Districtsrapportage. Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Districtsrapportage. Noord"

Transcriptie

1 Districtsrapportage Noord 213

2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN 6 5 GEDIPLOMEERDEN 7 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 In het rapport Arbeidsmarkt ECABO-domein heeft Etil de arbeidsmarkt voor ECABO-beroepen in beeld gebracht. Hierbij zijn voor de vraag, het aanbod en de ruimte op de arbeidsmarkt zowel de stand van zaken in 212 als een prognose tot en met 217 onderzocht. Als input hiervoor dienden, onder andere, de ECABO Arbeidsmarktmonitor, vacaturegegevens van Jobfeed en DUO. Naar aanleiding van dit onderzoek is voor elk van de zes UWV-districten een factsheetrapportage gemaakt waarin de belangrijkste gegevens en bevindingen zijn samengevat. Dit is het rapport voor het UWV-district Noord (bestaande uit de arbeidsmarktregio's Drenthe, Friesland en Groningen). Daarnaast heeft Etil voor de dertig afzonderlijke arbeidsmarktregio's een korte factsheet samengesteld. De gegevens zijn zo veel mogelijk uitgesplitst naar arbeidsmarktregio en ECABO -richtingen. Hierbij is veelal een onderscheid gemaakt tussen de verschillende mbo-niveaus (tussen haakjes 1 t/m 4). In totaal zijn er acht opleidingsrichtingen binnen ECABO, bestaande uit: - Secretariële beroepen (SEC) - Financieel-administratieve beroepen (FIN) - Commercieel (COM) - ICT en media (ICT) - Bank- en verzekeringswezen (CMBV) - Juridisch (JUR) - Informatiedienstverlening (IDV)* - Orde en Veiligheid (O&V)* De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN RECENT GEDIPLOMEERDEN 11 1 STAGEPERSPECTIEVEN 12 SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) Telefonist/Receptionist (2) Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker (2) Secretarieel medewerker (2) Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) Financieel administratief medewerker (3) Commercieel medewerker binnendienst (3) Commercieel medewerker bank- Bedrijfsadministrateur (4) Contactcenter medewerker (3) en verzekeringswezen (4) Assistent accountant (4) Contactcenter teamleider (4) Salarisadministrateur (4) Marketing medewerker (4) Assistent communicatiemedewerker (4) Medewerker evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) JUR (4) ICT (1-2) ICT (3-4) Medewerker personeel en arbeid (4) Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) Medewerker sociale zekerheid (4) ICT-beheerder (4) Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) Applicatieontwikkelaar (4) Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) Netwerkbeheerder (4) Particulier digitaal onderzoeker (4) * De richtingen Informatiedienstverlening en Orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen. 2

3 Werkgelegenheid Noord Sectorale verdeling werkgelegenheid ECABO-domein op mbo-niveau 212 Nederland UWV-district Drenthe Friesland Groningen Noord Landbouw & visserij Industrie & nutsbedrijven Bouw Handel & reparatie Horeca Vervoer Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Zorg en welzijn Overige dienstverlening Totaal ECABO-werkgelegenheid Totale werkgelegenheid Werkgelegenheid Deze staat en bijbehorende figuren tonen de verdeling van de werkgelegenheid over de bedrijfssectoren voor Nederland, het UWV-district Noord en de onderliggende arbeidsmarktregio's. De staat toont de werkgelegenheid in sectoren binnen het ECABO-domein op mbo-niveau. Op de laatste regel is de totale werkgelegenheid weergegeven. De werkgelegenheid in het UWV-district Noord omvat arbeidsplaatsen, waarvan er 14.5 binnen het ECABO-domein vallen. Binnen het district is er in de arbeidsmarktregio Friesland de meeste werkgelegenheid, gevolgd door Groningen en Drenthe. De werkgelegenheid in ECABO-beroepen is vooral terug te vinden in de sectoren zakelijke dienstverlening, handel & reparatie en zorg en welzijn. Procentuele verdeling totale werkgelegenheid over de sectoren Werkgelegenheid naar ECABO-richting op mbo-niveau 212, UWV-district Noord 12. Nederland 1. UWV-district Noord 8. Drenthe Friesland 6. Groningen

4 Vacatures Noord In totaal ontstonden er in 212 in het district Noord 61.2 vacatures, waarvan 8.1 op mbo-niveau binnen het ECABO-domein. Van deze vacatures was ongeveer 5 geschikt voor recent gediplomeerden. Het aandeel ECABO-vacatures in het totaal aantal vacatures is in district Noord iets kleiner dan het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor het aandeel vacatures geschikt voor recent gediplomeerden. De procentuele verdeling van de ontstane vacatures naar ECABO-richtingen in het district Noord komt vrijwel geheel overeen met het landelijke beeld. Zowel in Nederland als in het district Noord ontstaan de meeste vacatures in de richting Commercieel (3-4), gevolgd door de richting Financieel-administratieve beroepen (3-4). Het district Noord kent ten opzichte van Nederland relatief gezien iets meer juridische vacatures (4) en iets minder ICT vacatures (3-4). Het beeld binnen de arbeidsmarktregio's Drenthe, Friesland en Groningen komt grotendeels overeen met het beeld in district Noord. De figuur rechts toont de verwachte jaarlijkse procentuele groei van vacatures in het UWV-district Noord. De relatief grootste groei zal naar verwachting plaatsvinden in de vacatures voor Medewerker evenementenorganisatie (absoluut gezien gaat het echter om geringe aantallen), Contactcenter teamleider, Junior accountmanager en Marketing medewerker. Een relatief geringere groei wordt voorzien in de vacatures voor Medewerker ICT, Secretarieel medewerker en Telefonist/Receptionist. Jaarlijkse procentuele vacatureontwikkeling '13-'17, UWV-district Noord Telefonist/Receptionist (2) Secretarieel mdw. (2) Secretaresse (3) Directiesecr./ Managementass. (4) Bedrijfsadministratief mdw. (2) Financieel administratief mdw. (3) Bedrijfsadministrateur (4) Assistent accountant (4) Salarisadministrateur (4) Ontstane vacatures 212 Nederland UWV-district Noord Drenthe Friesland Groningen Vacatures totaal Vacatures ECABO-domein (mbo) Aandeel vac. ECABO-domein Vac. recent gediplomeerden ECABO-domein Aandeel vac. recent gedipl. in vac. ECABO % 61% Commercieel mdw. binnendienst (3) Contactcenter mdw. (3) Contactcenter teamleider (4) Marketing mdw. (4) Assistent communicatiemdw. (4) Procentuele verdeling vacatures in ECABO-richtingen naar mbo-niveau Nederland UWV-district Noord SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Mdw. evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) Comm. mdw. bank- en verz. (4) Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder (4) Applicatieontwikkelaar (4) Netwerkbeheerder (4) Drenthe Friesland Groningen Particulier digitaal onderzoeker (4) Medewerker personeel en arbeid (4) Medewerker sociale zekerheid (4) Juridisch mdw. - openbaar bestuur (4) Juridisch mdw. - zakelijke dv. (4) Totaal

5 Voorkeur werkgevers Noord In de jaarlijkse ECABO-enquête is aan de leerbedrijven een aantal vragen gesteld over de te verwachten ontwikkelingen bij het vervullen van vacatures. Het gaat hierbij onder andere om vragen over verwachtingen van leerbedrijven ten aanzien van het gewenste opleidingsniveau, of vacatures in het afgelopen half jaar zijn vervuld door recent gediplomeerden of overige werkzoekenden en voorkeuren van werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar. Vanwege betrouwbaarheidsredenen is er voor gekozen de gegevens over de vervulling van vacatures alleen op landelijk niveau weer te geven. In de meeste richtingen verwacht een (kleine) meerderheid van de leerbedrijven in UWV -district Noord geen stijging van het gewenste opleidingsniveau. In de richtingen Financieel-administratieve beroepen (7) en Secretariële beroepen (6) is dit aandeel het grootst. Uitzondering hierop is de richting Bank- en verzekeringswezen, waar 4 aangeeft geen stijging van het gewenste opleidingsniveau te verwachten. In totaal wordt deze mening door 6 van de respondenten gedeeld. Richtingen waarin relatief vaak een stijging van het gevraagde opleidingsniveau verwacht wordt, zijn Bank- en verzekeringswezen, Commercieel en Juridisch. In deze richtingen wil men veelal een werknemer op een niveau tussen mbo en hbo. In de figuren rechts zijn de Nederlandse gemiddelden weergegeven voor categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar en de voorkeur voor bepaalde aanbodsgroepen in het komende half jaar. Voor de meeste richtingen geldt dat er in het afgelopen half jaar relatief gezien de meeste vacatures zijn vervuld door overige werkzoekenden, met name werkzoekenden die reeds werkervaring hadden in de betreffende functie. In de richting ICT en media is de meerderheid van de vacatures echter vervuld door recent gediplomeerden met de specifieke opleiding. In de richtingen Financieel-administratieve beroepen en Secretariële beroepen zijn ook relatief veel vacatures vervuld door recent gediplomeerden met de specifieke opleiding. Verdeeld naar niveau is de vervulling van vacatures door recent gediplomeerden het grootst voor functies op mbo-niveau 4. Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de werkgevers binnen het totale ECABO -domein vooraf geen bijzondere voorkeur heeft voor een bepaalde groep. Kennelijk willen werkgevers hiermee hun opties open houden. Naar richting bezien heeft zelfs van de werkgevers voor Secretariële beroepen en het Bank- en verzekeringswezen geen voorkeur voor de vervulling van vacatures. Binnen de richtingen Financieel-administratieve beroepen en ICT en media is er relatief vaak een voorkeur voor recent gediplomeerden. Over het algemeen genomen is zichtbaar dat er indien er een voorkeur voor een bepaalde groep bestaat - een voorkeur is voor mensen met specifieke (werk)ervaring of de specifieke opleiding; dit geldt voor zowel recent gediplomeerden als overige werkzoekenden. Uitgesplitst naar de verschillende mbo-niveaus blijkt dat op mbo-niveau 2 een absolute meerderheid van de werkgevers aangeeft geen voorkeur te hebben voor een bepaalde aanbodscategorie. Op mbo-niveau 3 en niveau 4 is er een lichte voorkeur voor recent gediplomeerden boven overige werkzoekenden. Verwachtingen leerbedrijven ten aanzien van de stijging van het gewenste opleidingsniveau in de komende drie jaar in UWV-district Noord Totaal Secretariële beroepen Financieel-administratieve beroepen Commercieel Bank- en verzekeringswezen ICT en media 1% Juridisch 21% % 4% 5% 7% 8% 9% 1% Ja, hoger mbo-niveau Ja, mbo-niveau met extra instroomeisen Ja, niveau tussen mbo en hbo Ja, hbo-niveau Nee Categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar Landelijk naar richting en mbo-niveau 1% 9% 8% 7% 5% 4% % Voorkeuren werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar Landelijk naar richting en mbo-niveau 1% 9% 8% 7% 5% 4% % % SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv % mboniv. 3 Recent gediplomeerde met een specifieke opleiding Recent gediplomeerde met een andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende zonder specifieke werkervaring % % SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv % 1 1 mboniv. 3 Recent gediplomeerde met een specifieke opleiding Recent gediplomeerde met een specifieke of andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende met of zonder specifieke werkervaring Geen voorkeur mboniv. 4 4% 2 41% 3 ECABO totaal 4 2 mboniv. 4 ECABO totaal

6 Leerlingen Noord Leerlingen mbo 211/212 naar richting en opleidingsniveau (ECABO-domein) SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Drenthe Friesland Groningen Samenstelling leerlingen mbo 211/212 naar richting (ECABO-domein) 2 Nederland 1 1 UWV-district Noord 2 21% Drenthe Friesland 1% Groningen 2 1 SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) In het UWV-district Noord waren in het schooljaar 211/212 in totaal ongeveer 59.2 mboleerlingen, waarvan 6.8 binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen volgen een opleiding in de richting ICT en media, gevolgd door de richting Commercieel. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Noord minder leerlingen in de richting Financieel-administratieve beroepen en relatief meer leerlingen in de richtingen ICT en media en Commercieel. Op het niveau van arbeidsmarktregio's valt het relatief grote aandeel leerlingen in de richting Commercieel in Groningen op. In Drenthe waren er relatief meer leerlingen in de richting Juridisch en relatief minder leerlingen in de richting Commercieel. In het hbo volgen in het UWV-district Noord de meeste leerlingen financiële en commerciële opleidingen gevolgd door juridische en secretariële opleidingen. De verdeling van de leerlingenaantallen over de richtingen komt grotendeels overeen met het landelijk beeld. Leerlingen hbo 211 naar richting, UWV-district Noord SEC FIN COM CMBV ICT JUR 6

7 Gediplomeerden Noord Gediplomeerden mbo 211 naar richting en opleidingsniveau SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Drenthe Friesland Groningen Samenstelling gediplomeerden mbo 211 naar richting 1 Nederland UWV-district Noord Drenthe % Friesland % Groningen 2 1 SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) In het UWV-district Noord behaalden in 211 in totaal 2.6 mbo-leerlingen hun diploma binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen haalden hun diploma in de richting ICT en media, gevolgd door Commercieel, Financieel-administratieve beroepen en Secretariële beroepen. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Noord relatief meer gediplomeerden in de richtingen ICT en media (3-4) en Commercieel (3-4), en minder gediplomeerden in de richting Financieeladministratieve beroepen (3-4). Op het niveau van arbeidsmarktregio's zijn er in Drenthe relatief meer gediplomeerden in de richting ICT en media (3-4), en in Friesland relatief meer gediplomeerden in de richting Secretariële beroepen (3-4). Drenthe kent daarentegen relatief minder gediplomeerden in de richting Commercieel (3-4). Groningen heeft juist relatief meer gediplomeerden in de richting Commercieel (3-4). In het hbo zijn in 21 in het UWV-district Noord de meeste gediplomeerden in financiële, commerciële, juridische en secretariële opleidingen. Dit komt overeen met het landelijk beeld. Gediplomeerden hbo 21 naar richting, UWV-district Noord SEC FIN COM CMBV ICT JUR 7

8 Bestemmingen gediplomeerden Noord Percentage gediplomeerden dat doorstroomt in dezelfde richting binnen het ECABO-domein, Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden ) doorstroomt in een andere richting binnen het ECABO-domein, doorstroomt buiten het ECABO- Landelijk naar mbo-niveau domein en uitstroomt uit het MBO (gem ) Landelijk naar richting en mbo-niveau 1% 9% SEC SEC % SEC4 1% 9 7% FIN FIN3 3 FIN4 9 5% COM % COM4 1% 9 BV4 9 ICT2 2 ICT3 3 ICT4 9 % JUR4 9 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ECABO totaal mbo totaal % 4% 5% 7% 8% 9% 1% Doorstroom MBO - zelfde richting ECABO Doorstroom MBO - andere richting ECABO Doorstroom MBO - niet ECABO Uitstroom MBO Een leerling die zijn mbo-diploma binnen het ECABO-domein behaalt, kan besluiten om verder door te leren in het mboonderwijs. Deze leerlingen tellen vervolgens niet mee bij de arbeidsmarktinstroom. De figuur linksboven laat zien welk deel van de gediplomeerden besluit om: - door te stromen binnen het ECABO-domein in dezelfde richting - door te stromen binnen het ECABO-domein in een andere richting - een geheel andere richting binnen het mbo-onderwijs te gaan volgen - het mbo te verlaten na diplomering (de mbo-schoolverlaters). In de figuren rechts worden de bestemmingen van deze mbo-schoolverlaters gepresenteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar mbo-niveau en richting. De richtingen waarin de meeste gediplomeerden besluiten om door te leren in dezelfde richting binnen het ECABO -domein, zijn ICT en media niveau 2, ICT en media niveau 3 en Financieel-administratieve beroepen niveau 3 (allemaal ). Met name in de richting Secretariële beroepen niveau 2 en in de richting Financieel -administratieve beroepen niveau 2 is relatief veel doorstroom naar andere richtingen binnen het ECABO-domein. Op mbo-niveau 2 komt de meeste doorstroom naar andere mbo-opleidingen buiten het ECABO-domein voor. Op mbo-niveau 3 stromen relatief weinig gediplomeerden door naar andere mbo-opleidingen, met uitzondering van Secretariële beroepen niveau 3. Gediplomeerden in mbo -niveau 4 opleidingen stromen voornamelijk uit het mbo. werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden ) Landelijk naar richting 1% 9% 8% 7% 5% 4% De figuur rechtsboven laat een verband zien tussen het mbo-niveau en de bestemmingen van schoolverlaters. Bij het oplopen van het onderwijsniveau neemt het aandeel schoolverlaters dat werkloos wordt af. Dit hangt samen met de betere arbeidsmarktperspectieven op de hogere mbo-niveaus en met het gegeven dat schoolverlaters van opleidingen op mbo-niveau 4 significant vaker verder leren, al dan niet in combinatie met een baan. Een grote groep gediplomeerden op mbo -niveau 4 stroomt door naar een vervolgopleiding. Op de niveaus 2 en 3 gaat daarentegen de meerderheid van de schoolverlaters direct aan het werk. Binnen de richting Secretariële beroepen zijn er relatief veel schoolverlaters die meteen aan het werk gaan (5). Binnen de richting Juridisch is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat juist het kleinst (2). De richtingen Juridis ch en Commercieel kennen relatief veel schoolverlaters die een vervolgopleiding volgen. Dit aandeel is het kleinst voor de richting Secretariële beroepen. Binnen het ECABO-domein is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat kleiner dan in het totale mbo-onderwijs, terwijl het aandeel dat een vervolgopleiding volgt juist groter is. % SEC FIN COM BV ICT JUR ECABO totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders mbo totaal 8

9 Instroom arbeidsmarkt Noord Instroom op de arbeidsmarkt vanuit mbo SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Drenthe Friesland Groningen Samenstelling instroom vanuit mbo 212 naar richting 1 Nederland Noord Drenthe Friesland Groningen 1 1 SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Doordat niet alle gediplomeerden direct op de arbeidsmarkt instromen verschilt de instroom in absolute zin van het aantal gediplomeerden. De totale ECABO arbeidsmarktinstroom in UWV-district Noord in 212 is 1.4. Zowel landelijk als regionaal vindt er een relatief grote instroom plaats vanuit de richtingen ICT en media, Commercieel en Secretariële beroepen. Ten opzichte van het landelijk beeld vindt er in het noorden relatief minder instroom plaats in de richting Financieel-administratieve beroepen. Daarentegen is de instroom vanuit de richting Commercieel vanuit het noorden relatief groter. Op arbeidsmarktregio-niveau is in Drenthe een relatief grote instroom vanuit de richting ICT en media (3-4). In Friesland is er relatief veel instroom vanuit de richting Secretariële beroepen. In Groningen is er een relatief grote instroom vanuit de richting Commercieel (3-4). Met betrekking tot de instroomontwikkeling zal in het noorden naar verwachting sprake zijn van een afname van de instroom van gemiddeld, per jaar gedurende de periode Dit is iets minder dan de landelijke jaarlijkse afname van,. Zowel landelijk als in het noorden wordt voor elke richting een afnemende instroom verwacht. Vanuit de richting Bank- en verzekeringswezen zal deze krimp in het noorden het grootst zijn, gevolgd door de richtingen Juridisch en Commercieel. Gemiddelde jaarlijkse procentuele instroomontwikkeling ,5 -,2 -,1 -,3 -,4 -,2-1 -,7 -,8 -,7-1,5-1, -1,1-1,3-1,3-2 -2,5-3 -2,8-3,5-4 -3,6 SEC FIN COM CMBV ICT JUR Totaal 9 Nederland Noord

10 Werkgeversperspectief Noord Kwalificatie Totaal Totaal NL Noord Drenthe Friesland Groningen Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) Secretarieel medewerker (2) Secretaresse (3) Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) Financieel administratief medewerker (3) Bedrijfsadministrateur (4) =/+ =/+ = =/+ =/+ Assistent accountant (4) =/+ + Salarisadministrateur (4) Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) Contactcenter medewerker (3) - =/- - - =/+ Contactcenter teamleider (4) * * * * * Marketing medewerker (4) + + = + + Assistent communicatiemedewerker (4) Medewerker evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) = = =/+ =/- =/+ ICT en media Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder (4) Applicatieontwikkelaar (4) Netwerkbeheerder (4) =/+ + Particulier digitaal onderzoeker (4) * * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid (4) = + = + + Medewerker sociale zekerheid (4) Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) + = =/- = =/+ Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) Particuliere beveiliging** Beveiliger (2) = = = =/+ = Coördinator beveiliging (3) = =/+ = =/+ = * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. ** Voor de richting Particuliere beveiliging is een andere onderzoeksmethode gehanteerd voor het berekenen van het werkgeversperspectief en het arbeidsmarktperspectief ** Voor de richting voor recent Particuliere gediplomeerden. beveiliging Voor is meer een informatie andere onderzoeksmethode verwijzen we u naar het gehanteerd brondocument voor Arbeidsmarktmonitor het berekenen van Particuliere het werkgeversperspectie beveiliging, dat te recent downloaden gediplomeerden. is via ecabo.nl/arbeidsmarkt/specifiek-onderzoek Voor meer informatie verwijzen > zie we Arbeidsmarktmonitor u naar Particuliere beveiliging 212 (pdf) 1 Dit jaar heeft Etil wederom de methodiek toegepast waarmee de arbeidsmarktsituatie vanuit de vraagkant bekeken wordt. Dit is gedaan door de som van het aanbod aan recent gediplomeerden en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet-werkende werkzoekenden af te zetten tegen de openstaande vacatures in september 212. Dit leverde de hiernaast afgebeelde indicator werkgeversperspectief op, met de volgende waarden: + Zeer ruim =/+ Ruim = Gemiddeld =/- Krap - Zeer krap Bij een ruime arbeidsmarkt hadden bedrijven in september 212 theoretisch minder moeite om vacatures te vervullen. Bij een krappe arbeidsmarkt was dit wel het geval. Het beeld in het UWV-district Noord komt grotendeels overeen met het landelijk beeld. Zowel landelijk als in het noorden is er sprake van een zeer ruime arbeidsmarkt voor alle kwalificaties binnen de richtingen Secretariële beroepen en ICT en media (met uitzondering van de kwalificatie Netwerkbeheerder in Friesland). Voor de kwalificatie Contactcenter medewerker is er in district Noord een krappe arbeidsmarkt, ten opzichte van een zeer krappe landelijke arbeidsmarkt. Daarnaast is er in het UWV-district Noord sprake van een relatief ruimere arbeidsmarkt voor de kwalificaties Medewerker personeel en arbeid en Coördinator beveiliging. Daarentegen kent het Noorden een gemiddelde arbeidsmarktruimte voor Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening, vergeleken met een ruime landelijke arbeidsmarkt. Het beeld binnen de arbeidsmarktregio's wijkt voor bepaalde kwalificaties af van het beeld in Nederland en in het UWVdistrict Noord. Zo is er in Drenthe sprake van een gemiddelde arbeidsmarktruimte voor Bedrijfsadministrateur, tegenover een ruime arbeidsmarkt in het UWV-district Noord en de overige arbeidsmarktregio's. Verder valt in Drenthe de gemiddelde arbeidsmarktruimte op voor de kwalificaties Marketing medewerker en Medewerker personeel en arbeid, ten opzichte van een zeer ruime arbeidsmarkt in het noorden. In Friesland is de arbeidsmarkt voor Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen krap, tegenover gemiddeld in het UWVdistrict Noord. Daarentegen kent Friesland een ruime arbeidsmarkt voor Beveiligers, tegenover een gemiddelde arbeidsmarktruimte in het noorden. Voor Contactcenter medewerker en Juridisch medewerker - openbaar bestuur geldt een ruime arbeidsmarkt in Groningen tegenover een krappe en gemiddelde arbeidsmarktruimte in het noorden.

11 Arbeidsmarktperspectieven recent gediplomeerden Noord Kwalificatie Totaal Totaal Secretariële beroepen NL Noord Drenthe Friesland Groningen Telefonist/Receptionist (2) =/+ =/+ =/+ =/+ = Secretarieel medewerker (2) =/- =/- = =/- =/- Secretaresse (3) = = =/+ = =/- Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) =/- = = = = Financieel administratief medewerker (3) =/ = Bedrijfsadministrateur (4) = = =/+ = =/+ Assistent accountant (4) + + = + =/+ Salarisadministrateur (4) Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) Contactcenter medewerker (3) = Contactcenter teamleider (4) =/+ =/+ =/+ =/+ =/- Marketing medewerker (4) =/- =/- =/+ =/- = Assistent communicatiemedewerker (4) Medewerker evenementenorganisatie (4) - - * - - Junior accountmanager (4) =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) + + =/+ + =/+ ICT en media Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder (4) = = = = = Applicatieontwikkelaar (4) =/+ = = =/- + Netwerkbeheerder (4) =/- - - = - Particulier digitaal onderzoeker (4) - * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid (4) =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ Medewerker sociale zekerheid (4) = =/- =/- = =/- Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) =/- =/+ + =/+ = Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) =/- =/- =/- =/- =/- Particuliere beveiliging** Beveiliger (2) = = = =/- = Coördinator beveiliging (3) = =/- = =/- =/- Deze tabel toont de arbeidsmarktperspectieven voor recent gediplomeerden in de verschillende ECABO-kwalificaties voor de periode Hierin wordt aangegeven hoe de kansen voor leerlingen in de ECABO-kwalificaties zijn op een baan in het verlengde van hun opleiding. Deze tabel is samengesteld volgens de SBB-richtlijnen en de symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende =/- Matig - Gering Een gering perspectief wil niet zeggen dat er voor de betreffende kwalificatie geen vacatures zijn, maar wel dat het aanbod van recent gediplomeerden het aantal vacatures overtreft. De perspectieven voor recent gediplomeerden in het UWVdistrict Noord wijken in sommige gevallen af van het landelijk beeld. Relatief betere perspectieven zijn er voor Bedrijfsadministratief medewerker, Financieel administratief medewerker en Juridisch medewerker - openbaar bestuur. Relatief geringere perspectieven zijn er in het noorden voor Applicatieontwikkelaar, Netwerkbeheerder, Medewerker sociale zekerheid en Coördinator beveiliging. Bij een vergelijking op het niveau van arbeidsmarktregio's vallen de ruim voldoende perspectieven op in Drenthe voor Secretaresse en Marketing medewerker, tegenover voldoende en matige perspectieven in het UWV-district Noord. Daarnaast kent Drenthe voldoende perspectieven voor Secretarieel medewerker, ten opzichte van matige perspectieven in het noorden. Vergeleken met het UWV-district Noord zijn er in Drenthe geringere perspectieven voor Assistent accountant en Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen. In Friesland valt het voldoende perspectief op voor Netwerkbeheerder en Medewerker sociale zekerheid tegenover geringe en matige perspectieven in UWV-district Noord. Daarentegen kent Friesland een matig perspectief voor Applicatieontwikkelaar en Beveiliger ten opzichte van een voldoende perspectief in het noorden. Ten opzichte van het UWV-district Noord zijn er in Groningen betere perspectieven voor Bedrijfsadministrateur, Marketing medewerker en Applicatieontwikkelaar. Daarentegen valt het voldoende perspectief op voor Telefonist/receptionist, Financieel administratief medewerker en Contactcenter medewerker, tegenover ruim voldoende tot goede perspectieven in het noorden. * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. ** ** Voor de de richting Particuliere beveiliging is een is een andere andere onderzoeksmethode gehanteerd gehanteerd voor het voor berekenen het berekenen van het werkgeversperspectief van het werkgeversperspectief en het arbeidsmarktperspectief en het arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden. voor Voor meer informatie verwijzen we u naar het brondocument Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging, dat te downloaden is via ecabo.nl/arbeidsmarkt/specifiek-onderzoek > zie Arbeidsmarktmonitor recent gediplomeerden. Voor meer informatie verwijzen we u naar Particuliere beveiliging 212 (pdf) 11

12 Stageperspectieven Noord Kwalificatie Totaal Totaal Secretariële beroepen NL Noord Drenthe Friesland Groningen Telefonist/Receptionist (2) =/- - - =/- - Secretarieel medewerker (2) =/- =/- - =/- =/- Secretaresse (3) =/+ =/+ = = + Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) + =/+ + = = Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) Financieel administratief medewerker (3) =/ Bedrijfsadministrateur (4) = =/- = - - Assistent accountant (4) =/- =/- = - - Salarisadministrateur (4) = * * * * Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) =/+ = = = = Contactcenter medewerker (3) = = - =/+ =/+ Contactcenter teamleider (4) =/- =/- - = = Marketing medewerker (4) = = = = =/- Assistent communicatiemedewerker (4) = Medewerker evenementenorganisatie (4) =/- =/- =/- =/- =/- Junior accountmanager (4) = =/- - = =/- Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) = = = =/+ = ICT en media Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) =/- =/- =/- =/- =/- ICT-beheerder (4) = = = = = Applicatieontwikkelaar (4) =/+ =/+ + + = Netwerkbeheerder (4) =/+ = = = = Particulier digitaal onderzoeker (4) * Juridisch Medewerker personeel en arbeid (4) =/+ =/+ = =/+ =/+ Medewerker sociale zekerheid (4) - =/- - - = Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) =/ Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) =/- =/- = - - Particuliere beveiliging Beveiliger (2) = = = = = Coördinator beveiliging (3) - =/- =/- =/- =/- * Niet van toepassing. Deze tabel geeft de landelijke en regionale stageperspectieven weer voor de verschillende kwalificaties van ECABO, voor schooljaar De perspectieven zijn gebaseerd op de inventarisatie onder de buitendienstadviseurs van ECABO eind 212. Zij hebben op het niveau van de 3 arbeidsmarktregio s een inschatting gemaakt van de mate waarin met het reguliere aanbod van stageplaatsen bij erkende leerbedrijven kan worden voorzien in de vraag vanuit het beroepsonderwijs. De symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende (evenwicht tussen vraag en aanbod) =/- Matig - Gering (dreigend tekort) De stageperspectieven voor de verschillende kwalificaties in het UWV - district Noord wijken in sommige gevallen af van het landelijk beeld. Relatief betere perspectieven in het noorden zijn er voor de kwalificaties Secretaresse, Medewerker sociale zekerheid en Beveiliger. Relatief geringere perspectieven zijn er in het noorden voor Telefonist/receptionist, Directiesecretaresse/ managementassistent, Financieel administratief medewerker, Bedrijfsadministrateur, Commercieel medewerker binnendienst, Assistent Communicatiemedewerker, Junior accountmanager, Netwerkbeheerder en Juridisch medewerker - openbaar bestuur. In Drenthe vallen de geringe stageperspectieven op voor de kwalificaties Secretarieel medewerker, Secretaresse, Contactcenter medewerker, Contactcenter teamleider, Junior accountmanager, en Medewerker sociale zekerheid, tegenover relatief betere perspectieven in het UWV -district Noord. Daarentegen zijn er in Drenthe goede perspectieven voor Directiesecretaresse/ Managementassistent en Applicatieontwikkelaar, vergeleken met relatief minder goede perspectieven in het noorden. Ook kent Drenthe een voldoende stageperspectief voor Bedrijfsadministrateur, Assistent accountant en Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening, vergeleken met matige perspectieven in het noorden. In Friesland zijn er betere stageperspectieven voor Telefonist/ receptionist, Contactcenter medewerker, Contactcenter teamleider, Junior accountmanager, Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen en Applicatieontwikkelaar, vergeleken met de perspectieven in het UWV - district Noord. Daarentegen vallen de voldoende perspectieven op voor Secretaresse en Directiesecretaresse/ Managementassistent, tegenover een ruim voldoende perspectief in het noorden. In Groningen valt het matige perspectief op voor Marketingmedewerker, vergeleken met een voldoende perspectief in het UWV-district Noord en de overige arbeidsmarktregio's. Ook kent Groningen een voldoende perspectief voor Applicatieontwikkelaar, ten opzichte van een ruim voldoende perspectief in het noorden. Daarentegen zijn er in Groningen goede perspectieven voor Secretaresse, vergeleken met ruim voldoende perspectieven in het noorden. Ook kent Groningen voldoende perspectief voor de kwalificatie Medewerker sociale zekerheid, vergeleken met een matig perspectief in het UWV-district Noord. 12

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Food Valley

Arbeidsmarktregio Food Valley Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Zuid-Holland-Centraal Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Centraal Arbeidsmarktregio Centraal 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet REGIOSHEET Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 211 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 West-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau West-Brabant ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau Friesland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Noord-Holland Noord Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Holland Noord ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Flevoland Nederland ECABO domein, mbo niveau Flevoland ECABO domein, mbo niveau Flevoland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Helmond-De Peel Nederland ECABO domein, mbo niveau Helmond-De Peel ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein, mbo

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Noord-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015 Colofon Status Auteurs Definitief ECABO: Mike van Mechelen, Huub Verijdt M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2011 Overname voor eigen gebruik is toegestaan

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011)

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) In dit document vindt u het overzicht van de beroepsmatige taal- en rekenniveaus zoals deze

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018 Colofon Status Auteurs Definitief Team Arbeidsmarktonderzoek ECABO M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2014 Overname voor eigen gebruik is toegestaan onder

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2011-2016

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2011-2016 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2011-2016 Colofon Status Auteurs Definitief Team Arbeidsmarktonderzoek ECABO M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2012 Overname voor eigen gebruik is toegestaan onder

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart -. Tabellen en vragenlijsten.

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013 Ecabo_Partners_2012 kopie_200x255cm 25-04-13 15:45 Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging ECABO Arbeidsmarktonderzoek April 2013 Inleiding In dit document worden het onderzoek en de resultaten

Nadere informatie

Perspectief. op werken en leren in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt

Perspectief. op werken en leren in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt Perspectief op werken en leren in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen 2014 2018 Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: dat werkt! Colofon Tekst

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt 12 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008 door Mike van Mechelen, Huub Verijdt Colofon Datum aanmaak Versie Status Kenmerk Bestand Datum bijstellen Auteur 1.0 Officieel Februari 2008 Mike van

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging ECABO Arbeidsmarktonderzoek April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting en conclusie 3 1 Vraag naar arbeid 4 1.1 Huidige werkgelegenheidsstructuur 4 1.2

Nadere informatie

Perspectief. op werken en leren. Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt. in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen 2010

Perspectief. op werken en leren. Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt. in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen 2010 Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt Perspectief op werken en leren in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen 2010 Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: dat werkt! Legenda Deze uitgave

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo

kengetallen vmbo mbo Ad hbo ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo Odile Sondermeijer april 2011 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het voortgezet onderwijs 5 1.1 Het vmbo 5 1.2 Leerlingen vmbo sector economie

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013 Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013 Alle Sectoren Alle Sectoren CIOS Sport- en Bewegingsbegeleider 2 Dansleider 3 Sport- en Bewegingsleider 3 Sport- en Bewegingscoördinator 4 Handel Verkoper

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Gediplomeerden van

Nadere informatie