Met de komst van samenwerkingsverbanden op postcodegebieden heeft de ontzuiling van het onderwijslandschap een extra impuls gekregen. Voor de besturen van de gereformeerde scholen was dit niet de meest gewenste ontwikkeling. Het kent echter ook voordelen. Op bescheiden schaal vindt meer uitwisseling van kennis en ervaring plaats. Dit gebeurt met name in die samenwerkingsverbanden waar sprake is van het expertise model. Deze geven trouwens vrijwel allen aan dat zij op den duur te willen toegroeien naar een model dat minder sturend is: het schoolmodel. Voor de besturen die Kompas ondersteunt geldt dat de doelstelling om zoveel mogelijk kinderen onderwijs te geven binnen het regulier onderwijs al werd onderschreven voordat de verklaring van Salamanca (toewerken naar inclusief onderwijs) werd vastgesteld. voortgang inhoudelijke activiteiten Onder de noemer Kompas 2.0 is het team van Kompas in 2015 met veel energie aan het werk geweest om maatwerk en vraag gestuurd werken concreet te maken. Hierbij past, naast de ondersteuning die al werd gegeven, ook de mogelijkheid om meer in projectvorm te werken, waarbij de brede expertise van het team kan worden ingezet. De accentverschuiving betekent dat nog meer dan voorheen bij de begeleiding wordt gezocht naar mogelijkheden de leerkrachten structureel te versterken. De SOP-gesprekken nieuwe stijl (het doorspreken van de Schoolondersteuningsprofielen) met alle scholen, werkten heel verhelderend. Daarbij waren steeds aanwezig: de directeur, de IB er, de orthopedagoog, de zorgmanager en in een aantal gevallen de ambulant begeleider. huisvesting Het werken vanuit de locatie in Leusden waar het kantoor van Kompas is gevestigd blijkt goed te voldoen. De voorzieningen zijn goed en de mogelijkheid om met collega s van andere besturen en onderwijsorganisaties te overleggen blijkt goed te werken. 1 In bijlage 6 zijn de namen van de samenwerkingsverbanden en de scholen te vinden 2

3 personeel Ook dit jaar hadden we te maken met zwangerschaps- en ouderschapsverlof van een collega. Ook was er sprake van langdurige ziekte bij collega s. Dit betekende dat we invalkrachten voor hen moesten inzetten. In de meeste situaties voldeed dit goed, maar er moest veel inspanning worden geleverd om continuïteit te waarborgen. De omvang van het team (in FTE) zal voorlopig gelijk blijven. ketenbepaling en transitievergoeding uit de WWZ Per 1 juli 2016 worden de ketenbepaling en de transitievergoeding als onderdeel van de wet werk en zekerheid(wwz) voor het bijzonder onderwijs van kracht. Met name door de regelgeving rond voor de ketenbepaling (na maximaal 3 contracten binnen 2 jaar is een onderbreking van 6 maanden nodig om benoemingsverplichtingen te voorkomen). Het probleem is dat elke vervanging (vanaf minimaal 5 uur per dag) geldt als een contract. Een bestuur kan dus vrij snel al geconfronteerd worden met een benoemingsverplichting. Uiterste alertheid is dus bittere noodzaak. Bij een ontslagprocedure (ook bij ziekte) geldt de uitbetaling van de bij wet verplichte transitievergoeding. De genoemde zaken kunnen zorgen voor behoorlijke extra personele kosten. De regelgeving van de WWZ geldt niet voor het openbaar onderwijs. beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag Het integraal personeelsbeleid is er op gericht optimale randvoorwaarden te creëren voor het personeel. Getracht wordt onvrijwillig ontslag en daaruit eventueel voortkomende uitkeringssituaties te voorkomen. Hierbij wordt de cao PO gevolgd. Bij ontslag van medewerkers krijgt de stichting bij de aanvraag van een werkloosheiduitkering niet alleen te maken met het UWV, maar ook met het Participatiefonds (PF). Het UWV geeft informatie met betrekking de uitkering door aan het PF. Het PF betaalt de werkloosheidskosten van deze medewerkers en daarmee is het PF verantwoordelijk voor het beheren van de werkloosheids-uitgaven. Dit betekent ook dat de (ex)werkgever van deze medewerkers verantwoording dient af te leggen met betrekking tot het verleende ontslag. Het PF toetst dit ontslag op grond van de zogenaamde Instroomtoets. Indien uit deze toets blijkt dat de werkgever zich voldoende heeft ingespannen en dat het ontslag onvermijdbaar was, dan worden de uitkeringskosten voortvloeiende uit het ontslag ten laste van het PF gebracht. afhandeling klachten Bij Kompas hanteren we een klachtenregeling, die op de website ( terug te vinden is. Klachten kunnen in eerste instantie bij de orthopedagoog, directie of bestuur worden voorgelegd. Mocht de interne procedure geen resultaat opleveren, dan kan men zich wenden tot een extern vertrouwenspersoon of de Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs). Code Goed Bestuur Met de komst van Passend Onderwijs in 2014 is gekozen om Code Goed Bestuur verder door te voeren in de organisatie. Voorheen werd gewerkt met een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur, sinds 1 augustus 2014 werken we met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur van Kompas en de Raad van Toezicht van Kompas zijn ook bestuurder c.q. toezichthouder van SBO De Werf. In zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht zijn de besturen van HAAL, Veluwe Plus en Bunschoten vertegenwoordigd. In de Raad van Toezicht hebben verder ook de GMR en de Schoolvereniging van SBO De Werf een vertegenwoordiging 2. Het College van Bestuur wordt gevormd door drie bestuurders. De voorzitter heeft een uitvoerende taak, dit betreft een bezoldigde functie. De Raad van Toezicht wordt gevormd door vijf leden. In een apart hoofdstuk doet de RvT verslag van zijn toezichthoudende rol in In bijlage 3 is dit uitgewerkt in een organogram 3

4 toekomst Zorgplicht blijft door Passend Onderwijs een belangrijk aandachtspunt. Zoveel mogelijk kinderen onderwijs geven op de eigen reguliere scholen is een uitdaging die door onze scholen serieus wordt genomen. Daarmee blijft de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van de leerlingen een speerpunt. Het niveau van de basisondersteuning van de scholen zal sterk en stabiel moeten zijn. Ook het gebied boven dat niveau moet worden ontwikkeld. De teamleden van Kompas zijn er op gericht om vraag gestuurd hierin te ondersteunen. Afstemming en maatwerk zijn hiervoor belangrijk. De bekostiging zal volgens de afspraken door de besturen plaatsvinden. Een deel wordt voorzien uit de middelen voor schoolbegeleiding. Een ander deel zal gedaan worden uit de middelen die door de samenwerkingsverbanden worden verstrekt. Deze middelen zijn immers bedoeld om in te zetten in de basis- en lichte ondersteuning, het gebied waarin de ondersteuners zich bewegen. De aansturing van het zorgteam en het ondersteuningsgebied zal steeds zoveel mogelijk worden aangepast aan de ondersteuningsbehoefte van de scholen. 4

5 Hoofdstuk 2: Verslag Raad van Toezicht Activiteiten van de Raad van Toezicht in 2015 De leden van de Raad van Toezicht hadden in 2015 de volgende rolverdeling: Rolverdeling en herkomst Voorzitter Jan Bos (namens MR De Werf) Portefeuille financiën: Regina Dijkhuizen (namens Bunschoten) Lid Wenda van Loenen (namens Schoolvereniging De Werf) Lid Bart van den Brink (namens HAAL) Lid Bart Slikkerveer (namens Veluwe Plus) In het jaar 2015 is de raad van toezicht vier keer bij elkaar geweest. Bij elke vergadering is een lid van het bestuur aanwezig. 1 keer is vergaderd met het voltallige bestuur. Tevens is er een aparte bijeenkomst geweest met het personeel. De volgende documenten werden in 2015 goedgekeurd - Jaarrekening 2014 Kompas - Bestuursverslag 2014 Kompas - Begroting 2016 Kompas - Identiteitsdocument Kompas per 1 augustus Statutenwijziging Stichting Kompas per 1 augustus 2015 n.a.v. invoering identiteitsdocument Prestatie indicatoren Aan de hand van een overzicht met Prestatie-indicatoren is de Raad van Toezicht gedurende het jaar 2015 op de hoogte gehouden van alle lopende ontwikkelingen (zie bijlage 6a). Keuze accountant De Raad van Toezicht besluit over te stappen naar een andere accountant. Per 1 januari 2016 zal dit Flynth worden, in plaats van Ernst&Young. Financiën De kwartaalcijfers van Kompas worden gevolgd en periodiek besproken. De effecten van de financiering via het passend onderwijs worden kritisch gevolgd. Financiële vergoeding De Raad van Toezicht heeft zich gebogen over de financiële vergoeding die leden kunnen vragen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Raad van Toezicht. Per vergadering kan 150 euro worden gedeclareerd met een maximum van 750 euro per persoon per jaar. Dit bedrag is inclusief reiskosten e.d. 5

6 Hoofdstuk 3: Financiën Dankbaar mogen we concluderen dat er ook in 2015 weer voldoende financiële middelen waren om uitvoering te geven aan onze werkzaamheden. De begroting wordt ieder jaar door de directie (met behulp van het administratiekantoor) opgesteld, door het College van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Ieder kwartaal worden de financiën aan de hand van managementrapportages besproken door het College van Bestuur. In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de werkelijke cijfers en tegelijkertijd aangegeven hoe deze cijfers in de komende jaren beïnvloed kunnen worden. In bijlage 4 vindt u alle kengetallen van de jaarrekening. De volledige jaarrekening kunt u downloaden van onze website algemeen Na de belangrijke stelselwijziging in 2014 door de invoering van Passend Onderwijs, was 2015 een jaar waarin er meer duidelijkheid kwam in de geldstromen vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden. Immers, tot 1 augustus 2014 waren de inkomsten van Kompas voor het grootste deel afkomstig uit Rijksbijdragen OC&W aangezien Kompas tot die tijd een samenwerkingsverband WSNS was. Na 1 augustus 2014 (de komst Passend Onderwijs en dus opheffing Kompas als samenwerkingsverband) zijn de inkomsten van Kompas afkomstig van de besturen HAAL, Veluwe Plus en VVGO Bunschoten. Naast de OBD middelen brengen deze besturen nu ook de middelen van de nieuwe samenwerkingsverbanden in. Voor een deel worden die middelen als arrangement ingezet en voor een deel door inzet van ondersteuners wordt met een negatief resultaat van euro afgesloten, euro minder negatief dan begroot ( euro). Deze afwijking wordt voor het grootste deel veroorzaakt door hogere inkomsten van de samenwerkingsverbanden (ca euro) en lagere personele lasten (ca ). hogere inkomsten samenwerkingsverbanden De rijksbijdragen OCW bestaan geheel uit doorbetalingen van de samenwerkingsverbanden. De zorgmiddelen die de samenwerkingsverbanden aan de besturen beschikbaar stellen en via Kompas worden ingezet voor de ondersteuning op de basisscholen wijken positief af ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat vrijwel alle samenwerkingsverbanden de overdracht aan de besturen per 1 augustus 2015 verhoogd hebben. Vrijwel alle samenwerkingsverbanden blijken meer financiële ruimte te hebben dan eerder was vastgesteld (voorzichtigheid?) en stellen deze middelen beschikbaar aan de besturen voor ondersteuning op de basisscholen. Deze middelen worden als arrangementsgelden via Kompas ter beschikking gesteld aan de betreffende scholen. Hiervoor is een kortlopende schuld opgenomen ter hoogte van ruim euro. Het bestuur heeft nog geen uitspraak gedaan over de periode waarbinnen deze middelen opvraagbaar blijven, voorlopig wordt daarom één jaar aangehouden. De scholen kunnen de middelen dus alsnog opvragen volgens de afspraken die daarvoor zijn gemaakt. overige inkomsten Vanuit Kompas werkt een orthopedagoog één dag in de week op het Voortgezet Onderwijs Guido de Brès te Amersfoort. Hiervoor is een Contract voor Gemene Rekening afgesloten. Op deze manier worden de loonkosten van de orthopedagoog door Guido de Brès vergoed aan Kompas. 6

7 Ook met Samenwerkingsverband de Eem is een overeenkomst afgesloten voor de detachering van een medewerker als onderwijsondersteuner bij SWV de Eem. Hierbij gaat het om 0,6240 fte. Aan het eind van 2015 heeft SWV de Eem aangegeven deze overeenkomst te zullen stopzetten. personele lasten De personele lasten wijken positief af ten opzichte van de begroting. De loonkosten zijn euro lager dan begroot. De gemiddelde inzet is 0,3 fte hoger geweest dan begroot, veroorzaakt door vervanging ziekte (0,36 fte) en zwangerschapsverlof. Het Risicofonds (vergoeding ziekteverzuim) heeft meer vergoed (ruim meer) dan de ingezette vervanging. De vergoeding van het UWV voor zwangerschapsverlof kwam nagenoeg overeen met de ingezette vervanging. Daarnaast zijn de werkgeverslasten lager geweest dan begroot als gevolg van lagere pensioenpremies en verlaging van de premies van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds per 1 augustus Anderzijds zorgen de verhoging van de uitkering op de dag van de leerkracht met 328 euro en de eenmalige uitkering van 500 euro in november voor hogere werkgeverslasten. De loonsverhoging van 1,25% per september is niet van invloed op de werkgeverslasten, wel op de werkelijk loonkosten. De nascholingskosten en overige personele lasten zijn lager dan begroot. In de overige personele lasten zit o.a. een vrijval vanuit de voorziening jubilea door een andere berekeningswijze. subsidie Preventieve Zorg In 2015 is opnieuw een subsidie van de gemeente Amersfoort voor Preventieve Zorg ontvangen van euro. Deze was niet begroot. Hiervoor konden de scholen binnen de gemeente Amersfoort volgens plan de Zorg in en om de school en de ouderbetrokkenheid te verbeteren. De kosten ten laste van deze subsidie bedragen euro. treasurybeleid Met betrekking tot liquiditeitsbeheer is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld. Het gevoerde beleid over 2015 is in overeenstemming met dat statuut en past binnen de kaders van de Regeling Beleggen en Belenen. We hebben geen vermogen belegd in aandelen of obligaties. Voor het reguliere betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke faciliteiten zoals deze door Concent beschikbaar worden gesteld voor de aangesloten scholen. bezoldigde bestuurders Stichting Centrale Dienst Kompas heeft geen toezichthouders die bezoldigd worden. De zorgmanager is per 1 augustus 2014 voorzitter van het College van Bestuur. Dit heeft echter geen gevolgen voor zijn salaris. liquiditeit De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Als de current ratio hoger is dan 1 dan is dit het geval. Bij Kompas komt deze uit op 3,0% (in ,4%). De liquiditeit blijft dus ruim voldoende. solvabiliteit Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De vraag is of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van liquidatie alle schuldeisers terug te kunnen betalen. Doorgaans wordt gesproken van voldoende solvabiliteit wanneer het percentage boven de 30 ligt. Bij Kompas is de solvabiliteit meer dan voldoende. In 2015 komt de solvabiliteit uit op 69% (in 2014 was dit 85%). rentabiliteit Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen resultaat en eigen vermogen. In 2015 is dit percentage -5,1% (2014 was dit 2,8). Uiteraard wordt dit veroorzaakt door het negatieve resultaat. 7

8 kengetallen Alle kengetalen zijn afgenomen ten opzichte van 2014, maar bevinden zich nog steeds binnen de signaleringsgrenzen. Het weerstandsvermogen (45%) is zelfs te hoog. De kengetallen laten een gezonde financiële situatie zien, al zal de rentabiliteit de eerste jaren naar verwachting nog negatief zijn. Personele bezetting Er is sprake van een stabiele situatie ten aanzien van de personele bezetting. Bij natuurlijk verloop is het beleid om niet zonder meer in vacatures te voorzien, maar goed te kijken naar de ondersteuningsbehoefte die bij de scholen aanwezig is. In de loop van de jaren is door dit beleid de personele bezetting iets gedaald. De verhouding tussen ondersteuningsbehoefte en personele bezetting zal ook in de toekomst van belang zijn. Leerlingenaantallen Omdat Stichting Kompas een stichting voor centrale dienstverlening van de deelnemende besturen is, zijn de leerlingenaantallen slechts beperkt van invloed op de inkomsten. Afspraak met de besturen is dat per leerling een afdracht plaatsvindt voor ondersteuning van de orthopedagogen. De overige kosten worden gedekt door bijdragen van de besturen uit de lichte ondersteuningsmiddelen die zij krijgen van de samenwerkingsverbanden. De leerlingenaantallen van de deelnemende besturen zijn stabiel. risicoparagraaf Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 zijn de inkomsten van Kompas vanuit de overheid stopgezet. Met de nieuw opgerichte samenwerkingsverbanden (8) zijn destijds onderhandelingen gevoerd over de verdeling van de middelen (lichte zorgmiddelen, zware zorgmiddelen en middelen t.b.v. de tripartiete overeenkomst). Deze middelen worden via de besturen aan Kompas overgemaakt. Na augustus 2016 lopen de zogenaamde tripartiete overeenkomsten af. Waar mogelijk zullen met samenwerkingsverbanden afspraken worden gemaakt voor extra bekostiging van ondersteuners van Kompas. De verwachting is echter dat de lichte zorgmiddelen zullen worden aangevuld met de vrij te vallen middelen uit de tripartiete overeenkomsten. Er zullen dus voldoende middelen beschikbaar blijven om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. continuïteitsparagraaf Het opstellen van een meerjarenbegroting is ook dit jaar weer lastig, gezien het feit dat na augustus 2016 er weer wijzigingen optreden in de inkomsten. Aan de uitgavenkant doen we er alles aan de kosten niet te laten stijgen. In bijlage 4b zijn de kengetallen te vinden die betrekking hebben op de continuïteitsparagraaf. De meerjarige getallen die zijn opgenomen moeten vanuit het oogpunt van gelijkblijvende omstandigheden worden gezien. Voor wat betreft het interne risicobeheersings- en controlesysteem verwijzen we naar bijlage 4c waarin de administratieve organisatie is opgenomen. Hieruit blijkt waar de bevoegdheden liggen en hoe de risico s zijn afgedekt. financiële toekomst Stichting Kompas De financiële positie van Kompas is op dit moment goed. De afspraken met de besturen zijn helder: Kompas ontvangt van hen de middelen voor lichte en (indien van toepassing) zware ondersteuning op de scholen en neemt de verantwoording hiervan voor zijn rekening. Deze middelen blijven beschikbaar vanuit de samenwerkingsverbanden en worden naar verwachting naar boven bijgesteld als de tripartiete overeenkomsten aflopen. Uit de meerjarenbegroting kan de conclusie worden getrokken dat er de komende jaren voor Kompas voldoende financiële ruimte is om de werkzaamheden ten behoeve van de scholen voort te kunnen zetten. Met het vertrek van de huidige voorzitter van het College van Bestuur vanwege de pensioengerechtigde leeftijd beraadt het CvB zich op de toekomst: welke (bestuurlijke) scenario s zijn er en wat zijn de juridische en financiële consequenties? 8

9 De bedoeling is om uit de mogelijke scenario s rond de zomer van 2016 een keuze te maken, zodat er voldoende tijd is om de zaken goed te regelen en de meerjarenbegroting op orde te krijgen. 9

10 Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage 1 Kernwaarden Zorgfederatie Kompas Kernwaarden vertellen wat ons als onderwijsorganisatie bindt met onze leerlingen en hun ouders. Ze geven richting aan wat we willen bereiken: de beste zorg voor kinderen die dat extra nodig hebben. Identiteit Gods Woord (zoals beleden in de gereformeerde kerken) staat bij ons centraal. De Bijbel leert ons dat elk kind uniek is in zijn gaven en talenten. We geven dit geloof door in de zorg en het onderwijs. Creativiteit De zorg voor leerlingen willen we, door creatief te zijn in ons denken, steeds verder verbeteren. Dit verbeteren gaat altijd door. 10

11 Compassie We zijn betrokken, niet een klein beetje, maar met toewijding. Dat betekent altijd een meelevende houding naar leerlingen en ouders. Vertrouwen Vertrouwen vinden we belangrijk. Daar gaan we dan ook van uit, richting kinderen, collega s, ouders en de organisatie. We werken daarom transparant en met kwaliteit. Continuïteit Identiteit, creativiteit, compassie en vertrouwen deze kernwaarden hebben onze doorlopende aandacht. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de organisatie financieel gezond blijft. 11

12 Bijlage 2 Visie en Missie Visie - Het aanbieden van ondersteuning van de scholen op handelingsgerichte wijze. - Het versterken van de onderwijskwaliteit van de scholen. Het accent ligt daarom op de ondersteuning van de leerkracht met een hulpvraag. - Het aansluiten van de ondersteuning op schoolniveau op de arrangementen die op het niveau van de samenwerkingsverbanden worden georganiseerd. - De doorgaande lijn van PO naar VO versterken om de ondersteuning voor leerlingen effectief voort te zetten. Missie Bij Kompas werken we vanuit de Bijbel, het Woord van God. We zien kinderen als het eigendom van Christus. Elk kind is uniek in zijn gaven en talenten. Ouders, school en de Stichting Kompas hebben een taak deze gaven en talenten te helpen ontwikkelen. Essentieel onderdeel in het onderwijs is de leerling te leren leven als kind van God. De leraren en andere medewerkers op school zijn dragers van onze identiteit. Zij leven het geloof voor en brengen het in het onderwijs over aan de kinderen. Het Zorgteam Kompas weerspiegelt deze houding en sluit aan bij de zorg van ouders en school als er extra ondersteuning en begeleiding nodig is. Met deze visie verbinden we ons aan scholen die les geven volgens het christelijk geloof dat beleden wordt in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en bij scholen met een Evangelische identiteit die werken met een Bijbelgetrouwe visie in de opvoeding van de kinderen. 12

13 Bijlage 3 Organogram Stichting Centrale Dienst Kompas - 13

14 Samenstelling Bestuur per 31 december 2015 College van Bestuur Piet Immerzeel bestuurder/voorzitter Arnoud Messelink namens HAAL/Veluweplus Gerrit Jan Zomer namens VVGO Bunschoten portefeuillehouder financiën Raad van Toezicht Jan Bos voorzitter namens GMR De Werf Bart van den Brink namens HAAL Regina Dijkhuizen namens Bunschoten - portefeuillehouder financiën Wenda van Loenen namens Schoolvereniging De Werf Bart Slikkerveer namens Veluwe Plus Het bestuur heeft haar administratie uitbesteed aan Stichting Concent. De organisatie maakt gebruik van de financiële faciliteiten en processen van haar administratiekantoor. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de planning en controlcyclus. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door Stichting Concent. 14

15 Adresgegevens deelnemende verenigingen en scholen VGPO HAAL en SVBO HAAL Adres centraal kantoor: Burg.de Beaufortweg AG Leusden Scholen: De Wegwijzer Hilversum De Waterspiegel - Almere De Oase Almere Het Zwaluwnest A frt De Regenboog A frt De Parel A frt De Horizon Hoogland De Kleine Beer Leusden VVGO Bunschoten Adres centraal kantoor: Flevolaan DA SPAKENBURG Scholen: Dr. H. Bavinckschool Calvijnschool Mr. Groen van Prinstererschool Het Talent VGPO Veluwe Plus Adres centraal kantoor: Burg.de Beaufortweg AG Leusden Scholen: t Schrijvertje Apeldoorn De Bron Barneveld De Schakel Ermelo De Open Kring Nijkerk In de Lichtkring Zeewolde Pieter Jongelingschool Arnhem Fontanusschool Harderwijk De Plantage Veenendaal De Bongerd Zutphen De Triangel Ede 15

16 Bijlage 4 Financiële kengetallen Stichting Centrale Dienst Kompas Balans Materiële vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende passiva Totaal vermogen Staat van baten en lasten Begroting 2016 Totale bijdrage OCW Totale baten Personele lasten Materiële lasten* Totale lasten Resultaat Resultaat incl. rentebaten De financiële kengetallen kunnen als volgt worden vergeleken: Rentabiliteit (resultaat gedeeld door baten) Baten Saldo resultaat Rentabiliteit 2,4% - 5,1% Rentabiliteit tussen 1 en 5 % is een goede richtlijn Solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door totaal vermogen) Eigen vermogen + voorz Totaal vermogen Solvabiliteit 85% 69% Solvabiliteit boven 40% is een goede richtlijn 16

17 Liquiditeit (vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen) Vlottende activa Kort vreemd vermogen Liquiditeit 6,3 3,0 Liquiditeit meer dan 1 is voldoende. Weerstandsvermogen ((eigen vermogen materiele vaste activa) gedeeld door bijdrage OCW) Eigen vermogen - materiële vaste activa Totale bijdrage OCW Weerstandsvermogen 52% 45% Landelijk gemiddelde ligt tussen 5 en 10%. Personele lasten gedeeld door totale lasten Personele lasten Totale lasten % 57% Materiële lasten gedeeld door totale lasten Materiële lasten* Totale lasten % 42% * Onder de materiele lasten van de Centrale Dienst vallen naast organisatiekosten ook de lichte zorgmiddelen voor arrangementen. 17

18 Bijlage 4b Continuïteitsparagraaf Leerlingenaantallen en FTE De weergegeven inzet betreft gemiddelden per schooljaar (2015 is een gemiddeld schooljaar 2015/2016, etc.) Kompas heeft geen leerlingen teldatum directie 0,80 0,63 0,50 0,50 0,50 OP OOP 5,52 5,41 5,38 5,21 5,21 Fte TOTAAL 6,32 6,03 5,88 5,71 5,71 totaal aantal leerlingen Toelichting op de staat van baten en lasten Leerlingenaantallen Zoals eerder genoemd in dit verslag heeft Stichting Kompas geen leerlingen omdat het een stichting voor centrale dienstverlening is. Personele bezetting incl. formatie In het overzicht hierboven is zichtbaar wat de omvang van de formatie is. Alle werknemers hebben een parttime aanstelling. In totaal zijn er inclusief stafmedewerker en directie twaalf personen actief binnen de stichting. De verhouding tussen ondersteuningsbehoefte en personele bezetting zal ook in de toekomst van belang zijn. Wanneer vacatures ontstaan, zal steeds gekeken worden naar de noodzaak van de invulling. Georiënteerd wordt ook op mogelijkheden met een beperkt deel van de formatie met een flexibele aanstellingsomvang te gaan werken, voor zover er geen verplichtingen zijn. Huisvesting Het grootste deel van de activiteiten speelt zich af op de scholen in verband met ondersteuning en begeleiding van leerlingen en leerkrachten. Voor de kantoorwerkzaamheden is een ruimte gehuurd in het gebouw aan de Burg. de Beaufortweg 16 in Leusden. Hiervoor is in 2014 een huurcontract afgesloten voor vijf jaar. Overig De overige lasten die bij de exploitatie genoemd zijn, zijn voornamelijk de middelen die de scholen ontvangen als lichte zorgmiddelen. Afspraak is dat deze middelen, die afkomstig zijn van de acht samenwerkingsverbanden waarbinnen de scholen vallen, via Kompas ingezet worden. 18

19 Balans Activa 1.1 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Vlottende activa Totale Activa Passiva 2.1 Eigen vermogen waarvan publiek eigen vermogen waarvan privaat eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totale Passiva Toelichting op de balans Ontwikkeling financieringsstructuur De centrale dienstverlening voor de scholen houdt in dat zowel personeel kan worden ingezet voor ondersteuning van leerlingen en leerkrachten, als middelen. Deze worden alle bekostigd uit de middelen die de besturen daarvoor beschikbaar stellen. In de komende jaren zal het principe van de financieringsstructuur gelijk blijven. Wel zal nog meer toegewerkt worden naar flexibele inzet van personeel. Daarop zal ook de bekostiging worden aangepast. Huisvestingsbeleid Wij hebben geen scholen in beheer. De huisvesting betreft slechts kantoorruimte. Mutatie van reserves, fondsen en voorzieningen De vorderingen hebben betrekking op toegezegde middelen van samenwerkingsverbanden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. Het eigen vermogen is opgebouwd uit de exploitatie uitkomsten op ondersteuningssubsidies die door de besturen bij de stichting in beheer zijn gegeven. De kortlopende schulden geven aan welk bedrag aan onderscheiden scholen ter beschikking staan. 19

20 Exploitatie 3. Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overh.bijdragen en -subs Coll-,cursus-,les-en examengeld Baten werk i.o.v. derden Overige baten totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten Netto resultaat Vanwege de onduidelijkheid over bekostiging en loonkosten is bij de meerjarenbegroting vooral gekeken naar schooljaar en Vanwege natuurlijk verloop ziet het meerjarenperspectief er na 2016 neutraal uit. 20

21 Bijlage 4c administratieve organisatie Financiële faciliteiten en processen bij Concent Kompas maakt gebruik van de financiële faciliteiten en processen van Concent waardoor mede invulling wordt gegeven aan de planning en control cyclus. Het bestuur beschikt online over actuele financiële management-informatie via Daarnaast vindt er vier keer per kalenderjaar een kwartaalrapportage plaats. Onze accountmanager bij het administratiekantoor Concent stelt deze rapportages op en licht deze persoonlijk toe. Waar mogelijk vind bijsturing plaats. Bevoegdhedenmatrix De bevoegdheden worden weergegeven in de hiernavolgende bevoegdhedenmatrix: Omschrijving Besluit Uitvoering Registratie Autorisatie Begroting CvB LD/S AK B Inkoop LD/S S S B/S Verwerking facturen Adm AK B/S Controle facturen Adm/S AK B Budgetbewaking S S B Managementrapportages B AK AK CvB Jaarrekening B AK AK CvB Dagelijks AK AK B betalingsverkeer Uitzetten kort geld Nvt Nvt Nvt Nvt Beleggingen Nvt Nvt Nvt Nvt Aangaan geldlening CvB B AK RvT Renteherziening CvB CvB AK B Vervroegde aflossing Nvt Nvt Nvt Nvt Openen bankrekening B S AK B Adm RvT AK CvB S B Administratief medewerker Raad van Toezicht Administratiekantoor College van Bestuur Stafmedewerker Bestuurder 21

22 Bijlage 5 Overzicht aansluiting Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Samenwerkingsverband School Plaats Passend Onderwijs Almere PO SWV IJssel Berkel PO Passend Onderwijs Regio Apeldoorn PO SWV PassendWijs Arnhem e.o. PO Zeeluwe PO Rijn & Gelderse Vallei PO De Eem PO Unita PO De Waterspiegel De Oase De Bongerd Almere Almere Zutphen t Schrijvertje Apeldoorn Pieter Jongeling De Schakel Fontanus De Open Kring In de Lichtkring De Triangel De Bron De Plantage De Regenboog Het Zwaluwnest De Parel De Horizon De Kleine Beer SBO Het Baken SBO De Drieluik Dr. H. Bavinck Calvijn Groen v. Prinsterer Het Talent De Wegwijzer Arnhem Ermelo Harderwijk Nijkerk Zeewolde Ede Barneveld Veenendaal Amersfoort Amersfoort Amersfoort Hoogland Leusden Amersfoort Amersfoort Bunschoten Bunschoten Bunschoten Bunschoten Hilversum 22

Kompas in het jaar 2014

Kompas in het jaar 2014 Kompas in het jaar 2014 Passend Onderwijs ingevoerd In 2014 gebeurt veel dat bepalend is voor de voortgang van de ondersteuning van onze scholen. De invoering van Passend Onderwijs betekent voor Zorgfederatie

Nadere informatie

Kengetallen 1 oktober 2014

Kengetallen 1 oktober 2014 Kengetallen 1 oktober 2014 Kengetallen Kompas oktober 2014 Toelichting op de Kengetallen van Kompas per 1 oktober 2014 Doel: op een eenduidige, transparante en efficiënte manier kengetallen verzamelen

Nadere informatie

Bij elke kernwaarde hebben we gezocht naar een verbeelding in een foto. In bijlage 1 worden de kernwaarden beschreven.

Bij elke kernwaarde hebben we gezocht naar een verbeelding in een foto. In bijlage 1 worden de kernwaarden beschreven. Bestuursverslag 2015 Het bestuursverslag van 2015 ligt voor u. Met veel plezier laten we u zien wat in dat jaar op SBO De Werf is gebeurd. Natuurlijk maken de cijfers een belangrijk onderdeel uit van dit

Nadere informatie

Kengetallen 1 oktober 2015

Kengetallen 1 oktober 2015 Kengetallen 1 oktober 2015 Toelichting op de Kengetallen van Kompas per 1 oktober 2015 Doel: op een eenduidige, transparante en efficiënte manier kengetallen verzamelen die in verband staan met de verwijzingspercentages.

Nadere informatie

Kengetallen 1 oktober 2012

Kengetallen 1 oktober 2012 Kengetallen 1 oktober 2012 Toelichting op de Kengetallen van Zorgfederatie Kompas per 1 oktober 2012 Doel: op een eenduidige, transparante en efficiënte manier kengetallen verzamelen die in verband staan

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

Ouderverklaring Bijbelgetrouw houdt voor ons het volgende in: We zien dit in het onderwijs graag als volgt uitgewerkt:

Ouderverklaring Bijbelgetrouw houdt voor ons het volgende in: We zien dit in het onderwijs graag als volgt uitgewerkt: Ouderverklaring Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. (1 Johannes 3:1) Wij, ouder(s) van..., willen graag onze kind(eren)

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7270 15 februari 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 februari 2016 nr. FEZ/880590,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs 28 september 2016 1. Inleiding Stichting Katholiek primair onderwijs Roosendaal is een schoolbestuur met 20 scholen voor primair onderwijs met o.a. 1

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher Passend Onderwijs Tweede Zorgcongres ChristenUnie Harderwijk 22 november 2014 Henk Büscher hbuscher@onderwijszorgkoepel.nl Wat is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe?

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam, statutair gevestigd te plaats, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer ***, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Balans en W+V Coöperatie dea totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers)

Balans en W+V Coöperatie dea totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers) (30-3-2017 12:24) Balans, V+W, Consolidatie 2016 Jaarverslag.xlsx / Balans, V+W 1 / 5 Balans en W+V Coöperatie totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers) 2016 2016 Balans - Activa 0222 Installatie PV panelen Zon

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Treasurystatuut. 1. Inleiding

Treasurystatuut. 1. Inleiding Treasurystatuut 1. Inleiding Vanwege de voorschriften geldend voor scholen en besturen in het onderwijs ( de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek ) en vanwege de relatie

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Saba Educational Foundation Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 21342 Onderzoeksnummer : 292474 Edocs nummer : 5029015 Datum onderzoek : januari december 2016

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN)

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) Versie 1.0 februari 2017 Bé Keizer en Rick de Wit in opdracht van PO-Raad en Steunpunt Passend Onderwijs VO

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Hogeschool Utrecht Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40516 Onderzoeksnummer : 277404 Periode onderzoek : Juli 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs Schooljaar 2014-2015 Inleiding: Hieronder volgt een concrete uitwerking van het voorstel voor de coördinatie van het SWV PassendWijs in het schooljaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn JAARVERSLAG 2016 Coöperatie SWV 25-05 U.A. te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 34 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 36

Nadere informatie

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden.

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden. Jaarverslag PCL 2013 2014 Gereformeerd primair onderwijs Zorgfederatie Kompas (56-09) Permanente commissie leerlingenzorg Postbus 139, 3800 AC Amersfoort 033-4701315 1 Amersfoort, oktober 2014 Voorwoord

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 71436 Onderzoeksnummer : 249050 Datum onderzoek : januari 2014

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht JAARVERSLAGGEVING 2015 Reformatorisch Samenwerkingsverband VO te Utrecht Utrecht, 21 juni 2016 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 22 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 31075 Onderzoeksnummer : 4148024 Datum onderzoek : 2 juli 2013

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam 4523059/40774 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557 RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij de Landstede Groep Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam Het Baken (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 23 WK Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o. 4530103/70033 Utrecht, mei 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Treasurystatuut. 1. Inleiding

Treasurystatuut. 1. Inleiding Treasurystatuut 1. Inleiding Vanwege de voorschriften geldend voor scholen en besturen in het onderwijs ( de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek ) en vanwege de relatie

Nadere informatie

Ouderverklaring Bijbelgetrouw houdt voor ons het volgende in: We zien dit in het onderwijs graag als volgt uitgewerkt:

Ouderverklaring Bijbelgetrouw houdt voor ons het volgende in: We zien dit in het onderwijs graag als volgt uitgewerkt: Ouderverklaring Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. (1 Johannes 3:1) Wij, ouder(s) van..., willen graag onze kind(eren)

Nadere informatie

M.A. (Marien) Rozendaal RA Directeur-partner. Actualiteiten jaarverslaggeving

M.A. (Marien) Rozendaal RA Directeur-partner. Actualiteiten jaarverslaggeving M.A. (Marien) Rozendaal RA Directeur-partner Actualiteiten jaarverslaggeving Onderwerpen Nieuwe brochure Aanpassing RJ 660 Meerjarige doelsubsidies Continuïteitsparagraaf Voorziening groot onderhoud Consequenties

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via Samenvatting jaarrekening 2015-2016 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2014-2015, in het

Nadere informatie

Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518

Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518 RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Tabor College Plaats : Hoorn Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518 Datum onderzoek : mei - juli

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 288226 edocs nummer : 4815988 Datum

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie