Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO"

Transcriptie

1 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

2

3 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten Toppen Onderzoek & Beleid bv December 2009

4

5 Voorwoord Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ECABO heeft Toppen Onderzoek & Beleid bv verzocht om nader in te zoomen op de positie van deelnemers met een ECABO-opleiding op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs, wat geresulteerd heeft in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO van november In voorliggende Tabellenbijlage vindt u de tabellen die ten grondslag liggen aan de analyses zoals deze gepresenteerd zijn in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO. De informatie over de gediplomeerde deelnemers van ECABO-opleidingen is verkregen uit het onderzoek met de MBO-Kaart dat jaarlijks door Toppen Onderzoek & Beleid bv te Utrecht wordt uitgevoerd in opdracht van roc s in Nederland. Bij het onderzoek met de MBO-Kaart wordt onderzocht wat de uitstroompositie is van gediplomeerden van het roc ongeveer een half jaar na afstuderen. Dit onderzoek wordt al gedurende een groot aantal jaren uitgevoerd. Het onderzoek is binnen ons bureau uitgevoerd door Moniek de Weerd. Mochten er vragen of opmerkingen zijn bij dit Tabellenboek, dan kunt u contact met haar opnemen. Toppen Onderzoek & Beleid bv Drs. J.C. Toppen 1 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

6 2 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

7 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1 Toelichting bij de tabellen Opbouw tabellenset Kenmerken onderzoeksbestand Coderingen Algemene opmerkingen bij de tabellen 9 2 Tabellen bij de Inleiding 15 3 Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Tabellen bij Hoofdstuk Vragenlijsten MBO-Kaart 3 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

8 4 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

9 1 Toelichting bij de tabellen 1.1 Opbouw tabellenset Bij de opzet van de tabellenset is ervoor gekozen om de gegevens te presenteren naar Hoofdstuk van het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO. Binnen een hoofdstuk zijn de tabellen geordend naar de verschillende thema s binnen een Hoofdstuk. Naast de tabellen met de uitkomsten voor ECABO als geheel en de landelijke uitkomsten (van alle opleidingen bij elkaar) zijn de uitkomsten ook uitgesplitst naar: opleidingsrichting binnen ECABO, opleiding (crebo), niveau, leerweg, geslacht, etniciteit, leeftijd, regio. De uitkomsten zijn steeds weergegeven voor de drie verschillende jaren;, en. 1.2 Kenmerken onderzoeksbestand Afbakening populatie De gegevens die worden gepresenteerd in de tabellen hebben betrekking op gediplomeerden van ECABO-opleidingen die het MBO-veld hebben verlaten (mbo-verlaters) en NIET op alle gediplomeerden van ECABO-opleidingen (zie ook paragraaf 1.1 van het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO ). Weging Op de uitkomsten van het onderzoek zijn een tweetal wegingen toegepast (zie paragraaf 1.2 van het rapport). De eerste weging heeft betrekking op de uitkomsten op het landelijke niveau (alle opleidingen bij elkaar), op basis van de verdeling van het aantal gediplomeerden naar KBB. De tweede weging heeft betrekking op de uitkomsten op het niveau van ECABO (de uitkomsten van de verschillende opleidingen bij elkaar), op basis van de verdeling van het aantal gediplomeerden naar opleidingsrichting binnen ECABO. 1.3 Coderingen Ten behoeve van de presentatie en analyse van de uitkomsten van het onderzoek wordt het onderzoeksbestand op een aantal punten ge(her)codeerd. Het gaat hierbij om de afbakening van de groep werken - doorleren, de codering van de beroepen en bedrijven, de codering van het salaris, de codering van de vervolgopleidingen en de afbakening van de regio s (CWI-districten). Afbakening werken - doorleren Bij de presentatie van de uitkomsten wordt voor verschillende thema s onderscheid gemaakt tussen afgestudeerden die zijn gaan werken en degenen die voor een vervolgopleiding hebben gekozen. De werkende schoolverlaters zijn de groep schoolverlaters die aangegeven hebben dat ze werken. Conform de definitie van het Centraal Bureau van de Statistiek worden alleen diegenen meegenomen die meer dan 12 uur werken en waarvan de voornaamste bezigheid niet studeren is. De schoolverlaters die werken en daarnaast deeltijd studeren en / of een cursus volgen worden dus eveneens meegerekend tot de groep werkende schoolverlaters (zij werken en doen een opleiding). De doorlerende schoolverlaters zijn de groep schoolverlaters die aangeven dat ze studeren (buiten het mbo-veld). Dit zijn in eerste instantie de mbo-verlaters die aangeven dat zij een voltijdsopleiding doen. Daarnaast zijn ook mbo-verlaters die aangeven dat zij werken en daarnaast een duale opleiding op het hbo doen tot de groep doorlerende mbo-verlaters gerekend. 5 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

10 Codering beroep (beroepsprofiel) Werkende schoolverlaters hebben hun beroep kunnen opgeven samen met een omschrijving van hun werkzaamheden. Deze beroepen worden aan de hand van een overzicht van opleidingen en crebonummers per KBB gekoppeld aan een crebonummer en daarmee eveneens aan een sector, beroepsgroep etc. De op het mbo gevolgde opleidingen hebben deze kenmerken ook. Twijfelgevallen bij de codering van de beroepen worden open gelaten. De kenmerken van de beroepen en gevolgde opleidingen worden met elkaar vergeleken en ingedeeld in een van de beroepsprofielen. Hierbij komen twijfelgevallen onder het kopje onbekend terecht; daar zijn ook de cases ingedeeld waarvan het beroep ontbreekt of onduidelijk is 1. Binnen het beroepsprofiel van een opleiding onderscheiden we (standaard) de volgende categorieën: werkzaam in een beroep dat direct in het verlengde van de opleiding ligt, werkzaam in een verwant beroep op hetzelfde of op een hoger niveau dan de opleiding, werkzaam in een verwant beroep, maar op een lager niveau dan de opleiding, werkzaam in een beroep binnen het KBB, werkzaam in een beroep binnen de sector, werkzaam in een beroep buiten de sector, onbekend (beroep ontbreekt of is onduidelijk). In de rapportage Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO wordt gesproken over vier classificaties: direct in het verlengde van de opleiding, binnen het domein van het KBB (ECABO) maar niet direct in het verlengde van de opleiding, binnen het domein van de sector (Economie) maar buiten het domein van het KBB, buiten het domein van de sector (Economie). Bedrijfstakken De schoolverlaters hebben naast de naam van het bedrijf waar ze zijn gaan werken ook een omschrijving opgegeven van het soort bedrijf. Aan de hand hiervan worden de bedrijven ingedeeld in bedrijfstakken. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de Standaard BedrijfsIndeling van het CBS 2. Er wordt gecodeerd tot op het niveau van 5 digits (de SBI gaat tot 5 cijfers). In landelijke publicaties beperken we ons in principe tot het niveau van 1 digit. Salaris Respondenten geven hun bruto salaris op, op basis van uur, week of maand. De opgegeven salarissen worden omgerekend tot het bruto salaris per maand (op basis van een 38-urige werkweek) en vervolgens ingedeeld in categorieën. Iedereen die minder dan 12 uur werkt (en dus conform de definitie van het CBS, niet tot de werkenden behoort) wordt niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde salaris. Voorts worden alleen degenen die tot de groep werkenden behoren meegenomen. Codering vervolgopleiding (vervolgopleidingsprofiel) Aan de opgegeven vervolgopleidingen wordt aan de hand van de instroomwijzer IBG en studiegids Middelbaar Beroepsonderwijs van het LDC (i.s.m. de MBO Raad) het crebo- dan wel crohonummer toegekend. Twijfelgevallen worden voorzover mogelijk opgezocht via internet. Zijn er dan nog twijfelgevallen worden deze open gelaten. Elke gevolgde opleiding heeft zijn (crebo), sector, KBB en beroepsgroep. Voor de vervolgopleidingen is dit middels het toekennen van de opleidingscodes ook voor een groot deel vast te stellen. Hierbij wordt de indeling volgens de verschillende KBB s gevolgd. Niet aan elke vervolgopleiding, zoals HEAO (is geen opleiding) kan een crebo-crohocode worden toegekend, maar in sommige gevallen is wel een sector of kbb bekend (in dit geval de sector economie). De kenmerken (sector etc.) van de gevolgde opleiding en de vervolgopleiding worden vervolgens met elkaar vergeleken en ingedeeld in een van de profielen. Twijfelgevallen komen onder het kopje onbekend terecht. Hierin zitten ook de cases waarvan de opleiding ontbreekt of onduidelijk is 3. 1 Zie ook Bijlage B3 in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO. 2 Met ingan van de MBO-Kaart wordt gebruik gemaakt van de SBI. 3 Zie ook Bijlage B4 in het rapport Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO. 6 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

11 Binnen het vervolgopleidingsprofiel van een opleiding onderscheiden we standaard de volgende categorieën: de vervolgopleiding ligt binnen de beroepsgroep, de vervolgopleiding ligt binnen het KBB, de vervolgopleiding ligt binnen de sector, de vervolgopleiding ligt buiten de sector, onbekend (opleiding ontbreekt of is onduidelijk). In de rapportage Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO wordt gesproken over twee classificaties: binnen het domein van de sector (Economie), buiten het domein van de sector (Economie). Afbakening regio Bij de presentatie van de uitkomsten wordt onder andere onderscheid gemaakt naar regio. Deze regio s zijn op basis van de postcodes van schoolverlaters ingedeeld conform de CWIdistrictsindeling. Deze indeling bestaan uit 6 districten: Noord, Oost, Middenwest, Noordwest, Zuidwest en Zuidoost. 1.4 Enkele algemene opmerkingen bij de tabellen Op deze plaats willen we graag ook nog een aantal algemene opmerkingen maken: 1. In een aantal gevallen zijn vragen onbeantwoord gelaten door de gediplomeerden. Voor zover deze gediplomeerden andere vragen wel hebben beantwoord, zijn de uitkomsten meegenomen. Dit kan ertoe leiden dat de totalen in de verschillende tabellen niet gelijk zijn. 2. In een aantal gevallen zijn de tabellen te groot om op één pagina te passen. In dit geval zijn de tabellen in stukken geknipt en op meerdere pagina s weergegeven. 7 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

12 8 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

13 2 Tabellen bij de Inleiding Lijst met tabellen Tabel 0.1 Respons ECABO, naar jaar Tabel 0.2 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar jaar Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau (per jaar) Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg (per jaar) Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht (per jaar) 9 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

14 10 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

15 Tabel 0.1a Respons ECABO, naar jaar uitgezet Respons respons non-respons onb. retour Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.2 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar jaar aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 aantal Bron: MBO-Kaart - 11 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

16 Tabel 0.3 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar niveau niv. 1 niv. 2 niv. 3 niv. 4 aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg bol bbl aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg bol bbl aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.4 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar leerweg bol bbl aantal Bron: MBO-Kaart - 12 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

17 Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht man vrouw aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht man vrouw aantal Bron: MBO-Kaart - Tabel 0.5 Aantal mbo-verlaters met een opleiding ECABO, naar geslacht man vrouw aantal Bron: MBO-Kaart - 13 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

18

19 3 Tabellen bij Hoofdstuk 2 Lijst met tabellen Tabel 2.1.1a Interne doorstroom van gediplomeerden - ECABO Tabel 2.1.1b Interne doorstroom van gediplomeerden- landelijk Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleidingsrichting (per jaar) Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) Tabel 2.1.3a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar niveau (ECABO) Tabel 2.1.3b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar niveau (landelijk) Tabel 2.1.4a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar leerweg (ECABO) Tabel 2.1.4b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar leerweg (landelijk) Tabel 2.1.5a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar geslacht (ECABO) Tabel 2.1.5b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar geslacht (landelijk) Tabel 2.1.6a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar etniciteit (ECABO) Tabel 2.1.6b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar etniciteit (landelijk) Tabel 2.1.7a Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (ECABO) (per jaar) Tabel 2.1.7b Interne doorstroom van gediplomeerden, naar regio (landelijk) (per jaar) Tabel 2.2.1a-1 Bestemming MBO-verlaters - ECABO (gewogen) Tabel 2.2.1a-2 Bestemming MBO-verlaters (van opleidingen op niveau 4) - ECABO (gewogen) Tabel 2.2.1b-1 Bestemming MBO-verlaters - landelijk (gewogen) Tabel 2.2.1b-2 Bestemming MBO-verlaters (van opleidingen op niveau 4) - landelijk (gewogen) Tabel a-1 Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleidingsrichting (per jaar) Tabel a-2 Bestemming MBO-verlaters ECABO (van opleidingen op niveau 4), naar opleidingsrichting (per jaar) Tabel b-1 Bestemming MBO-verlaters ICT, naar opleidingsrichting (per jaar) Tabel b-2 Bestemming MBO-verlaters ICT (van opleidingen op niveau 4), naar opleidingsrichting (per jaar) Tabel Bestemming MBO-verlaters ECABO, naar opleiding (crebo) Tabel 2.2.3a Bestemming MBO-verlaters, naar niveau (ECABO) Tabel 2.2.3b Bestemming MBO-verlaters, naar niveau (landelijk) Tabel 2.2.4a Bestemming MBO-verlaters, naar leerweg (ECABO) Tabel 2.2.4b Bestemming MBO-verlaters, naar leerweg (landelijk) Tabel 2.2.5a Bestemming MBO-verlaters, naar geslacht (ECABO) Tabel 2.2.5b Bestemming MBO-verlaters, naar geslacht (landelijk) Tabel 2.2.6a Bestemming MBO-verlaters, naar etniciteit (ECABO) Tabel 2.2.6b Bestemming MBO-verlaters, naar etniciteit (landelijk) Tabel 2.2.7a Bestemming MBO-verlaters, naar regio (ECABO) (per jaar) Tabel 2.2.7b Bestemming MBO-verlaters, naar regio (landelijk) (per jaar) 15 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart 2005-

20 16 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart 2005-

21 Tabel 2.1.1a Interne doorstroom van gediplomeerden - ECABO (ongewogen) intern doorgestroomd roc verlaten Bron: MBO-Kaart -. Tabel 2.1.1b Interne doorstroom van gediplomeerden - landelijk (ongewogen) intern doorgestroomd roc verlaten Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

22 Tabel a Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleidingsrichting intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek juridisch informatiedienstverlening orde en veiligheid Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

23 Tabel a Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleidingsrichting intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek juridisch orde en veiligheid Bron: MBO-Kaart -. Tabel a Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleidingsrichting intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek juridisch orde en veiligheid Bron: MBO-Kaart Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

24 Tabel b Interne doorstroom van gediplomeerden ICT, naar opleidingsrichting intern doorgestroomd roc verlaten ICT elektrotechnisch Bron: MBO-Kaart -. Tabel b Interne doorstroom van gediplomeerden ICT, naar opleidingsrichting intern doorgestroomd roc verlaten ICT elektrotechnisch Bron: MBO-Kaart -. Tabel b Interne doorstroom van gediplomeerden ICT, naar opleidingsrichting intern doorgestroomd roc verlaten ICT elektrotechnisch Bron: MBO-Kaart -. Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel Directiesecretaresse/management assistente Secretaresse Secretarieel medewerker Administratief medewerker Administratief medewerker (secretarieel medewerker) Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 20 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

25 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie Administratief medewerker (telefonist/receptionist) Managementassistent Managementassistent (directiesecretaresse) Management (projectsecretaresse) Secretaresse Secretaresse (algemeen secretaresse) Secretariële beroepen Secretariële beroepen (juridisch secretaresse) Secretariële beroepen (medisch secretaresse) Secretariële beroepen (secretaresse) Secretariële beroepen (directiesecretaresse) Secretariële beroepen (managementassistent) Administrateur Bedrijfsadministratief medewerker Boekhoudkundig medewerker Administrateur (assistent accountant) Administrateur (bedrijfsadministrateur) Administratief medewerker Administratief medewerker (bedrijfsadministratief medewerker) Boekhoudkundig medewerker Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 21 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

26 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek Administrateur (boekhoudkundig medewerker) Administrateur (bedrijfsadministrateur) Commercieel medewerker marketing en communicatie Commercieel medewerker binnendienst Commercieel administratief medewerker Commercieel medewerker (commercieel medewerker binnendienst ecabo) Commercieel medewerker (contactcenter medewerker) Medewerker marketing en communicatie (assistent communicatiemedewerker) Medewerker marketing en communicatie (marketing medewerker) Medewerker marketing en communicatie (organisatorisch publicitair medewerker kunst, cultuur en media) Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Medewerker logistiek management - material management Medewerker logistiek management - fysieke distributie Logistiek medewerker material management Logistiek medewerker fysieke distributie Medewerker beheer informatiesystemen Medewerker beheer ICT Service medewerker ICT Medewerker beheer ICT Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 22 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

27 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten juridisch informatiedienstverlening ICT-beheerder Applicatieontwikkelaar Netwerkbeheerder Applicatieontwikkelaar ICT-beheerder ICT-beheerder (servicedesk) Medewerker beheer ICT Netwerkbeheerder Medewerker ICT ICT-beheer (netwerkbeheerder) Soc. juridisch medewerker-sociale zekerheid Soc. juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk Adm. juridisch medewerker op. bestuur Administratief juridisch medewerker Juridisch medewerker (arbeidsvoorziening en personeelswerk) Juridisch medewerker (openbaar bestuur) Juridisch medewerker (sociale zekerheid) Juridisch medewerker (zakelijke dienstverlening) Juridisch medewerker (personeel en arbeid) Medewerker informatiedienstverlening bibliotheken Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 23 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

28 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten orde en veiligheid Assistent orde en veiligheid Medewerker vrede en veiligheid Beveiliger Coördinator beveiliging Assistent toezicht en veiligheid Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging (beveiliger) Particuliere beveiliging (coördinator beveiliging) Vrede en veiligheid (assistent vrede en veiligheid) Vrede en veiligheid (medewerker vrede en veiligheid) Toezicht en veiligheid (assistent toezicht en veiligheid) Toezicht en veiligheid (medewerker toezicht en veiligheid) Bron: MBO-Kaart -. Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel Directiesecretaresse/management assistente Secretaresse Secretarieel medewerker Administratief medewerker Administratief medewerker (secretarieel medewerker) Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 24 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

29 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen Managementassistent Managementassistent (directiesecretaresse) Secretaresse Secretaresse (algemeen secretaresse) Administrateur Bedrijfsadministratief medewerker Boekhoudkundig medewerker Administrateur Administrateur (bedrijfsadministrateur) Administrateur (salarisadministrateur) Administratief medewerker Administratief medewerker (bedrijfsadministratief medewerker) Boekhoudkundig medewerker Commercieel medewerker marketing en communicatie Commercieel medewerker binnendienst Commercieel administratief medewerker Medewerker marketing en communicatie Medewerker marketing en communicatie (marketing medewerker) Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 25 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

30 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten logistiek juridisch Medewerker logistiek management - material management Medewerker logistiek management - fysieke distributie Logistiek medewerker material management Logistiek medewerker fysieke distributie Systeembeheerder mkb Service medewerker ICT ICT-beheerder Medewerker beheer ICT Service medewerker ICT Medewerker beheer ICT ICT-beheerder Applicatieontwikkelaar Netwerkbeheerder Applicatieontwikkelaar ICT-beheerder ICT-beheerder (servicedesk) Medewerker beheer ICT Netwerkbeheerder Medewerker ICT Soc. juridisch medewerker-sociale zekerheid Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 26 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

31 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten juridisch orde en veiligheid Soc. juridisch medewerker-arbeidsvoorz. en pers.werk Adm. juridisch medewerker op. bestuur Administratief juridisch medewerker Juridisch medewerker Assistent orde en veiligheid Medewerker vrede en veiligheid Beveiliger Coördinator beveiliging Assistent toezicht en veiligheid Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging (beveiliger) Particuliere beveiliging (coördinator beveiliging) Medewerker toezicht en veiligheid Vrede en veiligheid (assistent vrede en veiligheid) Vrede en veiligheid (medewerker vrede en veiligheid) Bron: MBO-Kaart -. Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel Directiesecretaresse/management assistente Secretaresse Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 27 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

32 Tabel Interne doorstroom van gediplomeerden ECABO, naar opleiding (crebo) intern doorgestroomd roc verlaten secretarieel bedrijfsadministratie commercieel bank- en verzekeringswezen logistiek Secretarieel medewerker Administratief medewerker Administratief medewerker (secretarieel medewerker) Administratief medewerker (telefonist/receptionist) Administrateur Bedrijfsadministratief medewerker Boekhoudkundig medewerker Administratief medewerker (bedrijfsadministratief medewerker) Commercieel medewerker marketing en communicatie Commercieel medewerker binnendienst Commercieel administratief medewerker Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Medewerker logistiek management - material management Medewerker logistiek management - fysieke distributie Logistiek medewerker material management Logistiek medewerker fysieke distributie Service medewerker ICT Applicatiebeheerder ICT-beheerder Medewerker beheer ICT Bron: MBO-Kaart -. (tabel wordt vervolgd) 28 Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO - Tabellenbijlage MBO-Kaart -

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van Kenteq-opleidingen op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Colofon Uitgave Kenteq

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo

kengetallen vmbo mbo Ad hbo ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo Odile Sondermeijer april 2011 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het voortgezet onderwijs 5 1.1 Het vmbo 5 1.2 Leerlingen vmbo sector economie

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

Methodiek Schoolverlatersinformatiesysteem 2003

Methodiek Schoolverlatersinformatiesysteem 2003 Methodiek Schoolverlatersinformatiesysteem 2003 ROA-W-2004/3 Timo Huijgen Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2014 Allochtone studenten

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

OOP-stageplaatsen in het vo. Onderzoeksrapportage

OOP-stageplaatsen in het vo. Onderzoeksrapportage OOP-stageplaatsen in het vo Onderzoeksrapportage SBO, Den Haag September 2010 Samengesteld door: Drs. Yvonne Hoogeveen Drs. Rob Hoffius M.m.v. ResearchNed In opdracht van CAO tafel vo SBO Lange Voorhout

Nadere informatie

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE ECONOMIE & DIENSTVERLENING Bedrijfs- of financieel administratief medewerker Assistent-accountant Salaris- of bedrijfsadministrateur Juridisch medewerker sociale zekerheid

Nadere informatie

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 1 2 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Juni 2011 Denktank economie 3 Colofon

Nadere informatie

Administratieve beroepen

Administratieve beroepen Opdrachtgever UWV Administratieve beroepen Arbeidsmarktbeschrijving Onderzoek Einddatum 3 juni 2015 Categorie Arbeidsmarkt Conclusie Door verdergaande automatisering worden administratieve banen hard getroffen

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Hoeveel EVC s in de GGZ?

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Hoeveel EVC s in de GGZ? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Hoeveel EVC s in de GGZ? Een overzicht en analyse van kwantitatieve gegevens om het potentiële gebruik van

Nadere informatie

Probleemanalyse niet-participatie jongeren

Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtgever SZW Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtnemer Research voor Beleid/ Johan Bokdam, Suzanne de Visser, Suzanne Bouma en Mirjam Engelen Doel en vraagstelling Maak een probleem-

Nadere informatie

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 Research Centre for Education and the Labour Market ROA Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 ROA Brochure Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2013 Het mkb is de

Nadere informatie

Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom

Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom Amsterdam, februari 2014 In opdracht van Arbeidsmarktresearch BV Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom Toelichting bij geactualiseerd rekenmodel Siemen van der Werff Arjan Heyma SEO ECONOMISCH ONDERZOEK

Nadere informatie

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012 De kracht van kennis. Oktober 2012 Hobéon is de strategische dienstverlener voor kennisintensieve organisaties. Keuzes binnen kaders De kracht van profilering In het

Nadere informatie

Een onderzoek naar zwartwerk. onder uitkeringsgerechtigden en de totale bevolking in 2010. Centraal Bureau voor de Statistiek

Een onderzoek naar zwartwerk. onder uitkeringsgerechtigden en de totale bevolking in 2010. Centraal Bureau voor de Statistiek 08 09 10 11 12 Een onderzoek naar zwartwerk 13 onder uitkeringsgerechtigden en de totale bevolking in 2010 14 15 Centraal Bureau voor de Statistiek Een onderzoek naar zwartwerk onder uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO

Nadere informatie

Verandering van werkgever, beroep en lonen

Verandering van werkgever, beroep en lonen Sociaaleconomische trends 213 Verandering van werkgever, beroep en lonen Marian Driessen Jannes de Vries december 213, 1 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, december 213,

Nadere informatie

2012-2013 www.rocrivor.nl. Economie & Dienstverlening. MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel

2012-2013 www.rocrivor.nl. Economie & Dienstverlening. MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel 2012-2013 www.rocrivor.nl Economie & Dienstverlening MBO-Opleidingen: Administratief Secretarieel Commercieel Detailhandel Groothandel Beveiliging ICT Mediavormgeving Evenementenorganisatie & Recreatie

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2011

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2011 Kerngegevens Technische Installatiebranche 211 Harry van den Tillaart Hedwig Vermeulen John Warmerdam Wouter de Wit Sanne Elfering Carolien van Rens Evelien Sombekke ITS Nijmegen 211 1 ISBN 978 9 5554

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie