Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO"

Transcriptie

1 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart

2 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart Toppen Onderzoek & Beleid bv Oktober 2008

3 Voorwoord Voor u ligt een rapportage over de analyse van de positie van deelnemers met een ECABO-opleiding op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs. De informatie is verkregen uit het onderzoek met de MBO-Kaart dat jaarlijks door Toppen Onderzoek & Beleid bv te Utrecht wordt uitgevoerd in opdracht van roc s in Nederland. Bij het onderzoek met de MBO-Kaart wordt onderzocht wat de uitstroompositie is van gediplomeerden van het roc ongeveer een half jaar na afstuderen. Dit onderzoek wordt al gedurende een groot aantal jaren uitgevoerd. Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ECABO heeft Toppen Onderzoek & Beleid bv verzocht om nader in te zoomen op de opleidingen die vallen binnen het domein van ECABO. De voorliggende rapportage is een vervolg op de rapportages Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO van maart 2005 over de uitkomsten van gediplomeerden van (met name) het schooljaar , Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO van juli 2006 over de uitkomsten van gediplomeerden van (met name) het schooljaar en Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO van december 2007 over de uitkomsten van gediplomeerden van (met name) het schooljaar ECABO is het landelijk Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de economischadministratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. 17% van alle deelnemers op het mbo volgt een ECABO-opleiding. ECABO-opleidingen worden aangeboden in de beide leerwegen (BOL en BBL) en op alle niveaus (niveaus 1 t/m 4). Een centrale doelstelling van ECABO is een zo goed mogelijke aansluiting te bewerkstellingen van opleidingen op de arbeidsmarkt. Daarvoor is onder meer kennis nodig over de positie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Nieuw dit jaar In tegenstelling tot het rapport van oktober 2007 zal er in dit rapport wederom specifieke aandacht uitgaan naar de verschillen in de uitkomsten van gediplomeerden van ICT-opleidingen van ECABO en gediplomeerden van ICT-opleidingen van Kenteq, zoals ook in het rapport van juli 2006 is gedaan. Reden hiervoor is dat er dit jaar in opdracht van het Loket MBO-ICT geen vergelijkbare analyse van de uitkomsten van gediplomeerden van ICT-(verwante)opleidingen zal worden uitgevoerd. Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst ook informatie over gediplomeerden van de opleidingsrichting Informatiedienstverlening, hoewel deze informatie nog beperkt is. Het onderzoek is binnen ons bureau uitgevoerd door Sonja van der Neut. Mochten er vragen of opmerkingen zijn bij dit rapport, dan kunt u contact met haar opnemen. We hopen dat ECABO de in dit rapport gepresenteerde gegevens (wederom) goed kan gebruiken bij haar activiteiten als landelijk Kenniscentrum. Utrecht, oktober 2008 Toppen Onderzoek & Beleid bv Drs. J.C. Toppen 1 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

4 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 6 1 Het onderzoek met de MBO-Kaart Afbakening van de onderzoekspopulatie mbo-verlaters Representativiteit uitkomsten en wegingprocedure 8 2 Eerste bestemming Interne doorstroom binnen het roc Bestemming van gediplomeerde mbo-verlaters De keuze voor werken of doorleren Werkloosheid onder gediplomeerden 17 3 Werken Baanperspectief voor gediplomeerden Diplomarendement Objectieve benadering Subjectieve benadering Allocatie werkenden naar bedrijfstakken Beroepspraktijkvorming 27 4 Opname van mbo-verlaters door de arbeidsmarkt Opname vanuit optiek beroepen Opname vanuit optiek bedrijfstakken 31 5 Doorleren Doorstroom en kwalificatiewinst Aansluiting vervolgstudie en mbo-opleiding Objectieve benadering Subjectieve benadering 38 6 Doorstroom van MBO-verlaters naar het HBO Doorstroom naar hbo-opleidingen verwant aan ECABO Doorstroom naar economische hbo-opleidingen 42 7 Tevredenheid over opleidingen Tevredenheid over de opleiding Tevredenheid over de begeleiding door (leer)bedrijf 45 8 Samenvatting 50 Bijlagen B1 Wegingsfactoren ECABO (2007) B2 Eerste bestemming naar opleidingsrichting en leerweg B3 Voorbeelden classificatie diplomarendement B4 Voorbeelden classificatie aansluiting vervolgopleiding B5 Overzicht verwante hbo-opleidingen - indeling ECABO B6 Overzicht verwante hbo-opleidingen - standaardindeling Tabellen en vragenlijsten (deze zijn in een afzonderlijke band opgenomen) Tabellen per hoofdstuk Vragenlijst MBO-Kaart 2007 (BOL en BBL) 2 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

5 Inleiding In deze inleiding willen we graag een korte toelichting geven bij het onderzoek MBO-Kaart waarvan de informatie over gediplomeerden van van opleidingen binnen ECABO, die in deze rapportage gepresenteerd wordt, afkomstig is. Daarnaast geven we aan hoe de uitkomsten gepresenteerd worden en hoe het rapport is opgebouwd. Het onderzoek MBO-Kaart Het schoolverlatersonderzoek MBO-Kaart wordt al een groot aantal jaren uitgevoerd in opdracht van individuele roc s (en ook aoc s) in Nederland. Bij het onderzoek ontvangen gediplomeerde schoolverlaters ruim een half jaar na het verlaten van de school een enquête met vragen over hun positie op dat moment. Daarbij komen onder meer de volgende thema s aan de orde: de eerste bestemming (werk, vervolgopleiding, werkloos, anders), informatie over werken (beroep, bedrijf, salaris, aanstelling, rol beroepspraktijkvorming), informatie over doorleren (vervolgopleiding, naam school), tevredenheid over een aantal kwaliteitsaspecten met betrekking tot de opleiding en de school (aansluiting, begeleiding, examinering etc.). In de afzonderlijke rapportage Tabellen en vragenlijsten zijn exemplaren van de vragenlijsten MBO-Kaart 2007 (BOL en BBL) opgenomen. In het onderstaande Overzicht 0.1 geven we een beeld van de totale landelijke deelname aan het onderzoek met de MBO-Kaart (of een maatwerktraject hiervan) in de afgelopen drie jaren 1. Overzicht 0.1 Deelname MBO-Kaart 2005, 2006 en 2007 jaar aantal deelnemende roc s aantal aangeschreven schoolverlaters respons 46% 43% 41% Bron:Toppen Onderzoek & Beleid - MBO-Kaart In 2007 zijn er voor de 24 deelnemende instellingen gediplomeerden van opleidingen binnen ECABO aangeschreven, met een respons van 37%. In 2006 zijn er in totaal gediplomeerden van opleidingen binnen ECABO aangeschreven, met een respons van 39% en in 2005 zijn er gediplomeerden aangeschreven, met een respons van 44%. De respons voor ECABO is dus ieder jaar iets lager dan de landelijke respons (van alle opleidingen bij elkaar). NB Naast de 24 instellingen die hebben deelgenomen aan de MBO-Kaart 2007 heeft 1 roc gekozen om onderzoek te laten doen onder schoolverlaters van 2007 in het kader van een maatwerktraject, met een deels vergelijkbare vragenlijst. Van dit roc zijn schoolverlaters aangeschreven met een opleiding binnen het domein van ECABO (respons 21%) 2. Waar mogelijk zijn de uitkomsten van dit roc meegenomen in de uitkomsten die in deze rapportage worden gepresenteerd. In Overzicht 0.2 op de volgende pagina is voor de groep aangeschreven schoolverlaters onderscheid gemaakt naar leerweg en niveau. De verdeling naar niveau is onder aangeschreven schoolverlaters van ECABO ongeveer gelijk aan de verdeling binnen de landelijke groep aangeschreven schoolverlaters. Alleen onder gediplomeerden van 2007 zien we voor ECABO een duidelijk groter aandeel gediplomeerden op de lagere niveaus. Naar leerweg zien we voor alle jaren een aanzienlijk verschil: gediplomeerden van ECABO hebben vaker een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL) gedaan. 1 De respons is vanaf 2005 ieder jaar (licht) gedaald. Een door ons uitgevoerd non-responsonderzoek onder gediplomeerden 2007 geeft aan dat er geen bijzondere reden is voor deze daling, iets dat we ook constateerden naar aanleiding van het nonresponsonderzoek onder gediplomeerden van Het totaal aantal aangeschreven gediplomeerden komt hiermee op (zie Overzicht 0.2). 3 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

6 Overzicht 0.2 Verdeling deelname MBO-Kaart naar leerweg en niveau 2005, 2006 en Landelijk (alle opleidingen) ECABO jaar aantal aangeschreven niveau leerweg schoolverlaters niv. 1 en 2 niv. 3 en 4 BOL BBL % 73% 66% 34% % 72% 65% 35% % 71% 66% 34% % 74% 93% 7% % 73% 94% 6% % 64% 83% 17% Bron:Toppen Onderzoek & Beleid - MBO-Kaart Afbakening schoolverlaters In landelijke rapportages gaan we doorgaans uit van een iets andere afbakening van de groep schoolverlaters dan in het onderzoek (en in de rapportages voor de deelnemende instellingen), namelijk de groep mbo-verlaters; gediplomeerden die het mbo-veld hebben verlaten. Hier komen we in het eerste hoofdstuk op terug. In totaal is op basis van deze afbakening informatie beschikbaar over ruim gediplomeerde mbo-verlaters van opleidingen ECABO van de laatste drie jaar. In onderstaand Overzicht 0.3 ziet u hoeveel gediplomeerden dit per jaar afzonderlijk zijn. Daarnaast ziet u hoe de onderverdeling van deze groep is naar niveau, leerweg en geslacht. We zien dat de groep mbo-verlaters elk jaar ongeveer dezelfde opbouw heeft qua verdeling van gediplomeerden naar niveau, leerweg en geslacht, wel zijn er in 2007 iets meer mbo-verlaters met een opleiding op niveau 1 of 2 en iets meer mbo-verlaters van de leerweg BBL. Niet verwonderlijk bestaat de groep mbo-verlaters voor het merendeel uit gediplomeerden van opleidingen op niveau 3 en niveau 4, aangezien gediplomeerden op niveau 1 en 2 voor een belangrijk deel doorleren binnen het mbo. Overzicht 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO 2005, 2006 en 2007 jaar aantal niveau leerweg geslacht mbo-verlaters niv. 1 en 2 niv. 3 en 4 BOL BBL man vrouw % 82% 93% 7% 53% 47% % 80% 94% 6% 50% 50% % 75% 88% 12% 54% 46% Bron:Toppen Onderzoek & Beleid - MBO-Kaart Presentatie gegevens voor ECABO Binnen ECABO worden de gegevens gepresenteerd op het niveau van de opleidingsrichtingen. In dit rapport onderscheiden we de volgende opleidingsrichtingen: Secretarieel Bedrijfsadministratie Commercieel Bank- en verzekeringswezen Logistiek Juridisch Orde en veiligheid ICT Administratief Informatiedienstverlening (over deze opleidingsrichting zijn alleen gegevens over gediplomeerden van 2007 beschikbaar) De uitkomsten voor de opleidingsrichting ICT Administratief worden, waar mogelijk, vergeleken met de uitkomsten van de opleidingsrichting ICT Elektrotechnisch binnen het KBB Kenteq. 3 De aantallen die worden gepresenteerd voor 2007 zijn inclusief de gediplomeerden van 1 roc die in het kader van maatwerk een onderzoek heeft uit laten voeren naar de bestemming van schoolverlaters. 4 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

7 Bij de interpretatie van de uitkomsten naar opleidingsrichting is het belangrijk om rekening te houden met de opbouw van de groep mbo-verlaters per opleidingsrichting; niet binnen alle opleidingsrichtingen is de verhouding tussen de leerwegen (BOL / BBL), niveaus van de opleiding en geslacht hetzelfde. In Overzicht 0.4 vindt u een overzicht van de opbouw van de groep mboverlaters van 2007 naar opleidingsrichting binnen ECABO. Overzicht 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar opleidingsrichting 2007 opleidingsrichting aantal niveau leerweg geslacht mbo-verlaters niv. 1 en 2 niv. 3 en 4 BOL BBL man vrouw Secretarieel % 87% 88% 12% 2% 98% Bedrijfsadministratie % 89% 98 2% 57% 43% Commercieel 249 4% 96% 100% 0% 57% 43% Bank- en verzekeringswezen 150 0% 100% 97% 3% 62% 38% Logistiek 14 0% 100% 100% 0% 100% 0% Juridisch 283 0% 100% 97% 3% 31% 69% Orde en veiligheid % 1% 59% 41% 75% 25% ICT Administratief 332 8% 92% 98% 2% 96% 4% Informatiedienstverlening 16 0% 100% 31% 69% 13% 88% Bron:Toppen Onderzoek & Beleid - MBO-Kaart 2007 Vergelijking met uitkomsten op landelijk niveau De uitkomsten voor ECABO als geheel worden, waar mogelijk, vergeleken met uitkomsten op landelijk niveau. De landelijke uitkomsten zijn de uitkomsten van de gediplomeerden (mboverlaters) van alle mbo-opleidingen, leerwegen en niveaus die hebben meegedaan aan het onderzoek MBO-Kaart. In het rapport worden de landelijke uitkomsten onder andere aangeduid als: landelijk en landelijk niveau. Gewogen uitkomsten De uitkomsten voor ECABO als geheel (alle opleidingen binnen ECABO bij elkaar) en de landelijke uitkomsten die gepresenteerd worden zijn zogenaamde gewogen uitkomsten. Hier komen we in paragraaf 1.2 op terug. Opbouw rapport Voorafgaand aan de werkelijke analyse zullen we in het eerste Hoofdstuk meer in detail stilstaan bij het onderzoek MBO-Kaart en de representativiteit van de uitkomsten. Dit is noodzakelijk om tot een goede interpretatie van de uitkomsten te komen. Vervolgens bekijken we in Hoofdstuk 2 de bestemming van de gediplomeerden. In Hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de gediplomeerden die zijn gaan werken. In Hoofdstuk 4 komt de opname van gediplomeerden door de arbeidsmarkt aan de orde. In Hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de gediplomeerden die hebben gekozen voor een vervolgopleiding. In Hoofdstuk 6 bekijken we de doorstroom naar vervolgonderwijs vanuit het oogpunt van de economische hbo-opleidingen. In Hoofdstuk 7 gaan we in op de tevredenheid van gediplomeerden met betrekking tot de door hen gevolgde opleiding. In het laatste hoofdstuk sluiten we af met een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. Niet alle uitkomsten die in deze rapportage geanalyseerd worden, worden in de vorm van grafieken of tabellen gepresenteerd. In de afzonderlijke rapportage Tabellen en vragenlijsten vindt u daarom een uitgebreide tabellenbijlage met daarin alle uitkomsten die voor de analyse gebruikt zijn. Zij zijn op eenzelfde wijze geordend als de rapportage. Hierin vindt u ook de uitkomsten uitgesplitst naar opleiding (alle crebo s) binnen ECABO. 5 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

8 1 Het onderzoek met de MBO-Kaart Om de uitkomsten over de positie van gediplomeerden van opleidingen van ECABO op een juiste wijze te interpreteren is het belangrijk dat men weet hoe de gegevens tot stand gekomen zijn. Daarom willen we voorafgaand aan de werkelijke analyse van de positie van gediplomeerden van opleidingen ECABO eerst het een en ander kwijt over de afbakening van de onderzoekspopulatie, het onderzoeksbestand dat uit het onderzoek MBO-Kaart ontstaat en de gevolgen daarvan voor de representativiteit van de gegevens. 1.1 Afbakening van de onderzoekspopulatie mbo-verlaters In landelijke rapportages gaan we doorgaans uit van een iets andere afbakening van de populatie schoolverlaters dan in het onderzoek (en in de rapportages) voor de deelnemende instellingen. Gaat het in het onderzoek MBO-Kaart voor instellingen met name om de opbrengst op instellingsniveau (en de organisatorische niveaus daarbinnen), in landelijk rapportages gaat het meer om de opbrengst van het gehele mbo-veld. Om deze reden bakenen we de onderzoekspopulatie in landelijke rapporten af als de groep mboverlaters; zij zijn bijvoorbeeld gaan werken of zij zijn gaan doorleren op het hbo. Schoolverlaters die verder leren op het eigen roc of op een ander roc dan waar zij een diploma hebben behaald, worden dus buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten die in dit rapport worden gepresenteerd hebben dus betrekking op gediplomeerde mbo-verlaters en niet op alle gediplomeerden van mbo-opleidingen 4. In totaal is op basis van deze afbakening informatie beschikbaar over ruim gediplomeerde mbo-verlaters van ECABO-opleidingen van de laatste drie jaar (zie ook de Inleiding). Met uitzondering van de uitkomsten die worden gepresenteerd in paragraaf 2.1 (interne doorstroom) hebben de uitkomsten die in dit rapport worden gepresenteerd dus betrekking op gediplomeerde mbo-verlaters ECABO en niet op alle gediplomeerden van mbo-opleidingen ECABO. 1.2 Representativiteit uitkomsten en wegingprocedure Hoewel de MBO-Kaart een landelijk onderzoek is, doen niet alle scholen in Nederland (elk jaar en met al hun opleidingen) mee. Daarnaast zijn de opleidingen (en de deelname hieraan) niet gelijk verspreid over de scholen. Er is op voorhand dus geen sprake van een onderzoek onder de gehele (landelijke) populatie gediplomeerde schoolverlaters. Tevens is geen sprake van een vooraf beredeneerde steekproef. Het kan dus voorkomen dat, naast het feit dat niet alle schoolverlaters van alle opleidingen in gelijke mate responderen, bepaalde opleidingen oververtegenwoordigd of ondervertegenwoordigd zijn in het onderzoeksbestand. Doorgaans zijn bijvoorbeeld de opleidingen Calibris en in iets mindere mate de opleidingen ECABO in het landelijke bestand oververtegenwoordigd. Dit kunnen we ook vaststellen in het onderzoeksbestand MBO-Kaart Daarnaast hebben we in het onderzoeksbestand vastgesteld dat binnen ECABO onder de responderende gediplomeerden er een oververtegenwoordiging is van onder andere de opleidingen binnen Bedrijfsadministratie en Juridisch, terwijl de opleidingen binnen Orde en veiligheid en ICT Administratief ondervertegenwoordigd zijn. Om deze onder- of oververtegenwoordiging van opleidingen in het onderzoeksbestand te ondervangen kunnen we de uitkomsten van het onderzoek wegen. Het wegen van het onderzoeksbestand houdt in dat we de verdeling in opleidingen in de landelijke populatie doorvoeren in het onderzoeksbestand. 4 Op basis van de gegevens van de deelnemende roc s is het evenwel wel mogelijk om indicaties te verkrijgen inzake de omvang en kenmerken van de interne doorstroom van gediplomeerden. Wij geven een typering hiervan in Paragraaf 2.1 van deze rapportage 6 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

9 Voor de analyse van de uitkomsten in deze rapportage hebben we op het bestand een tweetal wegingen toegepast. We zijn hierbij uitgegaan van de landelijke populatie op basis van het aantal diploma s per opleiding en jaar in het mbo-veld 5. De eerste weging heeft betrekking op de uitkomsten op het landelijke niveau (alle opleidingen bij elkaar). Deze weging geschiedt op basis van de verdeling van het aantal gediplomeerden naar KBB. Een eventuele onder- of oververtegenwoordiging van een KBB in de totaaluitkomsten van het onderzoek op landelijk niveau wordt hiermee tegengegaan. De tweede weging heeft betrekking op de uitkomsten op het niveau van ECABO (de uitkomsten van de verschillende opleidingen bij elkaar). Deze weging geschiedt op basis van de verdeling van het aantal gediplomeerden naar opleidingsrichting binnen ECABO. Een eventuele onder- of oververtegenwoordiging van een opleidingsrichting in de totaaluitkomsten voor ECABO wordt hiermee tegengegaan. Resultaat van de weging is dat: in het onderzoeksbestand de verdeling naar KBB s gelijk is aan de verdeling naar KBB s in de landelijke populatie (totaal aantal diploma s in de betreffende jaren). in het onderzoeksbestand de verdeling naar opleiding binnen ECABO gelijk is aan de verdeling binnen ECABO in de landelijke populatie (totaal aantal diploma s in de betreffende jaren). Beide wegingen zijn voor alle jaren (2005, 2006 en 2007) afzonderlijk gedaan. Dit wil zeggen dat de uitkomsten van 2007 zijn gewogen op basis van gegevens over het aantal diploma s in 2007, de uitkomsten voor 2006 gewogen zijn op basis van gegevens over het aantal diploma s in 2006 en die van 2005 op basis van gegevens over het aantal diploma s in Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe een weging in zijn werk gaat. De aantallen die in dit voorbeeld zijn gebruikt zijn fictief. In Bijlage 1 vindt u de werkelijke wegingsfactoren voor opleidingsrichtingen binnen ECABO in Voorbeeld weging op niveau ECABO: De landelijke verhouding in aantal diploma s (of gediplomeerden) voor opleidingsrichtingen binnen ECABO is als volgt: - Secretarieel Bedrijfsadministratie Juridisch 1500 De onderlinge verhouding is hierbij 45%, 40% en 15%. De verdeling in het onderzoeksbestand is als volgt: - Secretarieel Bedrijfsadministratie Juridisch 180 De onderlinge verhouding is hierbij 40%, 42% en 18%. In dit geval zijn de opleidingen Juridisch en Bedrijfsadministratie licht oververtegenwoordigd in het onderzoeksbestand en de opleidingen Secretarieel ondervertegenwoordigd. Om de uitkomsten representatief te maken worden de uitkomsten van Secretarieel vermenigvuldigd met een (wegings)factor 1,125 (45/40), de uitkomsten van Bedrijfsadministratie met een (wegings)factor 0,95 (40/42) en de uitkomsten van Juridisch met een (wegings)factor 0,83 (15/18). 5 Meest ideale uitgangspunt is een landelijke populatie met eenzelfde afbakening als de onderzoekspopulatie, namelijk de mboverlaters. Een dergelijk bestand is echter niet voorhanden. 7 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

10 2 Eerste bestemming Wat gaan de gediplomeerden van opleidingen ECABO na hun studie doen? Gaan zij werken, kiezen zij voor een vervolgopleiding binnen de eigen school of op het HBO, zijn zij werkloos of gaan zij iets anders doen? In dit hoofdstuk bekijken we zowel de bestemming van gediplomeerden die binnen een roc verder leren (interne doorstroom; paragraaf 2.1) als de bestemming van de gediplomeerden die de school en het mbo hebben verlaten (paragraaf 2.2 en verder). De informatie over de interne doorstroom is afkomstig uit de bestanden die we van de deelnemersadministratie van de verschillende deelnemende instellingen hebben gekregen (in 2005 gaat het om totaal 8 instellingen, in 2006 om totaal 16 en in 2007 om totaal 17 instellingen). De informatie over de mbo-verlaters is afkomstig van de uitkomsten van de vragenlijst MBO-Kaart. 2.1 Interne doorstroom binnen het roc Van alle gediplomeerden van opleidingen ECABO kiest ruim een kwart (27% onder gediplomeerden van 2007 en 2006 en 26% onder gediplomeerden van 2005) ervoor om verder te leren op het eigen roc (zie Figuur 2.1). Landelijk, onder gediplomeerden van alle opleidingen, zien we een vergelijkbaar aandeel gediplomeerden dat intern doorstroomt. In de afzonderlijke rapportage Tabellen en vragenlijsten kunt u de gebruikte gegevens in tabelvorm terugvinden. Figuur 2.1 Interne doorstroom binnen het roc van gediplomeerden ECABO en op landelijk niveau, (niet gewogen). ECABO 2005 ECABO 2006 ECABO 2007 Landelijk 2005 Landelijk 2006 Landelijk % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% intern doorgestroomd roc verlaten Bron: Toppen Onderzoek & Beleid - MBO-Kaart Opleidingsrichting Niet voor alle opleidingen binnen ECABO zien we dezelfde mate van interne doorstroom (zie Figuur 2.2 op de volgende pagina). Zo zien we onder gediplomeerden van 2007 dat de interne doorstroom met name relatief hoog is voor gediplomeerden van opleidingen Secretarieel (36% stroomt intern door), Bedrijfsadministratie (35%) en ICT Administratief (31%), terwijl deze juist laag is onder gediplomeerden van de opleidingen Bank- en verzekeringswezen (3%), Logistiek (3%) en Juridisch (5%). Voor een deel heeft dit te maken met de verschillende niveaus van de opleidingen binnen de diverse opleidingsrichtingen. Overigens zagen we dit beeld ook onder gediplomeerden van Vergelijking ICT-opleidingen Als we de interne doorstroom van gediplomeerden van de opleidingen ICT Administratief (binnen ECABO) vergelijken met de bestemming van gediplomeerden ICT Elektrotechnisch (binnen Kenteq) zien we dat de gediplomeerden ICT Administratief na diplomering duidelijk vaker doorstromen binnen de school (31%) dan gediplomeerden ICT Elektrotechnisch (5%). Hierbij moeten we vermelden dat het absolute aantal deelnemers bij de ICT-opleidingen Elektrotechnisch klein is. 8 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

11 Figuur 2.2 Interne doorstroom binnen het roc van gediplomeerden ECABO naar opleidingsrichting, 2007 (niet gewogen). Secretarieel (n=1156) Bedrijfsadministratie (n=1457) Commercieel (n=675) Bank- en verzekeringsw ezen (n=245) Logistiek (n=31) Juridisch (n=491) Orde en veiligheid (n=918) ICT Administratief (n=1175) ECABO 2007 (totaal) Landelijk % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% intern doorgestroomd roc verlaten Bron: Toppen Onderzoek & Beleid - MBO-Kaart 2007 Niveau Niet verwonderlijk zijn het met name gediplomeerden van opleidingen op niveau 1, 2 en 3 die relatief vaak kiezen voor een vervolgopleiding op het mbo (en dan vaak binnen het eigen roc). Van alle gediplomeerden ECABO van opleidingen op niveau 4 kiest slechts 3% voor een vervolgopleiding binnen het eigen roc (2007). Dit is wel iets hoger dan we zagen in 2006 en 2005 (toen stroomde 1% van de gediplomeerden op niveau 4 intern door). Voor de overige niveaus is dit 64% (niveau 1), 41% (niveau 2) en 54% (niveau 3). Met name de omvang van de interne doorstoom van gediplomeerden ECABO op niveau 3 is opvallend. Vergeleken met de uitkomsten op landelijk niveau gaan gediplomeerden van opleidingen ECABO op niveau 3 beduidend vaker door in een mbo-opleiding op het eigen roc (54%); landelijk gezien kiest maar 29% van de gediplomeerden op niveau 3 hiervoor. Ditzelfde beeld zien we onder gediplomeerden van 2006 en Leerweg Zoals we ook vorig jaar zagen, is de interne doorstroom onder gediplomeerden van BBLopleidingen binnen ECABO opvallend laag (9% in 2007). Landelijk is de interne doorstroom onder BBL-ers van 2007 veel groter; 23%. Onder gediplomeerde BOL-ers van ECABO gaat ongeveer een kwart (25% in 2007 en 28% in 2006 en 2005) na diplomering verder op het eigen roc. Dit is vergelijkbaar met wat we landelijk onder BOL-ers terugzien. Geslacht en etniciteit Binnen ECABO zien we weinig verschil in de mate van interne doorstroom tussen mannen en vrouwen. Landelijk zien we echter dat mannen vaker kiezen voor een vervolgopleiding binnen het eigen roc dan vrouwelijke gediplomeerden. Dit beeld zagen we ook in Zowel onder gediplomeerden van ECABO als op landelijk niveau zien we verder dat de interne doorstroom onder allochtonen hoger is dan onder autochtonen. Ook dit heeft te maken met het niveau van de opleiding. Van de allochtone gediplomeerden van 2007 van ECABO leert 36% door binnen het roc; onder autochtonen is dit aandeel 22%. Ook dit beeld is vergelijkbaar met dat van Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

12 2.2 Bestemming van gediplomeerde mbo-verlaters Van de gediplomeerden die na het behalen van het diploma het roc verlaten gaat een klein deel verder op het mbo, maar bij een ander roc / aoc. De overige gediplomeerden zijn gaan werken, kiezen voor een vervolgopleiding (niet op het mbo), zijn werkloos of zijn iets anders gaan doen; dit zijn de zogenaamde mbo-verlaters. In deze paragraaf bekijken we (op basis van de antwoorden op de vragenlijsten) wat de mboverlaters van opleidingen ECABO na diplomering zijn gaan doen. In de afzonderlijke rapportage Tabellen en vragenlijsten kunt u de gebruikte gegevens in tabelvorm terugvinden. Van de mbo-verlaters van 2007 van opleidingen binnen ECABO is bijna de helft (46%) gaan werken (zie Figuur 2.3a). Bijna eenderde (30%) heeft gekozen voor een (voltijds)opleiding en daarnaast heeft nog eens 19% gekozen voor de combinatie van leren en werken. 3% van de gediplomeerde mbo-verlaters van opleidingen ECABO is op het moment van onderzoek (ongeveer een half jaar na diplomering) (nog) werkloos. In paragraaf 2.4 werken we dit verder uit naar opleidingsrichting. Landelijk 6 is het aandeel dat gaat werken groter; 61% gaat werken (zie Figuur 2.3b). Gediplomeerden van opleidingen binnen ECABO kiezen dan ook vaker, dan landelijk het geval is, voor een opleiding, al dan niet in combinatie met werk. Het werkloosheidspercentage is voor ECABO gelijk aan het landelijke werkloosheidspercentage (3%). Dit is opvallend aangezien in de voorgaande jaren de werkloosheid onder gediplomeerden ECABO duidelijk hoger was dan op landelijk niveau. Figuur 2.3 Eerste bestemming van mbo-verlaters na het behalen van het mbo-diploma voor ECABO en landelijk, 2007 (gewogen). a. ECABO b. landelijk 30% 3% 1% 46% 15% 21% 3%1% 61% 19% werken combinatie w erken / leren doorleren werkloos anders werken combinatie w erken / leren doorleren w erkloos anders Bron: Toppen Onderzoek & Beleid - MBO-Kaart 2007 Bekijken we de bestemming van gediplomeerden ECABO door de jaren heen, dan zien we dat het aandeel van de mbo-verlaters dat kiest voor de arbeidsmarkt onder gediplomeerden van 2007 hoger is (46%) dan onder gediplomeerden van 2006 en 2005 (beide 42%) (zie Figuur 2.4 op de volgende pagina). Het aandeel van de mbo-verlaters dat kiest voor een combinatie van werken en leren is in de afgelopen drie jaar geleidelijk iets gedaald, van 23% in 2005 naar 19% in Beide ontwikkelingen zien we ook op landelijk niveau terug. De werkloosheid onder gediplomeerden van ECABO van 2007 is duidelijk lager (3%) dan onder gediplomeerden van 2006 en 2005 (beide 5%). De werkloosheid is daarmee voor mbo-verlaters van opleidingen ECABO duidelijk meer gedaald dan we landelijk zien (geen daling ten opzichte van 2006). 6 Het gaat hier om landelijke uitkomsten; uitkomsten van gediplomeerde mbo-verlaters van alle mbo-opleidingen, leerwegen en niveaus die hebben meegedaan aan het onderzoek. 10 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

13 Figuur 2.4 Eerste bestemming van mbo-verlaters ECABO door de jaren heen, (gewogen) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% werken combinatie w erken / leren doorleren w erkloos anders Bron: Toppen Onderzoek & Beleid - MBO-Kaart Typering gediplomeerden die zowel werken als doorleren De meerderheid van de gediplomeerden die aangeven dat zij zowel doorleren als werken zijn studenten die naast hun hbo-opleiding een (bij)baan hebben. Bijna de helft van hen heeft een bijbaan die min of meer aansluit bij de opleiding die zij op het mbo gevolgd hebben, dus banen binnen het domein van ECABO. Hieronder bevinden zich onder andere studenten die als administrateur, commercieel medewerker bank- en verzekeringen, commercieel medewerker marketing en communicatie, administratief juridisch medewerker of ICT-beheerder aan het werk zijn. Daarnaast zien we dat veel gediplomeerden met een bijbaan een gangbaar bijbaantje hebben, zoals verkoopmedewerker, winkelassistent en baantjes in de horeca. Naast hbo-studenten met een bijbaan bestaat de groep doorleren en werken uit gediplomeerden die naast een baan een cursus of een deeltijd hbo-opleiding volgen. Cursussen / opleidingen die hierbij het meest genoemd worden zijn: cursus MBA, cursus MCSA, opleiding Accountancy, opleiding Bedrijfseconomie, opleiding Commerciële economie, opleiding Management economie en recht. De gediplomeerden die zowel werken als doorleren worden in de hoofdstukken Werken en Doorleren toegedeeld tot de werkende dan wel doorlerende gediplomeerden (zie de inleiding bij de hoofdstukken 3 en 5). 2.3 De keuze voor werken of doorleren Wie kiezen er vaker voor de arbeidsmarkt en wie kiezen er vaker voor een vervolgopleiding? We bekijken dit naar opleidingsrichting 7, naar niveau, naar leerweg, naar geslacht, naar etniciteit en regio 8. In de afzonderlijke rapportage Tabellen en vragenlijsten kunt u de gebruikte gegevens in tabelvorm terugvinden. Opleidingsrichting Binnen ECABO (zie Figuur 2.5a op de volgende pagina) zien we dat met name de gediplomeerde mbo-verlaters van Orde en veiligheid en in iets mindere mate de gediplomeerden van de Secretariële opleidingen in belangrijke mate op de arbeidsmarkt georiënteerd zijn (en relatief weinig op een vervolgopleiding). Ruim 80% van de mbo-verlaters van opleidingen Orde en veiligheid en 60% van de gediplomeerden van opleidingen Secretarieel is een half jaar na diplomering actief op de arbeidsmarkt. Dit is duidelijk vaker het geval dan we zien bij de overige opleidingsrichtingen. Onder gediplomeerden van 2006 zagen we een vergelijkbaar beeld. 7 Uitkomsten van opleidingen met minder dan 20 gediplomeerden (absoluut) worden wel in de figuren gepresenteerd, maar worden niet bij de analyse betrokken. In de figuur wordt per opleiding aangegeven om hoeveel gediplomeerden het gaat (n=..). 8 De regio s zijn op basis van de postcodes van de schoolverlaters ingedeeld conform de CWI-districtsindeling bestaande uit 6 districten: Noord, Oost, Middenwest, Noordwest, Zuidwest en Zuidoost. 11 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

14 In tegenstelling tot de gediplomeerden van 2006 hebben de gediplomeerden van 2007 van de opleidingsrichting Orde en Veiligheid niet vaker dan gemiddeld te maken met werkloosheid; 3%, terwijl onder gediplomeerden van % (nog) werkloos was. De gediplomeerden Secretarieel hebben wel, net als in 2006, relatief vaker met werkloosheid te maken (5%) dan gediplomeerden van de overige opleidingsrichtingen. Ook onder gediplomeerden Bedrijfsadministratie is de werkloosheid relatief groter (4%) dan we gemiddeld voor ECABO zien. Gediplomeerden van Juridische opleidingen en de opleidingsrichting Commercieel zijn relatief gezien het minst vaak actief op de arbeidsmarkt en kiezen relatief vaker voor een (voltijds) vervolgopleiding; 48% van hen is op het moment van onderzoek bezig met een (voltijds) studie. In Bijlage 2 is voor deze uitkomsten onderscheid gemaakt naar opleidingsrichting en leerweg. Figuur 2.5a Eerste bestemming van mbo-verlaters ECABO naar opleidingsrichting, 2007 (voor ECABO (totaal) en landelijk gewogen). Secretarieel (n=388) Bedrijfsadministratie (n=480) Commercieel (n=248) Bank- en verzekeringsw ezen (n=150) Logistiek (n=14) Juridisch (n=283) Orde en veiligheid (n=478) ICT Administratief (n=332) Informatiediesntverlening (n=16) ECABO 2007 (totaal) Landelijk % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% werken combinatie w erken / leren doorleren w erkloos anders Bron: Toppen Onderzoek & Beleid - MBO-Kaart 2007 Vergelijking ICT-opleidingen Als we de bestemming van gediplomeerden van de opleidingen ICT Administratief (binnen ECABO) vergelijken met de bestemming van gediplomeerden ICT Elektrotechnisch (binnen Kenteq) zien we dat de gediplomeerden ICT Administratief na diplomering iets vaker voor een (voltijds) vervolgopleiding kiezen (41% in 2007 ten opzichte van 38% onder gediplomeerden ICT Elektrotechnisch). Daarnaast zien we dat gediplomeerden van opleidingen ICT Administratief relatief iets minder vaak vaker werkloos zijn (3% in 2007 ten opzichte van 4% onder gediplomeerden ICT Elektrotechnisch). In voorgaande jaren zagen we een iets ander beeld; toen kozen de gediplomeerden van opleidingen ICT Administratief vaker voor de arbeidsmarkt en minder vaak voor een vervolgopleiding dan gediplomeerden van ICT Elektrotechnisch. 12 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

15 In Figuur 2.5b is de bestemming van mbo-verlaters weergegeven waarbij alleen de mbo-verlaters van opleidingen op niveau 4 zijn meegenomen. Ook als we kijken naar alleen de mbo-verlaters van opleidingen op niveau 4 zien we dat met name de mbo-verlaters van de opleidingsrichting Secretarieel duidelijk vaker kiezen voor de arbeidsmarkt; 56% werkt op het moment van onderzoek. Mbo-verlaters op niveau 4 van opleidingen Commercieel zijn relatief gezien duidelijk minder vaak (alleen) aan de slag gegaan op de arbeidsmarkt (20%). Zij kiezen vaker voor een vervolgopleiding; 51% volgt een voltijds-opleiding en 27% combineert een opleiding met een baan. Figuur 2.5b Eerste bestemming van mbo-verlaters ECABO (van opleidingen op niveau 4) naar opleidingsrichting, 2006 (voor ECABO (totaal) en landelijk gewogen). Secretarieel (n=296) Bedrijfsadministratie (n=385) Commercieel (n=229) Bank- en verzekeringsw ezen (n=150) Logistiek (n=14) Juridisch (n=283) ICT Administratief (n=264) Informatiediesntverlening (n=16) ECABO 2007 (totaal) Landelijk % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% w erken combinatie w erken / leren doorleren w erkloos anders Bron: Toppen Onderzoek & Beleid - MBO-Kaart 2007 Niveau Van alle mbo-verlaters met een ECABO-opleiding zijn de gediplomeerden op niveau 2 het meest vaak aan het werk; 79% van de mbo-verlaters op niveau 2 heeft op het moment van onderzoek een baan. Ook onder gediplomeerden van opleidingen op niveau 3 (69%) en niveau 1 (54%) is dit aandeel hoog. Dit is op zich niet verwonderlijk aangezien gediplomeerden op deze niveaus (en zeker van de niveaus 1 en 2) die verder leren dit veelal op het mbo doen en in deze rapportage buiten beschouwing worden gelaten. Het aandeel werkenden is voor gediplomeerde mbo-verlaters met een opleiding op niveau 4 beduidend lager (31%); zij kiezen veel vaker voor een (voltijds) vervolgopleiding (42%) of een combinatie van werken en leren (24%). Door de jaren heen zien we geen afwijkingen in bovenstaand beeld en ook op landelijk niveau zien we in de verschillende jaren dat het aandeel werkenden met name hoog is op de niveaus 1, 2 en 3 en relatief laag is onder gediplomeerde mbo-verlaters van opleidingen op niveau 4. Leerweg Het algemene beeld onder gediplomeerden van ECABO-opleidingen is dat BBL-ers na diplomering overwegend gaan / blijven werken en dat BOL-ers duidelijk vaker kiezen voor een vervolgopleiding, al dan niet in combinatie met een baan. Zo zien we onder de gediplomeerden van 2007 dat 81% van de BBL-ers op het moment van onderzoek werkzaam is tegen 40% onder gediplomeerden van de leerweg BOL. Van de BOL-ers heeft meer dan helft (55%) gekozen om zich via scholing verder te kwalificeren; onder BBL-ers is dit 15%. 13 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

16 Door de jaren heen is het aandeel BBL-ers dat een half jaar na diplomering actief is op de arbeidsmarkt toegenomen van 68% onder gediplomeerden van 2005 tot 81% onder gediplomeerden van Ook onder BOL-ers van opleidingen ECABO is het aandeel dat een half jaar na diplomering een baan heeft door de jaren heen licht gestegen, van 35% onder gediplomeerden van 2005 tot 40% onder gediplomeerden van Het aandeel BOL-gediplomeerden dat kiest voor de combinatie van werken en leren is daarentegen in de afgelopen jaren licht gedaald, van 26% in 2005 tot 21% in Landelijk zien we eveneens dat het aandeel BOL-ers dat kiest voor (alleen) de arbeidsmarkt de afgelopen drie jaren licht gestegen is (van 42% in 2005 tot 48% in 2007). Ook het aandeel werkende BBL-ers is op landelijk niveau het afgelopen jaar gestegen (van 84% in 2005 en 2006 tot 88% in 2007). In tegenstelling tot het beeld bij ECABO zien we op landelijk niveau echter niet dat het aandeel BOL-gediplomeerden dat kiest voor de combinatie van werken en leren gedaald is; zowel in 2006 als in 2007 is dit aandeel 17%. Geslacht en etniciteit Als we de keuze voor werk of vervolgopleiding voor gediplomeerden van ECABO bekijken naar geslacht, dan zien we dat vrouwen in het algemeen vaker aan het werk zijn dan mannelijke gediplomeerden (in 2007 is 48% van de vrouwen aan het werk en 44% van de mannen). Dit beeld zagen we ook in 2005 en Mannen kiezen daarentegen vaker voor een (voltijds) vervolgopleiding dan vrouwelijke gediplomeerden (33% tegen 26% onder vrouwen in 2007). Hoewel dit ook in 2006 en 2005 het geval was is het verschil tussen beide groepen in 2007 duidelijk groter. Ook op landelijk niveau zien we dat vrouwen vaker kiezen voor de arbeidsmarkt en mannen vaker voor een (voltijds) vervolgopleiding. Als we de uitkomsten bekijken naar etniciteit van de gediplomeerden dan zien we dat autochtonen in het algemeen vaker werken op het moment van onderzoek dan allochtonen. Wel is dit aandeel voor beide groepen ten opzichte van 2006 gestegen. Allochtonen kiezen dus relatief vaker dan autochtonen voor een vervolgopleiding (voltijds of in combinatie met een baan). Binnen de groep allochtonen die kiezen voor een vervolgopleiding zien we in 2007 een duidelijke afname van het aandeel gediplomeerden dat kiest voor een (voltijds) vervolgopleiding ten opzichte van In 2006 zagen we juist een duidelijk toename ten opzichte van Op landelijk niveau, voor alle opleidingen bij elkaar, zien we eveneens dat autochtone gediplomeerden vaker kiezen voor de arbeidsmarkt en dat allochtonen vaker doorleren. Verschil is wel dat op landelijk niveau het aandeel allochtonen dat kiest voor een (voltijds) vervolgopleiding iets is gestegen. Regio Van alle gediplomeerde mbo-verlaters van opleidingen ECABO in 2007 gaan gediplomeerden in de regio Zuidoost na diplomering relatief vaker werken (50%). Gediplomeerden uit de regio Noordwest kiezen duidelijk minder vaak dan in de overige regio s voor de arbeidsmarkt (39% in 2007). In deze regio zien we het relatief grootste aandeel werklozen. Verder valt op dat gediplomeerden van 2007 uit de regio Noord duidelijk vaker kiezen voor een (voltijds) vervolgopleiding (44%) en duidelijk minder vaak voor de combinatie van werken en leren (9%). 14 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

17 2.4 Werkloosheid onder gediplomeerden Hoewel de werkloosheid onder mbo-gediplomeerden ECABO ten opzichte van 2006 gedaald is en deze vergelijkbaar is met het landelijke werkloosheidspercentage, blijft het zinvol om te bekijken wie er met name geconfronteerd worden met werkloosheid. Ook dit bekijken we naar opleidingsrichting, naar niveau, naar leerweg, naar geslacht, naar etniciteit en regio. In de afzonderlijke rapportage Tabellen en vragenlijsten kunt u de gebruikte gegevens in tabelvorm terugvinden. Opleidingsrichting Binnen ECABO zijn, zoals reeds vermeld, gediplomeerden van de opleidingsrichting Secretarieel en de opleidingsrichting Bedrijfsadministratie relatief vaker werkloos dan gediplomeerden van de overige opleidingsrichtingen (zie Figuur 2.5a op pagina 12). Onder gediplomeerden van 2007 van opleidingen Secretarieel zijn het met name gediplomeerden van de opleidingen Administratief medewerker (40%), Secretarieel medewerker (9%) en Secretaresse (8%) die vaker met werkloosheid te maken krijgen. Ook onder gediplomeerden van 2006 zagen we dit. Gediplomeerden van de opleidingsrichting Bank- en Verzekeringswezen zijn van alle gediplomeerden het minst vaak (nog) werkloos (1% in 2007). Niveau en leerweg De werkloosheid is het hoogst onder gediplomeerde mbo-verlaters van opleidingen ECABO op niveau 1 (20% onder gediplomeerden van 2007). In vergelijking met de uitkomsten van de gediplomeerden van 2006 zien we dat de werkloosheid onder gediplomeerden van dit niveau duidelijk is toegenomen; onder gediplomeerden van 2006 was ongeveer 14% op het moment van onderzoek (nog) werkloos. De werkloosheid onder gediplomeerden van opleidingen op niveau 2 en niveau 3 is, in tegenstelling tot niveau 1, juist afgenomen. Onder gediplomeerden van 2007 is de werkloosheid op niveau 2 6%, terwijl dit onder gediplomeerden van 2006 nog 10% was en onder gediplomeerden van %. Van de gediplomeerden op niveau 3 is in % (nog) werkloos; in 2006 was dit aandeel 11% (en in %). Zoals ieder jaar is de werkloosheid onder gediplomeerden van 2007 op niveau 4 relatief gezien het laagst, te weten 2%. Ook op landelijk niveau zien we dat de werkloosheid onder gediplomeerden van opleidingen op niveau 4 relatief het laagst en op niveau 1 relatief het hoogst is. Ook landelijk, onder alle mboverlaters zien we dat de werkloosheid onder gediplomeerden op niveau 1 van 2007 is toegenomen, al is dit minder sterk het geval dan we onder gediplomeerden van ECABO zien. Opvallend is dat gediplomeerden op niveau 3 landelijk gezien beduidend minder vaak te maken hebben met werkloosheid dan gediplomeerden op niveau 3 van opleidingen ECABO. Zo is landelijk gezien onder gediplomeerden van 2007 op niveau 3 slechts 2% werkloos, terwijl we onder gediplomeerden ECABO op dit niveau een werkloosheidspercentage van 7% zien. Dit beeld zagen we ook in In tegenstelling tot wat we onder gediplomeerden van 2005 en 2006 zien, is de werkloosheid onder BBL-gediplomeerden van 2007 relatief gezien minder groot dan onder BOL-ers. Van de BBL-ers is in % werkloos, terwijl dit voor de BOL-gediplomeerden 3% is. De werkloosheid onder BBLers is daarmee fors gedaald; in 2006 en 2005 lag het werkloosheidspercentages onder BBL-ers nog rond de 10%. Ook onder BOL-ers is de werkloosheid gedaald, al is dit maar met 1%. Landelijk zien we in alle jaren dat de werkloosheid onder BBL-ers iets lager is dan onder BOL-ers. Ook hier zien we dat de werkloosheid onder BBL-ers (iets) gedaald is (van 3% in 2005 tot 1% in 2007). De werkloosheid onder BOL-gediplomeerden is op landelijk niveau ten opzichte van 2006 gelijk gebleven (3%). Geslacht en etniciteit Vrouwelijke gediplomeerden ECABO hebben relatief vaker met werkloosheid te maken dan mannelijke gediplomeerden. Onder gediplomeerden van 2007 zien we dat 4% van de vrouwen een half jaar na het behalen van het diploma (nog) werkloos is en 3% van de mannen. Ook onder gediplomeerden van 2006 was dit verschil 1% (5% voor de vrouwen en 4% voor de mannen). Ook op landelijk niveau, onder alle gediplomeerden mbo-verlaters, zien we dat vrouwen in het algemeen iets vaker (nog) werkloos zijn op het moment van onderzoek. Door de jaren heen zien we dat allochtonen een half jaar na diplomering vaker (nog) werkloos zijn dan autochtone gediplomeerden van opleidingen ECABO (respectievelijk 7% en 2% onder gediplomeerden van 2007). Het verschil in werkloosheid tussen allochtonen en autochtonen is in 15 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

18 2007 weer iets toegenomen; onder gediplomeerden van 2005 en 2006 was het verschil in werkloosheid tussen allochtonen en autochtonen slechts 3. Overigens is de werkloosheid onder allochtone gediplomeerden van ECABO ook in 2007 minder hoog dan we landelijk, onder alle allochtone gediplomeerden, zien; onder gediplomeerden van 2007 is 7% van de allochtone gediplomeerden van ECABO werkloos, terwijl dit op landelijk niveau 9% is. Dit beeld zien we ook bij de gediplomeerden van 2006 en Regio Wat betreft de werkloosheid van gediplomeerden van ECABO per regio is er door de jaren heen geen duidelijk beeld waarneembaar. Zo is onder gediplomeerden van 2005 de werkloosheid in de regio s Noordwest en Zuidwest relatief hoger dan in de overige regio s. Onder gediplomeerden van 2006 is de werkloosheid relatief hoger in de regio s Zuidwest en Zuidoost en onder gediplomeerden van 2007 in de regio Noordwest. Landelijk zijn de verschillen tussen de regio s iets kleiner. 16 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

19 3 Werken In dit hoofdstuk komen de uitkomsten naar voren voor de groep mbo-verlaters die na diplomering zijn gaan werken. Dit zijn in eerste instantie de mbo-verlaters die aangeven dat zij werken (en dat meer dan 12 uur per week doen 9 ). Tevens worden onder de groep werkenden ook degenen meegenomen die aangeven naast hun werk een cursus te volgen of een deeltijd hboopleiding (waarvan het werken de hoofdactiviteit is 10 ). We kijken in dit hoofdstuk naar het baanperspectief voor de gediplomeerden, de aansluiting van het beroep op de opleiding, de allocatie van werkende gediplomeerden naar bedrijfstakken en de invloed van de beroepspraktijkvorming (bpv). In de afzonderlijke rapportage Tabellen en vragenlijsten kunt u de gebruikte gegevens in tabelvorm terugvinden. 3.1 Baanperspectief voor gediplomeerden Het baanperspectief voor gediplomeerden beoordelen we aan de hand van de onderstaande vragen: Hoe snel (na hoeveel maanden) komen gediplomeerden aan een baan? Hebben gediplomeerden bpv gehad (als BOL-er of BBL-er) bij het bedrijf waar zij nu werken? Wat voor aanstelling hebben zij? Wat verdienen zij? Hoe groot is de mobiliteit van gediplomeerden? Werken zij, een half jaar na diplomering, nog bij de eerste werkgever? Gediplomeerde mbo-verlaters van opleidingen ECABO die kiezen voor de arbeidsmarkt vinden redelijk snel een baan. Ruim driekwart (79% onder werkende gediplomeerden van 2007) heeft binnen 3 maanden een baan gevonden en 46% zelfs binnen één maand. Het aandeel gediplomeerden dat binnen één maand een baan heeft gevonden is ten opzichte van 2005 en 2006 zelfs gestegen van 38% tot 46% onder gediplomeerden van Binnen de groep gediplomeerden zijn het met name BBL-ers die snel (binnen één maand) een baan vinden; onder de werkende BBL-ers van 2007 is 72% binnen één maand aan de slag. Dit heeft te maken met het feit dat BBL-ers vaak blijven werken bij het bedrijf waar zij tijdens de opleiding beroepspraktijkvorming gevolgd hebben. Van alle werkende BBL-ers (van 2007) werkt 58% op het moment van onderzoek bij het bedrijf waar zij tijdens de opleiding beroepspraktijkvorming gevolgd hebben. Ook voor gediplomeerden van BOL-opleidingen ECABO spelen de contacten die tijdens de beroepspraktijkvorming (bpv) worden opgedaan een niet onbelangrijke rol bij het vinden van werk. Onder werkende BOL-ers van 2007 is bijna de helft (46%) aan de slag gegaan bij een bedrijf waar zij tijdens de opleiding beroepspraktijkvorming hebben gehad. Van alle werkende gediplomeerden van opleidingen ECABO heeft iets meer dan de helft (52% onder gediplomeerden van 2007) een half jaar na het behalen van het diploma een vaste aanstelling. Onder werkende gediplomeerden van 2005 was dit aandeel nog duidelijk lager; toen had slechts 45% een vaste aanstelling. Het aandeel werkenden met een tijdelijke aanstelling is de afgelopen 3 jaar redelijk stabiel, rond de 33%. Binnen de groep werkende gediplomeerden zijn het wederom de BBL-ers die op dit aspect een beter baanperspectief hebben; zij hebben vaker dan BOL-ers een vaste aanstelling. Zo zien we onder gediplomeerden van 2007 bijvoorbeeld dat op het moment van onderzoek tweederde (67%) van de BBL-ers een vaste aanstelling heeft bijna de helft (48%) van de BOL-ers. Ook dit valt voor een deel te verklaren door het feit dat BBL-ers veelal aan de slag blijven bij het bedrijf waar zij tijdens de opleiding beroepspraktijkvorming hebben gehad; zij werken er dus al langer waardoor de kans dat zij een vaste aanstelling hebben groter is. 9 Dit is conform de definitie van werkenden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 10 Dit wordt bepaald aan de hand van de verdeling van het aantal uren per week dat de respondent aangeeft te werken dan wel te leren. 17 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

20 Dat het baanperspectief voor BBL-ers (iets) beter is dan voor BOL-ers uit zich ook in het salaris van de werkende gediplomeerden. BBL-ers verdienen in het algemeen meer dan BOL-ers 11. Ook dit heeft te maken met het feit dat BBL-ers vaak langer in dienst zijn; zij werken vaak bij het bedrijf waar zij tijdens de opleiding ook gewerkt hebben. Daarnaast zijn BBL-ers gemiddeld vaak iets ouder dan de BOL-gediplomeerden, wat ook zijn invloed op het salaris heeft. Overigens zien we voor alle werkende gediplomeerden van ECABO bij elkaar dat het gemiddelde bruto maandsalaris (op basis van een 38-urige werkweek) ten opzichte van 2006 is gestegen met maar liefst 11,1%. Hoewel de BBL-ers veelal blijven werken bij het bedrijf waar zij tijdens hun opleiding bpv hebben gehad, heeft een deel van de BBL-ers binnen een halfjaar na diplomering een andere werkgever. Van de werkende BBL-ers van 2007 werkt 43% op het moment van onderzoek niet meer in hun eerste baan; zij zijn dus tussen het behalen van het diploma en het moment van onderzoek (ongeveer een half jaar) van baan veranderd. Onder BOL-ers is dit aandeel kleiner, te weten 30%. Wel zien we dat door de jaren heen de mobiliteit onder BOL-ers geleidelijk is toegenomen van 25% in 2005 tot 30% in Ook onder BBL-ers is deze het laatste jaar toegenomen (van 33% onder gediplomeerden van 2006 naar 43% in 2007). Gemiddeld genomen is de mobiliteit onder werkende gediplomeerden van ECABO (BOL en BBL bij elkaar) iets toegenomen ten opzichte van de uitkomsten onder werkenden van 2006 (33% werkt niet meer in hun eerste baan tegen 28% in 2006 en 2005). Landelijk kunnen we vaststellen dat het baanperspectief (in de verschillende jaren) van mboverlaters overall gezien op verschillende aspecten beter is dan dat van werkende gediplomeerden ECABO. Landelijk zien we bijvoorbeeld dat gediplomeerden die kiezen voor de arbeidsmarkt duidelijk sneller een baan vinden; rond de 86% van de werkende gediplomeerden (van alle opleidingen bij elkaar) is binnen 3 maanden aan de slag gegaan. Met name het aandeel werkende gediplomeerden dat binnen 1 maand een baan vindt is landelijk gezien duidelijk groter dan we zien onder gediplomeerden van ECABO; onder alle werkende gediplomeerden van 2006 en 2007 heeft circa 63% een baan gevonden binnen een maand. Verder zien we dat werkende gediplomeerden op het landelijke niveau duidelijk vaker beroepspraktijkvorming bij hun huidige werkgever hebben gevolgd / gehad dan onder werkende gediplomeerden van ECABO het geval is; landelijk zien we dat bijna tweederde van de werkenden werkt bij het bpv-bedrijf (62%) terwijl dit onder werkende gediplomeerden van ECABO nog niet de helft is (46%). Ook zien we onder werkende gediplomeerden op landelijk niveau een groter aandeel werkenden met een vaste aanstelling en minder met een tijdelijke aanstelling en ligt het bruto salaris gemiddeld ongeveer 100,-- per maand (op basis van een 38-urige werkweek) hoger dan onder gediplomeerden van ECABO. Het verschil in baanperspectief tussen gediplomeerden op landelijk niveau en gediplomeerden ECABO is met name te verklaren door het feit dat onder de landelijke gediplomeerden relatief meer gediplomeerden van BBL-opleidingen te vinden zijn dan onder de gediplomeerden van ECABO (zie Overzicht 0.2 op pagina 4). Met name BBL-ers (zowel op landelijk niveau als binnen ECABO) vinden snel een baan en werken vaak bij hun bpv-bedrijf. Het merendeel van hen blijft immers werken bij het bedrijf waar zij ook tijdens de opleiding hebben gewerkt. Hierdoor en door het feit dat de BBL-ers gemiddeld iets ouder zijn dan BOL-ers hebben zij ook vaker al een vaste aanstelling en is hun salaris gemiddeld hoger dan onder BOL-ers. De mobiliteit onder gediplomeerden ECABO is iets lager (67% in 2007) dan de mobiliteit van gediplomeerden van alle opleidingen bij elkaar (landelijk; 75% in 2007). Opleidingsrichting Kijkend naar het baanperspectief per opleidingsrichting binnen ECABO dan vallen met name drie opleidingsrichtingen op; de opleidingsrichting Secretarieel, de opleidingsrichting Bank- en verzekeringen en de opleidingsrichting Juridisch. Gediplomeerden van de opleidingen Secretarieel die gaan werken vinden vaker binnen 3 maanden een baan (89%) dan we gemiddeld zien voor ECABO (79%). Verder valt op dat het aandeel werkenden (van 2007) van de opleidingsrichting Secretarieel met een vaste aanstelling lager is dan het gemiddelde voor ECABO als geheel. In 2006 zagen we juist dat het aandeel werkenden met vaste aanstelling relatief (iets) hoger was dan gemiddeld. Ondanks dat de gediplomeerden van Secretarieel relatief snel aan de slag zijn gegaan is het bruto maandsalaris (op basis van een 38- urige werkweek) van gediplomeerden Secretarieel van alle gediplomeerden van ECABO het laagst. Dit zou deels kunnen komen door het kleinere aandeel gediplomeerden met een vaste aanstelling. 11 Hierbij moet vermeld worden dat het gemiddelde salaris van de BBL-ers is berekend over een kleinere groep dan het salaris van BOL-ers, waardoor er wat voorzichtiger moet worden omgegaan met de uitkomsten. 18 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO MBO-Kaart

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van Kenteq-opleidingen op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Colofon Uitgave Kenteq

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

MBO-diploma in tijden van crisis Doorleren of werk zoeken?

MBO-diploma in tijden van crisis Doorleren of werk zoeken? MBO-diploma in tijden van crisis Doorleren of werk zoeken? Christoph Meng Timo Huijgen Ger Ramaekers ROA-R-2010/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

OpleidingsMonitor Flexbranche 2012

OpleidingsMonitor Flexbranche 2012 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen OpleidingsMonitor Flexbranche 2012 Gert de Jong Hedwig Vermeulen John Warmerdam OPLEIDINGSMONITOR FLEXBRANCHE 2012 Opleidingsmonitor Flexbranche

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Methodiek Schoolverlatersinformatiesysteem 2003

Methodiek Schoolverlatersinformatiesysteem 2003 Methodiek Schoolverlatersinformatiesysteem 2003 ROA-W-2004/3 Timo Huijgen Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo

kengetallen vmbo mbo Ad hbo ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo Odile Sondermeijer april 2011 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het voortgezet onderwijs 5 1.1 Het vmbo 5 1.2 Leerlingen vmbo sector economie

Nadere informatie

De bbl als leerweg voor volwassenen. Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo

De bbl als leerweg voor volwassenen. Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo De bbl als leerweg voor volwassenen Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo Colofon Titel De bbl als leerweg voor volwassenen Achtergronden

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2011

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2011 Kerngegevens Technische Installatiebranche 211 Harry van den Tillaart Hedwig Vermeulen John Warmerdam Wouter de Wit Sanne Elfering Carolien van Rens Evelien Sombekke ITS Nijmegen 211 1 ISBN 978 9 5554

Nadere informatie

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties Zonder diploma Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties ROA-R-2009/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 Research Centre for Education and the Labour Market ROA Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 ROA Brochure Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Anderhalf jaar in de uitkering

Anderhalf jaar in de uitkering Opdrachtgever IWI Anderhalf jaar in de uitkering Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Anderhalf jaar in de uitkering; nota van bevindingen Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 1 januari 2008 Categorie

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum 20 augustus 2010 Kenmerk SR020 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor wonenbranche

Arbeidsmarktmonitor wonenbranche Arbeidsmarktmonitor wonenbranche 2007 Projectleider: drs. Nicole Ras WoonWerk In samenwerking met auteurs: drs. P. Gibcus (EIM) drs. M.E. Winnubst (EIM) drs. J.J.J. Donkers (Stratus) C.M. Hartog (EIM)

Nadere informatie

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland!

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Probleemanalyse niet-participatie jongeren

Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtgever SZW Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtnemer Research voor Beleid/ Johan Bokdam, Suzanne de Visser, Suzanne Bouma en Mirjam Engelen Doel en vraagstelling Maak een probleem-

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

SEO Onderzoek. Studie en werk 2000. Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam

SEO Onderzoek. Studie en werk 2000. Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam SEO Onderzoek Studie en werk 2000 Hbo er en academici van studiejaar 1997/1998 op de arbeidsmarkt Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam SEO Stichting voor Economisch Onderzoek

Nadere informatie

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012 De kracht van kennis. Oktober 2012 Hobéon is de strategische dienstverlener voor kennisintensieve organisaties. Keuzes binnen kaders De kracht van profilering In het

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Arbeidsmarkt & mobiliteit Arbeidsmarkt & mobiliteit Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet onderwijs 2014 Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet onderwijs Een aanvulling op de arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting

Nadere informatie

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 1 2 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Juni 2011 Denktank economie 3 Colofon

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie