Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO"

Transcriptie

1 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

2

3 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten Toppen Onderzoek & Beleid bv December 2007

4

5 Voorwoord Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ECABO heeft Toppen Onderzoek & Beleid bv verzocht om nader in te zoomen op de positie van deelnemers met een ECABO-opleiding op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs, wat geresulteerd heeft in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO van december In voorliggende Tabellenbijlage vindt u de tabellen die ten grondslag liggen aan de analyses zoals deze gepresenteerd zijn in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO van december De informatie over de gediplomeerde deelnemers van ECABO-opleidingen is verkregen uit het onderzoek met de MBO-Kaart dat jaarlijks door Toppen Onderzoek & Beleid bv te Utrecht wordt uitgevoerd in opdracht van roc s in Nederland. Bij het onderzoek met de MBO-Kaart wordt onderzocht wat de uitstroompositie is van gediplomeerden van het roc ongeveer een half jaar na afstuderen. Dit onderzoek wordt al gedurende een groot aantal jaren uitgevoerd. Het onderzoek is binnen ons bureau uitgevoerd door Sonja van der Neut. Mochten er vragen of opmerkingen zijn bij dit Tabellenboek, dan kunt u contact met haar opnemen. Toppen Onderzoek & Beleid bv Drs. J.C. Toppen 1 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

6 2 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

7 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inhoudsopgave 5 1 Toelichting bij de tabellen Opbouw tabellenset Kenmerken onderzoeksbestand Coderingen Algemene opmerkingen bij de tabellen 9 2 Tabellen bij de Inleiding 15 3 Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Vragenlijsten MBO-Kaart 3 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

8 4 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

9 1 Toelichting bij de tabellen 1.1 Opbouw tabellenset Bij de opzet van de tabellenset is ervoor gekozen om de gegevens te presenteren naar Hoofdstuk van het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO. Binnen een hoofdstuk zijn de tabellen geordend naar de verschillende thema s binnen een Hoofdstuk. Naast de tabellen met de uitkomsten voor ECABO als geheel en de landelijke uitkomsten (van alle opleidingen bij elkaar) zijn de uitkomsten ook uitgesplitst naar: opleidingsrichting binnen ECABO, opleiding (crebo), niveau, leerweg, geslacht, etniciteit, leeftijd, regio. De uitkomsten zijn steeds weergegeven voor de drie verschillende jaren;, en. 1.2 Kenmerken onderzoeksbestand Afbakening populatie De gegevens die worden gepresenteerd in de tabellen hebben betrekking op gediplomeerden van ECABO-opleidingen die het MBO-veld hebben verlaten (mbo-verlaters) en NIET op alle gediplomeerden van ECABO-opleidingen (zie ook paragraaf 1.1 van het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO ). Weging Op de uitkomsten van het onderzoek zijn een tweetal wegingen toegepast (zie paragraaf 1.2 van het rapport). De eerste weging heeft betrekking op de uitkomsten op het landelijke niveau (alle opleidingen bij elkaar), op basis van de verdeling van het aantal gediplomeerden naar KBB. De tweede weging heeft betrekking op de uitkomsten op het niveau van ECABO (de uitkomsten van de verschillende opleidingen bij elkaar), op basis van de verdeling van het aantal gediplomeerden naar opleidingsrichting binnen ECABO. 1.3 Coderingen Ten behoeve van de presentatie en analyse van de uitkomsten van het onderzoek wordt het onderzoeksbestand op een aantal punten ge(her)codeerd. Het gaat hierbij om de afbakening van de groep werken - doorleren, de codering van de beroepen en bedrijven, de codering van het salaris, de codering van de vervolgopleidingen en de afbakening van de regio s (CWI-districten). Afbakening werken - doorleren Bij de presentatie van de uitkomsten wordt voor verschillende thema s onderscheid gemaakt tussen afgestudeerden die zijn gaan werken en degenen die voor een vervolgopleiding hebben gekozen. De werkende schoolverlaters zijn de groep schoolverlaters die aangegeven hebben dat ze werken. Conform de definitie van het Centraal Bureau van de Statistiek worden alleen diegenen meegenomen die meer dan 12 uur werken en waarvan de voornaamste bezigheid niet studeren is. De schoolverlaters die werken en daarnaast deeltijd studeren (op het hbo) en / of een cursus volgen worden eveneens meegerekend tot de groep werkende schoolverlaters. De doorlerende schoolverlaters zijn de groep schoolverlaters die aangeven dat ze studeren (buiten het mbo-veld). Dit zijn in eerste instantie de mbo-verlaters die aangeven dat zij een voltijdsopleiding doen. Daarnaast zijn ook mbo-verlaters die aangeven dat zij werken en daarnaast 5 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

10 een duale opleiding op het hbo doen of een deeltijdopleiding op het hbo (waarvan het studeren de hoofdactiviteit is 1 ) tot de groep doorlerende mbo-verlaters gerekend. Codering beroep (beroepsprofiel) Werkende schoolverlaters hebben hun beroep kunnen opgeven samen met een omschrijving van hun werkzaamheden. Deze beroepen worden aan de hand van een overzicht van opleidingen en crebonummers per KBB gekoppeld aan een crebonummer en daarmee eveneens aan een sector, beroepsgroep etc. De op het mbo gevolgde opleidingen hebben deze kenmerken ook. Twijfelgevallen bij de codering van de beroepen worden open gelaten. De kenmerken van de beroepen en gevolgde opleidingen worden met elkaar vergeleken en ingedeeld in een van de beroepsprofielen. Hierbij komen twijfelgevallen onder het kopje onbekend terecht; daar zijn ook de cases ingedeeld waarvan het beroep ontbreekt of onduidelijk is 2. Binnen het beroepsprofiel van een opleiding onderscheiden we (standaard) de volgende categorieën: werkzaam in een beroep dat direct in het verlengde van de opleiding ligt, werkzaam in een verwant beroep op hetzelfde of op een hoger niveau dan de opleiding, werkzaam in een verwant beroep, maar op een lager niveau dan de opleiding, werkzaam in een beroep binnen het KBB, werkzaam in een beroep binnen de sector, werkzaam in een beroep buiten de sector, onbekend (beroep ontbreekt of is onduidelijk). In de rapportage Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO wordt gesproken over vier classificaties: direct in het verlengde van de opleiding, binnen het domein van het KBB (ECABO) maar niet direct in het verlengde van de opleiding, binnen het domein van de sector (Economie) maar buiten het domein van het KBB, buiten het domein van de sector (Economie). Bedrijfstakken De schoolverlaters hebben naast de naam van het bedrijf waar ze zijn gaan werken ook een omschrijving opgegeven van het soort bedrijf. Aan de hand hiervan worden de bedrijven ingedeeld in bedrijfstakken. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de Standaard BedrijfsIndeling van het CBS. Er wordt gecodeerd tot op het niveau van 3 digits (de SBI gaat tot 5 cijfers). In landelijke publicaties beperken we ons ook wel eens tot het niveau van 1 digit. Salaris Respondenten geven hun bruto salaris op, op basis van uur, week of maand. De opgegeven salarissen worden omgerekend tot het bruto salaris per maand (op basis van een 38-urige werkweek) en vervolgens ingedeeld in categorieën. Iedereen die minder dan 12 uur werkt (en dus conform de definitie van het CBS, niet tot de werkenden behoort) wordt niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde salaris. Voorts worden alleen degenen die tot de groep werkenden behoren meegenomen. Codering vervolgopleiding (vervolgopleidingsprofiel) Aan de opgegeven vervolgopleidingen wordt aan de hand van de instroomwijzer IBG en studiegids Middelbaar Beroepsonderwijs van het LDC (i.s.m. de MBO Raad) het crebo- dan wel crohonummer toegekend. Twijfelgevallen worden voorzover mogelijk opgezocht via internet. Zijn er dan nog twijfelgevallen worden deze open gelaten. Elke gevolgde opleiding heeft zijn (crebo), sector, KBB en beroepsgroep. Voor de vervolgopleidingen is dit middels het toekennen van de opleidingscodes ook voor een groot deel vast te stellen. Hierbij wordt de indeling volgens de verschillende KBB s gevolgd. Niet aan elke vervolgopleiding, zoals HEAO (is geen opleiding) kan een crebo-crohocode worden toegekend, maar in sommige gevallen is wel een sector of kbb bekend (in dit geval de sector economie). 1 Dit wordt bepaald aan de hand van de verdeling van het aantal uren per week dat de respondent aangeeft te werken dan wel te leren. 2 Zie ook Bijlage B3 in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO. 6 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

11 De kenmerken (sector etc.) van de gevolgde opleiding en de vervolgopleiding worden vervolgens met elkaar vergeleken en ingedeeld in een van de profielen. Twijfelgevallen komen onder het kopje onbekend terecht. Hierin zitten ook de cases waarvan de opleiding ontbreekt of onduidelijk is 3. Binnen het vervolgopleidingsprofiel van een opleiding onderscheiden we standaard de volgende categorieën: de vervolgopleiding ligt binnen de beroepsgroep, de vervolgopleiding ligt binnen het KBB, de vervolgopleiding ligt binnen de sector, de vervolgopleiding ligt buiten de sector, onbekend (opleiding ontbreekt of is onduidelijk). In de rapportage Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO wordt gesproken over twee classificaties: binnen het domein van de sector (Economie), buiten het domein van de sector (Economie). Afbakening regio Bij de presentatie van de uitkomsten wordt onder andere onderscheid gemaakt naar regio. Deze regio s zijn op basis van de postcodes van schoolverlaters ingedeeld conform de CWIdistrictsindeling. Deze indeling bestaan uit 6 districten: Noord, Oost, Middenwest, Noordwest, Zuidwest en Zuidoost. 1.4 Enkele algemene opmerkingen bij de tabellen Op deze plaats willen we graag ook nog een aantal algemene opmerkingen maken: 1. In een aantal gevallen zijn vragen onbeantwoord gelaten door de gediplomeerden. Voor zover deze gediplomeerden andere vragen wel hebben beantwoord, zijn de uitkomsten meegenomen. Dit kan ertoe leiden dat de totalen in de verschillende tabellen niet gelijk zijn. 2. In een aantal gevallen zijn de tabellen te groot om op één pagina te passen. In dit geval zijn de tabellen in stukken geknipt en op meerdere pagina s weergegeven. 3 Zie ook Bijlage B4 in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO. 7 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

12 8 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

13 2 Tabellen bij de Inleiding Lijst met tabellen Tabel 0.1 Respons ECABO, naar jaar Tabel 0.2 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar jaar Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau (per jaar) Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg (per jaar) Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht (per jaar) 9 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

14 10 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

15 Tabel 0.1 Respons ECABO, naar jaar uitgezet respons non-respons onbestelbaar etc Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.1 Respons ECABO, naar jaar uitgezet respons non-respons onbestelbaar etc Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.2 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar jaar aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 aantal Bron: MBO-Kaart - 11 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

16 Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg bol bbl aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg bol bbl aantal Bron: MBO-Kaart - 12 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

17 Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg bol bbl aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht man vrouw aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht man vrouw aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht man vrouw aantal Bron: MBO-Kaart - 13 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

18

19 3 Tabellen bij Hoofdstuk 2 Lijst met tabellen Tabel 2.1.1a Interne doorstroom van gediplomeerden - ECABO Tabel 2.1.1b Interne doorstroom van gediplomeerden- landelijk Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleidingsrichting (per jaar) Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) Tabel 2.1.3a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar niveau (ECABO) Tabel 2.1.3b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar niveau (landelijk) Tabel 2.1.4a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar leerweg (ECABO) Tabel 2.1.4b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar leerweg (landelijk) Tabel 2.1.5a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar geslacht (ECABO) Tabel 2.1.5b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar geslacht (landelijk) Tabel 2.1.6a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar etniciteit (ECABO) Tabel 2.1.6b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar etniciteit (landelijk) Tabel 2.1.7a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (ECABO) (per jaar) Tabel 2.1.7b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (landelijk) (per jaar) Tabel 2.2.1a-1 Bestemming MBO-verlaters - ECABO (gewogen) Tabel 2.2.1a-2 Bestemming MBO-verlaters (van opleidingen op niveau 4) - ECABO (gewogen) Tabel 2.2.1b-1 Bestemming MBO-verlaters - landelijk (gewogen) Tabel 2.2.1b-2 Bestemming MBO-verlaters (van opleidingen op niveau 4) - landelijk (gewogen) Tabel a Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleidingsrichting (per jaar) Tabel b Bestemming MBO-verlaters ECABO (van opleidingen op niveau 4), naar opleidingsrichting (per jaar) Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) Tabel 2.2.3a Bestemming MBO-verlaters, naar niveau (ECABO) Tabel 2.2.3b Bestemming MBO-verlaters, naar niveau (landelijk) Tabel 2.2.4a Bestemming MBO-verlaters, naar leerweg (ECABO) Tabel 2.2.4b Bestemming MBO-verlaters, naar leerweg (landelijk) Tabel 2.2.5a Bestemming MBO-verlaters, naar geslacht (ECABO) Tabel 2.2.5b Bestemming MBO-verlaters, naar geslacht (landelijk) Tabel 2.2.6a Bestemming MBO-verlaters, naar etniciteit (ECABO) Tabel 2.2.6b Bestemming MBO-verlaters, naar etniciteit (landelijk) Tabel 2.2.7a Bestemming MBO-verlaters, naar regio (ECABO) (per jaar) Tabel 2.2.7b Bestemming MBO-verlaters, naar regio (landelijk) (per jaar) 15 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

20 16 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

21 Tabel 2.1.1a Interne doorstroom van gediplomeerden - ECABO (ongewogen) intern doorgestroomd roc verlaten Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.1b Interne doorstroom van gediplomeerden - landelijk (ongewogen) intern doorgestroomd roc verlaten Bron: MBO-Kaart -. Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleidingsrichting intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch orde en veiligheid Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

22 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleidingsrichting intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch orde en veiligheid Bron: MBO-Kaart -. Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie commercieel directiesecretaresse/management assistent secretaresse secretarieel medewerker administratief medewerker administrateur bedrijfsadministratief medewerker boekhoudkundig medewerker commercieel medewerker marketing en communicatie Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 18 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

23 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief commercieel medewerker binnendienst commercieel administratief medewerker commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen medewerker logistiek management - material management medewerker logistiek management - fysieke distibutie logistiek medewerker material management systeem beheerder mkb medewerker beheer informatiesystemen service medewerker ICT applicatiebeheerder ICT-beheerder medewerker beheer ICT netwerkbeheerder service medewerker ICT medewerker beheer ICT ICT-beheerder applicatiebeheerder applicatieontwikkelaar netwerkbeheerder Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 19 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

24 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten juridisch orde en veiligheid sociaal juridisch medewerker - sociale zekerheid sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur beveiligingsmedewerker assistent orde en veiligheid medewerker vrede en veiligheid beveiliger coördinator beveiliging Bron: MBO-Kaart -. Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie directiesecretaresse/management assistent secretaresse secretarieel medewerker administratief medewerker secretarieel medewerker telefonist/receptionist administrateur bedrijfsadministratief medewerker Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 20 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

25 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief boekhoudkundig medewerker bedrijfsadministratief medewerker commercieel medewerker marketing en communicatie commercieel medewerker binnendienst commercieel administratief medewerker commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen medewerker logistiek management - material management medewerker logistiek management - fysieke distibutie logistiek medewerker material management logistiek medewerker fysieke distributie service medewerker ICT applicatiebeheerder ICT-beheerder medewerker beheer ICT service medewerker ICT medewerker beheer ICT ICT-beheerder applicatiebeheerder applicatieontwikkelaar Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 21 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

26 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten ICT administratief juridisch orde en veiligheid netwerkbeheerder applicatieontwikkelaar ICT-beheerder ICT-beheerder (servicedesk) netwerkbeheerder medewerker ICT sociaal juridisch medewerker - sociale zekerheid sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur administratief juridisch medewerker assistent orde en veiligheid medewerker vrede en veiligheid beveiliger coördinator beveiliging medewerker toezicht en veiligheid Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

27 Tabel 2.1.3a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar niveau (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.3b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar niveau (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

28 Tabel 2.1.4a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar leerweg (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten bol bbl bol bbl Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.4b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar leerweg (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten bol bbl bol bbl Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.5a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar geslacht (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten man vrouw man vrouw Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

29 Tabel 2.1.5b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar geslacht (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten man vrouw man vrouw Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.6a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar etniciteit (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.6b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar etniciteit (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

30 Tabel 2.1.7a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.7a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (ECABO) intern doorgestroomd roc verlaten Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

31 Tabel 2.1.7b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.7b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (landelijk) intern doorgestroomd roc verlaten Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

32 Tabel 2.2.1a-1 Bestemming MBO-verlaters - ECABO (gewogen) ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.1a-2 Bestemming MBO-verlaters (van opleidingen op niveau 4) - ECABO (gewogen) ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.1b-1 Bestemming MBO-verlaters - landelijk (gewogen) ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

33 Tabel 2.2.1b-2 Bestemming MBO-verlaters (van opleidingen op niveau 4) - landelijk (gewogen) ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel a Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch orde en veiligheid ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

34 Tabel a Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch orde en veiligheid ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel a Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch orde en veiligheid ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

35 Tabel b Bestemming MBO-verlaters ECABO (van opleidingen op niveau 4), naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel b Bestemming MBO-verlaters ECABO (van opleidingen op niveau 4), naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

36 Tabel b Bestemming MBO-verlaters ECABO (van opleidingen op niveau 4), naar opleidingsrichting secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief juridisch ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) secretarieel bedrijfsadministratie commercieel directiesecretaresse/management assistent secretaresse secretarieel medewerker administratief medewerker administrateur bedrijfsadministratief medewerker boekhoudkundig medewerker commercieel medewerker marketing en communicatie commercieel medewerker binnendienst ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 32 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

37 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief commercieel administratief medewerker commercieel medewerker banken commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen medewerker logistiek management - material management medewerker logistiek management - fysieke distibutie logistiek medewerker material management applicatiebeheerder systeem beheerder mkb netwerkbeheerder medewerker beheer informatiesystemen service medewerker ICT applicatiebeheerder applicatieontwikkelaar ICT-beheerder medewerker beheer ICT netwerkbeheerder medewerker beheer ICT ICT-beheerder applicatiebeheerder ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 33 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

38 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) ICT administratief juridisch orde en veiligheid netwerkbeheerder sociaal juridisch medewerker - sociale zekerheid sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur beveiligingsmedewerker algemeen beveiligingsmedewerker particulier onderzoeker toezichthouder assistent orde en veiligheid medewerker vrede en veiligheid beveiliger ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) secretarieel bedrijfsadministratie directiesecretaresse/management assistent secretaresse secretarieel medewerker administratief medewerker administrateur ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 34 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

39 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief bedrijfsadministratief medewerker boekhoudkundig medewerker commercieel medewerker marketing en communicatie commercieel medewerker binnendienst commercieel administratief medewerker commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen medewerker logistiek management - material management medewerker logistiek management - fysieke distibutie medewerker beheer informatiesystemen service medewerker ICT applicatiebeheerder applicatieontwikkelaar ICT-beheerder medewerker beheer ICT netwerkbeheerder service medewerker ICT medewerker beheer ICT ICT-beheerder applicatieontwikkelaar ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 35 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

40 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) ICT administratief juridisch orde en veiligheid netwerkbeheerder sociaal juridisch medewerker - sociale zekerheid sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur administratief juridisch medewerker algemeen beveiligingsmedewerker assistent orde en veiligheid medewerker vrede en veiligheid beveiliger coördinator beveiliging ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) secretarieel directiesecretaresse/management assistent secretaresse secretarieel medewerker administratief medewerker secretarieel medewerker telefonist/receptionist ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 36 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

41 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek ICT administratief directiesecretaresse administrateur bedrijfsadministratief medewerker boekhoudkundig medewerker commercieel medewerker marketing en communicatie commercieel medewerker binnendienst commercieel administratief medewerker medewerker marketing en communicatie commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen medewerker logistiek management - material management medewerker logistiek management - fysieke distibutie logistiek medewerker material management logistiek medewerker fysieke distributie ICT-beheerder medewerker beheer ICT service medewerker ICT medewerker beheer ICT ICT-beheerder applicatiebeheerder ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 37 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

42 Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) ICT administratief juridisch orde en veiligheid applicatieontwikkelaar netwerkbeheerder ICT-beheerder netwerkbeheerder sociaal juridisch medewerker - sociale zekerheid sociaal juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk administratief juridisch medewerker-openbaar bestuur administratief juridisch medewerker assistent orde en veiligheid medewerker vrede en veiligheid beveiliger coördinator beveiliging medewerker toezicht en veiligheid ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

43 Tabel 2.2.3a Bestemming MBO-verlaters, naar niveau (ECABO) niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

44 Tabel 2.2.3b Bestemming MBO-verlaters, naar niveau (landelijk) niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

45 Tabel 2.2.4a Bestemming MBO-verlaters, naar leerweg (ECABO) bol bbl bol bbl bol bbl ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.4b Bestemming MBO-verlaters, naar leerweg (landelijk) bol bbl bol bbl bol bbl ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

46 Tabel 2.2.5a Bestemming MBO-verlaters, naar geslacht (ECABO) man vrouw man vrouw man vrouw ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.5b Bestemming MBO-verlaters, naar geslacht (landelijk) man vrouw man vrouw man vrouw ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

47 Tabel 2.2.6a Bestemming MBO-verlaters, naar etniciteit (ECABO) allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.6b Bestemming MBO-verlaters, naar etniciteit (landelijk) allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon allochtoon autochtoon ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

48 Tabel 2.2.7a Bestemming MBO-verlaters, naar regio (ECABO) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.7a Bestemming MBO-verlaters, naar regio (ECABO) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

49 Tabel 2.2.7a Bestemming MBO-verlaters, naar regio (ECABO) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.7b Bestemming MBO-verlaters, naar regio (landelijk) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

50 Tabel 2.2.7b Bestemming MBO-verlaters, naar regio (landelijk) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.2.7b Bestemming MBO-verlaters, naar regio (landelijk) Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost ik werk ik werk en volg een opleiding ik volg een opleiding ik ben werkloos ik doe iets anders Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

51 4 Tabellen bij Hoofdstuk 3 Lijst met tabellen Tabel 3.1.1a Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden? - ECABO (gewogen) Tabel 3.1.1b Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden? - landelijk (gewogen) Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar opleidingsrichting? (per jaar) Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar opleiding (crebo)? Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar niveau? Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar leerweg? Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar geslacht? Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar etniciteit? Tabel Hoeveel maanden zitten er tussen het moment van diplomering en de eerste aanstelling van gediplomeerden, naar regio? (per jaar) Tabel 3.2.1a Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL)? - ECABO (gewogen) Tabel 3.2.1b Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL) - landelijk (gewogen) Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar opleidingsrichting? (per jaar) Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar opleiding (crebo)? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar niveau? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar leerweg? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar geslacht? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar etniciteit? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar leeftijd? Tabel Werken gediplomeerden bij bedrijven waar zij bpv hebben gehad (BOL) of tijdens de studie gewerkt hebben (BBL), naar regio? (per jaar) Tabel 3.3.1a Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden? - ECABO (gewogen) Tabel 3.3.1b Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden? - landelijk (gewogen) Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar opleidingsrichting? (per jaar) Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar opleiding (crebo)? Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar niveau? Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar leerweg? Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar geslacht? Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar etniciteit? Tabel Wat voor aanstelling hebben werkende gediplomeerden, naar regio? (per jaar) 47 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart -. Tabellen en vragenlijsten.

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2005-2007 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2002-2004 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2008, 2009 en 2010 Utrecht,

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2009, 2010 en 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011 Rapportage Gediplomeerden van het MBO van hout- en meubelopleidingen Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen de kwalificatiestructuur van de hout- en meubelbranche

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Flevoland

Arbeidsmarktregio Flevoland Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van Kenteq-opleidingen op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Colofon Uitgave Kenteq

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio HelmondDe Peel 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Zuid-Holland-Centraal Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio West-Brabant

Arbeidsmarktregio West-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio WestBrabant 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio WestBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Haaglanden, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Centraal Arbeidsmarktregio Centraal 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuidoost-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuidoost-Brabant ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet REGIOSHEET Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 211 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Midden-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Haaglanden Nederland ECABO domein, mbo niveau Haaglanden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Twente Nederland ECABO domein, mbo niveau Twente ECABO domein, mbo niveau Twente:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 West-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau West-Brabant ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Noord-Holland Noord Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Holland Noord ECABO

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m maart Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Gelderland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Food Valley

Arbeidsmarktregio Food Valley Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio ZuidGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZuidGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Flevoland Nederland ECABO domein, mbo niveau Flevoland ECABO domein, mbo niveau Flevoland:

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau Friesland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Helmond-De Peel Nederland ECABO domein, mbo niveau Helmond-De Peel ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Noord-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein, mbo

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio 215 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig regiosheets

Nadere informatie