De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw"

Transcriptie

1 De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

2 Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Auteur Erik Fleur Datum April 2011 ecbo s-hertogenbosch Postbus BP s-hertogenbosch T F ecbo Utrecht Postbus DD Utrecht T F ecbo 2011 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave Woord vooraf Managementsamenvatting Sector Techniek Sector Economie & Handel Sector Zorg & Welzijn Sector Landbouw Leeswijzer Deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs Het zijn er veel en het aantal is groeiend Sector Diploma Gevolgen voor de regionale arbeidsmarkt Hoger onderwijs Conclusie Deelname van dertigplussers in de sector Techniek Niveau en leerweg Rendement Deelname van dertigplussers in de sector Economie & Handel Niveau en leerweg Rendement Deelname van dertigplussers in de sector Zorg & Welzijn Niveau en leerweg Rendement Deelname van dertigplussers in de sector Landbouw Niveau en leerweg De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 3

4 4 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

5 Woord vooraf In het Regeerakkoord van september 2010 had het Kabinet Rutte zich voorgenomen om deelnemers in het mbo van 30 jaar en ouder voortaan zelf hun mbo-opleiding te laten betalen. Deze voorstellen zijn in maart 2011 na breed maatschappelijk protest weer ingetrokken. Nu stelt het Kabinet een aangepast financieringsmodel voor om de scholing van dertigplussers te bekostigen. Dit voorstel wordt eind april 2011 in de Tweede Kamer behandeld. Het aanvankelijke Kabinetsvoorstel was omstreden omdat enkele tienduizenden volwassenen om- en bijscholing krijgen op middelbaar niveau. De scholing is relevant in het licht van de Lissabon-doelstellingen, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. De kern van deze Europese aanpak is het bevorderen van een dynamische, hoogwaardige en op toegevoegde waarde gebaseerde economische ruimte. Om dat te bereiken, is voortdurende scholing van de totale (volwassen) beroepsbevolking nodig: een leven lang leren. In dit rapport wordt een eerste kwantitatief overzicht gegeven van de samenstelling van de populatie van dertigplussers, die thans een opleiding volgt op mbo-niveau. Over wie hebben we het nu eigenlijk? Uit welke regio komen ze? In welke sectoren volgen ze een opleiding? En bovenal: hoe succesvol zijn ze? Op basis van gegevens vanuit het onderwijsnummer volgt dat het aandeel dertigplussers de laatste jaren sterk is gegroeid, bovendien worden relatief gunstige rendementscijfers behaald. Tevens volgt uit de analyse dat in sectoren met een grote vervangingsvraag, zoals de Techniek en Zorg & Welzijn, het aandeel van dertigplussers relatief hoog is. Gelijktijdig met dit rapport publiceert ecbo een iets verder reikende, maar ook nog verkennende studie, waarbij de betekenis van de voorgenomen maatregelen wordt verkend voor een aantal vooraanstaande bedrijven en opleidingen in de sector Techniek. We hopen dat deze analyses bijdragen aan verder inzicht in het vraagstuk van de betekenis van scholing en opleiding in onze economie. Indien u wilt reageren, of wilt bijdragen aan de argumentatie, nodigen we u van harte uit met ons van gedachten te wisselen. Dit kan per , of in ons webforum: Marc van der Meer Directeur expertise centrum beroepsonderwijs De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 5

6 6 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

7 1 Managementsamenvatting De laatste vijf jaar is het aantal mbo-deelnemers van 30 jaar en ouder gestegen van circa in het schooljaar 2005/2006 tot circa in het schooljaar 2009/2010. Deelname aan het mbo is voor deze groep dertigplussers geenszins vrijblijvend; het merendeel haalt een diploma en versterkt hiermee de (regionale) arbeidsmarkt. Een klein deel gebruikt het mbo ook als springplank naar het hbo. 1.1 Sector Techniek De aantrekkelijkheid van technische mbo-opleidingen voor deelnemers van 30 jaar of ouder is de laatste jaren duidelijk toegenomen. Twee opleidingen springen eruit. In de procesindustrie groeit het aantal dertigplussers gestaag en is twee derde van alle mbodeelnemers ouder dan 30 jaar. Opleidingen in de wegtransport laten een explosief beeld zien. In 2005/2006 en 2006/2007 volgden weinig tot geen deelnemers van onder de 30 jaar deze mbo-opleidingen. Sindsdien zijn de mbo-opleidingen uitgegroeid tot een populaire pleisterplaats voor deelnemers ouder dan 30 jaar. Bij de meeste technische mbo-opleidingen haalt ruim de helft van de dertigplussers een diploma en kan zo een betere bijdrage leveren op de regionale arbeidsmarkt. Over het algemeen stromen deze dertigplussers niet door naar het hoger onderwijs. 1.2 Sector Economie & Handel Binnen de sector Economie & Handel kiezen dertigplussers vaak voor mbo-opleidingen in de subdomeinen Detailhandel en Groothandel (ruim 1.500), Zakelijke Dienstverlening (bijna 1.400), Economie en Administratie (bijna 1.200) en Particuliere Veiligheid (1.000). Zagen we in de technische sector dat sommige mbo-opleidingen gedomineerd worden door dertigplussers, in de sector Economie & Handel is dit wat minder het geval. Van de dertigplussers in deze sector haalt ruim de helft een diploma. Het diplomarendement blijft hiermee iets achter in vergelijking met alle mbo-deelnemers in de sector. Het percentage dertigplussers dat een diploma haalt, verschilt per subdomein/opleiding. In de subdomeinen Detailhandel en Groothandel, Management en Ondernemerschap, Particuliere Veiligheid en Zakelijke dienstverlening haalt 70 tot 80% een diploma. Hiermee doen de dertigplussers niet onder voor de andere deelnemers of presteren zij bij sommige opleidingen zelfs beter. In de subdomeinen Economie en Administratie en Commerciële Dienstverlening ligt het aandeel gediplomeerde deelnemers van 30 jaar of ouder beduidend lager. 1.3 Sector Zorg & Welzijn Binnen de sector Zorg & Welzijn volgen veel dertigplussers een mbo-opleiding in de subdomeinen Verpleging & Verzorging (ruim ), Pedagogisch Werk (bijna 4.000), De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 7

8 Maatschappelijke Zorg (ruim 3.600) en Gezondheidsondersteuning (bijna 900). Ruim een kwart (28,5%) van de deelnemers binnen het subdomein Verpleging & Verzorging is 30 jaar of ouder. In tegenstelling tot de andere sectoren volgen dertigplussers in de sector Zorg & Welzijn gemiddeld genomen mbo-opleidingen op een hoger niveau. Alle dertigplussers in het subdomein Gezondheidsondersteuning volgen een opleiding op niveau 4. Opleidingen binnen het subdomein Pedagogisch Werk zijn vaak opleidingen op niveau 4 en opleidingen binnen de subdomeinen Maatschappelijke Zorg en Verpleging & Verzorging worden vaak op niveau 3 aangeboden. Daardoor is het gemiddelde opleidingsniveau van dertigplussers binnen deze subdomeinen voornamelijk niveau 3 en 4. Het scholingsrendement in de sector Zorg & Welzijn is hoog: 4 op de 5 dertigplussers haalt een mbo-diploma. Dit is ten minste even hoog, of bij sommige opleidingen zelfs iets hoger, dan het gemiddelde over alle deelnemers in de sector. Het percentage gediplomeerden verschilt nauwelijks in de verschillende opleidingen. 1.4 Sector Landbouw In de sector Landbouw volgen dertigplussers met name mbo-opleidingen in de volgende subdomeinen: Voeding & Handel (bijna 1.900), Voeding & Productie (bijna 1.800) en Natuur & Milieu (ruim 1.000). Met name in het subdomein Voeding & Handel is het aandeel dertigplussers hoog; twee derde van alle deelnemers aan deze opleidingen is 30 jaar of ouder. In het subdomein Voeding & Productie is 2 op de 5 deelnemers 30 jaar of ouder. Het scholingsrendement in de sector Landbouw is hoog. Bijna 4 op de 5 dertigplussers haalt een diploma. Hiermee doen zij niet onder voor jongere deelnemers in deze sector. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 kijken we eerst naar de deelname van mbo ers van 30 jaar en ouder in het mbo als geheel. Hierbij geven we een beschrijving van de omvang van de groep en kijken we of bepaalde kenmerken van de dertigplussers in het mbo zijn te geven. Specifiek richten we ons op het rendement van dertigplussers in het mbo. We geven aan welk deel van de mbo-deelnemers van 30 jaar en ouder een diploma behaalt en of er sprake is van doorstroom naar het hoger onderwijs. Ten slotte maken we een inschatting van de gevolgen voor de (regionale) arbeidsmarkt als er geen deelnemers van 30 jaar en ouder een mboopleiding volgen. In de daarop volgende hoofdstukken zoomen we in op de verschillende sectoren. Achtereenvolgens richten we ons op de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn en Landbouw. Steeds geven we kort aan wat de belangrijkste kenmerken zijn van de dertigplussers in de betreffende sector. Belangrijk punt in dit onderdeel is het rendement van de verschillende mbo-opleidingen in de sector. 8 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

9 Aantal mbo-deelnemers >= 30 jaar 2 Deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs 2.1 Inleiding De laatste vijf jaar is het aantal mbo-deelnemers van 30 jaar en ouder gestegen van circa in het schooljaar 2005/2006 tot circa in het schooljaar 2009/2010. Dit betekent dat meer dan 11% van het totaal aantal mbo ers op dit moment 30 jaar of ouder is. De dertigplussers volgen vooral opleidingen in deeltijd via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of deeltijd beroepsopleidende leerweg (bol-dt). 2.2 Sector De deelname van dertigplussers is niet in alle sectoren even groot. Naar verhouding is het aandeel mbo-deelnemers van 30 jaar en ouder het hoogst in de sector Landbouw (18% van alle mbo-deelnemers in de sector). Maar in absolute zin treffen we in de sectoren Zorg & Welzijn (23.000) en Techniek (19.000) de meeste dertigplussers aan. Dit zal vermoedelijk samenhangen met de omvangrijke vervangingsvraag in deze sectoren, waar volwassenen zich op vrij grote schaal om- en bijscholen. Figuur 2.1 Ontwikkeling mbo-deelnemers van 30 jaar of ouder, verdeeld naar sector, in absolute aantallen / / / / /2010 Economie Techniek Zorg en Welzijn Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 9

10 2.3 Diploma Bijna twee derde van de dertigplussers die in het schooljaar 2005/2006 waren ingeschreven voor een mbo-opleiding, haalde in de jaren erna een diploma. Het aandeel gediplomeerde deelnemers van 30 jaar en ouder is iets lager dan bij deelnemers die jonger dan 30 jaar zijn (75%). Maar het betekent nog altijd dat van de bijna dertigplussers in het schooljaar 2005/2006, deelnemers het diploma hebben behaald. Hiermee heeft deze groep dertigplussers hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt verbeterd en zijn hierdoor beter in staat een bijdrage te leveren aan de economische bedrijvigheid in Nederland. 2.4 Gevolgen voor de regionale arbeidsmarkt Het aantal mbo-deelnemers van 30 jaar en ouder varieert per regio. Met name in het zuiden en midden van het land volgen relatief veel dertigplussers een mbo-opleiding. In de regio s Amsterdam Amstelland en Rotterdam Rijnmond volgen absoluut gezien de meeste dertigplussers een mbo-opleiding (meer dan in beide regio s). In de volgende figuur wordt het aantal mbo ers van dertig jaar of ouder weergegeven. De regio s met veel dertigplussers worden met rode en oranje kleuren aangeduid. Figuur 2.2. Aantal mbo ers van 30 jaar of ouder, per RMC-regio, in absolute aantallen 10 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

11 2.5 Hoger onderwijs Van de dertigplussers die in het schooljaar 2005/2006 een mbo-opleiding volgden, stroomde 2,4% door naar het hbo. Dit percentage is aanzienlijk lager dan bij de groep mbodeelnemers die jonger is dan 30 jaar (22,4%). Maar het gaat bij de groep dertigplussers nog altijd om gekwalificeerde deelnemers die hun weg naar het hbo hebben gevonden en hiermee op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de kenniseconomie. 2.6 Conclusie Het aandeel dertigplussers in het mbo is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Deelname aan het mbo is voor deze groep geenszins vrijblijvend; de meerderheid haalt een diploma en versterkt hiermee de (regionale) arbeidsmarkt. Daarnaast stromen gediplomeerde mbo ers van 30 jaar of ouder door naar het hoger onderwijs. De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 11

12 12 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

13 3 Deelname van dertigplussers in de sector Techniek Binnen de sector Techniek volgen dertigplussers met name mbo-opleidingen in de volgende subdomeinen: Procesindustrie (7.500), Elektrotechniek (3.000), Wegtransport (bijna 2.500), Logistiek (1.500) en Werktuigbouwkunde (1.000). Het aandeel van dertigplussers in een aantal technische mbo-opleidingen is aanzienlijk. Zo is bijvoorbeeld twee derde van alle deelnemers aan opleidingen in de Procesindustrie 30 jaar of ouder. Figuur 3.1 Ontwikkeling van het aantal mbo-deelnemers van 30 jaar en ouder in de sector Techniek, verdeeld naar subdomein, in absolute aantallen Technische mbo-opleidingen zijn de laatste jaren zichtbaar aantrekkelijker geworden voor deelnemers van 30 jaar en ouder. Er is duidelijk sprake van een groei van het aantal deelnemers. Met name binnen het subdomein Procesindustrie nam het aantal dertigplussers de afgelopen jaren flink toe. In het subdomein Elektrotechniek is het aantal dertigplussers vooral in de periode aanzienlijk gestegen. Het subdomein Wegtransport laat een explosief beeld zien. In de schooljaren 2005/2006 en 2006/2007 werden deze opleidingen vrijwel niet gevolgd door deelnemers van 30 jaar of ouder, maar na het schooljaar is het aantal dertigplussers fors gestegen. Bij opleidingen in de subdomeinen Logistiek en Werktuigbouwkunde is de laatste jaren sprake van een redelijk stabiel aantal dertigplussers. De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 13

14 3.1 Niveau en leerweg Van alle deelnemers aan een technische mbo-opleiding volgt 1 op de 10 een opleiding op niveau 1, een derde op niveau 2, een kwart op niveau 3 en twee vijfde op niveau 4. Wanneer de totale groep mbo-deelnemers wordt vergeleken met dertigplussers is te zien dat het aandeel dertigplussers op niveau 1 aanzienlijk hoger ligt dan bij de totale groep deelnemers, terwijl het aandeel van dertigplussers op niveau 4 beduidend lager ligt in vergelijking met de totale groep. Binnen het subdomein Procestechniek volgt twee derde van de dertigplussers, bij Elektrotechniek 90% en bij Wegtransport zelfs 99% een opleiding op niveau 1 of 2. Binnen het subdomein Werktuigbouwkunde daarentegen volgt bijna twee derde een opleiding op niveau 3 of 4. Dit laatste is dus hoger dan gemiddeld bij alle deelnemers aan een technische mbo-opleiding. Figuur 3.2 Mbo-deelnemers in de sector Techniek verdeeld naar niveau van de opleiding, alle deelnemers vergeleken met dertigplussers, in % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% assistentenopleiding basisberoepsopleiding vakopleiding middenkader/specialist alle mbo-deelnemers mbo-deelnemers >= 30 jaar In de technische sector volgen deelnemers verhoudingsgewijs vaker dan in andere sectoren een mbo-opleiding via de beroepsbegeleidende (bbl) leerweg. Een groot aantal van deze bbl ers is 30 jaar of ouder. Het aandeel bbl ers van 30 jaar en ouder in de technische sector is, in verhouding tot andere sectoren, hoger dan gemiddeld. 14 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

15 Figuur 3.3 Mbo-deelnemers in de sector Techniek, verdeeld naar leerweg en leeftijdsgroep, in % alle mbo-deelnemers alle mbo-deelnemers techniek Bol voltijd Bol deeltijd Bbl alle mbo-deelnemers >= 30 jaar alle mbo-deelnemers techniek >= 30 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In absolute zin volgen de meeste dertigplussers een bbl-opleiding in de subdomeinen Procesindustrie, Elektrotechniek en Wegtransport. Het aandeel bbl ers is met name hoog in de grote technische subdomeinen, zoals de Logistiek, Procesindustrie en Wegtransport. In de wat kleinere subdomeinen, zoals Hout en Meubel, Ambachtelijke Techniek, Transport, Scheepvaart en Logistiek, is het aandeel bbl ers van 30 jaar en ouder wat kleiner. Tabel 3.1 Aantal mbo-deelnemers van 30 jaar en ouder in de sector Techniek, verdeeld naar leerweg, in abs. aantallen en % Bol Vt Bol Dt Bbl Totaal Aandeel bbl (%) Procesindustrie ,2 Elektrotechniek ,3 Wegtransport ,1 Logistiek ,4 Werktuigbouwkunde ,4 Installatietechniek ,3 Bouwkunde ,3 Overige technische opleiding ,6 3.2 Rendement Ruim de helft van de dertigplussers in de sector Techniek haalt een diploma en kan op die manier een betere bijdrage leveren op de regionale arbeidsmarkt. Het percentage gediplomeerde dertigplussers ligt wat lager dan het percentage gediplomeerden van alle deelnemers aan een technische mbo-opleiding. De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 15

16 Figuur 3.4 Gediplomeerde mbo-deelnemers in de sector Techniek, verdeeld naar subdomein, alle deelnemers vergeleken met dertigplussers, in % Procesindustrie Elektrotechniek Wegtransport Logistiek Industriële automatisering Werktuigbouwkunde totaal techniek 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% alle deelnemers deelnemers >= 30 jaar De meerderheid van dertigplusdeelnemers stroomt niet door binnen het onderwijs. Deze deelnemers kiezen gericht voor een bepaalde opleiding en verlaten het onderwijs na het behalen van het gewenste diploma. Er is dus weinig tot geen sprake van diplomastapeling. De doorstroom naar het hoger onderwijs bij mbo-deelnemers van 30 jaar en ouder binnen de sector Techniek is zeer beperkt. Van de dertigplussers in het schooljaar 2005/2006, is in de jaren erna 1,2% doorgestroomd naar het hoger onderwijs. Ter vergelijking, van de groep deelnemers aan een technische mbo-opleiding jonger dan 30 jaar, is in het schooljaar 2005/ % doorgestroomd naar het hoger onderwijs. 16 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

17 4 Deelname van dertigplussers in de sector Economie & Handel Binnen de sector Economie & Handel volgen dertigplussers met name een mbo-opleiding binnen de volgende subdomeinen: Detailhandel en Groothandel (ruim 1.500), Zakelijke Dienstverlening (bijna 1.400), Economie en Administratie (bijna 1.200) en Particuliere Veiligheid (1.000). Een fors aandeel dertigplussers treffen we aan in de subdomeinen Particuliere Veiligheid (20%) en Zakelijke Dienstverlening (12%). Zagen we in de technische sector dat sommige mbo-opleidingen gedomineerd worden door dertigplussers, in de sector Economie & Handel is dit wat minder het geval. 4.1 Niveau en leerweg Van alle mbo-deelnemers in de sector Economie & Handel volgt ruim 7% een opleiding op niveau 1, een kwart op niveau 2, ruim twee vijfde op niveau 3 en een kwart op niveau 4. Bij dertigplussers ligt de verhouding iets anders. Het aandeel dertigplussers op niveau 1 is aanzienlijk hoger dan gemiddeld en het aandeel op niveau 3 is aanzienlijk lager dan gemiddeld. Bijna 1 op de 5 dertigplussers volgt een opleiding op niveau 4. Alle dertigplussers die mbo-opleidingen volgen in de subdomeinen Zakelijke Dienstverlening en Management en Ondernemerschap volgen een opleiding op niveau 4. De opleidingen binnen het subdomein Particuliere Veiligheid worden op niveau 2 aangeboden en de opleidingen Commerciële Dienstverlening vrijwel altijd op niveau 3. Figuur 4.1 Mbo-deelnemers in de sector Economie & Handel, verdeeld naar niveau van de opleiding, alle deelnemers vergeleken met dertigplussers, in % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% assistentenopleiding basisberoepsopleiding vakopleiding middenkader/specialist alle mbo-deelnemers mbo-deelnemers>=30 jaar De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 17

18 Ongeveer 90% van de dertigplussers in de sector Economie & Handel volgt de opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg. Een uitzondering hierop zijn de opleidingen binnen het subdomein Economie en Administratie; bijna de helft van de dertigplussers volgt hier een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol). Figuur 4.2 Aandeel bbl ers van 30 jaar of ouder in de sector Economie & Handel, verdeeld naar subdomein, in % Management en Ondernemerschap Commerciële Dienstverlening Particuliere Veiligheid Economie en Administratie Zakelijke Dienstverlening Detailhandel en Groothandel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4.2 Rendement Ruim de helft van de dertigplussers in de sector Economie & Handel sluit de opleiding af met een diploma. Het diplomarendement van dertigplussers is wat lager in vergelijking met alle mbo-deelnemers in de sector (ruim 70%). Het percentage gediplomeerden in de verschillende mbo-opleidingen laat een gedifferentieerd beeld zien. Bij mbo-opleidingen in de subdomeinen Detailhandel en Groothandel, Management en Ondernemerschap, Particuliere Veiligheid en Zakelijke Dienstverlening haalt 70 tot 80% van alle deelnemers een diploma. Over het algemeen geldt dit ook voor dertigplussers. Bij sommige opleidingen is het percentage gediplomeerden onder dertigplussers zelfs hoger dan onder de totale groep deelnemers. Het percentage gediplomeerde dertigplussers bij opleidingen in de subdomeinen Economie en Administratie en Commerciële Dienstverlening ligt echter beduidend lager (circa 30%). 18 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

19 Figuur4.3 Gediplomeerden mbo-deelnemers in de sector Economie & Handel, alle deelnemers vergeleken met dertigplussers, in % Detailhandel en Groothandel Zakelijke Dienstverlening Economie en Administratie Particuliere Veiligheid Commerciële Dienstverlening Management en Ondernemerschap Totaal E&H 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% mbo-deelnemers >= 30 jaar alle mbo-deelnemers De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 19

20 20 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

21 5 Deelname van dertigplussers in de sector Zorg & Welzijn Binnen de sector Zorg & Welzijn volgt een groot aantal dertigplussers een mbo-opleiding in de volgende subdomeinen: Verpleging & Verzorging (ruim ), Pedagogisch Werk (bijna 4.000), Maatschappelijke Zorg (ruim 3.600) en Gezondheidsondersteuning (bijna 900). Ruim een kwart (28,5%) van de mbo-deelnemers binnen het domein Verpleging & Verzorging is 30 jaar of ouder. 5.1 Niveau en leerweg Opleidingen in de sector Zorg & Welzijn worden veelal aangeboden op niveau 3 en 4. Hierdoor is het opleidingsniveau van zowel deelnemers jonger dan 30 jaar als ouder dan 30 jaar relatief hoog. dertigplussers volgen naar verhouding vaker een opleiding op niveau 3, terwijl deelnemers jonger dan 30 jaar naar verhouding vaker een opleiding op niveau 4 volgen. Figuur 5.1 Mbo-deelnemers in de sector Zorg & Welzijn, verdeeld naar niveau van de opleiding, alle deelnemers vergeleken met dertigplussers, in % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% assistentenopleiding basisberoepsopleiding vakopleiding middenkader/specialist alle mbo-deelnemers mbo-deelnemers>=30 jaar Alle dertigplussers die een mbo-opleiding volgen in het subdomein Gezondheidsondersteuning, volgen een opleiding op niveau 4. De mbo-opleidingen binnen het domein Pedagogisch Werk worden met name aangeboden op niveau 4. De mbo-opleidingen binnen de domeinen Maatschappelijke Zorg en Verpleging & Verzorging worden veelal aangeboden op niveau 3. Het aandeel dertigplussers op niveau 3 en 4 is derhalve hoog (grootste aanbod van opleidingen). De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 21

22 Figuur 5.2 Mbo-deelnemers van 30 jaar en ouder in de sector Zorg & Welzijn, verdeeld naar niveau van de opleiding, in % Gezondheidsondersteuning Maatschappelijke Zorg middenkader/specialist vakopleiding Pedagogisch Werk basisberoepsopleiding assistentenopleiding Verpleging en Verzorging 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De meerderheid van dertigplussers volgt een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg. In het subdomein Verpleging & Verzorging is dit 90% van de dertigplussers en bij Pedagogisch Werk & Maatschappelijke Zorg is dit 4 op de 5 deelnemers. Een uitzondering is het subdomein Gezondheidsondersteuning, het aandeel bbl ers van 30 jaar en ouder is hier minder groot (bijna 40%). De meeste opleidingen in dit subdomein worden aangeboden via de beroepsopleidende leerweg. Figuur 5.3 Aandeel bbl ers van 30 jaar of ouder in de sector Zorg & Welzijn, in % Verpleging en Verzorging Pedagogisch Werk Maatschappelijke Zorg Gezondheidsondersteuning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 22 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

23 5.2 Rendement Het scholingsrendement van dertigplussers in de sector Zorg & Welzijn is hoog: 4 op de 5 mbo-deelnemers in deze sector haalt een diploma. Dit is even hoog, en is sommige subdomeinen zelfs iets hoger, dan het gemiddelde over alle mbo-deelnemers in de sector. Figuur 5.4 Gediplomeerden mbo-deelnemers in de sector Zorg & Welzijn, alle deelnemers vergeleken met dertigplussers, in % Verpleging en Verzorging Pedagogisch Werk Maatschappelijke Zorg Gezondheidsondersteuning Totaal Z&W 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% mbo-deelnemers >= 30 jaar alle mbo-deelnemers De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 23

24 24 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

25 6 Deelname van dertigplussers in de sector Landbouw Binnen de sector Landbouw volgen dertigplussers met name mbo-opleidingen in de volgende subdomeinen: Voeding & Handel (bijna 1.900), Voeding & Productie (bijna 1.800) en Natuur & Milieu (ruim 1.000). Vooral binnen het subdomein Voeding & Handel is het aandeel dertigplussers hoog; twee derde van alle deelnemers aan deze opleidingen is 30 jaar en ouder. Ook binnen het domein Voeding & Productie nemen dertigplussers een behoorlijk deel van het deelnemersbestand in: 2 van de 5 deelnemers is 30 jaar of ouder. 6.1 Niveau en leerweg Een groot aantal mbo-deelnemers binnen de sector Landbouw volgt een opleiding op niveau 3 en 4. Op dit niveau worden de meeste mbo-opleidingen binnen de sector aangeboden. dertigplussers volgen echter met name opleidingen op niveau 1 en 2 (ruim twee derde van alle deelnemers). Opleidingen op niveau 4 worden vrijwel niet gevolgd door dertigplussers. Deelnemers op niveau 1 volgen met name een opleiding in het subdomein Voeding en Handel. Ruim de helft van het aantal deelnemers binnen het subdomein Natuur & Milieu volgt een opleiding op niveau 3 en 4. Figuur 6.1 Mbo-deelnemers in de sector Landbouw, verdeeld naar niveau van de opleiding, alle deelnemers vergeleken met dertigplussers, in % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% assistentenopleiding basisberoepsopleiding vakopleiding middenkader/specialist alle mbo-deelnemers mbo-deelnemers>=30 jaar Opleidingen in de sector landbouw worden veelal aangeboden via de beroepsbegeleidende leerweg. Het aandeel bbl ers binnen de totale groep deelnemers is derhalve hoog. Deelnemers van 30 jaar of ouder volgen hun opleiding vrijwel altijd via deze leerweg. De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs ecbo 25

26 Figuur 6.2 Aandeel bbl ers van 30 jaar of ouder in de sector Landbouw, in % alle mbo-deelnemers alle mbo-deelnemers lb bol voltijd bol deeltijd bbl alle mbo-deelnemers >=30 jaar alle mbo-deelnemer lb>=30 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rendement Ongeveer 4 op de 5 van alle mbo-deelnemers in de sector Landbouw haalt een diploma. Er is in de verschillende subsectoren nauwelijks een verschil tussen het diplomaresultaat van mbo-deelnemers jonger dan 30 jaar en mbo-deelnemers van 30 jaar of ouder. Figuur 6.3 Gediplomeerden mbo-deelnemers in de sector Landbouw, alle deelnemers vergeleken met dertigplussers, in % Voeding en Productie Voeding en Handel Natuur en Milieu Totaal Landbouw 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% mbo-deelnemers >= 30 jaar alle mbo-deelnemers 26 ecbo De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Het middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs Het middelbaar beroepsonderwijs Dick Takkenberg Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) levert grote aantallen gediplomeerden voor de arbeidsmarkt. De ongediplomeerde uitval is echter ook groot. Het aantal

Nadere informatie

Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties

Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties Verkenning op basis van de registraties van DUO Oktober 2016 Jaap-Jan Bakker DUO 1 Inleiding Naar aanleiding van een bericht in de media over

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Verkenning van de deelname van dertigplussers in het technische beroepsonderwijs

Verkenning van de deelname van dertigplussers in het technische beroepsonderwijs Verkenning van de deelname van dertigplussers in het technische beroepsonderwijs De visie van bedrijven en roc s ten aanzien van scholing en opleiding Colofon Titel Auteurs Verkenning van de deelname van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein Commissie Macrodoelmatigheid Vermeulen Van de vier onderzochte regio s is een overzicht gemaakt van thema s organiseerbaarheid, arbeidsmarkt en kwaliteit.

Nadere informatie

De studieloopbaan van mbo-deelnemers

De studieloopbaan van mbo-deelnemers Paper Symposium, Het belang van het onderwijsnummer voor beleidsinformatie ORD 2012 De studieloopbaan van mbo-deelnemers De verblijfsduur in relatie met het behaalde op het mbo. DUO/INP 1 juni 2012 Jaap-Jan

Nadere informatie

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4 PAARDENSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de paardensport. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers, aantal gediplomeerden

Nadere informatie

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor vershandel, logistiek en transport. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 8 Gediplomeerden mbo Welzijn...

Nadere informatie

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de bloemen- en groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Inschrijvingen en Instroom

Inschrijvingen en Instroom Veel studenten... 2 Minder studenten beginnen aan deeltijdopleiding... 3 Behoorlijk minder hbo-masterstudenten bij deeltijdopleidingen... 4 Veel instroom in maatschappelijke hulp en dienstverlening...

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Paper Symposium, Het belang van het onderwijsnummer voor beleidsinformatie ORD 2012

Paper Symposium, Het belang van het onderwijsnummer voor beleidsinformatie ORD 2012 1 Paper Symposium, Het belang van het onderwijsnummer voor beleidsinformatie ORD 2012 'Curiouser and curiouser!' Relatie eindcijfers op het vmbo en het succes op het MBO DUO/INP 1 juni 2012 Erik Fleur

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

Feitelijke studieduur mbo-opleidingen niveau 4. Instroomcohort 2004 uit vmbo

Feitelijke studieduur mbo-opleidingen niveau 4. Instroomcohort 2004 uit vmbo Feitelijke studieduur mbo-opleidingen niveau 4 Instroomcohort 2004 uit vmbo Colofon Titel Feitelijke studieduur mbo-opleidingen niveau 4, instroomcohort 2004 uit vmbo Auteur Jan Neuvel Datum November 2011

Nadere informatie

Samenvatting. Doorstroomatlas vmbo. De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht

Samenvatting. Doorstroomatlas vmbo. De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht Samenvatting Doorstroomatlas vmbo De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht Samenvatting Doorstroomatlas vmbo De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht 2012 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Veranderen van opleiding Veel hbo-psychologie studenten door naar een wo-opleiding... 2 Havisten in Gedrag & Maatschappij stappen vaker over naar wo... 3 Mbo ers en havisten in psychologie-opleidingen

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2005-2007 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Met mbo Techniek of Zorg het meest succesvol op de arbeidsmarkt

Met mbo Techniek of Zorg het meest succesvol op de arbeidsmarkt Met mbo Techniek of Zorg het meest succesvol op de arbeidsmarkt Eva Gorree Eind september 2005 hadden zeven op de acht mbo-gediplomeerde schoolverlaters uit 2004/ 05 betaald werk. Veel gediplomeerden vonden

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Patronen van bekostigd volwassenenonderwijs. Volwassen deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs van 2005/2006 tot en met 2011/2012

Patronen van bekostigd volwassenenonderwijs. Volwassen deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs van 2005/2006 tot en met 2011/2012 Patronen van bekostigd volwassenenonderwijs Volwassen deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs van 2005/2006 tot en met 2011/2012 Colofon Titel Patronen van bekostigd volwassenenonderwijs; Volwassen

Nadere informatie

De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen

De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen Verkenning van de effecten van switchen tussen de domeinen in het mbo (bol niveau 4) Amelia Román en Barbara van Wijk Colofon Titel De middenweg tussen

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht Onderwijsmonitor Hendrik-Ido-Ambacht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen

Nadere informatie

Stapelaars in het voortgezet onderwijs

Stapelaars in het voortgezet onderwijs [Geef tekst op] Stapelaars in het voortgezet onderwijs Een analyse van de basisschooladviezen en schooltypen van de stapelaars. Onderzoek, Informatie en Statistiek Onderzoek, Informatie en Statistiek Stapelaars

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2 Factsheet jongeren in een kwetsbare positie Schooljaar 2015-2016 Voorlopige cijfers versie1 Uitgave: juni 2016 Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar 2015-2016, voorlopige cijfers Landelijk

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011 Rapportage Gediplomeerden van het MBO van hout- en meubelopleidingen Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen de kwalificatiestructuur van de hout- en meubelbranche

Nadere informatie

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 CY ROC Rivor MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober CY ROC Rivor Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

AGRARISCH ZORGBEDRIJF

AGRARISCH ZORGBEDRIJF AGRARISCH ZORGBEDRIJF Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor agrarische zorgbedrijven. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers,

Nadere informatie

Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4

Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4 Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4 Colofon Titel Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4 Auteurs Regina Petit, Jan Neuvel en Wil van Esch Datum 18 april 2011 ecbo s-hertogenbosch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 6 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 9 Gediplomeerden

Nadere informatie

In- en doorstroom sectoroverstijgende

In- en doorstroom sectoroverstijgende In- en doorstroom sectoroverstijgende programma s in het vmbo Cohort 2009, 2010 en 2011 Menno Wester Projectnummer: 34001441 Opdrachtgever: Verenigde Intersectorale Platforms 2014 ITS, Radboud Universiteit

Nadere informatie

Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting. Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten

Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting. Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten Colofon Titel Auteurs Tekstbewerking Uitgave Ontwerp Vormgeving Bestellen Sociaal kapitaal in

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15 Facts & Figures 2 Deel II LANDSDEEL NOORDvleugel In het Techniekpact Noordvleugel hebben de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hun bestaande techniek-, human capital- en economische agenda

Nadere informatie

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling mei 2007. Het aantal door kenniscentra erkende leerbedrijven

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 5 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Rijnmond, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Midden-Nederland 2005

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Midden-Nederland 2005 Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Midden-Nederland 2005 Sander van Duijn Eliane Boorsma Amsterdam, november 2005 501/november 2005 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Limburg

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Limburg Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Limburg Drs Th. Mos Drs F.A.P.M. Heere Amsterdam, december 2006 608/december 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Papendrecht

Onderwijsmonitor 2010 Papendrecht Onderwijsmonitor Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Voorschoolse educatie 3. Primair onderwijs 4. Voortgezet onderwijs 5. Speciaal onderwijs 6. Middelbaar beroepsonderwijs 7. Hoger onderwijs 8. Opleidingsniveau

Nadere informatie

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17 LANDSDEEL zuidwest De regio West-Brabant is samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland verenigd in het landsdeel Zuidwest. In de Techniekpact-samenwerking op landsdeelniveau verbinden de zes subregio

Nadere informatie

VOORLICHTING BB/KB EINDEXAMENJAAR 2011-2012

VOORLICHTING BB/KB EINDEXAMENJAAR 2011-2012 VOORLICHTING BB/KB EINDEXAMENJAAR 2011-2012 PROGRAMMA PROGRAMMA : Examenprogramma Pta. Slaag-zakregeling. Vragen rondom het examenprogramma. Decanaat. Informeel samenzijn. EINDEXAMENVAKKEN Algemene vakken

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Drenthe/Overijssel die op basis van de resultaten van het huidige

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept R. Blommaert MSc Drs J. Freriks Drs I. de Vries Amsterdam, oktober 2007 708/oktober 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Overijssel/Noordoostpolder

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Overijssel/Noordoostpolder Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2006 Overijssel/Noordoostpolder Drs Th. Mos Drs F.A.P.M. Heere Amsterdam, december 2006 608/december 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 14YD Lentiz Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Lentiz. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten Factsheets Voortijdig Schoolverlaten Februari 2007 Inleiding Deze factsheets behoren bij de brief kenmerk BVE/INI/2007/3891 en presenteren een weergave van de nu bekende feiten en getallen over de groep

Nadere informatie

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs Suzan van der Aart In augustus 1998 is de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid in werking getreden. Deze wet heeft als doel de onderwijsachterstanden van voornamelijk niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo.

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Beginpagina Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Met deze enquête willen we informatie verzamelen over de manier(en) waarop de aanvullende middelen voor rekenen

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Alblasserdam

Onderwijsmonitor 2010 Alblasserdam Onderwijsmonitor Alblasserdam De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen nemen

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Vooruit kijken. Arbeidsmarkt- en Onderwijsinforma e Uiterlijke Verzorging 2011-2012 INLEIDING SAMEN STERK VOOR VAKMANSCHAP

Vooruit kijken. Arbeidsmarkt- en Onderwijsinforma e Uiterlijke Verzorging 2011-2012 INLEIDING SAMEN STERK VOOR VAKMANSCHAP Vooruit kijken Arbeidsmarkt- en Onderwijsinforma e Uiterlijke Verzorging 2011-2012 INLEIDING 1 Arbeidsmarkt- en Onderwijsinforma e Uiterlijke Verzorging 2011-2012 2 Vooruit kijken Arbeidsmarkt- en Onderwijsinforma

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Groningen/Friesland/Drenthe 2005

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Groningen/Friesland/Drenthe 2005 Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2005 Boukje Detmar Eliane Boorsma Amsterdam, november 2005 501/november 2005 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax:

Nadere informatie

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016 ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden Auteurs Christoph Meng & Annelore Verhagen, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) september 2016 Jaarlijks krijgen

Nadere informatie