Districtsrapportage. Zuidoost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Districtsrapportage. Zuidoost"

Transcriptie

1 Districtsrapportage Zuidoost 213

2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN 6 5 GEDIPLOMEERDEN 7 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN RECENT GEDIPLOMEERDEN 11 1 STAGEPERSPECTIEVEN 12 In het rapport Arbeidsmarkt ECABO-domein heeft Etil de arbeidsmarkt voor ECABO-beroepen in beeld gebracht. Hierbij zijn voor de vraag, het aanbod en de ruimte op de arbeidsmarkt zowel de stand van zaken in 212 als een prognose tot en met 217 onderzocht. Als input hiervoor dienden, onder andere, de ECABO Arbeidsmarktmonitor, vacaturegegevens van Jobfeed en DUO. Naar aanleiding van dit onderzoek is voor elk van de zes UWV-districten een factsheetrapportage gemaakt waarin de belangrijkste gegevens en bevindingen zijn samengevat. Dit is het rapport voor het UWV-district Zuidoost (bestaande uit de arbeidsmarktregio's Noordoost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg, Midden-Brabant, Zuid-Limburg en Zuidoost-Brabant). Daarnaast heeft Etil voor de dertig afzonderlijke arbeidsmarktregio's een korte factsheet samengesteld. De gegevens zijn zo veel mogelijk uitgesplitst naar arbeidsmarktregio en ECABO -richtingen. Hierbij is veelal een onderscheid gemaakt tussen de verschillende mbo-niveaus (tussen haakjes 1 t/m 4). In totaal zijn er acht opleidingsrichtingen binnen ECABO, bestaande uit: - Secretariële beroepen (SEC) - Financieel-administratieve beroepen (FIN) - Commercieel (COM) - ICT en media (ICT) - Bank- en verzekeringswezen (CMBV) - Juridisch (JUR) - Informatiedienstverlening (IDV)* - Orde en veiligheid (O&V)* De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) Telefonist/Receptionist (2) Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker (2) Secretarieel medewerker (2) Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) Financieel administratief medewerker (3) Commercieel medewerker binnendienst (3) Commercieel medewerker bank- Bedrijfsadministrateur (4) Contactcenter medewerker (3) en verzekeringswezen (4) Assistent accountant (4) Contactcenter teamleider (4) Salarisadministrateur (4) Marketing medewerker (4) Assistent communicatiemedewerker (4) Medewerker evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) JUR (4) ICT (1-2) ICT (3-4) Medewerker personeel en arbeid (4) Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) Medewerker sociale zekerheid (4) ICT-beheerder (4) Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) Applicatieontwikkelaar (4) Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) Netwerkbeheerder (4) Particulier digitaal onderzoeker (4) * De richtingen Informatiedienstverlening en Orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen. 2

3 Werkgelegenheid Zuidoost Sectorale verdeling werkgelegenheid ECABO-domein op mbo-niveau 212 UWV-district Noordoost- Noord- en Midden- Midden- Zuid- Zuidoost- Zuidoost Brabant Limburg Brabant Limburg Brabant Landbouw & visserij Industrie & nutsbedrijven Bouw Handel & reparatie Horeca Vervoer Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Zorg en welzijn Overige dienstverlening Totaal ECABO-werkgelegenheid Totale werkgelegenheid Werkgelegenheid Deze staat en bijbehorende figuren tonen de verdeling van de werkgelegenheid over de bedrijfssectoren voor, het UWV-district Zuidoost en de onderliggende arbeidsmarktregio's. De staat toont de werkgelegenheid in beroepen binnen het ECABO-domein op mbo-niveau. Op de laatste regel is de totale werkgelegenheid weergegeven. De werkgelegenheid in het UWV-district Zuidoost omvat arbeidsplaatsen, waarvan 24.3 arbeidsplaatsen in het ECABO-domein. Binnen het district is er in de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant de meeste werkgelegenheid, gevolgd door Noordoost-Brabant en Zuid-Limburg. De werkgelegenheid in ECABO-beroepen is vooral terug te vinden in de sectoren zakelijke dienstverlening, handel & reparatie en zorg en welzijn. Procentuele verdeling totale werkgelegenheid over de sectoren UWV-district Zuidoost Noordoost-Brabant Noord- en Midden- Limburg Midden-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Werkgelegenheid naar ECABO-richting op mbo-niveau 212, UWV-district Zuidoost

4 Vacatures Zuidoost In totaal ontstonden er in 212 in het district Zuidoost vacatures, waarvan 17.1 op mbo-niveau binnen het ECABO-domein. Van deze vacatures was ongeveer geschikt voor recent gediplomeerden. Het aandeel ECABO-vacatures in het totaal aantal vacatures is in het district Zuidoost iets kleiner dan het landelijk gemiddelde. Het aandeel vacatures geschikt voor recent gediplomeerden is in district Zuidoost gelijk aan het landelijk gemiddelde. Jaarlijkse procentuele vacatureontwikkeling '13-'17, UWV-district Zuidoost Telefonist/Receptionist (2) 3,2 De procentuele verdeling van de ontstane vacatures naar ECABO-richtingen in het district Zuidoost komt vrijwel geheel overeen met het landelijke beeld. Zowel in als in het district Zuidoost ontstaan de meeste vacatures in de richting Commercieel (3-4), gevolgd door de richting Financieel-administratieve beroepen (3-4). Het beeld binnen de vijf onderliggende arbeidsmarktregio's komt grotendeels overeen met het beeld in district Zuidoost. De figuur rechts toont de verwachte jaarlijkse procentuele groei in vacatures in het UWV-district Zuidoost. De relatief grootste groei zal naar verwachting plaatsvinden in de vacatures voor Medewerker evenementenorganisatie (absoluut gezien gaat het echter om geringe aantallen), Junior accountmanager, Marketing medewerker, Contactcenter teamleider en Assistent communicatiemedewerker. Een relatief geringere groei wordt voorzien voor de vacatures voor Telefonist/Receptionist, Secretarieel medewerker, Medewerker ICT en Bedrijfsadministratief medewerker. Secretarieel mdw. (2) Secretaresse (3) Directiesecr./ Managementass. (4) Bedrijfsadministratief mdw. (2) Financieel administratief mdw. (3) Bedrijfsadministrateur (4) 3,2 3,7 4,6 5, 5,9 6,4 Assistent accountant (4) 6,4 Ontstane vacatures 212 UWV-district Noord- en Zuidoost Brabant Midden-Limburg Brabant Limburg Brabant Vacatures totaal Vacatures ECABO-domein (mbo) Aandeel vac. ECABO-domein 1 13% 13% 13% 1 13% 1 Vac. recent gediplomeerden ECABO-domein Aandeel vac. recent gedipl. in vac. ECABO 5 61% Noordoost- Midden- Zuid- Zuidoost- Salarisadministrateur (4) Commercieel mdw. binnendienst (3) Contactcenter mdw. (3) Contactcenter teamleider (4) Marketing mdw. (4) Assistent communicatiemdw. (4) 5,6 5,5 5,4 6,9 6,9 6,6 Mdw. evenementenorganisatie (4) 7,1 Procentuele verdeling vacatures in ECABO-richtingen naar mbo-niveau Junior accountmanager (4) Comm. mdw. bank- en verz. (4) 4,8 6,9 3 1 UWV-district Zuidoost 3 1 Noordoost Brabant 3 1 Noord- en Midden Limburg 3 SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder (4) Applicatieontwikkelaar (4) Netwerkbeheerder (4) Particulier digitaal onderzoeker (4) 3,5 4,7 6,1 6,4 6,1 5,9 Midden-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost Brabant Medewerker personeel en arbeid (4) Medewerker sociale zekerheid (4) 5,4 5, Juridisch mdw. - openbaar bestuur (4) 5,1 Juridisch mdw. - zakelijke dv. (4) 5,7 Totaal 5,

5 Voorkeur werkgevers Zuidoost In de jaarlijkse ECABO-enquête is aan de leerbedrijven een aantal vragen gesteld over de te verwachten ontwikkelingen bij het ve rvullen van vacatures. Het gaat hierbij onder andere om vragen over verwachtingen van leerbedrijven ten aanzien van het gewenste opleidin gsniveau, of vacatures in het afgelopen half jaar zijn vervuld door recent gediplomeerden of overige werkzoekenden en voorkeuren van werkg evers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar. Vanwege betrouwbaarheidsredenen is er voor gekozen de gegevens over de ver vulling van vacatures alleen op landelijk niveau weer te geven. In de meeste richtingen verwacht een (kleine) meerderheid van de leerbedrijven in UWV -district Zuidoost geen stijging van het gewenste opleidingsniveau. In de richting Secretariële beroepen (71%) is dit aandeel het grootst. Uitzondering hierop is de richting B ank- en verzekeringswezen, waar 4% aangeeft geen stijging van het gewenste opleidingsniveau te verwachten. In totaal wordt deze mening door 6 van de respondenten gedeeld. Richtingen waarin relatief vaak een stijging van het gevraagde opleidingsniveau verwacht wordt, zijn Bank - en verzekeringswezen en Financieel-administratieve beroepen. In de richting Bank- en verzekeringswezen wil men veelal een werknemer op hbo-niveau, in de richting Financieel-administratieve beroepen wil men het vaakst een werknemer op een niveau tussen mbo en hbo. In de figuren rechts zijn de se gemiddelden weergegeven voor categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het a fgelopen half jaar en de voorkeur voor bepaalde aanbodsgroepen in het komende half jaar. Voor de meeste richtingen geldt dat er in het afgelopen ha lf jaar relatief gezien de meeste vacatures zijn vervuld door overige werkzoekenden, met name werkzoekenden die reeds werkervaring hadden in d e betreffende functie. In de richting ICT en media is de meerderheid van de vacatures echter vervuld door recent gediplomeerden met de spec ifieke opleiding. In de richtingen Financieel-administratieve beroepen en Secretariële beroepen zijn ook relatief veel vacatures vervuld door recent gediplomeerden met de specifieke opleiding. Verdeeld naar niveau is de vervulling van vacatures door recent gediplomeerden het grootst voor func ties op mbo-niveau 4. Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de werkgevers binnen het totale ECABO -domein vooraf geen bijzondere voorkeur heeft voor een bepaalde groep. Kennelijk willen werkgevers hiermee hun opties open houden. Naar richting bezien heeft zelfs van de werkgevers voo r Secretariële beroepen en het Bank- en verzekeringswezen geen voorkeur voor de vervulling van vacatures. Binnen de richtingen Financieel -administratieve beroepen en ICT en media is er relatief vaak een voorkeur voor recent gediplomeerden. Over het algemeen genomen is zichtbaar dat er indien er een voorkeur voor een bepaalde groep bestaat - een voorkeur is voor mensen met specifieke (werk)ervaring of de specifieke opleiding; dit geldt voor zowel recent gediplomeerden als overige werkzoekenden. Uitgesplitst naar de verschillende mbo -niveaus blijkt dat op mbo-niveau 2 een absolute meerderheid van de werkgevers aangeeft geen voorkeur te hebben voor een bepaalde aanbodscategorie. Op mbo -niveau 3 en niveau 4 is er een lichte voorkeur voor recent gediplomeerden boven overige werkzoekenden. Categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 5% 4% 3% % 13% 43% % 3 13% 2 63% 41% SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv. 2 5 mboniv. 3 Recent gediplomeerde met een specifieke opleiding Recent gediplomeerde met een andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende zonder specifieke werkervaring mboniv. 4 41% 3 ECABO totaal Verwachtingen leerbedrijven ten aanzien van de stijging van het gewenste opleidingsniveau in de komende drie jaar in UWV-district Zuidoost Voorkeuren werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau Totaal 1 6 Secretariële beroepen 71% Financieel-administratieve beroepen 3 5 Commercieel 1 63% Bank- en verzekeringswezen 3 4% ICT en media 1 61% Juridisch 6 % 4% 8% 1% Ja, hoger mbo-niveau Ja, mbo-niveau met extra instroomeisen Ja, niveau tussen mbo en hbo Ja, hbo-niveau Nee 1% 9% 8% 7% 5% 4% 3% % 1 13% 31% 33% % 1% 3% % 13% 1 1 SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv. 2 51% 1 1 mboniv. 3 Recent gediplomeerde met een specifieke opleiding Recent gediplomeerde met een specifieke of andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende met of zonder specifieke werkervaring Geen voorkeur 4% 2 4 3% 2 mboniv. 4 ECABO totaal 5

6 Leerlingen Zuidoost Leerlingen mbo 211/212 naar richting en opleidingsniveau (ECABO-domein) SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Noordoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Midden-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Samenstelling leerlingen mbo 211/212 naar richting (ECABO-domein) 2 3% 1 1 UWV-district Zuidoost 21% Noordoost Brabant Noord- en Midden Limburg 21% Midden-Brabant Zuid-Limburg 2 1 Zuidoost Brabant 1 1 3% SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) In het UWV-district Zuidoost waren in het schooljaar 211/212 in totaal ruim 89.6 mboleerlingen, waarvan binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen volgen een opleiding in de richting ICT en media, gevolgd door Financieel-administratieve beroepen en Commercieel. Ten opzichte van het landelijke beeld zijn er in het UWV-district Zuidoost relatief iets meer leerlingen in de richting Commercieel (3-4). Op het niveau van arbeidsmarktregio's zijn er in Noord- en Midden Limburg relatief meer leerlingen in de richting Financieel-administratieve beroepen (3-4). Midden- Brabant kent relatief veel leerlingen in de richting Commercieel (3-4) en Bank- en verzekeringswezen. In Noordoost-Brabant waren er relatief veel leerlingen in de richting ICT en media (3-4). Zuidoost-Brabant kent relatief veel leerlingen in de richting Juridisch. In het hbo volgen in het UWV-district Zuidoost de meeste leerlingen financiële en commerciële opleidingen gevolgd door secretariële en juridische opleidingen. De verdeling van de leerlingenaantallen over de richtingen komt grotendeels overeen met het landelijke beeld. Leerlingen hbo 211 naar richting, UWV-district Zuidoost SEC FIN COM CMBV ICT JUR 6

7 Gediplomeerden Zuidoost Gediplomeerden mbo 211 naar richting en opleidingsniveau SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Noordoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Midden-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Samenstelling gediplomeerden mbo 211 naar richting UWV-district Zuidoost Noordoost Brabant % 1 Noord- en Midden Limburg 3% 21% 1 1 Midden-Brabant 2 Zuid-Limburg % 1 Zuidoost Brabant 13% 3% 2 1 SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) In het UWV-district Zuidoost behaalden in 211 in totaal 4.1 mbo-leerlingen hun diploma binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen haalden hun diploma in de richtingen Commercieel, ICT en media en Financieel-administratieve beroepen. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Zuidoost relatief meer gediplomeerden in de richting Commercieel (3-4) en relatief minder gediplomeerden in de richtingen Secretariële beroepen en Financieel-administratieve beroepen (1-4). Op arbeidsmarktregio-niveau vallen de relatief veel gediplomeerden in de richtingen Secretariële beroepen (3-4) en Financieel-administratieve beroepen (3-4) op in Noord- en Midden Limburg. In Midden-Brabant zijn er relatief veel gediplomeerden in de richting Commercieel (3-4). Verder kennen zowel Noordoost Brabant als Midden-Brabant relatief veel gediplomeerden in de richting Bank- en verzekeringswezen. In het hbo zijn in 21 in het UWV-district Zuidoost de meeste gediplomeerden in financiële, commerciële en juridische opleidingen. Dit komt redelijk overeen met het landelijk beeld. Gediplomeerden hbo 21 naar richting, UWV-district Zuidoost SEC FIN COM CMBV ICT JUR

8 Bestemmingen gediplomeerden Zuidoost Percentage gediplomeerden dat doorstroomt in dezelfde richting binnen het ECABO-domein, Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden ) doorstroomt in een andere richting binnen het ECABO-domein, doorstroomt buiten het ECABO- Landelijk naar mbo-niveau domein en uitstroomt uit het MBO (gem ) Landelijk naar richting en mbo-niveau 1% 9% SEC2 3% SEC % SEC4 1% 9 7% FIN2 33% 1 4 FIN3 3 FIN4 9 5% COM3 2 3% 63% 4% COM4 1% 9 3% BV4 9 ICT2 2 ICT3 3 ICT4 9 % JUR4 9 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ECABO totaal mbo totaal % 3% 4% 5% 7% 8% 9% 1% Doorstroom MBO - zelfde richting ECABO Doorstroom MBO - andere richting ECABO Doorstroom MBO - niet ECABO Uitstroom MBO Een leerling die zijn mbo-diploma binnen het ECABO-domein behaalt, kan besluiten om verder door te leren in het mboonderwijs. Deze leerlingen tellen vervolgens niet mee bij de arbeidsmarktinstroom. De figuur linksboven laat zien welk deel van de gediplomeerden besluit om: - door te stromen binnen het ECABO-domein in dezelfde richting - door te stromen binnen het ECABO-domein in een andere richting - een geheel andere richting binnen het mbo-onderwijs te gaan volgen - het mbo te verlaten na diplomering (de mbo-schoolverlaters). In de figuren rechts worden de bestemmingen van deze mbo-schoolverlaters gepresenteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar mbo-niveau en richting. De richtingen waarin de meeste gediplomeerden besluiten om door te leren in dezelfde richting binnen het ECABO -domein, zijn ICT en media niveau 2, ICT en media niveau 3 en Financieel-administratieve beroepen niveau 3 (allemaal ). Met name in de richting Secretariële beroepen niveau 2 en in de richting Financieel -administratieve beroepen niveau 2 is relatief veel doorstroom naar andere richtingen binnen het ECABO-domein. Op mbo-niveau 2 komt de meeste doorstroom naar andere mbo-opleidingen buiten het ECABO-domein voor. Op mbo-niveau 3 stromen relatief weinig gediplomeerden door naar andere mbo-opleidingen, met uitzondering van Secretariële beroepen niveau 3. Gediplomeerden in mbo -niveau 4 opleidingen stromen voornamelijk uit het mbo. werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden ) Landelijk naar richting 1% 9% 8% 7% 5% 4% De figuur rechtsboven laat een verband zien tussen het mbo-niveau en de bestemmingen van schoolverlaters. Bij het oplopen van het onderwijsniveau neemt het aandeel schoolverlaters dat werkloos wordt af. Dit hangt samen met de betere arbeidsmarktperspectieven op de hogere mbo-niveaus en met het gegeven dat schoolverlaters van opleidingen op mbo-niveau 4 significant vaker verder leren, al dan niet in combinatie met een baan. Een grote groep gediplomeerden op mbo -niveau 4 stroomt door naar een vervolgopleiding. Op de niveaus 2 en 3 gaat daarentegen de meerderheid van de schoolverlaters direct aan het werk. Binnen de richting Secretariële beroepen zijn er relatief veel schoolverlaters die meteen aan het werk gaan (5). Binnen de richting Juridisch is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat juist het kleinst (2). De richtingen Juridis ch en Commercieel kennen relatief veel schoolverlaters die een vervolgopleiding volgen. Dit aandeel is het kleinst voor de richting Secretariële beroepen. Binnen het ECABO-domein is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat kleiner dan in het totale mbo-onderwijs, terwijl het aandeel dat een vervolgopleiding volgt juist groter is. 8 3% % SEC FIN COM BV ICT JUR ECABO totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders mbo tota

9 Instroom arbeidsmarkt Zuidoost Instroom op de arbeidsmarkt vanuit mbo SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Noordoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Midden-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Samenstelling instroom vanuit mbo 212 naar richting UWV-district Zuidoost Noordoost Brabant Noord- en Midden Limburg 1 3% 1% 2 21% 2 Midden-Brabant 1 3% Zuid-Limburg 1 1 3% 1 2 Zuidoost Brabant SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Doordat niet alle gediplomeerden direct op de arbeidsmarkt instromen verschilt de instroom in absolute zin van het aantal gediplomeerden. De totale ECABO arbeidsmarktinstroom in UWV-district Zuidoost in 212 is 2.6. In het zuidoosten vindt de grootste instroom plaats vanuit de richtingen Secretariële beroepen, ICT en media en Financieel-administratieve beroepen. Op arbeidsmarktregio-niveau is in Noord- en Midden-Limburg een relatief grote instroom vanuit de richtingen Secretariële beroepen (3-4) en Financieel-administratieve beroepen (3-4). In Midden-Brabant is er een relatief grote instroom vanuit de richtingen Commercieel (3-4) en Juridisch. Met betrekking tot de instroomontwikkeling zal er in het zuidoosten naar verwachting een dalende instroom zijn van gemiddeld, per jaar. Dit is een iets kleinere daling dan de landelijke daling van,. In het zuidoosten wordt alleen vanuit de richtingen Financieeladministratieve beroepen en Commercieel een beperkt groeiende instroom verwacht. Vanuit de andere richtingen gaat naar verwachting de instroom krimpen, vooral vanuit de richting Bank- en verzekeringswezen. Landelijk wordt vanuit geen enkele richting een groeiende instroom verwacht. Gemiddelde jaarlijkse procentuele instroomontwikkeling ,5,3,1 -,5 -,2 -,1 -,2-1 -,6-1,5-1,3-1,3-1,1-2 -1,6 -,8 -,7-2,5-3 -3,5-4 -4,5-3,6-3,8 SEC FIN COM CMBV ICT JUR Totaal 9 Zuidoost

10 Werkgeversperspectief Zuidoost Kwalificatie Totaal Totaal Noordoost- Noord- en Midden- Zuid- Zuidoost- NL Zuidoost Brabant Midden-Limburg Brabant Limburg Brabant Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) Secretarieel medewerker (2) Secretaresse (3) Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) Financieel administratief medewerker (3) Bedrijfsadministrateur (4) =/+ =/+ = + + = = Assistent accountant (4) = + Salarisadministrateur (4) = + Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) =/- - Contactcenter medewerker (3) Contactcenter teamleider (4) * * * * * * * Marketing medewerker (4) Assistent communicatiemedewerker (4) Medewerker evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) =/- - - Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) = =/+ + =/- + = = ICT en media Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder (4) Applicatieontwikkelaar (4) + + = =/+ + =/- =/+ Netwerkbeheerder (4) + =/+ + =/- + =/- =/+ Particulier digitaal onderzoeker (4) * * * * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid (4) = =/+ =/+ + + = =/- Medewerker sociale zekerheid (4) Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) =/ Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) Particuliere beveiliging** Beveiliger (2) = =/- =/- = =/+ = =/- Coördinator beveiliging (3) = = = =/+ = = = * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. ** ** Voor de de richting Particuliere beveiliging is een andere onderzoeksmethode gehanteerd voor het berekenen van van het het werkgeversperspectief en en het het arbeidsmarktperspectief voor voor recent gediplomeerden. Voor meer informatie verwijzen we u naar het brondocument Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging, dat te downloaden is via ecabo.nl/arbeidsmarkt/specifiek-onderzoek > zie Arbeidsmarktmonitor Particuliere recent gediplomeerden. beveiliging 212 Voor (pdf) meer informatie verwijzen we u naar Dit jaar heeft Etil wederom de methodiek toegepast waarmee de arbeidsmarktsituatie vanuit de vraagkant bekeken wordt. Dit is gedaan door de som van het aanbod aan recent gediplomeerden en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet -werkende werkzoekenden af te zetten tegen de openstaande vacatures in september 212. Dit leverde de hiernaast afgebeelde krapte-indicator op, met de volgende waarden: + Zeer ruim =/+ Ruim = Gemiddeld =/- Krap - Zeer krap Bij een ruime arbeidsmarkt hadden bedrijven in september 212 theoretisch minder moeite om vacatures te vervullen. Bij een krappe arbeidsmarkt hadden bedrijven hier meer moeite mee. Zowel landelijk als in het UWV-district Zuidoost is er voor alle kwalificaties in de richting Secretariële beroepen sprake van een zeer ruime arbeidsmarkt. Voor de overige richtingen wijkt het beeld voor werkgevers in het UWV-district Zuidoost op sommige plaatsen af van het landelijk beeld. Zo kennen de kwalificaties Netwerkbeheerder en Beveiliger in het zuidoosten een krappere arbeidsmarkt dan landelijk. Daarentegen kennen de kwalificaties Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen en Medewerker personeel en arbeid een ruimere arbeidsmarkt dan landelijk. Het beeld binnen de arbeidsmarktregio's ligt niet overal in lijn met het beeld in en het UWV-district Zuidoost. Afwijkend hiervan is in Noordoost-Brabant de gemiddelde arbeidsmarktruimte voor Bedrijfsadministrateur en Applicatieontwikkelaar, tegenover een ruime en zeer ruime arbeidsmarkt in het zuidoosten. Daarentegen kent zowel Noordoost - Brabant en Midden-Brabant een zeer ruime arbeidsmarkt voor Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen en Netwerkbeheerder, tegenover een ruime arbeidsmarkt in het UWV-district Zuidoost. In Noord- en Midden-Limburg valt de krappe arbeidsmarkt op voor Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen en Netwerkbeheerder, ten opzichte van een ruime arbeidsmarkt in het zuidoosten. Daarentegen kent Noord- en Midden-Limburg een ruime arbeidsmarkt voor Coördinator beveiliging, vergeleken met een gemiddelde arbeidsmarktruimte in het zuidoosten. In Midden-Brabant valt de ruime arbeidsmarkt op voor Beveiliger, tegenover een krappe arbeidsmarkt in het zuidoosten. Verder is er in Midden-Brabant sprake van een ruimere arbeidsmarkt voor de kwalificaties Bedrijfsadministrateur, Junior accountmanager, Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen, Netwerkbeheerder en Medewerker personeel en arbeid, vergeleken met het UWV-district Zuidoost. In Zuid-Limburg valt de relatief krappere arbeidsmarkt op voor de kwalificaties Bedrijfsadministrateur, Assistent accountant, Salarisadministrateur, Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen, Applicatieontwikkelaar, Netwerkbeheerder, Medewerker personeel en arbeid en Juridisch medewerker - openbaar bestuur, vergeleken met een ruime tot zeer ruime arbeidsmarkt in het zuidoosten. Tot slot valt in Zuidoost-Brabant de krappe arbeidsmarkt op voor Medewerker personeel en arbeid, ten opzichte van een ruime arbeidsmarkt in het zuidoosten. 1

11 Arbeidsmarktperspectieven recent gediplomeerden Zuidoost Kwalificatie Totaal Totaal Noordoost- Noord- en Midden- Zuid- Zuidoost- Secretariële beroepen NL Zuidoost Brabant Midden-Limburg Brabant Limburg Brabant Telefonist/Receptionist (2) =/+ =/+ = =/+ =/- =/+ =/+ Secretarieel medewerker (2) =/- =/- =/- =/- =/- = =/+ Secretaresse (3) = = = - =/- = =/+ Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) =/- = = = =/- = =/+ Financieel administratief medewerker (3) =/+ =/+ + =/- = =/+ =/+ Bedrijfsadministrateur (4) = = =/+ - + =/+ =/+ Assistent accountant (4) + + =/ =/+ Salarisadministrateur (4) Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) Contactcenter medewerker (3) Contactcenter teamleider (4) =/+ =/+ + + =/+ =/+ =/+ Marketing medewerker (4) =/- =/- =/- =/- =/- =/- = Assistent communicatiemedewerker (4) Medewerker evenementenorganisatie (4) * Junior accountmanager (4) =/+ =/+ =/+ =/+ = =/+ =/+ Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) + =/+ =/- + =/- + =/+ ICT en media Medewerker ICT (2) =/- - - =/- Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder (4) = =/ =/- =/+ Applicatieontwikkelaar (4) =/ =/+ + =/+ Netwerkbeheerder (4) =/- = = + = =/+ = Particulier digitaal onderzoeker (4) - * * * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid (4) =/+ =/+ =/+ =/+ = =/+ =/+ Medewerker sociale zekerheid (4) = = =/+ = = - =/- Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) =/- - - = - = - Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) =/- = =/+ = =/- =/- = Particuliere beveiliging** Beveiliger (2) = = = = =/- = =/+ Coördinator beveiliging (3) = = = =/- = =/+ = * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. ** ** Voor de de richting Particuliere beveiliging is een is een andere andere onderzoeksmethode gehanteerd gehanteerd voor het voor berekenen het berekenen van het van werkgeversperspectief het werkgeversperspectief en het arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden. Voor meer informatie verwijzen we u naar het brondocument Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging, dat te en het arbeidsmarktperspectief voor recent downloaden gediplomeerden. is via ecabo.nl/arbeidsmarkt/specifiek-onderzoek Voor meer informatie verwijzen we > u zie naar Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging 212 (pdf) Deze tabel toont de arbeidsmarktperspectieven voor recent gediplomeerden in de verschillende ECABO-kwalificaties voor de periode Hierin wordt aangegeven hoe de kansen voor leerlingen in de ECABO-kwalificaties zijn op een baan in het verlengde van hun opleiding. Deze tabel is samengesteld volgens de SBB-richtlijnen en de symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende =/- Matig - Gering Een gering perspectief wil niet zeggen dat er voor de betreffende kwalificatie geen vacatures zijn, maar wel dat het aanbod van recent gediplomeerden het aantal vacatures overtreft. De perspectieven voor schoolverlaters in het UWV-district Zuidoost wijken in sommige gevallen af van het landelijk beeld. Relatief betere perspectieven zijn er voor de kwalificaties Bedrijfsadministratief medewerker, Applicatieontwikkelaar, Netwerkbeheerder en Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening. Relatief geringere perspectieven zijn er in het zuidoosten voor Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen, ICT-beheerder en Juridisch medewerker - openbaar bestuur. Bij een vergelijking op arbeidsmarktregio-niveau vallen de ruim voldoende perspectieven op voor Medewerker sociale zekerheid en Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening in Noordoost- Brabant, in vergelijking met voldoende perspectieven in het zuidoosten. Daarentegen kennen zowel Noordoost-Brabant als Midden-Brabant een matig perspectief voor Commercieel medewerker banken verzekeringswezen, tegenover een ruim voldoende perspectief in het UWV -district Zuidoost. In Noord- en Midden-Limburg vallen vooral de geringe perspectieven op voor Secretaresse en Bedrijfsadministrateur, vergeleken met voldoende perspectieven in het zuidoosten. Daarnaast kent Noord- en Midden-Limburg matige perspectieven voor Financieel administratief medewerker en Coördinator beveiliging, ten opzichte van respectievelijk een ruim voldoende en voldoende perspectief in het zuidoosten. Daarentegen valt in Noord- en Midden-Limburg het goede perspectief op voor Netwerkbeheerder, tegenover een voldoende perspectief in het UWV -district Zuidoost. In Midden-Brabant vallen de matige perspectieven op voor Telefonist/receptionist, Secretaresse, Bedrijfsadministratief medewerker, Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen, Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening en Beveiliger, in vergelijking met over het algemeen voldoende perspectieven in het zuidoosten. Verder valt in Midden -Brabant het goede perspectief op voor Bedrijfsadministrateur, tegenover een voldoende perspectief in het zuidoosten. In Zuid-Limburg valt het geringe perspectief op voor Medewerker sociale zekerheid, tegenover een voldoende perspectief in het zuidoosten. Daarentegen kent Zuid-Limburg een ruim voldoende perspectief voor Coördinator beveiliging, in vergelijking met een voldoende perspectief in het UWV - district Zuidoost. Overigens geldt dit ruim voldoende perspectief alleen voor ervaren beveiligers. Verder kent Zuid-Limburg een ruim voldoende perspectief voor Netwerkbeheerder, ten opzichte van een voldoende perspectief in het zuidoosten. Tot slot vallen in Zuidoost-Brabant de ruim voldoende perspectieven op voor Secretarieel medewerker, Secretaresse, Bedrijfsadministratief medewerker, ICT -beheerder en Beveiliger, tegenover geringere perspectieven in het zuidoosten. 11

12 Stageperspectieven Zuidoost Kwalificatie Totaal Totaal Noordoost- Noord- en Midden- Zuid- Zuidoost- NL Zuidoost Brabant Midden-Limburg Brabant Limburg Brabant Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) =/- = =/- =/+ = - = Secretarieel medewerker (2) =/- = = =/+ =/- - = Secretaresse (3) =/ =/+ =/+ + Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) =/+ + Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) - =/- - =/+ =/- - - Financieel administratief medewerker (3) =/- =/- + - =/- =/- =/- Bedrijfsadministrateur (4) = =/- = - =/- - =/+ Assistent accountant (4) =/ =/- - - Salarisadministrateur (4) = = * * =/- * + Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) =/+ = = = =/+ = =/- Contactcenter medewerker (3) = * * * * * * Contactcenter teamleider (4) =/- * * * * * * Marketing medewerker (4) = = = = = =/+ =/+ Assistent communicatiemedewerker (4) = = = = = = =/+ Medewerker evenementenorganisatie (4) =/- = =/- * = = =/+ Junior accountmanager (4) = = * * = * + Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) = = = = = =/+ = ICT en media Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) =/- = = = = =/- = ICT-beheerder (4) = = = =/+ = =/- = Applicatieontwikkelaar (4) =/+ =/+ = * =/+ * =/+ Netwerkbeheerder (4) =/+ =/+ =/+ * = * =/+ Particulier digitaal onderzoeker (4) - - * * * * - Juridisch Medewerker personeel en arbeid (4) =/+ + * Medewerker sociale zekerheid (4) - = * * =/- = = Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) =/- =/- * * = - = Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) =/- - * - - =/- - Particuliere beveiliging Beveiliger (2) = =/- =/- =/- =/- =/- =/- Coördinator beveiliging (3) - = = = = = = * Niet van toepassing. Deze tabel geeft de landelijke en regionale stageperspectieven weer voor de verschillende kwalificaties van ECABO, voor schooljaar De perspectieven zijn gebaseerd op de inventarisatie onder de buitendienstadviseurs van ECABO eind 212. Zij hebben op het niveau van de 3 arbeidsmarktregio s een inschatting gemaakt van de mate waarin met het reguliere aanbod van stageplaatsen bij erkende leerbedrijven kan worden voorzien in de vraag vanuit het beroepsonderwijs. De symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende (evenwicht tussen vraag en aanbod) =/- Matig - Gering (dreigend tekort) De stageperspectieven voor de verschillende kwalificaties in het UWV-district Zuidoost wijken op sommige plaatsen af van het landelijk beeld. Betere perspectieven zijn er in het zuidoosten voor Telefonist/receptionist, Secretarieel medewerker, Secretaresse, Medewerker evenementenorganisatie, Medewerker beheer ICT, Medewerker personeel en arbeid, Medewerker sociale zekerheid en Coördinator beveiliging. Relatief geringere perspectieven zijn er in het zuidoosten voor Bedrijfsadministrateur, Assistent accountant, Commercieel medewerker binnendienst, Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening en Beveiliger. In Noordoost-Brabant valt het voldoende perspectief op voor Applicatieontwikkelaar, tegenover een ruim voldoende perspectief in het zuidoosten. Daarnaast kent Noordoost- Brabant een matig perspectief voor Telefonist/receptionist en Medewerker evenementenorganisatie, in vergelijking met een voldoende perspectief in het UWVdistrict Zuidoost. Daarentegen kent Noordoost-Brabant een goed perspectief voor Financieel administratief medewerker, vergeleken met een matig perspectief in het zuidoosten. In Noord- en Midden-Limburg vallen de ruim voldoende perspectieven op voor Telefonist/receptionist, Secretarieel medewerker, Bedrijfsadministratief medewerker en ICT-beheerder, tegenover voldoende en matige perspectieven in het zuidoosten. Verder kent Noord- en Midden-Limburg geringe perspectieven voor Financieel administratief medewerker en Bedrijfsadministrateur, in vergelijking met matige perspectieven in het UWV-district Zuidoost. In Midden-Brabant valt het matige perspectief op voor Secretarieel medewerker, Salarisadministrateur en Medewerker sociale zekerheid, in vergelijking met voldoende perspectieven in het zuidoosten. Daarentegen kent Midden-Brabant een ruim voldoende perspectief voor Commercieel medewerker binnendienst, ten opzichte van een voldoende perspectief in het zuidoosten. Zuid-Limburg kent geringe perspectieven voor Telefonist/receptionist en Secretarieel medewerker, in vergelijking met voldoende perspectieven in het UWV-district Zuidoost. Verder kent Zuidoost-Limburg matige perspectieven voor Medewerker beheer ICT en ICT-beheerder, tegenover voldoende perspectieven in het Zuidoosten. Daarentegen kent Zuid-Limburg ruim voldoende perspectieven voor Marketing medewerker en Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen. In het zuidoosten is het perspectief voor deze kwalificaties voldoende. Tot slot vallen in Zuidoost-Brabant de ruim voldoende perspectieven op voor Bedrijfsadministrateur, Marketing medewerker, Assistent communicatiemedewerker en Medewerker evenementenorganisatie, tegenover geringere perspectieven in het zuidoosten. Daarnaast kent Zuidoost-Brabant goede perspectieven voor Salarisadministrateur en Junior accountmanager, vergeleken met voldoende perspectieven in het UWV-district Zuidoost. Daarentegen kent Zuidoost-Brabant matige perspectieven voor Commercieel medewerker binnendienst, ten opzichte van voldoende perspectief in het zuidoosten. 12

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 213 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidoost

Districtsrapportage. Zuidoost Districtsrapportage Zuidoost 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio ZuidGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZuidGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Food Valley

Arbeidsmarktregio Food Valley Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Flevoland

Arbeidsmarktregio Flevoland Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio West-Brabant

Arbeidsmarktregio West-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio WestBrabant 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio WestBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio HelmondDe Peel 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenBrabant 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Zuid-Holland-Centraal Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Drechtsteden

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Drechtsteden Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Centraal Arbeidsmarktregio Centraal 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet REGIOSHEET Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 211 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuidoost-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuidoost-Brabant ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Midden-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 West-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau West-Brabant ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Haaglanden Nederland ECABO domein, mbo niveau Haaglanden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Twente Nederland ECABO domein, mbo niveau Twente ECABO domein, mbo niveau Twente:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Flevoland Nederland ECABO domein, mbo niveau Flevoland ECABO domein, mbo niveau Flevoland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Noord-Holland Noord Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Holland Noord ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m maart Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau Friesland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Helmond-De Peel Nederland ECABO domein, mbo niveau Helmond-De Peel ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie