Nota reserves en voorzieningen 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota reserves en voorzieningen 2011."

Transcriptie

1 Nota reserves en voorzieningen Inleiding Op grond van de Financiële verordening gemeente Giessenlanden stelt de raad eens in de vier jaar een nota reserves en voorzieningen vast. In deze nota worden de kaders voor het reserves- en voorzieningenbeleid vastgesteld. Algemeen In zijn algemeenheid is de gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van het reserve- en voorzieningenbeleid beperkt. Het wettelijke kader voor de reserves en voorzieningen is vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Hierin wordt geregeld wanneer reserves en voorzieningen gevormd worden. Een reserve is een onderdeel van het eigen vermogen dat als algemene zekerheid of met een bepaalde bestemming is gevormd. Een voorziening is een onderdeel van het vreemd vermogen waaraan een verplichting is verbonden. Bij de onderdelen reserves en voorzieningen wordt dit nader uitgewerkt. De beleidsvrijheid van de gemeente beperkt zich vooral tot het al dan niet overgaan tot het instellen van reserves en voorzieningen binnen de in de voorschriften gegeven randvoorwaarden. Om de beheersbaarheid van reserves en voorzieningen te bevorderen is het van belang om bij de overweging tot het instellen van een reserve of voorziening aandacht te besteden aan de navolgende aspecten: De doelstelling van de reserve of voorziening. Vaststelling van de duur van de reserve of voorziening. Het vaststellen van een bodem of plafond, waarbij voorkomen dient te worden dat het saldo hoger dan noodzakelijk dan wel negatief wordt. De stortingen en onttrekkingen aan de reserve of voorziening; de stortingen houden verband met het benodigde saldo en de onttrekkingen met de doelstelling. Al dan niet overgaan tot inflatiecorrectie. Functies van reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen hebben tot doel om (dekkings)middelen beschikbaar te houden voor latere jaren, als algemene zekerheid of met een bepaalde bestemming. Aan reserves en voorzieningen kan één van de navolgende functies worden toegekend: 1. Bufferfunctie: om niet kwantificeerbare risico s op te vangen is het noodzakelijk als buffer een algemene reserve te hebben. 2. Bestedingsfunctie: reserves die gevormd zijn om te worden bestemd voor een bepaald doel hebben een bestedingsfunctie. De aanwending hiervan heeft veelal een incidenteel karakter. 3. Egalisatiefunctie: reserves en voorzieningen kunnen een egalisatiefunctie hebben. Dit betekent dat lasten en baten over de jaren heen gelijkmatig worden verdeeld. Extreme pieken en dalen kunnen zo worden vermeden 4. Financieringsfunctie: reserves en voorzieningen kunnen worden gebruikt als eigen financieringsmiddel omdat ze onderdeel uitmaken van het totale vermogen van de gemeente. 5. Inkomensfunctie: de door de reserve/voorziening bespaarde rente wordt als structureel dekkingsmiddel ingezet Reserves Reserves zijn vermogensbestanddelen welke als eigen vermogen zijn aan te merken en die bedrijfseconomisch vrij te besteden zijn. Het in bedrijfseconomische zin vrij besteedbaar zijn van de reserve wil zeggen dat tot het moment van daadwerkelijke aanwending er altijd voor gekozen kan worden om op basis van een politieke heroverweging de reserve op te heffen en in te zetten voor een ander doel. Volgens de voorschriften moet de aanwending van een reserve altijd volgens de volgende methode plaatsvinden. De uitgave moet functioneel in de exploitatie worden verantwoord en vervolgens wordt een bijdrage uit de reserve als bate in de exploitatie verantwoord (er wordt dus niet rechtstreeks afgeboekt van een reserve). In overeenstemming met artikel 43 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden de reserves onderscheiden naar: a. de algemene reserve.

2 b. de bestemmingreserves. a. Algemene reserve De algemene reserve heeft een algemeen karakter en is vrij aanwendbaar. Voor het gebruik van de algemene reserve is, zoals voor alle reserves, altijd een expliciet raadsbesluit vereist. De belangrijkste functie van de algemene reserve is het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Daarnaast dient deze als algemeen weerstandsvermogen. Deze algemene reserve staat geblokkeerd op Door de provincie Zuid-Holland wordt geen minimumnorm voor de algemene reserve voorgeschreven. De hoogte van de algemene reserve wordt beoordeeld in relatie met de risico s die de gemeente loopt en zoals die worden verantwoord in de paragraaf weerstandsvermogen. b. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen waaraan door de gemeenteraad een bepaalde bestemming is gegeven. De beleidsruimte betreffende reserves is groot. De raad kan op basis van eigen keuzes en afwegingen bepalen of reserves worden ingesteld. De bestemming kan te allen tijde door de raad veranderd worden. Voorzieningen Voorzieningen zijn vermogensbestanddelen die apart zijn gezet met het oog op de lasten van verplichtingen en risico s die voorzienbaar zijn, maar waarvan de omvang en/of tijdstip van optreden onzeker is. Een voorziening is niet vrij besteedbaar. Voorzieningen worden gerekend tot het vreemd vermogen en dienen dan ook afzonderlijk op de balans te worden verantwoord. Toevoegingen aan voorzieningen komen als last in de begroting en rekening van lasten en baten. De aanwending van de voorziening wordt rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt. In overeenstemming met artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden voorzieningen gevormd wegens: 1. a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; b. Op de balansdatum bestaande risico s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. c. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijknamige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Rentetoerekening De reserves en voorzieningen zijn aan te merken als vermogensbestanddelen en worden daarom gebruikt als intern (eigen) financieringsmiddel. In verband hiermede wordt rente berekend over reserves en voorzieningen. Voor het te hanteren rente-percentage is in een eerder stadium besloten dat hiervoor uitgegaan wordt van de gemiddelde rente van 4%. Rentebijschrijving en stortingen Naast het berekenen van rente over reserves en voorzieningen (bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen) staat de vraag wat te doen met deze rente i.c. bespaarde rente ten gunste van de exploitatie laten blijven of deze te bestemmen voor een correctie van de inflatie van de reserve of voorziening. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is rentetoevoeging aan voorzieningen niet toegestaan. Dit omdat voorzieningen naar beste schatting dekkend dienen te zijn voor de onderliggende verplichtingen en risico s. In verband hiermede dient de rente van voorzieningen ten gunste van de exploitatie te worden gebracht. Als sprake is van een voorziening tegen contante waarde, dan zijn jaarlijkse toevoegingen in verband met loon- en prijsstijgingen toegestaan. Mocht dit aan de orde zijn dan wordt een dergelijke toevoeging niet gezien als een rentetoevoeging, maar als een toevoeging om de voorziening op de juiste hoogte te houden.

3 Rentebijschrijving aan reserves (eigen vermogen) is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording wel toegestaan. Deze toevoegingen aan reserves moeten via de exploitatie plaatsvinden. Directe toevoegingen zijn niet toegestaan. Indien overgegaan wordt tot het instellen van een reserve of voorziening is het van belang om inzicht te hebben in de benodigde totale omvang en het tijdstip waarop de middelen beschikbaar dienen te zijn. Op grond hiervan kan de voeding van de reserve of voorziening vastgesteld worden. Voor die reserves en voorzieningen waarvan de koopkracht gehandhaafd moet blijven kan dit worden bereikt door een bedrag ter grootte van een inflatiecorrectie toe te voegen aan de reserve of voorziening. Een toerekening over de reserves van 2% hiervoor is toereikend. Deze toevoeging gaat dan ten laste van de exploitatie maar hiertegenover staat dat de exploitatie gunstig wordt beïnvloed door de bespaarde rente van de reserves en voorzieningen. Naast een percentage voor inflatiecorrectie kunnen bij afzonderlijke besluitvorming (afwijkende) percentages voor toevoeging worden vastgesteld bijvoorbeeld wanneer er een corresponderende uitgaafpost tegenover staat of wanneer er planningen aan ten grondslag liggen die een ander percentage noodzakelijk maken. De voeding van de reserve of voorziening kan bestaan uit een (jaarlijkse) storting/toevoeging ten laste van de exploitatie, een storting/toevoeging ten laste van een andere reserve en een verkregen bijdrage van derden. Het streven is om het aantal reserves en voorzieningen zoveel mogelijk te beperken. Indien overgegaan wordt tot het instellen van een reserve of voorziening dan dient nadrukkelijk het doel aangegeven te worden, de (jaarlijkse) toevoeging en eventueel de tijdsduur en de benodigde omvang van de reserve of voorziening (incl. eventueel bodem of plafond). Bij het vaststellen van een plafond of bodem dient voorkomen te worden dat het saldo hoger dan noodzakelijk dan wel negatief wordt. Besluitvorming tot het instellen van reserves en voorzieningen dient te geschieden door de gemeenteraad. Overzicht huidige reserves en voorzieningen Uitgaande van het hiervoor gestelde is een nadere beschrijving van de reserves en voorzieningen gegeven, inclusief de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie en De Til. Voor de thans aanwezige reserves en voorzieningen wordt aangegeven of er sprake is van een reserve of voorziening, het doel, waaruit de dotatie bestaat en eventueel bijzonderheden. Algemene reserves Geblokkeerde algemene reserve : Algemene reserve. : Buffer voor opvang van (financiële) risico s (weerstandsvermogen) en rekeningtekorten. : n.v.t. : Reserve is geblokkeerd op ,00. Algemene reserve grondbedrijf : Algemene reserve. : Nieuwe ontwikkelingen, investeringen en incidentele zaken kunnen hieruit worden bekostigd. : Batige rekeningsaldi en incidentele baten. : Jaarlijks wordt de reserve geprognotiseerd, rekening houdend met de geactualiseerde exploitatie-opzetten inclusief een inschatting van risico s. Aan de hand van deze resultaten wordt bekeken of er gelden kunnen worden overgeheveld naar de algemene dienst. Algemene reserve de Til-groep : Algemene reserve. : Nieuwe ontwikkelingen, investeringen en incidentele zaken kunnen hieruit worden bekostigd. : Batige rekeningsaldi en incidentele baten.

4 Bestemmingsreserve Vrije algemene reserve : Reserve bestemd voor incidentele mee- en tegenvallers. : Jaarlijkse toevoeging van 2% voor inflatiecorrectie. Opbrengst verkoop woningbedrijf : Het beschikbaar houden van de opbrengst van het in 2008 verkochte woningbedrijf aan Kleurrijk Wonen en het hieruit doen van investeringen in alle programma s. : De renteopbrengst zal in ieder geval tot 2014 ingezet moeten worden als dekkingsmiddel om tot een structureel begrotingsevenwicht te kunnen komen. Dit betekent dat uit de opbrengst van het woningbedrijf tot en met 2014 geeninvesteringen kunnen worden gedaan. Een positief saldo van structurele mee- en tegenvallers bij het jaarresultaat zal in mindering worden gebracht op het bedrag aan rente-inkomsten dat bij de begroting ten gunste van de exploitatie is gebracht. Bij een negatief saldo van structurele mee- en tegenvallers bij het jaarresultaat zal dekking moeten plaatsvinden door middel van extra bezuinigingen binnen de collegeperiode Dit negatieve jaarresultaat zal tijdelijk ten laste van deze reserve worden gebracht. Collegeprogramma : Kapitaallasten : Uitvoering van projecten en activiteiten uit het collegeprogramma Solide werken aan vitaliteit. : In de begroting ,5 miljoen uit het volkshuisvestingsfonds. In de begroting 2011 het voordelig saldo van die begroting. In de begroting 2012 het voordelig saldo van die begroting. In de begroting 2013 het voordelig saldo van die begroting. Mee- en tegenvallers binnen de projecten en activiteiten moeten binnen deze bestemmingsreserve worden opgevangen. : Voor investeringen waarvan is besloten deze ten laste vaneen reserve te brengen, maar volgens de BBV moeten worden geactiveerd, wordt de jaarlijkse kapitaallast uit deze reserve onttrokken. : Storting uit de reserve waarvan de investering volgens besluit ten laste wordt gebracht. Egalisatie bestemmingsplannen : Beschikbaar houden van budgetten voor bestemmingsplannen. : Op grond van het BBV is het niet toegestaan om immateriële activa op de balans te verantwoorden. Daarom worden de kosten voor bestemmingsplannen in de exploitatie verantwoord. Wanneer een bestemmingsplan nog niet of niet helemaal is afgerond blijft het (restant) bedrag beschikbaar door het in deze reserve te storten. Strategische grondverwerving : Onder de in de nota strategische grondverwervingen gestelde voorwaarden aankopen van gronden. : Eenmalige storting van ,00. Kleding en uitrusting brandweerpersoneel

5 : Egalisatie van kosten voor het periodiek vervangen van brandweerkleding. Aanschaf brandblus en reddingsmiddelen : Egalisatie van kosten voor het periodiek vervangen van brandblusen reddingsmiddelen. Schade schoolgebouwen : Fonds om niet verzekerbare schade schoolgebouwen uit te dekken. : n.v.t. : Het betreft o.a. constructiefouten en schade door vandalisme. : Deze reserve opheffen, het saldo per 1 januari 2011 storten in de VAR en in de paragraaf weerstandsvermogen dit als risico opnemen. De weerstandscapaciteit is ruim voldoende om risico s hiervoor op te vangen. Voorfinanciering restauratie monumenten : Afdekken van het risico van voorgefinancierde restauraties waarvan de toekenning van subsidie niet verzekerd is. : Jaarlijkse toevoeging van 4%. : De rentelast van het voorgefinancierde bedrag wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Ter dekking daarvan wordt deze reserve gebruikt. Versterking organisatie : Het versterken van de organisatie door het uitvoeren van een cultuurtraject. : n.v.t. : Na afronding van het cultuurtraject de reserve opheffen. Reserve afwikkeling 2006 : Beschikbaar houden van niet uitgegeven begrote bedragen. : Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat van 2006 is een aantal niet uitgegeven begrotingsposten in deze reserve gestort, zodat deze bedragen beschikbaar bleven voor het doel, waarvoor deze oorspronkelijk waren bedoeld. : Deze reserve opheffen en het saldo per 1 januari 2011 storten in de VAR omdat de posten waar het om ging inmiddels zijn afgerond. Reserve afwikkeling 2007 : Beschikbaar houden van niet uitgegeven begrote bedragen. : Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat van 2007 is een aantal niet uitgegeven begrotingsposten in deze reserve gestort, zodat deze bedragen beschikbaar bleven voor het doel, waarvoor deze oorspronkelijk waren bedoeld. : Deze reserve opheffen en het saldo per 1 januari 2011 storten in de VAR omdat de posten waar het om ging inmiddels zijn afgerond. Reserve afwikkeling 2008 : Beschikbaar houden van niet uitgegeven begrote bedragen. : Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat van 2008 is een aantal niet uitgegeven begrotingsposten in deze reserve gestort, zodat deze bedragen beschikbaar bleven voor het doel, waarvoor deze oorspronkelijk waren bedoeld. : Na afwikkeling deze reserve opheffen.

6 Reserve afwikkeling 2009 : Beschikbaar houden van niet uitgegeven begrote bedragen. : Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat van 2009 is een aantal niet uitgegeven begrotingsposten in deze reserve gestort, zodat deze bedragen beschikbaar bleven voor het doel, waarvoor deze oorspronkelijk waren bedoeld. : Na afwikkeling deze reserve opheffen. Reserve afwikkeling 2010 : Beschikbaar houden van niet uitgegeven begrote bedragen. : Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat van 2010 is een aantal niet uitgegeven begrotingsposten in deze reserve gestort, zodat deze bedragen beschikbaar bleven voor het doel, waarvoor deze oorspronkelijk waren bedoeld. : Na afwikkeling deze reserve opheffen. Bestemmingsreserve Wmo : Beschikbaar houden voor kosten welke voortvloeien uit de ontvlechting van de Wmo uitvoeringsorganisatie. : Deze reserve is in 2009 gevormd door het verschil tussen begrote en werkelijke kosten en opbrengsten in deze reserve te storten. : Na afwikkeling van de ontvlechting van de Wmo uitvoeringsorganisatie de reserve opheffen. Afwikkeling verkoop woningbedrijf : Beschikbaar houden van middelen voor kosten die het gevolg zijn van de verkoop van het woningbedrijf voor opgestarte nieuwbouwprojecten voor huurwoningen. : Storting heeft plaatsgevonden ten laste van de verkoopopbrengst. : Na afwikkeling deze reserve opheffen. Subsidie Hengelsportvereniging : Het verstrekken van een financiële bijdrage voor een slechtweeraccommodatie voor de hengelsportvereniging. : Eénmalige bijdrage ten laste van de VAR. : Deze reserve opheffen en het saldo per 1 januari 2011 storten in de VAR omdat is gebleken dat destijds abusievelijk deze middelen dubbel zijn gereserveerd. Afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden. CO2 reductie : Uitvoering van het milieubeleids- en uitvoeringsplan om richting te geven en kaders te stellen voor milieutaken van de gemeente. : Eenmalige storting van een hogere dividenduitkering dan begroot. Financiering startersregeling : Dekking van kapitaallasten voor de verstrekte leningen aan starters op de woningmarkt. : Eenmalige storting ten laste van het volkshuisvestingsfonds. : Nadat de betreffende leningen afgelost zijn, deze reserve opheffen. Personeelsbeleid : Versterken van personeelsbeleid. : De voorziening decentrale arbeidsvoorwaarden is in 2008 opgeheven. De helft van het saldo is destijds in deze reserve gestort.

7 Afwikkeling BTW : Deze reserve opheffen en het saldo per 1 januari 2011 storten in de VAR omdat de middelen inmiddels zijn gebruikt. : Beschikbaar houden voordeel op kapitaallasten schoolgebouwen door teruggevraagde BTW. : Tot en met 2010 storting door het verschil tussen begrote en werkelijke kapitaallasten nieuwbouw scholen. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden GLZ : Dekking van kosten voortvloeiend uit de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden Leerdam, Zederik en Giessenlanden. : De in 2009 ontvangen éénmalige uitkering van IZA gelden is in deze reserve gestort. Ondersteuning activerende begeleiding AMW : Ondersteunende begeleiding in het kader van de ombuigingsmaatregelen Awbz. : Het voordeel van het resultaat van het Algemeen Maatschappelijk Werk 2008 is in deze reserve gestort voor eventuele tekorten t.b.v. ondersteunende en activerende begeleiding omdat er toen nog onvoldoende duidelijkheid was of de compensatiemiddelen voor de ombuigingsmaatregelen AWBZ toereikend waren. : Deze reserve opheffen en het saldo per 1 januari 2011 storten in de VAR. In 2010 was er weliswaar een tekort, maar dit kon binnen reguliere budgetten worden opgevangen. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico s Pensioenvoorziening huidige wethouders : : Het afdekken van toekomstige wethouderspensioenen. : Jaarlijkse storting op basis van actuariële berekeningen. Pensioenvoorziening voormalige wethouders : : Het afdekken van toekomstige wethouderspensioenen. : Jaarlijkse storting op basis van actuariële berekeningen. Voor- en vroegschoolse educatie : : De Lokale Educatieve Agenda, inclusief voor- en vroegschoolse educatie, vormgeven. : Eenmalige storting in 2010 van de geraamde instandhoudingsbijdrage voor o.b.s. Het Tweespan en de doorbetalingscomponent aan het bijzonder onderwijs. Compenserend water en bovenwijkse voorzieningen. : Aanleg van compenserend water en bovenwijkse voorzieningen als gevolg van nieuwbouwprojecten. : Ten laste van ieder nieuwbouwproject wordt een bijdrage voor compenserend water en bovenwijkse voorzieningen in rekening gebracht. Dit gebeurt bij de aannemers. Te verwachten verliezen grondbedrijf. : Afdekken van een te verwachten verlies van plannen binnen het grondbedrijf.

8 Dubieuze debiteuren : :Wanneer een plan binnen het grondbedrijf een groot risico heeft op een te verwachten verlies kan besloten worden om hiervoor een dotatie te doen. : Afdekken van verliezen door oninbare debiteuren. : Voor als dubieus ingeschatte debiteuren wordt een bedrag in de voorziening gestort. Boete bouwvergunningen 2 woningen Arkel : : De gemeente is contractueel verplicht een onherroepelijke bouwvergunning af te geven en wanneer dit niet lukt moet een boete worden betaald. : Eenmalige storting in : Na afwikkeling deze reserve opheffen. Ontvangsplicht baggerspecie : : Om aan de wettelijke verplichting voor het verwerken van baggerspecie te kunnen voldoen is deze voorziening gevormd. : Jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie. Terug te betalen ISV-subsidie Arkel : : Er is een subsidie voor de herinrichting Arkel ontvangen. Het risico bestaat dat hier een deel van moet worden terugbetaald. : Dit bedrag is ten laste van het opgeheven volkshuisvestingsfonds in de deze voorziening gestort. : Deze voorziening opheffen en het saldo per 1 januari 2011 storten in de VAR. Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoud gemeentehuis Onderhoud werkplaats Onderhoud brandweergarages Openbare verlichting Lampenvervangingen : Jaarlijkse toevoeging van het bedrag wat in het verleden door Citytec voor dit onderwerp in rekening werd gebracht.

9 Onttrekkingen vinden plaats op basis van een (nog op te stellen) meerjarenbeheersplan. Onderhoud wegen Onderhoud brandgangen wegen. Onderhoud bruggen Onderhoud hekwerken Giessenlanden. : Deze voorziening samenvoegen met de voorziening onderhoud Giessenlanden, gebaseerd op gemiddelde onderhoudskosten. De jaarlijkse onderhoudskosten worden ten laste van de voorziening gebracht. Onderhoud vrachtwagenparkeerplaatsen : Voorziening is in het verleden gevormd. : Deze voorziening opheffen en het saldo per 1 januari 2011 storten in de VAR. Onderhoud kaden, sloten en watergangen Onderhoud beschoeiingen Onderhoud buitenkant schoolgebouwen Onderhoud speelvoorzieningen

10 Onderhoud rioleringen Onderhoud begraafplaatsen : Onderhoudsegalisatievoorziening Jeugdgebouw Giessenburg Onderhoud zwembaden : Afdekken onderhoud tot en met : Jaarlijkse toevoeging van 4%. Onderhoud muziektent Noordeloos Onderhoud bibliotheek Giessenburg Onderhoud torens Gebouw Het Zwaantje te Arkel Onderhoud Voordijk 2 : Jaarlijkse toevoeging voor noodzakelijk onderhoud. : Het onderhoud wordt beperkt tot het noodzakelijke. Er wordt geen groot onderhoud uitgevoerd. Onderhoudsvoorziening de Til : Jaarlijkse toevoeging van 4% voor inflatiecorrectie; jaarlijkse toevoeging op basis van een meerjarenplanning en een storting van een positief jaarrekeningresultaat.

11 Voorzieningen voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Buitenschoolse opvang : Voorziening voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting. : Rijksbudgetten beschikbaar houden voor aanwending of terugbetaling. : Overschotten op de rijksbudgetten van de afgelopen jaren. : De doelstellingen van de regeling moeten voor een bepaald tijdstip zijn bereikt. Als dit niet wordt gehaald moet een deel van de vergoeding worden terugbetaald. : Deze voorziening opheffen; het saldo per 1 januari 2011 van ,28 storten in de VAR. De voorziening is in het verleden gevormd en al jaren vinden er geen mutaties meer plaats binnen deze voorziening. Afkoop onderhoud graven : Voorziening voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting. : Dekking van toekomstige onderhoudskosten. : Het afkoopgedeelte in de aankoopprijs van een graf en grafbedekking. : Het afkoopbedrag is bepaald voor een periode van 30 jaar. Elk jaar wordt 1/30 deel ten gunste van de exploitatie gebracht ter bestrijding van de onderhoudskosten. Deze systematiek is in 2008 gewijzigd, maar de komende 30 jaar wordt nog wel een bedrag ten laste van deze voorziening gebracht. Centrum Jeugd en Gezin : Voorziening voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting. : Gelabelde inkomsten van het Rijk beschikbaar houden voor het doel waarvoor ze ontvangen zijn. : Rijksinkomsten.

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Beleidsnota reserves en voorzieningen

Beleidsnota reserves en voorzieningen Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Gemeente Cuijk Datum vaststelling: 14 december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding herziening beleidsnota reserves en voorzieningen 2 1.2 Doel van

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ferwerderadiel. Nr. 134255 30 september 2016 Nota Reserves en Voorzieningen 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling van deze nota 3. Functies reserves

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Nota Reserves en voorzieningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 September 2014 1.

Nadere informatie

Versie Deelraad April 2012. Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen

Versie Deelraad April 2012. Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen Versie Deelraad April 2012 Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen Inhoud 1. Inleiding 4 2. Begripsbepaling 5 2.1 Reserves 5 2.2 Voorzieningen 7 2.3 Verschil tussen een bestemmingsreserve en een voorziening

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN Nota reserves en voorzieningen 2014 GR - pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog

Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog Voorwoord De gemeente is verplicht om één keer per vier jaar een nota reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Inleiding 2 2. Overzicht van reserves en voorzieningen resultaatsbestemming 2009 3 3. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Inhoud Inleiding... 2 1. Vorming van reserves en voorzieningen... 3 1.1. Vorming van reserves... 3 1.2. Vorming

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene regels met betrekking tot het reserve- en voorzieningenbeleid... 5 2.1. Inleiding...

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

NOTA RESERVES VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES VOORZIENINGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 1. Inleiding Reserves maken een onderdeel uit van de vermogenspositie van een organisatie. Sinds de start van de Omgevingsdienst zijn een beperkt aantal reserves gevormd.

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen BghU 2018

Nota reserves en voorzieningen BghU 2018 Nota reserves en voorzieningen BghU 2018 1 1. Inleiding Artikel 11 van de verordening financieel beheer BghU 2018 bevat de volgende bepalingen 1. De directie legt minimaal eens per vijf jaar (een herijking

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014 Gemeente Korendijk

Nota reserves en voorzieningen 2014 Gemeente Korendijk *0010100120132873* KNDK/2013/2873 Nota reserves en voorzieningen 2014 Gemeente Korendijk Concept 19-10-2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Begrippen 3 3. Beleidsuitgangspunten en kaderstelling 5 4.

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020

GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020 GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020 Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstelling Blz. 2 2 Begrippen en kaders 3 3 Uitgangspunten van beleid 5 4 Weerstandsvermogen 8 5 Voorstellen

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen. Concept, oktober 2014

Nota reserves en voorzieningen. Concept, oktober 2014 Nota reserves en voorzieningen Concept, oktober 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Dennis Ellenbroek FUNCTIONARIS Financieel specialist Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 0.1 20 oktober Definitief concept

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE WAALWIJK NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2. Begripsbepaling... 4 2.1 Reserves... 4 2.2 Voorzieningen... 7 3 Beleid en beheer van reserves... 9 3.1 De instellingscriteria...

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 2013-2016 Gemeente Westerveld Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Beleid ten aanzien van de reserves 4 Soorten reserves 4 Functies van reserves

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen. Gemeente Landsmeer

Nota Reserves en Voorzieningen. Gemeente Landsmeer Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Landsmeer Pagina 1 Pagina 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 6 2. Ontwikkeling totale omvang reserves en voorzieningen 7 3. Wettelijk kader 8 3.1. Reserves...

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015

Nota reserves en voorzieningen 2015 Datum: 27-08-2015 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Algemene kenmerken van reserves en voorzieningen... 3 2.1 Begripsbepaling reserves... 3 2.2 Begripsbepaling voorzieningen...

Nadere informatie

Kadernota reserves en voorzieningen

Kadernota reserves en voorzieningen Gemeente Almere 11 januari 2017 Kadernota reserves en voorzieningen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN RESERVES EN VOORZIENINGEN... 4 2.1 2.2 2.3 Onderscheid reserves en voorzieningen... 4

Nadere informatie

Nota reserves. en voorzieningen

Nota reserves. en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Het regelgevend kader... 4 Algemene reserves... 4 Bestemmingsreserve... 5 Stille reserve... 5 Voorzieningen... 6 Bevoegdheden...

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE DIEMEN 2009

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE DIEMEN 2009 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE DIEMEN 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Algemene theorie over reserves en voorzieningen...2 3. Rente en reserves...5 4. Wijzigingen in regelgeving...8 5. Huidige

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 Januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 5 2.1 Reserves... 5 2.2 Voorzieningen... 8 3 Beleid en beheer van reserves... 11 3.1 De instellingscriteria... 11 3.2 De wijze van

Nadere informatie

Nota Reserves en voorzieningen gemeente Papendrecht 2015

Nota Reserves en voorzieningen gemeente Papendrecht 2015 Nota Reserves en voorzieningen gemeente Papendrecht 2015 Versie 2.0 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 stelling... 5 1.3 Wettelijk kader... 5 1.4 Leeswijzer... 5 2. Begrippen en kaders...

Nadere informatie

Beleidsnota. Reserves en voorzieningen. Versie: 9 november 2011

Beleidsnota. Reserves en voorzieningen. Versie: 9 november 2011 Beleidsnota Reserves en voorzieningen Versie: 9 november 2011 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader... 3 3. Functies van reserves en voorzieningen... 3 4. Onderscheid tussen reserves

Nadere informatie

Nota. reserves en voorzieningen 2014. gemeente Hellendoorn

Nota. reserves en voorzieningen 2014. gemeente Hellendoorn Nota reserves en voorzieningen 2014 gemeente Hellendoorn 14INT04380 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Inleiding 3 2.1 Leeswijzer 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Uitgangspunten 3 3 Wettelijk kader en begrippen

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Nota Reserves en. Voorzieningen

Nota Reserves en. Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 2009 1 1. Inleiding Hierbij bieden wij u de Nota Reserves en Voorzieningen 2009 aan. Deze nota is een actualisatie van de Nota Reserves en Voorzieningen zoals die in de raadsvergadering

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen 2015 2018 september 2015 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Begrippen en juridisch kader... 6 2.1. Reserves...

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Bijlage: Tabellen reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Bijlage: Tabellen reserves en voorzieningen : Tabellen reserves en voorzieningen Per reserve en voorziening zijn de belangrijkste gegevens vastgelegd in de nu volgende tabellen. Tevens is indien van toepassing een toelichting gegeven en wordt een

Nadere informatie

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen)

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) 2 januari 2014 2 Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2006

Nota Reserves en Voorzieningen 2006 Nota Reserves en Voorzieningen 2006 Gemeente Grave, 7 november 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Onderscheid tussen reserves en voorzieningen volgens het BBV...4 2.1. Eigen of vreemd vermogen... 4

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Schiermonnikoog, 20 december 2005. Voorzien in reserves? 2

Schiermonnikoog, 20 december 2005. Voorzien in reserves? 2 VOORZIEN IN RESERVES? GERESERVEERD VOORZIENINGENBELEID Een notitie over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog VOOOORRWOOOORRDD De gemeente is verplicht jaarlijks een notitie reserves

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 Aanbiedingsformulier Onderwerp Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. RESERVES 5 3.1 ALGEMENE RESERVES 5 3.2 BESTEMMINGSRESERVES

Nadere informatie

Gemeente Putten Pagina 2 van 36 Nota reserves en voorzieningen 2015 Nota Reserves en voorzieningen 2015

Gemeente Putten Pagina 2 van 36 Nota reserves en voorzieningen 2015 Nota Reserves en voorzieningen 2015 Gemeente Putten Pagina 2 van 36 Nota reserves en voorzieningen 2015 Nota Reserves en voorzieningen 2015 Olst-Wijhe, 13 oktober 2015 Documentnummer: 15.021621 Putten Pagina 6 van 36 Nota reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Ede 2016

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Ede 2016 Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Ede 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Begrippen en kaders...4 2.1 Reserves...4 2.2 Voorzieningen...5

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 Postbus 63 3770 AB Barneveld Centrale nummer: 14 0342 Internet: www.barneveld.nl Afdeling Financiën Januari 2014 1 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014

Nota reserves en voorzieningen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving en definities 3. Functies van reserves en voorzieningen 4. Vorming en besteding van reserves en voorzieningen 5. Rentetoevoeging

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

AB 15 041a. Nota Reserves en voorzieningen. 1. Inleiding

AB 15 041a. Nota Reserves en voorzieningen. 1. Inleiding AB 15 041a Nota Reserves en voorzieningen 1. Inleiding Op 4 december 2014 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (hierna: GGDrU) de

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Uitgangspunten stresstest

Uitgangspunten stresstest Uitgangspunten stresstest Hoofdzakelijk op basis van openbare bronnen: Begroting Jaarrekening CBS-statistieken Atlas van de lokale lasten Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen Versie 1.0 1 1. Inleiding De nota reserves en voorzieningen is opgesteld om het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen aan te geven. Het beleid volgt de voorschriften

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen september (definitief)

Nota reserves en voorzieningen september (definitief) Nota reserves en voorzieningen 2017 20 september 2016 1.0 (definitief) Naam opsteller M.T.G. Leenders Datum vaststelling 20 september 2016 Team Financiën Vastgesteld door B&W Datum en versie 20 september

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV

Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV 1 Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV In de volgorde zoals deze ook in gehanteerd in de notitie staan hieronder de stellige uitspreken en aanbevelingen. Omdat sommige aanbevelingen samenhangen

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen

Nota. Reserves en voorzieningen ISHW Nota Reserves en voorzieningen ISHW, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 13-1-14. Januari 2014 2 Voorwoord Ten behoeve van de oprichting van het samenwerkingsverband in de

Nadere informatie

xxxx 2012 Beleidskader Reserves en voorzieningen 2012-2015

xxxx 2012 Beleidskader Reserves en voorzieningen 2012-2015 xxxx 2012 Beleidskader Reserves en voorzieningen 2012-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Rol van de raad... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2. Wijzigingen en beslispunten...

Nadere informatie

Reserves en voorzieningen Geactualiseerde beleidsnota

Reserves en voorzieningen Geactualiseerde beleidsnota Reserves en voorzieningen Geactualiseerde beleidsnota juni 2009 Uitgave : Team Planning en Control Naam : C.F. Eikelenboom Telefoonnummer : 693025 Mail : cf.eikelenboom@deventer.nl Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

- 8. BIJLAGEN EN OVERZICHTEN

- 8. BIJLAGEN EN OVERZICHTEN - 8. BIJLAGEN EN OVERZICHTEN 8.1 Reserves en voorzieningen 8.1.1 De mutaties in de reserves reserves 31.12.2015 2016 2016 31.12.2016 onttrekking nr. eindbalans dotatie (ram) (ram) eindbalans Algemene Reserves

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM "Maximale eenvoud en transparantie" Bergen op Zoom, oktober 2015 I. INLEIDING 3 Doelstelling van de nota 3 Wat is nieuw in deze Nota Reserves

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen 2011-2014 1 1. INLEIDING... 3 2. BEGRIPPEN... 3 2.1. RESERVES... 3 2.2. VOORZIENINGEN... 3 2.3. VERSCHIL TUSSEN EEN BESTEMMINGSRESERVE EN EEN VOORZIENING... 4 3. REGELGEVING...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Voorgenomen besluit De nota reserves en voorzieningen 2013 vaststellen, inclusief de benoemde besluit- en herbevestigingspunten.

Voorgenomen besluit De nota reserves en voorzieningen 2013 vaststellen, inclusief de benoemde besluit- en herbevestigingspunten. No. 2676-1 Emmeloord, 14 februari 2013. Onderwerp Nota reserves en voorzieningen 2013 Voorgenomen besluit De nota reserves en voorzieningen 2013 vaststellen, inclusief de benoemde besluit- en herbevestigingspunten.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve volkshuisvesting

Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve volkshuisvesting Reserve bovenwijkse voorzieningen De reserve is een bestemmingsreserve met het doel om infrastructurele werken te realiseren. De infrastructurele projecten zijn bovenwijks, omdat de kosten redelijkerwijs

Nadere informatie

Nota Reserves augustus 2007

Nota Reserves augustus 2007 Nota Reserves 2007 13 augustus 2007 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Definities 6 2.1 Reserves 2.2 Stille reserves 2.3 Eigen vermogen 2.4 Vreemd vermogen 2.5 Weerstandscapaciteit 3. Wettelijk kader 8

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN Gemeente Nieuwkoop BO Financiën 20 december 2012 Nota reserves en voorzieningen 20 december 2012 1 Nota reserves en voorzieningen 20 december 2012 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties.

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : financiële kaders grondexploitaties : Wonen Voorstelnummer : 16.30 Info bij afdelingshoofd

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN

TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN Toelichting op de functies Reserves en voorzieningen bij een gemeente d.d. 31 december 2010 Bladzijde 1 Toelichting op de functies Reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Volgens artikel 11 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

Volgens artikel 11 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: Meent 94 Postbus 70012 info@rekenkamer.rotterdam.nl t 010 267 22 42 3000 KP Rotterdam www.rekenkamer.rotterdam.nl Gemeente Rotterdam Gemeenteraad d.t.k.v. de griffie Coolsingel 40 3011 AD ROTTERDAM ons

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

RESERVE- EN VOORZIENINGEN BELEID STADSDEEL ZUIDOOST

RESERVE- EN VOORZIENINGEN BELEID STADSDEEL ZUIDOOST RESERVE- EN VOORZIENINGEN BELEID STADSDEEL ZUIDOOST Oktober 2008 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...4 2 ALGEMEEN...5 2.1 BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN... 5 2.2 LEESWIJZER... 5 3

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN Gemeente Nieuwkoop

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN Gemeente Nieuwkoop NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2010 Gemeente Nieuwkoop BO Financiën 17 februari 2010 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel en opzet van de nota reserves en voorzieningen 5 2. SAMENVATTING

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 1. Inleiding In deze nota wordt stilgestaan bij het te hanteren beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen. Doelstelling van deze nota is dan ook om u een beter inzicht

Nadere informatie

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Een notitie over de aanwending van het parkeerfonds nu en in de toekomst. Auteur: Ad Koijen Opdrachtgever: Wil Ronken Status: collegebehandeling Datum:

Nadere informatie