Districtsrapportage. Middenwest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Districtsrapportage. Middenwest"

Transcriptie

1 Districtsrapportage Middenwest 214

2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN 6 5 GEDIPLOMEERDEN 7 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN RECENT GEDIPLOMEERDEN 11 1 STAGEPERSPECTIEVEN 12 In het rapport Arbeidsmarkt ECABO-domein heeft Etil de arbeidsmarkt voor ECABO-beroepen in beeld gebracht. Hierbij zijn voor de vraag, het aanbod en de ruimte op de arbeidsmarkt zowel de stand van zaken in 213 als een prognose tot en met 218 onderzocht. Als input hiervoor dienden, onder andere, de ECABO Arbeidsmarktmonitor, vacaturegegevens van Jobfeed en DUO. Naar aanleiding van dit onderzoek is voor elk van de zes UWV-districten een factsheetrapportage gemaakt waarin de belangrijkste gegevens en bevindingen zijn samengevat. Dit is het rapport voor het UWV-district Middenwest (bestaande uit de arbeidsmarktregio's Flevoland, Gooien Vechtstreek, Haaglanden, Holland-Rijnland, Midden-Holland, Midden-Utrecht, Oost-Utrecht en Zuid-Holland Centraal). Daarnaast heeft Etil voor de vijfendertig afzonderlijke arbeidsmarktregio's een korte factsheet samengesteld. De gegevens zijn zo veel mogelijk uitgesplitst naar arbeidsmarktregio en ECABO-richtingen. Hierbij is veelal een onderscheid gemaakt tussen de verschillende mbo-niveaus (tussen haakjes 1 t/m 4). In totaal zijn er acht opleidingsrichtingen binnen ECABO, bestaande uit: - Secretariële beroepen (SEC) - Financieel-administratieve beroepen (FIN) - Commerciële beroepen (COM) - ICT en media (ICT) - Banken, Verzekeraars en Financieel intermediairs(cmbv) - Juridische beroepen (JUR) - Informatiedienstverlening (IDV)* - Orde en Veiligheid (O&V)* De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) Telefonist/Receptionist (2) Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker (2) Secretarieel medewerker (2) Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) Financieel administratief medewerker (3) Commercieel medewerker binnendienst (3) Commercieel medewerker bank- Bedrijfsadministrateur (4) Contactcenter medewerker (3) en verzekeringswezen (4) Assistent accountant (4) Contactcenter teamleider (4) Salarisadministrateur (4) Marketing medewerker (4) Assistent communicatiemedewerker (4) Medewerker evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) JUR (4) ICT (1-2) ICT (3-4) Medewerker - personeel en arbeid (4) Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) Medewerker - sociale zekerheid (4) ICT-beheerder (4) Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) Applicatieontwikkelaar (4) Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) Netwerkbeheerder (4) Particulier digitaal onderzoeker (4) * De richtingen Informatiedienstverlening en Orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen. 2

3 Werkgelegenheid Middenwest Sectorale verdeling werkgelegenheid ECABO-domein op mbo-niveau 213 UWV-district Flevoland Gooi- en Haaglanden Holland- Midden- Midden- Oost- Zuid-Holland Middenwest Vechtstreek Rijnland Holland Utrecht Utrecht Centraal Landbouw & visserij Industrie & nutsbedrijven Bouw Handel & reparatie Horeca Vervoer Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Zorg en welzijn Overige dienstverlening Totaal ECABO-werkgelegenheid Totale werkgelegenheid Werkgelegenheid Deze staat en bijbehorende figuren tonen de verdeling van de werkgelegenheid over de bedrijfssectoren voor, het UWV-district Middenwest en de onderliggende arbeidsmarktregio's. De staat toont de werkgelegenheid in beroepen binnen het ECABO-domein op mbo-niveau. Op de laatste regel is de totale werkgelegenheid weergegeven. De werkgelegenheid in het UWV-district Middenwest omvat arbeidsplaatsen, waarvan arbeidsplaatsen binnen het ECABOdomein. Binnen het district is er in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht de meeste werkgelegenheid, gevolgd door Haaglanden. De werkgelegenheid in ECABO-beroepen is vooral terug te vinden in de sectoren zakelijke dienstverlening, handel & reparatie en industrie & nutsbedrijven. Procentuele verdeling totale werkgelegenheid over de sectoren 213 Werkgelegenheid naar ECABO-richting op mbo-niveau 213, UWV-district Middenwest UWV-district Middenwest Flevoland Gooi- en Vechtstreek Haaglanden Holland Rijnland Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht Zuid-Holland Centraal

4 Vacatures Middenwest In totaal ontstonden er in 213 in het district Middenwest 16.7 vacatures, waarvan 13. op mbo-niveau binnen het ECABO-domein. Van deze vacatures was ongeveer 6 geschikt voor recent gediplomeerden. Het aandeel ECABO-vacatures in het totaal aantal vacatures in het district Middenwest is gelijk aan het landelijk gemiddelde, evenals het aandeel vacatures geschikt voor recent gediplomeerden. De procentuele verdeling van de ontstane vacatures naar ECABO-richtingen in het district Middenwest komt vrijwel geheel overeen met het landelijke beeld. Zowel in als in het district Middenwest ontstaan de meeste vacatures in de richting Commerciële beroepen (3-4), gevolgd door de richting Financieeladministratieve beroepen (3-4). Het beeld binnen de arbeidsmarktregio's komt grotendeels overeen met het beeld in district Middenwest. De figuur rechts toont de verwachte jaarlijkse procentuele groei van vacatures in het UWV-district Middenwest. De relatief grootste groei zal naar verwachting plaatsvinden in de vacatures voor Medewerker evenementenorganisatie (absoluut gezien gaat het echter om geringe aantallen), J unior accountmanager, Contactcenter teamleider, Assistent communicatiemedewerker en Juridisch medewerker - openbaar bestuur. Een relatief geringere groei wordt voorzien in de vacatures voor Telefonist/Receptionist, Secretarieel medewerker, Bedrijfsadministratief medewerker en Secretaresse. Jaarlijkse procentuele vacatureontwikkeling '14-'18, UWV-district Middenwest Telefonist/Receptionist (2) 1,1 Secretarieel mdw. (2) 1,3 Secretaresse (3) 2,4 Directiesecr./ Managementass. (4) 4,2 Bedrijfsadministratief mdw. (2) 2,2 Financieel administratief mdw. (3) 3,4 Ontstane vacatures 213 UWV-district Flevoland Gooi- en Haaglanden Holland- Midden- Holland Midden- Utrecht Oost- Utrecht Zuid-Holland Centraal Middenwest Vechtstreek Rijnland Vacatures totaal Vacatures ECABO-domein (mbo) Aandeel vac. ECABO-domein Vac. recent gediplomeerden ECABO-domein Aandeel vac. recent gedipl. in vac. ECABO 6 6 6% % Bedrijfsadministrateur (4) Assistent accountant (4) Salarisadministrateur (4) Commercieel mdw. binnendienst (3) Contactcenter mdw. (3) 4,6 4,7 4,2 6,1 6,5 Contactcenter teamleider (4) 7,7 Procentuele verdeling vacatures in ECABO-richtingen naar mbo-niveau Marketing mdw. (4) 7,2 1 3 UWV-district Middenwest 1 3 Flevoland 1 3 Gooi- en Vechtstreek 1 3 SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Assistent communicatiemdw. (4) Mdw. evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) Comm. mdw. bank- en verz. (4) Medewerker ICT (2) 4,4 6, 7,4 7,8 7,7 Haaglanden Holland-Rijnland Midden-Holland Midden-Utrecht Medewerker beheer ICT (3) 6, ICT-beheerder (4) Applicatieontwikkelaar (4) Netwerkbeheerder (4) 7,2 5,6 6, Particulier digitaal onderzoeker (4) 6,9 Oost-Utrecht Zuid-Holland Centraal Medewerker personeel en arbeid (4) 5,4 1 1 Medewerker sociale zekerheid (4) Juridisch mdw. - openbaar bestuur (4) 5,9 7,3 Juridisch mdw. - zakelijke dv. (4) 6, 3 3 Totaal 5,3 4, 2, 4, 6, 8, 1,

5 Voorkeur werkgevers Middenwest In de jaarlijkse ECABO-enquête is aan de leerbedrijven een aantal vragen gesteld over de te verwachten ontwikkelingen bij het vervullen van vacatures. Het gaat hierbij onder andere om vragen over verwachtingen van leerbedrijven ten aanzien van het gewenste opleidingsniveau, of vacatures in het afgelopen half jaar zijn vervuld door recent gediplomeerden of overige werkzoekenden en voorkeuren van werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar. Vanwege betrouwbaarheidsredenen is er voor gekozen de gegevens over de vervulling van vacatures alleen op landelijk niveau weer te geven. In de meeste richtingen verwacht een kleine meerderheid (of bijna de helft) van de leerbedrijven in UWV-district Middenwest geen stijging van het gewenste opleidingsniveau. In de richtingen Secretariële beroepen (7%) en Financieel-administratieve beroepen (6) is dit aandeel het grootst. Uitzondering hierop is de richting Bank- en verzekeringswezen, waar slechts 3 aangeeft geen stijging van het gewenste opleidingsniveau te verwachten. In totaal wordt deze mening door 6 van de respondenten gedeeld. In de richting Bank- en verzekeringswezen valt verder op dat men veelal werknemers op mbo-niveau zoekt met extra instroomeisen. In de figuren rechts zijn de se gemiddelden weergegeven voor categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar en de voorkeur voor bepaalde aanbodsgroepen in het komende half jaar. In de meeste richtingen geven werkgevers aan voornamelijk overige werkzoekenden te hebben aangenomen, met name werkzoekenden die reeds werkervaring hadden in de betreffende functie. In de richtingen Financieel-administratieve beroepen en ICT en media is het grootste deel van de vacatures echter vervuld door recent gediplomeerden met de specifieke opleiding. In de richtingen Secretariële beroepen, Bank- en verzekeringswezen en Juridische beroepen is ongeveer een kwart van de vacatures vervuld door recent gediplomeerden met de specifieke opleiding. Verdeeld naar niveau is de vervulling van vacatures door recent gediplomeerden het grootst voor functies op mbo-niveau 2. Uit de enquête blijkt dat de helft van de werkgevers binnen het totale ECABO-domein vooraf geen bijzondere voorkeur heeft voor een bepaalde groep. Kennelijk willen werkgevers hiermee hun opties open houden. Naar richting bezien heeft zelfs 5 van de werkgevers voor Secretariële beroepen geen voorkeur voor de vervulling van vacatures. Binnen de richting Bank- en verzekeringswezen is er relatief vaak een voorkeur voor recent gediplomeerden. Binnen de richting Juridische beroepen is er daarentegen relatief vaak een voorkeur voor overige werkzoekenden. Over het algemeen genomen is zichtbaar dat er indien er een voorkeur voor een bepaalde groep bestaat - een voorkeur is voor mensen met specifieke (werk)ervaring of de specifieke opleiding; dit geldt voor zowel recent gediplomeerden als overige werkzoekenden. Uitgesplitst naar de verschillende mbo-niveaus blijkt dat op mbo-niveau 2 en niveau 3 een meerderheid van de werkgevers aangeeft geen voorkeur te hebben voor een bepaalde aanbodscategorie. Op mbo-niveau 4 is er een lichte voorkeur voor recent gediplomeerden boven overige werkzoekenden. Categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % SEC FIN COM CMBV ICT JUR mbo- mboniv. 2 niv. 3 Recent gediplomeerde met een specifieke opleiding Recent gediplomeerde met een andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende zonder specifieke werkervaring mboniv ECABO totaal Verwachtingen leerbedrijven ten aanzien van de stijging van het gewenste opleidingsniveau in de komende drie jaar in UWV-district Middenwest Totaal Secretariële beroepen 6 1 7% Financieel-administratieve beroepen 1 6 Commerciële beroepen Bank- en verzekeringswezen ICT en media 1 4 Juridische beroepen % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Ja, hoger mbo-niveau Ja, mbo-niveau met extra instroomeisen Ja, niveau tussen mbo en hbo Ja, hbo-niveau Nee Voorkeuren werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 3 3 8% % 6 6% 5% 2 3 4% % % SEC FIN COM CMBV ICT JUR mbo- mbo- mbo- ECABO niv. 2 niv. 3 niv. 4 totaal Recent gediplomeerde met een specifieke opleiding Recent gediplomeerde met een specifieke of andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende met of zonder specifieke werkervaring Geen voorkeur 5

6 Leerlingen Middenwest Leerlingen mbo 212/213 naar richting en opleidingsniveau (ECABO-domein) SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Flevoland Gooi- en Vechtstreek Haaglanden Holland Rijnland Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht Zuid-Holland Centraal Samenstelling leerlingen mbo 212/213 naar richting (ECABO-domein) UWV-district Middenwest Flevoland 1 1 Gooi- en Vechtstreek Haaglanden SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Holland-Rijnland Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht Zuid-Holland Centraal 3% In het UWV-district Middenwest waren in het schooljaar 212/ leerlingen binnen het ECABO-domein op mboniveau. In totaal waren er in het middenwesten 1.3* mbo-leerlingen. De meeste leerlingen volgen een opleiding in de richting Financieel-administratieve beroepen, gevolgd door ICT en media. De verdeling van het aantal leerlingen naar richting binnen het ECABO-domein komt in het UWV-district Middenwest grotendeels overeen met het landelijk beeld; wel zijn er in het middenwesten relatief minder leerlingen in de richting Secretariële beroepen (3-4) en meer in de richting Financieeladministratieve beroepen (1-2). Op het niveau van arbeidsmarktregio's valt het relatief grote aandeel leerlingen in de richting Juridisch en het relatief kleine aandeel in de richting Financieel-administratieve beroepen in Gooi- en Vechtstreek op, vergeleken met het middenwesten. In Haaglanden zijn er relatief minder leerlingen in de richting Commerciële beroepen, maar juist veel in de richting Financieel-administratieve beroepen (3-4). Holland-Rijnland kent relatief veel leerlingen in de richting ICT en media (3-4), terwijl Oost-Utrecht relatief veel leerlingen kent in de richting Commerciële beroepen. Doordat meerdere hogescholen meerdere vestigingen verspreid over de districten Middenwest, Zuidwest en Noordwest hebben, is het niet mogelijk voor het middenwesten aan te geven hoeveel hbo-leerlingen er in 212 waren. Voor de drie districten samen bevonden zich veruit de meeste leerlingen in financiële, commerciële, juridische en secretariële opleidingen. De verdeling van leerlingenaantallen over de richtingen komt grotendeels overeen met het landelijke beeld. Leerlingen hbo 212 naar richting, UWV-district Noord-, Zuid- en Middenwest SEC FIN COM CMBV ICT JUR * Dit betreft het cijfer over schooljaar 211/212. Recentere gegevens waren op het moment van publicatie nog niet beschikbaar. 6

7 Gediplomeerden Middenwest Gediplomeerden mbo 212 naar richting en opleidingsniveau SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Flevoland Gooi- en Vechtstreek Haaglanden Holland Rijnland Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht Zuid-Holland Centraal Samenstelling gediplomeerden mbo 212 naar richting UWV-district Middenwest Flevoland Gooi- en Vechtstreek Haaglanden SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Holland-Rijnland Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht Zuid-Holland Centraal In het UWV-district Middenwest behaalden in 212 in totaal 4.85 mbo-leerlingen hun diploma binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen haalden hun diploma in de richtingen Financieel-administratieve beroepen, gevolgd door ICT en media. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Middenwest relatief meer gediplomeerden in de richting Financieel-administratieve beroepen (3-4) en relatief minder gediplomeerden in de richting Commerciële beroepen (3-4). Op arbeidsmarktregio-niveau valt het relatief kleine aantal gediplomeerden in de richting Financieel-administratieve beroepen (3-4) in Flevoland op. In Gooi- en Vechtstreek zijn er relatief veel gediplomeerden in de richtingen Juridische beroepen en ICT en media, maar relatief weinig gediplomeerden in de richting Financieel-administratieve beroepen. Haaglanden kent een relatief grote groep gediplomeerden in de richting Financieeladministratieve beroepen (3-4). In Holland-Rijnland valt het relatief grote aandeel gediplomeerden in de richting Bank- en Verzekeringswezen op. Midden-Holland kent relatief veel gediplomeerden in de richting Secretariële beroepen (3-4). Zowel Oost-Utrecht als Zuid-Holland Centraal kennen een relatief kleine groep gediplomeerden in de richting Financieel-administratieve beroepen (3-4). Daarentegen is het aandeel gediplomeerden in de richting Commerciële beroepen het grootst in Oost-Utrecht, vergeleken met de overige arbeidsmarktregio's. Doordat meerdere hogescholen meerdere vestigingen verspreid over de districten Middenwest, Zuidwest en Noordwest hebben, is het niet mogelijk voor het middenwesten aan te geven hoeveel gediplomeerden er in 211 in het hbo waren. Voor de drie districten samen behaalden veruit de meeste leerlingen hun diploma in financiële, commerciële, juridische en secretariële opleidingen. De verdeling van het aantal gediplomeerden over de richtingen komen grotendeels overeen met het landelijke beeld. Gediplomeerden hbo 211 naar richting, UWV-districten Noord-, Zuid- en Middenwest SEC FIN COM CMBV ICT JUR 7

8 Bestemmingen gediplomeerden Middenwest Percentage gediplomeerden dat doorstroomt in dezelfde richting binnen het ECABO-domein, Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden ) doorstroomt in een andere richting binnen het ECABO-domein, doorstroomt buiten het ECABO- Landelijk naar mbo-niveau domein en uitstroomt uit het MBO (gem ) Landelijk naar richting en mbo-niveau 1% 9% SEC2 SEC3 SEC4 FIN2 FIN3 FIN4 COM3 COM4 BV4 ICT2 ICT3 ICT4 JUR % Een leerling die zijn mbo-diploma binnen het ECABO-domein behaalt, kan besluiten om verder door te leren in het mbo-onderwijs. Deze leerlingen tellen vervolgens niet mee bij de arbeidsmarktinstroom. De figuur linksboven laat zien welk deel van de gediplomeerden besluit om: - door te stromen binnen het ECABO-domein in dezelfde richting - door te stromen binnen het ECABO-domein in een andere richting - een geheel andere richting binnen het mbo-onderwijs te gaan volgen - het mbo te verlaten na diplomering (de mbo-schoolverlaters). Van deze mbo-schoolverlaters stroomt ook een deel door naar het hbo. Deze categorie is echter niet apart in beeld gebracht. In de figuren rechts worden de bestemmingen van deze mbo-schoolverlaters gepresenteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar mbo-niveau en richting. De richtingen waarin de meeste gediplomeerden besluiten om door te leren in dezelfde richting binnen het ECABO - domein, zijn ICT en media niveau 2 en 3 en Financieel-administratieve beroepen niveau 3 (respectievelijk 59 en 6%). Met name vanuit de richting Secretariële beroepen niveau 2 en (in mindere mate) vanuit de richting Financieel - administratieve beroepen niveau 2 is relatief veel doorstroom naar andere richtingen binnen het ECABO -domein. Vanuit de overige richtingen is deze doorstroom minimaal. Op mbo-niveau 2 komt de meeste doorstroom naar andere mbo-opleidingen buiten het ECABO-domein voor. Vooral gediplomeerden binnen de richting Secretariële beroepen niveau 2 stromen relatief vaak door buiten het ECABO-domein. Op mbo-niveau 3 stromen relatief weinig gediplomeerden door naar andere mbo-opleidingen. Gediplomeerden in mbo-niveau 4 opleidingen stromen voornamelijk uit het mbo % % % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Doorstroom MBO - zelfde richting ECABO Doorstroom MBO - andere richting ECABO Doorstroom MBO - niet ECABO Uitstroom MBO 8% 7% 6% 5% 4% 3% % Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ECABO totaal mbo totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden ) Landelijk naar richting 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% De figuur rechtsboven laat een verband zien tussen het mbo-niveau en de bestemmingen van schoolverlaters. Bij het oplopen van het onderwijsniveau neemt het aandeel schoolverlaters dat werkloos wordt af. Dit hangt samen met de betere arbeidsmarktperspectieven op de hogere mbo-niveaus en met het gegeven dat schoolverlaters van opleidingen op mbo-niveau 4 significant vaker verder leren, al dan niet in combinatie met een baan. Een grote groep gediplomeerden op mbo-niveau 4 stroomt door naar een vervolgopleiding. Op de niveaus 2 en 3 gaat daarentegen de meerderheid van de schoolverlaters direct aan het werk. Binnen de richting Secretariële beroepen zijn er relatief veel schoolverlaters die meteen aan het werk gaan (5). Binnen de richtingen Commerciële beroepen en Juridische beroepen is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat juist het kleinst (2). De richtingen Juridische beroepen en Commerciële beroepen kennen relatief veel schoolverlaters die een vervolgopleiding volgen (respectievelijk 48 en 4). Dit aandeel is het kleinst voor de richting Secretariële beroepen (1). Binnen het ECABO-domein is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat kleiner dan in het totale mbo-onderwijs, terwijl het aandeel dat een vervolgopleiding volgt juist groter is. % SEC FIN COM BV ICT JUR ECABO totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders mbo totaal 8

9 Instroom arbeidsmarkt Middenwest Instroom op de arbeidsmarkt vanuit mbo SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Flevoland Gooi- en Vechtstreek Haaglanden Holland Rijnland Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht Zuid-Holland Centraal Samenstelling instroom vanuit mbo 213 naar richting 1 UWV-district Middenwest Flevoland Gooi- en Vechtstreek Haaglanden 1 1 3% SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Holland-Rijnland Midden-Holland Midden-Utrecht Oost-Utrecht Zuid-Holland Centraal Doordat niet alle gediplomeerden direct op de arbeidsmarkt instromen verschilt de instroom in absolute zin van het aantal gediplomeerden. De totale ECABO arbeidsmarktinstroom in het UWV-district Middenwest in 213 is Zowel landelijk als regionaal vindt de grootste instroom plaats vanuit de richting Financieel-administratieve beroepen, gevolgd door Secretariële beroepen en ICT en media. Op arbeidsmarktregio-niveau valt in Gooi- en Vechtstreek en Zuid-Holland Centraal de relatief grote instroom op vanuit de richting ICT en media. Gooi- en Vechtstreek kent verder een relatief grote instroom vanuit de richting Juridische beroepen. In Haaglanden vindt een relatief grote instroom plaats vanuit de richting Financieel-administratieve beroepen, terwijl er in Midden-Holland relatief veel instroom is vanuit vanuit de richting Secretariële beroepen (3-4). In Oost-Utrecht valt vooral de relatief grote instroom vanuit de richting Commerciële beroepen op. Met betrekking tot de instroomontwikkeling zal er in het middenwesten naar verwachting een toenemende instroom zijn van gemiddeld, per jaar in de periode De landelijke instroomontwikkeling bedraagt -, per jaar in deze periode. Zowel in het middenwesten als landelijk valt vooral de relatief grote jaarlijkse afname in de richting Bank- en Verzekeringswezen op. Gemiddelde jaarlijkse procentuele instroomontwikkeling ,6 1,2 1, 1, 1,2,2-1 -,2 -,4 -,7-2 -1,2-1,6-1, ,7-5 -4,7-6 SEC FIN COM CMBV ICT JUR Totaal 9 Middenwest

10 Werkgeversperspectief Middenwest 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF - * Kwalificatie Totaal Totaal Flevoland Gooi- en Haaglanden Holland- Midden- Midden- Oost- Zuid-Holland NL Middenwest Vechtstreek Rijnland Holland Utrecht Utrecht Centraal Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) Secretarieel medewerker (2) + + * * + + * + * * Secretaresse (3) Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) * Financieel administratief medewerker (3) Bedrijfsadministrateur (4) Assistent accountant (4) + + * * + * * + * * Salarisadministrateur (4) + + * * + * * = * * Commerciële beroepen Commercieel medewerker binnendienst (3) * Contactcenter medewerker (3) - - * * * * * * * * Contactcenter teamleider (4) + + * * =/+ * * = * * Marketing medewerker (4) * Assistent communicatiemedewerker (4) + + * * + * * + * * Medewerker evenementenorganisatie (4) + * * * * * * * * * Junior accountmanager (4) * - * * - * * Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) = + + =/- =/+ + ICT en media Medewerker ICT (2) + + * * + * * + * * Medewerker beheer ICT (3) ICT-beheerder (4) Applicatieontwikkelaar (4) * Netwerkbeheerder (4) + + * * + + * - * * Particulier digitaal onderzoeker (4) + * * * * * * * * * Juridische beroepen Medewerker personeel en arbeid (4) * Medewerker sociale zekerheid (4) + + * * + * * + * * Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) + + * * + * * - * * Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) + + * * + * * + * * Particuliere beveiliging** Beveiliger (2) =/+ =/+ + =/ = = + Coördinator beveiliging (3) = = =/+ =/- = =/+ =/+ = =/+ = Dit jaar heeft Etil wederom de arbeidsmarktsituatie in kaart gebracht vanuit het werkgeversperspectief. Dit is gedaan door de som van het aanbod aan recent gediplomeerden en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW) af te zetten tegen de openstaande vacatures in september 213. Dit levert de hiernaast afgebeelde indicator werkgeversperspectief op, met de volgende waarden: + Zeer ruim =/+ Ruim = Gemiddeld =/- Krap - Zeer krap Bij een ruime arbeidsmarkt hadden bedrijven in september 213 theoretisch minder moeite om vacatures te vervullen. Bij een krappe arbeidsmarkt was dit wel het geval. Het beeld in het UWV-district Middenwest komt bijna geheel overeen met het landelijke beeld. Over het algemeen is de arbeidsmarkt voor werkgevers zeer ruim. De arbeidsmarkt voor de richtingen Secretariële beroepen, Financieel-administratieve beroepen, ICT en media en Juridische beroepen is overwegend ruim tot zeer ruim. Alleen de richting Commerciële beroepen kent bij enkele kwalificaties krapte. Voor de meeste commerciële kwalificaties is de arbeidsmarktinstroom relatief beperkt, terwijl het aantal geregistreerde vacatures juist groot is. Met deze vraag-aanbodverhouding is er voor een werkgever sprake van een krappe arbeidsmarkt. Toch kan het zo zijn dat in de huidige economische situatie deze krapte in de praktijk minder gevoeld wordt. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het DUO Onderwijsonderzoek dat mbo-gediplomeerden die werkzaam zijn in de richting Commerciële beroepen, relatief vaak een opleiding gevolgd hebben buiten het domein van ECABO (4). In tegenstelling tot de richting Commerciële beroepen, overtreft in de overige richtingen het arbeidsaanbod (recent gediplomeerden en NWW) de vraag naar arbeid. Zo wordt bijvoorbeeld de ruime arbeidsmarkt voor telefonisten/receptionisten, secretarieel medewerkers en secretaresses voornamelijk veroorzaakt door een groot aantal NWW ers, terwijl de relatieve ruimte op de arbeidsmarkt voor directiesecretaresses/managementassistenten voornamelijk door recent gediplomeerden komt. Voor wat betreft de richting Particuliere beveiliging kan op basis van het algemene beeld geconcludeerd worden dat de landelijke arbeidsmarkt voor beveiliger ruim is voor werkgevers. Voor coördinator beveiliging is er sprake van een gemiddelde arbeidsmarktruimte. Ten opzichte van een jaar geleden kan geconstateerd worden dat de arbeidsmarkt over het algemeen ruimer is geworden. Dit is met name het gevolg van een daling van het aantal vacatures. Daarnaast is het aanbod toegenomen, met name als gevolg van de sterk gestegen werkloosheid. Zo was er bijvoorbeeld een jaar geleden voor de richting Financieeladministratieve beroepen in meer kwalificaties sprake van een gemiddelde of ruime arbeidsmarkt, terwijl er nu voor alle kwalificaties een zeer ruime arbeidsmarkt is. * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. ** Voor de richting Particuliere beveiliging is een andere onderzoeksmethode gehanteerd voor het berekenen van het werkgeversperspectief en het arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden. Voor meer informatie verwijzen we u naar ecabo.nl/arbeidsmarkt/specifiek-onderzoek > zie Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging 213 (pdf) 1

11 - * Arbeidsmarktperspectieven recent gediplomeerden Middenwest Kwalificatie Totaal Totaal Flevoland Gooi- en Haaglanden Holland- Midden- Midden- Oost- Zuid-Holland NL Middenwest Vechtstreek Rijnland Holland Utrecht Utrecht Centraal Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) = = =/- = =/+ =/+ =/- =/+ = =/- Secretarieel medewerker (2) Secretaresse (3) - =/- - =/- - =/- =/- = = - Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) =/- =/- - = =/- =/- - = =/- - Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) =/- - =/- =/- =/- - - Financieel administratief medewerker (3) =/- =/- - =/+ - = = = =/- =/- Bedrijfsadministrateur (4) =/- =/- =/- =/+ - = - = = =/- Assistent accountant (4) =/- = = * + + =/+ Salarisadministrateur (4) =/+ =/+ * * =/+ =/+ * =/+ =/+ * Commerciële beroepen Commercieel medewerker binnendienst (3) Contactcenter medewerker (3) Contactcenter teamleider (4) =/+ =/+ * * =/+ =/+ * =/+ * * Marketing medewerker (4) =/- =/- =/- =/+ = =/- =/- =/- =/- =/- Assistent communicatiemedewerker (4) =/- =/- =/- =/- = =/- * = * * Medewerker evenementenorganisatie (4) =/- =/- =/- * =/- =/- * =/- * =/- Junior accountmanager (4) =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) =/+ + = + + = =/+ + + =/+ Deze tabel toont de arbeidsmarktperspectieven voor recent gediplomeerden van de verschillende ECABO-kwalificaties voor de periode Hierin wordt aangegeven hoe de kansen voor leerlingen zijn op een baan in het verlengde van hun opleiding. Deze tabel is samengesteld volgens de SBB-richtlijnen en de symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende =/- Matig - Gering Een gering perspectief wil niet zeggen dat er voor de betreffende kwalificatie geen vacatures zijn, maar wel dat er relatief veel recent gediplomeerden en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW) zijn in verhouding tot het aantal vacatures. De perspectieven voor recent gediplomeerden zijn wisselend. In 212 en 213 was er sprake van een forse afname van het aantal ontstane vacatures. Naar verwachting gaat echter vanaf 214 het aantal nieuwe vacatures weer toenemen, al is de toename tot en met 218 relatief beperkt. Deze toename wordt veroorzaakt door de aantrekkende economie (waardoor het aantal baanwisselingen toeneemt) en vervangingsvraag als gevolg van pensionering. Samenvattend resulteren deze ontwikkelingen eind 218 voor de richting Secretariële beroepen in matige tot geringe arbeidsmarktperspectieven voor gediplomeerden. De werkloosheid in deze richting is het afgelopen jaar aanzienlijk opgelopen en recent gediplomeerden in deze richting vinden minder snel een baan in vergelijking met de overige ECABO-richtingen. Uit het DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat ongeveer een derde werkt in een beroep dat direct in het verlengde van de opleiding ligt en een kwart van de gediplomeerden werkt in een verwant beroep, maar op een lager niveau. Binnen de richting Secretariële beroepen is het landelijke arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden van de opleiding Telefonist/Receptionist (2) het best, namelijk voldoende. Belangrijke oorzaak hiervan is dat het aantal vacatures geschikt voor recent gediplomeerden relatief groot is ten opzichte van de verwachte arbeidsmarktinstroom. De perspectieven voor gediplomeerden van de richting Financieel-administratieve beroepen zijn over het algemeen niet zo gunstig. Het DUO Onderwijsonderzoek geeft aan dat 1 van de respondenten werkloos is en dat is tegenover in hoog. Verder blijkt dat ruim 4% direct in het verlengde van de opleiding werkt en dat een vijfde werkt in een verwant beroep, maar op een lager niveau. Het perspectief van de kwalificatie Salarisadministrateur is het best, namelijk ruim voldoende. Het aantal vacatures geschikt voor recent gediplomeerden is relatief groot ten opzichte van de verwachte arbeidsmarktinstroom en NWW. De perspectieven voor gediplomeerden van de richting Commerciële beroepen zijn ten opzichte van de overige ECABOrichtingen relatief gunstig. Uit het DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat de werkloosheid bij de eerste bestemming in de richting Commerciële beroepen op ligt, dat is positiever dan de gemiddelde in. Wel blijkt dat slechts 2 van de respondenten direct in het verlengde van hun opleiding werkt, met een gemiddelde van 5 is dat een relatief laag percentage. Het is van belang onderscheid te maken tussen de verkoopgerichte kwalificaties en de marketinggerichte kwalificaties. Voor de verkoopgerichte kwalificaties (vier van de zeven) geldt namelijk dat door het grote aantal vacatures voor deze functies en de relatief kleine instroom van recent gediplomeerden de perspectieven goed tot ruim voldoende zijn. ICT en media Medewerker ICT (2) =/- - - =/- - - Medewerker beheer ICT (3) =/- =/- - - = = =/- = = = ICT-beheerder (4) = = =/- = + =/- = =/+ = =/- Applicatieontwikkelaar (4) = = - =/+ = =/- = Netwerkbeheerder (4) = = =/- + - = * Particulier digitaal onderzoeker (4) - - * * * * * * * * Juridische beroepen Medewerker personeel en arbeid (4) = = =/- = = = =/- Medewerker sociale zekerheid (4) =/- =/- * * = =/- * =/- * * Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) =/- =/- - * =/- =/- * =/+ * - Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) =/ Particuliere beveiliging** Beveiliger (2) =/- =/- - - =/- - - = =/- - Coördinator beveiliging (3) = = =/- =/+ = =/- = = =/- = Het perspectief voor recent gediplomeerden van de opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen is landelijk ruim voldoende. In het district Middenwest is het vooruitzicht goed. Het aantal vacatures geschikt voor recent gediplomeerden is relatief groot ten opzichte van de verwachte arbeidsmarktinstroom en NWW. De vraag naar deze kwalificatie is als gevolg van de bankencrisis minder groot, maar ook de verwachte arbeidsmarktinstroom is kleiner geworden. De perspectieven binnen de richting ICT en media zijn voor gediplomeerden van de opleidingen op niveau 2 en 3 minder gunstig dan voor die op niveau 4 (uitgezonderd Particulier digitaal onderzoeker). Het DUO Onderwijsonderzoek geeft aan dat 1 van de respondenten in de richting ICT en media werkloos is, hetgeen hoog is tegenover in. Voor twee van de zes kwalificaties in de richting ICT en media zijn de perspectieven voor recent gediplomeerden de komende vijf jaar gering: Medewerker ICT (2) en Particulier digitaal onderzoeker (4). Binnen de richting Juridische beroepen zijn de perspectieven voor gediplomeerden van de meeste opleidingen niet zo gunstig. De kwalificatie Medewerker personeel en arbeid heeft de meeste leerlingen in deze richting en kent een voldoende perspectief. Bij de overige drie kwalificaties is sprake van een matig of gering perspectief. Een belangrijke opmerking hierbij is dat een deel van de recent gediplomeerden in de richting Juridische beroepen niet de arbeidsmarkt instroomt, maar zal doorstromen naar het hbo. Na afronding van een hbo-opleiding worden de arbeidsmarktperspectieven wellicht beter. Uit het DUO Onderwijsonderzoek blijkt wel dat 4 van de respondenten in de richting Juridische beroepen direct in het verlengde van de opleiding een baan vindt. Nog een kwart vindt werk binnen het werkveld van het kenniscentrum. Landelijk gezien zijn er in de richting Particuliere beveiliging matige perspectieven voor recent gediplomeerden van de opleiding Beveiliger (2). Bij het vaststellen van het arbeidsmarktperspectief voor Beveiliger is rekening gehouden met het feit dat er op niveau 2 een klein aanbodoverschot nodig is om de arbeidsmarkt in evenwicht te houden. Een deel van de leerlingen valt namelijk uiteindelijk af, omdat in de loop van de opleiding blijkt dat ze niet over de goede competenties beschikken. Voor gediplomeerden van de opleiding Coördinator beveiliging (3) is het arbeidsmarktperspectief gemiddeld. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat bedrijven vooral behoefte blijken te hebben aan ervaren beveiligers die doorgroeien naar de functie van coördinator. Wanneer tot slot de perspectieven voor recent gediplomeerden in het UWV-district Middenwest worden vergeleken met het landelijk beeld, is te zien dat er in sommige gevallen sprake is van een afwijking. Relatief betere perspectieven zijn er voor gediplomeerden van de opleidingen Secretaresse, Assistent accountant en Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen. * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. ** Voor de richting Particuliere beveiliging is een andere onderzoeksmethode gehanteerd voor het berekenen van het werkgeversperspectief en het arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden. Voor meer informatie verwijzen we u naar ecabo.nl/arbeidsmarkt/specifiek-onderzoek > zie Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging 213 (pdf) 11

12 - * 1 STAGEPERSPECTIEVEN Stageperspectieven Middenwest Kwalificatie Totaal Totaal Flevoland Gooi- en Haaglanden Holland- Midden- Midden- Oost- Zuid-Holland NL Middenwest Vechtstreek Rijnland Holland Utrecht Utrecht Centraal Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) =/- = =/- =/- = + = =/- =/- =/- Secretarieel medewerker (2) =/- = =/- =/- = =/- = =/- =/+ =/- Secretaresse (3) =/+ =/+ + =/+ + = + = = =/+ Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) =/+ =/+ =/- + = =/ =/- Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) =/- - =/- - =/- - =/ Financieel administratief medewerker (3) =/- =/- = =/- =/- =/- = =/- =/- - Bedrijfsadministrateur (4) =/- = = =/- = =/+ + =/- =/- =/- Assistent accountant (4) =/- = =/- =/- + =/- = =/- =/- * Salarisadministrateur (4) = = * * = =/+ = - =/- * Commerciële beroepen Commercieel medewerker binnendienst (3) =/+ =/+ * = = = + Contactcenter medewerker (3) = = * =/+ * * * =/- =/- * Contactcenter teamleider (4) =/- =/- * - * * * =/- =/- * Marketing medewerker (4) = = =/- = + = = = = =/+ Assistent communicatiemedewerker (4) = = =/- = =/+ =/+ = = = =/+ Medewerker evenementenorganisatie (4) =/- =/- =/- =/- - - = =/- =/- - Junior accountmanager (4) =/+ = * + = =/- =/- = = =/- Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) =/+ = =/- = - =/- =/- * * + ICT en media Medewerker ICT (2) =/ =/- Medewerker beheer ICT (3) =/- - - =/- =/- - =/ ICT-beheerder (4) = =/+ =/- =/+ + = + =/- = =/+ Applicatieontwikkelaar (4) =/+ =/+ = + = =/+ + =/+ = =/- Netwerkbeheerder (4) = = =/- = + =/- + =/- =/- =/+ Particulier digitaal onderzoeker (4) =/- =/- =/- * - * =/- =/- =/- =/- Juridische beroepen Medewerker personeel en arbeid (4) + =/+ =/+ =/+ + =/+ = =/+ = =/+ Medewerker sociale zekerheid (4) = =/ Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) =/- = Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) =/- = = =/- =/+ =/+ = =/- = = Particuliere beveiliging Beveiliger (2) =/- =/- - =/- = =/- = =/- =/- =/- Coördinator beveiliging (3) =/- =/ =/- - * * =/- * Niet van toepassing. Deze tabel geeft de landelijke en regionale stageperspectieven weer voor de verschillende kwalificaties van ECABO, voor schooljaar De perspectieven zijn gebaseerd op de inventarisatie onder de buitendienstadviseurs van ECABO eind 213. Zij hebben op het niveau van de 35 arbeidsmarktregio s een inschatting gemaakt van de mate waarin met het reguliere aanbod van stageplaatsen bij erkende leerbedrijven kan worden voorzien in de vraag vanuit het beroepsonderwijs. De symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende (evenwicht tussen vraag en aanbod) =/- Matig - Gering (dreigend tekort) De stageperspectieven voor de verschillende kwalificaties in het UWV-district Middenwest wijken in sommige gevallen af van het landelijk beeld. Relatief betere perspectieven in het middenwesten zijn er voor de kwalificaties Telefonist/receptionist, Secretarieel medewerker, Bedrijfsadministrateur, Assistent accountant, ICT-beheerder, Medewerker sociale zekerheid, Juridisch medewerker - openbaar bestuur en Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening. Relatief geringere perspectieven zijn er in het middenwesten voor Bedrijfsadministratief medewerker, Junior accountmanager, Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen, Medewerker beheer ICT en Medewerker personeel en arbeid. In Flevoland valt vooral het goede perspectief op voor Coördinator beveiliging, tegenover een matig perspectief in het middenwesten. Daarentegen kent Flevoland een gering perspectief voor Juridisch medewerker - openbaar bestuur, en matige perspectieven voor Directiesecretaresse/ Managementassistent en ICT-beheerder, tegenover betere perspectieven in het UWV-district Middenwest. Gooi- en Vechstreek kent een goed perspectief voor de kwalificatie Junior accountmanager, vergeleken met een voldoende perspectief in het middenwesten. Voor zowel Medewerker sociale zekerheid als Juridisch medewerker - openbaar bestuur valt echter het geringe perspectief op in Gooi- en Vechstreek, tegenover betere perspectieven in het UWV-district Middenwest. In Haaglanden valt het goede perspectief op voor Assistent accountant, Marketing medewerker en Netwerkbeheerder, tegenover een voldoende perspectief in het middenwesten. Aan de andere kant valt het geringe perspectief op voor Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen, Medewerker sociale zekerheid en Juridisch medewerker - openbaar bestuur, vergeleken met voldoende of ruim voldoende perspectief in het middenwesten. Holland-Rijnland kent een goed perspectief voor Telefonist/Receptionist, tegenover een voldoende perspectief in het middenwesten. Daarnaast kent Holland-Rijnland, evenals Haaglanden, een ruim voldoende perspectief voor Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening. In het middenwesten is dit perspectief voldoende. Het perspectief voor Bedrijfsadministrateur en Netwerkbeheerder is in Midden-Holland opvallend hoog, vergeleken met een voldoende perspectief in het middenwesten. Het geringe perspectief voor Medewerker sociale zekerheid en Juridisch medewerker - openbaar bestuur is daarentegen opvallend lager dan in het UWV-district Middenwest. In Midden-Utrecht valt met name het geringe perspectief op voor Salarisadministrateur, tegenover een voldoende perspectief in het UWVdistrict Middenwest. Ook is het matige perspectief voor ICT-beheerder in deze regio lager dan in het middenwesten. Daarentegen kent Midden-Utrecht een goed perspectief voor Juridisch medewerker - openbaar bestuur, vergeleken met een voldoende perspectief in het middenwesten. Tot slot kent Zuid-Holland Centraal goede perspectieven voor de kwalificaties Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen en Juridisch medewerker - openbaar bestuur, vergeleken met voldoende perspectieven in het middenwesten. Er is echter een matig perspectief voor Directiesecretaresse/ Managementassistent en Applicatieontwikkelaar, ten opzichte van een ruim voldoende perspectief in het UWV-district Middenwest. 12

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 213 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidoost

Districtsrapportage. Zuidoost Districtsrapportage Zuidoost 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidoost

Districtsrapportage. Zuidoost Districtsrapportage Zuidoost 213 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Flevoland

Arbeidsmarktregio Flevoland Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio West-Brabant

Arbeidsmarktregio West-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio WestBrabant 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio WestBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio HelmondDe Peel 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Food Valley

Arbeidsmarktregio Food Valley Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio ZuidGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZuidGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Zuid-Holland-Centraal Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Drechtsteden

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Drechtsteden Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Centraal Arbeidsmarktregio Centraal 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenBrabant 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet REGIOSHEET Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 211 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein, mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Flevoland Nederland ECABO domein, mbo niveau Flevoland ECABO domein, mbo niveau Flevoland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Noord-Holland Noord Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Holland Noord ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau Friesland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Haaglanden Nederland ECABO domein, mbo niveau Haaglanden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Helmond-De Peel Nederland ECABO domein, mbo niveau Helmond-De Peel ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

Kerngegevens arbeidsmarkt en onderwijs. kwalificatierichting Commerciële beroepen

Kerngegevens arbeidsmarkt en onderwijs. kwalificatierichting Commerciële beroepen Kerngegevens arbeidsmarkt en onderwijs kwalificatierichting Commerciële beroepen ECABO Arbeidsmarktonderzoek april 2014 Inhoudsopgave pag. Inleiding 3 1 Onderwijs 4 1.1 Deelnemers 4 1.2 Diploma s 6 1.3

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m maart Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie