Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015"

Transcriptie

1 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1

2 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie Zuid Holland. De Financiële verordening van de provincie Zuid Holland schrijft voor dat Provinciale Staten (PS) eenmaal in de vier jaar de beleidsnota reserves en voorzieningen vaststellen. De beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 geeft hier invulling aan. Door de provincie worden financiële reserves aangehouden om risico s / onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen, om pieken en dalen in de exploitatiebegroting op te vangen en om in de toekomst een bepaalde prestatie of doel te kunnen realiseren. Per ultimo 2014 is het totaal gereserveerd bedrag 429 mln. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verwachte verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten en om te komen tot een gelijkmatige verdeling van kosten in komende jaren, die zijn oorsprong vinden in het begrotingsjaar of een voorgaand jaar. Per ultimo 2014 bedraagt de omvang van de voorzieningen 35 mln. De voorschriften voor het gebruik van reserves en voorzieningen zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en in de Provinciewet. Rekening houdend met deze voorschriften en wetgeving heeft de provincie de mogelijkheid om naar eigen inzichten een reserve- en voorzieningenbeleid te voeren. De beleidsnota vormt daarmee een uitwerking van en aanvulling op de relevante artikelen uit het BBV en de provinciewet. De voorgaande beleidsnota reserves en voorzieningen van de provincie Zuid Holland is vastgesteld op 29 juni De voorliggende beleidsnota 2015 komt in belangrijke mate overeen met de beleidsnota Zo wordt vastgehouden aan het uitgangspunt dat: - het instellen, wijzigen en opheffen van reserves plaats vindt middels een besluit van PS, - reserves moeten worden onderbouwd (naast onderwerp / bestedingsdoel ook functie, looptijd en bestedingsritme) 1, - bij begroting en bij jaarrekening inzicht wordt gegeven in omvang en toereikendheid van reserves, en - bij jaarrekening inzicht wordt gegeven over doorgeschoven prestaties, als onderdeel van de reserves. Wijzigingen ten opzichte van de beleidsnota 2011 zijn: het onderscheid tussen de relevante wettelijke voorschriften, vastgelegd in BBV en provinciewet, en de aanvullende provinciale beleidskaders, is zichtbaar in de beleidsnota opgenomen, door bij de begroting en de jaarstukken informatie over de beklemdheid van de reserves op te nemen wordt het mogelijk de reserves jaarlijks (in plaats van vierjaarlijks) te beoordelen op heroverweegbaarheid, een algehele redactieslag ten behoeve van de toegankelijkheid van de beleidsnota. Leeswijzer 1 Deze onderbouwing komt voort uit de aanbevelingen van het onderzoeksrapport reserves juist bestemd dat op 26 augustus 2010 door de Randstedelijke Rekenkamer is aangeboden aan PS. 2

3 De beleidsnota gaat in op de algemene kenmerken van reserves en voorzieningen. Vervolgens worden de voorschriften uit wet- en regelgeving opgenomen en toegelicht. Ten slotte worden de aanvullende provinciale kaders voor het gebruik van reserves en voorzieningen verwoord en toegelicht. 3

4 2. Kenmerken van reserves en voorzieningen 2.1 Begripsbepaling reserves Omschrijving Reserves behoren tot het eigen vermogen en zijn vrij te besteden. Voor zover het vermogen nog geen bestemming heeft, is sprake van de algemene reserve en is daarmee een component van het weerstandsvermogen. Het deel van het eigen vermogen dat een bestemming heeft, vormt de bestemmingsreserves. Kenmerken van reserves a. Reserves zijn eigen vermogen De reserves staan aan de passivazijde van de balans en maken deel uit van het eigen vermogen van de provincie. b. Storting Storting in reserves gebeurt ten laste van de reguliere exploitatie. Het wordt aangemerkt als bestemming van het resultaat. c. Aanwending Aanwending van reserves gebeurt indirect ten laste van de reguliere exploitatie. Het aan de reserve onttrokken bedrag wordt ten gunste van de exploitatiebegroting gebracht. Vervolgens wordt hier tegenover een budget opgenomen. Uitgaven (of lagere baten) worden ten laste van dit budget gebracht. d. Bestemming Provinciale Staten kunnen het bestedingsdoel / onderwerp waarvoor de middelen zijn gereserveerd, aanpassen. Daarmee kunnen PS vrij beschikken over deze reserves. e. Instelling Provinciale Staten besluiten tot de instelling van een reserve. f. Financiële onderbouwing Voor de vorming en besteding van reserves is een financiële onderbouwing niet voorgeschreven vanuit BBV of provinciewet. 2.2 Begripsbepaling voorzieningen Omschrijving Voorzieningen zijn balansposten die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico s en verplichtingen waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. De voorziening kan alleen worden ingezet voor de verplichting waarvoor zij is ingesteld. Omdat voorzieningen niet vrij beschikbaar zijn worden ze gerekend tot het vreemd vermogen. Vanwege het verplichtend karakter is voor de instelling van een voorziening geen PS besluit noodzakelijk. Dit is de bevoegdheid van GS. De storting in een voorziening valt onder het budgetrecht van PS. Kenmerken van voorzieningen a. Voorzieningen zijn schulden 4

5 Voorzieningen staan aan de passivazijde van de balans en maken deel uit van het vreemd vermogen van de provincie omdat het onvermijdelijke verplichtingen betreffen. b. Storting Storting in de voorziening gebeurt ten laste van de reguliere exploitatie en is resultaatbepalend. c. Aanwending Lasten worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. d. Bestemming De voorziening is niet vrij besteedbaar. De voorziening is gekoppeld aan de verplichting waarvoor zij is gevormd. e. Instelling De instelling van een voorziening komt voort uit een reële inschatting van een risico / verwachte tegenvaller en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan de balansdatum. Een voorziening kan ook worden gevormd om te komen tot een gelijkmatige verdeling van kosten in komende jaren, die zijn oorsprong vinden in het begrotingsjaar of een voorgaand jaar. f. Financiële onderbouwing Voorzieningen zijn financieel onderbouwd. Deze onderbouwing is de basis van de (jaarlijkse) stortingen in en aanwendingen van de voorzieningen. 2.3 Resume van de verschillen tussen reserves en voorzieningen Belangrijkste verschillen Reserve Voorziening A Vermogenspositie Eigen vermogen Vreemd vermogen B Storting C Aanwending D Bestemming E Instelling Storting ten laste van de exploitatie, na resultaatbepaling. Dit is de bevoegdheid van PS. De middelen worden aan de reserve onttrokken en op de exploitatie opgenomen. Daartegenover wordt een lastenbudget op de exploitatie opgenomen. Dit is de bevoegdheid van PS. Vrij besteedbaar. PS kan de bestemming wijzigen Reserves worden ingesteld op basis van een PS-besluit F Financiële onderbouwing Niet wettelijk voorgeschreven Verplicht Storting gebeurt ten laste van de exploitatie en is resultaatbepalend. Dit is de bevoegdheid van PS. Aanwending gaat rechtstreeks ten laste van de voorziening en is de bevoegdheid van GS. Niet vrij besteedbaar; slechts inzetbaar voor de betreffende verplichting. Voor de instelling van een voorziening is een PS-besluit niet noodzakelijk. 5

6 6

7 3. Wettelijk kader betreffende reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen maken deel uit van de balans van de provincie. De storting en onttrekking aan reserves en de vorming van voorzieningen maken deel uit van de exploitatiebegroting van de provincie. Hierop zijn voorschriften, vastgelegd in het BBV en de Provinciewet, van toepassing. 3.1 Bevoegdheid tot het instellen, wijzigen en opheffen van reserves en voorzieningen Provinciale Staten zijn bevoegd tot het instellen van bestemmingsreserves 2. De instelling van voorzieningen behoeft niet de instemming van PS. Er zijn geen wettelijke voorschriften betreffende het wijzigen en opheffen van reserves en voorzieningen. Toelichting: Reserves zijn eigen vermogen en staan ter beschikking van PS. Reserves mogen gevormd worden. Voorzieningen zijn vreemd vermogen; er staan verplichtingen tegenover die redelijkerwijs zijn in te schatten. Om die reden is het niet nodig dat PS een besluit nemen om een voorziening te vormen. 3.2 Functies van de reserves In de balans worden de reserves onderscheiden naar 3 : - Algemene reserve - Bestemmingsreserves Toelichting: De provincie Zuid Holland houdt een Algemene reserve aan om risico s te kunnen opvangen (bufferfunctie). Binnen de bestemmingsreserves maakt de provincie onderscheid naar reserves die dienen om pieken en dalen in de exploitatie op te vangen (egalisatiefunctie) en reserves die dienen om in de toekomst een bepaalde prestatie te realiseren (spaarfunctie en functie doorgeschoven prestaties ) 3.3 Omvang van de stortingen en onttrekkingen aan reserves Stortingen en onttrekkingen aan reserves zijn toegestaan voor zover deze gedekt zijn door een PSbesluit dat voor 31 december van het verslagjaar is genomen. 4 Toelichting: Een PS-besluit tot storting / onttrekking aan een reserve kan in de begroting verwerkt zijn. Dit is echter niet verplicht. Leidend is de aanwezigheid van een tijdig genomen PS-besluit om een reserve voor een bepaald bestedingsdoel aan te houden, en waarin de voeding en onttrekking van de reserve is geduid. 3.4 Omvang van de stortingen en onttrekkingen aan voorzieningen De omvang van de stortingen (of onttrekkingen) aan voorzieningen wordt bepaald door de omvang van de toekomstige verplichtingen waarvoor de voorziening is gevormd. Dit kunnen verplichtingen en verwachte verliezen zijn waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten en om te komen tot een gelijkmatige verdeling van kosten in komende jaren, die zijn oorsprong vinden in het begrotingsjaar of een voorgaand jaar. 2 Bron: BBV artikel 43 3 Bron: artikel 43 BBV 4 Bron: BBV, Kadernota rechtmatigheid 2013, onderdeel 3.3.4: Onttrekken of doteren aan bestemmingsreserves. 7

8 Toelichting De hoogte van de voorziening moet toereikend zijn (niet te weinig, niet te veel) voor de verplichting waarvoor het is ingesteld. Indien de verplichting of het risico wijzigt, dan moet de omvang van de voorziening hierop worden aangepast. Dit kan leiden tot een (extra) storting ingeval het nadeel oploopt, dan wel een vrijval, indien het risico / nadeel lager uitpakt 3.5 Rentebijschrijving Rentetoevoegingen aan reserves en aan voorzieningen zijn niet toegestaan. De uitzondering betreft de voorziening waarbij de omvang is berekend op basis van Contante-waarde. Toelichting: Indien de omvang van de voorziening is berekend op basis van contante waarde, dan zal jaarlijks een bedrag ter grootte van de rente moeten worden toegevoegd. Daarmee wordt voorkomen dat de voorziening niet meer toereikend is 5. Het komt voor dat aan voorzieningen op grond van regelgeving een verplichte toevoeging moet worden gedaan die gelijk is aan de rente over het saldo. Een dergelijke toevoeging wordt niet gezien als een rentetoevoeging maar als een toevoeging om de voorziening op de juiste hoogte te houden. 3.6 Informatie over reserves in begroting en jaarstukken Het BBV bevat voorschriften voor het opnemen van informatie in de begroting over reserves. Zo dient de toelichting op de meerjarenraming een overzicht per jaar van de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves te bevatten 6. In de uiteenzetting van de financiële positie, als onderdeel van de begroting, dient de stand en het verloop van de reserves te worden opgenomen 7. In het BBV is opgenomen dat ook in de jaarstukken nadere informatie wordt opgenomen over de algemene reserve en over elke (bestemmings)reserve 8. Het gaat om: 1. Toelichting over de aard en reden van elke reserve en over de toevoegingen en onttrekkingen. 2. Weergave van het verloop gedurende het jaar in een overzicht waaruit blijkt: a. Het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; b. De toevoegingen of onttrekkingen uit hoofde van het voorgaande boekjaar; c. De toevoegingen of onttrekkingen bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening; d. De verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke reserve is gevormd; e. Het saldo aan het einde van het begrotingsjaar. Toelichting: De verminderingen genoemd onder d vloeien voort uit de verplichting dat activa met economisch nut voor het bedrag van de investering worden geactiveerd. Reserves mogen niet rechtstreeks in mindering worden gebracht op het investeringsbedrag 9. 5 De voorziening Pensioenen GS (ten behoeve van pensioenverplichtingen van de GS-leden) is berekend op basis van Contante waarde. Deze wijze van berekenen werd ook gehanteerd voor de voormalige voorziening Merwedekanaal. 6 Bron: artikel 23 lid c BBV 7 Bron: artikel 20 lid 2c BBV 8 Bron: artikel 54 BBV 9 De PZH houdt geen reserves aan die ten doel hebben om deze in mindering te brengen op geïnvesteerde bedragen. 8

9 3.7 Informatie over voorzieningen in begroting en jaarstukken Het BBV bevat voorschriften voor het opnemen van informatie in de begroting over voorzieningen. Zo dient bij de uiteenzetting van de financiële positie de stand en het verloop van de voorzieningen te worden opgenomen 10. In het BBV is opgenomen dat ook in de jaarstukken nadere informatie wordt opgenomen over de voorzieningen 11. Het gaat om: 1. Toelichting over de aard en reden van de voorzieningen en over de wijzigingen daarin. 2. Weergave van het verloop gedurende het jaar in een overzicht waaruit blijkt: a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; b. de toevoegingen; c. ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen; d. de aanwendingen; e. saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 10 Bron: artikel 20 lid 2e BBV 11 Bron: artikel 55 BBV 9

10 4. Provinciaal kader betreffende reserves en voorzieningen Het provinciaal kader betreffende de reserves en voorzieningen bevat afspraken die aanvullend zijn op de wet- en regelgeving (BBV en Provinciewet). De indeling van het vorige hoofdstuk met het wettelijk kader wordt gevolgd. Deze wordt aangevuld met een onderwerp waarvoor in wet- en regelgeving geen kader is opgenomen. Het centrale uitgangspunt achter het (aanvullend) provinciaal kader voor reserves is dat terughoudend wordt omgegaan met reserves en dat alleen voor specifieke onderwerpen reserves worden gevormd. In de meerjarenbegroting dienen de baten en lasten zo goed mogelijk te worden toegerekend aan de jaren, waarop ze betrekking hebben. Hierdoor kan er een duidelijke koppeling gemaakt worden met de in de begroting opgenomen SMART-geformuleerde doelen en prestaties. De vorming van reserves gaat in tegen dit principe. Middelen worden in mindere mate toegerekend aan specifieke jaarschijven en in de begroting opgenomen doelen en prestaties. 4.1 Bevoegdheid tot het instellen, wijzigen en opheffen van reserves en voorzieningen Voor het wijzigen en opheffen van reserves en voorzieningen geldt hetzelfde regime als voor het instellen er van. Voorzieningen zijn vreemd vermogen waar verplichtingen tegenover staan die redelijkerwijs zijn in te schatten. Voor het instellen (en het wijzigen of opheffen) van voorzieningen is geen expliciete besluitvorming van PS nodig. Voor het instellen van reserves is, op grond van het wettelijk kader, een PS-besluit nodig. De aanvullende provinciale bepaling is om het wijzigen of opheffen van reserves ook te baseren op een PS-besluit. Beleidsuitgangspunt 1 Het wijzigen en opheffen van reserves vindt plaats door een besluit van PS Toelichting: Onder wijzigen wordt verstaan: - Het wijzigen van de omvang van de stortingen en onttrekkingen - Het wijzigen van het onderwerp waarvoor de reserve is gevormd - Het wijzigen van de looptijd van de reserve De verwerking van een PS-besluit over reserves vindt plaats in één van de reguliere P&C producten (begroting, voorjaarsnota, najaarsnota, jaarstukken). Het besluit om een reserve in te stellen, te wijzigen of op te heffen kan onderdeel zijn van een regulier P&C product, doch dat is niet verplicht.. Beleidsuitgangspunt 2 Reserves worden ingesteld per onderwerp binnen een programma. Toelichting Met het onderwerp wordt het specifiek bestedingsdoel van de gereserveerde middelen geduid. Met deze informatie is PS in staat om een integrale afweging te maken ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen. Beleidsuitgangspunt 3 Bij de instelling van een reserve wordt het onderwerp waarvoor de reserve wordt gevormd, toegelicht. Dit houdt in dat, naast de vermelding van het onderwerp, wordt ingegaan op looptijd, omvang en bestedingsritme, voeding en functie. 10

11 Toelichting: Het specifieke bestedingsdoel van reserves volgt uit de onderbouwing die bij de instelling van de reserve wordt verstrekt. De onderbouwing van een reserve bevat ten minste de volgende informatie - Programma: een reserve is gekoppeld aan één van de begrotingsprogramma s. - Onderwerp: veelal zal het gaan om het dekken van meerjarige uitvoeringsprogramma s of projecten. Daar waar mogelijk wordt verwezen naar onderliggende (meerjarige) uitvoeringsplannen. - Looptijd: wanneer de looptijd is verstreken vallen de resterende middelen vrij ten gunste van de financiële ruimte tenzij besloten wordt tot verlenging van de looptijd. - Omvang en bestedingsritme: het gebruik (storting en onttrekking) van de reserve wordt in de meerjarenraming van de begroting opgenomen. - Voeding; mogelijke voedingsbronnen (dekkingsbronnen) zijn programmabudget en financiële ruimte. - Functie: de onderscheiden functies zijn buffer, egalisatie, spaar en doorgeschoven prestaties. o Er is sprake van een buffer als de reserve is ingesteld om risico s / onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Dit betreft in ieder geval het vaste deel van de algemene reserve. o Van een egalisatiefunctie is sprake als de reserve dient om pieken en dalen in de exploitatiebegroting op te vangen. o De spaarfunctie betreft de reserves die zijn ingesteld om in de toekomst een bepaalde prestatie / doel te realiseren. o Ten slotte de functie Doorgeschoven prestaties. Dit betreft de reserves om binnen één jaar een bepaalde prestatie te realiseren. Met het expliciet benoemen, onderbouwen en per programma opnemen, ontstaat voor PS per programma inzicht in de niet gerealiseerde prestaties waarvoor middelen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Het voorstel om een voorgenomen prestatie door te schuiven naar een volgend jaar wordt uiterlijk bij de Najaarsnota van het begrotingsjaar aan PS aangeboden. PS besluiten bij Najaarsnota over de instelling van deze reserve. 4.2 Functies van de reserves Geen aanvullende provinciale kaders, anders dan hierboven is opgenomen onder beleidsuitgangspunt Omvang van de stortingen en onttrekkingen aan reserves Geen aanvullende provinciale kaders 4.4 Omvang van de stortingen en onttrekkingen aan voorzieningen Beleidsuitgangspunt 4 Voor kapitaalgoederen kunnen voorzieningen voor groot onderhoud worden gevormd op basis van een door PS vastgesteld meerjarig beheer- en onderhoudsplan. Toelichting Het doel van een dergelijke voorziening is om de kosten van groot onderhoud dat over de tijd onregelmatig van omvang is, te spreiden over een aantal begrotingsjaren. Er is sprake van kostenegalisatie. De onderhoudskosten komen in het jaar van uitvoering ten laste van de voorziening. 11

12 De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening is idealiter een gelijkblijvend bedrag en toereikend om de kosten van het gepland onderhoud te dekken. 4.5 Rentebijschrijving Geen aanvullende provinciale kaders 4.6 Informatie over reserves in begroting en jaarstukken Het BBV bevat voorschriften voor het opnemen van informatie over reserves in de begroting en in de jaarrekening (zie onderdeel 3.6 van deze beleidsnota). Beleidsuitgangspunt 5 Bij de begroting en de jaarstukken wordt inzicht gegeven in de toereikendheid en beklemdheid van reserves. Toelichting Met het voortschrijden van de tijd kan het inzicht in de doelen waarvoor reserves worden aangehouden toenemen. Dit inzicht kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd in uitvoeringsprogramma s of plannen en de omvang en bestedingsritme betreffen. Onder toereikendheid wordt verstaan: de omvang van de reserve, afgezet tegen de budgetbehoefte van het onderwerp waarvoor de reserve is gevormd. Onder beklemdheid wordt verstaan: het bestemmen van (gereserveerde) middelen door het aangegaan zijn van juridische verplichtingen en door gemaakte bestuurlijke afspraken, maar die nog niet tot uitvoering zijn gebracht. De mate van beklemming is een indicatie van de voortgang van de planvorming om het doel te realiseren. Hoewel er sprake is van beklemming wil dat niet zeggen dat PS gehouden is aan de realisatie van het voorgenomen bestedingsdoel. Echter, naarmate de beklemming toeneemt, zal het lastiger zijn om aan de volledige omvang van de reserve een alternatieve aanwending te geven. 4.7 Informatie over voorzieningen in begroting en jaarstukken Geen aanvullende provinciale kaders 4.8 Overige provinciale kaders betreffende reserves en voorzieningen Beleidsuitgangspunt 6 Er is een voorziening dubieuze debiteuren ingesteld. De omvang van de voorziening dubieuze debiteuren is gebaseerd op een beoordeling van de groep vorderingen kleiner dan en een beoordeling van elke vordering groter dan Toelichting De voorziening dubieuze debiteuren is gevormd met het oog op het risico van oninbaarheid van vorderingen. 12

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Beleidsnota reserves en voorzieningen

Beleidsnota reserves en voorzieningen Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Gemeente Cuijk Datum vaststelling: 14 december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding herziening beleidsnota reserves en voorzieningen 2 1.2 Doel van

Nadere informatie

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 September 2014 1.

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015

Nota reserves en voorzieningen 2015 Datum: 27-08-2015 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Algemene kenmerken van reserves en voorzieningen... 3 2.1 Begripsbepaling reserves... 3 2.2 Begripsbepaling voorzieningen...

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Nota Reserves en voorzieningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen. Concept, oktober 2014

Nota reserves en voorzieningen. Concept, oktober 2014 Nota reserves en voorzieningen Concept, oktober 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Dennis Ellenbroek FUNCTIONARIS Financieel specialist Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 0.1 20 oktober Definitief concept

Nadere informatie

NOTA RESERVES VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES VOORZIENINGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 1. Inleiding Reserves maken een onderdeel uit van de vermogenspositie van een organisatie. Sinds de start van de Omgevingsdienst zijn een beperkt aantal reserves gevormd.

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Versie Deelraad April 2012. Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen

Versie Deelraad April 2012. Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen Versie Deelraad April 2012 Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen Inhoud 1. Inleiding 4 2. Begripsbepaling 5 2.1 Reserves 5 2.2 Voorzieningen 7 2.3 Verschil tussen een bestemmingsreserve en een voorziening

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN Nota reserves en voorzieningen 2014 GR - pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Inleiding 2 2. Overzicht van reserves en voorzieningen resultaatsbestemming 2009 3 3. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen BghU 2018

Nota reserves en voorzieningen BghU 2018 Nota reserves en voorzieningen BghU 2018 1 1. Inleiding Artikel 11 van de verordening financieel beheer BghU 2018 bevat de volgende bepalingen 1. De directie legt minimaal eens per vijf jaar (een herijking

Nadere informatie

Kadernota reserves en voorzieningen

Kadernota reserves en voorzieningen Gemeente Almere 11 januari 2017 Kadernota reserves en voorzieningen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN RESERVES EN VOORZIENINGEN... 4 2.1 2.2 2.3 Onderscheid reserves en voorzieningen... 4

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ferwerderadiel. Nr. 134255 30 september 2016 Nota Reserves en Voorzieningen 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling van deze nota 3. Functies reserves

Nadere informatie

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Inhoud Inleiding... 2 1. Vorming van reserves en voorzieningen... 3 1.1. Vorming van reserves... 3 1.2. Vorming

Nadere informatie

Beleidsnota. Reserves en voorzieningen. Versie: 9 november 2011

Beleidsnota. Reserves en voorzieningen. Versie: 9 november 2011 Beleidsnota Reserves en voorzieningen Versie: 9 november 2011 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader... 3 3. Functies van reserves en voorzieningen... 3 4. Onderscheid tussen reserves

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 Januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 5 2.1 Reserves... 5 2.2 Voorzieningen... 8 3 Beleid en beheer van reserves... 11 3.1 De instellingscriteria... 11 3.2 De wijze van

Nadere informatie

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen)

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) 2 januari 2014 2 Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. RESERVES 5 3.1 ALGEMENE RESERVES 5 3.2 BESTEMMINGSRESERVES

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE WAALWIJK NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2. Begripsbepaling... 4 2.1 Reserves... 4 2.2 Voorzieningen... 7 3 Beleid en beheer van reserves... 9 3.1 De instellingscriteria...

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog

Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog Voorwoord De gemeente is verplicht om één keer per vier jaar een nota reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen. Riedsútstel Ried : 26 maart 2015 Status : Besluitvormend Eardere behandeling : Opiniërend dd. 19 maart 2015 Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : Gerda Postma Amtner : W. Kobus Taheakke : Nota

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene regels met betrekking tot het reserve- en voorzieningenbeleid... 5 2.1. Inleiding...

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020

GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020 GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020 Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstelling Blz. 2 2 Begrippen en kaders 3 3 Uitgangspunten van beleid 5 4 Weerstandsvermogen 8 5 Voorstellen

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014 Gemeente Korendijk

Nota reserves en voorzieningen 2014 Gemeente Korendijk *0010100120132873* KNDK/2013/2873 Nota reserves en voorzieningen 2014 Gemeente Korendijk Concept 19-10-2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Begrippen 3 3. Beleidsuitgangspunten en kaderstelling 5 4.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen september (definitief)

Nota reserves en voorzieningen september (definitief) Nota reserves en voorzieningen 2017 20 september 2016 1.0 (definitief) Naam opsteller M.T.G. Leenders Datum vaststelling 20 september 2016 Team Financiën Vastgesteld door B&W Datum en versie 20 september

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Ontwerp beleidsnota. reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017

Ontwerp beleidsnota. reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Postbus 66 2501 CB DEN HAAG Telefoon: 088-5445100 e-mail: informatie@mrdh.nl

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM "Maximale eenvoud en transparantie" Bergen op Zoom, oktober 2015 I. INLEIDING 3 Doelstelling van de nota 3 Wat is nieuw in deze Nota Reserves

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

xxxx 2012 Beleidskader Reserves en voorzieningen 2012-2015

xxxx 2012 Beleidskader Reserves en voorzieningen 2012-2015 xxxx 2012 Beleidskader Reserves en voorzieningen 2012-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Rol van de raad... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2. Wijzigingen en beslispunten...

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE DIEMEN 2009

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE DIEMEN 2009 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE DIEMEN 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Algemene theorie over reserves en voorzieningen...2 3. Rente en reserves...5 4. Wijzigingen in regelgeving...8 5. Huidige

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d.

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d. Ontwerpbesluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 3 oktober 2014 Onderwerp Financiºle verordening Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. ; Gelet

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2006

Nota Reserves en Voorzieningen 2006 Nota Reserves en Voorzieningen 2006 Gemeente Grave, 7 november 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Onderscheid tussen reserves en voorzieningen volgens het BBV...4 2.1. Eigen of vreemd vermogen... 4

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 Postbus 63 3770 AB Barneveld Centrale nummer: 14 0342 Internet: www.barneveld.nl Afdeling Financiën Januari 2014 1 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen

Nota. Reserves en voorzieningen ISHW Nota Reserves en voorzieningen ISHW, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 13-1-14. Januari 2014 2 Voorwoord Ten behoeve van de oprichting van het samenwerkingsverband in de

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beleidsnota 2009 inzake reserves en voorzieningen (eerste revisie)

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beleidsnota 2009 inzake reserves en voorzieningen (eerste revisie) Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beleidsnota 2009 inzake reserves en voorzieningen (eerste revisie) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 INHOUD RAPPORT BLZ. BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT) ACTIVA 2014 2013 VASTE

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

RESERVE- EN VOORZIENINGEN BELEID STADSDEEL ZUIDOOST

RESERVE- EN VOORZIENINGEN BELEID STADSDEEL ZUIDOOST RESERVE- EN VOORZIENINGEN BELEID STADSDEEL ZUIDOOST Oktober 2008 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...4 2 ALGEMEEN...5 2.1 BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN... 5 2.2 LEESWIJZER... 5 3

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Nota. reserves en voorzieningen 2014. gemeente Hellendoorn

Nota. reserves en voorzieningen 2014. gemeente Hellendoorn Nota reserves en voorzieningen 2014 gemeente Hellendoorn 14INT04380 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Inleiding 3 2.1 Leeswijzer 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Uitgangspunten 3 3 Wettelijk kader en begrippen

Nadere informatie

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Provincie Groningen December 2014 1. Inleiding Op basis van de Financiële Verordening Provincie Groningen dienen Gedeputeerden Staten (GS) ten minste eenmaal

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN

TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN Toelichting op de functies Reserves en voorzieningen bij een gemeente d.d. 31 december 2010 Bladzijde 1 Toelichting op de functies Reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Nota Reserves en voorzieningen gemeente Papendrecht 2015

Nota Reserves en voorzieningen gemeente Papendrecht 2015 Nota Reserves en voorzieningen gemeente Papendrecht 2015 Versie 2.0 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 stelling... 5 1.3 Wettelijk kader... 5 1.4 Leeswijzer... 5 2. Begrippen en kaders...

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Schiermonnikoog, 20 december 2005. Voorzien in reserves? 2

Schiermonnikoog, 20 december 2005. Voorzien in reserves? 2 VOORZIEN IN RESERVES? GERESERVEERD VOORZIENINGENBELEID Een notitie over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog VOOOORRWOOOORRDD De gemeente is verplicht jaarlijks een notitie reserves

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Reserves en voorzieningen Geactualiseerde beleidsnota

Reserves en voorzieningen Geactualiseerde beleidsnota Reserves en voorzieningen Geactualiseerde beleidsnota juni 2009 Uitgave : Team Planning en Control Naam : C.F. Eikelenboom Telefoonnummer : 693025 Mail : cf.eikelenboom@deventer.nl Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen. Gemeente Landsmeer

Nota Reserves en Voorzieningen. Gemeente Landsmeer Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Landsmeer Pagina 1 Pagina 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 6 2. Ontwikkeling totale omvang reserves en voorzieningen 7 3. Wettelijk kader 8 3.1. Reserves...

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV

Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV 1 Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV In de volgorde zoals deze ook in gehanteerd in de notitie staan hieronder de stellige uitspreken en aanbevelingen. Omdat sommige aanbevelingen samenhangen

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie