Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO"

Transcriptie

1 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

2

3 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten Toppen Onderzoek & Beleid bv December 2007

4

5 Voorwoord Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ECABO heeft Toppen Onderzoek & Beleid bv verzocht om nader in te zoomen op de positie van deelnemers met een ECABO-opleiding op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs, wat geresulteerd heeft in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO van december In voorliggende Tabellenbijlage vindt u de tabellen die ten grondslag liggen aan de analyses zoals deze gepresenteerd zijn in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO van december De informatie over de gediplomeerde deelnemers van ECABO-opleidingen is verkregen uit het onderzoek met de MBO-Kaart dat jaarlijks door Toppen Onderzoek & Beleid bv te Utrecht wordt uitgevoerd in opdracht van roc s in Nederland. Bij het onderzoek met de MBO-Kaart wordt onderzocht wat de uitstroompositie is van gediplomeerden van het roc ongeveer een half jaar na afstuderen. Dit onderzoek wordt al gedurende een groot aantal jaren uitgevoerd. Het onderzoek is binnen ons bureau uitgevoerd door Sonja van der Neut. Mochten er vragen of opmerkingen zijn bij dit Tabellenboek, dan kunt u contact met haar opnemen. Toppen Onderzoek & Beleid bv Drs. J.C. Toppen 1 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

6 2 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

7 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inhoudsopgave 5 1 Toelichting bij de tabellen Opbouw tabellenset Kenmerken onderzoeksbestand Coderingen Algemene opmerkingen bij de tabellen 9 2 Tabellen bij de Inleiding 15 3 Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Vragenlijsten MBO-Kaart 3 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

8 4 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

9 1 Toelichting bij de tabellen 1.1 Opbouw tabellenset Bij de opzet van de tabellenset is ervoor gekozen om de gegevens te presenteren naar Hoofdstuk van het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO. Binnen een hoofdstuk zijn de tabellen geordend naar de verschillende thema s binnen een Hoofdstuk. Naast de tabellen met de uitkomsten voor ECABO als geheel en de landelijke uitkomsten (van alle opleidingen bij elkaar) zijn de uitkomsten ook uitgesplitst naar: opleidingsrichting binnen ECABO, opleiding (crebo), niveau, leerweg, geslacht, etniciteit, leeftijd, regio. De uitkomsten zijn steeds weergegeven voor de drie verschillende jaren;, en. 1.2 Kenmerken onderzoeksbestand Afbakening populatie De gegevens die worden gepresenteerd in de tabellen hebben betrekking op gediplomeerden van ECABO-opleidingen die het MBO-veld hebben verlaten (mbo-verlaters) en NIET op alle gediplomeerden van ECABO-opleidingen (zie ook paragraaf 1.1 van het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO ). Weging Op de uitkomsten van het onderzoek zijn een tweetal wegingen toegepast (zie paragraaf 1.2 van het rapport). De eerste weging heeft betrekking op de uitkomsten op het landelijke niveau (alle opleidingen bij elkaar), op basis van de verdeling van het aantal gediplomeerden naar KBB. De tweede weging heeft betrekking op de uitkomsten op het niveau van ECABO (de uitkomsten van de verschillende opleidingen bij elkaar), op basis van de verdeling van het aantal gediplomeerden naar opleidingsrichting binnen ECABO. 1.3 Coderingen Ten behoeve van de presentatie en analyse van de uitkomsten van het onderzoek wordt het onderzoeksbestand op een aantal punten ge(her)codeerd. Het gaat hierbij om de afbakening van de groep werken - doorleren, de codering van de beroepen en bedrijven, de codering van het salaris, de codering van de vervolgopleidingen en de afbakening van de regio s (CWI-districten). Afbakening werken - doorleren Bij de presentatie van de uitkomsten wordt voor verschillende thema s onderscheid gemaakt tussen afgestudeerden die zijn gaan werken en degenen die voor een vervolgopleiding hebben gekozen. De werkende schoolverlaters zijn de groep schoolverlaters die aangegeven hebben dat ze werken. Conform de definitie van het Centraal Bureau van de Statistiek worden alleen diegenen meegenomen die meer dan 12 uur werken en waarvan de voornaamste bezigheid niet studeren is. De schoolverlaters die werken en daarnaast deeltijd studeren (op het hbo) en / of een cursus volgen worden eveneens meegerekend tot de groep werkende schoolverlaters. De doorlerende schoolverlaters zijn de groep schoolverlaters die aangeven dat ze studeren (buiten het mbo-veld). Dit zijn in eerste instantie de mbo-verlaters die aangeven dat zij een voltijdsopleiding doen. Daarnaast zijn ook mbo-verlaters die aangeven dat zij werken en daarnaast 5 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

10 een duale opleiding op het hbo doen of een deeltijdopleiding op het hbo (waarvan het studeren de hoofdactiviteit is 1 ) tot de groep doorlerende mbo-verlaters gerekend. Codering beroep (beroepsprofiel) Werkende schoolverlaters hebben hun beroep kunnen opgeven samen met een omschrijving van hun werkzaamheden. Deze beroepen worden aan de hand van een overzicht van opleidingen en crebonummers per KBB gekoppeld aan een crebonummer en daarmee eveneens aan een sector, beroepsgroep etc. De op het mbo gevolgde opleidingen hebben deze kenmerken ook. Twijfelgevallen bij de codering van de beroepen worden open gelaten. De kenmerken van de beroepen en gevolgde opleidingen worden met elkaar vergeleken en ingedeeld in een van de beroepsprofielen. Hierbij komen twijfelgevallen onder het kopje onbekend terecht; daar zijn ook de cases ingedeeld waarvan het beroep ontbreekt of onduidelijk is 2. Binnen het beroepsprofiel van een opleiding onderscheiden we (standaard) de volgende categorieën: werkzaam in een beroep dat direct in het verlengde van de opleiding ligt, werkzaam in een verwant beroep op hetzelfde of op een hoger niveau dan de opleiding, werkzaam in een verwant beroep, maar op een lager niveau dan de opleiding, werkzaam in een beroep binnen het KBB, werkzaam in een beroep binnen de sector, werkzaam in een beroep buiten de sector, onbekend (beroep ontbreekt of is onduidelijk). In de rapportage Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO wordt gesproken over vier classificaties: direct in het verlengde van de opleiding, binnen het domein van het KBB (ECABO) maar niet direct in het verlengde van de opleiding, binnen het domein van de sector (Economie) maar buiten het domein van het KBB, buiten het domein van de sector (Economie). Bedrijfstakken De schoolverlaters hebben naast de naam van het bedrijf waar ze zijn gaan werken ook een omschrijving opgegeven van het soort bedrijf. Aan de hand hiervan worden de bedrijven ingedeeld in bedrijfstakken. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de Standaard BedrijfsIndeling van het CBS. Er wordt gecodeerd tot op het niveau van 3 digits (de SBI gaat tot 5 cijfers). In landelijke publicaties beperken we ons ook wel eens tot het niveau van 1 digit. Salaris Respondenten geven hun bruto salaris op, op basis van uur, week of maand. De opgegeven salarissen worden omgerekend tot het bruto salaris per maand (op basis van een 38-urige werkweek) en vervolgens ingedeeld in categorieën. Iedereen die minder dan 12 uur werkt (en dus conform de definitie van het CBS, niet tot de werkenden behoort) wordt niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde salaris. Voorts worden alleen degenen die tot de groep werkenden behoren meegenomen. Codering vervolgopleiding (vervolgopleidingsprofiel) Aan de opgegeven vervolgopleidingen wordt aan de hand van de instroomwijzer IBG en studiegids Middelbaar Beroepsonderwijs van het LDC (i.s.m. de MBO Raad) het crebo- dan wel crohonummer toegekend. Twijfelgevallen worden voorzover mogelijk opgezocht via internet. Zijn er dan nog twijfelgevallen worden deze open gelaten. Elke gevolgde opleiding heeft zijn (crebo), sector, KBB en beroepsgroep. Voor de vervolgopleidingen is dit middels het toekennen van de opleidingscodes ook voor een groot deel vast te stellen. Hierbij wordt de indeling volgens de verschillende KBB s gevolgd. Niet aan elke vervolgopleiding, zoals HEAO (is geen opleiding) kan een crebo-crohocode worden toegekend, maar in sommige gevallen is wel een sector of kbb bekend (in dit geval de sector economie). 1 Dit wordt bepaald aan de hand van de verdeling van het aantal uren per week dat de respondent aangeeft te werken dan wel te leren. 2 Zie ook Bijlage B3 in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO. 6 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

11 De kenmerken (sector etc.) van de gevolgde opleiding en de vervolgopleiding worden vervolgens met elkaar vergeleken en ingedeeld in een van de profielen. Twijfelgevallen komen onder het kopje onbekend terecht. Hierin zitten ook de cases waarvan de opleiding ontbreekt of onduidelijk is 3. Binnen het vervolgopleidingsprofiel van een opleiding onderscheiden we standaard de volgende categorieën: de vervolgopleiding ligt binnen de beroepsgroep, de vervolgopleiding ligt binnen het KBB, de vervolgopleiding ligt binnen de sector, de vervolgopleiding ligt buiten de sector, onbekend (opleiding ontbreekt of is onduidelijk). In de rapportage Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO wordt gesproken over twee classificaties: binnen het domein van de sector (Economie), buiten het domein van de sector (Economie). Afbakening regio Bij de presentatie van de uitkomsten wordt onder andere onderscheid gemaakt naar regio. Deze regio s zijn op basis van de postcodes van schoolverlaters ingedeeld conform de CWIdistrictsindeling. Deze indeling bestaan uit 6 districten: Noord, Oost, Middenwest, Noordwest, Zuidwest en Zuidoost. 1.4 Enkele algemene opmerkingen bij de tabellen Op deze plaats willen we graag ook nog een aantal algemene opmerkingen maken: 1. In een aantal gevallen zijn vragen onbeantwoord gelaten door de gediplomeerden. Voor zover deze gediplomeerden andere vragen wel hebben beantwoord, zijn de uitkomsten meegenomen. Dit kan ertoe leiden dat de totalen in de verschillende tabellen niet gelijk zijn. 2. In een aantal gevallen zijn de tabellen te groot om op één pagina te passen. In dit geval zijn de tabellen in stukken geknipt en op meerdere pagina s weergegeven. 3 Zie ook Bijlage B4 in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO. 7 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

12 8 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

13 2 Tabellen bij de Inleiding Lijst met tabellen Tabel 0.1 Respons ECABO, naar jaar Tabel 0.2 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar jaar Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau (per jaar) Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg (per jaar) Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht (per jaar) 9 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

14 10 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

15 Tabel 0.1 Respons ECABO, naar jaar uitgezet respons non-respons onbestelbaar etc Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.1 Respons ECABO, naar jaar uitgezet respons non-respons onbestelbaar etc Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.2 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar jaar aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 aantal Bron: MBO-Kaart - 11 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

16 Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg bol bbl aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg bol bbl aantal Bron: MBO-Kaart - 12 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

17 Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg bol bbl aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht man vrouw aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht man vrouw aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht man vrouw aantal Bron: MBO-Kaart - 13 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

18

19 3 Tabellen bij Hoofdstuk 2 Lijst met tabellen Tabel 2.1.1a Interne doorstroom van gediplomeerden - ECABO Tabel 2.1.1b Interne doorstroom van gediplomeerden- landelijk Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleidingsrichting (per jaar) Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) Tabel 2.1.3a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar niveau (ECABO) Tabel 2.1.3b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar niveau (landelijk) Tabel 2.1.4a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar leerweg (ECABO) Tabel 2.1.4b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar leerweg (landelijk) Tabel 2.1.5a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar geslacht (ECABO) Tabel 2.1.5b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar geslacht (landelijk) Tabel 2.1.6a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar etniciteit (ECABO) Tabel 2.1.6b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar etniciteit (landelijk) Tabel 2.1.7a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (ECABO) (per jaar) Tabel 2.1.7b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (landelijk) (per jaar) Tabel 2.2.1a-1 Bestemming MBO-verlaters - ECABO (gewogen) Tabel 2.2.1a-2 Bestemming MBO-verlaters (van opleidingen op niveau 4) - ECABO (gewogen) Tabel 2.2.1b-1 Bestemming MBO-verlaters - landelijk (gewogen) Tabel 2.2.1b-2 Bestemming MBO-verlaters (van opleidingen op niveau 4) - landelijk (gewogen) Tabel a Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleidingsrichting (per jaar) Tabel b Bestemming MBO-verlaters ECABO (van opleidingen op niveau 4), naar opleidingsrichting (per jaar) Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) Tabel 2.2.3a Bestemming MBO-verlaters, naar niveau (ECABO) Tabel 2.2.3b Bestemming MBO-verlaters, naar niveau (landelijk) Tabel 2.2.4a Bestemming MBO-verlaters, naar leerweg (ECABO) Tabel 2.2.4b Bestemming MBO-verlaters, naar leerweg (landelijk) Tabel 2.2.5a Bestemming MBO-verlaters, naar geslacht (ECABO) Tabel 2.2.5b Bestemming MBO-verlaters, naar geslacht (landelijk) Tabel 2.2.6a Bestemming MBO-verlaters, naar etniciteit (ECABO) Tabel 2.2.6b Bestemming MBO-verlaters, naar etniciteit (landelijk) Tabel 2.2.7a Bestemming MBO-verlaters, naar regio (ECABO) (per jaar) Tabel 2.2.7b Bestemming MBO-verlaters, naar regio (landelijk) (per jaar) 15 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

20 16 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

21 Tabel 2.1.1a Interne doorstroom van gediplomeerden - ECABO (ongewogen) intern doorgestroomd roc verlaten Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.1b Interne doorstroom van gediplomeerden - landelijk (ongewogen) intern doorgestroomd roc verlaten Bron: MBO-Kaart -. Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleidingsrichting intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch orde en veiligheid Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

22 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleidingsrichting intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch orde en veiligheid Bron: MBO-Kaart -. Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie commercieel directiesecretaresse/management assistent secretaresse secretarieel medewerker administratief medewerker administrateur bedrijfsadministratief medewerker boekhoudkundig medewerker commercieel medewerker marketing en communicatie Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 18 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

23 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief commercieel medewerker binnendienst commercieel administratief medewerker commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen medewerker logistiek management - material management medewerker logistiek management - fysieke distibutie logistiek medewerker material management systeem beheerder mkb medewerker beheer informatiesystemen service medewerker ICT applicatiebeheerder ICT-beheerder medewerker beheer ICT netwerkbeheerder service medewerker ICT medewerker beheer ICT ICT-beheerder applicatiebeheerder applicatieontwikkelaar netwerkbeheerder Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 19 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

24 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten juridisch orde en veiligheid sociaal juridisch medewerker - sociale zekerheid sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur beveiligingsmedewerker assistent orde en veiligheid medewerker vrede en veiligheid beveiliger coördinator beveiliging Bron: MBO-Kaart -. Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie directiesecretaresse/management assistent secretaresse secretarieel medewerker administratief medewerker secretarieel medewerker telefonist/receptionist administrateur bedrijfsadministratief medewerker Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 20 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

25 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief boekhoudkundig medewerker bedrijfsadministratief medewerker commercieel medewerker marketing en communicatie commercieel medewerker binnendienst commercieel administratief medewerker commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen medewerker logistiek management - material management medewerker logistiek management - fysieke distibutie logistiek medewerker material management logistiek medewerker fysieke distributie service medewerker ICT applicatiebeheerder ICT-beheerder medewerker beheer ICT service medewerker ICT medewerker beheer ICT ICT-beheerder applicatiebeheerder applicatieontwikkelaar Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 21 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

26 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten ICT administratief juridisch orde en veiligheid netwerkbeheerder applicatieontwikkelaar ICT-beheerder ICT-beheerder (servicedesk) netwerkbeheerder medewerker ICT sociaal juridisch medewerker - sociale zekerheid sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur administratief juridisch medewerker assistent orde en veiligheid medewerker vrede en veiligheid beveiliger coördinator beveiliging medewerker toezicht en veiligheid Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

27 Tabel 2.1.3a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar niveau (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.3b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar niveau (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

28 Tabel 2.1.4a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar leerweg (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten bol bbl bol bbl Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.4b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar leerweg (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten bol bbl bol bbl Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.5a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar geslacht (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten man vrouw man vrouw Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

29 Tabel 2.1.5b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar geslacht (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten man vrouw man vrouw Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.6a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar etniciteit (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.6b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar etniciteit (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

30 Tabel 2.1.7a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.7a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

31 Tabel 2.1.7b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.7b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

32 Tabel 2.2.1a-1 Bestemming MBO-verlaters - ECABO (gewogen) ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.1a-2 Bestemming MBO-verlaters (van opleidingen op niveau 4) - ECABO (gewogen) ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.1b-1 Bestemming MBO-verlaters - landelijk (gewogen) ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

33 Tabel 2.2.1b-2 Bestemming MBO-verlaters (van opleidingen op niveau 4) - landelijk (gewogen) ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel a Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch orde en veiligheid ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

34 Tabel a Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch orde en veiligheid ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel a Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch orde en veiligheid ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

35 Tabel b Bestemming MBO-verlaters ECABO (van opleidingen op niveau 4), naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel b Bestemming MBO-verlaters ECABO (van opleidingen op niveau 4), naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

36 Tabel b Bestemming MBO-verlaters ECABO (van opleidingen op niveau 4), naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) secretarieel bedrijfsadministratie commercieel directiesecretaresse/management assistent secretaresse secretarieel medewerker administratief medewerker administrateur bedrijfsadministratief medewerker boekhoudkundig medewerker commercieel medewerker marketing en communicatie commercieel medewerker binnendienst ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 32 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

37 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief commercieel administratief medewerker commercieel medewerker banken commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen medewerker logistiek management - material management medewerker logistiek management - fysieke distibutie logistiek medewerker material management applicatiebeheerder systeem beheerder mkb netwerkbeheerder medewerker beheer informatiesystemen service medewerker ICT applicatiebeheerder applicatieontwikkelaar ICT-beheerder medewerker beheer ICT netwerkbeheerder medewerker beheer ICT ICT-beheerder applicatiebeheerder ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 33 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

38 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) ICT administratief juridisch orde en veiligheid netwerkbeheerder sociaal juridisch medewerker - sociale zekerheid sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur beveiligingsmedewerker algemeen beveiligingsmedewerker particulier onderzoeker toezichthouder assistent orde en veiligheid medewerker vrede en veiligheid beveiliger ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) secretarieel bedrijfsadministratie directiesecretaresse/management assistent secretaresse secretarieel medewerker administratief medewerker administrateur ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 34 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

39 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief bedrijfsadministratief medewerker boekhoudkundig medewerker commercieel medewerker marketing en communicatie commercieel medewerker binnendienst commercieel administratief medewerker commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen medewerker logistiek management - material management medewerker logistiek management - fysieke distibutie medewerker beheer informatiesystemen service medewerker ICT applicatiebeheerder applicatieontwikkelaar ICT-beheerder medewerker beheer ICT netwerkbeheerder service medewerker ICT medewerker beheer ICT ICT-beheerder applicatieontwikkelaar ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 35 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

40 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) ICT administratief juridisch orde en veiligheid netwerkbeheerder sociaal juridisch medewerker - sociale zekerheid sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur administratief juridisch medewerker algemeen beveiligingsmedewerker assistent orde en veiligheid medewerker vrede en veiligheid beveiliger coördinator beveiliging ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) secretarieel directiesecretaresse/management assistent secretaresse secretarieel medewerker administratief medewerker secretarieel medewerker telefonist/receptionist ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 36 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

41 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief directiesecretaresse administrateur bedrijfsadministratief medewerker boekhoudkundig medewerker commercieel medewerker marketing en communicatie commercieel medewerker binnendienst commercieel administratief medewerker medewerker marketing en communicatie commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen medewerker logistiek management - material management medewerker logistiek management - fysieke distibutie logistiek medewerker material management logistiek medewerker fysieke distributie ICT-beheerder medewerker beheer ICT service medewerker ICT medewerker beheer ICT ICT-beheerder applicatiebeheerder ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 37 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

42 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) ICT administratief juridisch orde en veiligheid applicatieontwikkelaar netwerkbeheerder ICT-beheerder netwerkbeheerder sociaal juridisch medewerker - sociale zekerheid sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur administratief juridisch medewerker assistent orde en veiligheid medewerker vrede en veiligheid beveiliger coördinator beveiliging medewerker toezicht en veiligheid ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

43 Tabel 2.2.3a Bestemming MBO-verlaters, naar niveau (ECABO) niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

44 Tabel 2.2.3b Bestemming MBO-verlaters, naar niveau (landelijk) niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

45 Tabel 2.2.4a Bestemming MBO-verlaters, naar leerweg (ECABO) bol bbl bol bbl bol bbl ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.4b Bestemming MBO-verlaters, naar leerweg (landelijk) bol bbl bol bbl bol bbl ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

46 Tabel 2.2.5a Bestemming MBO-verlaters, naar geslacht (ECABO) man vrouw man vrouw man vrouw ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.5b Bestemming MBO-verlaters, naar geslacht (landelijk) man vrouw man vrouw man vrouw ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

47 Tabel 2.2.6a Bestemming MBO-verlaters, naar etniciteit (ECABO) allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.6b Bestemming MBO-verlaters, naar etniciteit (landelijk) allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

48 Tabel 2.2.7a Bestemming MBO-verlaters, naar regio (ECABO) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.7a Bestemming MBO-verlaters, naar regio (ECABO) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

49 Tabel 2.2.7a Bestemming MBO-verlaters, naar regio (ECABO) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.7b Bestemming MBO-verlaters, naar regio (landelijk) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

50 Tabel 2.2.7b Bestemming MBO-verlaters, naar regio (landelijk) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.7b Bestemming MBO-verlaters, naar regio (landelijk) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

51 4 Tabellen bij Hoofdstuk 3 Lijst met tabellen Tabel 3.1.1a Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden? - ECABO (gewogen) Tabel 3.1.1b Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden? - landelijk (gewogen) Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar opleidingsrichting? (per jaar) Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar opleiding (crebo)? Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar niveau? Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar leerweg? Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar geslacht? Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar etniciteit? Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar regio? (per jaar) Tabel 3.2.1a Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL)? - ECABO (gewogen) Tabel 3.2.1b Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL) - landelijk (gewogen) Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar opleidingsrichting? (per jaar) Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar opleiding (crebo)? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar niveau? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar leerweg? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar geslacht? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar etniciteit? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar leeftijd? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar regio? (per jaar) Tabel 3.3.1a Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden? - ECABO (gewogen) Tabel 3.3.1b Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden? - landelijk (gewogen) Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar opleidingsrichting? (per jaar) Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar opleiding (crebo)? Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar niveau? Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar leerweg? Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar geslacht? Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar etniciteit? Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar regio? (per jaar) 47 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart -. Tabellen en vragenlijsten.

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2005-2007 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2008, 2009 en 2010 Utrecht,

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2009, 2010 en 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011 Rapportage Gediplomeerden van het MBO van hout- en meubelopleidingen Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen de kwalificatiestructuur van de hout- en meubelbranche

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van Kenteq-opleidingen op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Colofon Uitgave Kenteq

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Centraal Arbeidsmarktregio Centraal 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Zuid-Holland-Centraal Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Noord-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

MBO-LoopbaanKaart 2009 ROC West-Brabant

MBO-LoopbaanKaart 2009 ROC West-Brabant MBO-LoopbaanKaart 2009 ROC West-Brabant Samenvattende presentatie van de uitkomsten van het onderzoek onder gediplomeerden van het MBO van ROC West-Brabant van 2008-2009 met de MBO-LoopbaanKaart 2009 Dossier

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA. De tabellen

Nadere informatie

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011)

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) In dit document vindt u het overzicht van de beroepsmatige taal- en rekenniveaus zoals deze

Nadere informatie

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4 PAARDENSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de paardensport. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers, aantal gediplomeerden

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting. De tabellen zijn

Nadere informatie

AGRARISCH ZORGBEDRIJF

AGRARISCH ZORGBEDRIJF AGRARISCH ZORGBEDRIJF Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor agrarische zorgbedrijven. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers,

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON:

Nadere informatie

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor vershandel, logistiek en transport. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck

Nadere informatie

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RN MBO Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over MBO Utrecht. De

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Arbeidsmarktrelevantie van grote MBO-opleidingen. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Arbeidsmarktrelevantie van grote MBO-opleidingen. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Arbeidsmarktrelevantie van grote MBO-opleidingen ROA Fact Sheet ROA-F-2013/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ROA Research Centre For

Nadere informatie

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Statistische Bijlage Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2006

Statistische Bijlage Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2006 Statistische Bijlage Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2006 ROA-R-2007/3B Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04EU ROC Kop v Noord-Holland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Kop v Noord-Holland.

Nadere informatie

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PL ROC Leeuwenborgh MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de bloemen- en groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt 12 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2007-2008 door Mike van Mechelen, Huub Verijdt Colofon Datum aanmaak Versie Status Kenmerk Bestand Datum bijstellen Auteur 1.0 Officieel Februari 2008 Mike van

Nadere informatie

SERVICE MEDEWERKER ICT

SERVICE MEDEWERKER ICT SERVICE MEDEWERKER ICT EINDTERMEN VANAF 2003/2004 Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2010-2015 Colofon Status Auteurs Definitief ECABO: Mike van Mechelen, Huub Verijdt M.m.v. Etil, Maastricht ECABO 2011 Overname voor eigen gebruik is toegestaan

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013 Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013 Alle Sectoren Alle Sectoren CIOS Sport- en Bewegingsbegeleider 2 Dansleider 3 Sport- en Bewegingsleider 3 Sport- en Bewegingscoördinator 4 Handel Verkoper

Nadere informatie

25LN ID College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LN ID College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LN ID College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ID College. De tabellen

Nadere informatie

Dierenhouderij en -verzorging

Dierenhouderij en -verzorging Dierenhouderij en -verzorging Onderwijs 2012-2013 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de dierenhouderij en -verzorging. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Nadere informatie

ASSISTENT BEDRIJFSARCHIVARIS

ASSISTENT BEDRIJFSARCHIVARIS ASSISTENT BEDRIJFSARCHIVARIS EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens

Nadere informatie

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten Schoolverlatersonderzoek MBO Inzicht in het extern rendement Gericht werken aan kwaliteitsbeleid SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma

Nadere informatie

Bijlage 1 CWI-districten

Bijlage 1 CWI-districten Bijlage 1 CWI-districten DIJK12 Beleidsonderzoek november 2007 77 DIJK12 Beleidsonderzoek november 2007 78 CWI-district Noord Tabel 42 Aantal leerlingen 1 2006/2007 en leerbedrijven 2007 in CWI-district

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 28DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC de Leijgraaf.

Nadere informatie

MEDEWERKER BEHEER ICT

MEDEWERKER BEHEER ICT MEDEWERKER BEHEER ICT EINDTERMEN VANAF 2003/2004 Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: Kenniscentrum

Nadere informatie

MEDEWERKER VREDE EN VEILIGHEID

MEDEWERKER VREDE EN VEILIGHEID MEDEWERKER VREDE EN VEILIGHEID EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.02.2003 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Drs. L.M.J. Römkens

Nadere informatie

APPLICATIEONTWIKKELAAR

APPLICATIEONTWIKKELAAR APPLICATIEONTWIKKELAAR EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 25PM ROC A12 MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC A12.

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo

kengetallen vmbo mbo Ad hbo ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo Odile Sondermeijer april 2011 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het voortgezet onderwijs 5 1.1 Het vmbo 5 1.2 Leerlingen vmbo sector economie

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PM ROC A12. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PM ROC A12 MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC A12.

Nadere informatie

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2014

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2014 Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2014 Alle Sectoren Alle Sectoren CIOS Sport- en Bewegingsbegeleider 2 Dansleider 3 Sport- en Bewegingsleider 3 Sport- en Bewegingscoördinator 4 Handel Verkoper

Nadere informatie

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC van Flevoland.

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek MBO. Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten.

Schoolverlatersonderzoek MBO. Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten. Schoolverlatersonderzoek MBO BO Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten. Inleiding Sinds 1995 voeren wij jaarlijks voor ROC s, AOC s en vakscholen

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2004-2005. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2004-2005. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt 12 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs door Mike van Mechelen, Huub Verijdt Colofon Datum aanmaak Versie Status Kenmerk Bestand Datum bijstellen Auteur 1 oktober 2004 1.0 Officieel Mike van Mechelen,

Nadere informatie

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PN ROC Nijmegen eo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting.

Nadere informatie