kengetallen vmbo mbo Ad hbo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kengetallen vmbo mbo Ad hbo"

Transcriptie

1 ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo Odile Sondermeijer april

2 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het voortgezet onderwijs Het vmbo Leerlingen vmbo sector economie Diploma s in het vmbo Van vmbo naar vervolgopleiding Doorstroom van vmbo naar havo Doorstroom van vmbo naar mbo 8 2 Instroom mbo opleidingen ECABO 10 3 Deelnemers mbo en ECABO Verdeling deelnemers naar leerweg en niveau 11 4 Gediplomeerden van ECABO opleidingen 12 5 Doorstroom van mbo naar hbo Keuze hbo vervolgopleiding 16 6 De Ad Instromers in de Ad opleidingen Gediplomeerden van Ad-opleidingen 19 7 Hbo Studenten in het hbo Instroom hbo opleidingen ECABO domein 21 8 Diplomarendement in het heo 22 Bijlage 2

3 Inleiding De instroom, doorstroom en uitstroom van vmbo, mbo, Ad en hbo in het ECABO domein zijn de onderwerpen van deze rapportage. De hoofdstukken geven antwoord op o.a. de volgende vragen: Met welke groepen deelnemers heeft het vmbo, mbo, de Ad en het hbo in het ECABO domein te maken? Hoeveel gediplomeerden stromen jaarlijks vanuit deze opleidingen in op de arbeidsmarkt? Hoe is de doorstroom tussen de verschillende opleidingen? Het eerste hoofdstuk gaat in op het voortgezet onderwijs. Aan bod komen de verdeling van leerlingen tussen vmbo, havo en vwo, en de relevante stromen van vmbo naar mbo en van vmbo naar havo. Het mbo is het onderwerp in de hoofdstukken 2, 3 en 4. Het betreft hier de ontwikkeling van deelnemersaantallen en het aantal behaalde diploma s. De doorstroom naar het hbo wordt besproken in hoofdstuk 5. Instroom en diploma s aan de hbo- en Ad-opleidingen in het ECABO domein worden gepresenteerd in de hoofdstukken 6 en 7. Het laatste hoofdstuk vergelijkt het rendement in het hbo van studenten die afkomstig zijn van de havo met het rendement van studenten met een vooropleiding in het mbo. In de bijlage is een selectie van tabellen opgenomen waarop de figuren in dit rapport zijn gebaseerd. 3

4 Samenvatting vmbo mbo Ad hbo In het schooljaar volgt 22% van de leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs een opleiding aan het vmbo. Dit zijn er Hiervan volgt ruim een derde (37%) de theoretische leerweg. De grootste sector in het vmbo is de sector zorg en welzijn ( leerlingen), daarna volgt de sector economie met leerlingen. In het schooljaar behalen leerlingen in de sector economie een diploma. Steeds meer jongeren schrijven zich - na diplomering - in voor een vervolgopleiding. Driekwart van hen kiest voor een BOL opleiding in het mbo, een vijfde deel voor de havo. Ook het aandeel doorstromers naar de havo stijgt. In totaal zijn er in het schooljaar ruim deelnemers aan ECABOopleidingen. Ruim de helft van hen heeft een diploma van het vmbo. In vergelijking met het gehele mbo heeft ECABO meer deelnemers in de opleidingen op niveau 4 en minder op niveau 3. De kwalificatierichting ICT heeft verreweg de meeste deelnemers (20.340), daarna volgen Financiële Beroepen en Commercieel (beide ongeveer deelnemers). Het aantal deelnemers Bank- en verzekeringswezen is ten opzichte van het vorige jaar sterk gedaald. Ruim leerlingen halen in 2010 een diploma. Vanaf 2008 stijgt het aantal gediplomeerden. Vooral het aantal gediplomeerden van de opleidingen op niveau 3 neemt toe. 57% van de gediplomeerden van niveau 4 opleidingen ECABO stroomt door naar het hbo. Er zijn dertien Ad opleidingen in het verlengde van ECABO-opleidingen. In totaal hebben zich bijna 500 studenten ingeschreven aan deze Ad s. Het zijn opleidingen met relatief weinig studenten. In het schooljaar heeft de Ad Small business en retail management de meeste nieuwe instromers. Daarna volgen de Ad s Accountancy, Personeel en arbeid en Eventmanager. Ruim de helft van de instromers heeft een diploma van een mbo opleiding in de sector economie. Eén op de zes komt van de havo. Het aantal studenten in het hbo stijgt nog steeds. In volgen studenten een opleiding in het hbo. Het hoger economisch onderwijs is met studenten verreweg de grootste sector. Ook hier is er jaar op jaar een toenemend aantal studenten. Van de nieuwe instroom in het heo heeft 30 procent een mbo opleiding gevolgd en 44 procent is in het bezit van een havo diploma. De bachelor Commerciële economie heeft met een jaarlijks instroom van studenten het grootste aantal studenten. Per opleiding verschilt het diplomarendement, gezien de vooropleiding van de student. Bij twaalf van de zestien hbo opleidingen in het ECABO-domein is het rendement onder mbo gediplomeerden hoger dan onder de havo-gediplomeerden. 1 Cijfers van zijn nog niet beschikbaar 4

5 1. Het voortgezet onderwijs In het schooljaar bezoeken leerlingen het voortgezet onderwijs. Dit aantal is licht gestegen ten opzichte van het vorige schooljaar. Figuur 1.1 Verdeling leerlingen voortgezet onderwijs, % 18% 41% algemeen leerjaar praktijkonderwijs vmbo havo vwo 22% 3% Bron: CBS, 2011 In totaal zitten er in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs bijna leerlingen. Na de eerste twee of drie jaren maken leerlingen de keus voor een vervolgopleiding havo, vwo of vmbo. De meeste leerlingen zitten in het derde of vierde jaar van het vmbo ( ), gevolgd door het vwo ( leerlingen) en de havo ( leerlingen). In het schooljaar volgen leerlingen praktijkonderwijs. 1.1 Het vmbo Als onderwijsvorm bestaat het vmbo nu ruim tien jaar. De vierjarige opleiding is gesplitst in een onderen bovenbouw. De scheiding is na het tweede leerjaar. Vmbo-leerlingen kiezen aan het einde van dit tweede leerjaar voor een leerweg en een sector. Er zijn vier leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg de kaderberoepsgerichte leerweg de gemengde leerweg de theoretische leerweg Elke leerweg biedt andere doorstroommogelijkheden naar het mbo. Als algemene regel geldt dat de basisberoepsgerichte leerweg opleidt op naar mbo-opleidingen op niveau 2 en de overige leerwegen leerlingen voorbereiden op mbo-opleidingen op niveau 3 en 4. Behalve een leerweg kiezen vmbo leerlingen ook voor één van de vier sectoren: techniek, economie, zorg & welzijn en landbouw. Binnen de theoretische leerweg is het niet verplicht om voor een sector te kiezen. 5

6 Figuur 1.2 Vmbo leerlingen naar leerweg, % 37% theoretische leerweg gemengde leerweg 27% 12% kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg Bron: CBS, 2011 Ruim een derde van de leerlingen kiest voor de theoretische leerweg. Samen met de leerlingen van de gemengde leerweg zijn zij na diplomering gekwalificeerd voor de mbo-niveaus 3 en 4. Het aandeel van de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen is ongeveer gelijk, rond een kwart van het totale aantal. 1.2 Leerlingen vmbo sector economie In de bovenbouw van het vmbo kiezen leerlingen ook een sector. Dit geldt niet voor de leerlingen die de theoretische leerweg volgen. Figuur 1.3 Leerlingen vmbo naar sector en leerweg, gemengde lw kaderberoepsger lw basisberoepsger lw 0 economie techniek zorg en welz landbouw combinatie Bron: CBS, 2011 Omdat leerlingen in de theoretische leerweg niet in deze grafiek zijn opgenomen, heeft de kaderberoepsgerichte leerweg hier het grootste aantal leerlingen. In totaal volgen leerlingen in het vmbo in de bovenbouw een opleiding in de sector economie. In de sector zorg en welzijn zijn dit er en in de techniek De sector landbouw heeft minder leerlingen, in totaal bijna In vergelijking met de autochtone meisjes, kiezen de niet-westers allochtone meisjes ruim twee keer zo vaak voor economie. Bij de jongens is dit verschil bijna even groot. Voor niet-westerse jongens is economie de meest gekozen sector in het vmbo. Autochtone jongens kiezen vaker voor techniek, autochtone meisjes voor zorg en welzijn. 6

7 1.3 Diploma s in het vmbo In het schooljaar halen leerlingen een diploma in het voortgezet onderwijs, vwo-ers en havisten. In dat schooljaar heeft het vmbo gediplomeerden. In de sector economie halen leerlingen het vmbo diploma. Ruim de helft van hen doet dat aan de kaderberoepsgerichte leerweg (7.400) en 33 procent aan de basisberoepsgerichte leerweg. In dit jaar halen leerlingen een diploma van de theoretische leerweg van het vmbo. De sector met de meeste gediplomeerden is zorg en welzijn. Figuur 1.4 Vo- en vmbo-diploma s naar niveau en sector, % 19% vo diploma's 32% vmbo excl tl theoretische leerweg havo 44% vmbo diploma's 15% 16% economie techniek zorg en welzijn landbouw 25% vwo 8% 17% theoretische leerweg Bron: Cfi, Van vmbo naar vervolgopleiding Steeds meer jongeren schrijven zich na het halen van een vmbo-diploma in voor een vervolgopleiding. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Eind 2007 zijn ruim jongeren (van de vmbo-ers die eindexamen hebben gedaan) die in het schooljaar geslaagd waren voor het vmbo, maar zich op dat moment niet voor een vervolgopleidingen inschrijven. In 2008 is deze groep fors kleiner; vmbo-geslaagden (van de vmbo-examenkandidaten) schrijven zich niet in. Drie kwart van de gediplomeerde vmbo-ers kiest voor een bol opleiding in het mbo. En één op de vijf gediplomeerden uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vervolgt de opleiding aan een mbo bbl opleiding. Bij de gemengde en theoretische leerweg is dit een aanmerkelijk kleiner aandeel (4 procent). 7

8 1.5 Doorstroom van vmbo naar havo Jarenlang was sprake van een dalende trend in de belangstelling van mavo- dan wel vmbo- leerlingen (gl/tl) voor de havo. Schommelt in 2004 het instroompercentage rond de 15 procent, in 2008 gaat 21 procent van de gediplomeerde vmbo-ers naar de havo. In absolute aantallen gaat het om een stijging van zo n leerlingen (in 2004) naar ruim (in 2008) 2. Er gaan iets meer jongens dan meisjes naar de havo. De verschillen zijn klein, maar systematisch en kunnen te maken hebben met verschillen in eerdere schoolkeuzes en door verschillen in de ontwikkeling van de beroepsinteresse tussen jongens en meisjes. Meiden weten eind vmbo beter wat ze willen worden, zodat ze eerder een mbo-opleiding zullen kiezen. Er gaan verhoudingsgewijs meer niet-westerse allochtone leerlingen vanuit het vmbo naar de havo dan autochtone leerlingen (in versus 20 procent). Al met al zien we dat de belangstelling van vmbo-ers voor de havo duidelijk stijgt en dat deze belangstelling bij allochtone leerlingen groter is dan bij de autochtone leerlingen. Uiteindelijk gaat het bij schoolsucces natuurlijk om de vraag hoeveel procent het havo diploma haalt (in 2 of 3 jaar). In totaal haalt zo n 86 à 87 procent van de leerlingen die in havo 4 instromen het diploma. De meesten doen dat in 2 jaar (circa 66 procent), een minderheid (20 procent) haalt het diploma in 3 jaar. Meisjes doen het weer beter dan jongens, autochtone leerlingen weer beter dan allochtone leerlingen. Instromers uit havo 3 zijn succesvoller dan gediplomeerde vmbo-ers. In totaal haalt 86 procent van de groep havisten het havo-diploma, tegenover 74 procent van de vmbo-ers. 1.6 Doorstroom van vmbo naar mbo De linker figuur toont de verdeling van de instroom van de vmbo-verlaters die zich in hebben ingeschreven in het mbo. De meeste vmbo-verlaters (37 procent) schrijven zich in voor een mbo-opleiding economie. Slechts 6 procent kiest voor een mbo-opleiding in de landbouw. Figuur 1.5 Doorstroom van vmbo naar mbo / % 37% mbo economie mbo landbouw 38% 32% vmbo economie vmbo landbouw vmbo techniek 27% 6% mbo techniek mbo zorg 4% 12% 8% vmbo zorg en welzijn 6% vmbo combinatie vmbo tl Bron: Cfi, Bron: CBS, 2011 De rechter figuur laat de verdeling zien van de instroom van vmbo-leerlingen in de mbo opleidingen economie (hierbij zitten ook de opleidingen van Kenniscentrum Handel, Kenwerk en SVO. De grootste groep instromers is afkomstig van het vmbo-t. Daarna volgen de leerlingen van de vmbo opleidingen in de sector economie (gemengde leerweg, basis- en kaderberoepsgericht). 2 Een stukje van de Nederlandse droom: doorstroom van vmbo naar havo, Wil van Esch en Jan Neuvel, juni

9 Figuur 1.6 toont de verdeling van de vmbo-gediplomeerden naar sector van de instromers in de ECABO opleidingen naar kwalificatierichting. Het aandeel vmbo-t gediplomeerden is groot onder de instromers van de opleidingen in de kwalificatierichting Commercieel, Bank- en verzekeringswezen en Juridisch. Bij Secretariële Beroepen is dit aandeel klein. Bij de richtingen Financiële en Secretariële beroepen is het aandeel gediplomeerden vmbo economie het grootst. Figuur 1.6 Doorstroom gediplomeerden vmbo naar ECABO richting, sec fb com b&v ict jur o&v totaal vmbo combinatie vmbo landbouw vmbo zorg enwelzijn vmbo techniek vmbo economie vmbo-t Bron: 9

10 vmbo (excl t) vmbo t mbo 1 of 2 mbo 3 of 4 havo andere ongediplomeerd vooropleiding totaal 2 Instroom mbo opleidingen ECABO In het schooljaar zijn er, exclusief de AKA opleidingen deelnemers ingeschreven voor een opleiding in het ECABO segment. In het vorig schooljaar waren dat er Figuur 2.1 Instroom ECABO naar vooropleiding, basisond basisond 2% 1% 23% vmbo 16% mbo havo rest 58% Bron: Cfi, % 27% 6% 2% 1% 9% 15% 31% basisivorming vmboexcl t vmbo t mbo 1-2 mbo 3-4 havo rest Bron: DUO, 2011 In het schooljaar starten bijna deelnemers met een ECABO opleiding. Bijna een kwart van hen (23 procent) stroomt ongediplomeerd, met alleen basisonderwijs in. Ruim de helft is in het bezit van een vmbo-diploma en één op de zes komt van een andere mbo-opleiding. De vooropleiding van de deelnemers verschilt per mbo-niveau. Tabel 2.1 Deelnemers ECABO mbo-niveau en vooropleiding, niveau niveau niveau niveau totaal *gele arcering: significante oververtegenwoordiging Bron: DUO 2011, bewerking ECABO, 2011 Gediplomeerden van het vmbo-t gaan vooral naar mbo-opleidingen op niveau 4. De gediplomeerden van de overige vmbo-opleidingen gaan vooral naar de mbo-opleidingen op niveau 2. 10

11 3 Deelnemers mbo en ECABO In het schooljaar heeft het mbo deelnemers. In onderstaande figuren is de verdeling naar leerweg en niveau gegeven voor het gehele mbo en voor ECABO. 3.1 Verdeling deelnemers naar leerweg en niveau Figuur 3.1 Verdeling deelnemers ECABO en mbo naar leerweg, ECABO mbo 0% 20% 40% 60% 80% 100% bbl bol Bron: DUO, 2011 Figuur 3.2 Verdeling deelnemers ECABO en mbo naar niveau, mbo 0% 20% 40% 60% 80% 100% niveau1 niveau 2 niveau 3 Bron: DUO, 2011 Bij ECABO zijn minder deelnemers in de bbl, minder in de niveau 3 en meer op niveau 4 opleidingen dan in het gehele mbo. Figuur 3.3 Verdeling deelnemers ECAO naar kwalificatierichting en niveau, sec fb com b&v ict jur o&v idv niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 Bron: DUO, 2011 De kwalificatierichting ICT heeft met verreweg de meeste deelnemers. Daarna volgen Financiële beroepen en Commercieel (ongeveer deelnemers). IDV heeft 140 deelnemers en Bank- en verzekeringswezen Ten opzichte van is het aantal deelnemers bij de kwalificatierichting Bank- en verzekeringswezen sterk gedaald. 11

12 4 Gediplomeerden van ECABO opleidingen In 2010 halen ruim leerlingen een mbo diploma van een ECABO opleiding. Dit totale aantal is vanaf 2008 gestegen. Het aantal gediplomeerden op niveau 3 is in de periode vanaf 2005 gestegen met 32 procent, die op niveau 4 met 22 procent. Het aantal gediplomeerden op niveau 1 is afgenomen tot 156 in Figuur 4.1 Aantal diploma s ECABO niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 Bron: DUO, Figuur 4.2 Aantal diploma s naar kwalificatierichting, sec fb com b&v ict jur o&v idv Bron: DUO, In 2008 is er een daling opgetreden in het aantal diploma s. De sterkste stijging doet zich in 2010 ten opzichte van 2008 voor bij de kwalificatierichtingen Bank- en verzekeringswezen (62 procent) en Commercieel (52 procent). Bij Informatiedienstverlening is het aantal gediplomeerden relatief gering, ook hier is dit aantal gestegen in 2010 (80) ten opzichte van het voorgaande jaar (49). 12

13 5 Doorstroom van mbo naar hbo In 2010 heeft Bureau Toppen Onderzoek & Beleid net als in voorgaande jaren onderzoek uitgevoerd naar de bestemming van mbo-verlaters. Het tijdstip van onderzoek is een half jaar na het behalen van het diploma. In 2009 hebben 6 van de 10 mbo-gediplomeerden op het tijdstip van ondervraging een baan. Eén op de acht combineert werk en opleiding en bijna een kwart (22 procent) volgt een opleiding. Van de ECABO mbo-verlaters volgt 34 procent een opleiding en is 45 procent aan het werk. Op het moment van onderzoek is 8 procent (nog) werkloos. Na een afname van dit werkloosheidspercentage (tot 3 procent in 2007) is dit in de jaren na 2007 opgelopen. Op landelijk niveau is het werkloosheidpercentage in de laatste meting opgelopen en bedraagt 6 procent. Ten opzichte van de metingen in vorige jaren is er een daling van het aandeel gediplomeerde mboverlaters dat werk combineert met een opleiding, zowel bij ECABO als in het totale mbo. Het aandeel mbo-verlaters dat een half jaar na diplomering werkt, is bij ECABO gedaald en bij mbo totaal licht gestegen. Figuur 5.1 Bestemming mbo-verlaters mbo totaal, vanaf werk werk/opleiding opleiding werkloos anders Bron: Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO, , Toppen Onderzoek & Beleid BV, 2010 Figuur 5.2 Bestemming mbo-verlaters ECABO, vanaf werk werk/opleiding opleiding werkloos anders Bron: Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO, , Toppen Onderzoek & Beleid BV, 2010 De volgende figuur toont de bestemming van gediplomeerden die het mbo hebben verlaten. Opleiding in de categorieën opleiding en opleiding en werk betreft hier dus een opleiding buiten het mbo. 13

14 Figuur 5.3 Bestemming van de ECABO mbo-verlaters naar kwalificatierichting sec fb com b&v ict jur o&v ECABO mbo totaal werk werk en opleiding opleiding Bron: Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO, , Toppen Onderzoek & Beleid BV, 2010 Uit bovenstaande figuur blijkt het volgende: - Een relatief groot deel van de gediplomeerde mbo-verlaters van de kwalificatierichtingen Orde en veiligheid en Secretariële beroepen gaat werken (resp. 80 procent en 59 procent). - Ongeveer de helft van gediplomeerden van de richtingen Bank- en verzekeringswezen (45 procent), Commercieel (45 procent) en Juridisch (55 procent) kiest na diplomering voor een fulltime vervolgopleiding. Het gemiddelde voor ECABO is 34 procent. - Het grootste aandeel werkloze gediplomeerden is aangetroffen onder gediplomeerden Orde en veiligheid (11 procent) en Secretariële beroepen 10 procent). Daarna volgen ICT (9 procent) en Financiële beroepen (9 procent). Het gemiddelde voor ECABO is 8 procent, voor mbo totaal is dit 6 procent. 14

15 Na het behalen van het diploma op niveau 4 is het mogelijk door te stromen naar het hbo. Figuur 5.4 Doorstroom naar het hbo naar kwalificatierichting ECABO, sec fb com b&v ict jur doorstroom hbo Bron: Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO, , Toppen Onderzoek & Beleid BV, 2010 Het aandeel ECABO gediplomeerden van opleidingen op niveau 4 dat doorstroomt naar een hbo opleiding is 57 procent. Voor mbo totaal is dit 45 procent. Bij vergelijking van de ECABO richtingen blijkt dat dit aandeel het hoogst is bij Commercieel. Daarna volgen Juridisch en Financiële beroepen. 15

16 5.1 Keuze hbo vervolgopleiding In de bijlage is een overzicht opgenomen van de keuze van gediplomeerden ECABO in het schooljaar voor de twee à drie meest gekozen hbo vervolgopleidingen. Deze gediplomeerden hebben zich in het schooljaar ingeschreven voor de betreffende hbo-opleiding. De meest eenduidige keuzes voor een vervolgopleiding zijn gemaakt door gediplomeerden van de volgende opleidingen: - Administratief juridisch medewerker: 44 procent van de gediplomeerden die hun opleiding vervolgen in het hbo kiest voor de opleiding Hbo-rechten. - Applicatie-ontwikkelaar: het meest favoriet is de hoger beroepsopleiding Informatica (37 procent van de gediplomeerden die hun opleiding in het hbo vervolgen). - Administrateur: een derde van de gediplomeerden vervolgt de opleiding met Commerciële economie. - Commercieel medewerker marketing en communicatie: 27 procent kiest voor de opleiding Commerciële economie. - Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen: 23 procent gaat verder in het hoger onderwijs met de opleiding Financial services management. Een uiteenlopende keuze wordt gemaakt door gediplomeerden van de opleiding Directiesecretaresse / managementassistent. Diverse opleidingen in het hbo liggen in het verlengde van deze mbo opleiding. Bijna één vijfde van hen kiest voor de opleiding Personeel en arbeid. Daarna zijn de meest genoemde keuzes de bachelor Management, economie en recht en Communicatie. 3 Meest recente gegevens 16

17 Accountancy Assistent marketeer Bedrijfseconomie Bedrijfskundige informatica Crossmediale communicatie Eventmanager Financiele dienstverlening Informatiedienstverl en -mgmt Intercedent IT service mnanagement Marketing management Personeel en arbeid Small business en retail mgmt 6 De Ad Er bestaat sinds het studiejaar een nieuw type hoger onderwijs, een tweejarige studie met een eigen wettelijke graad: de Associate degree (Ad). De Ad is vooral bedoeld voor werkenden die weer een studie willen oppakken en voor degenen die na hun mbo-4-opleiding best nog willen doorstuderen, maar niet voor een vierjarige hbo-bacheloropleiding willen kiezen. 6.1 Instroom en deelnemers van Ad-opleidingen in het ECABO domein Er zijn 13 Ad opleidingen direct in het verlengde van de ECABO kwalificatierichtingen. Onderstaande figuur toont de instroom per inschrijvingsjaar per Ad opleiding. In totaal zijn er 483 studenten die zich hebben ingeschreven voor een Ad opleiding in het ECABO domein in het studiejaar 2010/11. Bij negen van de dertien opleidingen hebben zich in dit jaar minder dan 50 studenten aangemeld. De Ad Small business en retail management heeft de grootste nieuwe instroom met 169 studenten. Daarna volgt de Ad Accountancy met 85 nieuwe studenten. Figuur 6.1 Instroom aan Ad opleidingen vanaf 2006/ / / / / /11 Bron: Hbo-raad,

18 De meeste instromers, acht van de tien, aan een Ad opleiding in het ECABO segment zijn afkomstig van het mbo opleidingen economie. In totaal heeft 61 procent een mbo-opleiding economie gevolgd. Figuur 6.2 Instromers Ad naar vooropleiding, Accountancy Assistent marketeer Bedijfskundige informatica Bedrijfseconomie Crossmediale communicatie Eventmanager Financiele dienstverlening Informatiedienstverlening en - Intercedent It service management Marketing management Personeel en arbeid Small business en retail management mbo economie mbo rest havo anders 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Van 136 instromers van de Ad Accountancy in is de vooropleiding onbekend Bron: HBO-raad, 2011 Figuur 6.3 Deelnemers Ad opleidingen* naar leeftijd, en Accountancy Assistent marketeer Crossmediale communicatie Eventmanager Personeel en arbeid <25 jr jr >30 jr Small business en retail management * In deze figuur zijn de Ad opleidingen met meer dan 100 instromers opgenomen Bron: HBO-raad, 2011 De meeste deelnemers (62 procent) in de Ad opleidingen zijn jonger dan 25 jaar. Het aantal ouderen onder de deelnemers van de Personeel en arbeid en Small business en retail management is groot. Bij de Ad Eventmanager en Crossmediale communicatie is er een groot aandeel jongeren. 18

19 Accountancy Assistent marketeer Bedrijfskundige informatica Crossmediale communicatie Eventmanager Financiele dienstverlening Informatiedienstverl en - mgmt Intercedent IT service management Marketing management Personeel en arbeid Small business en retail mgmt 6.2 Gediplomeerden van Ad opleidingen in het ECABO domein In zijn er in totaal 455 gediplomeerden aan de Ad opleidingen in het ECABO domein. Het jaar ervoor waren dat er 431. De meeste gediplomeerden hebben een diploma voor de Ad Small business en retail management, daarna voor de Ad opleidingen Personeel en arbeid en Accountancy. De meeste Ad opleidingen hebben slechts enkele gediplomeerden. Figuur 6.4 Diploma s aan Ad opleidingen vanaf 2006/ / / / /10 Bron: Hbo-raad, 2011 Er zijn geen gegevens over de doorstroom van gediplomeerden van Ad opleidingen naar het hbo. 19

20 7 Hbo 7.1 Studenten in het hbo In het studiejaar volgen studenten een opleiding in het hbo. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekent dit een stijging van bijna studenten, wat overeenkomt met 3,7 procent. Van alle opleidingsrichtingen is het hoger economisch onderwijs (heo) met 40 procent veruit de grootste sector binnen hbo. Daarna volgen de pedagogische sector (hpo) en de technische sector (htno) met ongeveer 15 procent. Het hao, de agrarische sector, is de kleinste met 2 procent van het aantal studenten. Figuur 7.1 Studenten hbo per sector en jaar, vanaf 2004 (x1.000) hao heo hgzo hpo hsao htno kuo Bron: HBO-raad, 2011 In totaal zijn in ruim nieuwe studenten ingestroomd in het hbo. Vier van de tien hebben havo gevolgd als vooropleiding. Zes procent is afkomstig van een andere hbo opleiding en bijna drie van de tien zijn in het bezit van een diploma van het mbo. Het aandeel mbo-ers is gestegen in de afgelopen jaren. In 2001 was dit nog 24 procent. Figuur 7.2 Instroom heo naar vooropleiding, % 4% 1% 11% 44% havo mbo vwo hoger onderwijs onbekend 30% overig Bron: HBO-raad, 2011 In het heo is het aandeel havisten groter dan bij het hbo totaal. Hier heeft 44 procent van de instromers een havo diploma (hbo 40 procent). Deze groei gaat volledig ten koste van het aandeel hoers, de instroom van deze groep bedraagt in het heo 1 procent, in het gehele hbo 6 procent. Het aandeel mbo-ers is gelijk, nl 30 procent. 20

21 accountancy bedrijfseconomie commerciele economie communicatie comm. and multimedia dsgn financial services management fiscale economie hbo - rechten informatica informatiedienstverl en -mgmt integrale veiligheid office management personeel en arbeid small business en retail mgmt sociaal-juridische dvl vastgoed en makelaardij 7.2 Instroom hbo-opleidingen in het ECABO domein Van de hbo-opleidingen in het ECABO-domein heeft de bachelor Commerciële economie de meeste instromers, rond de per jaar. Bij de meeste opleidingen is de instroom van nieuwe studenten gedurende de laatste jaren gestegen. Figuur 7.3 Instroom hbo-opleidingen ECABO-domein, vanaf Bron: HBO-Raad,

22 8 Diplomarendement in het heo Jaarlijks presenteert de HBO-raad het rendement van opleidingen. Ruim de helft van de heo-studenten (52 procent), haalt binnen vijf studiejaren een bachelorsdiploma. Gemiddeld, voor het hele hbo, is dit 57 procent. Na acht studiejaren is dit aandeel vergroot tot 65 procent. Het gemiddelde voor het hele hbo is dan 69 procent. Tabel 8.1 Rendement na vijf jaar opleiding mbo havo totaal Accountancy 38% 46% 46% Bedrijfseconomie 44% 48% 50% Commerciële economie 49% 46% 50% Communicatie 54% 53% 55% Communication and multimedia design 50% 40% 44% Financial services management 56% 57% 57% Fiscale economie 54% 44% 51% Hbo - rechten 40% 41% 41% Informatica 59% 47% 53% Informatiedienstverlening en -management 73% 59% 61% Integrale veiligheid 58% 50% 54% Office management (4-jarig) 73% 50% 71% Personeel en arbeid 55% 52% 55% Small business en retail management 43% 44% 45% Sociaal-juridische dienstverlening 47% 53% 51% Vastgoed en makelaardij 39% 32% 41% hbo totaal 56% 51% 57% Bron: HBO-raad, 2011 * deze kolom geeft het rendement van studenten met een havo / mbo vooropleiding van de betreffende opleiding Per opleiding verschilt het diplomarendement, gezien de vooropleiding van de student. Bij de opleidingen Bedrijfskundige informatica, Commerciële economie, Communicatie, Communication and multimediadesign, Fiscale economie, Informatica, Informatiedienstverlening en management, Integrale veiligheid, Office management, personeel en arbeid, en Vastgoed en makelaardij is het rendement onder mbo-opgeleiden hoger dan onder havisten. 22

23 Bijlage Lijst met tabellen Tabel 1 Deelname vmbo naar leerweg en sector, Tabel 2 Diploma s vmbo naar leerweg en sector, Tabel 3 Meest gekozen hbo vervolgopleiding in het jaar na diplomering opleidingen ECABO, 2007 Tabel 4 Instroom Ad, vanaf 2006 Tabel 5 Diploma s Ad, vanaf 2006 Tabel 6 Doorstroom mbo-verlaters niveau 4 naar het hbo, 2009 Tabel 7 Deelname hbo naar sector, vanaf 2004 Tabel 8 Instroom hbo-opleidingen ECABO domein, vanaf

24 Tabel 1 Deelname vmbo naar leerweg en sector, sector* theoretische leerweg gemengde leerweg kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg* totaal economie n.v.t techniek n.v.t zorg en welzijn n.v.t landbouw n.v.t combinatie n.v.t totaal Bron: CBS, 2011 *bij de basisberoepsgerichte leerweg worden ook de leerwerktrajecten en assistentenopleidingen geteld. In de sector economie zijn er 370 leerlingen in een leerwerktraject en 300 leerlingen die een assistentenopleiding volgen. Tabel 2 Diploma s vmbo naar leerweg en sector, sector theoretische leerweg economie techniek zorg en welzijn landbouw theoretische leerweg totaal Bron: CBS,

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Datum: augustus 2012 Auteur: Theo Mos en Phuong Pham Rapport Leerlingen in de beroepskolom 2011-2012

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart -. Tabellen en vragenlijsten.

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Samenvatting. Doorstroomatlas vmbo. De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht

Samenvatting. Doorstroomatlas vmbo. De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht Samenvatting Doorstroomatlas vmbo De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht Samenvatting Doorstroomatlas vmbo De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht 2012 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl

Colofon. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl algemeen Leerlingen in de opleidingskolom 2013/2014. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 2014 Datum: juni 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2005-2007 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2008, 2009 en 2010 Utrecht,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2009, 2010 en 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

In- en doorstroom sectoroverstijgende

In- en doorstroom sectoroverstijgende In- en doorstroom sectoroverstijgende programma s in het vmbo Cohort 2009, 2010 en 2011 Menno Wester Projectnummer: 34001441 Opdrachtgever: Verenigde Intersectorale Platforms 2014 ITS, Radboud Universiteit

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Regio College Zaandam

Regio College Zaandam Regio College Zaandam KennisMaken? Locatie Cypressehout 95 onze nieuwe behuizing! Locatie Spinnekop Purmerend ook nieuw! Wat is een ROC? Regionaal Opleidings Centrum Er zijn zo n veertig roc s in Nederland

Nadere informatie

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Lieke Stroucken 1. Leerlingen naar herkomstgroepering en aantal kinderen in het huishouden, brugklascohort 2004/ 05 Leerlingen uit éénoudergezinnen en niet-westers

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen ga jn mi n ka l wi t wa t wa en zi et g at we we La n ge ei ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4

Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4 Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4 Colofon Titel Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4 Auteurs Regina Petit, Jan Neuvel en Wil van Esch Datum 18 april 2011 ecbo s-hertogenbosch

Nadere informatie

DOORSTROOM MBO-HBO. Inhoudsopgave

DOORSTROOM MBO-HBO. Inhoudsopgave DOORSTROOM MBO-HBO Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Achtergrond... 2 1.2. Bronnen en definities... 2 1.3. Resultaat en toekomst... 3 2.... 4 2.1. Gediplomeerd in het mbo... 4 2.2. Ingeschreven in het

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Navigatie techniekpact

Navigatie techniekpact Navigatie techniekpact Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium EZ 1 Versie oktober 2015 Beleidsthema s en doelen techniekpact Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging 214-218 Colofon Al meer dan 65 jaar is KOC Nederland het kenniscentrum voor de sector Uiterlijke Verzorging (kapper, schoonheidsspecialist,

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo. Jan Neuvel, Wil van Esch & Anneke Westerhuis

Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo. Jan Neuvel, Wil van Esch & Anneke Westerhuis Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo Jan Neuvel, Wil van Esch & Anneke Westerhuis Colofon Titel Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo Auteurs Jan Neuvel, Wil van Esch & Anneke

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4 PAARDENSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de paardensport. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers, aantal gediplomeerden

Nadere informatie

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011 Rapportage Gediplomeerden van het MBO van hout- en meubelopleidingen Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen de kwalificatiestructuur van de hout- en meubelbranche

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

SCHOOLPORTRETTEN IN DE DELTA 2009 ROC X

SCHOOLPORTRETTEN IN DE DELTA 2009 ROC X SCHOOLPORTRETTEN IN DE DELTA 2009 ROC X EB MANAGEMENT DECEMBER 2009 Colofon: EB management Hoofdstraat 39 3971 KA Driebergen T: 0343 539 626 F: 0343 539 496 E: welkom@eb-management.nl ROC X VOORWOORD

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo Jan Neuvel & Anneke Westerhuis Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo Ontwikkelingen in leerlingenstromen door het Nederlandse onderwijsstelsel Colofon Titel Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo.

Nadere informatie

In- en doorstroom sectoroverstijgende programma s in het vmbo

In- en doorstroom sectoroverstijgende programma s in het vmbo In- en doorstroom sectoroverstijgende programma s in het vmbo Cohort 2008 en 2009 Menno Wester Nico van Kessel CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Wester, M., Kessel, N. ITS, Radboud Universiteit

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo. Basisrapport

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo. Basisrapport Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo Basisrapport Colofon Titel Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo. Basisrapport Auteurs Jan Neuvel & Anneke Westerhuis Datum November 2013 Projectnummer ecbo.13-187

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Monitoring Utrechtse School: Tweede meting

Monitoring Utrechtse School: Tweede meting Monitoring Utrechtse School: Tweede meting R. Kennis M. Roelofs T. Eimers E. Keppels 29 augustus 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, Nijmegen 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt,

Nadere informatie