Districtsrapportage. Middenwest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Districtsrapportage. Middenwest"

Transcriptie

1 Districtsrapportage Middenwest 212

2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN 6 5 GEDIPLOMEERDEN 7 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN SCHOOLVERLATERS 11 1 STAGEPERSPECTIEVEN 12 In het rapport Arbeidsmarkt ECABO-domein heeft Etil de arbeidsmarkt voor ECABO-beroepen in beeld gebracht. Hierbij zijn voor de vraag, het aanbod en de ruimte op de arbeidsmarkt zowel de stand van zaken in 211 als een prognose tot en met 216 onderzocht. Als input hiervoor dienden, onder andere, de ECABO Arbeidsmarktmonitor, vacaturegegevens van Jobfeed en DUO. Naar aanleiding van dit onderzoek is voor elk van de zes UWV-districten een factsheetrapportage gemaakt waarin de belangrijkste gegevens en bevindingen zijn samengevat. Dit is het rapport voor het UWV-district Middenwest (bestaande uit de arbeidsmarktregio's Holland-Rijnland, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Haaglanden, Midden-Holland, Midden-Utrecht en Oost-Utrecht). Daarnaast heeft Etil voor de dertig afzonderlijke arbeidsmarktregio's een korte factsheet samengesteld. De gegevens zijn zo veel mogelijk uitgesplitst naar arbeidsmarktregio en ECABO-richtingen. Hierbij is veelal een onderscheid gemaakt tussen de verschillende mbo-niveaus (tussen haakjes 1 t/m 4). In totaal zijn er acht opleidingsrichtingen binnen ECABO, bestaande uit: - Secretariële beroepen (SEC) - Financiële beroepen (FIN) - Commercieel (COM) - ICT (ICT) - Bank- en verzekeringswezen (CMBV) - Juridisch (JUR) - Informatiedienstverlening (IDV)* - Orde en Veiligheid (O&V)* De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) Telefonist/Receptionist (2) Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker (2) Secretarieel medewerker (2) Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) Financieel administratief medewerker (3) Commercieel medewerker binnendienst (3) Commercieel medewerker bank- Bedrijfsadministrateur (4) Contactcenter medewerker (3) en verzekeringswezen (4) Assistent accountant (4) Contactcenter teamleider (4) Salarisadministrateur (4) Marketing medewerker (4) Assistent communicatiemedewerker (4) Medewerker evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) JUR (3-4) ICT (1-2) ICT (3-4) Medewerker - personeel en arbeid (4) Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) Medewerker - sociale zekerheid (4) ICT-beheerder (4) Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) Applicatieontwikkelaar (4) Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) Netwerkbeheerder (4) Particulier digitaal onderzoeker (4) * De richtingen informatiedienstverlening en orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen. 2

3 Werkgelegenheid Middenwest 1 WERKGELEGENHEID Sectorale verdeling werkgelegenheid ECABO-domein op mbo-niveau 211 Nederland UWV-district Holland- Flevoland Gooi- en Midden- Midden- Oost- Middenwest Rijnland Vechtstreek Haaglanden Holland Utrecht Utrecht Landbouw & visserij Industrie & nutsbedrijven Bouw Handel & reparatie Horeca Vervoer & communicatie Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige dienstverlening Totaal ECABO-werkgelegenheid Totale werkgelegenheid Werkgelegenheid Deze staat en bijbehorende figuren tonen de verdeling van de werkgelegenheid over de bedrijfssectoren voor Nederland, het UWV-district Middenwest en de onderliggende arbeidsmarktregio's. De staat toont de werkgelegenheid in beroepen binnen het ECABO-domein. Op de laatste regel is de totale werkgelegenheid weergegeven. De werkgelegenheid in het UWV-district Middenwest omvat arbeidsplaatsen, waarvan er binnen het ECABO-domein vallen. Binnen het district is er in de arbeidsmarktregio Haaglanden de meeste werkgelegenheid, gevolgd door Midden-Utrecht. De werkgelegenheid in ECABO-beroepen is vooral terug te vinden in de sectoren zakelijke dienstverlening, handel & reparatie en vervoer & communicatie. Procentuele verdeling totale werkgelegenheid over de sectoren 211 Werkgelegenheid naar ECABO-richting op mbo-niveau 211, UWV-district Middenwest Nederland UWV-district Middenwest Holland-Rijnland Flevoland Gooi- en Vechtstreek Haaglanden Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht

4 Vacatures Middenwest In totaal ontstonden er in 211 in het district Middenwest 189. vacatures, waarvan 24.7 op mbo-niveau binnen het ECABO-domein. Van deze vacatures was ongeveer 6% geschikt voor schoolverlaters. Het aandeel ECABO-vacatures in het totaal aantal vacatures in het district Middenwest is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het aandeel vacatures geschikt voor schoolverlaters is in het middenwesten iets groter dan het landelijk gemiddelde. De procentuele verdeling van de ontstane vacatures naar ECABO-richtingen in het district Middenwest komt vrijwel geheel overeen met het landelijke beeld. Zowel in Nederland als in het district Middenwest ontstaan de meeste vacatures in de richting commercieel (3-4), gevolgd door de richting financiële beroepen (3-4). Het beeld binnen de arbeidsmarktregio's komt grotendeels overeen met het beeld in district Middenwest. De figuur rechts toont de verwachte jaarlijkse procentuele groei in vacatures in het UWV-district Middenwest. Een relatief grote groei zal naar verwachting plaatsvinden in de vacatures voor contactcenter teamleider, netwerkbeheerder, marketing medewerker, assistent communicatiemedewerker en junior accountmanager. Een (relatief geringe) afname wordt voorzien voor de vacatures voor juridisch medewerker - openbaar bestuur, medewerker ICT en secretarieel medewerker. Midden- Ontstane vacatures 211 Nederland UWV-district Holland- Flevoland Gooi- en Midden- Oost- Middenwest Rijnland Vechtstreek Haaglanden Holland Utrecht Utrecht Vacatures totaal Vacatures ECABO-domein (mbo) Aandeel vac. ECABO-domein Vac. schoolverlaters ECABO-domein Aandeel vac. schoolverl. in vac. ECABO 5 6% 5 61% 6 6% 5 6% 5 Jaarlijkse procentuele vacatureontwikkeling '12-'16, UWV-district Middenwest Telefonist/Receptionist (2) Secretarieel mdw. (2) Secretaresse (3) Directiesecr./ Managementass. (4) Bedrijfsadministratief mdw. (2) Financieel administratief mdw. (3) Bedrijfsadministrateur (4) Assistent accountant (4) Salarisadministrateur (4) Commercieel mdw. binnendienst (3) Contactcenter mdw. (3) Contactcenter teamleider (4) Marketing mdw. (4) Assistent communicatiemdw. (4) Procentuele verdeling vacatures in ECABO-richtingen naar mbo-niveau Mdw. evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) Nederland 3 1 UWV-district Middenwest 3 1 Holland-Rijnland 3 1 Flevoland 3 1 SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Comm. mdw. bank- en verz. (4) Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder (4) Applicatieontwikkelaar (4) Netwerkbeheerder (4) Particulier digitaal onderzoeker (4) Medewerker personeel en arbeid (4) Medewerker sociale zekerheid (4) Gooi- en Vechtstreek Haaglanden Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht Juridisch mdw. - openbaar bestuur (4) Juridisch mdw. - zakelijke dv. (4) Totaal

5 Voorkeur werkgevers Middenwest 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN SCHOOLVERLATERS In de jaarlijkse ECABO-enquête is aan de leerbedrijven een aantal vragen gesteld over de te verwachten ontwikkelingen bij het vervullen van vacatures. Het gaat hierbij onder andere om vragen over verwachtingen van leerbedrijven ten aanzien van het gewenste opleidingsniveau, of vacatures in het afgelopen half jaar zijn vervuld door schoolverlaters of overige werkzoekenden en voorkeuren van werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar. Vanwege betrouwbaarheidsredenen is er voor gekozen de gegevens over de vervulling van vacatures alleen op landelijk niveau weer te geven. In de richtingen secretarieel, commercieel en ICT verwacht een meerderheid van de leerbedrijven in UWV-district Middenwest geen stijging van het gewenste opleidingsniveau. In totaal wordt deze mening door 61% van de respondenten gedeeld. Richtingen waarin relatief vaak een stijging van het gevraagde opleidingsniveau verwacht wordt, zijn bank- en verzekeringswezen, juridisch en financiële beroepen. Hierbij wil men veelal een werknemer op een niveau tussen mbo en hbo. In de richting bank- en verzekeringswezen zien relatief veel leerbedrijven tevens graag een werknemer op hbo-niveau. In de figuren rechts zijn de Nederlandse gemiddelden weergegeven voor categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar en de voorkeur voor bepaalde aanbodsgroepen in het komende half jaar. Voor alle richtingen geldt dat er in het afgelopen half jaar relatief gezien de meeste vacatures zijn vervuld door overige werkzoekenden met specifieke werkervaring. Relatief veel vacatures voor ICT- en financiële functies zijn vervuld door schoolverlaters met een specifieke opleiding. Naar mbo-niveau is te zien dat relatief veel vacatures op mbo-niveau 4 zijn vervuld door schoolverlaters met een specifieke opleiding. Uit de enquête blijkt dat werkgevers het komende half jaar vaak geen voorkeur hebben voor de vervulling van vacatures. Kennelijk willen werkgevers hiermee hun opties open houden. In de richtingen financiële beroepen en juridisch is het aandeel van werkgevers dat geen voorkeur heeft voor de vervulling van vacatures echter relatief klein.voor financiële functies is er een relatief grote voorkeur voor schoolverlaters met een specifieke opleiding. In de richting juridisch geeft men daarentegen relatief vaak de voorkeur aan overige werkzoekenden met specifieke werkervaring. Naar mbo-niveau is er op niveau 4 vaker een voorkeur voor schoolverlaters (met of zonder een specifieke opleiding) en voor overige werkzoekenden (met of zonder specifieke werkervaring). Categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % 2 4 2% % % SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv % mboniv. 3 Schoolverlater met een specifieke opleiding Schoolverlater met een andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende zonder specifieke werkervaring mboniv. 4 ECABO totaal Verwachtingen leerbedrijven ten aanzien van de stijging van het gewenste opleidingsniveau in de komende drie jaar in UWV-district Middenwest Totaal Secretarieel Financieel Commercieel Bank- en verzekeringswezen ICT Juridisch 31% % 2% 4% 6% 8% 1% 7% 61% 5 51% Ja, hoger mbo-niveau Ja, mbo-niveau met extra instroomeisen Ja, niveau tussen mbo en hbo Ja, hbo-niveau Nee Voorkeuren werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % 2 2 % SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv mboniv. 3 mboniv. 4 Schoolverlater met een specifieke opleiding Schoolverlater met een specifieke of andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende met of zonder specifieke werkervaring Geen voorkeur ECABO totaal

6 Leerlingen Middenwest Leerlingen mbo 21/211 naar richting en opleidingsniveau (ECABO-domein) SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Holland-Rijnland Flevoland Gooi- en Vechtstreek Haaglanden Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht Samenstelling leerlingen mbo 21/211 naar richting (ECABO-domein) Nederland Middenwest Holland-Rijnland Flevoland Gooi- en Vechtstreek % SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) Haaglanden 1 2 Midden-Holland Midden-Utrecht 2% 1 Oost-Utrecht ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) In het UWV-district Middenwest waren in het schooljaar 21/211 in totaal ruim 11.5 mbo-leerlingen, waarvan binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen volgen een ICT-opleiding. De verdeling van het aantal leerlingen naar richting binnen het ECABO-domein komt in het UWV-district Middenwest grotendeels overeen met het landelijk beeld. Op het niveau van arbeidsmarktregio's zijn er relatief meer leerlingen in ICT-opleidingen in Holland-Rijnland, vergeleken met het middenwesten. In Oost-Utrecht waren er relatief meer leerlingen in commerciële opleidingen en relatief minder leerlingen in ICT-opleidingen. Gooi- en Vechtstreek kent relatief meer leerlingen in de richting juridisch, terwijl Haaglanden relatief meer leerlingen in financiële opleidingen kent. Doordat meerdere hogescholen meerdere vestigingen verspreid over de districten Middenwest, Zuidwest en Noordwest hebben, is het niet mogelijk voor het middenwesten aan te geven hoeveel hbo-leerlingen er in 21 waren. Voor de drie districten samen bevonden zich veruit de meeste leerlingen in financiële, commerciële, juridische en secretariële opleidingen. De verdeling van leerlingenaantallen over de richtingen komt grotendeels overeen met het landelijke beeld. Leerlingen hbo 21 naar richting, UWV-district Noord-, Zuid- en Middenwest SEC FIN COM CMBV ICT JUR 6

7 Gediplomeerden Middenwest Gediplomeerden mbo 21 naar richting en opleidingsniveau SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Holland-Rijnland Flevoland Gooi- en Vechtstreek Haaglanden Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht Samenstelling gediplomeerden mbo 21 naar richting 1 Nederland 1 1 Haaglanden Middenwest Midden-Holland Holland-Rijnland 1 Midden-Utrecht Flevoland Oost-Utrecht 1 1 2% 1 Gooi- en Vechtstreek 1 1 1% 1 SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) In het UWV-district Middenwest behaalden in 21 in totaal ruim 5.32 mbo-leerlingen hun diploma binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen haalden hun diploma in de richtingen financiële beroepen, ICT en secretariële beroepen. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Middenwest relatief meer gediplomeerden in de richting financiële beroepen, en relatief minder gediplomeerden in de richting commercieel. Op arbeidsmarktregio-niveau zijn er relatief meer gediplomeerden in de richting ICT in Flevoland en relatief meer gediplomeerden in commerciële opleidingen in Gooi- en Vechtstreek, vergeleken met het UWV-district Middenwest. Verder kent arbeidsmarktregio Midden-Utrecht relatief meer gediplomeerden in de richting financiële beroepen, en zijn er in Haaglanden relatief meer gediplomeerden in de richting secretarieel. Doordat meerdere hogescholen meerdere vestigingen verspreid over de districten Middenwest, Zuidwest en Noordwest hebben, is het niet mogelijk voor het middenwesten aan te geven hoeveel gediplomeerden er in 29 in het hbo waren. Voor de drie districten samen behaalden veruit de meeste leerlingen hun diploma in financiële, commerciële, juridische en secretariële opleidingen. De verdeling van het aantal gediplomeerden over de richtingen komen grotendeels overeen met het landelijke beeld. Gediplomeerden hbo 29 naar richting, UWV-districten Noord-, Zuid- en Middenwest SEC FIN COM CMBV ICT JUR 7

8 Bestemmingen gediplomeerden Middenwest Percentage gediplomeerden dat doorstroomt in dezelfde richting binnen het ECABO-domein, Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden 28-21) doorstroomt in een andere richting binnen het ECABO-domein, doorstroomt buiten het ECABO- Landelijk naar mbo-niveau domein en uitstroomt uit het MBO (gem ) Landelijk naar richting en mbo-niveau 1% SEC % SEC3 3 1% 5 8% SEC4 1% 9 7% FIN2 4% FIN3 5 1% 41% 6% FIN4 8 5% COM3 3% 6 COM4 1% 9 4% CMBV4 9 3% ICT2 5 3 ICT3 5 1% 4% 2% ICT4 1% 9 JUR4 1% 9 % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ECABO totaal mbo totaal Doorstroom MBO - zelfde richting ECABO Doorstroom MBO - andere richting ECABO werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders Doorstroom MBO - niet ECABO Uitstroom MBO Een leerling die zijn mbo-diploma binnen het ECABO-domein behaalt, kan besluiten om verder door te leren in het mbo-onderwijs. Deze leerlingen tellen vervolgens niet mee bij de arbeidsmarktinstroom. De figuur linksboven laat zien welk deel van de gediplomeerden besluit om: - door te stromen binnen het ECABO-domein in dezelfde richting - door te stromen binnen het ECABO-domein in een andere richting - een geheel andere richting binnen het mbo-onderwijs te gaan volgen - het mbo te verlaten na diplomering (de mbo-schoolverlaters). In de figuren rechts worden de bestemmingen van deze mbo-schoolverlaters gepresenteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar mbo-niveau en richting. Vooral de richtingen financiële beroepen en ICT kennen een relatief groot percentage leerlingen dat doorstroomt binnen ECABO in dezelfde richting, zowel op mbo-niveau 2 als mbo-niveau 3. Met name in de richting secretariële beroepen niveau 2 en in de richting financiële beroepen niveau 2 is veel doorstroom naar andere richtingen binnen het ECABO-domein. Op mbo-niveau 2 komt de meeste doorstroom naar andere mbo-opleidingen voor. Op mbo-niveau 3 stromen relatief weinig gediplomeerden door naar andere mbo-opleidingen. Gediplomeerden in mbo-niveau 4 opleidingen stromen voornamelijk uit het mbo. De figuur rechtsboven laat een verband zien tussen het mbo-niveau en de bestemmingen van schoolverlaters. Bij het oplopen van het onderwijsniveau neemt het aandeel schoolverlaters dat werkloos wordt af. Dit hangt samen met de betere arbeidsmarktperspectieven op de hogere mbo-niveaus en met het gegeven dat schoolverlaters van opleidingen op mbo-niveau 4 significant vaker verder leren, al dan niet in combinatie met een baan. Een grote groep gediplomeerden op mbo-niveau 4 stroomt door naar een hbo-opleiding. Op de niveaus 2 en 3 gaat daarentegen de meerderheid van de schoolverlaters direct aan het werk. Binnen de richting secretariële beroepen zijn er relatief veel schoolverlaters die meteen aan het werk gaan. Binnen de richting juridisch is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat juist het kleinst. De richting juridisch kent verder relatief veel schoolverlaters die een vervolgopleiding volgen. Binnen het ECABO-domein is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat kleiner dan in het totale mbo-onderwijs, terwijl het aandeel dat een vervolgopleiding volgt juist groter is. Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden 28-21) Landelijk naar richting 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % SEC FIN COM BV ICT JUR ECABO totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders mbo totaal 8

9 Instroom arbeidsmarkt Middenwest Instroom op de arbeidsmarkt vanuit mbo SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Samenstelling instroom vanuit mbo 211 naar richting Holland-Rijnland Flevoland Gooi- en Vechtstreek Haaglanden Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht Nederland Middenwest Holland-Rijnland Flevoland Gooi- en Vechtstreek 1 1 Haaglanden Midden-Holland Midden-Utrecht % Oost-Utrecht SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Doordat niet alle gediplomeerden direct op de arbeidsmarkt instromen verschilt de instroom in absolute zin van het aantal gediplomeerden. De totale ECABO arbeidsmarktinstroom in UWV-district Middenwest in 211 is 2.6. Zowel landelijk als regionaal vindt er een grote instroom plaats vanuit de richtingen ICT, financiële beroepen en secretariële beroepen. Op arbeidsmarktregio-niveau is in Holland-Rijnland een relatief grote instroom vanuit de richting ICT en vindt in Midden-Utrecht een relatief grote instroom plaats in de richting financiële beroepen. Midden-Holland kent een relatief grote instroom vanuit de richting secretariële beroepen, Gooi- en Vechtstreek vanuit de richting juridisch. Met betrekking tot de instroomontwikkeling zal er in het middenwesten naar verwachting een afnemende instroom zijn van gemiddeld, per jaar. Deze afname is kleiner dan de landelijke afname van,. Zowel landelijk als in het middenwesten wordt alleen vanuit de richting commercieel een groeiende instroom verwacht. Vanuit de andere richtingen gaat naar verwachting de instroom krimpen, vooral vanuit de richting bank- en verzekeringswezen. Gemiddelde jaarlijkse procentuele instroomontwikkeling ,6 2, ,7 -,5 -,6 -,4 -,9-1,2-1,1-2 -1,6-1,4-1, ,3-3,2 SEC FIN COM CMBV ICT JUR Totaal Nederland Middenwest 9

10 Werkgeversperspectief 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF Middenwest Kwalificatie Totaal Totaal Holland- Flevoland Gooi- en Haaglanden Midden- Midden- Oost- NL Middenwest Rijnland Vechtstreek Holland Utrecht Utrecht Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) + + =/ Secretarieel medewerker (2) Secretaresse (3) + + =/ =/+ + + Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) =/+ + = + = + =/- + + Financieel administratief medewerker (3) + + =/ = + + Bedrijfsadministrateur (4) =/+ =/+ = + =/- = =/+ =/+ = Assistent accountant (4) =/+ =/+ = + =/+ =/+ = =/+ = Salarisadministrateur (4) =/+ =/+ = + = =/+ =/- = = Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) =/- =/ Contactcenter medewerker (3) Contactcenter teamleider (4) * * * * * * * * * Marketing medewerker (4) = =/+ = + =/+ = = + + Assistent communicatiemedewerker (4) Medewerker evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) * * * * * * * * * Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) =/- =/- =/- =/+ =/- - = - =/- ICT Medewerker ICT (2) =/+ + + Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder (4) =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ = = = Applicatieontwikkelaar (4) =/- = + =/+ - =/+ = - - Netwerkbeheerder (4) =/- = = =/+ - = =/- =/- = Particulier digitaal onderzoeker (4) * * * * * * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid (4) =/- =/- =/- = = =/- - =/- =/- Medewerker sociale zekerheid (4) + + =/ = + + Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) + + = = =/+ + Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) *Onvoldoende gegevens beschikbaar Dit jaar heeft Etil wederom de methodiek toegepast waarmee de arbeidsmarktsituatie vanuit de vraagkant bekeken wordt. Dit is gedaan door de som van het aanbod aan schoolverlaters en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet-werkende werkzoekenden af te zetten tegen de openstaande vacatures in september 211. Dit leverde de hiernaast afgebeelde krapte-indicator op, met de volgende waarden: + Zeer ruim =/+ Ruim = Gemiddeld =/- Krap - Zeer krap Bij een ruime arbeidsmarkt hadden bedrijven in september 211 theoretisch minder moeite om vacatures te vervullen. Bij een krappe arbeidsmarkt was dit wel het geval. Het beeld voor werkgevers in het UWV-district Middenwest komt grotendeels overeen met het landelijk beeld. Voor de kwalificatie bedrijfsadministratief medewerker is er sprake van een zeer ruime arbeidsmarkt, ten opzichte van een ruime arbeidsmarkt in Nederland. Verder is er in het middenwesten sprake van een ruimere arbeidsmarkt voor de kwalificaties marketing medewerker, applicatieontwikkelaar en netwerkbeheerder, vergeleken met het landelijk beeld. Het beeld binnen de arbeidsmarktregio's wijkt voor een aantal kwalificaties af van het beeld in Nederland en het UWV-district Middenwest. Opvallend hierbij is de gemiddelde arbeidsmarktruimte in Holland-Rijnland en Gooi- en Vechtstreek voor bedrijfsadministratief medewerkers, ten opzichte van een zeer ruime arbeidsmarkt in het UWV-district Middenwest. Ook de gemiddelde arbeidsmarktruimte voor juridisch medewerkers - zakelijke dienstverlening in Holland- Rijnland en Midden-Holland valt op, vergeleken met een zeer ruime arbeidsmarkt in het middenwesten. Verder valt in Gooi- en Vechtstreek de zeer krappe arbeidsmarkt op voor netwerkbeheerders, ten opzichte van een ruimere arbeidsmarkt in het UWV-district Middenwest en de overige arbeidsmarktregio's. In Midden-Holland valt de krappe arbeidsmarkt op voor salarisadministrateurs, tegenover een gemiddelde arbeidsmarktruimte in het middenwesten. Daarentegen is er in Flevoland sprake van een ruime arbeidsmarkt voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen, ten opzichte van een krappe arbeidsmarkt in het middenwesten. 1

11 Arbeidsmarktperspectieven schoolverlaters Middenwest 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN SCHOOLVERLATERS Kwalificatie Totaal Totaal Holland- Flevoland Gooi- en Haaglanden Midden- Midden- Oost- Secretariële beroepen NL Middenwest Rijnland Vechtstreek Holland Utrecht Utrecht Telefonist/Receptionist (2) =/+ =/+ =/+ =/- =/+ =/- =/+ =/+ =/+ Secretarieel medewerker (2) =/- =/- = =/- = =/- =/+ = =/- Secretaresse (3) = =/+ + =/- + =/- + + =/+ Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) =/- =/- - - =/- - Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) = = =/- + = = Financieel administratief medewerker (3) = = + =/ =/+ =/+ Bedrijfsadministrateur (4) =/- =/- =/- - =/+ = =/- =/- = Assistent accountant (4) = =/+ =/+ = = =/+ =/+ = =/+ Salarisadministrateur (4) Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) Contactcenter medewerker (3) Contactcenter teamleider (4) Marketing medewerker (4) = =/- = =/- = = = =/- - Assistent communicatiemedewerker (4) * - - Medewerker evenementenorganisatie (4) - - * * * - * - - Junior accountmanager (4) Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) + + = = =/+ + = + + ICT Medewerker ICT (2) =/- - =/- - - Medewerker beheer ICT (3) =/- - - ICT-beheerder (4) =/+ =/+ = + + = + + = Applicatieontwikkelaar (4) =/+ =/+ =/- = + =/- = + + Netwerkbeheerder (4) =/+ = = =/- + =/- + =/+ = Particulier digitaal onderzoeker (4) =/- - * * * * * * * Juridisch Medewerker personeel en arbeid (4) =/+ =/+ =/+ = =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ Medewerker sociale zekerheid (4) =/- =/- =/+ =/- * =/- =/+ =/- =/- Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) =/- =/- =/+ =/- * =/- =/+ = =/- Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) =/- =/- = =/- =/- =/- =/- =/- =/- *Onvoldoende gegevens beschikbaar Deze tabel toont de arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters in de verschillende ECABOkwalificaties voor de periode Hierin wordt aangegeven hoe de kansen voor leerlingen in de ECABO-kwalificaties zijn op een baan in het verlengde van hun opleiding. Deze tabel is samengesteld volgens de SBB-richtlijnen en de symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende =/- Matig - Gering Een gering perspectief wil niet zeggen dat er voor de betreffende kwalificatie geen vacatures zijn, maar wel dat het aanbod van schoolverlaters het aantal vacatures overtreft. De perspectieven voor schoolverlaters in het UWVdistrict Middenwest wijken in sommige gevallen af van het landelijk beeld. Relatief betere perspectieven zijn er voor secretaresses en assistent accountants. Relatief geringere perspectieven zijn er in het middenwesten voor marketing medewerkers, netwerkbeheerders en particulier digitaal onderzoekers. Bij een vergelijking op arbeidsmarktregio-niveau vallen de ruim voldoende perspectieven op in Holland-Rijnland en Midden-Holland voor medewerkers sociale zekerheid en juridisch medewerkers - openbaar bestuur, tegenover een matig perspectief in het middenwesten. Daarnaast kennen Gooi- en Vechtstreek en Midden-Holland een goed perspectief voor netwerkbeheerders, vergeleken met een voldoende perspectief in UWV-district Middenwest. Flevoland, Haaglanden en Midden-Utrecht kennen een ruim voldoende perspectief voor ICT-beheerders, tegenover een voldoende perspectief in het middenwesten. In Holland-Rijnland, Gooi- en Vechtstreek en Midden- Holland is er een goed perspectief voor bedrijfsadministratief medewerkers en financieel administratief medewerkers, ten opzichte van een voldoende perspectief in het middenwesten. In Flevoland en Haaglanden vallen verder de matige perspectieven op voor telefonisten/receptionisten, tegenover een ruim voldoende perspectief in UWV-district Middenwest. In Flevoland is er een gering perspectief voor bedrijfsadministratief medewerkers, en in Haaglanden is er een gering perspectief voor financieel administratief medewerkers, tegenover een voldoende perspectief in het middenwesten. 11

12 Stageperspectieven Middenwest 1 STAGEPERSPECTIEVEN Deze tabel geeft de landelijke en regionale Kwalificatie Totaal Totaal Holland- Flevoland Gooi- en Haaglanden Midden- Midden- Oost- Secretariële beroepen NL Middenwest Rijnland Vechtstreek Holland Utrecht Utrecht Telefonist/Receptionist (2) =/- =/- - = =/- = = =/- = Secretarieel medewerker (2) =/- = = = =/- = = = = Secretaresse (3) =/+ =/+ =/+ = =/ = Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) = Financiële beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) - =/- =/- = =/- =/- =/- - - Financieel administratief medewerker (3) = = = = =/- =/- = =/- = Bedrijfsadministrateur (4) = = + = =/- = + =/- = Assistent accountant (4) =/- = = = =/- * + =/- + Salarisadministrateur (4) = = + * * * = =/- = Commercieel Commercieel medewerker binnendienst (3) =/+ =/+ + * + * = + = Contactcenter medewerker (3) =/+ + + * * * = + + Contactcenter teamleider (4) =/- = * * * * * = * Marketing medewerker (4) = =/+ = = =/+ =/+ = = + Assistent communicatiemedewerker (4) = = = = =/+ = = = + Medewerker evenementenorganisatie (4) =/- =/- =/- = =/- =/- =/- - + Junior accountmanager (4) =/+ =/+ = * * * = + + Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) = = = = =/- = =/- = =/+ ICT Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) =/- =/- =/- = =/- =/- =/- = = ICT-beheerder (4) =/+ =/+ =/+ = = =/+ Applicatieontwikkelaar (4) =/+ =/+ + =/+ + = + + =/+ Netwerkbeheerder (4) =/+ =/+ = = =/+ + + = =/+ Particulier digitaal onderzoeker (4) - - * - * - =/- - - Juridisch Medewerker personeel en arbeid (4) =/+ =/+ + = =/+ + = + =/+ Medewerker sociale zekerheid (4) =/ Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) =/ Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) = =/+ + = =/- =/+ = = =/+ * Niet van toepassing stageperspectieven weer voor de verschillende kwalificaties van ECABO, voor schooljaar De perspectieven zijn gebaseerd op de inventarisatie onder de buitendienstadviseurs van ECABO eind 211. Zij hebben op het niveau van de 3 arbeidsmarktregio s een inschatting gemaakt van de mate waarin met het reguliere aanbod van stageplaatsen bij erkende leerbedrijven kan worden voorzien in de vraag vanuit het beroepsonderwijs. De symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende (evenwicht tussen vraag aanbod) =/- Matig - Gering (dreigend tekort) De stageperspectieven voor de verschillende kwalificaties in het UWV-district Middenwest wijken in sommige gevallen af van het landelijk beeld. Relatief betere perspectieven in het middenwesten zijn er voor secretarieel medewerkers, bedrijfsadministratief medewerkers, assistent accountants, contactcenter medewerkers, contactcenter teamleiders, marketing medewerkers en juridisch medewerkers - zakelijke dienstverlening. Relatief geringere perspectieven zijn er in het middenwesten voor medewerkers sociale zekerheid en juridisch medewerkers - openbaar bestuur. In Holland-Rijnland en Midden-Holland vallen de goede perspectieven op voor bedrijfsadministrateurs, tegenover voldoende perspectieven in het UWV-district Middenwest. In Midden-Holland en Oost-Utrecht vallen de goede perspectieven op voor assistent accountants, vergeleken met voldoende perspectieven in het middenwesten. Holland-Rijnland kent een goed perspectief voor salarisadministrateurs, tegenover voldoende perspectief in het middenwesten. In Haaglanden en Oost-Utrecht vallen de voldoende perspectieven op voor assistent communicatiemedewerkers, tegenover voldoende perspectieven in het UWV-district Middenwest. Gooi- en Vechtstreek kent een matig perspectief voor juridisch medewerkers - zakelijke dienstverlening, ten opzichte van een ruim voldoende stageperspectief in het middenwesten. Holland-Rijnland valt op door de geringe perspectieven voor telefonisten/receptionisten, vergeleken met matige perspectieven in het middenwesten. Midden-Utrecht en Oost-Utrecht kennen geringe perspectieven voor bedrijfsadministratief medewerkers, tegenover matige perspectieven in het UWV-district Middenwest. Tenslotte kent Midden-Utrecht een gering stageperspectief voor medewerkers evenementenorganisatie, vergeleken met een matig perspectief in het middenwesten

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Zuid-Holland-Centraal Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Food Valley

Arbeidsmarktregio Food Valley Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet REGIOSHEET Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 211 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Centraal Arbeidsmarktregio Centraal 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Flevoland Nederland ECABO domein, mbo niveau Flevoland ECABO domein, mbo niveau Flevoland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Noord-Holland Noord Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Holland Noord ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 West-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau West-Brabant ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau Friesland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Helmond-De Peel Nederland ECABO domein, mbo niveau Helmond-De Peel ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein, mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Noord-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015 Colofon Status Auteurs Definitief ECABO: Mike van Mechelen, Huub Verijdt M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2011 Overname voor eigen gebruik is toegestaan

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018 Colofon Status Auteurs Definitief Team Arbeidsmarktonderzoek ECABO M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2014 Overname voor eigen gebruik is toegestaan onder

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart -. Tabellen en vragenlijsten.

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2011-2016

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2011-2016 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2011-2016 Colofon Status Auteurs Definitief Team Arbeidsmarktonderzoek ECABO M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2012 Overname voor eigen gebruik is toegestaan onder

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011)

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) In dit document vindt u het overzicht van de beroepsmatige taal- en rekenniveaus zoals deze

Nadere informatie

Perspectief. op werken en leren in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt

Perspectief. op werken en leren in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt Perspectief op werken en leren in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen 2014 2018 Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: dat werkt! Colofon Tekst

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013 Ecabo_Partners_2012 kopie_200x255cm 25-04-13 15:45 Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging ECABO Arbeidsmarktonderzoek April 2013 Inleiding In dit document worden het onderzoek en de resultaten

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt 12 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008 door Mike van Mechelen, Huub Verijdt Colofon Datum aanmaak Versie Status Kenmerk Bestand Datum bijstellen Auteur 1.0 Officieel Februari 2008 Mike van

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging ECABO Arbeidsmarktonderzoek April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting en conclusie 3 1 Vraag naar arbeid 4 1.1 Huidige werkgelegenheidsstructuur 4 1.2

Nadere informatie

Perspectief. op werken en leren. Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt. in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen 2010

Perspectief. op werken en leren. Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt. in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen 2010 Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt Perspectief op werken en leren in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen 2010 Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: dat werkt! Legenda Deze uitgave

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4 PAARDENSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de paardensport. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers, aantal gediplomeerden

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo

kengetallen vmbo mbo Ad hbo ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo Odile Sondermeijer april 2011 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het voortgezet onderwijs 5 1.1 Het vmbo 5 1.2 Leerlingen vmbo sector economie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor vershandel, logistiek en transport. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging 214-218 Colofon Al meer dan 65 jaar is KOC Nederland het kenniscentrum voor de sector Uiterlijke Verzorging (kapper, schoonheidsspecialist,

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2005-2007 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie