TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN"

Transcriptie

1 TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006

2 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten (bepaald of onbepaalde duur, deeltijds/voltijds), studenten, Hoogte van het loon

3 Werkloos of werkend Werkzoekend Leeftijd CRITERIA WERKNEMERS / WERKZOEKENDEN Vervangingsinkomen, periode werkloosheid Werkend of niet werkend, periode werkzoekend Minimum of maximum of vanaf Beroepsverleden Studies Andere opleidingen Kansengroep In loondienst of als zelfstandige Minimum of maximum Bij VDAB, bij erkende opleider, Laaggeschoold, arbeidsgehandicapt, allochtoon, herintreder,

4 CRITERIA GELIJKSTELLINGEN Met een gevraagde situatie: vb met het hebben van een vervangingsinkomen Met een gevraagde periode: vb. periode van inschrijving als niet werkende werkzoekende Kaarten: = bewijs dat men in aanmerking komt gedurende periode van geldigheid kaart (ook al verandert de situatie)

5 VOORDELEN VOOR WERKGEVERS Welke? - RSZ-voordelen: Loonlastverlagingen: vaste bedragen afhankelijk van de categorie waartoe het bedrijf hoort Doelgroepverminderingen: een vast bedrag van 1000, 400 of 300 per voltijds gepresteerd kwartaal per doelgroep - Activering: Gedeeltelijke betaling van het loon door RVA of OCMW - Loonsubsidies - Fiscale voordelen

6 CUMUL VAN DE VOORDELEN RSZ loonlast RSZ doelgroep Activering Subsidie Vlaams Subsidie federaal RSZ loonlast Neen X X X X RSZ doelgroep X Neen, behalve startbanen met jonge werknemers -30j X X X Activering X X Neen X X Subsidies Vlaams X X X Soms X Subsidies federaal X X X X Neen

7 AANVRAAG VOORDELEN RSZ loonlast RSZ doelgroep Activering Multifunctionele aangifte RSZ per tewerkstellingslijn Multifunctionele aangifte RSZ per tewerkstellingslijn RVA (uitbetalingsinst.) of OCMW Per kwartaal Per kwartaal Maandelijks Subsidies Vlaamse of federale overheid Verschillend

8 SPECIFIEK 1. TWM voor (bijna alle) werkgevers -Maatregelen voor jongeren (startbanen {+activering}, DGV jonge wns -18j, DGV jonge wns -30j) -Maatregelen voor langdurig werkzoekenden (Activa) -Maatregelen voor ouderen (DGV 57+, tewerkstellingspremie 50+) -Maatregelen voor arbeidsgehandicapten (VIP, CAO 26)

9 SPECIFIEK 2. TWM voor erkende werkgevers - Gesco - Invoegbedrijven - Sine - Dienstencheques 3. Opleidingsmaatregel (IBO)

10 MAATREGELEN VOOR JONGEREN 1. STARTBANEN 2. JONGE WERKNEMERS TOT JAAR 3. JONGE WERKNEMERS TOT 29 JAAR

11 STARTBANEN Aanwervingsverplichting Werkgevers (>50 werknemers) moeten verplicht een bepaald percentage (3% privésector, 1,5% openbare sector) jongeren (= jonger dan 26 jaar) tewerkstellen Allochtonen en arbeidsgehandicapten tellen dubbel

12 Welke overeenkomsten? STARTBANEN Type 1 : startbaanovereenkomst verbonden aan een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of bepaalde duur. Type 2 : startbaanovereenkomst verbonden aan een alternerende opleiding. Kan maximaal 36m duren. Type 3 : startbaanovereenkomst verbonden aan een leercontract middenstandsopleiding of een industrieel leercontract

13 STARTBANEN Voorwaarden (werknemer): * laaggeschoold zijn (geen diploma HSO) of zeer laaggeschoold (hoogstens een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs van het deeltijds technisch en beroepssecundair onderwijs) * vanaf 1/1 van het jaar dat men 19 wordt tot einde van het kwartaal waarin men 26 wordt * ingeschreven zijn als werkzoekende de dag voor aanvang tewerkstelling of aanvraag startbaankaart * geldige startbaankaart (aanvragen bij RVA) hebben, geldigheidsduur: 12 m

14 STARTBANEN Voordeel: Voorwaarden Laaggeschoolden Laaggeschoolden Erg laaggeschoolden + allochtonen + arb.geh. Erg laaggeschoolden + allochtonen + arb.geh. Bedrag 1000 euro 400 euro 1000 euro 400 euro Periode Kwartaal 1-8 Kwartaal 9 tot einde kw. dat 26j wordt Kwartaal 1-16 Kwartaal 17 tot einde kw. dat 26j wordt

15 STARTBANEN /ACTIVERING 350 EURO Welke werknemer: Nog geen 26 jaar zijn bij aanwerving Zeer laaggeschoold of laaggeschoold allochtoon of laaggeschoold arbeidsgehandicapt Niet meer leerplichtig zijn en geen dagonderwijs meer volgen Aangeworven worden ten laatste 21 maanden na de eerste inschrijving bij de VDAB Aangeworven worden met een voltijdse startbaanovereenkomst van minimum 6 maanden Welke werkgever: niet voor openbare sector of non profit Voordeel: tussenkomst (activering) van 350 Euro in het loon door de RVA gedurende maand indiensttreding en 5 volgende maanden (cumuleerbaar met RSZ) Attestering: via een werkkaart start eenmalig

16 JONGE WERKNEMERS 18/19 JAAR Voor jongeren tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst of leerovereenkomst. RSZ-voordeel van 1000 Euro per kwartaal. Tot 31 december van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt. Overgang naar startbaanvoordelen is mogelijk zonder inschrijving als werkzoekende Niet voor sociale en beschutte werkplaatsen. Niet voor werkgevers sociale Maribel.

17 JONGEREN TOT 29 JAAR Voor Privé werkgevers (behalve social profit) en VZW s Voor alle jonge werknemers vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 worden tot het kwartaal vóór ze 30 jaar worden, indien het bruto kwartaalloon < Euro (voltijds volledig kwartaal) Bedrag voor voltijds volledig kwartaal: 300*0.1*(30-de leeftijd): maximum 300 Euro het bedrag daalt dus met stijgende leeftijd Cumuleerbaar (= uitzondering op de regel) met doelgroepenvermindering startbanen

18 LANGDURIG WERKZOEKENDEN ACTIVA Welke werkgevers Privé-werkgevers VZW s Overheidsbedrijven Openbare vervoersmaatschappijen Lokale besturen voor contractuelen Onderwijs voor niet-lesgevend personeel Attestering Via werkkaart aan te vragen bij RVA 3 m. geldig

19 Voorwaarden + voordelen ACTIVA RSZ-bijdragevermindering: bij aanvraag werkkaart of de dag voor indiensttreding: - UVW of INWWZ zijn - aantal dagen UVW of INWWZ zijn Activering nettoloon met 500 euro per maand(ocmw of RVA): - ofwel UVW ofwel OCMW-steuntrekkend zijn

20 ACTIVA Gelijkstellingen Worden ook beschouwd als werkloos en werkzoekend bij de indiensttreding of bij de aflevering werkkaart: Werken en leren, werken in WEPPLUS, art 60 7 OCMW Worden ook beschouwd als periode werkloos en werkzoekend: Periodes van ziekte en gevangenis tijdens werkloosheid, tewerkstelling in gesubsidieerde maatregelen (bvb. sociale werkplaatsen), deeltijds werken en leren, art60 7 OCMW, opleiding bij VDAB of in het bedrijf, periode van inschrijving als mindervalide bij het Vlaams Fonds Worden ook beschouwd als uitkeringsgerechtigd bij de indiensttreding of bij de aflevering werkkaart: ex-zelfstandigen, herintreders, werkenden in WEPPLUS, schoolverlaters zonder recht op uitkeringen, geschorsten wegens langdurige werkloosheid

21 ACTIVA -45 JAAR Periode werkloos en werkzoekend Bedrag RSZ Periode RSZ Activering Periode activering 12 maanden in periode van 18 m 1000 kw. 1-5 geen 24 m in periode van 36 m 1000 kw maanden 36 m in periode van 54 m kw. 1-9 kw maanden 60 m in periode van 90 m kw. 1-9 kw maanden

22 ACTIVA +45 JAAR Periode werkloos en werkzoekend Bedrag RSZ Periode RSZ Activering Periode activering 6 maanden in periode van 9m Kw. 1-5 Kw Geen 12 maanden in periode van 18m 1000 Kw Geen 18 maanden in periode van 27m 1000 Kw maanden

23 MAATREGELEN VOOR OUDEREN 1. Doelgroepvermindering Tewerkstellingspremie 50+

24 57 + Voorwaarden 57 jaar zijn Bedrag RSZ-vermindering van 400 euro per kwartaal tot het einde van de tewerkstelling

25 VLAAMSE TEWERKSTELLINGSPREMIE Welke werkgever Elke onderneming met exploitatiezetel Vlaams Gewest Uitzonderingen: -Openbare instellingen -Bedrijven waarvan loonkost voor meer dan de helft wordt gesubsidieerd -Steenkoolsector en scheepsbouw

26 VLAAMSE TEWERKSTELLINGSPREMIE Voorwaarden - Min. 50 jaar - Min 14 dagen ingeschreven als NWWZ - Laatste zes maanden niet voor zelfde werkgever gewerkt hebben - Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

27 VLAAMSE TEWERKSTELLINGSPREMIE Brutoloon euro euro > euro Aanvragen Bedrag 1200 euro 2100 euro 3000 euro Periode Max. 4 kwartalen Max. 4 kwartalen Max. 4 kwartalen De werkgever moet de premie aanvragen via Mijn VDAB op de website

28 VLAAMSE INSCHAKELINGSPREMIE / CAO 26 Welke werkgever Alle werkgevers uit de privé-sector Welke werknemers Alle personen met een handicap door het VFSIPH erkend voor domein werk

29 MAATREGELEN VOOR ARBEIDSGEHANDICAPTEN 1. Vlaamse inschakelingspremie 2. CAO 26

30 VLAAMSE INSCHAKELINGSPREMIE / CAO 26 Voordelen VIP: tussenkomst in het referteloon van 30% CAO 26: een tussenkomst in de loonlast obv het rendementsverlies (vastgesteld door de sociale inspectie). Jaarlijks herzienbaar, min. 5% - max. 50% van het loon

31 TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VOOR ERKENDE WERKGEVERS

32 GESCO Principes Bevordering tewerkstelling in het Vlaams Gewest via loonsubsidiëring Tewerkstelling met contractuele arbeidsovereenkomsten Aantal arbeidsplaatsen wordt per werkgever toegekend door de Vlaamse overheid

33 GESCO Welke werkgevers Lokale en regionale besturen (gemeentebestuur, OCMW enz ) of verenigingen van lokale besturen VZW s van lokale besturen of met sociale, humanitaire of culturele doelstelling Polders, wateringen, kerkfabrieken Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse openbare diensten (VDAB, Kind en Gezin enz ) Vlaamse onderwijsinstellingen

34 GESCO Welke werknemers - 6 m UVW in periode van 12 m - 6 m INWWZ - 1 dag INWWZ + knelpuntberoep of kansengroep (kortgeschoolden, ouderen, allochtonen en arbeidsgehandicapten) - OCMW-steun genieten - Herintreder - DAC, Gesco, Wep+, SW, art. 60 OCMW

35 GESCO Voordelen - federaal: vrijstelling RSZ-wgbijdrage (behalve de loonmatigingsbijdrage) - Vlaams: loonpremie van of per jaar

36 INVOEGBEDRIJVEN/-AFDELINGEN Doelgroepen A. Persoon met hoogstens een diploma HSO die niet toeleidbaar is naar de reguliere arbeidsmarkt. Op de dag voor aanwerving voldoet hij aan één van de volgende kenmerken: < 50 jaar + minstens 12 maanden inactief > of = 50 jaar + minstens 6 maanden inactief Minstens zes maanden gerechtigde leefloon of financiële maatschappelijke hulp B. Arbeidsgehandicapte die minstens 6 m inactief is C. De deeltijds werkzoekende leerling van het deeltijds beroepssecundair onderwijs

37 INVOEGBEDRIJVEN- EN AFDELINGEN Definitie inactiviteit: NIET - In loondienst gewerkt hebben - Op zelfstandige basis gewerkt hebben - Als cursist een individuele beroepsopleiding hebben gevolgd Definitie arbeidsgehandicapt - erkenning hebben als persoon met een handicap Vlaams Fonds die recht hebben op bijstand inzake tewerkstelling - Ex-leerlingen van het Buso - Wzn die, na attestering door een arts, bij de VDAB geregistreerd zijn met gedeeltelijke of zeer beperkte geschiktheid

38 INVOEGBEDRIJVEN/-AFDELINGEN Gelijkstellingen met de periode van inactiviteit De periode van tewerkstelling: -Als doelgroepwerknemer sociale werkplaats -In een beschutte werkplaats -Als gesco in een SW, WEP, BKO -Als wepplusser De onderbrekende gebeurtenissen, samengevoegd max. 4 maanden Voor 50+ periode van 6 m. IBO of uitzendarbeid in zelfde invoegbedrijf

39 INVOEGBEDRIJVEN/-AFDELINGEN Voordelen Vlaamse loonpremie afhankelijk van het soort invoegbedrijf of afdeling.

40 SINE Federale maatregel in het kader van de sociale inschakelingseconomie Voor welomschreven categorieën werkgevers Langdurig werklozen (zie tabel) Kan op zichzelf worden gebruikt maar ook als ondersteuning voor Vlaams gesubsidieerde maatregelen

41 SINE Welke werkgevers? Beschutte en sociale werkplaatsen Inschakelingsbedrijven Sociale verhuurkantoren Sociale huisvestingsmaatschappijen VZW s met een sociaal oogmerk PWA s OCMW s voor sociale inschakelingsinitiatieven

42 Welke werknemers? SINE - UVW zijn - Maximaal een diploma HSO - Een periode van UVW of OCMWgerechtigd zijn aantonen in een bepaalde referteperiode

43 SINE Leeftijd Periode OCMW of uitkeringsgerechtigd RSZ-premie Activering Duurtijd (beide) - 45 jaar 12 maanden UVW in 18 maanden 1000 Euro Maximum 500 Euro 11 kwartalen - 45 jaar 24 maanden UVW in 36 maanden 1000 Euro Maximum 500 Euro 21 kwartalen - 45 jaar 6 maanden OCMW in 9 maanden 1000 Euro Maximum 500 Euro 11 kwartalen - 45 jaar 12 maanden OCMW in 18 maanden 1000 Euro Maximum 500 Euro 21 kwartalen + 45 jaar 6 maanden UVW of OCMW in 9 maanden 1000 Euro Maximum 500 Euro onbeperkt

44 SINE Gelijkgestelde periodes voor SINE zijn: Ziekte tijdens periode werkloosheid. Gevangenis tijdens periode werkloosheid. Tewerkstelling art.60 7 OCMW. Tewerkstelling GESCO en WEPPLUS. Tewerkstelling sociale werkplaats en invoegbedrijf of afdeling Tewerkstelling laaggeschoolde starbaner. Andere onderbrekingen, elk korter dan drie maanden

45 Basisprincipes: DIENSTENCHEQUES Huishoudelijke taken: poetsen, wassen, strijken, naaiwerkjes, boodschappen, maaltijden bereiden, mobiliteit van mindervaliden Gebruiker (particulier) koopt dienstencheques en geeft één cheque per gepresteerd uur aan de werknemer De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met een erkende werkgever Zowel voltijds als deeltijds afwijkingen op de arbeidswetgeving zijn mogelijk

46 DIENSTENCHEQUES Welke werkgevers (erkenning aanvragen): Privé-bedrijven (ook interimkantoren) en zelfstandigen VZW s Gemeentebesturen en OCMW s PWA Ziekenfondsen

47 DIENSTENCHEQUES Iedereen kan aangeworven worden in het kader van deze maatregel. Er is een opdeling in 2 categorieën aangeworven werkzoekenden: Degenen die naast hun loon ook nog een vervangingsinkomen ontvangen. Aan deze werknemers moet door de werkgever voorrang worden gegeven om tot een voltijdse job of tot een job met meer uren te komen. Er moet vanaf de zevende maand een contract onbepaalde duur worden aangeboden. De andere werknemers moeten een contract onbepaalde duur aangeboden krijgen vanaf de vierde maand.

48 DIENSTENCHEQUES De gebruiker betaalt slechts 6,70 Euro per dienstencheque. Deze cheques zijn fiscaal aftrekbaar (30% fiscaal voordeel). De werknemer heeft een normale arbeidsovereenkomst (normaal loon, verlofgeld, eindejaarspremie enz ). De werkgever ontvangt naast 6,70 Euro per cheque een premie van 13,30 Euro per uur van de Federale overheid

49 INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING Definitie De individuele beroepsopleiding in de onderneming is een opleiding waarbij de cursist door de onderneming op de werkplek wordt getraind en begeleid in het beroep waarin hij/zij na de opleiding zal tewerkgesteld worden in de onderneming.

50 INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING Doelgroep Alle niet werkende werkzoekenden worden toegelaten: Uitkeringsgerechtigde werklozen Niet-uitkeringsgerechtigde werklozen Leefloongerechtigden Schoolverlaters Deeltijds leerplichtigen Vreemdelingen Deeltijdse werknemers (indien maximum halftijdse tewerkstelling) Ze behouden het statuut van werkzoekende (zijn geen werknemer).

51 INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING Duur 1 tot 6 maanden Uitzondering: voor een laaggeschoolde én tevens langdurige uitkeringsgerechtigde werkloze kan de duurtijd maximum 12 maanden bedragen.

52 INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING Voordelen - de cursist ontvangt zijn uitkering/loon + productiviteitspremie (= bedrag gelijk aan normaal loon de uitkering die men reeds ontving). De werkgever moet alleen de productiviteitspremie betalen. - Terugbetaling verplaatsingskosten. - Na de IBO neemt de werkgever de cursist aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

53 WEBSITES -Website VDAB -Website slimtewerkstellen -Website RVA -Website RSZ -Website Vlaamse overheid www2.vlaanderen.be

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS

I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS Informatief SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS 1. MOEDERSCHAPSVERLOF Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken (19 weken bij een

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Eindrapport In opdracht van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Werkgelegenheid

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN

STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN Faiza Djait December 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1. Algemene situering... 3 1.2. Structurele

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen Handleiding Jobcentrum West-Vlaanderen ESF-Ambassadeur 2011 1. Voorwoord Door Dirk Deweert, Directeur Sodiro vzw Als erkend sociaal secretariaat en als expert op vlak van loonadministratie en sociaal advies

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

23 25 ondertekend op 6 juli 2006 Schijnzelfstandigen: ontwerp kaderwet 26 HRM-outsourcing: kans of bedreiging? 27 28 Wist u dat?

23 25 ondertekend op 6 juli 2006 Schijnzelfstandigen: ontwerp kaderwet 26 HRM-outsourcing: kans of bedreiging? 27 28 Wist u dat? Oktober 2006 Inhoud Inhoudstafel 2 3 RSZ-aangifte (DmfA) voor kwartaal 3/2006 5 11 RSZ-aangifte voor plaatselijke en provinciale overheidsdiensten (DmfA-PPL) 12 14 voor kwartaal 3/2006 Loonadministratie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID. Laarne Wetteren Wichelen

BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID. Laarne Wetteren Wichelen BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID Laarne Wetteren Wichelen 2005-2009 I. Inhoud I. Inhoudsopgave II. Lokaal Werkgelegenheidsbeleid, Missie en Visie 1. Beleid 2. Missie 3. Visie III. Werkwijze en Opbouw

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van startende ondernemers. Deze kunnen een financieel duwtje in de rug betekenen voor je opstart. Het loont

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING (met een controlekaart C3D-mini) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van

Nadere informatie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie ccent Jaarlijkse vakantie Inleiding Algemene bepalingen 2 Toepassingsgebied 2 Begrippen 4 Tijdstip van de jaarlijkse vakantie 5 - Collectief of individueel akkoord 5 - Regels van toepassing op de collectieve

Nadere informatie