Districtsrapportage. Zuidoost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Districtsrapportage. Zuidoost"

Transcriptie

1 Districtsrapportage Zuidoost 214

2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN 6 5 GEDIPLOMEERDEN 7 6 BESTEMMINGEN GEDIPLOMEERDEN 8 7 INSTROOM ARBEIDSMARKT 9 8 WERKGEVERSPERSPECTIEF 1 9 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN RECENT GEDIPLOMEERDEN 11 1 STAGEPERSPECTIEVEN 12 In het rapport Arbeidsmarkt ECABO-domein heeft Etil de arbeidsmarkt voor ECABO-beroepen in beeld gebracht. Hierbij zijn voor de vraag, het aanbod en de ruimte op de arbeidsmarkt zowel de stand van zaken in 213 als een prognose tot en met 218 onderzocht. Als input hiervoor dienden, onder andere, de ECABO Arbeidsmarktmonitor, vacaturegegevens van Jobfeed en DUO. Naar aanleiding van dit onderzoek is voor elk van de zes UWV-districten een factsheetrapportage gemaakt waarin de belangrijkste gegevens en bevindingen zijn samengevat. Dit is het rapport voor het UWV-district Zuidoost (bestaande uit de arbeidsmarktregio's Helmond-De Peel, Midden-Brabant, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, Zuid-Limburg en Zuidoost-Brabant). Daarnaast heeft Etil voor de vijfendertig afzonderlijke arbeidsmarktregio's een korte factsheet samengesteld. De gegevens zijn zo veel mogelijk uitgesplitst naar arbeidsmarktregio en ECABO -richtingen. Hierbij is veelal een onderscheid gemaakt tussen de verschillende mbo-niveaus (tussen haakjes 1 t/m 4). In totaal zijn er acht opleidingsrichtingen binnen ECABO, bestaande uit: - Secretariële beroepen (SEC) - Financieel-administratieve beroepen (FIN) - Commerciële beroepen (COM) - ICT en media (ICT) - Banken, Verzekeraars en Financieel intermediairs(cmbv) - Juridische beroepen (JUR) - Informatiedienstverlening (IDV)* - Orde en Veiligheid (O&V)* De gehanteerde onderverdeling van ECABO-kwalificaties naar richting per mbo-niveau ziet er als volgt uit: SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) Telefonist/Receptionist (2) Secretaresse (3) Bedrijfsadministratief medewerker (2) Secretarieel medewerker (2) Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) Financieel administratief medewerker (3) Commercieel medewerker binnendienst (3) Commercieel medewerker bank- Bedrijfsadministrateur (4) Contactcenter medewerker (3) en verzekeringswezen (4) Assistent accountant (4) Contactcenter teamleider (4) Salarisadministrateur (4) Marketing medewerker (4) Assistent communicatiemedewerker (4) Medewerker evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) JUR (4) ICT (1-2) ICT (3-4) Medewerker personeel en arbeid (4) Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) Medewerker sociale zekerheid (4) ICT-beheerder (4) Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) Applicatieontwikkelaar (4) Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) Netwerkbeheerder (4) Particulier digitaal onderzoeker (4) * De richtingen Informatiedienstverlening en Orde en veiligheid worden in deze rapportage niet meegenomen. 2

3 Werkgelegenheid Zuidoost Sectorale verdeling werkgelegenheid ECABO-domein op mbo-niveau 213 Nederland UWV-district Zuidoost Helmond- De Peel Midden- Brabant Midden- Limburg Noord- Limburg Noordoost- Brabant Zuid- Limburg Zuidoost- Brabant Landbouw & visserij Industrie & nutsbedrijven Bouw Handel & reparatie Horeca Vervoer Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Zorg en welzijn Overige dienstverlening Totaal ECABO-werkgelegenheid Totale werkgelegenheid Werkgelegenheid Deze staat en bijbehorende figuren tonen de verdeling van de werkgelegenheid over de bedrijfssectoren voor Nederland, het UWV-district Zuidoost en de onderliggende arbeidsmarktregio's. De staat toont de werkgelegenheid in beroepen binnen het ECABO-domein op mbo-niveau. Op de laatste regel is de totale werkgelegenheid weergegeven. De werkgelegenheid in het UWV-district Zuidoost omvat arbeidsplaatsen, waarvan arbeidsplaatsen in het ECABO-domein. Binnen het district is er in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant de meeste werkgelegenheid, gevolgd door Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg. De werkgelegenheid in ECABOberoepen is vooral terug te vinden in de sectoren zakelijke dienstverlening, handel & reparatie en industrie & nutsbedrijven. Procentuele verdeling totale werkgelegenheid over de sectoren Nederland UWV-district Zuidoost Helmond-De Peel Midden-Brabant Midden-Limburg Noord-Limburg Noordoost-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Werkgelegenheid naar ECABO-richting op mbo-niveau 213, UWV-district Zuidoost

4 Vacatures Zuidoost In totaal ontstonden er in 213 in het district Zuidoost 18.5 vacatures, waarvan 8.5 op mbo-niveau binnen het ECABO-domein. Van deze vacatures was ongeveer 6 geschikt voor recent gediplomeerden. Het aandeel ECABO-vacatures in het totaal aantal vacatures is in het district Zuidoost gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het aandeel vacatures geschikt voor recent gediplomeerden is in district Zuidoost iets groter dan het landelijk gemiddelde. De procentuele verdeling van de ontstane vacatures naar ECABO-richtingen in het district Zuidoost komt vrijwel geheel overeen met het landelijke beeld. Zowel in Nederland als in het district Zuidoost ontstaan de meeste vacatures in de richting Commerciële beroepen (3-4), gevolgd door de richting Financieel-administratieve beroepen (3-4). Het beeld binnen de zeven onderliggende arbeidsmarktregio's komt grotendeels overeen met het beeld in district Zuidoost. Jaarlijkse procentuele vacatureontwikkeling '14-'18, UWV-district Zuidoost Telefonist/Receptionist (2) 1, Secretarieel mdw. (2) 1,5 Secretaresse (3) 2,5 De figuur rechts toont de verwachte jaarlijkse procentuele groei in vacatures in het UWV-district Zuidoost. De relatief grootste groei zal naar verwachting plaatsvinden in de vacatures voor Contactcenter teamleider, Junior accountmanager, Medewerker evenementenorganisatie, ICTbeheerder en Assistent communicatiemedewerker. Een relatief geringere groei wordt voorzien voor de vacatures voor Telefonist/Receptionist, Secretarieel medewerker, Bedrijfsadministratief medewerker en Secretaresse. Directiesecr./ Managementass. (4) Bedrijfsadministratief mdw. (2) Financieel administratief mdw. (3) 2,3 3,7 4,2 Ontstane vacatures 213 Nederland UWV-district Zuidoost De Peel Brabant Limburg Limburg Brabant Limburg Brabant Vacatures totaal Vacatures ECABO-domein (mbo) Aandeel vac. ECABO-domein Vac. recent gediplomeerden ECABO-domein Aandeel vac. recent gedipl. in vac. ECABO 6 6 5% Helmond- Midden- Midden- Noord- Noordoost- Zuid- Zuidoost- Bedrijfsadministrateur (4) Assistent accountant (4) Salarisadministrateur (4) Commercieel mdw. binnendienst (3) Contactcenter mdw. (3) Contactcenter teamleider (4) 4,4 4,8 5, 6,4 7, 8,2 Procentuele verdeling vacatures in ECABO-richtingen naar mbo-niveau Marketing mdw. (4) Assistent communicatiemdw. (4) 7,4 7,7 Nederland UWV-district Zuidoost 1 3 Helmond-De Peel SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) 1 1 FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) 3 JUR (4) Mdw. evenementenorganisatie (4) Junior accountmanager (4) Comm. mdw. bank- en verz. (4) Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) 4,7 6,1 6,7 7,9 8,1 Midden-Brabant Midden-Limburg Noord-Limburg ICT-beheerder (4) 7, Applicatieontwikkelaar (4) Netwerkbeheerder (4) 6,5 7, Particulier digitaal onderzoeker (4) Medewerker personeel en arbeid (4) 5,6 7,6 Noordoost-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Medewerker sociale zekerheid (4) 5, Juridisch mdw. - openbaar bestuur (4) Juridisch mdw. - zakelijke dv. (4) 6,8 5,9 1 Totaal 5, , 2, 4, 6, 8, 1,

5 Voorkeur werkgevers Zuidoost In de jaarlijkse ECABO-enquête is aan de leerbedrijven een aantal vragen gesteld over de te verwachten ontwikkelingen bij het ve rvullen van vacatures. Het gaat hierbij onder andere om vragen over verwachtingen van leerbedrijven ten aanzien van het gewenste opleidin gsniveau, of vacatures in het afgelopen half jaar zijn vervuld door recent gediplomeerden of overige werkzoekenden en voorkeuren van werkg evers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar. Vanwege betrouwbaarheidsredenen is er voor gekozen de gegevens over de ver vulling van vacatures alleen op landelijk niveau weer te geven. In de meeste richtingen verwacht een (kleine) meerderheid van de leerbedrijven in UWV -district Zuidoost geen stijging van het gewenste opleidingsniveau (gemiddeld wordt deze mening door 6 van de respondenten gedeeld). In de richting Secretariële beroepen (74 %) is dit aandeel het grootst. Uitzondering hierop is de richting Bank- en verzekeringswezen, waar 2 aangeeft geen stijging van het gewenste opleidingsniveau te verwachten. Richtingen waarin relatief vaak een stijging van het gevraagde opleidingsniveau verwacht wordt, zijn Bank - en verzekeringswezen en Commerciële beroepen. In de richting Bank- en verzekeringswezen wil men veelal een werknemer op een niveau tussen mbo en hbo. In de figuren rechts zijn de Nederlandse gemiddelden weergegeven voor categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het a fgelopen half jaar en de voorkeur voor bepaalde aanbodsgroepen in het komende half jaar. In de meeste richtingen geven werkgevers aan voornamelijk overige werkzoekenden te hebben aangenomen, met name werkzoekenden die reeds werkervaring hadden in de betreffende functie. In de ric htingen Financieel-administratieve beroepen en ICT en media is het grootste deel van de vacatures echter vervuld door recent gediplomeer den met de specifieke opleiding. In de richtingen Secretariële beroepen, Bank- en verzekeringswezen en Juridische beroepen is ongeveer een kwart van de vacatures vervuld door recent gediplomeerden met de specifieke opleiding. Verdeeld naar niveau is de vervulling van vacatures door recent gediplomeerden het grootst voor functies op mbo-niveau 2. Uit de enquête blijkt dat de helft van de werkgevers binnen het totale ECABO -domein vooraf geen bijzondere voorkeur heeft voor een bepaalde groep. Kennelijk willen werkgevers hiermee hun opties open houden. Naar richting bezien heeft zelfs 5 van de werkgevers vo or Secretariële beroepen geen voorkeur voor de vervulling van vacatures. Binnen de richting Bank - en verzekeringswezen is er relatief vaak een voorkeur voor recent gediplomeerden. Binnen de richting Juridische beroepen is er daarentegen relatief vaak een voorkeur voor overige werkzoekende n. Over het algemeen genomen is zichtbaar dat er indien er een voorkeur voor een bepaalde groep bestaat - een voorkeur is voor mensen met specifieke (werk)ervaring of de specifieke opleiding; dit geldt voor zowel recent gediplomeerden als overige werkzoekenden. Uitgesplitst naar de verschillende mbo-niveaus blijkt dat op mbo-niveau 2 en niveau 3 een meerderheid van de werkgevers aangeeft geen voorkeur te hebben voor een bepaalde aanbodscategorie. Op mbo-niveau 4 is er een lichte voorkeur voor recent gediplomeerden boven overige werkzoekenden. Categorieën van waaruit vacatures vervuld zijn in het afgelopen half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1 5% SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv. 2 mboniv. 3 Recent gediplomeerde met een specifieke opleiding Recent gediplomeerde met een andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende zonder specifieke werkervaring mboniv ECABO totaal Verwachtingen leerbedrijven ten aanzien van de stijging van het gewenste opleidingsniveau in de komende drie jaar in UWV-district Zuidoost Voorkeuren werkgevers voor de vervulling van vacatures in het komende half jaar Landelijk naar richting en mbo/niveau 1% Totaal 1 Secretariële beroepen 1 Financieel-administratieve beroepen 1 Commerciële beroepen Bank- en verzekeringswezen 1 ICT en media Juridische beroepen % % 8% 7% 6% 5% 4% 3% % SEC FIN COM CMBV ICT JUR mboniv. 2 mboniv mboniv. 4 ECABO totaal % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Ja, hoger mbo-niveau Ja, mbo-niveau met extra instroomeisen Ja, niveau tussen mbo en hbo Ja, hbo-niveau Nee Recent gediplomeerde met een specifieke opleiding Recent gediplomeerde met een specifieke of andere opleiding Overige werkzoekende met specifieke werkervaring Overige werkzoekende met of zonder specifieke werkervaring Geen voorkeur 5

6 Leerlingen Zuidoost Leerlingen mbo 212/213 naar richting en opleidingsniveau (ECABO-domein) SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Helmond-De Peel Midden-Brabant Midden-Limburg Noord-Limburg Noordoost-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Samenstelling leerlingen mbo 212/213 naar richting (ECABO-domein) 2 Nederland 1 1 UWV-district Zuidoost Helmond-De Peel Midden-Brabant SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Midden-Limburg Noord-Limburg Noordoost-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant In het UWV-district Zuidoost waren er in het schooljaar 212/ leerlingen binnen het ECABO-domein op mbo-niveau. In totaal waren er in het zuidoosten ongeveer 9.1* mbo-leerlingen. De meeste leerlingen volgen een opleiding in de richting ICT en media, gevolgd door Financieeladministratieve beroepen en Commerciële beroepen. Ten opzichte van het landelijke beeld zijn er in het UWV-district Zuidoost relatief meer leerlingen in de richting Commerciële beroepen. Op het niveau van arbeidsmarktregio's zijn er in Midden-Brabant relatief minder leerlingen in de richting Financieel-administratieve beroepen (3-4) en meer leerlingen in de richting Commerciële beroepen. In Midden-Limburg zijn er juist relatief meer leerlingen in de richting Financieel-administratieve beroepen (3-4) en minder leerlingen in de richting Commerciële beroepen. In Zuidoost-Brabant valt het relatief grote aandeel van leerlingen in de richtingen Juridische beroepen en Financieeladministratieve beroepen (3-4) op. Het aandeel van leerlingen in de richting Commerciële beroepen is juist relatief laag in deze arbeidsmarktregio. In het hbo volgen in het UWV-district Zuidoost de meeste leerlingen financiële en commerciële opleidingen gevolgd door secretariële en juridische opleidingen. Leerlingen hbo 212 naar richting, UWV-district Zuidoost SEC FIN COM CMBV ICT JUR * Dit betreft het cijfer over schooljaar 211/212. Recentere gegevens waren op het moment van publicatie nog niet beschikbaar. 6

7 Gediplomeerden Zuidoost Gediplomeerden mbo 212 naar richting en opleidingsniveau SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) 112 Helmond-De Peel Midden-Brabant Midden-Limburg Noord-Limburg Noordoost-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Samenstelling gediplomeerden mbo 212 naar richting 1 Nederland UWV-district Zuidoost 2 2 Helmond-De Peel Midden-Brabant SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Midden-Limburg Noord-Limburg 1 2 Noordoost-Brabant 2 1 Zuid-Limburg 2 Zuidoost-Brabant In het UWV-district Zuidoost behaalden in 212 in totaal mbo-leerlingen hun diploma binnen het ECABO-domein. De meeste leerlingen haalden hun diploma in de richtingen Financieeladministratieve beroepen en Commerciële beroepen. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn er in het UWV-district Zuidoost relatief meer gediplomeerden in de richting Commerciële beroepen en relatief minder gediplomeerden in de richting Secretariële beroepen (1-4). Op arbeidsmarktregioniveau valt in Helmond-De Peel het relatief grote aandeel gediplomeerden in Financieeladministratieve beroepen (3-4) en het relatief kleine aandeel gediplomeerden in Commerciële beroepen op. In Midden-Brabant zijn er juist relatief minder gediplomeerden in de richting Financieel-administratieve beroepen (met name op niveau 3-4) en relatief meer gediplomeerden in de richting Commerciële beroepen. Midden-Limburg kent relatief minder gediplomeerden in de richting Juridische beroepen, terwijl er relatief meer gediplomeerden in de richtingen Secretariële beroepen (3-4) en Financieel-administratieve beroepen (3-4) zijn. In Noord-Limburg valt het grote aandeel aan gediplomeerden in de richting ICT en media (3-4) op, terwijl het aandeel aan gediplomeerden in de richting Commerciële beroepen relatief laag is. Tot slot kent Zuidoost-Brabant relatief meer gediplomeerden in de richting Juridische beroepen en relatief minder gediplomeerden in de richting ICT en media (3-4). In het hbo zijn in 211 in het UWV-district Zuidoost de meeste gediplomeerden in financiële, commerciële en juridische opleidingen. Dit komt redelijk overeen met het landelijk beeld. Gediplomeerden hbo 211 naar richting, UWV-district Zuidoost SEC FIN COM CMBV ICT JUR

8 Bestemmingen gediplomeerden Zuidoost Percentage gediplomeerden dat doorstroomt in dezelfde richting binnen het ECABO-domein, Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden ) doorstroomt in een andere richting binnen het ECABO-domein, doorstroomt buiten het ECABO- Landelijk naar mbo-niveau domein en uitstroomt uit het MBO (gem ) Landelijk naar richting en mbo-niveau 1% 9% SEC2 SEC3 SEC4 FIN2 FIN3 FIN4 COM3 COM4 BV4 ICT2 ICT3 ICT4 JUR % Een leerling die zijn mbo-diploma binnen het ECABO-domein behaalt, kan besluiten om verder door te leren in het mbo-onderwijs. Deze leerlingen tellen vervolgens niet mee bij de arbeidsmarktinstroom. De figuur linksboven laat zien welk deel van de gediplomeerden besluit om: - door te stromen binnen het ECABO-domein in dezelfde richting - door te stromen binnen het ECABO-domein in een andere richting - een geheel andere richting binnen het mbo-onderwijs te gaan volgen - het mbo te verlaten na diplomering (de mbo-schoolverlaters). Van deze mbo-schoolverlaters stroomt ook een deel door naar het hbo. Deze categorie is echter niet apart in beeld gebracht. In de figuren rechts worden de bestemmingen van deze mbo-schoolverlaters gepresenteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar mbo-niveau en richting. De richtingen waarin de meeste gediplomeerden besluiten om door te leren in dezelfde richting binnen het ECABO - domein, zijn ICT en media niveau 2 en 3 en Financieel-administratieve beroepen niveau 3 (respectievelijk 59 en 6%). Met name vanuit de richting Secretariële beroepen niveau 2 en (in mindere mate) vanuit de richting Financieel - administratieve beroepen niveau 2 is relatief veel doorstroom naar andere richtingen binnen het ECABO -domein. Vanuit de overige richtingen is deze doorstroom minimaal. Op mbo-niveau 2 komt de meeste doorstroom naar andere mbo-opleidingen buiten het ECABO-domein voor. Vooral gediplomeerden binnen de richting Secretariële beroepen niveau 2 stromen relatief vaak door buiten het ECABO-domein. Op mbo-niveau 3 stromen relatief weinig gediplomeerden door naar andere mbo-opleidingen. Gediplomeerden in mbo-niveau 4 opleidingen stromen voornamelijk uit het mbo % % % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Doorstroom MBO - zelfde richting ECABO Doorstroom MBO - andere richting ECABO Doorstroom MBO - niet ECABO Uitstroom MBO 8% 7% 6% 5% 4% 3% % Bestemmingen ECABO mbo-schoolverlaters (gemiddelden ) Landelijk naar richting 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ECABO totaal mbo totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders De figuur rechtsboven laat een verband zien tussen het mbo-niveau en de bestemmingen van schoolverlaters. Bij het oplopen van het onderwijsniveau neemt het aandeel schoolverlaters dat werkloos wordt af. Dit hangt samen met de betere arbeidsmarktperspectieven op de hogere mbo-niveaus en met het gegeven dat schoolverlaters van opleidingen op mbo-niveau 4 significant vaker verder leren, al dan niet in combinatie met een baan. Een grote groep gediplomeerden op mbo-niveau 4 stroomt door naar een vervolgopleiding. Op de niveaus 2 en 3 gaat daarentegen de meerderheid van de schoolverlaters direct aan het werk. Binnen de richting Secretariële beroepen zijn er relatief veel schoolverlaters die meteen aan het werk gaan (5). Binnen de richtingen Commerciële beroepen en Juridische beroepen is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat juist het kleinst (2). De richtingen Juridische beroepen en Commerciële beroepen kennen relatief veel schoolverlaters die een vervolgopleiding volgen (respectievelijk 48 en 4). Dit aandeel is het kleinst voor de richting Secretariële beroepen (1). Binnen het ECABO-domein is het aandeel schoolverlaters dat direct aan het werk gaat kleiner dan in het totale mbo-onderwijs, terwijl het aandeel dat een vervolgopleiding volgt juist groter is. 8 % SEC FIN COM BV ICT JUR ECABO totaal werk werk + opleiding werkloos opleiding iets anders mbo totaal

9 Instroom arbeidsmarkt Zuidoost Instroom op de arbeidsmarkt vanuit mbo SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) 55 Helmond-De Peel Midden-Brabant Midden-Limburg Noord-Limburg Noordoost-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Samenstelling instroom vanuit mbo 213 naar richting 1 Nederland 1 1 UWV-district Zuidoost Helmond-De Peel Midden-Brabant SEC (1-2) SEC (3-4) FIN (1-2) FIN (3-4) COM (3-4) CMBV (4) ICT(1-2) ICT (3-4) JUR (4) Midden-Limburg Noord-Limburg Noordoost-Brabant Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Doordat niet alle gediplomeerden direct op de arbeidsmarkt instromen verschilt de instroom in absolute zin van het aantal gediplomeerden. De totale ECABO arbeidsmarktinstroom in UWV-district Zuidoost in 213 is In het zuidoosten vindt de grootste instroom plaats vanuit de richtingen Financieel-administratieve beroepen en Commerciële beroepen. Op arbeidsmarktregio-niveau is in Helmond-De Peel een relatief grote instroom vanuit de richting Financieel-administratieve beroepen (3-4). In Midden-Brabant is er een relatief grote instroom vanuit de richting Commerciële beroepen, terwijl er een relatief kleine instroom vanuit de richtingen Secretariële beroepen (3-4) en Financieel-administratieve beroepen (3-4) is. Midden-Limburg kent een relatief grote instroom vanuit zowel Secretariële (3-4) als Financieel-administratieve beroepen (3-4). In Noord-Limburg is er een relatief grote instroom vanuit de richting Secretariële beroepen (3-4) en een relatief kleine instroom vanuit de richting Commerciële beroepen. Tot slot valt in Zuidoost-Brabant de relatief kleine instroom vanuit de richtingen ICT en media (3-4) en Secretariële beroepen (3-4) op, terwijl er een relatief grote instroom is vanuit de richting Juridische beroepen. Met betrekking tot de instroomontwikkeling zal er in het zuidoosten naar verwachting een dalende instroom zijn van gemiddeld, per jaar. De landelijke daling is met, iets kleiner. In het zuidoosten wordt alleen vanuit de richtingen Financieel-administratieve beroepen en Juridische beroepen een beperkt groeiende instroom verwacht. Vanuit de andere richtingen gaat naar verwachting de instroom krimpen, vooral vanuit de richting Bank- en verzekeringswezen. Gemiddelde jaarlijkse procentuele instroomontwikkeling ,2 1,4 1, 1,7-1 -,4 -,7 -,7-1,2-1, -1,2-2 -1,8-1, ,7-5 -4,7 SEC FIN COM CMBV ICT JUR Totaal Nederland Zuidoost 9

10 - * Werkgeversperspectief Zuidoost Kwalificatie Totaal Totaal Helmond- Midden- Midden- Noord- Noordoost- Zuid- Zuidoost- NL Zuidoost De Peel Brabant Limburg Limburg Brabant Limburg Brabant Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) Secretarieel medewerker (2) + + * + * * Secretaresse (3) + + * Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) + + * + * Financieel administratief medewerker (3) Bedrijfsadministrateur (4) Assistent accountant (4) + + * * * * Salarisadministrateur (4) + + * * * * * * * Commerciële beroepen Commercieel medewerker binnendienst (3) =/- = = - = - Contactcenter medewerker (3) * - * Contactcenter teamleider (4) + + * * * * * * * Marketing medewerker (4) + + * + * * Assistent communicatiemedewerker (4) + + * * * * * * * Medewerker evenementenorganisatie (4) + * * * * * * * * Junior accountmanager (4) - - * =/- * * - * - Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) + + * = + + ICT en media Medewerker ICT (2) + + * * * * + * + Medewerker beheer ICT (3) + + * ICT-beheerder (4) + + * Applicatieontwikkelaar (4) + + * + * * Netwerkbeheerder (4) + = * * * * =/- + * Particulier digitaal onderzoeker (4) + * * * * * * * * Juridische beroepen Medewerker personeel en arbeid (4) + + * + * * Medewerker sociale zekerheid (4) + + * * * * * * * Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) + + * * * * * * * Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) + + * * * * Particuliere beveiliging** Beveiliger (2) =/+ = =/ = =/+ = Coördinator beveiliging (3) = = =/+ = =/- =/+ = =/- =/- Dit jaar heeft Etil wederom de arbeidsmarktsituatie in kaart gebracht vanuit het werkgeversperspectief. Dit is gedaan door de som van het aanbod aan recent gediplomeerden en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW) af te zetten tegen de openstaande vacatures in september 213. Dit levert de hiernaast afgebeelde indicator werkgeversperspectief op, met de volgende waarden: + Zeer ruim =/+ Ruim = Gemiddeld =/- Krap - Zeer krap Bij een ruime arbeidsmarkt hadden bedrijven in september 213 theoretisch minder moeite om vacatures te vervullen. Bij een krappe arbeidsmarkt was dit wel het geval. Het beeld in het UWV-district Zuidoost komt bijna geheel overeen met het landelijke beeld. Over het algemeen is de arbeidsmarkt voor werkgevers zeer ruim. De arbeidsmarkt voor de richtingen Secretariële beroepen, Financieel-administratieve beroepen, ICT en media (met uitzondering van netwerkbeheerder) en Juridische beroepen is overwegend ruim tot zeer ruim. Alleen de richting Commerciële beroepen kent bij enkele kwalificaties krapte. Voor de meeste commerciële kwalificaties is de arbeidsmarktinstroom relatief beperkt, terwijl het aantal geregistreerde vacatures juist groot is. Met deze vraag - aanbodverhouding is er voor een werkgever sprake van een krappe arbeidsmarkt. Toch kan het zo zijn dat in de huidige economische situatie deze krapte in de praktijk minder gevoeld wordt. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het DUO Onderwijsonderzoek dat mbo -gediplomeerden die werkzaam zijn in de richting Commerciële beroepen, relatief vaak een opleiding gevolgd hebben buiten het domein van ECABO (4). In tegenstelling tot de richting Commerciële beroepen, overtreft in de overige richtingen het arbeidsaanbod (recent gediplomeerden en NWW) de vraag naar arbeid. Zo wordt bijvoorbeeld de ruime arbeidsmarkt voor telefonisten/receptionisten, secretarieel medewerkers en secretaresses voornamelijk veroorzaakt door een groot aantal NWW ers, terwijl de relatieve ruimte op de arbeidsmarkt voor directiesecretaresses/managementassistenten voornamelijk door recent gediplomeerden komt. Voor wat betreft de richting Particuliere beveiliging kan op basis van het algemene beeld geconcludeerd worden dat de landelijke arbeidsmarkt voor beveiliger ruim is voor werkgevers. Voor coördinator beveiliging is er sprake van een gemiddelde arbeidsmarktruimte. Ten opzichte van een jaar geleden kan geconstateerd worden dat de arbeidsmarkt over het algemeen ruimer is geworden. Dit is met name het gevolg van een daling van het aantal vacatures. Daarnaast is het aanbod toegenomen, met name als gevolg van de sterk gestegen werkloosheid. Zo was er bijvoorbeeld een jaar geleden voor de richting Financieel - administratieve beroepen in meer kwalificaties sprake van een gemiddelde of ruime arbeidsmarkt, terwijl er nu voor alle kwalificaties een zeer ruime arbeidsmarkt is. * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. ** Voor de richting Particuliere beveiliging is een andere onderzoeksmethode gehanteerd voor het berekenen van het werkgeversperspectief en het arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden. Voor meer informatie verwijzen we u naar ecabo.nl/arbeidsmarkt/specifiek-onderzoek > zie Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging 213 (pdf) 1

11 - * Arbeidsmarktperspectieven recent gediplomeerden Zuidoost Kwalificatie Totaal Totaal Helmond- Midden- Midden- Noord- Noordoost- Zuid- Zuidoost- NL Zuidoost De Peel Brabant Limburg Limburg Brabant Limburg Brabant Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) = = - =/- =/+ = =/- = = Secretarieel medewerker (2) Secretaresse (3) = - - =/- - = Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) =/- =/- - =/- - - =/- =/- = Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) =/- - - =/- - =/- Financieel administratief medewerker (3) =/- =/- - = - =/- = =/- = Bedrijfsadministrateur (4) =/- = - = - =/- = = = Assistent accountant (4) =/- =/- - =/- * * =/- =/- =/- Salarisadministrateur (4) =/+ =/+ * =/+ * * =/+ =/+ =/+ Commerciële beroepen Commercieel medewerker binnendienst (3) =/+ + + =/+ + Contactcenter medewerker (3) Contactcenter teamleider (4) =/+ =/+ * =/+ * * =/+ =/- =/+ Marketing medewerker (4) =/- =/- =/- =/- = = =/- = = Assistent communicatiemedewerker (4) =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- Medewerker evenementenorganisatie (4) =/- =/- * =/- * * =/- =/- * Junior accountmanager (4) =/+ =/+ =/+ =/- =/+ =/+ =/+ =/+ =/+ Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) =/+ =/+ =/+ =/+ + = =/+ =/+ =/+ Deze tabel toont de arbeidsmarktperspectieven voor recent gediplomeerden van de verschillende ECABO-kwalificaties voor de periode Hierin wordt aangegeven hoe de kansen voor leerlingen zijn op een baan in het verlengde van hun opleiding. Deze tabel is samengesteld volgens de SBB-richtlijnen en de symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende =/- Matig - Gering Een gering perspectief wil niet zeggen dat er voor de betreffende kwalificatie geen vacatures zijn, maar wel dat er relatief veel recent gediplomeerden en bij UWV WERKbedrijf korter dan zes maanden ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWW) zijn in verhouding tot het aantal vacatures. De perspectieven voor recent gediplomeerden zijn wisselend. In 212 en 213 was er sprake van een forse afname van het aantal ontstane vacatures. Naar verwachting gaat echter vanaf 214 het aantal nieuwe vacatures weer toenemen, al is de toename tot en met 218 relatief beperkt. Deze toename wordt veroorzaakt door de aantrekkende economie (waardoor het aantal baanwisselingen toeneemt) en vervangingsvraag als gevolg van pensionering. Samenvattend resulteren deze ontwikkelingen eind 218 voor de richting Secretariële beroepen in matige tot geringe arbeidsmarktperspectieven voor gediplomeerden. De werkloosheid in deze richting is het afgelopen jaar aanzienlijk opgelopen en recent gediplomeerden in deze richting vinden minder snel een baan in vergelijking met de overige ECABO-richtingen. Uit het DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat ongeveer een derde werkt in een beroep dat direct in het verlengde van de opleiding ligt en een kwart van de gediplomeerden werkt in een verwant beroep, maar op een lager niveau. Binnen de richting Secretariële beroepen is het landelijke arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden van de opleiding Telefonist/Receptionist (2) het best, namelijk voldoende. Belangrijke oorzaak hiervan is dat het aantal vacatures geschikt voor recent gediplomeerden relatief groot is ten opzichte van de verwachte arbeidsmarktinstroom. De perspectieven voor gediplomeerden van de richting Financieel-administratieve beroepen zijn over het algemeen niet zo gunstig. Het DUO Onderwijsonderzoek geeft aan dat 1 van de respondenten werkloos is en dat is tegenover in Nederland hoog. Verder blijkt dat ruim 4% direct in het verlengde van de opleiding werkt en dat een vijfde werkt in een verwant beroep, maar op een lager niveau. Het perspectief van de kwalificatie Salarisadministrateur is het best, namelijk ruim voldoende. Het aantal vacatures geschikt voor recent gediplomeerden is relatief groot ten opzichte van de verwachte arbeidsmarktinstroom en NWW. De perspectieven voor gediplomeerden van de richting Commerciële beroepen zijn ten opzichte van de overige ECABO-richtingen relatief gunstig. Uit het DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat de werkloosheid bij de eerste bestemming in de richting Commerciële beroepen op ligt, dat is positiever dan de gemiddelde in Nederland. Wel blijkt dat slechts 2 van de respondenten direct in het verlengde van hun opleiding werkt, met een gemiddelde van 5 is dat een relatief laag percentage. Het is van belang onderscheid te maken tussen de verkoopgerichte kwalificaties en de marketinggerichte kwalificaties. Voor de verkoopgerichte kwalificaties (vier van de zeven) geldt namelijk dat door het grote aantal vacatures voor deze functies en de relatief kleine instroom van recent gediplomeerden de perspectieven goed tot ruim voldoende zijn. ICT en media Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) =/- =/- - =/- - - =/- =/- =/+ ICT-beheerder (4) = =/- = = - =/- = =/- =/+ Applicatieontwikkelaar (4) = =/+ =/- + = = = + + Netwerkbeheerder (4) = + = + * * Particulier digitaal onderzoeker (4) - =/- * * * * * * * Juridische beroepen Medewerker personeel en arbeid (4) = =/- - =/- =/- = = =/+ =/- Medewerker sociale zekerheid (4) =/- - - = * * =/- - - Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) =/- - * - * * - = - Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) - - * = - - Particuliere beveiliging** Beveiliger (2) =/- =/- =/ =/- =/- = Coördinator beveiliging (3) = = =/- = =/+ =/- = =/+ =/+ * Aantallen te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. ** Voor de richting Particuliere beveiliging is een andere onderzoeksmethode gehanteerd voor het berekenen van het werkgeversperspectief en het arbeidsmarktperspectief voor recent gediplomeerden. Voor meer informatie verwijzen we u naar ecabo.nl/arbeidsmarkt/specifiek-onderzoek > zie Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging 213 (pdf) 11 Het perspectief voor recent gediplomeerden van de opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen is zowel landelijk als in het UWV-district Zuidoost ruim voldoende. Het aantal vacatures geschikt voor recent gediplomeerden is relatief groot ten opzichte van de verwachte arbeidsmarktinstroom en NWW. De vraag naar deze kwalificatie is als gevolg van de bankencrisis minder groot, maar ook de verwachte arbeidsmarktinstroom is kleiner geworden. De perspectieven binnen de richting ICT en media zijn voor gediplomeerden van de opleidingen op niveau 2 en 3 minder gunstig dan voor die op niveau 4 (uitgezonderd Particulier digitaal onderzoeker). Het DUO Onderwijsonderzoek geeft aan dat 1 van de respondenten in de richting ICT en media werkloos is, hetgeen hoog is tegenover in Nederland. Voor twee van de zes kwalificaties in de richting ICT en media zijn de perspectieven voor recent gediplomeerden de komende vijf jaar gering: Medewerker ICT (2) en Particulier digitaal onderzoeker (4). Binnen de richting Juridische beroepen zijn de perspectieven voor gediplomeerden van de meeste opleidingen niet zo gunstig. De opleiding Medewerker personeel en arbeid heeft de meeste leerlingen in deze richting en kent een voldoende perspectief. Bij de overige drie kwalificaties is sprake van een matig of gering perspectief. Een belangrijke opmerking hierbij is dat een deel van de recent gediplomeerden in de richting Juridische beroepen niet de arbeidsmarkt instroomt, maar zal doorstromen naar het hbo. Na afronding van een hbo-opleiding worden de arbeidsmarktperspectieven wellicht beter. Uit het DUO Onderwijsonderzoek blijkt wel dat 4 van de respondenten in de richting Juridische beroepen direct in het verlengde van de opleiding een baan vindt. Nog een kwart vindt werk binnen het werkveld van het kenniscentrum. Landelijk gezien zijn er in de richting Particuliere beveiliging matige perspectieven voor recent gediplomeerden van de opleiding Beveiliger (2). Bij het vaststellen van het arbeidsmarktperspectief voor Beveiliger is rekening gehouden met het feit dat er op niveau 2 een klein aanbodoverschot nodig is om de arbeidsmarkt in evenwicht te houden. Een deel van de leerlingen valt namelijk uiteindelijk af, omdat in de loop van de opleiding blijkt dat ze niet over de goede competenties beschikken. Voor gediplomeerden van de opleiding Coördinator beveiliging (3) is het arbeidsmarktperspectief gemiddeld. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat bedrijven vooral behoefte blijken te hebben aan ervaren beveiligers die doorgroeien naar de functie van coördinator. Wanneer tot slot de perspectieven voor recent gediplomeerden in het UWV-district Zuidoost worden vergeleken met het landelijk beeld, is te zien dat er in sommige gevallen sprake is van een afwijking. Relatief betere perspectieven zijn er voor gediplomeerden van de opleidingen Bedrijfsadministrateur, Applicatieontwikkelaar, Netwerkbeheerder en Particulier digitaal onderzoeker. Daarentegen kent het zuidoosten relatief geringere perspectieven voor een viertal kwalificaties: ICT-beheerder, Medewerker personeel en arbeid, Medewerker sociale zekerheid en Juridisch medewerker - openbaar bestuur.

12 Stageperspectieven Zuidoost Kwalificatie Totaal Totaal Helmond- Midden- Midden- Noord- Noordoost- Zuid- Zuidoost- NL Zuidoost De Peel Brabant Limburg Limburg Brabant Limburg Brabant Secretariële beroepen Telefonist/Receptionist (2) =/- = = = =/+ * - =/- = Secretarieel medewerker (2) =/- = = =/- =/+ = =/- =/- = Secretaresse (3) =/+ =/+ + =/+ + =/- = =/+ + Directiesecretaresse/ Managementassistent (4) =/+ =/ = = =/+ + Financieel-administratieve beroepen Bedrijfsadministratief medewerker (2) =/- =/- - =/- =/+ =/- =/- =/- - Financieel administratief medewerker (3) =/- =/- =/- =/- - =/- =/- =/- =/- Bedrijfsadministrateur (4) =/- =/- =/+ =/- - =/- =/- - =/+ Assistent accountant (4) =/- - - =/- - - =/- - - Salarisadministrateur (4) = =/+ + =/- * * * * + Commerciële beroepen Commercieel medewerker binnendienst (3) =/+ = = =/+ = = = = = Contactcenter medewerker (3) = * * * * * * * * Contactcenter teamleider (4) =/- * * * * * * * * Marketing medewerker (4) = = = = = = = = =/+ Assistent communicatiemedewerker (4) = = =/+ = = = = = =/+ Medewerker evenementenorganisatie (4) =/- = = = * * =/- = =/+ Junior accountmanager (4) =/+ =/+ + = * * * * + Bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (4) =/ ICT en media Medewerker ICT (2) Medewerker beheer ICT (3) =/- = = = = = = = = ICT-beheerder (4) = = = = =/+ =/+ = =/+ = Applicatieontwikkelaar (4) =/+ =/+ =/+ =/+ * * = * =/+ Netwerkbeheerder (4) = =/+ =/+ = * * =/+ * =/+ Particulier digitaal onderzoeker (4) =/- - - * * * * * - Juridische beroepen Medewerker personeel en arbeid (4) Medewerker sociale zekerheid (4) = = = * * * * = = Juridisch medewerker - openbaar bestuur (4) =/- = = =/+ * * =/+ - =/+ Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening (4) =/- =/- - =/+ - - =/+ =/- =/+ Particuliere beveiliging Beveiliger (2) =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- Coördinator beveiliging (3) =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- =/- * Niet van toepassing. Deze tabel geeft de landelijke en regionale stageperspectieven weer voor de verschillende kwalificaties van ECABO, voor schooljaar De perspectieven zijn gebaseerd op de inventarisatie onder de buitendienstadviseurs van ECABO eind 213. Zij hebben op het niveau van de 35 arbeidsmarktregio s een inschatting gemaakt van de mate waarin met het reguliere aanbod van stageplaatsen bij erkende leerbedrijven kan worden voorzien in de vraag vanuit het beroepsonderwijs. De symbolen vertegenwoordigen de volgende perspectieven: + Goed =/+ Ruim voldoende = Voldoende (evenwicht tussen vraag en aanbod) =/- Matig - Gering (dreigend tekort) De stageperspectieven voor de verschillende kwalificaties in het UWVdistrict Zuidoost wijken op sommige plaatsen af van het landelijk beeld. Betere perspectieven zijn er in het zuidoosten voor Telefonist/receptionist, Secretarieel medewerker, Salarisadministrateur, Medewerker evenementenorganisatie, Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen, Medewerker beheer ICT, Netwerkbeheerder en Juridisch medewerker - openbaar bestuur. Relatief geringere perspectieven zijn er in het zuidoosten voor Assistent accountant en Particulier digitaal onderzoeker. In Helmond-De Peel valt het ruim voldoende stageperspectief op voor Bedrijfsadministrateur, tegenover een matig perspectief in het zuidoosten. Midden-Brabant kent een matig perspectief voor de kwalificatie Salarisadministrateur, vergeleken met een ruim voldoende perspectief in het UWV-district Zuidoost. Verder kent Midden-Brabant een ruim voldoende perspectief voor Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening, terwijl er in het zuidoosten een matig perspectief voor deze kwalificatie is. In Midden-Limburg valt op dat er voor alle Secretariële beroepen een beter stageperspectief is dan in het UWV-district Zuidoost. Voor de kwalificatie Telefonist/Receptionist en Secretarieel medewerker is er namelijk een ruim voldoende perspectief, tegenover een voldoende stageperspectief in het zuidoosten. Voor Secretaresse en Directiesecretaresse/ Managementassistent is er zelfs een goed perspectief, tegenover een ruim voldoende perspectief in het zuidoosten. Verder kent Midden-Limburg een ruim voldoende perspectief voor Bedrijfsadministratief medewerker, terwijl er in het zuidoosten een matig perspectief voor deze kwalificatie is. In Noord-Limburg valt het matige perspectief voor Secretaresse op, vergeleken met een ruim voldoende perspectief in het zuidoosten. Noordoost-Brabant kent een gering perspectief voor Telefonist/Receptionist, tegenover een voldoende perspectief in het zuidoosten. Noordoost-Brabant kent echter wel een ruim voldoende perspectief voor Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening, vergeleken met een matig perspectief in het UWV-district Zuidoost. In Zuid-Limburg valt een gering perspectief voor Juridisch medewerker - openbaar bestuur op, vergeleken met een voldoende perspectief in het zuidoosten. In Zuidoost-Brabant valt het ruim voldoende perspectief voor Bedrijfsadministrateur en Juridisch medewerker - zakelijke dienstverlening op, tegenover een matig perspectief in het zuidoosten. Tot slot kent Zuidoost-Brabant relatief goede stageperspectieven voor verschillende Commerciële opleidingen, vergeleken met het UWV-district Zuidoost. Het gaat om de kwalificaties Marketing medewerker, Assistent communicatiemedewerker, Medewerker evenementenorganisatie en Junior accountmanager. 12

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 213 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidoost

Districtsrapportage. Zuidoost Districtsrapportage Zuidoost 213 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio HelmondDe Peel 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio ZuidGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZuidGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Food Valley

Arbeidsmarktregio Food Valley Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Flevoland

Arbeidsmarktregio Flevoland Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio West-Brabant

Arbeidsmarktregio West-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio WestBrabant 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio WestBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenBrabant 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Drenthe, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Zuid-Holland-Centraal Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Drechtsteden

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Drechtsteden Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Centraal Arbeidsmarktregio Centraal 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet REGIOSHEET Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 211 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Helmond-De Peel Nederland ECABO domein, mbo niveau Helmond-De Peel ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuidoost-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuidoost-Brabant ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Midden-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Haaglanden Nederland ECABO domein, mbo niveau Haaglanden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 West-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau West-Brabant ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Flevoland Nederland ECABO domein, mbo niveau Flevoland ECABO domein, mbo niveau Flevoland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Twente Nederland ECABO domein, mbo niveau Twente ECABO domein, mbo niveau Twente:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Noord-Holland Noord Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Holland Noord ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau Friesland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie