AB a. Nota Reserves en voorzieningen. 1. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AB 15 041a. Nota Reserves en voorzieningen. 1. Inleiding"

Transcriptie

1 AB a Nota Reserves en voorzieningen 1. Inleiding Op 4 december 2014 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (hierna: GGDrU) de Financiële verordening Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015, een verordening conform artikel 212 van de Gemeentewet, vastgesteld. Artikel 12 lid 2 van deze verordening bepaalt dat de nota reserves en voorzieningen tenminste één keer in de vier jaar aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. De huidige nota Reserves en voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement is op 6 december 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de toenmalige gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland en is in werking getreden vanaf 1 januari Actualisatie van de nota zou derhalve formeel volgens de vigerende regeling uiterlijk eind 2016 dienen plaats te vinden. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDrU op 9 juli 2015 heeft het bestuur verzocht de actualisatie van de nota Reserves en voorzieningen vervroegd uit te voeren. Daar waar de huidige nota Reserves en voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement nog in één nota is verwerkt zal een splitsing worden aangebracht in een nota Reserves en voorzieningen en een nota Risicomanagement en weerstandsvermogen. Hiermee wordt namelijk aansluiting gevonden bij de bepalingen van de financiële verordening van de GGDrU en wordt tevens de mogelijkheid geboden om de nota Reserves en voorzieningen desgewenst in een hogere frequentie dan tenminste één keer in de vier jaar aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. De bepalingen in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen zijn minder aan verandering onderhevig zodat een actualisatie van één maal in de vier jaar meer dan voldoende is. In deze nota zal nader worden ingegaan op de (wettelijke) kaders van de reserves en voorzieningen alsmede zal een beschrijving en toelichting worden gegeven op de verschillende aanwezige reserves en voorzieningen. Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 1/17

2 2. Wettelijke aspecten Het omgaan met de reserves en voorzieningen is één van de instrumenten van het financieel beleid en daarom vatbaar voor bestuurlijke keuzes. De keuze wordt veelal ingegeven door een bedrijfseconomische en/of een politieke visie. Het relevante kader wordt primair gevormd door artikel 42 tot en met 45 van het BBV. Daarnaast heeft de commissie BBV via notities, uitspraken, richtlijnen en antwoorden op vragen het kader nader uitgewerkt. In onderstaande tabel wordt het onderscheid tussen de reserves en voorzieningen in het kort weergegeven. Reserve Verantwoordelijkheid Algemeen bestuur, het betreft financieel beleid. Het instellen, doteren, onttrekken en opheffen van een reserve is een bevoegdheid van het algemeen bestuur Dagelijks bestuur, het betreft financieel beheer. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het instellen, doteren, aanwenden en opheffen van een voorziening, met uitzondering van de voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)kosten Wijziging bestemming Mogelijk Niet mogelijk Onderdeel van het Eigen vermogen Vreemd vermogen Opbouw (dotatie) Resultaatbestemming of via begroting(swijziging) Resultaatbepaling De dotatie aan een voorziening is een last voor de begroting (ten laste van betreffende programma) Onttrekking Resultaatbestemming of via begroting(swijziging) Buiten exploitatie om en wordt direct in mindering gebracht op de voorziening Aanwending vrij Ja (besluit algemeen bestuur) Nee, slechts voor het betreffende doel Financieel onderbouwd Niet verplicht maar wenselijk om bestemmingsreserve financieel te onderbouwen Ja, verplicht 2.1 Reserves Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) onderscheidt drie soorten reserves (art. 43 BBV): de algemene reserve, bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht (tarief-egalisatie) en overige bestemmingsreserves. Reserves worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die bedrijfseconomisch gezien vrij zijn om te besteden. Politiek gezien kan aan met name genoemde reserves een bepaalde bestemming worden gegeven. De reserves worden daarom onderscheiden in een algemene reserve en meerdere bestemmingsreserves. s zijn geen harde verplichtingen en mogen gevormd worden. Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 2/17

3 Algemene reserve De algemene reserve is de reserve, niet zijnde bestemmingsreserves, die primair dienen als weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De omvang van de algemene reserve is afhankelijk van de risico s die de gemeente, afgezet tegen de exploitatie, loopt. Op de te hanteren criteria wordt in het vervolg van deze notitie teruggekomen. De vorming van de algemene reserve geschiedt in de regel door bestemming van het batige exploitatiesaldo van een willekeurig boekjaar. Aanwending van de algemene reserve kan alleen plaatsvinden door het nemen van een expliciet besluit van het Algemeen Bestuur. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven (art. 43 BBV). Voorts dienen stille reserves, die van substantiële betekenis kunnen zijn, in relatie tot het balanstotaal dan wel de financiële positie, zichtbaar te worden gemaakt bij de jaarrekening in de toelichting bij de balans. Van een stille reserve is sprake als de marktwaarde (actuele opbrengstwaarde) van een actief hoger is dan de boekwaarde, die gebaseerd is op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Het betreft nietbedrijfsgebonden activa die een aanzienlijk hogere waarde hebben dan de boekwaarde. 2.2 en Voor de definitie van het begrip voorzieningen is in het BBV aansluiting gezocht bij het BW2. In artikel 44 van het BBV is bepaald wanneer er sprake is van voorzieningen. en zijn passiefposten op de balans, die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Het gaat bij voorzieningen om verplichtingen waarbij tijdstip van voordoen en omvang nog onzeker zijn, zoals garantieverplichtingen en dergelijke. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud. Ook kunnen voorzieningen een schatting betreffen van de lasten voortvloeiend uit de bedrijfsvoering, zoals rechtsgedingen, reorganisaties en dergelijke. Voor de gevolgen van toekomstige gebeurtenissen, die niet in causale relatie staan tot het bedrijfsgebeuren in de periode voorafgaand aan de balansdatum, kunnen geen voorzieningen worden gevormd. In artikel 44 lid 2 (BBV) is bepaald dat tot de voorzieningen ook moeten worden gerekend de van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de van een Europees of Nederlands overheidslichaam ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. De middelen van deze organisaties, die in een volgend begrotingsjaar gebruikt gaan worden, dienen als vooruit ontvangen bedragen te worden verwerkt (overlopende passiva). Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 3/17

4 Artikel 44 lid 3 (BBV) bepaalt dat geen voorzieningen mogen worden getroffen voor jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, zoals pensioen en wachtgeldverplichtingen. Reden hiervoor is dat dergelijke verplichtingen bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen al in de begroting en de meerjarenraming zijn verwerkt. Verplichtingen waarvan het bedrag oploopt, dienen wel als voorziening te worden opgenomen, bijvoorbeeld kan gedacht worden aan wachtgeldverplichtingen bij personele krimp. en moeten naar beste schatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico s. Als onderligger voor de voorzieningen wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van beheerplannen. De onderbouwing, planning van de uitgaven en de voeding van de voorzieningen zijn in de beheerplannen samengevat en in de tijd uitgezet. Vereist is dat de beheerplannen periodiek worden geëvalueerd en dienovereenkomstig, indien noodzakelijk, worden bijgesteld. 2.3 Functies reserves en voorzieningen In het totale financiële beleid hebben de reserves en voorzieningen verschillende functies, te weten: a. de bufferfunctie; b. de bestedingsfunctie; c. de financieringsfunctie; d. de inkomensfunctie; e. de verplichtingenfunctie; f. de egalisatiefunctie. De onder a. en b. genoemde functies worden aangeduid als de primaire functies, de beide andere als secundaire functies. Ad. a. Bufferfunctie Zoals is aangegeven is met name de algemene reserve bedoeld als buffer om bij bepaalde onvoorziene omstandigheden te kunnen worden ingezet. Dit geldt in principe ook voor bestemmingsreserves, die met een risicomotief zijn gevormd. In de praktijk wordt een norm gehanteerd voor het aanhouden van een minimaal niveau aan reserves. Hier wordt in het verdere vervolg van deze nota op teruggekomen. Ad. b. Bestedingsfunctie De overige reserves en voorzieningen zijn, al dan niet verplicht, in het leven geroepen om besteed te worden aan een van tevoren bepaald doel. Bij de zogenaamde bestemmingsreserves ligt het bestedingsdoel vast. Hierbij kan sprake zijn van éénmalige doelen, meestal kapitaallasten van investeringen. Bij ongelimiteerde doelen betreffen het meestal kapitaalbijdragen ten behoeve van het realiseren van investeringen. Ad. c. Financieringsfunctie Van belang is hierbij de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Deze wet beoogt een solide financieringswijze van de decentrale overheden te bevorderen en schommelingen van rentelasten zo veel mogelijk te beperken. Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 4/17

5 De financiering van kapitaaluitgaven kan geschieden door het gebruiken van de reserves en voorzieningen als financieringsmiddel (interne financiering) of anderzijds door het aantrekken van vaste geldleningen (vaste financiering). Bij gebruik van reserves (eigen vermogen) en voorzieningen (vreemd vermogen) behoeft geen beroep te worden gedaan op de geld- en kapitaalmarkt. Indien op grond van een besluit van het algemeen bestuur een reserve of voorziening wordt aangewend vervalt automatisch de financieringsfunctie en moet via de kapitaalmarkt een vaste geldlening worden aangetrokken ter vervanging van de weggevallen financieringsmiddelen. Ad. d. Inkomensfunctie Door de aanwending van reserves en voorzieningen voor de financiering van kapitaaluitgaven, wordt op de aan externe financiers te betalen rentelasten bespaard. Door voor deze bespaarde rentelasten een fictieve rentelast op te nemen worden de producten via de kapitaallasten belast met het niveau van de rentelasten als ware er sprake van externe financiering. Ook kan de rente als structureel dekkingsmiddel ten gunste van de exploitatie worden gebracht. Deze handelswijze impliceert dat, indien de desbetreffende reserve geheel of gedeeltelijk wordt aangewend, de renteopbrengst vervalt en er in de exploitatie een structureel tekort ontstaat. Derhalve is er dan sprake van een beperking in de besteedbaarheid van de reserve (= geblokkeerde reserve). Ad e. Verplichtingenfunctie De verplichtingenfunctie heeft betrekking op voorzieningen. Een voorziening heeft een karakter van een verplichting die de GGDrU is aangegaan en waarvoor de benodigde middelen beschikbaar moeten zijn. Voorbeeld zijn wachtgeldverplichtingen. Ad f. Egalisatiefunctie Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om noodzakelijke aanpassingsprocessen geleidelijk (en dus niet schoksgewijs) te laten verlopen. Er ontstaat zodoende een regelmatige verdeling over de jaren heen, mede om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in het resultaat te voorkomen. 2.4 Minimum- en maximumpositie algemene reserves Algemene reserve Ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken dient voor de algemene reserve een bepaald minimumniveau in stand te worden gehouden om tenminste nadelige saldi van de exploitatie en eventuele calamiteiten te kunnen opvangen. Het is wenselijk een risicobuffer aan te houden ter dekking van potentieel aanwezige risico s. Een algemene maatregel voor de bepaling van dit niveau is wettelijk niet aangegeven. Een en ander hangt af van de wijze waarop de risico s zijn afgedekt. Bijvoorbeeld bij het beheersmatig werken op basis van beheerplannen, waarin het meerjarig onderhoud is vastgelegd, wordt minder risico gelopen en kan een lagere financiële risicobuffer worden aangehouden. Het aangaan van verzekeringen is een andere optie. Voor een gemeenschappelijke regeling, zoals de GGDrU, speelt daarnaast mee dat de gemeenten in de regio Utrecht er zorg voor dragen om binnen de eigen financiële huishouding voldoende weerstandsvermogen op te bouwen om eventuele negatieve Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 5/17

6 (exploitatie)saldi bij een gemeenschappelijke regeling op te vangen. Formeel gezien zou de GGDrU daarmee geen algemene reserve hoeven aan te houden. De GGDrU moet echter in staat worden gesteld om potentiële risico s, die worden bepaald aan de hand van een jaarlijkse risico analyse, zelf af te kunnen dekken met het aanwenden van de algemene reserve. Deze beleidslijn wordt ook onderschreven door de Provincie Utrecht s en voorzieningen De omvang van de bestemmingsreserves dient zodanig te zijn dat hieruit de toekomstige bestedingen kunnen worden gedekt. Wanneer de maximale omvang voor het aangegeven doel is bereikt dienen verdere toevoegingen achterwege te blijven of te worden bijgesteld. en moeten volgens de voorschriften precies dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico s waarvoor ze zijn ingesteld. 2.5 Rentetoerekening Door het vormen van reserves en voorzieningen wordt vermogen afgezonderd. Door de reserves en voorzieningen te gebruiken als intern financieringsmiddel wordt rente bespaard, die anders betaald had moeten worden voor het aantrekken van vreemd vermogen (leningen). Uitgangspunt van de GGDrU is om geen rente toe te rekenen aan de investeringen en derhalve ook geen rente toe te voegen aan de reserves en voor zover mogelijk aan voorzieningen. Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 6/17

7 3. Beleidsuitgangspunten 3.1 Instellen nieuwe reserves en voorzieningen Reserves Een reserve maakt onderdeel uit van het eigen vermogen en wordt ingesteld door een besluit van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur besluit daarbij over de omvang van de reserve, het specifieke doel waarvoor de reserve is bedoeld en de maximale termijn van de reserve. Het Algemeen Bestuur kan de bestemming van een reserve tussentijds wijzigen. en en worden gevormd om te kunnen voldoen aan toekomstige financiële verplichtingen. Op grond van het BBV worden voorzieningen limitatief gevormd bij de jaarrekening. Derhalve is er geen sprake van een expliciet besluit van het Algemeen Bestuur bij het vormen, aanwenden of vrijvallen van een voorziening. Het besluit van het Algemeen Bestuur is een afgeleide van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening. Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting bevat een overzicht van de reserves en voorzieningen met daarin opgenomen het doel, maximumbedrag, het meerjarig verloop en de afloop van de reserves in een bepaald jaar. Nieuwe toevoegingen en onttrekkingen worden via tussentijdse rapportages aan het algemeen bestuur voorgelegd, of achteraf bij de jaarrekening. 3.2 Evaluatie reservebeleid In de financiële verordening van de GGDrU is hierover bepaald dat de nota Reserves en voorzieningen eens in de vier jaar wordt geëvalueerd en opnieuw ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur zal worden aangeboden. Ook tussentijds kan hiertoe aanleiding bestaan (bijvoorbeeld door aanpassing van regelgeving). Bij de jaarlijkse begroting en in de jaarrekening in de paragraaf weerstandsvermogen wordt verder aandacht besteed aan het reservebeleid. 3.3 Weerstandsvermogen Er doen zich ook risico s voor, die nog niet zo concreet zijn dat er al een bestemmingsreserve of een voorziening voor kan worden gevormd. Op basis van de BBV dienen deze risico s in de paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting te worden opgenomen. Deze verplichting geldt ook bij de jaarrekening. De paragraaf bevat dan de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting is opgenomen. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen enerzijds de risico s, waar geen maatregelen voor zijn getroffen enerzijds, en anderzijds de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen (artikel 11 BBV). De weerstandscapaciteit kan bestaan uit: de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit, stille reserves en de post onvoorzien. Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 7/17

8 3.4 Opheffen Wanneer het doel op basis waarvan een reserve of een voorziening is gevormd op enig moment vervalt, dan dient de reserve of voorziening te worden opgeheven. Ook dit is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur. Reserves De vrijkomende middelen worden niet ten gunste van de exploitatie gebracht en maken daardoor geen onderdeel uit van de resultaatbepaling. Het resultaat wordt toegevoegd aan het resultaat na bestemming. Aan de vrijvallende bestemmingsreserve kan dan door het Algemeen Bestuur door middel van een integrale afweging, een andere bestemming worden gegeven. en Wanneer de voorzieningen worden opgeheven moet het saldo wel ten gunste van de exploitatie worden gebracht, want ze zijn immers ook ten laste van de exploitatie gevormd. Op deze manier wordt het vrijgevallen bedrag in de resultaatbepaling opgenomen. Bij de bestemming van het resultaat kunnen deze middelen dan opnieuw worden ingezet. De besluitvorming hierover dient via een voorstel aan het Algemeen Bestuur te worden voorgelegd. Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 8/17

9 4. Reserve- en voorzieningenpositie 4.1 Inventarisatie reserves en voorzieningen In deze paragraaf wordt een overzicht gepresenteerd van de aanwezige reserves en voorzieningen per 1 januari 2015 (inclusief jaarrekeningresultaat 2014). Tevens zal worden ingegaan op de relevantie van deze reserves en voorzieningen. Op basis daarvan worden voorstellen gedaan om door middel van eventuele herschikking en herindeling van de reserve- en voorzieningensamenstelling beter aan te sluiten bij de toekomstige behoefte en risicoprofiel. Per reserve en voorziening wordt aangegeven doel, verloop, al of niet opheffing van de reserve/voorziening, consequentie voor de exploitatie en gevolgen voor de algemene reserve. 4.2 Stand van de reserves en voorzieningen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de stand van de reserves en voorzieningen per 2015 (inclusief verwerking van het jaarresultaat 2014 conform het besluit van het Algemeen Bestuur, toevoeging inbreng weerstandsvermogen gemeente Utrecht en aftopping algemene reserve en bestemmingsreserve risicofonds reizigersadvisering aan MN gemeenten). [A] [B] [C] [D] Resultaatbestemming Inbreng gemeente 2014 Utrecht Saldo 31 dec 2014 Aftopping tgv MN gemeenten Saldo 1 jan2015 ( A+B+C+D) Algemeen reserve Algemene reserve Publieke Gezondheid s Risicofonds Reizigersadvisering Risicofonds Inpecties THZ Tekort afschrijvingen De Dreef Zeist Samengaan GGD-en Utrecht DDJGZ Epidemiologisch onderzoek Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg Doorontwikkeling Algemene Publieke Gezondheid DJI TBC Versterking bedrijfsvoering Totaal reserves Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 9/17

10 Saldo 1 jan ter egalisering van kosten Groot onderhoud De Dreef (Zeist) Groot onderhoud Poststede (Nieuwegein) Door derden beklemde middelen met specifiek aanwendingsrichting 3. voor verplichtingen en risico's Logopedie Voormalig personeel Loopbaanbudget Reorganisatie reizigers monitor 0-4 jr volwassenmonitor Totaal voorzieningen Toelichting per reserve Algemene reserve Benodigd saldo Dotatie Onttrekking Einddatum Bijzonderheden Algemene reserve 'Publieke gezondheid' Algemene reserve Algemene bufferfunctie waarmee enerzijds onvoorziene negatieve rekeningresultaten opgevangen kunnen worden en anderzijds als buffer voor algemene en onbenoemde risico s afgedekt kunnen worden Te bepalen aan de hand van de jaarlijkse risico-inventarisatie Eventueel (een gedeelte) het jaarrekeningresultaat bij bestuurlijk besluit Vooralsnog zijn geen concrete zaken bekend Maakt als saldopost zichtbaar welke reservemiddelen niet zijn bestemd. Positieve ontwikkelingen in de reservepositie komen op deze algemene reserve tot uitdrukking. Bijvoorbeeld de vrijval van bestemmingsreserves die niet of in mindere mate nodig blijken te zijn voor de gestelde doelen (via de exploitatie) wordt aan deze reserve toegevoegd. Hiertegenover staan diverse toekomstige beslagen van lasten die voorheen (gedeeltelijk) gedekt konden worden uit afzonderlijke bestemmingsreserves. Positieve rekeningresultaten worden in principe aan deze reserve toegevoegd en negatieve rekeningresultaten worden aan deze reserve onttrokken. Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 10/17

11 Per 31 december 2014 bedraagt de omvang van de algemene reserve Tevens hebben daarna nog de volgende mutaties plaatsgevonden: een bedrag van van het jaarrekeningresultaat over 2014 en een bedrag van zijnde de inbreng van de gemeente Utrecht vanwege de overheveling van taken naar de GGDrU (voormalige GG&GD) zijn toegevoegd en een bedrag van is onttrokken in verband met het in lijn brengen van de inbreng van de MN gemeenten in relatie tot de gemeente Utrecht (aftoppen). Het saldo bedraagt daarmee per 1 januari Reserve aanhouden s Benodigd saldo Dotatie Onttrekking Einddatum Bijzonderheden Risicofonds Reizigersadvisering Buffer om onverwachte terugval in de omzet van het spreekuur van Reizigersadvisering (vaccinaties) te kunnen opvangen. Te bepalen aan de hand van de jaarlijkse risico-inventarisatie Eventueel (een gedeelte) het jaarrekeningresultaat bij bestuurlijk besluit Vooralsnog zijn geen concrete zaken bekend De hoogte van dit fonds is in de huidige nota Reserves en voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld op 10% van de jaaromzet (en een minimum van 25% van het maximale bedrag). Vanaf 2014 verzorgt de GGDrU ook de reizigersadvisering/vaccinaties bij de gemeente Utrecht. Per 31 december 2014 bedraagt de omvang van de reserve De volgende mutaties hebben daarna nog plaatsgevonden: een bedrag van , zijnde de inbreng van de gemeente Utrecht vanwege de overheveling van taken naar de GGDrU (voormalige GG&GD), is toegevoegd en een bedrag van is onttrokken in verband met het in lijn brengen van de inbreng van de MN gemeenten in relatie tot de gemeente Utrecht (aftoppen). Het saldo bedraagt daarmee per 1 januari Omvang reserve jaarlijks bepalen aan de hand van de risico-inventarisatie en het saldo van het risicofonds Reizigersadvisering toevoegen aan de algemene reserve. Risicofonds Inspecties THZ Buffer om onverwachte terugval in de omzet van het aantal uit te voeren inspecties bij het product Technische Hygiënezorg op te kunnen vangen. Benodigd saldo Te bepalen aan de hand van de jaarlijkse risico-inventarisatie Dotatie Eventueel (een gedeelte) het jaarrekeningresultaat bij bestuurlijk besluit Onttrekking Vooralsnog zijn geen concrete zaken bekend Einddatum Bijzonderheden Er is een bedrag ad (uit het jaarrekeningresultaat over 2014) toegevoegd. Het saldo van de reserve bedraagt per 1 januari Omvang reserve bepalen aan de hand van de jaarlijkse risico-inventarisatie en het saldo van het risicofonds Inspectie THZ toevoegen aan de algemene reserve. Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 11/17

12 Tekort afschrijvingen De Dreef Zeist De vastgestelde afschrijvingstermijnen op het hoofdgebouw De Dreef 5 te Zeist geven na 30 jaar een afschrijvingstekort te zien van Bij de resultaatbestemming over 2005 is dit bedrag in deze bestemmingsreserve opgenomen, zodat de extra afschrijving jaarlijks is afgedekt middels een onttrekking uit deze bestemmingsreserve voor een gelijk bedrag. Daarmee heeft de correctie-afschrijving een neutraal effect op de exploitatie. Het saldo van de reserve bedraagt per 1 januari 2015 daarmee Benodigd saldo Het gehele saldo van de reserve Onttrekking Vooralsnog zijn geen concrete zaken bekend Einddatum Boekjaar 2034 Reserve aanhouden als bestemmingsreserve. Benaming bestemmingsreserve aanpassen naar Dekking kapitaallasten. Samengaan GGD-en Utrecht Deze reserve dient ter dekking van de overbruggingskosten voor het samengaan van de GGD Midden-Nederland en de voormalige GG&GD conform het AB-besluit van 20 juni Dit proces is in 2014 afgewikkeld. Per 1 januari 2015 bedraagt het saldo Benodigd saldo Het gehele saldo van de reserve in 2014/2015. Onttrekking Vooralsnog zijn geen concrete zaken bekend Einddatum Boekjaar Reserve in 2015 laten vrijvallen (is meegenomen in de 1 e begrotingswijziging van 2015, d.d. 10 december voor besluitvorming in AB). DDJGZ Deze reserve is onder meer bedoeld ter dekking van de kosten voor de aansluiting Landelijk Schakelpunt en de aanbesteding DDJGZ. In 2015 bedraagt het saldo Per 31 december 2014 bedraagt de omvang van de reserve In 2015 is het resultaat van DDJGZ over 2014 ad toegevoegd aan deze reserve. Het saldo bedraagt daarmee per 1 januari Benodigd saldo Het gehele saldo van de reserve in de periode Onttrekking In 2016 en 2017 vindt de aanbesteding en implementatie van DDJGZ plaats. Einddatum Boekjaar 2018 Reserve aanhouden als bestemmingsreserve Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 12/17

13 Epidemiologisch onderzoek Deze reserve is bedoeld ter dekking van de kosten van een vierjaarlijks terugkerend landelijk uit te voeren volwassenonderzoek. Op 26 maart 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd om het saldo van deze reserve (ad in 2015) te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie en dit bedrag te storten in de voorziening monitor 0-12 jarigen voor een bedrag van en in de voorziening volwassenmonitor voor een bedrag van Benodigd saldo - Onttrekking In 2015 ten gunste van de exploitatie (en ook in 2015 de storting in de twee voorzieningen) Einddatum Boekjaar 2015 Reserve in 2015 laten vrijvallen. Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg Deze reserve is bedoeld ter dekking van de incidentele kosten van innovaties binnen JGZ. Het saldo van deze reserve bedraagt per 1 januari Benodigd saldo Het gehele bedrag Onttrekking - Einddatum Boekjaar 2016 Hieraan gerelateerde kosten in 2015 ten laste van deze reserve brengen (via resultaatbestemming bij jaarstukken 2015). Doorontwikkeling Algemene Publieke Gezondheidszorg Deze reserve is bedoeld ter dekking van de incidentele kosten van innovaties binnen APG. In 2014 is een bedrag van besteed, dat conform de vigerende verslaggevingsregels na vaststelling van de resultaatbestemming in 2015 inmiddels ten laste van de reserve is gebracht. Het restant bedrag na vermindering van de lasten uit 2014 bedraagt (saldo 1 januari 2015). Benodigd saldo Het gehele bedrag Onttrekking - Einddatum Boekjaar 2016 Hieraan gerelateerde kosten in 2015 ten laste van deze reserve brengen (via resultaatbestemming bij jaarstukken 2015). Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 13/17

14 Dienst Justitiële Inrichting (DJI) TBC Deze reserve is bedoeld ter dekking van mogelijke wachtgeldverplichtingen bij beëindiging van dienstverlening voor DJI ten aanzien van TBC. Per gemaakte foto wordt een bedrag van 4,82 gereserveerd. De reserve is overgekomen vanuit de overdracht van de taken van de voormalige GG&GD naar de GGDrU met een omvang van Uit het exploitatieresultaat van 2014 is in 2015 een bedrag van toegevoegd. De reserve heeft per 1 januari 2015 daarmee een omvang van Benodigd saldo Het gehele bedrag Dotatie Jaarlijks 4,82 maal het aantal gemaakte foto s Onttrekking - Einddatum Geen einddatum Reserve aanhouden als bestemmingsreserve Versterking bedrijfsvoering Deze reserve is bedoeld ter dekking van de structurele kosten van de versterking van de bedrijfsvoering. Daarbij is jaarlijks nog een bedrag van niet gedekt middels structurele middelen. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 is de aan de versterking gerelateerde kosten afgedekt door uit het resultaat van 2014 ad aan deze reserve toe te voegen. De reserve heeft per 1 januari 2015 daarmee een omvang van In 2015 wordt onttrokken zodat de reserve per 31 december 2015 een omvang heeft van Benodigd saldo Het gehele bedrag Onttrekking Jaarlijks (2015 t/m 2017) Einddatum Boekjaar 2017 Reserve aanhouden als bestemmingsreserve Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 14/17

15 4.3.3 en en ter egalisering van kosten Groot onderhoud De Dreef (Zeist) Deze voorziening is gevormd ter dekking van de (jaarlijkse) onderhoudslasten op basis van het Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) voor de periode Het MJOP wordt vierjaarlijks geactualiseerd waarmee de noodzakelijke storting dan ook vierjaarlijks wordt geactualiseerd. Benodigd saldo per 1 januari 2015 Dotatie per boekjaar Aanwending Jaarlijks afhankelijk van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden conform het MJOP. Einddatum - aanhouden Groot onderhoud Poststede (Nieuwegein) Deze voorziening is gevormd ter dekking van de (jaarlijkse) onderhoudslasten op basis van het Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) voor de periode Het MJOP wordt vierjaarlijks geactualiseerd waarmee de noodzakelijke storting dan ook vierjaarlijks wordt geactualiseerd. Benodigd saldo per 1 januari 2015 Dotatie per boekjaar Aanwending Jaarlijks afhankelijk van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden conform het MJOP. Einddatum - aanhouden en voor verplichtingen en risico s Logopedie De voorziening is gevormd ter dekking van de frictiekosten logopedie aangezien de GGDrU deze taak per 1 augustus 2014 niet meer uitvoert. Deze voorziening dekt de salarislasten, de scholingskosten en de lasten van aanvullende uitkeringen tot en met 31 december De berekening is gemaakt op basis van het Sociaal Statuut, waarin wordt geïnvesteerd in toegeleiding naar ander werk, binnen of buiten de GGDrU. Benodigd saldo per 1 januari 2015 Aanwending Jaarlijks de loonkosten van de betreffende logopedisten (tenzij ze alternatief zijn ingezet en de loonkosten elders worden afgedekt). Einddatum 2023 Bijzonderheden Er is geen rekening gehouden met uitkeringslasten na 31 december Deze uitkeringslasten bedragen maximaal circa aanhouden Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 15/17

16 Voormalig personeel De voorziening is gevormd ter dekking van de verplichting tot het verlenen van een suppletie op het huidig loon bij derden tot het niveau van het voormalig loon bij de GGDrU van de betreffende medewerker. Benodigd saldo per 1 januari 2015 Aanwending Jaarlijks de suppletie op het huidig loon van de betreffende medewerker. Einddatum 31 maart 2017 aanhouden Loopbaanbudget De voorziening is gevormd ter dekking van de kosten, die gerelateerd zijn aan het individueel loopbaanbudget (ILB) van 500 per medewerker per jaar. Deze regeling van is van kracht voor de jaren 2013, 2014 en 2015 mits de medewerker hiertoe een verzoek heeft ingediend en is gemaakt om een verdere impuls te geven aan loopbaanbeleid en mobiliteit. De medewerker mag het bedrag van doorschuiven tot en met 2015 mits dit per jaar afzonderlijk is aangevraagd. Benodigd saldo per 1 januari 2015 Aanwending De gemaakte kosten die passen binnen de bepaling van de regeling. Einddatum 31 december 2015 Bijzonderheden Het niet aangewende deel valt vrij in 2015 ten gunste van de GGDrU. laten vrijvallen voor niet aangewende deel per 31 december 2015 Reorganisatie reizigers De voorziening is gevormd ter dekking van de kosten in het kader van de reorganisatie van het team Reizigersadvisering (vaccinatie), waardoor een teamleider bovenformatief is geworden. Benodigd saldo per 1 januari 2015 Aanwending De loonkosten van de betreffende medewerker Einddatum 31 december 2018 Bijzonderheden Indien betrokken medewerker geen werk vindt zal de GGDrU vanaf 1 januari 2016 nog maximaal 3 jaar door het UWV worden aangeslagen voor een de kosten van de WW-uitkering. Met dit bedrag is nog geen rekening gehouden in deze voorziening. aanhouden Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 16/17

17 monitor 0-4 jr De voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van de gezondheidsmonitor onder de kinderen in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar in de regio Utrecht. De kosten van deze monitor waren geraamd op De monitor stond oorspronkelijk in 2015 gepland maar het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 26 maart 2015 ingestemd om de gezondheidsmonitor aan te passen door aan te sluiten bij de landelijk geharmoniseerde monitor (0-12 jarigen) in Benodigd saldo per 1 januari 2015 Dotatie Uit de bestemmingsreserve epidemiologisch onderzoek wordt een bedrag van in 2015 toegevoegd aan deze voorziening om de extra kosten van de monitor te dekken. Aanwending De kosten van de gezondheidsmonitor. Einddatum aanhouden volwassenmonitor De voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van de gezondheidsmonitor onder volwassenen in de regio Utrecht. De kosten van deze monitor worden op geraamd. De monitor wordt na instemming van het Algemeen Bestuur (d.d. 26 maart 2015) uitgebreid onder ouders met thuiswonende minderjarigen. De totale kosten nemen dan met toe. Benodigd saldo per 1 januari 2015 Dotatie Uit de bestemmingsreserve epidemiologisch onderzoek wordt een bedrag van in 2015 toegevoegd aan deze voorziening om de extra kosten van de monitor te dekken. Aanwending De kosten van de gezondheidsmonitor. Einddatum aanhouden 5. Slotbepalingen 5.1 Citeertitel Deze nota kan worden geciteerd onder de naam "Nota reserves en voorzieningen Inwerkingtreding Deze nota treedt in werking op 11 december 2015 onder voorwaarde dat het Algemeen Bestuur de nota vaststelt in de vergadering van 10 december Nota Reserves en voorzieningen GGD regio Utrecht- Pagina 17/17

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Nota Reserves en voorzieningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Nota reserves. en voorzieningen

Nota reserves. en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Het regelgevend kader... 4 Algemene reserves... 4 Bestemmingsreserve... 5 Stille reserve... 5 Voorzieningen... 6 Bevoegdheden...

Nadere informatie

Versie Deelraad April 2012. Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen

Versie Deelraad April 2012. Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen Versie Deelraad April 2012 Beleidsnotitie Reserves en Voorzieningen Inhoud 1. Inleiding 4 2. Begripsbepaling 5 2.1 Reserves 5 2.2 Voorzieningen 7 2.3 Verschil tussen een bestemmingsreserve en een voorziening

Nadere informatie

NOTA RESERVES VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES VOORZIENINGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 1. Inleiding Reserves maken een onderdeel uit van de vermogenspositie van een organisatie. Sinds de start van de Omgevingsdienst zijn een beperkt aantal reserves gevormd.

Nadere informatie

Beleidsnota reserves en voorzieningen

Beleidsnota reserves en voorzieningen Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Gemeente Cuijk Datum vaststelling: 14 december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding herziening beleidsnota reserves en voorzieningen 2 1.2 Doel van

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Inleiding 2 2. Overzicht van reserves en voorzieningen resultaatsbestemming 2009 3 3. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN Nota reserves en voorzieningen 2014 GR - pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen. Concept, oktober 2014

Nota reserves en voorzieningen. Concept, oktober 2014 Nota reserves en voorzieningen Concept, oktober 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Dennis Ellenbroek FUNCTIONARIS Financieel specialist Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 0.1 20 oktober Definitief concept

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE WAALWIJK NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2. Begripsbepaling... 4 2.1 Reserves... 4 2.2 Voorzieningen... 7 3 Beleid en beheer van reserves... 9 3.1 De instellingscriteria...

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen BghU 2018

Nota reserves en voorzieningen BghU 2018 Nota reserves en voorzieningen BghU 2018 1 1. Inleiding Artikel 11 van de verordening financieel beheer BghU 2018 bevat de volgende bepalingen 1. De directie legt minimaal eens per vijf jaar (een herijking

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 September 2014 1.

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 Januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 5 2.1 Reserves... 5 2.2 Voorzieningen... 8 3 Beleid en beheer van reserves... 11 3.1 De instellingscriteria... 11 3.2 De wijze van

Nadere informatie

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen)

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) 2 januari 2014 2 Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015

Nota reserves en voorzieningen 2015 Datum: 27-08-2015 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Algemene kenmerken van reserves en voorzieningen... 3 2.1 Begripsbepaling reserves... 3 2.2 Begripsbepaling voorzieningen...

Nadere informatie

Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog

Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog Voorwoord De gemeente is verplicht om één keer per vier jaar een nota reserves en voorzieningen

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE DIEMEN 2009

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE DIEMEN 2009 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE DIEMEN 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Algemene theorie over reserves en voorzieningen...2 3. Rente en reserves...5 4. Wijzigingen in regelgeving...8 5. Huidige

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020

GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020 GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020 Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstelling Blz. 2 2 Begrippen en kaders 3 3 Uitgangspunten van beleid 5 4 Weerstandsvermogen 8 5 Voorstellen

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2006

Nota Reserves en Voorzieningen 2006 Nota Reserves en Voorzieningen 2006 Gemeente Grave, 7 november 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Onderscheid tussen reserves en voorzieningen volgens het BBV...4 2.1. Eigen of vreemd vermogen... 4

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen. Gemeente Landsmeer

Nota Reserves en Voorzieningen. Gemeente Landsmeer Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Landsmeer Pagina 1 Pagina 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 6 2. Ontwikkeling totale omvang reserves en voorzieningen 7 3. Wettelijk kader 8 3.1. Reserves...

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Beleidsnota. Reserves en voorzieningen. Versie: 9 november 2011

Beleidsnota. Reserves en voorzieningen. Versie: 9 november 2011 Beleidsnota Reserves en voorzieningen Versie: 9 november 2011 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader... 3 3. Functies van reserves en voorzieningen... 3 4. Onderscheid tussen reserves

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Nota Reserves en voorzieningen gemeente Papendrecht 2015

Nota Reserves en voorzieningen gemeente Papendrecht 2015 Nota Reserves en voorzieningen gemeente Papendrecht 2015 Versie 2.0 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 stelling... 5 1.3 Wettelijk kader... 5 1.4 Leeswijzer... 5 2. Begrippen en kaders...

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2015-2018 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene regels met betrekking tot het reserve- en voorzieningenbeleid... 5 2.1. Inleiding...

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen 2015 2018 september 2015 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Begrippen en juridisch kader... 6 2.1. Reserves...

Nadere informatie

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen.

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen. Memo Toelichting op de Ontwerpbegroting 2016 Deltaschap Aan de deelnemers natuur en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Met onze brief 2015510557092 d.d. 28 april 2015 betreffende de ontwerpbegroting 2016

Nadere informatie

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. RESERVES 5 3.1 ALGEMENE RESERVES 5 3.2 BESTEMMINGSRESERVES

Nadere informatie

RESERVE- EN VOORZIENINGEN BELEID STADSDEEL ZUIDOOST

RESERVE- EN VOORZIENINGEN BELEID STADSDEEL ZUIDOOST RESERVE- EN VOORZIENINGEN BELEID STADSDEEL ZUIDOOST Oktober 2008 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...4 2 ALGEMEEN...5 2.1 BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN... 5 2.2 LEESWIJZER... 5 3

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ferwerderadiel. Nr. 134255 30 september 2016 Nota Reserves en Voorzieningen 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling van deze nota 3. Functies reserves

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Inhoud Inleiding... 2 1. Vorming van reserves en voorzieningen... 3 1.1. Vorming van reserves... 3 1.2. Vorming

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014 Gemeente Korendijk

Nota reserves en voorzieningen 2014 Gemeente Korendijk *0010100120132873* KNDK/2013/2873 Nota reserves en voorzieningen 2014 Gemeente Korendijk Concept 19-10-2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Begrippen 3 3. Beleidsuitgangspunten en kaderstelling 5 4.

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 2013-2016 Gemeente Westerveld Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Beleid ten aanzien van de reserves 4 Soorten reserves 4 Functies van reserves

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen september (definitief)

Nota reserves en voorzieningen september (definitief) Nota reserves en voorzieningen 2017 20 september 2016 1.0 (definitief) Naam opsteller M.T.G. Leenders Datum vaststelling 20 september 2016 Team Financiën Vastgesteld door B&W Datum en versie 20 september

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen

Nota. Reserves en voorzieningen ISHW Nota Reserves en voorzieningen ISHW, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 13-1-14. Januari 2014 2 Voorwoord Ten behoeve van de oprichting van het samenwerkingsverband in de

Nadere informatie

Uitgangspunten stresstest

Uitgangspunten stresstest Uitgangspunten stresstest Hoofdzakelijk op basis van openbare bronnen: Begroting Jaarrekening CBS-statistieken Atlas van de lokale lasten Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Gemeente Putten Pagina 2 van 36 Nota reserves en voorzieningen 2015 Nota Reserves en voorzieningen 2015

Gemeente Putten Pagina 2 van 36 Nota reserves en voorzieningen 2015 Nota Reserves en voorzieningen 2015 Gemeente Putten Pagina 2 van 36 Nota reserves en voorzieningen 2015 Nota Reserves en voorzieningen 2015 Olst-Wijhe, 13 oktober 2015 Documentnummer: 15.021621 Putten Pagina 6 van 36 Nota reserves en voorzieningen

Nadere informatie

xxxx 2012 Beleidskader Reserves en voorzieningen 2012-2015

xxxx 2012 Beleidskader Reserves en voorzieningen 2012-2015 xxxx 2012 Beleidskader Reserves en voorzieningen 2012-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Rol van de raad... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2. Wijzigingen en beslispunten...

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen. Riedsútstel Ried : 26 maart 2015 Status : Besluitvormend Eardere behandeling : Opiniërend dd. 19 maart 2015 Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : Gerda Postma Amtner : W. Kobus Taheakke : Nota

Nadere informatie

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Provincie Groningen December 2014 1. Inleiding Op basis van de Financiële Verordening Provincie Groningen dienen Gedeputeerden Staten (GS) ten minste eenmaal

Nadere informatie

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kadernota reserves en voorzieningen

Kadernota reserves en voorzieningen Gemeente Almere 11 januari 2017 Kadernota reserves en voorzieningen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN RESERVES EN VOORZIENINGEN... 4 2.1 2.2 2.3 Onderscheid reserves en voorzieningen... 4

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen Versie 1.0 1 1. Inleiding De nota reserves en voorzieningen is opgesteld om het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen aan te geven. Het beleid volgt de voorschriften

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen 2011-2014 1 1. INLEIDING... 3 2. BEGRIPPEN... 3 2.1. RESERVES... 3 2.2. VOORZIENINGEN... 3 2.3. VERSCHIL TUSSEN EEN BESTEMMINGSRESERVE EN EEN VOORZIENING... 4 3. REGELGEVING...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN

TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN Toelichting op de functies Reserves en voorzieningen bij een gemeente d.d. 31 december 2010 Bladzijde 1 Toelichting op de functies Reserves en voorzieningen

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Evaluatie... 3 Leeswijzer... 3 2. ALGEMEEN en EVALUATIE... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Evaluatie

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Nota Reserves en. Voorzieningen

Nota Reserves en. Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 2009 1 1. Inleiding Hierbij bieden wij u de Nota Reserves en Voorzieningen 2009 aan. Deze nota is een actualisatie van de Nota Reserves en Voorzieningen zoals die in de raadsvergadering

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Nota Weerstandsvermogen 2012 Provincie Fryslân Afdeling Financiën Planning & Control GS 25 september 2012 Inhoudsopgave pagnr. 1. Inleiding 3 2. Definitie weerstandsvermogen 4 3. Beschikbare weerstandscapaciteit

Nadere informatie

2 Recapitulatie voorstellen college In de volgende paragrafen zijn de volgende voorstellen opgenomen.

2 Recapitulatie voorstellen college In de volgende paragrafen zijn de volgende voorstellen opgenomen. CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR306793_1 3 januari 2017 Nota reserves en voorzieningen 2011 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke balans wordt gevormd

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Marcel Meier AA Peggy van Gemert RA/AA April 2016 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Ontwerp. Begrotingswijziging

Ontwerp. Begrotingswijziging Ontwerp Begrotingswijziging 2018-1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. INLEIDING... 3 3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2018-1... 4 3.1 Toelichting... 4 3.1.1 Ombuigingsplan... 4 3.1.2 Impact CAO... 4 3.1.3

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

BELEIDSNOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN. Hulpverleningsdienst Fryslân

BELEIDSNOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN. Hulpverleningsdienst Fryslân BELEIDSNOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN Hulpverleningsdienst Fryslân Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Definities 2 1.2 Functies reserves en voorzieningen 3 1.3 Rentetoerekening 4 2. Reserves 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Nota. reserves en voorzieningen 2014. gemeente Hellendoorn

Nota. reserves en voorzieningen 2014. gemeente Hellendoorn Nota reserves en voorzieningen 2014 gemeente Hellendoorn 14INT04380 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Inleiding 3 2.1 Leeswijzer 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Uitgangspunten 3 3 Wettelijk kader en begrippen

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Vastgesteld door B&W op: 24 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en verantwoordelijkheidsverdeling 3 2 Risicomanagement(beleid) 5 2.1 Het begrip risico 5 2.2 Het begrip risicomanagement

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 2017

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nieuwkoop Nr. 115712 6 juli 2017 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 2017 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsvoering April 2017 1. Inleiding Wettelijke

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

gelet op artikel 6, derde lid van de Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Hilversum 2011;

gelet op artikel 6, derde lid van de Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Hilversum 2011; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 6, derde lid van de Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Bijlage: Tabellen reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Bijlage: Tabellen reserves en voorzieningen : Tabellen reserves en voorzieningen Per reserve en voorziening zijn de belangrijkste gegevens vastgelegd in de nu volgende tabellen. Tevens is indien van toepassing een toelichting gegeven en wordt een

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

Nota Reserves augustus 2007

Nota Reserves augustus 2007 Nota Reserves 2007 13 augustus 2007 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Definities 6 2.1 Reserves 2.2 Stille reserves 2.3 Eigen vermogen 2.4 Vreemd vermogen 2.5 Weerstandscapaciteit 3. Wettelijk kader 8

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017 RDOG Hollands Midden

Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017 RDOG Hollands Midden (AB-15-31b) Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017 RDOG Hollands Midden Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden,

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de fiscale verwerking van subsidies in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet). Deze notitie heeft

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie