Wijzigingen DBC-pakket 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen DBC-pakket 2008"

Transcriptie

1 Wijzigingen DBC-pakket 2008 Deel 1: beschrijving wijzigingen Versie 1.2 Utrecht, 1 december 2007 DBC-Onderhoud Pagina 1 van 67

2 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD DE WIJZIGINGEN IN DE WIJZIGINGEN IN HET KORT B-segment Wijzigingen binnen de SEH Intensive Care Top 40 per specialisme Zorgtrajecten en verwijzingen Afleiding behandelas Categoraal Epilepsie Dure- en weesgeneesmiddelen, WBMV en topklinische zorg Introductie DBC s voor de GGZ Introductie OV MICU transport Introductie budgetparameter neonatale screening Nog niet beëindigen code voor orthopedische behandeling Correctie honorarium fotodynamische therapie Overige correcties AFSCHAFFEN SEH-DBC Nieuwe zorgvraag Bestaande zorgvraag Voordelen WIJZIGING IC INTRODUCTIE TOP UITBREIDING B-SEGMENT SPECIALISMESPECIFIEKE WIJZIGINGEN Oogheelkunde (AGB0301) Heelkunde (AGB0303) Plastische Chirurgie (AGB0304) Orthopedie (AGB0305) Gynaecologie (AGB0307) Neurochirurgie (AGB0308) Dermatologie (AGB0310) Kindergeneeskunde (AGB0316) Longgeneeskunde (AGB0322) Klinische Geriatrie (AGB0335) Radiologie (AGB0362) Introductie OP Psychosomatische Fysiotherapie OVERIGE WIJZIGINGEN BIJLAGEN DBC-Onderhoud Pagina 2 van 67

3 3.1 UITBREIDING B-SEGMENT Totstandkoming en opbouw Specifieke keuzes Afleidingsspecificaties B-segment SPECIALISMESPECIFIEKE WIJZIGINGEN Inleiding Oogheelkunde (AGB0301) Heelkunde (AGB0303) Orthopedie (AGB0305) Gynaecologie (AGB0307) Neurochirurgie (AGB0308) Dermatologie (AGB0310) Longgeneeskunde (AGB0322) Klinische Geriatrie (AGB0335) Radiologie (AGB0362) Kindergeneeskunde (AGB0316) SPECIFICATIES EPILEPSIEDECLARATIE Inleiding Aanpassingen aan de typeringslijst Aanpassingen in de DBC Eindklassetabel Aanpassingen op het gebied van zorgactiviteiten Aanpassingen op het gebied van validatie (ABA) Aanpassingen aan DBC Tarieven Tabel Productgroepen Eigenschappen Tabel DBC Diagnose Combinatie Tabel Normtijden...67 DBC-Onderhoud Pagina 3 van 67

4 1 VOORWOORD Voor u ligt deel 1 van het document Wijzigingen DBC-pakket Dit document is een trilogie: het bestaat uit drie delen die in principe los van elkaar gelezen kunnen worden, verschillende aspecten van het 2008-pakket behandelen en voor verschillende doelgroepen bestemd zijn: Deel 1: beschrijving wijzigingen Deel 1 is een beschrijving van de wijzigingen die het pakket 2008 omvat. Dit deel is vooral bedoeld als een snelle wegwijzer voor iedereen die dagelijks met DBC s werkt. Deel 2: verantwoording wijzigingen Deel 2 is het meest omvangrijke deel. Het bevat de cijfermatige onderbouwing van de wijzigingen. Het beschrijft hoe de data voor de tariefberekeningen tot stand zijn gekomen, hoe de productprijzen berekend zijn en hoe de effecten van deze nieuwe productprijzen in kaart gebracht zijn. Dit deel is vooral bedoeld voor beleidsmakers en mensen die werken met/aan stuurinformatie. Deel 3: ICT-eisen Deel 3 beschrijft de ICT-eisen die worden gesteld aan succesvolle implementatie van het DBC-pakket Dit document was reeds eerder door DBC-Onderhoud beschikbaar gesteld, maar is nu ter wille van de overzichtelijkheid en volledigheid in de 2008-trilogie opgenomen. Dit deel is vooral bestemd voor automatiseerders en ZIS-leveranciers. Finale afstemming over een aantal punten Over een aantal punten heeft na de uitlevering van eind september 2007 nog finale afstemming met verschillende (onderhouds) partijen plaatsgevonden. DBC-Onderhoud heeft reeds vroeg bij de betrokken partijen aangegeven dat de bestuurlijke en politieke besluitvorming over het pakket niet in lijn was met het samen overeengekomen tijdspad. De besluitvorming over de inhoud van het pakket bijvoorbeeld vond pas medio juni 2007 plaats in plaats van eind maart. Daardoor was er voor een aantal onderdelen onvoldoende tijd om de finale uitwerking met betrokken partijen af te stemmen. Wij betreuren het zeer dat wij u daardoor eind september 2007 nog geen totaal afgerond pakket konden leveren. Om u toch zo goed mogelijk in staat te stellen het pakket te implementeren, hebben wij ervoor gekozen om desondanks aan de opleverdatum van 1 oktober vast te houden. Uitlevering december Vlak voor het uitbrengen van het pakket 2008 eind september 2007 bleek dat de Orde en wetenschappelijke verenigingen veel weerstand te bestaan tegen de rekenmethode die gebruikt was voor de omzetting van de SEH-normtijden. De toegepaste werkwijze bij het overbrengen van DBCnormtijd van zorgtype (ZT) 12 naar 11, met het daarbij gehanteerde percentage parallel lopende DBC s van 10 % en de omzetting per DBC werd niet onderschreven. Bovendien werd de berekening als DBC-Onderhoud Pagina 4 van 67

5 ondoorzichtig gezien en werden de resulterende normtijden als niet voldoende herkenbaar beoordeeld door de wetenschappelijke verenigingen ten opzichte van de tijden uit de rondrekening In de daaropvolgende weken heeft DBC-Onderhoud een alternatieve berekeningmethode ontwikkeld. Deze methode is in een notitie begin oktober 2007 voorgelegd aan de Orde en wetenschappelijke verenigingen. In de maand oktober hebben met een groot deel van de wetenschappelijke verenigingen gesprekken plaatsgevonden over de alternatieve omzettingsmethode.in deze gesprekken heeft DBC- Onderhoud aangegeven dat vanwege de beperkte resterende tijd tot december 2007 het bij deze herberekening niet mogelijk in detail de SEH-normtijd over te brengen naar specifieke DBC s. De wetenschappelijke verenigingen hebben in deze gesprekken aangegeven dat een directe betrokkenheid van de wetenschappelijke verenigingen bij de verdeling van de normtijd van parallelle en seriële SEH- DBC s gewenst is. DBC-Onderhoud heeft toegezegd dat zij deze wens, naast een aantal specialismespecifieke mutatieverzoeken, bij de release van 1 april 2008 mee zal nemen (één en ander onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa). In de uitlevering van december 2007 is daarnaast nog een aantal correcties meegenomen waarop bij de beschrijving van de wijzigingen wordt terug gekomen. Deze versie van het wijzigingendocument bevat alle wijzigingen die ingaan per 1 januari Dus zowel de wijzigingen die per 1 oktober 2007 in de DBC-tabellen zijn uitgeleverd, als de wijzigingen in de DBC-tabellen van 1 december Het 2008-pakket en Zorgtype 51 Bij dit 2008-pakket dient een opmerking gemaakt te worden ten aanzien van Zorgtype 51. Vanaf 2006 is in samenwerking met gebruikers en ICT-leveranciers een systeem van zorgtrajecten en verwijzingen ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de introductie van een zorgtraject voor niet DBCdeclaraties, te herkennen aan Zorgtype 51. Kort voor de uitlevering werd duidelijk dat zorgtype 51 in deze vorm mogelijk knelpunten voor de registratie oplevert en zorgaanbieders wellicht beter hanteerbare alternatieven hebben Vanwege het grote belang voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe zorgproductstructuur is daarom besloten tot nadere analyse van deze mogelijke alternatieven. Afhankelijk van de uitkomst van de analyse en nader overleg met publiek onderhoud wordt bepaald of er een alternatief scenario zal volgen. Omdat ZT51 fysiek opgenomen blijft in de 2008-uitlevering, heeft dit voorbehoud echter vooralsnog geen wijzigingen in het document Wijzigingen DBC-pakket 2008 teweeggebracht. In de uitlevering van april 2008 zal de registratie van ZT51 formeel van kracht worden. Vanaf 1 januari 2008 is de registratie dus aanvankelijk nog facultatief. Over de voortgang op dit terrein houden wij op de hoogte via onze website en onze elektronische nieuwsbrief. Indexpercentage honorariumtarieven 2008 De honorariumtarieven in de DBC Tarieven Tabel zijn gebaseerd op het prijsindexpercentage van 1,4 % dat medio juli 2007 door VWS is aangereikt. Bij het uitspreken van de troonrede bleek dat het daadwerkelijke indexpercentage voor de honorariumtarieven hoger lag. Het uurtarief is daarop door de DBC-Onderhoud Pagina 5 van 67

6 NZa herberekend naar 135,50. De honorariumtarieven in de tarieventabel van zowel de DBC s als de OP s / OVP s zijn hierop aangepast. Indexpercentage kostentarieven 2008 Door een rechterlijke uitspraak is op 3 oktober 2007 bepaald dat de OVA 2007 op 2,42% (dit is inclusief 0,07% korting ziekteverzuim) vastgesteld dient te worden. De trendmatige aanpassing van de kostentarieven voor 2008 komt daarmee op 3,73% te liggen. Normtijden zelfstandige dialysecentra De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft verzocht de normtijd voor de zelfstandige dialysecentra analoog aan de huidige normtijden gelijk te trekken met de normtijden voor dialyse in de ziekenhuizen. Doordat de dialyses in de zelfstandige dialysecentra geen deel uitmaakten van de casemix in de rondrekening normtijden kon de NIV hier niet eerder een oordeel over vormen. Dit is gecorrigeerd in de uitlevering van december Kanttekening bij effectberekeningen en gepresenteerde macro cijfers Voor de decemberuitlevering zijn de kosten en honorariumtarieven opnieuw berekend inclusief de aanpassing van de indexpercentages en de alternatieve omzetting van de SEH. In de beschikbare tijd bleek het niet mogelijk om alle deeleffecten opnieuw te berekenen, Dit betekent dat de alternatieve omzetting van de SEH en aangepaste indexering voor kosten en honorarium zijn meegenomen in de totaalkolommen en niet in de deeleffecten van de tabellen in hoofdstuk 5 van deel 2. Aanpassing compensatie onder/dekking zorgprofielen ondersteunende specialismen Vlak voor de decemberuitlevering is geconstateerd dat de grondslagen van de ondersteunerscompensatie enkele onvolkomenheden bevatten. Dit is alsnog gecorrigeerd en heeft geleid tot een aanpassing van de compensatiepercentages voor ondersteunende specialismen. In deel 2 paragraaf zijn de aanpassingen op de ondersteunercompensatie beschreven en in deel 2 paragraaf 5.3 zijn de honorariumomzeteffecten in beeld gebracht inclusief de aangepaste ondersteunercompensatie. Verdere stappen Gelet op de herallocatie van de normtijden in verband met het verdwijnen van het zorgtype 12 (SEH) kunt u op 1 april 2008 nog een correctie-uitlevering verwachten waarmee de nieuwe honorariumtarieven beschikbaar komen. Per april 2008 vindt tevens een herberekening van de ondersteunerscompensatie plaats om de tarieven verder in lijn te brengen met de principes van prestatiebekostiging, Tevens wordt u dan nader geïnformeerd over de wijze waarop de trajecten worden ingevoerd. DBC-Onderhoud Pagina 6 van 67

7 2 DE WIJZIGINGEN IN 2008 Het pakket voor 2008 bevat tal van doorontwikkelingen die leiden tot een effectievere DBC-systematiek voor zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Het pakket is bovendien de opmaat voor structurele verbeteringen die in de komende jaren volgen. De invulling van het pakket 2008 is via een aantal lijnen tot stand gekomen. Het is vooral een uitwerking van de brief "Ruimte voor betere Zorg" van VWS en meer concreet de uitvoeringstoets "Op weg naar vrije prijzen" van de NZa. In de uitwerking is rekening gehouden met de ontwikkelingen in het kader van "DBC's op weg naar Transparantie" (DOT), waarin DBC-Onderhoud de weg uitzet naar een sterk verbeterde systematiek. "DBC's op weg naar Transparantie" is op haar beurt sterk geënt op het plan "DBC's Eenvoudig Beter" van de veldpartijen in de zorg. Het resulterende pakket is er dan ook een dat wil tegemoetkomen aan de wensen van zowel de overheid als de zorgsector. 2.1 De wijzigingen in het kort B-segment Allereerst wordt het B-segment met vrij onderhandelbare ziekenhuistarieven in 2008 naar 20% verruimd. Dit zijn vooral DBC's die kosten- en werklasthomogeen en medisch herkenbaar zijn. Deze DBC's zijn het meest kostenvoorspellend en daarmee goed onderhandelbaar en goed planbaar Wijzigingen binnen de SEH Per 2008 vervalt het zorgtype 12 (spoedeisende zorg). De bekostiging van de SEH vindt vanaf dan plaats via DBC's met zorgtypes 11 (regulier, bij een nieuwe zorgvraag) of 21 (vervolg). Voor elk contact met de SEH wordt vanaf een SEH-consult vastgelegd en gekoppeld aan de DBC met zorgtype 11 of 21. Dit consult wordt vastgelegd naast de normale consultcodes. Hiervoor zijn twee codes geïntroduceerd, die beide alleen voor registratieve doeleinden wordt gebruikt, namelijk code en Alle spoedeisende contacten op de SEH worden geregistreerd met deze code. De spoedeisende contacten buiten de SEH, dus elders in het ziekenhuis worden vastgelegd met Alle volgende (SEH)-zorgactiviteiten worden gekoppeld aan de DBC met ZT 11 of 21. De declaratie van deze DBC vindt op de voor ZT 11 of 21 gebruikelijke wijze plaats. Gedurende 2008 worden de kosten van de SEH-faciliteit via het FB-budget vergoed. Dat betekent dat net als voorheen een eerste polikliniekbezoek (EPB) moet worden geregistreerd wanneer aan de voorwaarden van de NZa voor registratie van het EPB is voldaan Intensive Care IC-behandeling valt buiten de DBC-financiering en er is dus nog geen relatie tussen de IC-behandeling en de lopende DBC. Om toch inzicht te krijgen in de relatie met de DBC en de totale kosten, wordt per 1 DBC-Onderhoud Pagina 7 van 67

8 april 2008 (eventueel facultatief per 1 januari 2008) voor elk verblijf van de patiënt op de IC een subtraject met zorgtype 51 geopend. Aan dit subtraject worden alle zorgactiviteiten op de IC gekoppeld. Het subtraject wordt gekoppeld aan het zorgtraject van de lopende DBC. Er komt in tegenstelling tot eerdere berichten geen aparte specialistencode (AGB-code) voor de intensivisten. Alle relevante zorgactiviteiten, zoals de IC-toeslagcodes, de IC-behandeldagen en labonderzoeken worden op de nu gebruikelijke wijze gekoppeld. Voor de declaratie van de IC-prestaties verandert er niets Top 40 per specialisme Per 1 januari 2008 geldt een aangepaste productstructuur en zijn per specialisme de Top 40 1 DBC s individueel declarabel. De Top 40 is samengesteld op basis van de DBC s met de hoogste omzet en is ontstaan als reactie op de voorstellen in de NZa Uitvoeringstoets Op weg naar vrije prijzen. Voor de overige DBC s blijft de reeds bestaande productstructuur gehandhaafd. Door de introductie van de top 40 wordt een groot deel van de DBC-omzet (ongeveer 70%) medisch herkenbaar Zorgtrajecten en verwijzingen Door de invoering van integrale tarieven per DBC en de ontwikkeling van geïntegreerde zorgproducten is het relateren van trajecten aan een zorgvraag van groot belang geworden. Daarnaast is het belangrijk voor een ziekenhuis om alle kosten van een behandeling in kaart te brengen, zowel voor de kostprijsbepaling als voor de interne verdeling van de inkomsten uit de DBC-zorgproducten. Vandaar dat per 1 april 2008 (eventueel facultatief per 1 januari 2008) wordt overgegaan tot de koppeling van zorgtrajecten en het vastleggen van verwijzingsgegevens Afleiding behandelas Om tot kwaliteitsverbetering en minder administratieve lasten te komen, was een uitbreiding van de DBC Zorgactiviteiten Tabel gepland en daarmee het automatisch afleiden van de behandelas mogelijk te maken. Dit traject bleek zo omvangrijk te zijn dat invoering per niet mogelijk was. Er wijzigt daarom vooralsnog niets in de afleiding van de behandelas Categoraal Epilepsie Per 1 januari 2008 gaan de epilepsiecentra in Nederland over op het declareren van DBC's. Het gaat om 11 poliklinische en 6 klinische producten. De behandelproducten worden afgeleid op basis van enkele kenmerkende, essentiële zorgactiviteiten, maar zijn verder te omschrijven als zorgzwaarteproducten. In bijlage 3.3 zijn de specificaties in meer detail uitgewerkt. 1 Bij de specialismen interne geneeskunde en heelkunde de top 60. DBC-Onderhoud Pagina 8 van 67

9 2.1.8 Dure- en weesgeneesmiddelen, WBMV en topklinische zorg Als gevolg van de uitgestelde invoering van de maatstafconcurrentie en het handhaven van het FBbudget gedurende 2008 is in de afhandeling van de dure geneesmiddelen (vallend onder NZabeleidsregel CI984) niets gewijzigd. Dit geldt ook voor weesgeneesmiddelen. Om dezelfde reden zijn er ook geen wijzigingen in de wijze waarop de behandeling in het kader van de WBMV en de topklinische zorg in het bekostigingssysteem zijn opgenomen. Op aanvraag van de NZa zijn zijn wel een nieuw duur geneesmiddel ( Ranibizumab) en vier weesgeneesmiddelencodes ( t/m ) toegevoegd aan de DBC-systematiek. Tevens is in de uitlevering van 1 december 2007 het dure geneesmiddel Abatacept (190535) toegevoegd. Dit is van toepassing bij de behandeling van matigernstige en ernstige actieve reumatoide artritis. In de CFH rapporten op de site van het CVZ kunt u nadere informatie vinden over het exacte indicatiegebied In de onderhandelingen over het nieuwe B-segment tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars kan de lijst met dure geneesmiddelen waarvoor een vergoeding in de FB bestaat buiten beschouwening worden gelaten omdat de vergoeding van de dure geneesmiddelen in 2008 via het FB-budget blijft verlopen Introductie DBC s voor de GGZ Als gevolg van de introductie van DBC's voor de GGZ per 1 januari 2008 is een aantal declaratiecodes in de tarieventabel vervallen. Deze codes zijn vanaf 2008 niet meer declarabel. In plaats daarvan kunnen GGZ DBC's worden gedeclareerd Introductie OV MICU transport Per 1 januari 2008 wordt een tweetal overige verrichtingen geïntroduceerd: Micu transport < 2 uur (zorgactiviteit ) en Micu transport >= 2 uur (zorgactiviteit ) Introductie budgetparameter neonatale screening Er is een nieuwe budgetparameter vastgesteld door de NZa. Het betreft een parameterwaarde met betrekking tot de screening van pasgeborenen naar aanleiding van uitkomsten uit de neonatale screening. In de tabellen van 1 december 2008 is deze nieuwe activiteit opgenomen, als een teleenheid zonder tarief. Het betreft alleen aanvullende diagnostiek en behandeling voor de pasgeborenen, die alleen door de UMC s mag worden geregistreerd. Het betreft de volgende code : Neonatale screening: aanvullende diagnostiek na positieve hielprikscreening" Nog niet beëindigen code voor orthopedische behandeling Code Orthopedische behandeling van dansers en musici was in de uitlevering van oktober 2007 voorzien van een einddatum per omdat deze obsoleet werd geacht, maar blijft nog onderdeel te zijn van een lopende discussie over het gebruik hiervan. Zolang hierover nog geen DBC-Onderhoud Pagina 9 van 67

10 absolute duidelijkheid is, blijft de code vooralsnog geldig. In de tabellen van december 2007 is dit aangepast Correctie honorarium fotodynamische therapie Per therapie wordt een DBC geregistreerd, vallend in productrgroep Ten aanzien van de honoraria bestond nog een discussie of deze waren gebaseerd op de totale (gemiddelde) behandeling van meerdere sessies (4,5 maal) of juist per keer (per sessie). Deze bleken nog gebaseerd op de totale gemiddelde behandeling. De honoraria zijn bij de uitlevering van 1 december gecorrigeerd Overige correcties Bij de uitlevering van 1 december zijn tevens de instructies beschikbaar gekomen. Hierin zijn de genoemde wijzigingen opgenomen en enkele kleine correcties doorgevoerd. Daarnaast zijn mede naar aanleiding van de uitlevering in oktober enkele correcties doorgevoerd in de papieren typeringslijsten en de electronische typeringslijst. In de Tarieventabel zijn de omschrijvingen van de declaratiecodes van de TOP 40 minder afgekort, wat de leesbaarheid ten goede komt. In de DBC Referentie doorlooptijdentabel zijn DBC s waarvan de geldigheid per zijn beëindigd ook beëindigd. In de volgende paragrafen worden de wijzigingen die van invloed zijn op de productprijsberekening meer in detail beschreven. Achtereenvolgens komen de afschaffing van de SEH-DBC, wijziging IC, de introductie van de top 40, uitbreiding B-segment en de specialisme specifieke wijzigingen aan bod. 2.2 Afschaffen SEH-DBC Per 1 januari 2008 worden de SEH-DBC s afgeschaft. Onder de SEH-DBC s worden alle DBCs met zorgtype 12 verstaan. In plaats van een zorgtype 12 DBC wordt vanaf 1 januari 2008 op de SEH (en ook voor de overige spoedeisende zorgvragen op de polikliniek) een reguliere zorgtype 11 of 21DBC geregistreerd. Om inzicht te behouden in de patiëntenstroom die via de SEH de instellingen binnenkomt, is een nieuwe zorgactiviteit (190015) geïntroduceerd voor het spoedeisende consult op de SEH. Daarnaast is een nieuwe zorgactiviteit (190016) geïntroduceerd voor een spoedeisend consult, niet op de SEH. Dit zijn telcodes die naast de reguliere consultregistratie worden geregistreerd. Voor patiënten die spoedeisende hulp krijgen wordt deze zorgactiviteit gekoppeld aan de reguliere ZT 11 DBC of ZT 21 DBC. Op deze manier wordt de spoedeisende hulp een onderdeel van het profiel van de gehele behandeling Nieuwe zorgvraag Vanaf 1 januari 2008 kan voor elke patiënt met een nieuwe zorgvraag op de SEH (of elders in het ziekenhuis) voor een spoedbezoek een reguliere ZT11 DBC worden geopend. De meeste patiënten op de SEH gaan huiswaarts zonder dat verdere behandeling nodig is. In die gevallen betreft het een ZT11 DBC met minimaal een consult en de telcode voor een SEH-consult. Indien deze DBC voldoet aan de DBC-Onderhoud Pagina 10 van 67

11 definitie van de consult-dbc, leidt deze in de validatie af naar een consult-dbc-variant. Krijgt de patiënt wel verdere behandeling, dan loopt de ZT11 DBC door. Er wordt dan geen nieuwe ZT11 DBC geopend. Ten opzichte van de situatie in 2007 is er dan dus sprake van één DBC (ZT11) in plaats van twee (1 ZT12 en 1 ZT11). De zorgactiviteiten en spelen in de validatie van de DBC geen rol. De zorgactiviteiten en worden aanvullend (zoveel mogelijk geautomatiseerd) als aanvullende zorgactiviteit vastgelegd naast het normale consult dat geregistreerd blijft worden op de spoedeisende zorg. De zorgactiviteit en kunnen geregistreerd worden bij alle specialismen (dus ook de specialismen die voorheen geen zorgtype 12 kenden) en bij alle diagnoses indien er sprake is van spoedeisende zorg (voor meer informatie over de toepassing wordt verwezen naar de instructies per specialisme) Bestaande zorgvraag Als een patiënt op de SEH komt voor een spoedconsult bij een reeds lopende zorgvraag (ZT11 of ZT21 DBC), dan komt het SEH-consult in het profiel van de lopende DBC. Komt een patiënt vaker op de SEH voor een reeds lopende zorgvraag, dan leidt dit dus niet tot een veelheid aan ZT11 DBC s maar tot meerdere SEH-consulten binnen het profiel van de ZT11 of ZT 21 DBC Voordelen Het is een versimpeling in de registratie en leidt tot verdere uniformering van instructies. Het aantal parallelle (declarabele) DBC s neemt sterk af, hetgeen de registratiedruk vermindert. In de oude situatie werden geen validatie-eisen gesteld aan SEH DBC s. In de nieuwe situatie is de declarabiliteit beter te bepalen. Het afleiden van zorgproducten is versimpeld: geen ingewikkelde keuzen tussen parallelle reguliere en SEH-DBC s. De spoedeisende zorg blijft door de SEH-zorgactiviteit zichtbaar. 2.3 Wijziging IC Per 1 januari 2008 is de IC-productie gerelateerd aan de bijbehorende lopende DBC (traject). Hiervoor is een nieuwe zorgtype (51) geïntroduceerd en zijn zogenaamde IC-trajecten gedefinieerd. Voor nadere details verwijzen we naar het aparte document over de ICT-specificaties Per 1 januari 2008 wordt door het automatisch openen van ZT 51 een (IC-)traject geopend zodra de code (groep 1 IC), (groep 2 IC) of (groep 3 IC) wordt gekozen. Aan dit traject kunnen alle IC-codes gekoppeld worden. In De DBC relatie-diagnose-specialisme-verrichtingtabel zullen mogelijk vanaf april 2008 relaties tussen bovengenoemde IC-codes en het ZT51-traject worden opgenomen. Dit is een hulpmiddel voor het koppelen van IC-zorgactiviteiten aan het ZT51-traject. DBC-Onderhoud Pagina 11 van 67

12 Het traject wordt automatisch gesloten op het moment dat de patiënt van de IC wordt ontslagen of overgeplaatst naar een gewone verpleegafdeling. Bij heropname op de IC tijdens dezelfde opnameperiode wordt een nieuw traject 51 geopend. In 2008 vindt de declaratie van de IC productie nog op de huidige wijze plaats. 2.4 Introductie Top 40 Per 1 januari 2008 worden per specialisme de top 40 2 DBC s individueel declarabel gemaakt. De top 40 is samengesteld op basis van de DBC s met de hoogste omzet. Voor de overige DBC s blijft de huidige productstructuur gehandhaafd. De top X DBC s per specialisme in de productstructuur 2007 zijn onderdeel van de top 40 in de productstructuur Door de introductie van de top 40 wordt een groot deel van de DBC omzet (ongeveer 70%) medisch herkenbaar. Ondanks de verschoven invoering van de maatstafconcurrentie (naar 2009) wordt de top 40 per specialisme per 1 januari 2008 ingevoerd. Daarbij speelden o.a. de volgende overwegingen: Uitbreiding individuele (betere) tarieven kan voor ziekenhuizen een hulp zijn bij de kostprijsbepaling. Betere tarieven zijn van belang vanwege het verdwijnen van de lumpsum voor medisch specialisten. Vanuit top 40 kan verdere uitbreiding van het segment vrije prijzen worden vormgegeven. Het is een opmaat voor de ontwikkeling van zorgproducten in het verbeterplan DOT. Het is een eerste stap naar de segmentering die in 2009 wordt ingevoerd. De zorgvraag wordt gegroepeerd (m.u.v. delen kindergeneeskunde). De Top 40 DBC s worden onttrokken aan de bestaande productgroepen. Elke Top 40 DBC heeft een individuele productgroep- en declaratiecode. 2.5 Uitbreiding B-segment De minister van VWS heeft besloten dat het B-segment per 1 januari 2008 uitgebreid wordt van 10% naar 20%. De DBC s voor uitbreiding van het B-segment zijn voortgekomen uit de top 40. In bijlage 3.1 is in meer detail beschreven hoe de precieze selectie van het B-segment heeft plaatsgevonden. 2.6 Specialismespecifieke wijzigingen In dit hoofdstuk staan alle wijzigingen die door de NZa, CVZ en DBC-Onderhoud geschikt zijn bevonden om mee te nemen bij de uitlevering van 1 januari De volledige beschrijving van een 2 Bij de specialismen interne geneeskunde en heelkunde de top 60. DBC-Onderhoud Pagina 12 van 67

13 groot aantal punten, inclusief technische uitwerking, is weergegeven in de bijlage 3.2. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen per specialisme Oogheelkunde (AGB0301) Verrichting als OVP declarabel De verrichting CTG-code fundusfotografie is als OVP declarabel gemaakt. Deze verrichting wordt met name op verzoek van de eerste lijn uitgevoerd in het kader van diabeteszorg. Tot en met 2007 wordt deze verrichting als onderdeel van een DBC-profiel geregistreerd en wordt een DBC gedeclareerd Heelkunde (AGB0303) Correct afleiden endotechnische vaat-dbc s Een vijftal vaatchirurgische CTG codes t.b.v. afleiding naar endotechnische behandelingen (t.b.v. vaat DBC s) is essentieel gemaakt: Code Omschrijving Angioplastiek niet coronaire centrale vaten Angioplastiek cerebropetale vaten Angioplastiek niet coronaire perifere vaten Tabel 1: Nieuwe essentiële codes De volgende combinaties zijn geldig gemaakt: Nieuwe combinaties Omschrijving 11/ /303/306/502/503/506 (vaatletsel bovenste extremiteiten) 11/ /306/502/503/506 (PAOD arm) 11/ /303/306/502/503/506 (vaatletsel lies / bovenbeen) 11/ /303/306/502/503/506 (vaatletsel knie / onderbeen) 11/ /303/306/502/503/506 (shuntchirurgie incl. revisie tbv nierlijden) 11/ /303/306/502/503/506 (overige perifere vaatziekten) Tabel 2: Nieuwe geldige combinaties In een vorige release is een groot aantal vaatchirurgische diagnoses mogelijk gemaakt met endotechnische behandeling. Een deel hiervan was echter nog niet gerealiseerd, waardoor een juiste registratie van de praktijk van vaatchirurgie niet altijd mogelijk was. Ook de validatie van de endotechnische behandeling leverde een probleem op omdat veel verrichtingen bij deze DBC s niet essentieel zijn. Het punt is in de vorige release aangehouden omdat nog niet duidelijk was welke CTGcode voor de validatie gehanteerd kon worden. Inmiddels is duidelijk dat het beste gebruik gemaakt kan worden van de bestaande, bovengenoemde codes. DBC-Onderhoud Pagina 13 van 67

14 Hoewel de gebruikte stents en/of apparatuur o.h.a. duurder is dan het gebruikte materiaal bij een open procedure, wordt dit ruimschoots gecompenseerd door het afnemen van het aantal ligdagen. De gesloten procedures nemen meest waarschijnlijk minder operatietijd in beslag. Er is meestal wel sprake van intensievere follow-up Tweetal plastische codes essentieel voor operatief De verrichtingen en zijn essentieel gemaakt voor het afleiden van operatieve behandeling door deze toe te voegen aan validatieklasse 15. Deze verrichtingen waren nog niet essentieel voor heelkunde, maar wel voor plastische chirurgie. Het gevolg is dat deze verrichtingen bij een operatieve behandeling naar een conservatieve behandeling leiden bij heelkunde, met uitval tot gevolg Code hernia femoralis essentieel Verrichting (endoscopische operatie hernia femoralis) bij diagnose 121 (hernia femoralis/inguinalis) is nu essentieel voor afleiding naar endoscopisch operatieve behandeling. Bij deze diagnose en behandeling werd tot nu toe specifiek een van de volgende verrichtingen vereist: Code Omschrijving Endoscopische operatie hernia inguinalis Endoscopische operatie hernia incarcerata, zonder darmresectie Endoscopische operatie recidief hernia inguinalis Tabel 3: Huidige essentiële codes Waren deze niet aanwezig, dan viel de DBC uit. Uiteraard wordt bovengenoemde code ook (sec) bij dit type DBC gedaan. Deze kon dus niet worden gevalideerd, bij afwezigheid van een van de andere codes. In de praktijk werd dikwijls een code geregistreerd die wel tot validatie leidt (bijvoorbeeld de hernia inguinalis operatie), met een onzuiver profiel tot gevolg. Het betreft een DBC in het B segment: xx en xx Plastische Chirurgie (AGB0304) Aanspraakwijziging Bij diagnose ptosis palpebrae, levator plastiek of frontalis suspensieis (133) is sprake van een deels pakketverruimende maatregel van (rood naar oranje) en deels pakketbeperkende maatregel (van groen naar oranje) Validatiewijziging Zorgactiviteit ENDOSCOPISCHE OK-BEH.CARPAALTUNNEL SYNDROOM is essentieel geworden en geplaast in validatieklasse 15 DBC-Onderhoud Pagina 14 van 67

15 2.6.4 Orthopedie (AGB0305) Verwijderde DBC s met behandelas 223 en 226 Het betreft drie diagnosen: 1695 instabiliteit 1760 Stand en lengte afwijkingen bekken/heup/bovenbeen 1960 Stand en lengte afwijkingen bovenbeen. Het betreft de volgende twaalf DBC s die per 31 december 2007 niet meer geldig zijn: 11/ PG Prest.code / PG Prest.code / PG Prest.code / PG Prest.code / PG Prest.code / PG Prest.code Verrichting essentieel Deze verrichting is nu essentieel in validatieklasse 15 voor de DBC /216. HNP Operatief met klinische episode/klinisch zonder dagen. Het betreft een B-segment DBC Gynaecologie (AGB0307) Nieuwe essentiele verrichitingen bij diagnose G25 Gynaecologie, G25: Voor deze diagnose is een vijftal zorgactiviteiten toegevoegd waarvoor afleiding op de behandelassen operatief groep 2 of operatief groep 3 mogelijk is geworden. Het betreft hier een correctie die reeds in de registratiehulp (niet de instructie) stond aangekondigd en een per 1 januari 2007 toegevoegde activiteit die ook nog niet in de registratiehulp was aangegeven Vervallen DBC-combinatie met diagnose G25 De DBC-combinatie met de diagnose G25 Incontinentie/prolaps met de volgende DBC s11.g en 21.G is vervallen. Deze zijn door NVOG aangeduid als onjuiste combinaties. Dit geldt zowel voor de reguliere als de vervolg-dbc. Deze DBC s behoorden tot het A-segment Neurochirurgie (AGB0308) Nieuwe essentiele verrichtingen bij diagnose : Er worden aanvullende validatie-eisen gesteld voor de B-segment diagnose 2560: en kunnen (naast ) vanaf ook afleiden naar operatieve behandelas. DBC-Onderhoud Pagina 15 van 67

16 Nieuwe essentiële verrichtingen Een uitgebreide evaluatie van essentiële verrichtingen voor neurochirurgie toonde dat een aantal verrichtingen obsoleet, niet aanwezig en/of essentiëel was of in een verkeerde validatieklasse zat. Dit terwijl deze verrichtingen vaak wel in de diagnose-omschrijvingen werden aangeduid of voor andere specialismen essentiëel zijn. De groep obsolete verrichtingen is in de vorige uitlevering al niet-essentiëel gemaakt. Hieronder staan de stappen die in het pakket 2008 zijn verwerkt. De volgende bestaande verrichtingen zijn daarom nu esentieel gemaakt: eenmalige injectie sympathische zenuwst sacr. Epidurale injectie epid. Injectie(s) lumbaal ged. 1/2 jr epidurale/subarachnoidale injecties excisiebiopsie arteria temporalis benige halsribresectie spier(fascie)biopsie, via huidincisie contr.-encephalogr/subocc. Ventriculogr ventriculografie micro-endoscopische behandeling hnp laserbehandeling hnp Deze verrichtingen leidden tot uitval en oneigenlijk gebruik van andere verrichtingencodes. Deze verrichtingen zijn nu essentieel gemaakt en opgenomen in VK diagnostische intracraniele punctie perc. Punc. (tussen)wervel, bt aanleggen schedeltractie Deze verrichtingen stonden in de lijst dure verrichtingen die niet mogen leiden tot enkelvoudig poliklinisch conservatief en zijn nu toegevoegd aan VK angioplastiek cerebropetale vaten Deze verrichting kwam niet voor in de neurochirurgische lijst, maar wel in de lijst essentiële verrichtingen DBC-Onderhoud. Dit leidde tot uitval en oneigenlijk gebruik van andere verrichtingencodes. De code is nu toegevoegd aan VK Dermatologie (AGB0310) Aanspraakwijziging Pakketbeperkende maatregel bij enkele vervolg DBC s voor pigmentstoornissen (diagnose 16) en vasculaire dermatosen (diagnose 25). DBC-Onderhoud Pagina 16 van 67

17 Verplaatsing verrichtingcode De verrichtingcode (voortgezette densensibilsatiebehandeling) zat VK 13 zit en leidde af naar behandelcode 31 en is nu verplaatst naar VK12 met afleiding naar behandelcode 21. De DBC waarbij deze verrichting hoort is namelijk en niet (= niet bestaande combinatie). Overigens wordt deze code niet bij deze specifieke DBC uitgevraagd, maar sec voor behandelcode Kindergeneeskunde (AGB0316) Tekstuele aanpassingen Het gaat om de volgende twee aanpassingen: Omschrijving diagnosecode 9902 van de neonatologielijst gezond / geen pathologie / basiszorg is veranderd in basiszorg pasgeborene. Omschrijving diagnosecode 7608 van de typeringslijst kindergeneeskunde algemeen kindermishandeling (ook sexueel) is veranderd in kindermishandeling (uitsluiten/aantonen). Deze omschrijvingen worden kennelijk ook in de communicatie met de patiënt gebruikt en de oude versies konden tot verwarring en pijnlijke situaties leiden Tariefaanpassing De tarieven voor de declaratiecode prenatale screening (037523) aangepast per 1 januari Tot op heden was een PM-post voor kwaliteit opgenomen in de kostprijs. Deze PM-post wordt per 1 januari 2008 ingevuld en er vindt compensatie over 2007 plaats. Het tarief wijzigt hierdoor van 87,60 naar 116,50. Het honorariumbedrag dient gelijk te zijn aan het honorarium voor vrije beroepsbeoefenaren. Dit blijft ten opzichte van 2007 ongewijzigd op een bedrag van 6, Longgeneeskunde (AGB0322) Drainage/pleurapunctie bij oncologie (en andere behandelingen) Tot en met 2007 waren diagnosegroepen longtumoren (13xx) en pleurale aandoeningen (17xx) gekoppeld aan de behandeling oncologie (6xxx) respectievelijk pleura-afwijkingen (70xx). Een probleem deed zich voor bij specifieke verrichtingen die ook voorkwamen bij diagnosen die niet combineren met de afgeleide behandelas. De afleiding van behandeling 702x (analyse en ontlasten/drainage van pleura-aandoeningen) is daarom nu alleen mogelijk met ingevoerde verrichtingen en/of én een ingevoerde behandelas 702x. Als de specifieke behandelas niet wordt ingevuld, kan de validatie met deze verrichtingen op een andere behandeling (m.n. oncologiebehandeling) plaatsvinden. Op grond van registratie is het profiel bijgesteld en de kostprijs herijkt. DBC-Onderhoud Pagina 17 van 67

18 Klinische Geriatrie (AGB0335) Wijziging omschrijving diagnosecode 242 Aard van de wijziging De primaire typeringsomschrijving op de typeringslijst van diagnosecode 242 is nu geheugenproblematiek en dementie. De aanleiding is de lekenvertaling: daar stond het als zodanig al op Radiologie (AGB0362) Essentiële verrichting Verrichting Vena Cava Inferior is essentieel gemaakt voor behandeling 65 naast verrichting Plaatsen Stent. In de afleiding behandelas leiden zowel de combinatie en , als de combinatie Vena Cava Superior en af naar behandeling 65. Als verrichting (PERCUTANE TRANSLUMINALE ANGIOPLASTIEK (PTA) STENOSE VAN DE ANDERE NIET-CORONAIRE VATEN) wordt geregistreerd, wordt vanaf nog afgeleid naar behandeling 11 (PTA stenose). Wordt verrichting (TROMBOLYSE MET UROKINASE) geregistreerd, dan wordt afgeleid naar behandeling 40 (fibrinolyse). Als beide verrichtingen en worden geregistreerd, wordt afgeleid naar behandeling 40. Dit is conform de instructies Introductie OP Psychosomatische Fysiotherapie Met terugwerkende kracht per 1 juli 2007 is het Overig Product Psychosomatische Fysiotherapie (zorgactiviteit ) toegevoegd. 2.7 Overige wijzigingen Naast de al benoemde wijzigingen is er ook regulier onderhoud gepleegd aan de tabellen. De specifieke wijzigingen per tabel worden in de toelichtingen op de verschillende tabellen beschreven. DBC-Onderhoud Pagina 18 van 67

19 3 BIJLAGEN 3.1 Uitbreiding B-segment Deze bijlage beschrijft de totstandkoming van de uitbreiding van het B-segment Totstandkoming en opbouw Totstandkoming De volgende criteria zijn toegepast. Deze komen voor een groot deel uit de uitvoeringstoets van de NZa en zijn aangevuld door VWS en branchepartijen: Conform B-segment Snijdende specialismen: alleen snijdende assen (= met verrichting) toegevoegd. Beschouwende vakken: ook conservatieve assen toegevoegd. KZD wordt ook B-segment; ook aan B-segment 2005 toegevoegd. Consult-DBC geen B-segment; beëindigd bij B-segment De zorgvraag bij urologie en plastische chirurgie wordt gegroepeerd (in de declaratie). Criteria in volgorde van prioritering: Kosten en werklasthomogeen. Medisch herkenbaar. Voldoende omzet. Voldoende spreiding/aanbieders. Als zorg specialismeoverstijgend is, zijn alle van toepassing zijnde specialismen opgenomen in het B-segment. Geen zorgverlening i.v.m. acute interventie. Geen WBMV. Voorkeur voor 3e compartiment. Er moet een markt voor zijn, of zo nodig ontwikkelgebied (hoofdpijn poli, snurk/slaap problematiek) Opbouw van het B-segment Bij de vormgeving van het in 2007 bestaande B-segment is voor de snijdende vakken de regel toegepast dat alleen assen met verrichtingen (snijdende assen) in het B-segment zijn geplaatst. Voor het B-segment 2008 is wederom gekozen voor alleen snijdende assen bij snijdende specialismen. Daarvoor zijn de volgende redenen aan te voeren: De CV-waarde van conservatieve assen is niet voldoende (inhomogeen). De omzet van de conservatieve assen is laag. Het aantal declarabele eenheden wordt te groot. Er moet gewacht worden op indikking van conservatieve assen. In het verbeterplan DOT is daarin voorzien. Voor de uitbreiding van 2008 is een dergelijke indikking nog niet mogelijk. DBC-Onderhoud Pagina 19 van 67

20 Voor de conservatieve assen zijn geen typerende verrichtingen beschikbaar. Vanwege bovenstaande overwegingen is de consult-dbc voor het B-segment nog niet ingevoerd. Verdere doorontwikkeling van het conservatieve deel van de zorg is voorzien in het verbeterplan DOT Klinisch zonder dagen Bij de introductie van KZD is vanwege de voorgenomen ingangsdatum medio 2006 gekozen om geen KZD in het B-segment toe te laten. De partijen vonden opnieuw onderhandelen halverwege het jaar niet wenselijk. Voor de invoering van de uitbreiding van het B-segment 2008 gelden deze argumenten niet. Daarom is zowel in het huidige B-segment als in het B-segment 2008 de KZD-variant opgenomen Specifieke keuzes In een aantal gevallen is gekozen voor het vrijgeven van bepaalde delen van de zorg vanwege de samenhang. Deze zorg is afgebakend en kan niet als losse componenten aan het B-segment worden toegevoegd. Deze zorg voldoet overigens aan de belangrijkste criteria voor het B-segment: homogene producten, omzet en spreiding. Het betreft: Verloskunde: op voorstel van de WV-gynaecologie en verloskunde is de totale verloskunde aan het B-segment 2008 toegevoegd. Hoofdpijn-DBC s: vanwege het steeds meer introduceren van hoofdpijn poli s/centra zijn alle hoofdpijn-dbc s bij de neurologie aan het B-segment 2008 toegevoegd. Slaapregistratie: vanwege het ontstaan van ZBC s voor slaap- en snurkproblematiek en het vóórkomen van deze goed af te bakenen DBC s bij categorale instellingen zijn bij KNO en longgeneeskunde alle slaap- en snurk-dbc s toegevoegd aan het B-segment Cardiologie: behandeling met een pacemaker is bepalend voor het B-segment Alle diagnosen met een pacemaker in de behandelas zijn aan de lijst toegevoegd. Deze relatief dure behandeling is via het beschikbaar zijn van typerende verrichtingen goed uit te vragen in de validatie. DBC-Onderhoud Pagina 20 van 67

21 3.1.3 Afleidingsspecificaties B-segment Oogheelkunde (0301) Diagnose Behandelas zie toel. Zorgactiviteit / validatieklasse code omschrijving code omschrijving code omschrijving Toegevoegd B-segment per ptosis 3x verrichtingen blepharopl. ooglid/corr. ptosis wenkbr. 255 dermatochalazis ptosis ok ooglid uitgebr. blepharo-orbitaplastiek Reeds bestaand B-segment (per inclusief KZD-as indien van toepassing) 554 cataract 3x verrichtingen * VK 18 cataract operatief * geen wijziging t.o.v. bestaande afleiding DBC-Onderhoud Pagina 21 van 67

22 KNO (0302) Diagnose Behandelas zie toel. Zorgactiviteit / validatieklasse code omschrijving code omschrijving code omschrijving Toegevoegd B-segment per snurken 11x conservatief * 13 OMA, OME, tubadysfunctie 15 ossiculaire afwijkingen 21x met therapeutische verrichting * VK14 goedkope therapeutische activiteiten 57 diagnostiek slaapstoornissen VK15 therapeutische/operatieve activiteiten 59 OSAS therapeutische/diagnostische activiteiten VK16 (scopieën) 11 afwijking oorschelp 21x met therapeutische verrichting 32 septumafwijkingen 11x conservatief * 21x met therapeutische verrichting Reeds bestaand B-segment (per inclusief KZD-as indien van toepassing) 52 ziekten adenoïd & tonsillen 21x met therapeutische verrichting * corr. standdev. oorschelp corr. oorskel corr. standdev. oorschelp exc. weke del ok grote en gecompliceerde gezwellen ok-verw. uit oppervl. struct. op pok alloplastieken (bv tbv oorschelp/mamma) submuceuze venster septum resectie concho-/christo-/spinectomie, enkelz corr. deform. benig neusskelet icm corr corr. septum corr. septum + neusvl. + vest. nasi uitgebr. bl. repositie septum# tonsillectomie, tot en met 10 jaar tonsillectomie, 11 tot en met 15 jaar tonsillectomie, 16 jaar en ouder adenotomie (poli-)kl.beh. grote diepe abcessen nasopharyngoscopie, dmv optiek DBC-Onderhoud Pagina 22 van 67

23 Heelkunde (0303) Diagnose Behandelas zie toel. Zorgactiviteit / validatieklasse code omschrijving code omschrijving code omschrijving Toegevoegd B-segment per hernia umbilicalis / epigastrica 20x operatief hernia epigastrica, per alleen open procedure hernia umbilicalis vanaf 12 jaar, per alleen open procedure hernia umbilicalis 12 jaar, per alleen open procedure 30x operatief endotechniek endoscopische operatie hernia epigastrica 132 carpaal tunnel syndroom endoscopische operatie hernia umbilicalis vanaf 12 jaar endoscopische operatie hernia umbilicalis vanaf 12 jaar 20x operatief ok-beh. carpaaltunnel syndroom, per alleen open procedure 40x dubbelzijdig operatief neurolyse, zonder okmicr./loupevergr neurolyse, met okmicr./loupevergr. 30x operatief endotechniek endoscopische ok-beh. carpaaltunnel syndroom 50x dubbelzijdig oper endo neurolyse, zonder okmicr./loupevergr neurolyse, met okmicr./loupevergr. 175 vasectomie 20x operatief sterilisatie dmv vasectomie 40x dubbelzijdig operatief 176 phimosis, preputium afw 20x operatief phimosis ok met uitsl. dorsale klieving 177 circumcisie op verz verwijdingspl. praeputium mbv huidtr frenulumplastiek penis 318 maligne neoplasma mamma 20x operatief 40x dubbelzijdig operatief regionale klierdissectie, enkelzijdig diagn. lk-extirp., supra-/infraclavicul locale excisie mammatumor met vc of aa conusexcisie van de mamma (subcutane) mastectomie, okseltoilet mamma amp. + verw. oksellymfklieren mamma amp. + uitr. ax/infracl/retrost-lk DBC-Onderhoud Pagina 23 van 67

24 Diagnose Behandelas zie toel. Zorgactiviteit / validatieklasse code omschrijving code omschrijving code omschrijving Toegevoegd B-segment per (vervolg) 323 cholecystitis / cholelithiasis 20x operatief cholecystectomie cholecystectomie incl. choledochotomie, per alleen open procedure cholecystectomie + appendectomie, per alleen open procedure 30x operatief endotechniek cholecystectomie per laparoscoop endoscopische cholecystectomie incl. choledochotomie endoscopische cholecystectomie + appendectomie 418 P.A.O.D. 2, claudicatio intermittens 20x operatief * VK14 goedkope opeatieve activiteiten 40x dubbelzijdig operatief VK15 opertieve activiteiten 30x operatief endotechniek * VK16 operatief endotechniek 50x dubbelzijdig operatief 419 P.A.O.D. 3, rustpijn 20x operatief * VK14 goedkope opeatieve activiteiten 40x dubbelzijdig operatief VK15 opertieve activiteiten 30x operatief endotechniek * VK16 operatief endotechniek 50x dubbelzijdig operatief 420 P.A.O.D. 4, gangreen 20x operatief * VK14 goedkope opeatieve activiteiten 40x dubbelzijdig operatief VK15 opertieve activiteiten 30x operatief endotechniek * VK16 operatief endotechniek 50x dubbelzijdig operatief DBC-Onderhoud Pagina 24 van 67

25 Diagnose Behandelas zie toel. Zorgactiviteit / validatieklasse code omschrijving code omschrijving code omschrijving Reeds bestaand B-segment (per inclusief KZD-as indien van toepassing) 121 hernia femoralis/inguinalis 20x operatief * hernia inguinalis, per alleen open procedure hernia incarcerata, zonder darmresectie, per alleen open procedure 40x dubbelzijdig operatief recidief hernia inguinalis, per alleen open procedure hernia femoralis, per alleen open procedure 30x operatief endotechniek * endoscopische operatie hernia inguinalis endoscopische operatie hernia incarcerata, zonder darmresectie 50x dubbelzijdig oper endo endoscopische operatie recidief hernia inguinalis nieuw endoscopische operatie hernia femoralis 423 varices onderste extremiteiten 20x operatief * geen wijziging t.o.v. bestaande afleiding 40x dubbelzijdig operatief * ok-beh. voll. chron. ven. insuff. been excisie varix excisie 2 varices excisie 3 varices excisie >3 varices exerese saph. magna + exc. mult. varices exerese saph. parva + exc. mult. varices (subfasciale) perforantectomie DBC-Onderhoud Pagina 25 van 67

26 Plastische chirurgie (0304) Diagnose Behandelas zie toel. Zorgactiviteit / validatieklasse code omschrijving code omschrijving code omschrijving Toegevoegd B-segment per blepharoplastiek, onder of boven 2x operatief blepharopl. ooglid/corr. ptosis wenkbr. enkel- of dubbelzijdig ptosis ok ooglid uitgebr. blepharo-orbitaplastiek 162 correctie oorskelet enkel- of dubbelzijdig 241 phimosis, meatotomie 2x operatief 2x operatief corr. standdev. oorschelp corr. oorskel alloplastieken (bv tbv oorschelp/mamma) meatotomie phimosis ok met uitsl. dorsale klieving verwijdingspl. praeputium mbv huidtr frenulumplastiek penis 351 CTS, decompressie carpale 2x operatief neurolyse, zonder okmicr./loupevergr. tunnel / klieven retinaculum, open neurolyse, met okmicr./loupevergr ok-beh. carpaaltunnel syndroom, per alleen open procedure 352 decompressie overige compressie syndromen, neurolyse (incl endoscopische ok-beh. carpaaltunnel syndroom recidief CTS) Diagnose Behandelas zie toel. Zorgactiviteit / validatieklasse code omschrijving code omschrijving code omschrijving Reeds bestaand B-segment (per inclusief KZD-as indien van toepassing) 211 mammareductie, ptosiscorrectie 2x operatief * plastische corr. deformaliteit mamma enkel- of dubbelzijdig * geen wijziging t.o.v. bestaande afleiding DBC-Onderhoud Pagina 26 van 67

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Toelichting op de Afleiding Behandelas v

Toelichting op de Afleiding Behandelas v Toelichting op de Afleiding Behandelas v20081001 Ingangsdatum tabel: 20090101 DBC-Onderhoud Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130606 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

Anesthesiogie, t Kind van de (Rond)rekening

Anesthesiogie, t Kind van de (Rond)rekening Anesthesiogie, t Kind van de (Rond)rekening ALV 20 november 2007 J.W. Kallewaard & R.B. Sie Vanaf 01-01-2008 Rondrekening 2005 (VWS, SDO) Vernieuwd Besturen (NVZ) de Zichtbare Hand (NZa) Documenten Toekomstige

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 2

Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Verantwoording tariefswijzigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De wijzigingen... 4 3 Kostentarieven... 5 3.1 Heraanlevering

Nadere informatie

Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011

Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011 Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011 Versie 20101118 Utrecht, 18 november 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...

Nadere informatie

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel v20110701 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Algemene gegevens van de tabel...

Nadere informatie

Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v20101118 Ingangsdatum tabel: 20110101 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Archief Frequently Asked Questions DBC-systematiek ziekenhuiszorg (ARCHIEF FAQ ZZ) Versie 1.0

Archief Frequently Asked Questions DBC-systematiek ziekenhuiszorg (ARCHIEF FAQ ZZ) Versie 1.0 Archief Frequently Asked Questions DBC-systematiek ziekenhuiszorg (ARCHIEF FAQ ZZ) Versie 1.0 Laatste update 06-09-2011 V OORWOORD In dit document staan de veelgestelde vragen (FAQ) die door uiteenlopende

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Normtijden 2008. Versie 1.0

Verantwoordingsdocument Normtijden 2008. Versie 1.0 Verantwoordingsdocument Normtijden 2008 Versie 1.0 Utrecht, augustus 2007 1 B EPALING NORMTIJDEN 2008 1.1 inleiding In dit document is alle informatie die van belang is voor het opstellen van normtijden

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Toelichting op REGELING CI/NR

Toelichting op REGELING CI/NR Toelichting op REGELING Toelichting op Regeling Inleiding Recentelijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regeling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische

Nadere informatie

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Aan de besturen van de:

Aan de besturen van de: Aan de besturen van de: algemene ziekenhuizen (010) categorale instellingen (011) academische ziekenhuizen (020) zelfstandige behandelcentra (291) klinisch genetische centra (390) en zorgverzekeraars.

Nadere informatie

Toelichting op de Afsluitreden Tabel. Versie

Toelichting op de Afsluitreden Tabel. Versie Toelichting op de Afsluitreden Tabel Versie 20131114 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Afsluitredenen... 3 1.2.1 Afsluitredenen voor

Nadere informatie

REGELING CI/NR

REGELING CI/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie 20120927

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie 20120927 Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment Versie 20120927 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en de functie... 3 1.2 Bijzonderheden in de toepassing... 3 1.2.1

Nadere informatie

Toelichting Zorgproducten Tabel. Versie

Toelichting Zorgproducten Tabel. Versie Toelichting Zorgproducten Tabel Versie 20120726 Ingangsdatum 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Toelichting op de Typeringslijst per specialisme

Toelichting op de Typeringslijst per specialisme Toelichting op de Typeringslijst per specialisme Versie 20110701 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care A study about behavioral responses of medical specialists and hospitals in the Netherlands 1. DBC 2. Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Gynaecologie v20110701

Instructie DBC-registratie Gynaecologie v20110701 Instructie DBC-registratie Gynaecologie v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel doorlopen

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Heelkunde. v20110701

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Heelkunde. v20110701 Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Heelkunde v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Dubbelzijdige behandelingen... 4 2.1 Zorgtrajecten bij dubbelzijdigheid...

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten

Nadere informatie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtraject

Nadere informatie

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0 Toelichting uitval bij honorariumberekening versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitval algemeen... 4 3 Honorariumberekening... 6 4 Waardering uitvalproducten... 8 5 Waardering uitvalproducten...

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1

Gebruikersdocument deel 1 Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingen DBC-pakket Versie 20130305 Ingangsdatum 1 april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2 Inhoud RZ13c... 5 2.1 Wijzigingen grouper...

Nadere informatie

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Advisering integratie POS in DBC systematiek Capgemini is gevraagd te adviseren

Nadere informatie

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Wat is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Sinds 2005 is de manier waarop zorgverzekeraars betalen voor de zorg die ziekenhuizen verlenen veranderd. De verschillende

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Besluitvormingsdocument 2e go Versie 1.0 15 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scope en uitsluitingen, mijlpalen... 4 2.1 Binnen de scope... 4 2.2 Buiten de scope...

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Reumatologie v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Reumatologie v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Reumatologie v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel doorlopen

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen Versie 20131114 1 januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Status van dit document... 4 2 Nieuwe tabellen... 6 3 Gewijzigde tabellen...

Nadere informatie

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701 Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek 2012 v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 V O O R W O O R D Dit document licht toe hoe de aanspraak en machtigingen zijn verwerkt

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310 Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717 Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

BBC NVPC en DOT/DBC Extra ledenvergadering NVPC 16-9-2009. dr. Léon N.A. van Adrichem Plastische chirurgie Voorzitter BBC

BBC NVPC en DOT/DBC Extra ledenvergadering NVPC 16-9-2009. dr. Léon N.A. van Adrichem Plastische chirurgie Voorzitter BBC BBC NVPC en DOT/DBC Extra ledenvergadering NVPC 16-9-2009 dr. Léon N.A. van Adrichem Plastische chirurgie Voorzitter BBC Te bespreken Stand van zaken DOT/DBC De boom Zorgactiviteiten Parallel / seriëel

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen v20111115 Ingangsdatum 1 januari 2012 V O O R W O O R D Voor u ligt deel 3 van het document Gebruikersdocument uitlevering, Wijzigingen DBC-pakket. Bij iedere

Nadere informatie

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het document Toelichting Tarieven DOT RS05 V20100701.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het document Toelichting Tarieven DOT RS05 V20100701. Veel gestelde vragen ziekenhuiszorg Algemeen Registratie Afleiden/Valideren Declareren (voor zorgaanbieders) Algemeen Kostprijs DBC-zorgproduct Hoe wordt de kostprijs van een DBC-zorgproduct bepaald? De

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v

Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst 19 september 2011 Inhoudsopgave 1. Evaluatie Memo 19 juli 2011 2. Tariefberekening DOT 2013 Memo 13 september 2011 2 Evaluatie

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg

De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg DBC s zijn nog maar onlangs geïntroduceerd en de systematiek doorloopt momenteel de groeistadia naar volwassenheid. Inmiddels is ook duidelijk hoe de ontwikkeling

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

Wijzigingen productstructuur 2016. DBC-implementatiecongres

Wijzigingen productstructuur 2016. DBC-implementatiecongres Wijzigingen productstructuur 2016 DBC-implementatiecongres Inhoud van de bijeenkomst 1. Projecten Licht complexe spoedzorg/ ambulant middel Interventieradiologie Varices 2. Overige punten Transplantatiezorg

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Experiment

Nadere informatie

Beschrijving downloads Open DIS-data

Beschrijving downloads Open DIS-data Beschrijving downloads Open DIS-data augustus 2015 Inhoud 1. Introductie 4 1.1 Overzicht tabellen 4 1.2 Disclaimer 4 1.3 Documenthistorie 4 2. Beschrijving tabellen 5 2.1 DBC-zorgproducten per jaar, specialisme,

Nadere informatie

Tarieven Tabel. Toelichting. Versie

Tarieven Tabel. Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20121211 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Implementeren

Nadere informatie

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de WBMV Code Tabel v20090401 Ingangsdatum tabel: 20090701 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Congres Implementatie DBC-pakket 2014

Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mark de Rijter 2 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Ruim 400 deelnemers Ochtend én middagprogramma Per sector 4 parallelsessies Twitter mee: #DBCpakket2014

Nadere informatie

DOT in de medische oncologie

DOT in de medische oncologie NVMO-informatiesheet DOT in de medische oncologie versie 2.1, september 2012 NVMO-werkgroep DOT Inleiding Per 1-1-2012 zijn de DBC s vervangen door de DBC Zorgproducten onder DOT. Onder DOT worden zorgtrajecten

Nadere informatie

DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging

DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging Je gaat het pas zien als je het door hebt Adviesbureau voor organisatie, informatisering en automatisering in de zorg Brinklaan 34 1404 EW Bussum t (035) 692

Nadere informatie

1. Liesbreuk. 2. Cholecystectomie (electief)

1. Liesbreuk. 2. Cholecystectomie (electief) Beleidsregel tariefstelling DBC s overige instellingen 1. Liesbreuk 09-11-121-1 reguliere zorg.hernia inguinalis.conservatief 09-11-121-2 reguliere zorg.hernia inguinalis.operatief 09-11-121-3 reguliere

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Huidtumoren... 4 2. Cataract... 4 3. Hartritmestoornissen... 5 4. Spataderen...

Nadere informatie

Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109. Ingangsdatum tabel: 20100101

Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109. Ingangsdatum tabel: 20100101 Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109 Ingangsdatum tabel: 20100101 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 VOOR WIE IS DIT DOCUMENT BEDOELD...3 1.2 WAT IS DE FUNCTIE VAN DE TABEL...3 1.3 ALGEMENE

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Toelichting op de Typeringslijst per specialisme. Versie

Toelichting op de Typeringslijst per specialisme. Versie Toelichting op de Typeringslijst per specialisme Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de Typeringslijst... 3 1.2 De wijzigingen in het kort...

Nadere informatie

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Informatiedocument: Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Ondersteunende specialismen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, van toepassing.

Nadere informatie

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Gebruikersdocument Uitlevering deel 2 Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2 De wijzigingen...

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Longgeneeskunde v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Longgeneeskunde v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Longgeneeskunde v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT DOT, ICD-10 en andere ontwikkelingen Beroepsbelangen Commissie Regelgeving Raad beroepsbelangen Federatie Bemiddeling geschillen DOT;

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065 Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Informatiedocument: LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Voor Medisch specialisten / Ziekenhuizen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage -

Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage - Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage - Zeist, juni 2009 Onderzoek in opdracht van Samenvatting: Achtergrond Vektis heeft in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie

Nadere informatie

Zorgproducten Tabel Toelichting. Versie

Zorgproducten Tabel Toelichting. Versie Zorgproducten Tabel Toelichting Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013

Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013 Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013 Versie 1.0 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wijzigingen ten opzichte van 2 e go RZ13d... 4 2.1 Wijzigingsverzoeken ingediend na 2 e go RZ13d...

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014 DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg Overzicht wijzigingen 2014 DBC-Onderhoud Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mariette Kraayvanger Programma 1. Waar staan wij nu? 2. De

Nadere informatie

Toelichting op de Lijst Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie

Toelichting op de Lijst Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie Toelichting op de Lijst Ondersteunerhonoraria B- segment Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en de functie... 3 1.2 Bijzonderheden in de toepassing... 3 1.2.1 Volledigheid

Nadere informatie

Registratieregels. Versie

Registratieregels. Versie Registratieregels Versie 20131114 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratiemodel en definities... 4 2.1 Registratiemodel... 4 2.1.1 Registreren... 5 2.1.2 Samenvatten...

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Medische psychologie in de DOT

Medische psychologie in de DOT Medische psychologie in de DOT Marieke de Visscher DBC consulent St. Antonius Ziekenhuis 10 mei 2012 - PAZ Achtergrond - context Financiering Medische Psychologie al discussiepunt sinds start DBC systematiek

Nadere informatie

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b)

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Beoordeling prestaties en tarieven met ingangsdatum 1 januari 2014 november 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering updaterelease DOT-pakket

Nadere informatie

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Congres Implementatie DBC-pakket Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Congres Implementatie DBC-pakket Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013 Grouper en zorgactiviteiten op de nota Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013 2 Agenda 1. Aanleiding en besluit 2. Wijzigingen van DBC-producten in hoofdlijnen

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie 20140717

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie 20140717 Algemene Toelichting Registratieregels Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen zorgtrajecten en subtrajecten... 4 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie