Gebruikersdocument deel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersdocument deel 1"

Transcriptie

1 Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingen DBC-pakket Versie Ingangsdatum 1 april 2013

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling Leeswijzer Inhoud RZ13c Wijzigingen grouper Limitatieve Lijst Machtigingen in de grouper (issue 2015) Technische aanpassingen grouper (issue 2084) Wijzigingen overige zorgproducten (OZP s) Beëindigen en vervangen zorgactiviteiten Chondrocelect (issue 2046) Tekstuele aanpassingen overige zorgproducten (issue 2049) Wijzigingen OZP s ingediend door de NZa (issue 2145) Wijzigingen aangemeld via de intake- en wijzigingsprocedure Correctie tarieftypes in referentietabellen grouper (issue 1890) Correctie aanspraakcodes zorgactiviteiten eicelvitrificatie (issue 2062) Wijzigingen registratieaddendum (issue 2165 en 2171) Wijzigingen tarieven Aanpassing kostentarieven infertiliteit Aanpassing productiebestand losdeclarabele zorgactiviteiten Aanpassing honorarium van twee zorgproducten longgeneeskunde... 8 DBC-Onderhoud 2 9

3 1 Inleiding Voor u ligt deel 1 van de documentatie Wijzigingen DBC-pakket. Bij iedere uitlevering worden de verschillende gebruikersgroepen op hoofdlijnen geïnformeerd over de wijzigingen in de DBCsystematiek door middel van drie wijzigingsdocumenten die u in principe los van elkaar kunt lezen. Niet altijd is de volledige trilogie beschikbaar. Dit is afhankelijk van de aard van de doorgevoerde wijzigingen. Hieronder volgt een korte algemene beschrijving van de drie samenhangende wijzigingsdocumenten. Vervolgens vindt u in het document welke wijzigingen op hoofdlijnen in het DBC-pakket per 1 april 2013 zijn doorgevoerd. Deel 1: Beschrijving wijzigingen Deel 1 geeft een overzicht van alle wijzigingen in het pakket, waarbij op hoofdlijnen staat beschreven wat is gewijzigd en waarom. Ook is een korte beschrijving opgenomen van de wijze waarop de wijzigingen zijn verwerkt en welke tabellen hiervoor zijn aangepast. Voor meer details verwijzen wij u naar de toelichtingen bij de tabellen. Deel 1 is vooral bedoeld als een wegwijzer voor iedereen die dagelijks met de DBC-systematiek werkt. Deel 2: Verantwoording kosten- en honorariaberekeningen Deel 2 bevat de cijfermatige onderbouwing van de wijzigingen. Het beschrijft hoe de data voor de tariefberekeningen tot stand zijn gekomen, hoe de productprijzen berekend zijn en hoe de effecten van deze nieuwe productprijzen in kaart gebracht zijn. Dit deel is vooral bedoeld voor beleidsmakers en mensen die werken met stuurinformatie. Deel 3: ICT-eisen Deel 3 beschrijft de ICT-eisen die worden gesteld aan een succesvolle implementatie van het DBCpakket. Dit deel is vooral bestemd voor automatiseerders en ZIS-leveranciers. 1.1 Doelstelling RZ13c is een geactualiseerd en verbeterd pakket voor 2013, op basis waarvan de declaratie van de medisch specialistische zorg in Nederland kan plaatsvinden. RZ13c is een kleine update van het pakket 2013 die ingaat per 1 april DBC-Onderhoud wil met deze updaterelease de declaratie van add-ons voor geneesmiddelen faciliteren, door wijzigingen hierin vroeg in het jaar op te nemen in het systeem. DBC-Onderhoud wil hier namelijk niet mee wachten tot 1 juli 2013 (ingangsdatum RZ13d). De zorgverzekeraars hebben moeite met controles van declaraties die voor een behandeling een code machtiging vereist hebben meegekregen. In 2012 bleek dat de gewenste oplossing kon worden bereikt door een functioneel kleine aanpassing in de grouper. Deze functionele aanpassing heeft echter veel technische impact voor de grouper. Het probleem bij het veld is dermate groot dat dit voor de RZ13c is meegenomen. DBC-Onderhoud 3 9

4 1.2 Leeswijzer Gebruikersdocument deel 1 omschrijft in hoofdstuk 2 welke wijzigingen de RZ13c bevat. De wijzigingen zijn ingedeeld in subparagrafen en kennen elk een eigen issuenummer. Daar waar mogelijk, is aangegeven welke tabellen op de wijziging zijn aangepast. De volgende afkortingen zijn hierbij gehanteerd: ACT TT ZA RA ARGT : Aanspraak Code Tabel :Tarieven Tabel : Zorgactiviteiten Tabel :Registratie Addendum : Afsluitregels Tabel In de toelichtingen bij de desbetreffende tabellen zijn de wijzigingen meer in detail beschreven. De wijzigingen in de tabellen zijn ten opzichte van de laatst uitgeleverde versie. Meer over de mutatiecodesystematiek is te lezen in deel 3 van de gebruikersdocumentatie. Dit deel is niet veranderd, zodat het Gebruikersdocument uitlevering deel 3 v nog geldig is. DBC-Onderhoud 4 9

5 2 Inhoud RZ13c Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen die ingaan op 1 april Er zijn drie soorten wijzigingen in deze release. In paragraaf 2.1 vindt u een toelichting op het inbouwen van de Limitatieve Lijst Machtigingen (LLM) in de grouper. Wijzigingen in overige zorgproducten vindt u in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 vindt u de wijzigingen die zijn aangemeld via de intake- en wijzigingsprocedure. Tot slot beschrijft paragraaf in het kort de aanpassingen in tarieven. 2.1 Wijzigingen grouper In RZ13c zijn twee soorten wijzigingen in de grouper doorgevoerd; het inbouwen van de Limitatieve Lijst Machtigingen in de grouper en enkele technische aanpassingen Limitatieve Lijst Machtigingen in de grouper (issue 2015) De zorgverzekeraars hadden technische problemen bij controles van declaraties die voor de behandeling een code machtiging vereist meekregen. De grouper gaf alleen aan dat voor een behandeling mogelijk een machtiging nodig was. Door de Limitatieve Lijst Machtigingen in de grouper in te bouwen wordt voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars een oplossing geboden die anders in hun softwaresystemen tegen hogere kosten moest worden gebouwd. De grouper kan met de ingebouwde Limitatieve Lijst Machtigingen eenduidige informatie geven of voor een behandeling een machtiging vereist is Technische aanpassingen grouper (issue 2084) Er is een technische aanpassing gedaan in het aansluitproces op de grouper. Bij de aansluiting wordt voortaan een scherm getoond dat aangeeft of de verbinding succesvol tot stand is gebracht. 2.2 Wijzigingen overige zorgproducten (OZP s) De RZ13c is een kleine release die wijzigingen in overige zorgproducten (OZP s) bevat om met name de declaratie van add-ons zo vroeg mogelijk in het jaar te faciliteren. Deze paragraaf licht de wijzigingen in OZP s beknopt toe, voor meer informatie over de wijzigingen in OZP s verwijzen wij u naar de Zorgactiviteiten Tabel Toelichting v en de Tarieven Tabel Toelichting v Beëindigen en vervangen zorgactiviteiten Chondrocelect (issue 2046) ZA, TT Voor de autologe kraakbeentransplantaties in de knie, waarbij gebruik gemaakt wordt van patiënteigen chondrocyten die worden opgekweekt in het laboratorium middels een innovatieve celtherapie, zijn nieuwe zorgactiviteiten aangemaakt per 1 januari Daarnaast heeft de NZa per 1 januari 2012 voor de opgekweekte chondrocyten een nieuwe stofnaam (Chondrocelect) opgenomen in de stofnamenlijst behorend bij de beleidsregel Dure geneesmiddelen BR/CU Deze stofnaam is ook opgenomen op de add-on lijst behorende bij de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. De praktijk wijst echter uit dat het registreren en declareren met de toedieningseenheid MG problemen oplevert. Het laboratorium levert producten op per 4 miljoen chondrocyten. Om deze reden is gekozen de toedieningeenheid te wijzigen in E waarbij 1 E staat DBC-Onderhoud 5 9

6 voor 4 miljoen chondrocyten. De bestaande zorgactiviteiten voor het dure geneesmiddel Chondrocelect zijn beëindigd en nieuwe zorgactiviteiten met de gewijzigde eenheid zijn aangemaakt. De oude zorgactiviteiten, beëindigd per 31 maart 2013: Chondrocelect, toedieningsvorm autologe chondrocytenimplantatie, per gebruikte eenheid van 8 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Chondrocelect, autologe chondrocytenimplantatie, per gebruikte eenheid van 8 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. De nieuwe zorgactiviteiten, per 1 april 2013: Chondrocelect, toedieningsvorm autologe chondrocytenimplantatie, per gebruikte eenheid van 1 E (= 4 miljoen chondrocyten) bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Chondrocelect, per gebruikte eenheid van 1 E (= 4 miljoen chondrocyten) bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Tekstuele aanpassingen overige zorgproducten (issue 2049) ZA, TT In de Zorgactiviteiten Tabel en de Tarieven Tabel komen een aantal omschrijvingen van zorgactiviteiten niet overeen. In de Zorgactiviteiten Tabel v en de Tarieven Tabel v zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Het betreft voornamelijk toevoeging van diakritische tekens Wijzigingen OZP s ingediend door de NZa (issue 2145) ZA, TT De NZa heeft diverse wijzigingen ingediend in overige zorgproducten, het betreft: Introductie van vier dure en weesgeneesmiddelen Introductie van een zorgactiviteit voor het vastleggen van verpleegdagen in de geriatrische revalidatiezorg Tariefswijzigingen kaakchirurgie Tariefswijzigingen prenatale screening Voor meer informatie over deze wijzigingen verwijzen we u naar de Zorgactiviteiten Tabel Toelichting v en de Tarieven Tabel Toelichting v Wijzigingen aangemeld via de intake- en wijzigingsprocedure Het gaat hierbij om individuele wijzigingen die door veldpartijen bij DBC-Onderhoud zijn ingediend via de aanvraagprocedure wijzigingen cure. DBC-Onderhoud 6 9

7 2.3.1 Correctie tarieftypes in referentietabellen grouper (issue 1890) In release RZ13a zijn de Zorgactiviteiten Tabel en de Tarieven Tabel geschoond door overige zorgproducten te beëindigen die niet of nauwelijks werden gedeclareerd. Voor een aantal overige zorgproducten was deze beëindiging nog niet doorgevoerd in de referentietabellen (XML s). Dit is met ingang van 1 april 2013 alsnog gebeurd Correctie aanspraakcodes zorgactiviteiten eicelvitrificatie (issue 2062) ZA, ACT Per 1 januari 2013 zijn de zorgactiviteiten voor vitrificatie en eicelopslag opgesplitst in een variant met medische indicatie en een variant zonder medische indicatie. Aan deze nieuwe zorgactiviteiten zijn destijds incorrecte aanpraakcoderingen toegekend. Dit is nu hersteld. In onderstaande tabel ziet u de oude en nieuwe aanspraakcode per zorgactiviteit. Zorgactiviteit Omschrijving Aanspraakcode oud Aanspraakcode nieuw Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, eenmalig kosten Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, eenmalig kosten Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, per jaar Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, per jaar Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, onderzoek eicellen Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, onderzoek eicellen Deze wijziging heeft als gevolg dat er in de Aanspraak Code Tabel een nieuwe aanspraakcode is geïntroduceerd per 1 april 2013: Aanspraakcode Omschrijving 1609 Zorgactiviteiten In-vitrofertilisatie IVF Wijzigingen registratieaddendum (issue 2165 en 2171) RA, ARGT Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd in het registratieaddendum. De eerste betreft het tabblad Medicinale oncologische behandelingen. Een zorgtype 11 subtraject wordt afgesloten op de dag voordat de medicinale oncologische behandeling start. Als de behandeling start op de openingsdatum van het zorgtype 11 subtraject, werkt de geautomatiseerde regel niet omdat in dat geval het subtraject niet een dag eerder afgesloten kan worden. In dat geval gelden voor het zorgtype 11 subtraject de regels voor een zorgtype 21 subtraject. De pseudocodes zijn hierop aangepast. DBC-Onderhoud 7 9

8 De tweede wijziging in het registratieaddendum betreft het tabblad Gynaecologie F21. In de pseudocode was de afsluitregel, die geldt per behandelcyclus, niet volledig uitgewerkt. Er waren drie onvolkomenheden: Een cyclus met cryomonitoring zonder terugplaatsing moet ook per cyclus gesloten worden Een cryocyclus waarbinnen een terugplaatsing plaatsvindt, mag niet voor de terugplaatsing afgesloten worden Een gonadrotrofine behandeling ter voorbereiding op een IUI/KI(D) mag niet voor de IUI/KI(D) worden afgesloten Voor de uitwerking hiervan is een negende groep (met 1 zorgactiviteit) toegevoegd aan de referentiegroepen en zijn de combinaties y bij x aangepast. De functionele beschrijving van de uitzondering is hier tekstueel mee in overeenstemming gebracht. Deze wijzigingen in het registratieaddendum hebben als ingangsdatum 1 januari Wijzigingen tarieven Aanpassing kostentarieven infertiliteit TT Naar aanleiding van vragen uit het veld aan de NZa en DBC-Onderhoud over de prijsdaling van RZ13b-tarieven voor IVF / ICSI-zorgproducten (diagnosecode F21) binnen zorgproductgroep Infertiliteit, heeft DBC-Onderhoud in januari 2013 een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van deze daling. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en in afstemming met de NZa heeft DBC- Onderhoud een herijking van de kostentarieven uitgevoerd. Meer informatie over deze wijziging vindt u in Gebruikersdocument deel 2 v Aanpassing productiebestand losdeclarabele zorgactiviteiten TT Op basis van nader onderzoek en in afstemming met de NZa heeft DBC-Onderhoud de honoraria van losdeclarabele zorgactiviteiten aangepast. Meer informatie over deze wijziging vindt u in Gebruikersdocument deel 2 v Aanpassing honorarium van twee zorgproducten longgeneeskunde TT Naar aanleiding van de uitgeleverde tarieven in de RZ13a is voor twee zorgproducten van longgeneeskunde een normtijdwijzigingsverzoek ingediend. Dit zou met de updaterelease RZ13b opgenomen worden, maar is niet verwerkt. Het honorariumtarief van deze twee producten wordt daarom per 1 april 2013 in de RZ13c alsnog aangepast. Het gaat om de zorgproducten: Kijkoperatie aan de long(en) bij COPD Kijkoperatie aan de long(en) (met het plaatsen van een stent/buisje) bij COPD DBC-Onderhoud 8 9

9 Zie ook de Tarieven Tabel Toelichting v en Gebruikersdocument uitlevering deel 2 v (RZ13b). DBC-Onderhoud 9 9

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Besluitvormingsdocument 2e go Versie 1.0 15 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scope en uitsluitingen, mijlpalen... 4 2.1 Binnen de scope... 4 2.2 Buiten de scope...

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 2

Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Verantwoording tariefswijzigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De wijzigingen... 4 3 Kostentarieven... 5 3.1 Heraanlevering

Nadere informatie

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Gebruikersdocument Uitlevering deel 2 Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2 De wijzigingen...

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Handleiding release RZ16a. Versie

Handleiding release RZ16a. Versie Handleiding release RZ16a Versie 20150701 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Release RZ16a... 4 2.1 Nieuwe lay-out... 4 2.2 Nieuwe opzet Releaseproducten... 4 2.3 Nieuwe driedeling Releaseproducten... 4

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130425 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel Zorgactiviteiten 2015 Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel 2 Inhoud Wijzigingen release RZ15a - Projecten en individuele verzoeken Vooruitblik release RZ15b Handboek zorgactiviteiten

Nadere informatie

Rapport Beoordeling update release DOT (RZ13c)

Rapport Beoordeling update release DOT (RZ13c) Rapport Beoordeling update release DOT (RZ13c) Beoordeling wijzigingen in prestaties en tarieven met ingangsdatum 1 april 2013 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering updaterelease

Nadere informatie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20130425 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Handleiding tweede conceptrelease RZ16a. Versie

Handleiding tweede conceptrelease RZ16a. Versie Handleiding tweede conceptrelease RZ16a Versie 20150602 2 juni 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Tweede conceptrelease RZ16a... 4 2.1 Verschil ten opzichte van het definitieve pakket... 4 2.2 Nieuwe

Nadere informatie

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Op 17 juli 2014 heeft DBC-onderhoud de RZ15a gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie is op 17 november 2014 de RZ15b gepubliceerd. De RZ15a en RZ15b bevatten de

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717 Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Status van dit document... 4 2 Wijzigingen per 1 juni 2014...

Nadere informatie

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20151119 Ingangsdatum 1 januari 2016 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting v20151119 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Voor wie is dit document

Nadere informatie

Congres Implementatie DBC-pakket 2014

Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mark de Rijter 2 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Ruim 400 deelnemers Ochtend én middagprogramma Per sector 4 parallelsessies Twitter mee: #DBCpakket2014

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen Versie 20131114 1 januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Status van dit document... 4 2 Nieuwe tabellen... 6 3 Gewijzigde tabellen...

Nadere informatie

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 Samenhang simuleren, schaduwdraaien en introductie

Nadere informatie

Toelichting op de Afsluitreden Tabel. Versie

Toelichting op de Afsluitreden Tabel. Versie Toelichting op de Afsluitreden Tabel Versie 20131114 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Afsluitredenen... 3 1.2.1 Afsluitredenen voor

Nadere informatie

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701 Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek 2012 v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 V O O R W O O R D Dit document licht toe hoe de aanspraak en machtigingen zijn verwerkt

Nadere informatie

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0 Toelichting Grouper-update Versie 5.0.0 27 september 2012 Voorwoord Voor u ligt het document Toelichting Grouper Update. Bij iedere software-update en/of tabeluitlevering van de grouper wordt u geïnformeerd

Nadere informatie

Toelichting Tarieven Tabel. Versie

Toelichting Tarieven Tabel. Versie Toelichting Tarieven Tabel Versie 20120726 Ingangsdatum 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2028-02 1 januari 2015 22 december 2014 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013

Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013 Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013 Versie 1.0 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wijzigingen ten opzichte van 2 e go RZ13d... 4 2.1 Wijzigingsverzoeken ingediend na 2 e go RZ13d...

Nadere informatie

Gebruikersdocument grouper

Gebruikersdocument grouper Gebruikersdocument grouper ICT-eisen en specificaties Versie va 06 00 v20130801 1 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Inhoud conceptrelease specificaties RZ14b... 3 1.2 Planning... 3 2 Wijzigingen...

Nadere informatie

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Inhoud presentatie. Aanleiding: hoe het begon. 29 november 2013 Congres Implementatie DBC-pakket 2014

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Inhoud presentatie. Aanleiding: hoe het begon. 29 november 2013 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Grouper en zorgactiviteiten op de nota Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Tom Derks van de Ven en Marion Duut 29 november 2013 2 Inhoud presentatie 1. Aanleiding en besluit 2. Wijzigingen van DBC-producten

Nadere informatie

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b)

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Beoordeling prestaties en tarieven met ingangsdatum 1 januari 2014 november 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering updaterelease DOT-pakket

Nadere informatie

0322 Longgeneeskunde

0322 Longgeneeskunde 0322 Longgeneeskunde 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen in

Nadere informatie

0316 Kindergeneeskunde

0316 Kindergeneeskunde 0316 Kindergeneeskunde 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen

Nadere informatie

Tarieven Tabel. Toelichting. Versie

Tarieven Tabel. Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20121211 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Implementeren

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen Versie 20130926 1 januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Status van dit document... 4 2 Nieuwe tabellen... 6 3 Gewijzigde tabellen...

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen Versie 20120927 1 januari 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Status van dit document... 4 2 Nieuwe tabellen... 6 3 Gewijzigde tabellen...

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB ADD ON GENEESMIDDELEN

RELEASE RZ17AB ADD ON GENEESMIDDELEN RELEASE RZ17AB ADD ON GENEESMIDDELEN INLEIDING Vanaf 1 januari 2017 worden de prestaties en tarieven van add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren niet meer vastgesteld op het niveau van de laagste prijs

Nadere informatie

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek 2012 Ingangsdatum 1 januari 2012 Versie 20111115 1 juni 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Aanspraak in de DBC-productstructuur...

Nadere informatie

Release RZ17a. Erratum addendum

Release RZ17a. Erratum addendum Release RZ17a Erratum addendum ersie 1, 27 juli 2016 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Errata Wijzigingen dbc-release RZ17a v20160701 5 2.1 Onjuiste zpk vermeld in paragraaf 2.2.4 5 2.2 erkeerd add-ongeneesmiddel

Nadere informatie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Stamceltransplantatie. Versie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Stamceltransplantatie. Versie Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Stamceltransplantatie Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Stamceltransplantatie...

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 februari 2015 30 januari 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

0307 Gynaecologie Technische uitwerking F21 en toelichting blok B en D

0307 Gynaecologie Technische uitwerking F21 en toelichting blok B en D 0307 Gynaecologie 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen in twee

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

Wijzigingen DBC-release RZ15a

Wijzigingen DBC-release RZ15a Wijzigingen DBC-release RZ15a Gebruikersdocument uitlevering deel 1 Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Verwijzingen en samenhang relevante

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk. Inleiding

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk. Inleiding Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) instellingen voor geriatrische revalidatiezorg

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130606 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0306 UROLOGIE

RELEASE RZ17AB 0306 UROLOGIE RELEASE RZ17AB 0306 UROLOGIE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Dit releasedocument bevat de wijzigingen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310 Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 1 plus Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 Aanvulling op Financiering door instelling op basis van abonnement met maandtarief 2 plus Systematisch

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); revalidatiecentra (100); zelfstandige behandelcentra (291); huisartsenlaboratoria (380);

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten

Nadere informatie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. Versie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. Versie Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel Versie 20121120 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3

Nadere informatie

ZA-vertaaltabel. Veelgestelde vragen. Versie 1.0

ZA-vertaaltabel. Veelgestelde vragen. Versie 1.0 ZA-vertaaltabel Veelgestelde vragen Versie 1.0 11 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Waarom een vertaaltabel?... 3 1.1 Vertaaltabel, grouper en ZIS... 3 1.2 Vertaaltabel en zorgproductenviewer... 3 1.3 Versies

Nadere informatie

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014 DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg Overzicht wijzigingen 2014 DBC-Onderhoud Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mariette Kraayvanger Programma 1. Waar staan wij nu? 2. De

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen v20111115 Ingangsdatum 1 januari 2012 V O O R W O O R D Voor u ligt deel 3 van het document Gebruikersdocument uitlevering, Wijzigingen DBC-pakket. Bij iedere

Nadere informatie

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Congres Implementatie DBC-pakket Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Congres Implementatie DBC-pakket Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013 Grouper en zorgactiviteiten op de nota Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013 2 Agenda 1. Aanleiding en besluit 2. Wijzigingen van DBC-producten in hoofdlijnen

Nadere informatie

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel v20110701 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Algemene gegevens van de tabel...

Nadere informatie

Tweeledige presentatie:

Tweeledige presentatie: Tweeledige presentatie: 1. Zorgactiviteiten 2014: Toinny van Schendel 2. Registratieregels in RZ14a/b: Marjolein Hildebrand Zorgactiviteiten 2014 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Toinny

Nadere informatie

ICT-eisen DBC-release RZ17a

ICT-eisen DBC-release RZ17a ICT-eisen DBC-release RZ17a Tabelspecificaties en wijzigingen Versie 20160331 Ingangsdatum 1 januari 2017 Inhoud Vooraf 3 1. Gewijzigde tabelspecificaties per 1 januari 2017 5 1.1 Wijzigingen aanspraak-

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, april 2017 (Olumiant) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 april 2017 4 april 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON OLAPARIB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 maart 2015 26 februari 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Tarieventabel Toelichting. Versie

Tarieventabel Toelichting. Versie Tarieventabel Toelichting Versie 20141218 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065 Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Beschrijving downloads Open DIS-data

Beschrijving downloads Open DIS-data Beschrijving downloads Open DIS-data augustus 2015 Inhoud 1. Introductie 4 1.1 Overzicht tabellen 4 1.2 Disclaimer 4 1.3 Documenthistorie 4 2. Beschrijving tabellen 5 2.1 DBC-zorgproducten per jaar, specialisme,

Nadere informatie

Toelichting op de DBC-ZP Conversietabel Tabel. Versie

Toelichting op de DBC-ZP Conversietabel Tabel. Versie Toelichting op de DBC-ZP Conversietabel Tabel Versie 20120927 27 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene

Nadere informatie

Toelichting Zorgactiviteiten Tabel. Versie v

Toelichting Zorgactiviteiten Tabel. Versie v Toelichting Zorgactiviteiten Tabel Versie v20130425 Ingangs 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 2 Algemene gegevens

Nadere informatie

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek Ingangsdatum 1 april 2013 Versie 20130305 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Aanspraak in de DBC-productstructuur... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON USTEKINUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling (met terugwerkende kracht) 1 januari 2016 6 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/12/86c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/12/86c Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Toelichting update RG03 i.v.m. Prestatievoorschot v Ingangsdatum codelijsten:

Toelichting update RG03 i.v.m. Prestatievoorschot v Ingangsdatum codelijsten: Toelichting update RG03 i.v.m. Prestatievoorschot v20101221 Ingangsdatum codelijsten: 20110101 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Welke informatie is er in dit

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 1

Gebruikersdocument uitlevering deel 1 Gebruikersdocument uitlevering deel 1 Wijzigingen DBC-pakket Versie 20131114 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Doelstelling... 6 1.2 Leeswijzer... 6 2 De wijzigingen per 1

Nadere informatie

Wijzigingen dbc-release RZ17b

Wijzigingen dbc-release RZ17b Wijzigingen dbc-release RZ17b Ingangsdatum 1 januari 2017 V20161117 2 Inhoud 1. Inhoud document 4 1.1 Verwijzingen en samenhang relevante informatie 4 1.2 Leeswijzer 5 2. Wijzigingsverzoeken 6 2.1 Wijzigingen

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14c)

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14c) Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14c) Beoordeling wijzigingen prestaties en tarieven met ingangsdatum 1 juni 2014 mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering updaterelease

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, februari 2017 (op aanvraag) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 februari 2017 24 januari 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

Besluitvormingsdocument 2 e go RZ16b

Besluitvormingsdocument 2 e go RZ16b Besluitvormingsdocument 2 e go RZ16b Versie 0.6, 22 september 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Updaterelease RZ16b 4 1.2 Inhoud document 4 2. Planning en scope 5 2.1 Planning RZ16b 5 2.2 Scope 5 3. Voorstel

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130905 Ingangsdatum 1 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBC-systematiek v

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBC-systematiek v Versie 20130305 Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBC-systematiek v20130305 1.1 Inleiding... 4 1.2 Kleuring zorgactiviteiten... 4 1.3 Medische indicatie... 5 1.4 Machtigingen... 5

Nadere informatie

Hoofdlijnen dbc-release RZ17b. Besluitvormingsdocument 2 e go

Hoofdlijnen dbc-release RZ17b. Besluitvormingsdocument 2 e go Hoofdlijnen dbc-release RZ17b Besluitvormingsdocument 2 e go Versie 1.0, 4 oktober 2016 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Updaterelease RZ17b 4 1.2 Inhoud document 4 2. Planning en scope 5 2.1 Planning RZ17b

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, mei 2017 (op aanvraag) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 mei 2017 21 april 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Registratieregels. Versie

Registratieregels. Versie Registratieregels Versie 20131114 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratiemodel en definities... 4 2.1 Registratiemodel... 4 2.1.1 Registreren... 5 2.1.2 Samenvatten...

Nadere informatie

Tarieventabel Toelichting. Versie

Tarieventabel Toelichting. Versie Tarieventabel Toelichting Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Congres Implementatie DBC-pakket Zorgactiviteiten in RZ14a/b. Wijzigen zorgactiviteiten: projecten en individuele verzoeken.

Congres Implementatie DBC-pakket Zorgactiviteiten in RZ14a/b. Wijzigen zorgactiviteiten: projecten en individuele verzoeken. Congres Implementatie DBC-pakket 2014 1. Zorgactiviteiten in RZ14a/b: Toinny van Schendel 2. Registratieregels in RZ14a/b: Marjolein Hildebrand 29 november 2013 Zorgactiviteiten in RZ14a/b Congres Implementatie

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen updaterelease DBC-pakket 2013

Hoofdlijnen wijzigingen updaterelease DBC-pakket 2013 Hoofdlijnen wijzigingen updaterelease DBC-pakket 2013 Besluitvormingsdocument 2e go Versie 1.0 21 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inhoud RZ13d... 4 2.1 Afbakening... 4 2.2 Correcties en

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde. Versie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde. Versie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzondering op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtrajecten

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 2 Verantwoording ggz

Gebruikersdocument deel 2 Verantwoording ggz Gebruikersdocument deel 2 Verantwoording ggz Versie 20160701 Versie 1, 1 juli 2016 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie is in dit document te vinden 4 1.1.1 Crisis 4 1.1.2 High intensieve care 4

Nadere informatie

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Waar staan we per 2015? 2 september 2014 Marnelle de Groot Beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit Inhoud Achtergrond - Introductie

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

RELEASE RZ17A - 0304 PLASTISCHE CHIRURGIE

RELEASE RZ17A - 0304 PLASTISCHE CHIRURGIE RELEASE RZ17A - 0304 PLASTISCHE CHIRURGIE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Dit releasedocument bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. In dit document vindt

Nadere informatie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20130926 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder

Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Ivola Hoornweg Marnelle de Groot Inhoud Hoe verloopt het proces van aanvragen,

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 1

Gebruikersdocument uitlevering deel 1 Gebruikersdocument uitlevering deel 1 Wijzigingen DBC-pakket Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Doel van de release... 6 1.2 Leeswijzer... 6 2 De wijzigingen per

Nadere informatie